REFERAT - Professionshøjskolen UCC

ucc.dk

REFERAT - Professionshøjskolen UCC

REFERAT

Møde i uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen

D. 25. maj 2009

Dagsorden Referat

Professionshøjskolen UCC

Ledelsessekretariatet

Dato 2. juni 2009

Til stede: Eilif Tommy Johansen (ETJ), Marianne Giannini (MG), Søren Fersløv Andersen

(SFA), Christian Aabro (CA), Bianca Fomsgaard (BF), Lars Petersen (LP), Niels

Erik Harboe (NEH)

Afbud: Pernille Riis, Stig Broström, Ebbe Søgaard, Bjarne Siemons, Uffe Dan Lund,

Ole Ishøy, Peter Flügge

Mødeleder: Simon Christian Simonsen (SCS)

Referent: Katinka Hoydal

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat Referatet fra sidste møde blev godkendt.

3. Orienterin-

SCS fortalte, at der skal etableres møde med Henrik Pedersen. Mødet skal

ger/meddelelser bl.a. omhandle samarbejdet mellem uddannelsesudvalget og ledelsen og

Henrik Pedersen vil blive bedt om at komme med temaer, som udvalget kan

drøfte.

Der var enighed om, at udvalgets indstillinger sker via referatet, og at det generelt

er de tilforordnedes opgave at sørge for, at pointer kommer videre i

systemet.

Det blev besluttet at afprøve hvordan drøftelsen af nedenstående punkter

kunne rundes af og bringes videre.

4. Godkendelse af møde- NEH gjorde opmærksom på, at der afholdes en konference på pædagogomplan

(bilag 1)

rådet d. 24. september. Uddannelsesudvalget forventes at blive inviteret til

konferencen, hvorfor der vil blive udmeldt en alternativ mødedato for uddannelsesudvalgsmødet.

5. De studerendes uddan- CA holdt oplæg om rekrutteringsproblematik samt fastholdelse af studerende

nelsesvalg (oplæg ved

Christian Aabro)

og tog udgangspunkt i følgende undersøgelser:

På baggrund af oplæg, • ”Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske-, og socialrådgi-

drøftelser på sidste

møde samt inspiration

veruddannelsen”, Epinion for Undervisningsministeriet, 2007.

fra "National strategi • ”Lærerstuderendes og pædagogstuderendes forestillinger om ud-

for velfærdsuddannelserne"

(bilag 2) drøftes

dannelse og profession”, UCC, 2008

eventuelle konkrete

anbefalinger i forhold

• "National strategi for velfærdsuddannelserne"

til rekruttering og fastholdelse

af de stude-

• Egen undersøgelse

Side 1 af 5


Dagsorden Referat

rende på pædagoguddannelsen

i UCC's regi

Epinions undersøgelse peger på, at det der påvirker de unge i deres valg, i

langt de fleste tilfælde er de nære relationer dvs. familie og venner.

Motivationsfaktoren er i højere grad interesse end det er løn og status. Det er

svært at konkluderer entydigt på unges valg og svært at konkludere hvornår

de træffer deres beslutning.

I UCC's undersøgelse står konklusionerne som offensiv strategi på hvad UCC

skal foretage sig ift. rekruttering. Undersøgelsen er baseret på 42 spørgeskema-besvarelser

og 8 semistrukturerede interviews med 1.års pædagogstuderende.

Ifølge rapporten har de studerende ved valget af pædagoguddannelsen

lagt vægt på:

At arbejde med mennesker

At gøre noget for andre mennesker

At der er mulighed for at kombinere teori med praksis

At få teori på praksis efter flere års arbejde inden for det pædagogiske

område

De studerende peger i denne undersøgelse på den inspiration, de har fået

gennem familiemedlemmer, venner og/eller kærester, der enten ved noget

om uddannelsen eller arbejder som pædagog eller er pædagogstuderende.

Endvidere peger undersøgelsen på, at de pædagogiske institutioner med de

mange pædagogmedhjælpere og løst ansat pædagogisk personale er en væsentlig

fødekilde til pædagoguddannelsen.

