Formandsberetning - Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

dsko.org

Formandsberetning - Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

Formandsberetning DSKO 2008

Det har været endnu et aktivt år for DSKO - internt og eksternt.

Bestyrelsens virke

På sidste generalforsamling blev Håkan Nytrøm nyvalgt til bestyrelsen, og han nåede et

enkelt møde, før han i november flyttede tilbage til Sverige for at lede det svenske protonterapicenter

i Uppsala. Derfor skal vi i dag vælge en ny fysikerrepræsentant til bestyrelsen.

Ellers består bestyrelsen jo af næstformand Gedske Daugaard, sekretær Lise Sengeløv,

kasserer Vera Haahr, Ann Knoop (formand for mødeudvalget), og de menige medlemmer

Jørn Herrstedt og Jesper Eriksen. Undertegnede har nu gennemført 2. År af formandsperioden

og ser frem til på et tidspunkt i nærmeste fremtid at blive afløst på posten.

Bestyrelsen har mødtes fire gange, to halvdagsmøder (18.6. og 5.3.) samt et internatmøde

5.-6. november.

Årsmøde. Årsmødet 2007 blev afviklet her i Munkebjerg og blev en kæmpesucces. Bestyrelsens

ønske om at lægge hovedvægten på mere dansk forskning og flere forskellige

emner for at tiltrække så mange deltagere som muligt, og at samarbejde med DAFKO

blev til fulde indfriet. Og i år ser det ud til at blive en endnu større succes. Vi takker mødeudvalget

for det store arbejde.

DSKO´s hjemmeside: Hjemmesiden er nu kørt ind, og rigtig mange bruger siden til at

holde sig opdateret med møder og kurser. Men vi mener at det kan blive endnu bedre.

Bestyrelsen har besluttet at øge det faglige indhold på siden. Vi foreslår at selskabet involverer

sig i at lave fælles instrukser, og påtage at lave instrukser for de tværgående

guidelines, palliative behandlinger og understøttende behandling. Vi vil i det næste år

konkretisere dette mere, og formentlig vil I høre mere om initiativet efter bestyrelsens

internatmøde i november.

Forholdet til Dansk Selskab for Medicinsk Fysik: emnet var til debat på generalforsamlingen

sidste år. Vi ønsker at integrationen med vore akademiske kolleger hospitalsfysikerne

skal øges. DSKO har derfor haft et fælles bestyrelsesmøde med DSMF den 6. november

2007 i Vejle. Vi drøftede emner som fælles kurser for uddannelsessøgende, koordinering

af kontakten til myndighederne, parallelle årsmøder, udveksling af informationer

på hjemmesiderne etc. Alt i alt et konstruktivt møde, og en proces vi vil fortsætte det

kommende år. Næste gang vi mødes er til vort internatmøde i efteråret.

Uddannelsesudvalget og kurserne: Udvalget har bla. arbejdet med revision af målbeskrivelsen

hvad angår hoved-uddannelsen, og det hører vi nok mere om når Claus giver en

kort redegørelse for uddannelsesudvalgets initiativer senere.

Acta Oncologica: Ved årsskiftet lavede vi sammen med Roche en lille enquete, der viste

meget stor tilfredshed med udsendelse af Acta Oncologica. Derfor har Roche forlænget

aftalen om at også i 2008. Hvis du ikke har fået meldt dig til ordningen skal det ske på

hjemmesiden. Vi siger tak til Roche for dette samarbejde.

Specialeplanen

DSKO har i det forløbne år været kraftigt involveret i udarbejdelsen af den nationale specialeplan

for klinisk onkologi. Kort fortalt er det et tilbagevendende arbejde ca. hvert 5

år, hvor vi i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og regionerne beskriver specialets situation

og kommer med overordnede faglige anbefalinger af organisering af fremtidige virke,

forskning, udvikling etc. Det er en rapport på 30-40 sider, men i praksis er det dog


især tabellen med ’på hvor mange afdelinger skal de forskellige sygdomme behandles’,

der tiltrækker sig opmærksomhed. På grund af regionsdannelsen og den nye sundhedslov

skal vi til at lære nogle nye begreber. Det der før hed basisfunktioner kommer nu til at

hedde hovedfunktioner og lands-og landsdelsfunktionerne opdeles i regionsfunktioner og

højt specialiserede funktioner. Vi blev i udvalget enige om et grundprincip der hedder, at

der for at oppebære ekspertise i en onkologisk funktion skal være et underlag på ca. 100

patientforløb per år, dog færre hvis behandlingen ikke er kompleks og der er specielle

hensyn til gode patientforløb. Vi gik derefter i gang med at se på tallene, og løb jo ind det

pinagtige problem, at der ikke eksisterer valide tal for kræftforekomsten i Danmark siden

2003 (hele miseren omkring Cancerregistret), og at det jo især er helt umuligt at få tal for

fordelinger på kemoterapi, strålebehandling etc. Udvalget nåede dog frem til et sæt anbefalinger

af hvilke behandlinger der fremover skal være hhv. hoved- region og højtspecialiseret.

Resultatet har været i høring på afdelingerne og i regionerne, og status lige nu er

at Sundhedsstyrelsen formentlig snart melder ud til regionerne, at de skal beskrive hvilke

af disse funktioner man ønsker Sundhedsstyrelsen tilladelse til at varetage. Det kommer i

til at høre mere om det næste år, og det er ikke sikkert, at det kommer til at gå helt stille

af. Her vil jeg blot benytte lejligheden til at takke de mange onkologer, som har bidraget

til at vi har fået lavet en helt igennem fagligt fornuftig specialeplan.

