Årsrapport 2012 - Carnegie

carnegie

Årsrapport 2012 - Carnegie

Carnegie Bank A/S


Carnegie Bank A/S

Overgaden neden Vandet 9B

1414 København K

Telefon: 32 88 02 00

Telefax: 32 96 10 22

Hjemmeside: www.carnegie.dk


INDHOLDSFORTEGNELSE

CARNEGIE BANK • ÅRSRAPPORT 2012 1

Side

Ledelsens beretning 2

Anvendt regnskabspraksis 6

Påtegninger

Ledelsespåtegning 13

Den uafhængige revisors påtegning 14

Resultat- og totalindkomstopgørelse 16

Balance 17

Egenkapitalopgørelse 18

Noter 19

Selskabsoplysninger 35


LEDELSENS BERETNING

CARNEGIE GRUPPEN

Carnegie Bank A/S indgår som et datterselskab i Carnegie gruppen, der er en førende

uafhængig nordisk investeringsbank. Carnegie Bank A/S er ejet 100 procent af Carnegie

Investment Bank AB, Sverige.

Carnegie gruppen er ejet af Altor Fund III, Carhold Holding AB og Carnegie

medarbejdere.

Carnegie gruppen har aktiviteter inden for fire forretningsområder: Securities (primært

analyse, rådgivning og handel med nordiske aktier), Investment Banking (rådgivning

vedrørende køb og salg af virksomheder, børsintroduktioner m.v.), Private Banking

(formuepleje m.v. for private kunder og fonde) og Carnegie Fonder (forvaltning af

investeringsforeninger). Gruppen er repræsenteret med selskaber eller filialer i Danmark,

England, Finland, Luxembourg, Norge, Sverige og USA.

CARNEGIE BANKS HOVEDAKTIVITETER OG UDVIKLINGEN HERI

Carnegie Bank er aktiv inden for Securities, Investment Banking og Private Banking.

Banken servicerer danske og udenlandske institutionelle kunder, virksomheder og

velhavende private kunder og fonde.

Securities

I 2012 oplevede banken et fald i omsætningen af danske og øvrige nordiske aktier, som

følge af de generelt dårlige markedsvilkår.

Banken har fastholdt sin langsigtede strategi for analysedækning af selskaber noteret på

NASDAQ OMX København A/S med henblik på at kunne servicere såvel danske som

udenlandske investorer med en bred analysedækning af det danske aktiemarked.

Investment Banking

Markedet for investment banking aktiviteter var i 2012 generelt præget af lav aktivitet

inden for ECM. Efter en gennemgribende genopbygning af afdelingen i 2011 har Banken

i 2012 haft en høj aktivitet inden for M&A og oparbejdet en stærk markedsposition.

Private Banking

I 2012 har banken fortsat sin strategi om at være samarbejdspartner for velhavende

danske private investorer, når det handler om formuepleje og investeringsrådgivning.

Banken har i året styrket forretningsområdet med blandt andet udviklng af nye produkter.

2 CARNEGIE BANK • ÅRSRAPPORT 2012


LEDELSENS BERETNING ... fortsat

VÆSENTLIGE FORHOLD

Som en konsekvens af den fortsat generelle lave aktivitet på de finansielle markeder har

banken i 2012 blandt andet reduceret antallet af medarbejdere med 15 fuldtidsansatte. De

samlede afholdte omkostninger i forbindelse med medarbejderreduktionen udgjorde 10,0

mio. kr., der indgår i posten udgifter til personale og administration.

LEDELSE OG VEDERLAG

Direktionens og bestyrelsens ledelseshverv fremgår af note 36.

Ledelsens aflønning fremgår af note 31.

I henhold til Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser m.v. skal banken

offentliggøre en række oplysninger omkring lønpolitik og praksis for aflønning af

bankens ledelse og andre ansatte med væsentlig indflydelse på bankens risikoprofil.

Banken har valgt at offentliggøre disse oplysninger på bankens hjemmeside

(www.carnegie.dk/om-carnegie/finansiel-information), hvortil der henvises.

VIDENSRESSOURCER

Ledelsen har kontinuerligt fokus på at kunne tiltrække og fastholde branchens dygtigste

medarbejdere, da dette er centralt for bankens fremadrettede succes. Herudover er der

løbende fokus på at tilpasse bankens forretningsprocesser, således at banken fortsat

forbliver konkurrencedygtig.

