2. Om Thyborøn Havn - Mercuri Urval

gctAD738xK

2. Om Thyborøn Havn - Mercuri Urval

JOB- OG KRAVPROFIL

Maritim chef

Thyborøn Havn

AUSTRALIA • AUSTRIA • BELGIUM • BRAZIL • DENMARK • CHINA • ESTONIA

FINLAND • FRANCE • GERMANY • INDIA • ITALY • LATVIA • LITHUANIA

THE NETHERLANDS • NORWAY • POLAND • PORTUGAL • SINGAPORE

SPAIN • SWEDEN • SWITZERLAND • UNITED KINGDOM • USA

Thomas Gajhede/Jesper Lund

7. marts 2013


Indholdsfortegnelse

1. INDLEDNING ........................................................................................................................... 3

2. OM THYBORØN HAVN .......................................................................................................... 3

3. STILLINGEN ............................................................................................................................ 7

4. PROFILEN ............................................................................................................................... 8

5. ANSÆTTELSESPROCEDURE ............................................................................................. 8

Side 2 af 8


1. Indledning

Thyborøn Havn og Mercuri Urval har indgået aftale om samarbejde om rekruttering og udvælgelse

af en maritim chef.

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkomne til at

kontakte Thomas Gajhede fra Mercuri Urval på telefon 8730 1000 eller havnedirektør Jørgen Buhl

på telefon 9690 0325, med henblik på uddybende spørgsmål.

Mercuri Urval samarbejder i ansættelsesprocessen med ansættelsesudvalget, der nedsættes af

bestyrelsen.

Ansættelsesudvalget afgiver indstilling til havnedirektør Jørgen Buhl, som har den endelige

ansættelseskompetence.

1.1 Formål med nærværende notat

Dette notat er udarbejdet på baggrund af interview med repræsentanter for centrale interessenter

samt ansættelsesudvalget.

Notatet, som er udarbejdet af Mercuri Urval, vil blive anvendt til:

• At sikre en fælles forståelsesramme mellem ansættelsesudvalget og Mercuri Urval i relation til

organisationen, stillingen og profilen på den maritime chef.

• At vurdere kandidaternes kvalifikationer i forhold til stillingens indhold, de formulerede krav og

forventninger til den nye stillingsindehaver. Notatet indgår således som grundlag for vurdering

af kandidaternes faglige og formelle kompetencer.

Notatet kan således danne grundlag for potentielle kandidaters nærmere overvejelser over deres

interesse for stillingen og i givet fald den første indledende dialog med Thyborøn Havn/Mercuri

Urval.

2. Om Thyborøn Havn

Thyborøn Havn er beliggende i det nordvestlige Danmark ved indsejlingen til Limfjorden. Siden

etableringen i 1914 har udviklingen taget fart, og havnen er nu et kraftcenter i erhvervsudviklingen i

Nordvestjylland. Thyborøn Havn blev pr. 1. januar 2001 overdraget til Thyborøn-Harboøre

Kommune (nu Lemvig Kommune) som kommunal selvstyrehavn. Havnen drives som erhvervshavn,

og bestyrelsen består primært af erhvervsfolk.

Havnens primære rolle er at stille konkurrencedygtig infrastruktur til rådighed for fiskeri og andre

maritime erhvervsaktiviteter på havnen.

Thyborøn Havn er en af Danmarks og Nordeuropas førende fiskerihavne med en betydelig

fiskerflåde samt store landinger af fisk fra hjemmehørende og udenlandske fartøjer til den første

(og største) elektroniske auktion i Danmark. Der er skabt en stærk klynge af maritime virksomheder,

der servicerer fiskefartøjer og andre skibe. Klyngen er kendt for sine høje kompetencer

inden for bl.a. skibsmotorer, hydraulik, smedearbejde, elektronik, el, tømrerarbejde, VVS/køl, olie

og bunkering m.m.

Side 3 af 8


Thyborøn Havn har en central beliggenhed i forhold til råstofudvinding på Jyske Rev, og er blandt

landets største havne på ind- og udskibning af sten, grus og søral. Havnen råder over betydelige

arealer, som muliggør sortering og forædling af råstofferne, før de udskibes til Vesteuropa eller

transporteres væk på lastbil.

Derudover håndterer Thyborøn Havn forskellige former for blandet gods. Godsmængderne er i

vækst og afspejler havnens attraktive beliggenhed i forhold til mange godstyper og -ruter samt den

stigende interesse for at transportere gods via søvejen. Det er især områderne sten og grus, samt

søtransport af råvarer for kemikalievirksomheden Cheminova, der har givet fremgang i godsmængderne.

Fra den betydningsfulde fiskeflåde, og en del fremmede skibe, er der i 2010 landet

fisk for kr. 635 mio., mens de samlede landinger i 2011 er steget til kr. 685 mio.

I 2012 svigtede tobisfiskeriet og landingsværdien faldt til kr. 509 mio. kr. – der forventes igen

fremgang i 2013.

