Boliger i ældre erhvervsbygninger - Byfornyelsesdatabasen

byfornyelsesdatabasen.dk

Boliger i ældre erhvervsbygninger - Byfornyelsesdatabasen

6. Projektering, opfølgning og realisering

Det konkrete projekt er en ombygning af

Smedjen på Odense Glasværk til 17 boliger

for Fyns almennyttige Boligselskab.

Forudsætninger

Det har fra projektets start været aftalt, at

Fyns almennyttige Boligselskab ville overtage

ejendommen og være bygherre i forbindelse

med gennemførelse af forsøgsprojektet

under forudsætning af, at projektet

kunne få støtte efter byfornyelsesloven.

Mange aftaler og forhold skulle falde på

plads samtidig, idet de til dels var forudsætninger

for hinanden. Det gælder Boligselskabets

overtagelse af ejendommen fra

Royal Scandinavia, princippet for en

udstykning, kommunens accept af tabets

størrelse, beslutningen om boligforbedring

af ejendommen og boligministeriets bevilling

af forsøgsramme.Alle hvilende på en

overslagspris uden et egentligt projekt.

Med forudsætningen om, at det skulle være

almennyttige boliger var det også fastlagt,

at der ville være begrænsninger med hensyn

til boligernes størrelse og den maksimale

husleje. Endvidere forventedes et

ønske om en relativt traditionel udformning

af boligen samt, at boligerne skulle

fremtræde som nye.

Men Fyns almennyttige Boligselskab har

haft en åben holdning til at implementere

forsøgets elementer i det omfang, det har

været muligt.

Arkitekt m.a.a. Frede Nielsen har som bygherrens

tekniske rådgiver projekteret og

gennemført ombygningen af ejendommen

udfra forsøgsprojektets idemæssige oplæg.

Under hensyn til bl.a. den økonomiske

ramme måtte visionen om arealmæssigt

store, atelieragtige boliger med en måske

rå bearbejdning af vægflader tilpasses

mere gennemsnitlige brugsmønstre og

opfattelser af boligbegrebet.

Det blev derfor tidligt i projekteringen

besluttet at arbejde med to principielle

boligtyper. Det var nødvendigt, at hovedparten

af boligerne skulle være i den mest

efterspurgte størrelse, dvs. 65-80 m 2,og

samtidig var der i forhold til projektet et

klart ønske om at indrette lidt større boliger.

Det sidste for at få mulighed for at gennemføre

så meget som muligt af projektets

idemæssige indhold.

Køkkenø i etplansbolig

Indretning af bygningen

Smedjen er en T-formet bygning i 11/2 etage

med en kort bygningskrop ud mod

Kanslergade og en længere bygning vinkelret

herpå. Bygningen er opført i røde

maskinstrøgne sten, og facaderne er med

murede pilastre opdelt i fag på ca. 3,80 m.

Den lange bygning havde kun vinduer

mod nord, og der er derfor indpasset

glaspartier i sydfacaden.

Det var oplagt, at inddele bygningen med

lodrette lejlighedskel.Ved at følge faginddelingen

med lejlighedsskel fra gulv til tag

er der skabt ti stk toplansboliger på 73-85

m 2 etageareal, dvs. en realistisk boligstørrelse

for Fyns almennyttige Boligselskab.

Alle boliger har direkte adgang fra terræn

på nordsiden og direkte udgang til en terrasse

på sydsiden.

Baderummene er opbygget på stedet med

ydre mål, så der kunne være indsat præfabrikerede

baderum som i fløjen mod Kanslergade.

Boligerne er spejlvendt, men med

baderummene over hinanden, så den ene

bolig har adgang til baderummet fra stueetagen,

den anden fra 1. sal. Baderum og

interne trapper er placeret i en midterzone

i bygningen, og de opdeler derved stueplanen,

der er et stort rum, i en opholdsafdeling

og en køkken- og adgangsafdeling.

På 1. sal er opdelingen tilsvarende, men

her kan man med glasskydevægge afgrænse

to rum, så boligerne er trerumsboliger.

Der er ovenlys over trapperne midt i bygningen,

og kviste og trapper er præfabrikerede.

I den korte bygning er indrettet fire stk.

etplans boliger og tre stk. toplans boliger

med udformning og størrelse som i den

lange bygning. Alle boligerne i denne fløj

har præfabrikerede baderum med rustfri

stålbund og bruse-cylinder i rustfrit stål.

Badeunitten er udviklet af Dissing og Weitling

i forbindelse med en anden opgave.

Herudover er kviste og trapper i toplansboligerne

præfabrikerede.

73

More magazines by this user
Similar magazines