Banken beskæftigede i gennemsnit 72 medarbejdere i 2012 mod 77 medarbejdere i 2011.

Ved udgangen af 2012 beskæftigede banken 69 medarbejdere.

UDVIKLINGSAKTIVITETER

Banken har i 2012 fortsat arbejdet med udvikling af blandt andet nye systemløsninger og

produkter til brug for bankens private banking kunder.

CARNEGIE BANK • ÅRSRAPPORT 2012 3


LEDELSENS BERETNING ... fortsat

ÅRETS RESULTAT OG UDVIKLING I ØKONOMISKE FORHOLD

I 2012 steg netto rente- og gebyrindtægter til 165,8 mio. kr. fra 94,6 mio. kr. i 2011.

Gebyrer og provisioner udgjorde 163,1 mio. kr. mod 88,3 mio. kr. året før.

Kursreguleringer beløb sig til 3,3 mio. kr. mod 3,7 mio. kr. året før. Samlet set resulterede

det i et resultat af finansielle poster på 169,1 mio. kr. mod 98,3 mio. kr. året før.

Årets resultat for 2012 blev et overskud på 11,3 mio. kr. mod et underskud på -41,8 mio.

kr. året før. Resultatforbedringen kan primært henføres til væsentlig større aktivitet i

bankens investment banking afdeling. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende.

Der har ikke været konstateret tab på udlån til kunder i 2012.

Bankens solvensprocent var 45,5 pr. 31. december 2012, hvilket skal sammenholdes med

lovens minimumskrav på 8,0. Bankens individuelle solvensbehov er opgjort til 12,0

procent.

Banken har igennem hele 2012 haft en solid likviditet. Banken havde ultimo 2012 en

likviditetsmæssig overdækning på 676 procent opgjort efter Finanstilsynets regler herom.

USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING

Den væsentligste usikkerhed er forbundet med opgørelsen af nedskrivninger på udlån og

tilgodehavender. Der er ligeledes usikkerhed forbundet med måling af dagsværdien af

unoterede og illikvide finansielle instrumenter.

Bankens beholdning af unoterede og illikvide instrumenter udgør en mindre andel.

RESULTATDISPONERING

Ledelsen foreslår, at selskabets resultat disponeres således:

Forslag til resultatdisponering

Overført til reserver for indre værdis metode

Overføres til næste år

Foreslået udbytte

4 CARNEGIE BANK • ÅRSRAPPORT 2012

t.kr.

-15

6.600

4.700

I alt 11.285

Bankens egenkapital udgør herefter 180,0 mio. kr. ultimo 2012.


LEDELSENS BERETNING ... fortsat

KAPITALDÆKNINGSREGLER

Banken anvender standardmetoden for opgørelse af kredit- og markedsrisiko og

basisindikatormetoden for opgørelse af den operationelle risici. Banken vurderer løbende

behovet for anvendelse af mere avancerede modeller i risikostyringen.

Vedrørende risikostyring henvises til note 34.

I henhold til Bekendtgørelse om kapitaldækning skal banken offentliggøre en række

oplysninger. Banken har valgt at offentliggøre oplysningerne på bankens hjemmeside

(www.carnegie.dk/om-carnegie/finansiel-information), hvortil der henvises.

De kommende Basel III-krav, som forventes at træde i kraft fra 2014, forventes ikke at få

større indflydelse på bankens fremtidige kapitalsituation.

TILSYNSDIAMANTEN

Finanstilsynet har udarbejdet den såkaldte Tilsynsdiamant, som fastlægger en række

særlige risikoområder med tilhørende grænseværdier. Ultimo 2012 ligger banken inden

for alle de definerede grænseværdier, hvilket fremgår af nedenstående tabel.

Pejlemærke

Grænseværdi Banken

Summen af store engagementer (pct.)


ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder

bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber

m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen) samt udsendte vejledninger fra Finanstilsynet.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt,

at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde banken, og aktivets værdi kan måles

pålideligt.