Betydelige gods og fiskeriaktiviteter gør Thyborøn Havn til et kraftcenter for hele Nordvestjylland.

Indenfor konsumfiskeriet har Thyborøn Havn specialiseret sig i fisk af meget høj kvalitet. Der

landes i Thyborøn Havn en meget høj andel af søpakket fersk fisk, som allerede på søen er

sorteret, rengjort, vejet og iset. For enkelte fartøjer udskrives oplysninger om fangstdato,

fangststed, fiskeart og vægt, på labels, som medfølger hver enkelt kasse. Fisken landes efter

relativt korte rejser, og er dermed af absolut højeste kvalitet.

Fisken sælges over internettet, hvor der dagligt er ca. 150 opkøbere fra flere lande, som følger

auktionen og byder på fisken. Kvaliteten er efterspurgt og værdsat over det meste af Europa.

Thyborøn Havn er kendetegnet ved et betydeligt og moderne industrifiskeri. Fiskemelsfabrikken

TripleNine er en af de absolut førende virksomheder inden for området i Danmark. Virksomhedens

anlæg i Thyborøn har med gode lossefaciliteter og et moderne produktionsanlæg et godt grundlag

for forarbejdning af betydelige kvantiteter fisk med gode afregningspriser til fiskerne. Dertil kommer,

at virksomheden har en god placering i forhold til udenlandske landinger til Thyborøn.

Skibsproviantering, maskinværksteder, skibstømrerværksteder og elektronikfirmaer findes på

havnen. Isværker samt oplag af dieselolie forefindes ligeledes. El-aggregater og ferskvandsautomater

findes på kajerne. Dykkerassistance og mobilkran kan rekvireres. Skibsværft med

ophalerbedding for træskibe på indtil 60 BT, og større bedding for stålskibe. Fiskeauktion

samt samlecentral, der modtager fisk døgnet rundt. Containere til skibsaffald samt beholdere til

spildolie kan rekvireres.

2.1 Nøgletal

Thyborøn Havn har følgende nøgletal:

Omsætning: 29,2 mio. kr.

• Resultat: 2,3 mio. kr.

• Antal ansatte: 18

• Investeringer 2012: 30 mio. kr.

Virksomhederne på Thyborøn Havn samlet set:

Omsætning: 1.500 mio. kr.

• Antal ansatte: Over 1000 medarbejdere

• Landingsværdi fisk: 509 mio. kr.

Side 4 af 8


2.2 Organisation og medarbejdere

Den maritime chef er personaleansvarlig leder af havnevagten. Havnevagten har kontinuerlig

ekspeditionstid døgnet rundt alle årets dage. Havnevagten består af 6 havneassistenter, der

primært er tidligere fiskere.

5/60&072#-89&'

!"#$%&'()*+'

,-.&%/0#%12"#'

C'6%/-#?%@/%#%'

F-+$'9$'

6-#1%8&$'

E-#7'FG+.%72%#'

F-+$7H'9$'

6-#1%8&$A*%B'

!"#$%&'()*+'

,-.&%/0#%12"#'

,-.&%.-$2' 3-2%#0%+$4#/'

;-1-&2'

3-#086'A*%B'

>'6%/-#?%@/%#%'

Side 5 af 8

:+-.7';


2.3 Strategi

Bestyrelsen vedtog i november 2012 en gennemarbejdet strategi, der tager højde for Thyborøn

Havns unikke styrker og potentialer. Strategien har følgende overordnede vision og mål:

Visionen er:

Thyborøn Havn - regionens maritime kraftcenter i vest. Gennem konkurrencedygtig infrastruktur

og service skaber vi de bedste rammer for fiskeri samt gods- og erhvervsvirksomhed.

For at kunne indfri denne vision har bestyrelsen opstillet en række mål, der overordnet er skitseret

således:

• Infrastruktur

o Etablere og udvikle infrastruktur, der understøtter Thyborøn Havn som intermodult center

for omladning, omsætning og værditilvækst af fisk og gods.

• Fiskeri

o Udvikle positionen som en dynamisk og stærk fiskerihavn i Danmark og Nordeuropa, ved

at sikre optimale rammer for fiskeri nu og i fremtiden.

• Maritim erhvervsvirksomhed

o Styrke klyngen af servicevirksomheder gennem samarbejde om fælles faciliteter og

markedsføring

o Tiltrække nye typer erhvervsvirksomheder gennem attraktive rammer og markedsføring.

• Gods

o Være blandt de mest attraktive havne for råstoffer i Nordsøen, ved at tilbyde faciliteter for

optimal drift af råstofvirksomhed på havnen

o Styrke og markedsføre Thyborøn Havn som godshavn for biobrændsler, vindmøller, bulk-

og stykgods.

• By, havn og opland

o Sikre opmærksomhed om havnens erhvervsmæssige betydning for lokalområde og region

o Skabe rammer for havnerelaterede oplevelser for turister og fastboende i samarbejde med

myndigheder og organisationer.

