Erfaringsopsamling - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Erfaringsopsamling - Naturstyrelsen

Erfaringsopsamling

Bedre grønne oplevelser i byen

17 april 2012

Naturstyrelsen Friluftsrådet


Torben Gade

GBL gruppen for by og landskabsplanlægning

Naturstyrelsen Friluftsrådet


Erfaringer fra kommunernes strategi- og casearbejder

Udfordring: Kontekst

Konklusion: Grønne oplevelser er relevante på alle former

for udendørs arealer.

Der skal kobles og sammentænkes mellem det offentlige,

det almene og det private.


Erfaringer fra kommunernes strategi- og casearbejder

Udfordring: Organisatorisk forankring i kommunerne

Konklusion: Der ligger en klar udfordring i at skabe tilstrækkelig

forståelse for emnet i hele organisationen.

En sådan opgave skal forankres både højt og lavt i organisationen,

og opgavetilgangen skal være tværfaglig/tværsektoriel.

Der skal kobles på tværs af den kommunale organisation,

ligesom der skal kobles mellem planlægning og drift.


Erfaringer fra kommunernes strategi- og casearbejder

Udfordring: Prioritering af emnet i kommunerne

Konklusion: Prioritering afhænger af den grønne planlægnings

status hos ledere, planlæggere og politikere.

Mange kommuner prioriterer emnet relativ lavt.

Interessen synes at være der, men mange andre pålagte

eller helt nødvendige opgaver presser voldsomt på.

Lovgivningen er diffus.

Ønskes der fra centralt politisk hold en opprioritering, forudsætter

det et politisk initiativ.


Erfaringer fra kommunernes strategi- og casearbejder

Udfordring: Ressourcesituationen i kommunerne

Konklusion: Man må prioritere de nødvendige ressourcer

til opgaven, hvis man ønsker at være med og høste den erfaring

arbejdet giver.

Dette betyder samtidigt, at andre ting evt. må nedprioriteres.

Der ses et potentiale ved at sammentænke planlægningen

og driften af det grønne i byen.


Erfaringer fra kommunernes strategi- og casearbejder

Udfordring: Kompetencer kvalifikationer

Konklusion: Der er et behov for opprioritering af emnet,

udvikling af gode faglige miljøer i kommunerne og tværfagligt

samarbejde.

Der er behov for at sikre højere kvalitet i anlæg og drift.


Erfaringer fra kommunernes strategi- og casearbejder

Udfordring: Nytænkning i dialogen med borgerne

Konklusion: Kommunerne er dygtige til at tænke nyt, når

der er et behov, der ønskes dækket.

Ingen af initiativerne er formaliserede som lovbestemte

eller knyttet til bestemte værktøjer/metoder. Her er tale om

uformelle initiativer.

Dette illustrerer en høj grad af frihed, men indebærer også

en underliggende risiko for af blive valgt fra/nedprioriteret.


Erfaringer fra kommunernes strategi- og casearbejder

Udfordring: Oplevelsesværdier

Konklusion: Generelt er der sympati for tankegangen

blandt de involverede.

Det er diskuteret, hvordan en forudgående kortlægning /

registrering kan gennemføres på en nogenlunde objektiv

måde. Man konkluderer, at det er vanskeligt.

Det er rigtig godt at tænke i forskellighed i oplevelsesværdier,

når man står over for planlægning af nyt og ved forandringer

i byen.

Den bearbejdede udgave med 6 oplevelsesværdier findes

praktisk anvendelig.


Erfaringer fra kommunernes strategi- og casearbejder

Udfordring: Biofaktor

Konklusion: Sammenfattende er der sympati for afdækning

af mulighederne for biofaktor som værktøj.

Det bør videreudvikles og anvendes mere aktivt som både

plan- og designværktøj.

De kvalitative aspekter skal også med.


Anbefalinger vedr. udvikling af lovgivning og væerktøjer

Problemstillinger:

1. Prioritering: Den grønne planlægning har for lav prioritet.

2. Lovgivning: Lovgivningen inden for den grønne planlægning er mangelfuld og for diffus.

3. Kvalitet: Kvaliteten i udførelsen og driften af de grønne anlæg er for lav.

4. Grøn Plan: Der mangler ofte et helhedssyn og sammenhæng vedrørende det grønne i og

omkring byerne.

5. Samarbejdsformer: De forskellige ejerforhold på grønne arealer giver særlige udfordringer.

6. Oplevelsesværdier: Oplevelsesværdier som værktøj i planlægningen er lovende, men behøver

videreudvikling og implementering.

7. Biofaktor: Biofaktor som værktøj i planlægningen er lovende, men behøver videreudvikling og

mere erfaring.

More magazines by this user
Similar magazines