Forpligtigelser indregnes i balancen, når banken som følge af en tidligere begivenhed har

en retlig faktisk forpligtigelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil

fragå banken, og forpligtigelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og passiver til dagsværdi. Dog måles immaterielle og

materielle aktiver på tidspunktet for første indregning til kostpris. Måling efter første

indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer,

inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på

balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger

indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Alle værdipapirer indregnes i balancen på afregningsdagen (afviklingsdatoen). Fortjeneste

og tab i perioden mellem handelsdatoen og afregningsdatoen indregnes som et finansielt

aktiv eller en finansiel forpligtelse. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle

instrumenter indregnes under andre aktiver og passiver.

REGNSKABSMÆSSIGE SKØN

Opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er forbundet

med et skøn over, hvordan fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og

forpligtelser.

6 CARNEGIE BANK • ÅRSRAPPORT 2012


ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS … fortsat

De udøvede skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser for forsvarlige, men

som er usikre. Herudover er banken påvirket af risici og usikkerheder, som kan føre til, at

de faktiske resultater kan afvige fra skønnene.

For nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er der skøn forbundet med

kvantificeringen af risikoen for, at ikke alle fremtidige betalinger modtages. Der er

ligeledes en vis usikkerhed forbundet med måling af dagsværdien af unoterede og illikvide

finansielle instrumenter.

KONSOLIDERING

Banken stiftede i 2007 selskabet Carnegie Komplementar I ApS. Selskabet er ejet 100

procent af banken. Selskabets formål er at være komplementar i K/S Carnegie Feeder

Fund I, der ejes af bankens kunder. Idet selskabets aktiviteter ikke er væsentlige, er der

ikke udarbejdet koncernregnskab.

FREMMED VALUTA

Monetære beholdninger og mellemværender i fremmed valuta er omregnet til danske

kroner på grundlag af Nationalbankens officielle valutakurser ultimo året. Indtægter og

omkostninger i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Såvel realiserede

som urealiserede kursforskelle er medtaget i resultatopgørelsen.

RENTER, GEBYRER OG PROVISIONER

Renter, gebyrer og provisioner er periodiseret inden for regnskabsåret. Provisioner og

gebyrer, der er en integreret del af den effektive rente af et udlån, indregnes som en del af

amortiseret kostpris og dermed som en integreret del af det finansielle instrument (udlån)

under renteindtægter.

Provisioner og gebyrer, der er led i en løbende ydelse, periodiseres over løbetiden. Alle

øvrige gebyrer indregnes i resultatopgørelsen på optjeningstidspunktet.

CARNEGIE BANK • ÅRSRAPPORT 2012 7


ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS … fortsat

UDGIFTER TIL PERSONALE OG ADMINISTRATION

Udgifter til personale omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner m.v.

Omkostningerne til ydelser og goder til ansatte indregnes i takt med de ansattes

præstation af de arbejdsydelser, der giver ret til de pågældende ydelser og goder.

Omkostninger til incitatmentsprogrammer indregnes i resultatopgørelsen i det

regnskabsår, til hvilket omkostningen kan henføres.

SELSKABSSKAT

Banken er sambeskattet med datterselskabet Carnegie Komplementar ApS. Den aktuelle

danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses

skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige

underskud).

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i

resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på

egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabsskat afsættes med 25 procent af årets resultat før skat reguleret for ikkeskattepligtige

indtægter og udgifter. Udskudt skat på driftsmidler m.v., som følge af

tidsmæssige forskydninger i regnskabsmæssig og skattemæssig indtægts-/udgiftsførsel,

afsættes med 25 procent. Udskudt skatteaktiv aktiveres i det omfang, det vurderes for

overvejende sandsynligt, at skatteaktivet må forventes udnyttet i fremtiden.

KASSEBEHOLDNING OG ANFORDRINGSTILGODEHAVENDER HOS

CENTRALBANKER

Kassebeholdninger og anfordringstilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

TILGODEHAVENDER OG GÆLD HOS KREDITINSTITUTTER OG

CENTRALBANKER

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker omfatter alene tilgodehavender

hos andre kreditinstitutter. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker omfatter gæld til

andre kreditinstitutter.

8 CARNEGIE BANK • ÅRSRAPPORT 2012


ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS … fortsat

UDLÅN OG ANDRE TILGODEHAVENDER

Udlån og andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer

til nominel værdi.

Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender foretages såvel individuelt som

gruppevist. Nedskrivninger foretages, når der er objektiv indikation for værdiforringelse.

