Lea Frimand Hansen - ATV Jord og Grundvand

atv.jord.grundvand.dk

Lea Frimand Hansen - ATV Jord og Grundvand

Beskyt vand, natur

og sundhed

Sprøjtemiddelstrategi

2013-2015


Udvikling i behandlingshyppigheden

SIDE 2


Udvikling i fladebelastning

SIDE 3


Afgrænsning til andre områder

• Natur- og vandplaner

• Økologisk Handlingsplan 2020

• Indsats omkring boringsnære beskyttelsesområder

• Kemikaliehandlingsplanen

• Miljøteknologisk handlingsplan

• Natur- og Landbrugskommission

SIDE 4


Natur- og Landbrugskommissionen

Der er 44 konkrete anbefalinger, nogle er specifikt

rettet til sprøjtemidler:

Der bør senest i 2016 iværksættes nye konkrete

initiativer, såfremt der ikke er sket en 40 %

reduktion i pesticidbelastningen. Initiativerne

skal sikre målopfyldelse indenfor to år.

Der skal ske en målrettet udvikling af teknologi til

reduceret, sensorbaseret og afdriftsreducerende

sprøjtning med henblik på at kunne fastsætte

generelle krav til anvendelse af 'intelligent'

sprøjteudstyr indenfor en periode på maksimalt 5 år.

Miljøministeriet bør udarbejde en konkret plan for

identificering af pesticidfølsomme områder som

grundlag for kommunernes arbejde med

indsatsplaner for pesticider.

SIDE 5


Natur- og Landbrugskommissionen

Andre anbefalinger omfatter også sprøjtemidler i relation til

grundvand:

Beskyttelsen af vores drikkevand skal være baseret på konkret viden

om risiko for forurening. Derfor bør alle kommuner gennemføre en

kortlægning for boringsnære beskyttelsesområder, og for at

understøtte kortlægningen bør der sikres statslige midler hertil efter

2013.

Den samlede statslige grundvandskortlægning og den kommunale

indsatsplanlægning skal evalueres, for at vurdere om der sker en

effektiv beskyttelse af drikke- og grundvand mod påvirkning af såvel

nitrat som sprøjtemidler.

SIDE 6


Natur- og Landbrugskommissionen

Desuden er der andre anbefalinger som delvist retter sig mod

sprøjtemidler:

Det kommende danske landdistriktsprogram skal indeholde

forbedrede støttemuligheder til natur og biodiversitet i

landbrugslandet, herunder støtte til etablering af flere småbiotoper,

sprøjtefri bræmmer mv. samt udarbejdelse af naturplaner på

ejendomsniveau, rådgivning og efteruddannelse om naturhensyn.

Der skal fastsættes regler, som forbyder eller begrænser muligheden

for at gødske og sprøjte på beskyttede naturarealer.

Der bør ske en opprioritering af forskningsindsatsen inden for nye

afgrødesystemer og dyrkningsmetoder, der imødekommer

udfordringer ved klimaforandringerne.

En forstærket indsats for økologi.

SIDE 7


Målsætning i 2015

Reduktion i pesticidbelastningen på 40% i løbet af tre år –

dvs. i 2015 i forhold til 2011

Beregningen af belastningen foreligger dog først medio 2016

når den er beregnet på baggrund af firmaernes indberettede

salgsdata og jordbrugernes indberettede sprøjtejournaler

Evaluering skal ske allerede primo 2015 for at få den

efterfølgende pesticidplan på plads inden 1.1 2016.

SIDE 8


Pejlemærker

• Ingen overskridelse af godkendte sprøjtemidlers grænseværdier i

grundvandet

• Indholdet af rester af sprøjtemidler i danske fødevarer skal være så

lavt som muligt

• Sundhedsbelastningen fra anvendelsen af særligt problematiske

stoffer (kræftfremkaldende og hormonforstyrrende stoffer) reduceres

med 40% i 2015 i forhold til belastningen i 2011

SIDE 9


• Alle der anvender sprøjtemidler erhvervsmæssigt skal følge

principperne om integreret plantebeskyttelse (IPM principperne)

