AVLERBREV – 2003 - Djursland Landboforening

landboforening.dk

AVLERBREV – 2003 - Djursland Landboforening

Syddjurs Kommune

Plan, udvikling og kultur

Hovedgaden 77

8410 Rønde

Landbrugets høringssvar til Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2009 ­ 2011

Generelle kommentarer til Erhvervspolitik 2009­2011:

Føllevej 5 8410 Rønde Tlf. 8791 2000 www.landboforening.dk

14. oktober 2009

I erhvervspolitikken lægges stor vægt på turisme­ og oplevelsesindustri. Landbruget ønsker, at

også jordbrugserhvervets betydning fremhæves i den beskrevne erhvervspolitik.

Jordbrugserhvervet dækker over mange forskellige typer virksomheder. Som eksempel kan

nævnes landbrug (både produktions­ og fritidslandbrug), skovbrug, gartnerier, planteskoler,

Djursland Landboforening (ca. 70 ansatte), Kalø Økologiske Landbrugsskole,

Vildtforvaltningsskolen Kalø. Samlet set danner jordbruget basis for en del beskæftigelse i

kommunen og ønskes derfor nævnt sammen med turisme­ og oplevelsesindustri.

Kommentarer til de enkelte afsnit i Erhvervspolitikken:

Rammebetingelser

Byrådet vil sikre tidssvarende rammevilkår for kommunens eksisterende erhverv som f.eks.

landbrug. Kommunen bør derfor i den fysiske planlægning tage hensyn til landbrugets arealbehov.

Ligeledes skal sagsbehandlingstiden for f.eks. miljøgodkendelse af husdyrbrug være så kort som

mulig.

Servicering af erhvervslivet

Syddjurs Kommune ønsker at yde en fleksibel og fokuseret service til erhvervslivet, herunder

kortere sagsbehandlingstider og smidighed i sagsbehandlingen. Djursland Landboforening vil i den

forbindelse understrege vigtigheden af en hurtig og smidig sagsbehandling af f.eks.

miljøgodkendelsesansøgninger. Bæredygtige landbrug skal have mulighed for at udvikle sig

fleksibelt. Kommunen opfordres derfor til at have fokus på dette område. Det opleves til tider som

meget bureaukratisk, når opgaver udliciteres til eksterne konsulenter, og under ingen

omstændigheder som en hurtigere eller mere smidig sagsbehandling.

I forbindelse med at Syddjurs Kommune har valgt at udlicitere tilbud om lokal erhvervsservice til

ekstern leverandør, vil det være oplagt at indgå samarbejde med Djursland Landboforening som

ekstern leverandør af erhvervsservice til iværksættere og virksomheder inden for fødevareområdet,

herunder niche­ og specialproduktion

Viden og innovation

Der er i kommunen indgået et samarbejde benævnt ”Syddjurs Erhvervstænketank”. Landbruget

foreslår, at der på linie hermed oprettes en ”Syddjurs Jordbrugstænketank”, med repræsentanter

fra blandt andet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Århus Universitetet, Dansk

Landbrugsrådgivning Djursland og Syddjurs Kommune.

En sådan tænketank vil således have mulighed for at skabe synergi ved at kombinere viden på

forskerniveau med lokal viden om landbrugs­ og samfundsforhold til opfostring af projekter baseret

på f.eks. lokal produktion af fødevarer, energiudnyttelse, miljø etc.

Viden og innovation er, som kommunen skriver, to centrale kilder til vækst og udvikling.

Derfor foreslår Djursland Landboforening, at der oprettes en videnpark i området omkring ”Stor­

Rønde”, dvs. Rønde/Skrejrup/Følle. Her kan opnås en synergi mellem eksisterende

vidensvirksomheder som f.eks. Den Økologiske Landbrugsskole Kalø, Vildtforvaltningsskolen Kalø,

DMU Kalø, HedeDanmark Østjylland, Djursland Landboforening og nye vidensvirksomheder.


Djursland Landboforening ser med stor interesse på flere af de erhvervsrettede initiativer i Syddjurs

Kommune, og vil i den forbindelse påpege relevansen af, at fødevareerhvervet bliver repræsenteret

i Erhvervskontaktudvalget

Den regionale megasatsning på fødevareområdet blev desværre ikke prioriteret til den østlige del

af regionen og Djursland.

Desuagtet er der igangsat aktiviteter med projektet ”Profilering af specialfødevare virksomheder ­

Smag Djursland”, som LAG­Djursland netop har indstillet til godkendelse i Fødevareministeriet.

Det skal i denne sammenhæng understreges, at der i Syddjurs Kommunes opprioritering af turisme

og bosætning kan ligge et stort potentiale omkring udvikling og innovation på fødevareområdet,

dels omkring produktion, forarbejdning og detailhandel, dels omkring bosætning og nye

arbejdspladser.

Djursland Landboforening opfordrer Syddjurs kommune til at indgå i et innovativt

udviklingssamarbejde på dette område.

Markedsføring

Kommunen ønsker at fremstå som en sund og grøn kommune. Som en del af det grønne image

opfordrer landbruget til, at kommunen udarbejder en varmeforsyningsplan, der integrerer

biobrændsler som en del af forsyningen i kommunen.

Med venlig hilsen

Hans Gæmelke

Formand for Djursland Landboforening

Formand for landbrugets kommunenetværk i Syddjurs Kommune

More magazines by this user
Similar magazines