Speciallægemanglen

Manglen på speciallæger i Danmark er stor og onkologien er jo ingen undtagelse. Vi opnåede

sidste år nogle opnormeringer i både antal H-stillinger og i DSKO foretog i den

forbindelse en rundspørge til alle centrale og decentrale afdelinger vedr. normerede og

besatte speciallægestillinger. Undersøgelsen viste, at der er i november 2006 var 135 besatte

speciallægestillinger, mens der manglede 68 speciallæger, svarende til 1/3 af det

samlede behov. DSKO har her i foråret gentaget opgørelsen, og resultatet er egentlig ganske

opmuntrende, idet der nu er en stigning i antallet af speciallæger fra 135 til 167 og et

fald i antallet af ubesatte stillinger fra 50 til 34. Der er selvfølgelig lang vej hjem, men det

er glædeligt at DSKO sammen med SST sidste år fik gennemført nogle vigtige justeringer

af uddannelseskapaciteten, dels opnormering til 24 årlige H-stillinger, dels en generel

tilladelse til at have 3 etårige I-introstillinger per H-forløb. Samtidig blev der givet anbefaling

af en en uddannelsessøgende skal bruge 10% af sin arbejdtid til uddannelsesrelaterede

aktiviteter, og der planlægges e-learning og virtuelle læsegrupper.

Task Force for stråleterapi og behovesestimater 2012

Efterdønningerne af de voldsomme sager i vinteren 2006-2007 er ved at lægge sig. Den

nye Kræftenhed har sammen med Task Force for stråleterapi fået etableret rimelig arbejdsro

på afdelingerne, og nu venter vi så på, at det nye behovestimat for 2012 og fremefter

bliver færdigt. Det er en slags forlængelse af de tidligere acceleratorrapporter, og

DSKO spiller sammen med DMCG’erne som tidligere en central rolle i dette arbejde. De

foreløbige tal tyder på at vi skal forvente at behovet for strålebehandling vil stige med ca

40% fra 2007 til 2012, primært på grund af mere strålebehandling til prostatakræft og effekterne

af mammografiscreening. Så vi bliver absolut ikke arbejdsløse, og jeg tror vi må

forvente at fortsat skal bygges nye bunkers og installeres endnu flere acceleratorer i

Danmark.

Kræftstyregruppen

DSKO har via Dansk Medicinsk Selskab to medlemmer af Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe,

og det er aktuelt Gedske og undertegnede. Generelt må man nok sige at Kræftstyregruppen

endnu ikke er helt oppe i de omdrejninger, som man kan forvente af en styregruppe.

De fleste sager har været orienteringssager, og specielt omkring indførelse af


nye kræftlægemidler er systemet simpelthen ikke dynamisk og fagligt godt nok. Der er

behov for at prioritere og koordinere indførelse af nye behandlinger på nationalt niveau

på et højt fagligt niveau. Der er nu et nyt system under afprøvning – med et Nationalt udvalg

til vurdering af kræftlæge-midler, som skal rådgive Kræftstyregruppen, som igen

skal rådgive sundhedsstyrelsen, som så skal indstille til regionerne at man indfører en given

behandling. DSKO har gjort indsigelser mod denne unødigt bureaukratiske proces.

Vi får se om vi er i stand til at gøre processen mere dynamisk.

Ellers har Kræftstyregruppen jo mest brugt tiden på de nye pakkeforløb. Jeg tror forløbet

står klart for de fleste, men ganske kort fortalt startede det vel i foråret sidste år. Efter et

fællesmøde med Kræftens bekæmpelse i Landstingssalen blev der lavet et arbejdspapir af

fagfolk fra DMCG.dk, DSKO patologerne og røntgenlægerne der beskrev behovet og

mulighederne for at lave forløbspakker til at sikre bedre og hurtigere forløb for kræftpatienter.

Det faglige papir var således allerede klar i skuffen hos regionerne og ministeriet,

da der i sommerferien sidste år udbrød overbudskrig vedr. ’kræft som akut sygdom’. Måske

på den baggrund endte det i efteråret ganske lykkeligt med at man i regi af Sundhedsstyrelsen

og kræftstyregruppen startede en proces der nu skal sikre at der kommer nationale

retningslinjer for hurtig udredning og behandling af alle kræftformer. Selv om det

kan føles som en ekstra belastning er jeg overbevist om at det på lang sigt vil være en

utrolig god investering for vore kræftpatienter. Det er et initiativ, der har givet international

genlyd, og jeg tror, at vi om nogle år endelig vil komme i en situation hvor udlandet

kommer til os for at lære – og ikke omvendt, som det har været i en lang periode nu.

Det næste år

Som I kan forstå af ovenstående har der været mange aktiviteter i selskabet, ikke bare i

bestyrelsen men også de mange udvalgsmedlemmer og menige medlemmer har ydet store

indsatser i årets løb. Temaet for det næste år bliver accelererede patientforløb for alle diagnoser,

og så kommer der nok lidt debat når vi skal til at gøre specialeplanlægningen

helt konkret i de enkelte regioner. Jeg tror dog at vi snart vil begynde at høste frugterne af

de nye tiltag indenfor gode hurtige patientforløb, med flere tilfredse patienter og et rarere

arbejdsmiljø, og at vi vil kunne mærke at vi bliver flere speciallæger og unge læger under

uddannelse.

Cai Grau

10. april 2008

More magazines by this user
Similar magazines