inden 2014

• Kommune, region og stat skal sænke forbruget af sprøjtemidler i

overensstemmelse med den frivillige aftale på området

• Golfbranchen skal reducere forbrug og belastning af sprøjtemidler

• Haveejere skal i større omfang vælge de mindst belastende

sprøjtemidler

SIDE 10


Virkemidler grupperet - Tværgående

1. Skrap godkendelse af sprøjtemidler

2. Styrket indsats for at beskytte grundvandet

3. Øget fødevaresikkerhed

4. Skærpet kontrol

5. Investering i forskning og teknologi

SIDE 11


Skrap godkendelse af sprøjtemidler

• Effekt og skrap godkendelsesordningen – hurtigere sagsbehandling

• Arbejde med nye EU vejledninger og zonesamarbejde

• Opprioritering af indsatsen i EU og nordisk samarbejde

• Intensiveret EU-indsats for lave grænseværdier for rester af

sprøjtemidler i fødevarer og foder

• Øget fokus på kombinationseffekter ved vurdering af sprøjtemidler

• Tilskudsordning til alternative sprøjtemidler

• Undersøge muligheden for lovkrav om afdriftsreducerende dyser

SIDE 12


Styrket indsats for at beskytte grundvandet

• International vurdering af godkendelsesordningen

• Mere viden om sprøjtemidler i grundvandet – opprioritering af

Varslingssystemet for nedvaskning af sprøjtemidler til grundvandet

• Styrket samarbejde mellem myndigheder, virksomheder og

organisationer – punktkilder

• Styrket indsats i EU og nordzonen ved

påvirkning af godkendelsesarbejdet så

vi får den mulige fælles beskyttelse af

grundvandet og mere lige produktionsvilkår

• Målrettet kommunikation til borgerne

SIDE 13


Skærpet kontrol

• Styrket indsats i den tværgående taskforce mellem

Naturerhvervstyrelsen, SKAT og MST

• Øget kontrol af indberetning fra sprøjtejournaler

• Skærpet straf for at importere og bruge ulovlige midler

• Syn af sprøjteudstyr kræver uddannelse og kontrol

• Vi styrker generelt kontrollen hos jordbrugere, på offentlige

arealer mv.

SIDE 14


Investering i forskning og teknologi

• Målrettet tilskud til forskning

• fokus på øget viden om effekterne af sprøjtemidler (herunder

kombinationseffekter og risikoen for nedsivning til grundvand)

• udvikling af nye metoder, der kan øge beskyttelsen af sundhed, natur og

grundvand.

• Udvikling af monitering- og varslingssystemer for skadegørere

• Tilskud til Grøn innovation (miljøteknologistøtte under GUDP)

SIDE 15


Virkemidler grupperet - særlige indsatsområder

1. Jordbrugere, dvs. landmænd, gartnere og deres rådgivere

2. Offentlige arealer, dvs. kommuner, regioner og statens arealer

3. Golfbanerne

4. Haveejerne

SIDE 16


Integreret plantebeskyttelse i fokus

• Målrettet IPM-rådgivning på landbrug og gartnerier

• Rådgivning om minimering af rester af sprøjtemidler i fødevarer

• Opdatering af dyrkningsvejledninger med IPM tiltag

• Øget fokus på IPM i uddannelsen af jordbrugere og rådgivere

SIDE 17


Færre sprøjtemidler i stat, region og kommune

• Bekæmpelsesstrategier for invasive arter

• Øget kommunikation og videndeling mellem kommuner og stat

om sprøjtefri pleje

• Opgørelse af forbruget af

sprøjtemidler på offentlige arealer

SIDE 18


Skrappere krav til golfbaner

• Styrket efteruddannelse af greenkeepere om alternative

bekæmpelses- og plejestrategier – og dermed om IPM

• Ny internatportal til indberetning af sprøjtemiddelforbrug

• Fortsættelse af kontrolkampagner på golfbaner så længe der

er overtrædelser

• Evaluering af de nye regler

SIDE 19


Mindre belastning i haverne

• Informationskampagne målrettet haveejere

• Ny informationskampagne om ulovlig import af sprøjtemidler til

haveejere

• Nye vilkår for salg af sprøjtemidler til haveejere

• Strammet adgang til køb af sprøjtemidler

SIDE 20


Økonomi - samlet

Mio. kr. 2013 2014 2015

Grøn Vækst 79 77,8 75,9

Ny strategi 79,6 85,5 88,5

Heraf gebyrer 4 9,5

SIDE 21

More magazines by this user
Similar magazines