Kjøbenhavns Raadhus - Hovedbiblioteket.info

hovedbiblioteket.info

Kjøbenhavns Raadhus - Hovedbiblioteket.info

[Begyndende Pladsmangel.]

KØBENHAVNS RAADHUS

Hvad Hansen imidlertid ikke kunde vide, var at Københavns Indbyggertal i Løbet af Aarhundredet vilde stige fra

100,000 til omtrent den tredobbelte Størrelse; Pladsen i Raad- og Domhuset, der i sin Tid var nøje beregnet, maatte som

en Følge heraf blive altfor kneben. Dog i den første Menneskealder høres der intet om Pladsmangel. Da „de 32 Mænd”

ved Anordningen af 1. Januar 1840 var blevet forvandlede til et storborgerligt Repræsentantskab, vedblev man dog at

samles i den gamle Sal. Først da Københavns kommunale Forhold 1857 var blevet omordnede, begyndte Spørgsmaalet

om Plads at dukke op og blive brændende. Allerede mod Aarets Slutning var der nedsat et Fællesudvalg, der bestod af to

Medlemmer af Borgerrepræsentationen og to af Magistraten; det skulde komme frem med Forslag dels om Opførelse af

en Bygning til Fattigvæsenets Bestyrelse, dels om den Ombygning af selve Raad- og Domhuset, som var blevet nødvendig

ved Kommunalbestyrelsens Omdannelse. Ved Begyndelsen af næste Aar havde Udvalget sin Betænkning færdig. Til

Fattigvæsenets Bestyrelse skulde der opføres en særlig Bygning ud mod Hestemøllestræde, medens den vigtigste

Forandring indenfor Raad- og Domhusets Mure var den, at Borgerrepræsentationens Forsamlingssal skulde omdannes til

Kontorer, medens Magistratens Forsamlingssal, der var større end Borgerrepræsentanternes Sal, skulde benyttes til

Kommunalbestyrelsens Møder og til Udførelse af Magistratens Øvrighedshandlinger. Som Erstatning blev der anvist

Magistraten det saakaldte Komitéværelse ved Siden af Forsamlingssalen, og dette Værelse skulde udvides til den dobbelte

Størrelse.

I Mødet den 1. Marts 1858 sluttede Forsamlingen sig hertil, dog med den betegnende Tilføjelse: Det antoges derhos,

at Magistratens nuværende Forsamlingslokale for Fremtiden vilde være at betragte som Borgerrepræsentationens

Forsamlingslokale, i Forbindelse med, at det tjente til Afbenyttelse af den samlede Kommunalbestyrelse. Borgernes

Tillidsmænd skulde med andre Ord rykke ind i Hovedsalen, medens Magistraten kom til at nøjes med et uanseligere

Lokale.

10

More magazines by this user
Similar magazines