Boliger i ældre erhvervsbygninger - Byfornyelsesdatabasen

byfornyelsesdatabasen.dk

Boliger i ældre erhvervsbygninger - Byfornyelsesdatabasen

7. Erhvervsmæssig perspektivering

Byplanmæssige relationer

De tidligere erhvervsbygninger indgår ofte

i større områder, som på grund af strukturændringer

nationalt - og nu i stadig stigende

grad internationalt - er kommet ind i en

nedadgående spiral med virksomhedslukninger,

fraflytninger og forfald. Områderne

henligger herefter halvtomme med nye

tilfældige anvendelser af midlertidig karakter

på grund af manglende tro på områdets

fremtid og mangel på investeringssikkerhed.

Problemerne findes i de europæiske byer,

hvor de gamle erhvervsområder med en

eller anden grad af funktionsblanding ofte

indgår med sin egen fysiske struktur i en

del af byen, mens de i USA oftere ligger

som mono-funktionelle, adskilte områder.

Såvel i EU som i USA (The Brownfields

Program) fokuseres der i øjeblikket på det

kompleks af problemstillinger, som knytter

sig til omdannelsen af disse områder. Herhjemme

har blandt andet Miljø- og Energiministeriet,

By- og Boligministeriet og SBI

beskæftiget sig med problemkomplekset.

Områderne er et potentiale i forhold til

den fremtidige byudvikling, og de kan

reducere efterspørgslen på arealer til byudvikling

i byens periferi. Samtidig er der kulturhistoriske

og arkitektoniske interesser

knyttet til områderne, hvor en bevaring

forudsætter, at område og bygninger

tilføres nye funktioner. Miljømæssigt er der

ofte problemer med jordforurening, ligesom

man skal forholde sig til forskellige

former for støj (vej-, jernbane- og virksomhedsstøj)

og eventuelle lugtgener fra eksisterende

virksomheder.

For at vende en negativ spiral i et område

er det nødvendigt med en troværdig plan,

tackling af miljøproblemerne og investorer,

som kan se de fremtidige kvaliteter i

området og arbejder med tilstrækkelig lang

tidshorisont. Projektet tager med udgangspunkt

i bygningen fat i en del af det samlede

problemkompleks, og kan fungere som

værktøj og inspiration til disse investorer

og til kommunens vurdering af områdets

muligheder som led i den fysiske planlægning.

Omdannelsesprocessen reguleres overvejende

af planloven, byggeloven og miljøbeskyttelsesloven

og lov om affaldsdepoter.

Efter planloven kan der fastsættes bestemmelser

om bevaring og ombygning af bygningens

ydre, mens byggeloven ikke giver

mulighed for at fastholde kvaliteterne i

bygningens indre, feks. gennem krav til

rumlighed, lysforhold og kvalitet i øvrigt.

Den manglende regulering peger på behovet

for at inspirere til gode løsninger, som

fastholder og udnytter erhvervsbygningernes

kvaliteter og muligheder.

83

More magazines by this user
Similar magazines