Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

kl.dk

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

2.4. pædagOgIsK dOKUmentatIOn

Institutionsafdelingen i Odense Kommune valgte i 2009 at udarbejde

en værktøjskasse indeholdende en vifte af forskellige

doku mentationsværktøjer 16 .

Medarbejdere og ledere har deltaget i udvælgelsen og beskrivelsen

af værktøjerne.

Hensigten med værktøjskassen er at præsentere de pædagogisk e

medarbejdere for helt konkrete værktøjer, som kan anvendes til

at reflektere over og videreudvikle den pædago giske praksis.

Værktøjskassen er udformet som en fleksibel mappe, der give r

mulighed for at tilføje flere dokumen tationsformer. I 2011 er

værktøjskassen udbygget med to værktøjer 17 .

Dokumentationsværktøjerne understøtter medarbejderne i

systematisk at reflektere over det pædagogiske arbejde med

henblik på at kvalificere det.

Det er altså et internt værktøj til udvikling i modsætning til

dokumentationsformer, som primært handler om udadrettet

synlig gørelse og illustra tion.

Implementeringen af de pædagogiske dokumentationsværktøjer

er søgt understøttet gennem kontraktmål for dagtilbudsområdets

ledere og gennem lokale processer tilrettelagt af de

decentrale ledere.

I 2011 er erfaringerne, at det pædagogiske dokumentationsarbejde

i mange dagtilbud er blevet en integreret del af den

pædagogiske praksis, og de pædagogiske medarbejdere i de

tilfælde ikke oplever, at det tager tid fra andet arbejde. Der er

endvidere bred enighed om, at arbejdet med dokumentation

ikke alene høj ner den pædagogiske kvalitet og dermed fagligheden

i dagtil buddene, men også styrker det faglige selvværd

og stoltheden over faget.

Det er dog værd at hæfte sig ved, at pædagogisk dokumen tation

ikke i alle dagtilbud er en integreret del af den pædagogisk e

praksis. Der er fortsat mange medarbejdere, som betragter

pædagogisk dokumentation som en udefrakommende og ikke

meningsfuld opgave, der tager tid fra arbejdet med børnene.

Det vil derfor også i de kommende år være et væsentligt ledelsesmæssigt

fokus at integrere pædagogisk dokumentation i den

pædagogiske praksis, så det alle steder opleves som meningsfuldt

for den enkelte medarbejder og understøttende for udviklingen

af høj kvalitet i dagtilbuddenes læringsmiljøer.

16 Værktøjskasse til pædagogisk dokumentation kan rekvireres i Institutionsafdelingen.

17 Læringshistorie og Metafortælling.

43

More magazines by this user
Similar magazines