Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

kl.dk

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

2.5. BørnemIljøer – herUnder Overgang fra dagtIlBUd tIl sKOle

Afdelingerne i Børn­ og Ungeforvaltningen i Odense Kommune

skal sammen medvirke til, at børn og unge trives, udvikles og

lærer. Den fælles nye vej er børne­ og ungemiljøer. Børn­ og

Ungemiljøerne binder de kommunale tilbud sammen på tværs

af faggrænser og organisatoriske skel.

Børnemiljøerne er kort fortalt et samlet bud på, hvad der skal

karakterisere læringsmiljøer for børn i alderen 0­12 år, og hvordan

de vigtigste aktører i børns liv skal samarbejde.

I 2011 er der nedsat en tænketank bestående af decentrale

ledere og medarbejdere. De har identificeret følgende 5 kerneelementer,

som fremadrettet udgør en fælles forpligtende ramm e

for vores børnemiljøer.

44

• Inkluderende miljøer, hvor alle børn oplever sig som betydningsfulde

deltagere i fællesskaber

• Børn og forældre involveres i udviklingen af motiverende

læringsmiljøer

• Fysiske rammer i børnehøjde, som understøtter fleksibilitet

og kreativitet

• Inddragelse af lokale aktører i børnemiljøet og brug af lokalområdet

som læringsrum

• Forpligtende koordineret samarbejde og erfaringsudvekslin g

mellem de professionelle voksne med henblik på at etabler e

meningsfulde sammenhænge for børn

Endvidere er der etableret 15 lokale tværgående ledelseskollegie

r bestående af en fast kerne af skoleledere og institutionsledere.

Disse har initiativforpligtigelsen til med udgangspunkt i

kerneelementerne at opstille mål for deres lokale børnemiljø

og under støtte det tværgående arbejde. Ledelseskollegierne

skal ad hoc inddrage relevante ledere, eksempelvis klubledere,

dagpleje ledere eller lederen af sundhedsplejen 18 .

Overgang fra dagtilbud til skole

Med henblik på at kvalificere overgangen fra dagtilbud til skole

har Børn­ og Ungeforvaltningen i samarbejde med decentrale

leder e udarbejdet et Dialogværktøj. Dialogværktøjet indeholder

en spørgeguide og er tænkt som et redskab til brug på møder for

det pædagogiske personale i henholdsvis dagtilbud og skole/SFO.

På baggrund af drøftelser i egen organisation og på tværs af

tilbud formuleres en samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen skal

indeholde følgende:

• Fælles pædagogiske grundlag

• Forventningsafklaring

• Tids­ og handleplan for samtaler, besøg, overgangsritualer,

informa tionsmøder for forældre, fælles pædagogiske dage etc.

Med henblik på at få erfaringer med andre former for overgang e

fra dagtilbud til skole afvikles der udvalgte steder i Odense

kommune 3­årige projekter med henholdsvis Forårs-SFO og

fleksibel skolestart. Begge projekter er tværgående projekter,

hvor skole/SFO og dagtilbud arbejder tæt sammen om at skabe

en ny overgang, som opleves meningsfuld for børn og forældre.

• Forårs-SFO

Børnene tilbydes at starte i SFO 1. april. dvs. ca. 4 måneder

før, de skal starte i skole.

• Fleksibel skolestart

Børnene ruller ind i en samlet indskoling. De starter i skole

i den måned, de fylder 6 år.

18 Børnemiljøer og Ungemiljøer, www.odense.dk

More magazines by this user
Similar magazines