Indhold 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved ... - Plesner

plesner.com

Indhold 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved ... - Plesner

Nr. 2 | April 2010

3 Bilforhandler i betalingsstandsning - importørens retsstilling

Af advokat Andreas Kærsgaard Mylin og advokat Nina Boserup

I gensidigt bebyrdende aftaler om løbende retsforhold

ses ofte indsat en bestemmelse om, at den ene parts

betalingsstandsning eller konkurs anses for at udgøre en

hævebegrundende misligholdelse af aftalen. Bestemmelser

af denne karakter ses også typisk i bilbranchens

forhandleraftaler og har til formål at sikre importøren

mod at lide (yderligere) tab, idet handel med en forhandler,

der er under betalingsstandsning eller konkurs,

ikke giver importøren sikkerhed for rettidig og fuld betaling

ved forfaldstid. Importøren vil derfor typisk have et

ønske om at hæve forhandleraftalen på så tidligt et tidspunkt

som muligt for derved for eksempel at få mulighed

for at tilbagetage biler, som måtte være solgt i konsignation,

og for at undgå risikoen for, at der gennem yderligere

samhandel bliver oparbejdet et usikret tilgodehavende

hos forhandleren.

Det er imidlertid almindeligt antaget i dansk ret, at et

konkursdekret over den ene part i sig selv ikke berettiger

den anden part til at ophæve parternes aftale.

Dette skyldes, at reglerne i konkursloven ufravigeligt

medfører, at den konkursramte parts konkursbo som

hovedregel har ret til at indtræde i de kontrakter, boet

måtte ønske at fortsætte.

Konkurslovens § 55, stk. 1, lyder

"Boet kan indtræde i de af skyldneren indgåede gensidigt

bebyrdende aftaler."

Konkurslovens § 56 lyder

"Indtræder boet i aftalen, bliver det berettiget og

forpligtet på aftalens vilkår.

Stk. 2. Angår aftalen en løbende ydelse til skyldneren,

bliver boet ved sin indtræden forpligtet til at udrede

vederlaget for tiden efter konkursdekretets afsigelse

som massekrav."

Det kan derfor ikke med virkning for forhandlerens konkursbo

på forhånd aftales, at forhandlerens konkurs uden

videre berettiger importøren til at hæve forhandleraftalen,

idet en sådan bestemmelse ville udhule boets mulighed

for at indtræde i aftalen.

Samtidig ligger det fast, at hvis forhandleren inden konkursdekretets

afsigelse har misligholdt forhandleraftalen

væsentligt, vil importøren — uanset forhandlerens konkurs

— have ret til at hæve forhandleraftalen.

Konkurslovens § 58, stk. 2, lyder

"Medkontrahenten kan […] hæve aftalen, såfremt han

bortset fra konkursen havde adgang hertil."

De citerede regler fra konkursloven er efter deres ordlyd

og placering i konkursloven ikke direkte anvendelige på

forhandlerens betalingsstandsning. I det følgende gennemgås

derfor importørens retsstilling i tilfælde af forhandlerens

betalingsstandsning, herunder mulighed for

at hæve forhandleraftalen og tvangsfuldbyrdelse af kravet

mod forhandleren.

Betalingsstandsning

Generelt

En insolvent forhandler - og kun forhandleren selv - kan i

henhold til konkurslovens regler anmelde betalingsstandsning

til skifteretten, som samtidig med modtagelse

af anmeldelsen udpeger et tilsyn. Tilsynet, som

typisk er en advokat, skal føre tilsyn med forhandlerens

virksomhed under betalingsstandsningen og give samtykke

til væsentlige dispositioner.

Virkningen af tilsynets samtykke til en disposition, f.eks.

køb i henhold til en forhandleraftale, er, at importørens

krav får fortrinsstilling i forhold til en række andre kreditorer

efter konkurslovens § 94 i tilfælde af forhandlerens

efterfølgende konkurs. Samtidig bevirker tilsynets samtykke,

at dispositionen i tilfælde af forhandlerens efterfølgende

konkurs ikke kan omstødes i henhold til konkurslovens

§ 72, medmindre tilsynet ved samtykket

åbenbart har overskredet sine beføjelser.

Forhandlerens ledelse bevarer rådigheden over forhandlerens

aktiver under betalingsstandsningen. I forbindelse

med en anmeldelse af betalingsstandsning sker der således

ikke - som i forbindelse med afsigelsen af et konkursdekret

- en ændring af forhandlerens juridiske person,

som er den samme både før og efter anmeldelsen af

en betalingsstandsning.

TILBAGE

More magazines by this user
Similar magazines