Banken har udarbejdet en model til brug for opgørelse af gruppevise nedskrivninger.

OBLIGATIONER

Obligationer, der handles på aktive markeder, måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres

til lukkekursen (bud/udbud) for det pågældende marked på balancedagen. Udtrukne

obligationer måles til nutidsværdien.

Illikvide obligationer opgøres til markedskurser, der måles op mod en skønnet dagsværdi

via anerkendte teoretiske værdiansættelsesmetoder. Ved væsentlige afvigelser anvendes

teoretiske kurser. Der har ikke været anvendt teoretiske kurser i 2011 eller 2012.

AKTIER M.V.

Beholdningen af aktier for egen risiko måles til dagsværdi. Dagsværdien for de aktier, der

handles på aktive markeder, opgøres til lukkekursen (bud/udbud) på balancedagen.

Illikvide og unoterede kapitalandele, hvor det ikke vurderes muligt at opgøre en pålidelig

dagsværdi, måles til kostpris. Dagsværdien tager udgangspunkt i tilgængelige oplysninger

om handler og lignende eller alternative kapitalværdiberegninger.

Banken har på statusdagen for 2011 og 2012 ikke beholdninger af illikvide kapitalandele

eller unoterede kapitalandele, der ikke er målt til dagsværdi.

AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER

Afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdi. Dagsværdien for de finansielle

instrumenter, der handles på aktive markeder, opgøres til lukkekursen (bud/udbud) på

balancedagen. Afledte finansielle instrumenter indregnes under andre aktiver, henholdsvis

andre passiver.

CARNEGIE BANK • ÅRSRAPPORT 2012 9


ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS … fortsat

LÅNEFORRETNINGER, HVORPÅ DER IKKE UDVEKSLES PENGE

Indgåede låneforretninger, hvorpå der ikke udveksles penge, optages ikke i balancen. Ved

videresalg af lånte papirer kan der fremkomme negative regnskabsmæssige beholdninger i

enkelte fondskoder. Værdien af negative beholdninger er opført til dagsværdi i balancen

under regnskabsposten andre passiver.

KAPITALANDELE I TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER

En tilknyttet virksomhed er en virksomhed, hvor banken kan udøve bestemmende

indflydelse.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles til den indre værdis metode

(equity-metoden), hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige

andel af virksomhedernes indre værdi.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder medtages i

resultatopgørelsen og overføres til reserve for nettoopskrivning til indre værdis metode

under lovpligtige reserver i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger

kostprisen. Nedskrivninger indregnes og fradrages i eventuelle positive lovpligtige

reserver, så længe der er en reserve at modregne i.

IMMATERIELLE AKTIVER

It software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsperioden for it software er den forventede brugstid, som er skønnet til 3 år.

10 CARNEGIE BANK • ÅRSRAPPORT 2012


ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS … fortsat

MATERIELLE AKTIVER

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris. Kostprisen omfatter

anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til

klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor det er klar til at blive taget i brug.

Efter første indregning måles materielle aktiver til kostpris med fradrag af akkumulerede

af- og nedskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering

af de øvrige aktivers skønnede brugstider:

Aktiv

Brugstid

Kontorinventar m.v. 3-5 år

It-hardware 3 år

Indretning af lejdede lokaler 5 år

Materielle aktiver vurderes for nedskrivningsbehov, når der er indikation for

værdiforringelse, og der nedskrives til genindvindingsværdien, som er den højeste værdi

af nettosalgsprisen og nytteværdien.

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der

vedrører efterfølgende regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

UDSTEDTE OBLIGATIONER

Udstedte obligationer vedrører medarbejderobligationer og måles til amortiseret kostpris.

INDLÅN OG ANDEN GÆLD

Indlån og anden gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til

nominel værdi.

CARNEGIE BANK • ÅRSRAPPORT 2012 11


ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS … fortsat

HENSATTE FORPLIGTELSER

Forpligtelser, garantier og andre forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller

tidspunkt for afvikling, indregnes som hensatte forpligtelser, når det er sandsynligt, at

forpligtelsen vil medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, og

forpligtelsen kan måles pålideligt.

Hensatte forpligtelser måles til nutidsværdi.

