Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

kl.dk

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

2.1. sOcIal InKlUsIOn

Institutionsafdelingen fik i 2006 bevilget 2,6 millioner fra Familieministeriets

Pulje til forbedret kvalitet på dag tilbudsområdet

til at implementere inkluderende pædagogik i alle dagtilbud. På

baggrund heraf er det siden blevet udviklet metoder, værktøjer

og organisationsformer, der understøtter og forankrer inklusion

af børn i udsatte positioner i samtlige af kommunens almene

dagtilbud.

Institutionsafdelingen er løbende i dialog med dagtilbudslederne

for at imødekomme centrale tiltag, som kan understøtt e

implementeringsprocesserne. På baggrund heraf er følgend e tiltag

iværksat i 2011:

39

• Videndeling mellem alle dagtilbud. Nyhedsinformationsskrivelser

til forældrene om, hvordan og hvorfor der fagligt

arbejdes med social inklusion

• Metodeudvikling som supplement i Værktøj til pædagogisk

dokumentation: Metafortælling, herunder eksempel på,

hvordan metoden kan anvendes relateret til at måle udviklingen

i den inkluderende pædagogiske praksis. Metoden er

blevet omdelt til alle medarbejdere

• Pædagogisk Diplomuddannelse for daglige pædagogiske

leder e og pædaoger. Uddannelsen tilrettelægges med afsæ t

i den inkluderende pædagogik

• Kursus 5 dage: Social inklusion for ledere og for særligt

interesse rede pædagoger


Hvor støttepædagogen tidligere i højere grad ”overtog” forældresamarbejdet, ansvaret og det udviklingsskabende arbejde

med barnet, er støttepædagogen nu i højere grad en faglig samarbejdspartner på hele børnegruppen, hvor pædagogen og

støttepædagogen deler både den særlige og den generelle opgave omkring børnegruppen. Herved sikres, at tiltagene implementeres

i hverdagen, – også når støttepædagogen ikke er i huset. Denne samarbejdsstruktur er ligeledes en gevinst for det

pædagogiske personale, der får et andet indblik og mulighed for flere konkrete erfaringer med social inklusion af børn med

særlige behov.

Iben Bøgelund, pædagog, Institution Kragsbjerg

More magazines by this user
Similar magazines