Boliger i ældre erhvervsbygninger - Byfornyelsesdatabasen

byfornyelsesdatabasen.dk

Boliger i ældre erhvervsbygninger - Byfornyelsesdatabasen

Det er således muligt at udvikle supermøbler

som en kombination af køkken, bad,

garderobe og soveplads ved sammenstilling

af eksisterende, industrielt fremstillede

elementer, ligesom overfladematerialerne

får ny anvendelse ved at benytte dem i

boligsammenhæng. Der er således tale en

om udvidelse af markedet for allerede eksisterende

produkter.

Den valgte badekabine opfylder et meget

væsentligt krav ved renoveringsarbejder,

nemlig at den er let og kan samles på stedet

uden ødelæggende indgreb i bygningens

facader og konstruktion. Badekabinens

lave vægt muliggør det åbne rum

omkring supermøblet, da etageadskillelserne

kan bære den enkelte kabine. Supermøblerne

kan endda placeres forskelligt

på de enkelte etager, kun bundet af den

indbyggede installationskanal.

Badekabinen bestående af en stålbund

udført i ét stykke ser ud til at have løst de

lette konstruktioners problemer med

utæthed, og produktet er let at kvalitetssikre

under den industrielle fremstilling. I en

del af forsøgsbyggeriet viste en tilsvarende

håndværksmæssig udførelse af tunge kabiner

sig at være en smule billigere, men projektet

medvirker forhåbentlig til en udvidelse

af markedet for det valgte produkt,

hvilket kan betyde en billiggørelse af badekabinen.

Badeunit anbragt som rumdelende

element i etplansbolig.

Finansieringsmæssig perspektivering af

projektet

Det har været tesen, at anvendelse af byfornyelsesmidler

til nyindretning af boliger i

erhvervsejendomme er mindre belastende

for stat og kommuner end en tilsvarende

rammeinvestering i boligejendomme.

Det antages, at udgiften ved ombygning af

erhvervsejendomme til boligformål generelt

ikke er større end udgiften ved forbedring

af boligejendomme. Det antages videre,

at lejebetalingen generelt er højere.

Endelig medfører ombygning af erhvervsejendomme

ikke genhusningsudgifter, ligesom

det ikke udløser den særlige byfornyelsesboligsikring.

Ved ombygning af erhvervsejendomme til

boligformål er hele ombygningsudgiften

principielt forbedringsudgift, som betales

over huslejen indenfor den maksimale lejefastsættelse.

Ombygningen af erhvervsejendomme er

betinget af, at det kan ske indenfor en

rimelig økonomisk ramme. Da de nyindrettede

boliger i erhvervsejendomme lejes ud

til markedslejen betyder dette, at tabsdelen

minimeres eller i visse tilfælde måske forsvinder.

I projektet er indhentet oplysninger om

forbedrings- og tabsudgifterne samt de

fastsatte huslejer i 31 gennemførte ombygninger

af erhvervsbygninger til boligformål.

Det har således været et delmål at skabe

klarhed over de finansieringsmæssige perspektiver

for stat og kommune ved anvendelse

af byfornyelsesramme på erhvervsejendomme.

Desværre kan sådanne perspektiver ikke

uddrages på baggrund af et enkelt projekt.

Denne del af udviklings-projektet baserer

sig derfor på de hidtidige, mere traditionelt

gennemførte ombygninger af erhvervsejendomme

til boligformål.

87

More magazines by this user
Similar magazines