Strategien er operationaliseret i delmål og konkrete indsatser i ”Strategi for Thyborøn Havn

november 2012”. Heri er også præsenteret en SWOT-analyse af Thyborøn Havn.

2.4 Værdier

Thyborøn Havn har udarbejdet et værdisæt som pejlemærke for, hvordan vi gerne vil arbejde og

fremstå i forhold til såvel omverdenen som indadtil. Det kan kun gøres ved at efterleve værdierne i

det vi gør hver dag, i hele organisationen:

• Handlekraftige

o Vi opsøger selv mulighederne på og uden for havnen

o Vi fører vores beslutninger ud i livet

o Vi gør, hvad vi siger – og siger, hvad vi gør

• Nytænkende

o Vi værdsætter initiativ og nytænkning på hele havnen

o Vi motiverer for og prioriterer gode ideer fra havn og brugere

o ”Det har vi prøvet”, er død hos os

Side 6 af 8


• Servicemindede

o Vi er servicemindede og giver kunden en god oplevelse i forhold til kvalitet, tid og personlig

betjening

o Vi arbejder for, at alle havnens operatører yder en god service til fælles kunder

o Vi lytter til kunderne og udvikler vores service i forhold til deres behov

• Samarbejdende

o Vi samarbejder med havnens kunder og brugere om fælles mål

o Vi prioriterer langsigtede partnerskaber med havnens kunder og brugere

o Vi fortæller omverdenen om muligheder og potentialer ved at samarbejde med Thyborøn

Havn

• Ansvarlige

o Vi står til ansvar for vores handlinger

o Vi prioriterer bæredygtige løsninger

o Vi understøtter udvikling af vores omgivende lokalsamfund.

3. Stillingen

3.1 Opgaver og ansvar

Opgaverne kan skitseres således:

• Daglig ledelse af havnekontoret

• Sikre ensartet tilgang til kunder, opgaver og service

• Sikre en hensigtsmæssig og smidig afvikling af den daglige trafik på havnen

• Ansvar for områdets administrative opgaver

• Sikre overholdelse og udvikling af diverse bestemmelser (havneregulativ og ordensreglement)

for Thyborøn Havn

• Udarbejde vagtplaner og sikre kontinuerlig afvikling af opgaver på tværs af vagtholdene

• Kontakt til de maritime myndigheder

• Kontakt til politi og beredskab

• Sikring af havnen i forbindelse med terrorberedskab (ISPS-ansvarlig i forhold til

Kystdirektoratet) Både administrativ opgave, fysisk sikring og løbende øvelser mv.

• Ansvarlig for havnens katastrofeplan og beredskabsplan

• Løbende kundekontakt og markedsføring af havnen

• Kontinuerligt fokus på at udvikle havnens service overfor kunderne

• Aktiv deltagelse i ledergruppen.

3.2 Stillingens referenceforhold og klassificering

Den maritime chef refererer til havnedirektøren og bliver en del af virksomhedens ledergruppe med

ansvar for havnevagten.

Løn forhandles efter overenskomst med Søfartens Ledere på et niveau, der modsvarer stillingens

krav og kandidatens kvalifikationer. Niveauet er ca. kr. 600.000 inkl. pension.

Arbejdssted er som udgangspunkt Thyborøn Havn på Tankskibsvej i Thyborøn.

Side 7 af 8


4. Profilen

4.1 Formelle kompetencer

Den optimale kandidat har følgende formelle kompetencer:

• Maritim uddannelse som navigatør – mindst på styrmandsniveau

• Bred erfaring inden for søfart, samt viden og interesse for fiskeri og godstransport

• Taler og skriver engelsk og tysk.

4.2 Personlige kompetencer

Den optimale kandidat har følgende personlige kompetencer:

• Er udadvendt, troværdig og god til at skabe relationer

• Kan sætte sig ind i kundens sted - servicemindet

• Er selvstændig, ihærdig og drevet af at skabe resultater

• Kan bevare roen, også når der skal trækkes en grænse

• God at samarbejde med – omgængelig og fleksibel.

Derudover søges en person, der:

• kan genkende sig selv i værdigrundlaget

• er stabil, vedholdende og driftsfokuseret

• er sælgende samt netværks- og relationsskabende med stort kommercielt fokus

• har interesse for maritimt erhvervsliv

• er uhøjtidelig og hviler godt i sig selv.

5. Ansættelsesprocedure

AKTIVITET TIDSANGIVELSE

Arbejdsanalyse Uge 8

Annoncering / sourcing Fra 08.03.2013

Ansøgningsfrist 03.04.2013, kl. 10.00

Indledende samtaler hos Mercuri Urval, Aarhus 11.04.2013

Test, personvurdering og referencetagning Efter 11.04.2013

Rapportering og anden samtalerunde – forventes afholdt i Thyborøn 19.04.2013

Forhandling og ansættelse Efter 19.04.2013

Tiltrædelse 01.06.2013

Side 8 af 8

More magazines by this user
Similar magazines