Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

kl.dk

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

sammenfatnIng

Målet med kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet er at tilvejebringe

datamateriale og viden om kvaliteten med henblik på:

1. At belyse de politiske effektmål

2. At tilvejebringe analyser og viden, som kan anvendes i det

strategiske udviklingsarbejde på dagtilbudsområdet, og som

dermed kan kvalificere og katalysere forskellige aktørers

drøftelser af den faglige kvalitet og faglige udvikling

KVaLitetSRappoRten beStåR af tRe KapitLeR

• Kapitel 1 indeholder faglige kvalitetsvurderinger

• Kapitel 2 introducerer til de faglige udviklingstiltag på dagtilbudsområdet

• Kapitel 3 indeholder nøgletal

faglIge KvalItetsvUrderInger

• I 2010 blev der formuleret følgende politiske effektmål vedrørende

udvikling og læring på dagtilbudsområdet: Andelen

af forældre, som vurderer, at dagtilbuddet i høj grad eller i

meget høj grad understøtter deres barns trivsel, udvikling

og læring, øges.

I efteråret 2011 er der gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

målrettet forældre med børn i vuggestue

og børnehave. Spørgeskemaundersøgelsen indeholder

22 spørgsmål, der belyser, i hvilken grad forældrene oplever,

at deres barn profiterer af vuggestuens eller børnehusets

læringsmiljø.

3.145 forældre valgte at deltage, hvilket svarer til en svarprocent

på ca. 25 %.

Der er 52,6 % af forældrene, der vurderer, at børnehuset i høj

grad eller meget høj grad understøtter deres barns trivsel,

udvikling og læring. 25,9 % angiver i nogen grad.

• Børn i dagtilbud sprogvurderes med det formål at kunne tilbyde

sproglige miljøer af høj kvalitet målrettet barnets behov .

En national undersøgelse viser, at 92 % af for ældrene medvirker

ved sprogvurdering af deres barn. I Odense Kommun e

vælger 58 % af forældrene at medvirke ved en sprogvurdering .

Børn med flere sprog vurderes minimum en gang årligt. Giver

resultatet anledning til bekymring, søges om sprogstøtte.

Der ses en lille stigning i tildelingen af sprogstøtte på 1 % i

perioden november 2010 til november 2011.

6

• Den målrettede strategi om at implementere inkluderende

pædagogik i alle dagtilbud er eksternt evalueret i sommeren

2011. Det konkluderes, at arbejdet skrider meget

positivt frem. Ca. 80 % af lederne angiver, at arbejdet med

social inklusion er en del af deres strategiske ledelse. Et

stort flertal blandt alle medarbejdere tilkendegiver en

meget høj grad af forståelse for formålet med at arbejde

inkluderende. Et flertal vurderer samtidigt, at deres pædagogiske

praksis er ændret til det bedre eller meget bedre

over de sidste 5 år.

• Institutionsafdelingen har udviklet metoden Læringsmiljøvurdering

til systematisk vurdering af børnehusenes pædagogiske

praksis og dermed kvaliteten i de pædagogiske

læringsmiljøer. Læringsmiljøvurderingen er foretaget i september

2011. På byplan vurderes kvaliteten af læringsmiljøet

til ca. 4,5 (kvalitet: 1 = Meget ringe 2 = Ringe 3 = Jævn

4 = Høj 5 = Meget høj).

For at få så mange perspektiver på læringsmiljøet som

mulig t er børnene inddraget i vurdering af de pædagogiske

læringsmiljøer. 1.112 børn, svarende til 19% af byens børnehavebørn,

har sammen med deres forældre gennemført en

elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Via 30 spørgsmål

belyses det, hvordan barnet oplever børnehavens læringsmiljø.

Børnene scorer kvaliteten til 3.21 (kvalitet: 1 = Ringe

2 = Jævn 3 = Høj 4 = Meget høj).

• På baggrund af læringshistorier fra alle børnehuse i Odense

Kommune er der foretaget en analyse af, hvordan dagtilbuddenes

læringsmiljø understøtter eller hæmmer børnenes

læring. Af analysen kan en række mønstre uddrages,

eksem pelvis følgende:

Børn lærer typisk i situationer, hvor den voksne deltager.

Børn lærer af den voksne, og det er den voksne, der

iværksætter aktiviteter, der sætter et særligt fokus på

læringen.

Der, hvor den voksne udviser stort engagement, glæde og

stort nærvær, bliver læringsmiljøet mere energigivende

og positivt for barnet.

Når børn indgår i læringssituationer, er et vigtigt omdrejningspunkt,

at aktiviteten gentages kontinuerligt.

Arbejdet med sprog og kommunikation indgår i alle aktiviteter

mellem børn og voksne. Der er også fokus på

sproget som et selvstændigt udviklingsområde.

More magazines by this user
Similar magazines