SEGMENTOPLYSNINGER

Oplysningerne gives alene på baggrund af forretningsområder.

12 CARNEGIE BANK • ÅRSRAPPORT 2012


PÅTEGNINGER

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2012 for

Carnegie Bank A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af bankens aktiver,

passiver og finansielle stilling per 31. december 2012 samt af resultatet af bankens

aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for

udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold samt en retvisende beskrivelse

af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken kan påvirkes af.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 21. februar 2013

I direktionen:

I bestyrelsen:

Claus Gregersen

Thomas Eriksson Pia Marions Hugo Andersen

(formand)

CARNEGIE BANK • ÅRSRAPPORT 2012 13


PÅTEGNINGER...fortsat

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til kapitalejeren i Carnegie Bank

Påtegning på årsregnskab

Vi har revideret årsregnskabet for Carnegie Bank A/S for regnskabsåret 1. januar – 31.

december 2012, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance,

egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet

udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i

overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for

den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden

væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores

revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om

revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder

etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for,

om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb

og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors

vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet,

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor

intern kontrol, der er relevant for bankens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et

retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende

efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af

bankens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg

af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige,

samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

14 CARNEGIE BANK • ÅRSRAPPORT 2012


PÅTEGNINGER...fortsat

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som

grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af bankens aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af bankens

aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i overensstemmelse med lov

om finansiel virksomhed.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har

ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det

er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i

overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 21. februar 2013

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Vibeke Bak Solok

statsautoriseret revisor

CARNEGIE BANK • ÅRSRAPPORT 2012 15


RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

NOTE

RESULTATOPGØRELSE

2012

1.000 kr.

2011

1.000 kr.

1 Renteindtægter 4.145 9.709

2 Renteudgifter 921 2.918

Netto renteindtægter

Udbytte af aktier m.v.

887 1.274

3 Gebyrer og provisionsindtægter 163.067 88.319

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter

1.358 1.766

4

4, 5

6

11

8

12

7

Netto rente- og gebyrindtægter

Kursreguleringer

Resultat af finansielle poster

Udgifter til personale og administration

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver

Andre driftsudgifter

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v.

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder

Resultat før skat

Skat

ÅRETS RESULTAT

RESULTATDISPONERING

Forslag til resultatdisponering

Overført til reserver for indre værdis metode

Overføres til næste år

Foreslået udbytte

16 CARNEGIE BANK • ÅRSRAPPORT 2012

3.224

165.820

3.313

169.133

152.599

1.104

86

-136

-15

15.465

4.180

11.285

-15

6.600

4.700

6.791

94.618

3.702

98.320

150.854

2.221

605

-190

-14

-55.184

-13.348

-41.836

-14

-41.822

0

I alt 11.285 -41.836

ANDEN TOTALINDKOMST

Årets resultat

Anden totalindkomst

ÅRETS TOTALINDKOMST

11.285

0

-41.836

0

11.285 -41.836


BALANCE

NOTE

9

10

16

11, 13

12

11

11

14

15

17

18

19

20

21

22

AKTIVER

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos

centralbanker

Gældsinstrumenter, der kan refinansieres i centralbanker

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris

Obligationer til dagsværdi

Aktier m.v.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Immaterielle aktiver

Øvrige materielle aktiver

Aktuelle skatteaktiver

Udskudte skatteaktiver

Andre aktiver

Periodeafgrænsningsposter

AKTIVER I ALT

PASSIVER

Gæld

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker

Indlån og anden gæld

Udstedte obligationer til amortiseret kostpris

Andre passiver

Gæld i alt

Hensættelser til tab på garantier

Andre hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser i alt

Egenkapital

Aktiekapital

Andre reserver

Overført overskud

Foreslået udbytte

Egenkapital i alt

PASSIVER I ALT

IKKE-BALANCEFØRTE POSTER

2012

1.000 kr.

248.691

0

18.929

82.031

90.480

15.771

354

0

2.982

68

9.652

61.538

9.763

540.259

845

295.429

4.213

59.784

360.271

2011

1.000 kr.

127.333

119.994

32.614

78.990

88.554

67.365

369

0

3.971

0

13.832

21.015

14.833

568.870

1.394

297.907

4.213

93.643

397.157

CARNEGIE BANK • ÅRSRAPPORT 2012 17

0

0

0

175.000

229

59

4.700

179.988

540.259

10

3.000

3.010

175.000

244

-6.541

0

168.703

568.870

Garantier m.v.

