Udfordringer i sagsbehandlingen på området for ... - Ankestyrelsen

ast.dk

Udfordringer i sagsbehandlingen på området for ... - Ankestyrelsen

24 ANKESTYRELSENS VELFÆRDSUNDERSØGELSER

med, hvad vi sidder og gør. De skal vide, hvad vi gør, hvordan det er vi tænker, og

hvilke krav, det er, vi stiller til medarbejderne”.

Udover at være opmærksom dokumentation, handler det ifølge en leder også om en

værdimæssig indstilling hos politikerne – og befolkningen generelt – som favoriserer

handlingsbetonet arbejde frem for arbejde af administrativ karakter:

”Det handler om at gøre op med den tankegang, at hvis vi ansætter nogle

sagsbehandlere, så fosser pengene ud af statskassen til administrative kolde hænder”.

For lederne kan det administrative forbehold afhjælpes ved dokumentationen af indsatser og

behov. Derudover har ledelsen et råderum til at prioritere ressourcerne, som

periodemæssig basis antager forskellige former i kommunerne.

4.2.2 Rekrutterings- og aflastningsstrategier en vedvarende udfordring

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere er en udfordring, kommunerne vedvarende skal

forholde sig til. Ubesatte stillinger og heraf medfølgende arbejdspres nævnes af flere ledere

som forklaring , at lovgivningen ikke altid overholdes i sagsbehandlingen. En konsekvens

af rekrutterings- og fastholdelsesproblematikken er, ifølge lederne, manglende kontinuitet og

ensartethed i sagsbehandlingen. Det er samtidig karakteristisk, at udfordringen med at

rekruttere og fastholde medarbejdere er særligt udbredt i kommuner beliggende i

yderområder af Danmark.

Særligt i de større kommuner er det udbredt, at ledelsen aktivt opsøger et samarbejde med

uddannelsesstederne i lokalområdet. Udover at samarbejde med uddannelsesstederne om

projekter og efteruddannelse, opsøger kommunerne også uddannelsesstederne med henblik

at rekruttere praktikanter og nyuddannede. Der er enkelte af de mindre kommuner, der

ligeledes praktiserer denne form for rekruttering, og vurderingen er, at det er første

afgørende trin mod kvalificeret sagsbehandling at tiltrække nyuddannede sagsbehandlere.

Når kommunerne har akut brug for medarbejdere til sagsbehandlingen, benytter nogle sig af

vikarbureauer, mens andre indgår aftaler med konsulentfirmaer. Hvor vikarer, som ansættes i

kommunen, typisk overtager alle opgaver i sagsbehandlingen, hyres konsulenter til alene at

varetage en sagsportefølje.

Erfaringen med vikarbureauerne er negative; ”Det er ikke creme de la creme, vi får fra

vikarbureauet”. En kommune omtaler samarbejdet med et vikarbureau som en katastrofe.

Dårlige erfaringer med vikarbureauerne er dermed også begrundelsen for, at nogle

kommuner vælger at uddelegere de ekstra sager til de tilbageblevne sagsbehandlere, hvis

More magazines by this user
Similar magazines