Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

kl.dk

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

KapItel 1

8

1. faglIge KvalItetsvUrderInger

De faglige kvalitetsvurderinger belyser kvaliteten i vuggestuer

og børnehaver. I de kommende kvalitetsrapporter vil der også

være faglige kvalitetsvurderinger fra dagplejeområdet.

fagLige KVaLitetSVURDeRingeR

foRæLDReneS VURDeRingeR

af DagtiLbUDDeneS effeKt

(poLitiSK effeKtmåL)

SpRogVURDeRingeR

LæRingSmiLjØetS KVaLitet

VURDeRingeR af

impLementeRingen af

SociaL inKLUSion

Sammenhæng meLLem

pæDagogiSK pRaKSiS og

bØRneneS LæRing

More magazines by this user
Similar magazines