1.990 16.955

Andre forpligtelser

1.076 1.144

IKKE-BALANCEFØRTE POSTER I ALT 3.066 18.099


EGENKAPITALOPGØRELSE

18

Kapitalbevægelser

2012

1.000 kr.

2011

1.000 kr.

Aktiekapital

Aktiekapital primo

175.000 175.000

Konvertering af efterstillet lån

0 0

Aktiekapital ultimo 175.000 175.000

Reserve efter indre værdis metode

Reserver primo

244 258

Årets henlæggelser jævnfør resultatdisponering

-15 -14

Reserver ultimo 229 244

Overført overskud

Overført overskud primo

-6.541 35.281

Overført overskud jævnfør resultatdisponering

6.600 -41.822

Overført overskud ultimo 59 -6.541

Foreslået udbytte

Foreslået udbytte primo

Udbetalt udbytte

Foreslået udbytte jævnfør resultatdisponering

0

0

4.700

Foreslået udbytte ultimo 4.700 0

Egenkapital i alt ultimo 179.988 168.703

Aktiekapital

Aktiekapitalen består af 175.000 aktier pålydende 1.000 kr.

0

0

0

CARNEGIE BANK • ÅRSRAPPORT 2012


NOTER

1

2

3

Renteindtægter/terminspræmie af:

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker

Udlån og andre tilgodehavender

Obligationer

Afledte finansielle instrumenter:

Øvrige renteindtægter

I alt

Renteudgifter til:

Kreditinstitutter og centralbanker

Indlån og anden gæld

Udstedte obligationer

Øvrige renteudgifter

I alt

2012

1.000 kr.

538

1.261

2.342

4

4.145

2011

1.000 kr.

2.903

2.431

4.371

4

9.709

CARNEGIE BANK • ÅRSRAPPORT 2012 19

3

735

183

0

921

83

2.649

183

3

2.918

Gebyrer og provisionsindtægter fordelt på:

Værdipapirhandel og depoter

43.003 59.627

Øvrige gebyrer og provisioner

120.064 28.692

I alt 163.067 88.319

4 Aktivitetsopdeling af bankens indtægter

Under henvisning til regnskabsbekendtgørelsen § 119 fordeles bankens indtægter

således på aktiviteter:

Netto rente- og gebyrindtægter:

Securities

Investment Banking

Private Banking

46.200

99.247

20.373

54.830

23.754

16.034

I alt 165.820 94.618

Kursreguleringer:

Securities

Investment Banking

Private Banking

I alt

Alle indtægter hidrører fra Danmark.

5 Kursreguleringer af:

Obligationer

Aktier m.v.

Valuta

Afledte finansielle instrumenter:

Valutakontrakter

Aktiekontrakter

2.442

0

871

2.769

0

933

3.313 3.702

-1.731

3.939

1.073

-2.453

7.331

1.289

32 56

0 -2.521

I alt 3.313 3.702


NOTER … fortsat

NOTE

6 Udgifter til personale og administration

Personaleudgifter

Lønninger

Pensioner

Udgifter til social sikring

I alt

7

8

9

20

2012

1.000 kr.

106.824

3.039

11.843

121.706

2011

1.000 kr.

100.420

2.967

10.709

114.096

Øvrige administrationsudgifter

30.893 36.758

I alt udgifter til personale og administration 152.599 150.854

Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede

Antal beskæftiget ultimo regskabsperioden omregnet til heltidsbeskæftigede

For oplysninger omkring vederlag til bestyrelse, direktion samt ansatte med væsentlig

indflydelse på virksomhedens risikoprofil henvises der til note 31.

Skat

Beregnet skat af årets indkomst

Udskudt skat (til modregning i tidligere års underskud)

Udskudt skat (til modregning i fremtidige overskud)

Udskudt skat (tidsmæssige forskelle)

Efterregulering af tidligere års beregnet skat

72

69

0

4.468

0

-288

0

77

82

0

0

-13.334

-16

2

I alt skat 4.180 -13.348

Væsentlige skatteomkostnings- og skatteindtægtselementer

Dansk skatteprocent

Ej skattepligtige indtægter og ej fradragsberettigede udgifter

Effektiv skatteprocent

Pct. Pct.