Rekrutteringsstrategien er i denne undersøgelse lidt som i den nationale strategi.

I den nationale strategi dækker de foreslåede indsatsområder hele spektret.

Den nationale strategi tydeliggør intentionerne – men tydeliggør også dilemmaerne.

CA delte de studerendes baggrunde for uddannelsesvalg op i tre perspektiver:

Et anerkendelsesperspektiv (studerende vælger det der giver faglig kredit -

faglig værdsættelse. Det handler ikke om løn men om anerkendelse)

Et livshistorieperspektiv (knytter sig til det, at de unge er disponerede for

nogle bestemte valg qua kulturelle forhold)

Et afstemningsperspektiv (diskrepansen mellem de unges idealer og deres

aktuelle muligheder)

CA har selv lavet en undersøgelse (109 studerende) om begrundelse af valg

(spørgeskemaundersøgelse samt interview). Konklusionen her var, at de studerende

reelt ikke interesserer sig for lønnen, og at den ikke har betydning

for, at de søger ind. Endvidere gav alle de interviewede udtryk for, at de har

haft en person de har set op til "et pædagogisk forbillede", som har været direkte

årsag til, at de har valgt pædagoguddannelsen.

Side 2 af 5


Dagsorden Referat

6. Studieordninger (oplæg

ved John Gulløv)

CA foreslog på baggrund af sin undersøgelse følgende:

• Etablering af vekselforløb

• Opprioritering af indkald med praktikvejledere

• Opprioritering af praktikvejlederkurser

• Fyraftensmøder

• Månedsbreve

Der udspandt sig efter CA's oplæg en længere diskussion om kompleksiteten i

den opgave, der ligger i forhold til at udarbejde strategi i forhold til rekruttering

og fastholdelse af de studerende på pædagoguddannelsen i UCC's regi.

Betragtninger/anbefalinger på baggrund af CAs oplæg var:

Man skal fortælle de gode historier (falder i tråd med kommunernes udspil)

Empirisk kunne det være spændende at se på hvorfor folk fravælger uddannelsen

En fastholdelsestaktik kunne være rollemodeller

Højne adgangskravene

Skabe et godt studiemiljø

Sørge for, at der er regional dækning

Optimere praktikken med bedre praktikvejledere

Tale faget op ude på arbejdsstederne

Etablere praksiskendskab knyttet til ungdomsuddannelserne

Fokusere på det potentiale, der ligger i forhold til institutionerne og kommunerne

– dels ift. de unge mennesker, der arbejder på institutionerne og i høj

grad også ift. at få skabt et tættere samarbejde mellem kommunerne og uddannelsesstederne

Synliggøre hvilket uddannelsessted der er tilknyttet en institution – evt. ved

info på opslagstavle

Udnytte det potentiale, der er blandt Hf'ere og VUC'ere, hvor det er de mellemlange

uddannelser der er topscoren

Sammenfattende var der enighed om, at det er et meget komplekst område

ift. egentlige anbefalinger. Der tegnede sig dog i løbet af diskussionen et billede

af, at der er brug for en lidt mere målrettet indsats end det der fremgår

af den nationale strategi - dette kunne bl.a. ske ved at udbygge samarbejdet

med kommunerne både i forhold til rekruttering samt i forhold til udvikling af

faget og praktikken. Der skal måske i endnu højere grad arbejdes på at få

formaliseret samarbejdet med HF og VUC delen.

John Gulløv gav opdatering på hvad der sker på området med studieordningerne.

Udgangspunktet er strategiplanen, hvor et af fokusområderne bl.a. er at styrke

og udvikle de faglige miljøer samt fastholde studerende - dette skal tænkes

ind i studieordningerne.

Sammenlægningen af uddannelsesstederne har lagt op til, at man tager stilling

til de nuværende studieordninger. I Hillerød, hvor de studerende allerede

Side 3 af 5


Dagsorden Referat

er samlede, er arbejdet sat i gang. Der er taget hul på processen med fælles

rammer, som tager afsæt i de krav, der står i bekendtgørelsen. Hvordan kan

man f.eks. indenfor de fælles rammer samtidigt give plads til kreativitet ude

på uddannelsesstederne? Det er en stor udfordring, at der skal være et tværprofessionelt

modul, som skal passe på alle uddannelserne – hvornår skal det

eksempelvis ligge?

