Fremtidens Penge Biograf.pdf - CFIR

cfir.dk

Fremtidens Penge Biograf.pdf - CFIR

En nævner potentialet for at glemme koden, en risikofaktor som er steget betydeligt i takt med han

akkumulerer stadigt flere koder . En anden testperson har muskelsvind og derved dårlig motorik .

For ham besværliggør de ekstra tasts som pinkoden indebærer forløbet betydeligt .

“ Gunnar (P), lagerarbejder, 63 år: “Pinkoder har jeg det lidt

irriterende med. Fordi efterhånden har man jo skrabet 10-20 pinkoder

sammen.”

Bestillingsfase og acceptér-fase adskilles mentalt

Argumenterne for brug af pinkode omhandler primært risikoen for tyveri . Men en øvrig fordel er, at

brugere i det øjeblik de bliver bedt om pinkode bliver gjort opmærksomme på, de er ved at foretage en

transaktion: Adskillelsen af bestillingsfasen og acceptér-fasen markeres af pinkoden . Gennemgående

er det tydeligt, at brugeren ønsker flow i den første, staccato i den anden . Testpersonerne shopper rundt

i biografapplikationen – de læser om filmens handling, vælger sæder til og fra, overvejer at købe popcorn

på forhånd mv . Når betalingen skal falde, indtræffer alvoren . Indtastning af pinkode får brugeren til at

stoppe op i betalingsøjeblikket, hvilket identificeres som tryghedsskabende for mange af testpersonerne .

At brugeren skal stoppe op i forløbet og taste pinkode, kan desuden dæmme op for en anden form

for “misbrug”: Hvis børn får fingre i mobiltelefonen, fx En testperson nævner, at hendes børn ved et

uheld kan komme til at købe billetter . Denne mulighed afværges ved brug af pinkode .

“ Sara (P), marketingkonsulent, 40 år: “Det er jo også en del

af oplevelsen at vente og betale i biografen.”

Tidbesparelse er relativ

Tid er en afgørende faktor for mange brugere, som ikke vil vente unødigt eller føle de spilder tiden ved

fx at stå i kø . I tråd hermed fremhæves tidsbesparelse gentagne gange som et fordelagtigt aspekt ved

biografapplikationen, og 59 pct . af testpersonerne er positivt stemt over for applikationen . Indtrykket af

tidsbesparelsen kan dog gå tabt, hvis brugeren spilder tiden ved at sætte sig ind i en ny og potentielt

kompliceret applikation . Det skal her bemærkes, at ikke alle brugere oplever det som tidsspilde at

tilegne sig viden om og blive fortrolige med en ny applikation . Især for Entusiaster, som er vilde med

nye ting, kan det at mestre en ny applikation i sig selv være en spændende udfordring . Dog stiller også

denne brugertype store krav til interface, og deres fortrolighed med ny teknologi indebærer en forventning

om, at hver ny applikation er bedre, end hvad de har prøvet hidtil . Derfor er det vigtigt med et

intuitivt og brugervenligt interface, der giver de optimale muligheder for at spare tid fra start . Næsten

alle testpersoner finder biografapplikationens interface uoverskueligt, og mener blandt andet, at det

kræver for mange klik (mere herom i afsnittet om ”interface”) .

Kontekst og tidsbesparelse

Ikke alle brugere sætter tidsbesparelse højt i forbindelse med biografbesøg . Flere testpersoner beskriver

biografoplevelsen som en rekreativ situation, et break fra den travle hverdag, og disse testpersoner

12

More magazines by this user
Similar magazines