25,0 25,0

2,0 -0,8

27,0 24,2

Resultat før skat

15.465 -55.184

Resultat til beskatning 15.465 -55.184

Nedskrivninger på udlån, andre tilgodehavender og garantier

Gruppevise nedskrivninger på udlån (regulering)

Indgået på tidligere nedskrevet fordring

Gruppevise nedskrivninger på garantier (regulering)

I alt

Tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker

Tilgodehavender hos kreditinstitutter

I alt

Fordelt efter løbetid

På anfordring

Til og med 3 måneder

I alt

Af bankens tilgodehavender hos kreditinstitutter ligger følgende

til sikkerhed for værdipapirafvikling

158

-284

-10

-136

18.929

18.929

18.927

2

18.929

-170

0

-20

-190

32.614

32.614

32.614

0

32.614

CARNEGIE BANK • ÅRSRAPPORT 2012

2

0


NOTER … fortsat

NOTE

10 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris

På anfordring

Til og med 3 måneder

Over 3 måneder til og med 1 år

I alt før nedskrivninger

Gruppevise nedskrivninger

I alt

Banken har ingen udlån med individuelle nedskrivninger. Beregningen for gruppevise

nedskrivninger omfatter alle bankens udlån og garantier.

11 Anlægsoversigt:

2012

1.000 kr.

712

0

81.519

82.231

-200

2011

1.000 kr.

23

0

79.009

79.032

-42

82.031 78.990

Immaterielle aktiver

Samlet kostpris primo 6.108 6.223

Årets tilgang

0 0

Årets afgang

0 -115

Samlet kostpris ultimo 6.108 6.108

Samlede afskrivninger primo 6.108 6.189

Årets afskrivninger

0 34

Tilbageførte afskrivninger på årets afgang

0 -115

Samlede afskrivninger ultimo 6.108 6.108

Bogført værdi ultimo 0 0

Bogført værdi primo 0 34

Øvrige materielle aktiver

Samlet kostpris primo 31.673 32.842

Årets tilgang 115 2.018

Årets afgang 0 -3.187

Samlet kostpris ultimo 31.788 31.673

Samlede afskrivninger primo 27.702 28.702

Årets afskrivninger 1.104 2.187

Tilbageførte afskrivninger på årets afgang 0 -3.187

Samlede afskrivninger ultimo 28.806 27.702

Bogført værdi ultimo 2.982 3.971

Bogført værdi primo 3.971 4.140

Finansielle anlægsaktiver, (jævnfør note 13)

Samlet kostpris primo 315 315

Årets tilgang 35 0

Samlet kostpris ultimo 350 315

Op- og nedskrivninger primo 2.156 2.585

Årets op- og nedskrivninger 1 -429

Samlede op- og nedskrivninger ultimo 2.157 2.156

Bogført værdi ultimo 2.507 2.471

Bogført værdi primo 2.471 2.900

CARNEGIE BANK • ÅRSRAPPORT 2012 21


NOTER … fortsat

NOTE

12 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

13

14

15

22

Carnegie Komplementar I ApS

Hjemstedskommune

København

Aktivitet

komplementar

Ejerandel 100%

Egenkapital pr. 31. december 2012 354

Resultat for 2012 -15

2012

1.000 kr.

2011

1.000 kr.

Samlet kostpris primo 125 125

Samlet kostpris ultimo 125 125

Op- og nedskrivninger primo 244 258

Resultat -15 -14

Udbytte 0 0

Op- og nedskrivninger ultimo 229 244

Bogført værdi ultimo 354 369

Bogført værdi primo 369 383

Aktier

Aktier optaget til handel på et reguleret marked

13.264 64.894

Finansielle anlægspositioner, jævnfør note 11

2.507 2.471

I alt 15.771 67.365

Udskudte skatteaktiver

Udskudt skat primo

13.832 482

Ændring i udskudt skat

-4.180 13.350

I alt ultimo 9.652 13.832

Udskudte skatteaktiver fordelt på:

Materielle aktiver

786 498

Skattemæssigt underskud

8.866 13.334

I alt 9.652 13.832

Andre aktiver

Positiv markedsværdi af finansielle kontrakter

Tilgodehavende renter, provisioner, honorarer mv.