John Gulløv kom også ind på globaliseringsprojekterne, som i høj grad handler

om at afklare hvordan der kan skabes valgfag og toningsmuligheder. Der

kigges efter om der kan etableres valgfag, der er obligatoriske for alle studerende

med tematiske fokusområder, der er relevante enten for den enkelte

uddannelse eller på tværs. Et valgmodul kunne f.eks. være integrationsarbejde,

som er vigtigt indenfor både pædagog-, lærer, og sygeplejeområdet. Tidligere

har toning været forbundet med et sted (f.eks. idrætslinien i Ballerup).

Dette vurderes dog ikke umiddelbart som værende den bedste model, idet

man ønsker, at de studerende fremover skal have flere valgmuligheder. Der

er også mange ting i omverdenen, der kunne give bud på toninger.

RUC har henvendt sig vedr. akademisk streaming, som i første omgang vil være

et projekt inden for læreruddannelsen. Her kan de studerende, hvis de tager

et toningsforløb, gå videre til en akademisk overbygning på universitetet.

Herudover nævnte John Gulløv den dialog, der skal i gang med kommunerne

– der er områder kommunerne gerne vil have, at UCC skal imødekomme –

hvis en kommune f.eks. gerne vil omlægge specialpædagogik i skolen og gerne

vil udvikle pædagogernes rolle i det specialpædagogiske flet, så savnes der

i dag muligheder for at gøre det - dette skal der skabes rammer for. I ledelsesgruppen

søges inspiration udefra, og der er nedsat en projektgruppe, der

skal se nærmere på dette. Gruppen vil gennemføre sit arbejde i løbet af efteråret

og gruppens beslutning skal forelægges direktionen til november. Her

vil det være oplagt at få udvalgets kommentarer med.

Der er i Hillerød en drøftelse om hvorvidt et trainee forløb skal ind i studieordningen.

Der er dog visse problemer forbundet med dette, idet praktikken

er fastlåst – men det kunne være interessant at se på et mere fleksibelt praktikforløb

kombineret med et trainee forløb.

Uddannelsesudvalget spurgte hvordan de kunne medvirke i arbejdet, så det

sker på en meningsfuld måde. JG svarede, at fællesrammer på tværs af uddannelserne

bør være på plads inden man begynder at diskutere – det skal

endvidere koordineres med de andre udvalg. Fysioterapeuterne og sygeplejerskerne

har allerede landsdækkende fælles studieordninger. Fælles rammer

for pædagoguddannelsen er et særligt kapitel, da der ikke – bortset fra læreruddannelsen

– findes en så kompliceret udbudsstruktur. Der arbejdes ud

fra en målsætning om, at fælles rammer kan være virksomme fra sommeren

2010. Tanken ift. valgfag og toningsforløb er, at de skal komme efter første

studieår. Der er endnu tvivl om det skal tilbydes studerende, der allerede er

på pædagoguddannelsen.

Side 4 af 5


Dagsorden Referat

7. Kort gennemgang af

budget ved økonomichef

Bo Andersen

Det ligger indenfor uddannelsesudvalgets opgavefelt at være med i den forestående

proces, så der må afstemmes når tidsplanen er lidt mere eksakt.

Det blev besluttet at gemme dette punkt til næste møde. Når det reviderede

budget er færdiggjort, vil det blive udsendt til udvalget.

8. Evt. Der blev spurgt til publikationen ”Lærerstuderendes og pædagogstuderendes

forestillinger om uddannelse og profession”. Bodil Nielsen og Lars Christensen,

UCC, 2008. Publikationen koster DKK 140 og kan bestilles hos Forlaget

UCC på forlaget_ucc@ucc.dk

Side 5 af 5

More magazines by this user
Similar magazines