Øvrige aktiver

829

28.036

32.673

1.000

7.823

12.192

I alt 61.538 21.015

CARNEGIE BANK • ÅRSRAPPORT 2012


NOTER … fortsat

NOTE

16

17

18

19

Obligationer til dagsværdi

Bankens obligationsbeholdning ligger til sikkerhed for værdipapirafvikling.

Sikkerhederne er stillet over for:

Danmarks Nationalbank

European Multilateral Clearing Facility N. V.

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker

Gæld til kreditinstitutter

I alt

2012

1.000 kr.

1.004

7.271

2011

1.000 kr.

500

15.500

845 1.394

845 1.394

Fordelt efter løbetid

På anfordring

845 1.394

I alt 845 1.394

Indlån og anden gæld

På anfordring

Særlige indlånsformer

I alt

277.543 281.856

17.886 16.051

295.429 297.907

Fordelt efter løbetid

På anfordring

277.543 281.856

Til og med 3 måneder

17.886 16.051

I alt 295.429 297.907

Udstedte obligationer til amortiseret kostpris

Medarbejderobligationer

I alt

Fordelt efter løbetid

Til og med 3 måneder

Over 1 år til og med 5 år

I alt

20 Andre passiver

Negative beholdninger afledt af låneforretninger

Skyldige renter og provision

Negativ markedsværdi af finansielle kontrakter

Øvrige passiver

I alt

4.213 4.213

4.213 4.213

2.295 0

1.918 4.213

4.213 4.213

6.962

183

858

51.781

48.001

183

1.050

44.409

59.784 93.643

CARNEGIE BANK • ÅRSRAPPORT 2012 23


NOTER … fortsat

NOTE

24

2012

1.000 kr.

2011

1.000 kr.

21 Hensatte forpligtelser

Hensættelser til tab på garantier (gruppevis nedskrivning)

0 10

Øvrige hensættelser

0 3.000

I alt 0 3.010

22

Garantier og andre forpligtelser

Garantier m.v.

Øvrige garantier

1.990 16.955

I alt 1.990 16.955

Andre forpligtelser

Øvrige forpligtelser

1.076 1.144

I alt 1.076 1.144

Banken har endvidere en lejeforpligtelse på 6,2 mio. kr. i forbindelse med en indgået

huslejekontrakt. Lejemålet er delvis uopsigelig frem til 1. januar 2014.

23 Kapitalkrav og solvens

Solvensprocent opgjort i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om

kapitaldækning

Egenkapital

Fradrag i kapitalen:

Foreslået udbytte

Udskudte skatteaktiver

Basiskapital (kernekapital) efter fradrag

Vægtede poster fordelt på risikotype:

Kreditrisiko

Markedsrisiko

Operationel risiko

Vægtede poster i alt

Solvensprocent i henhold til FiL § 124, stk. 1

Ifølge lovgivningen skal solvensprocenten i henhold til FiL § 124, stk. 2, nr. 1

mindst udgøre

Bankens individuelle solvensbehov er opgjort til

Banken har på baggrund af det beregnede solvensbehov opgjort en umiddelbar

overdækning på 122,0 mio. kr, som udgør forskellen mellem solvensbehovet og den

faktiske kapital, som banken har. For 2011 udgjorde overdækningen 106,8 mio. kr.

Ved opgørelse af bankens individuelle solvensbehov anvender banken

sandsynlighedsmetoden. Fra 2013 vil banken anvende 8+metoden.

Opgørelsen af det individuelle solvensbehov er ikke omfattet af revision jævnfør

gældende regler.

179.988

4.700

9.652

165.636

119.469

48.270

196.193

363.932

45,5

8,0

12,0

168.703

0

13.832

154.871

126.184

45.873

228.176

400.233

38,7

8,0

12,0

CARNEGIE BANK • ÅRSRAPPORT 2012


NOTER, hvortil der ikke henvises

NOTE

24 5-ÅRS HOVED- OG NØGLETAL

Mio. kr. 2012 2011 2010 2009 2008

Netto rente- og gebyrindtægter 165,8 94,6 112,9 74,5 124,1

Kursreguleringer 3,3 3,7 12,8 15,3 25,4

Andre ordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Udgifter til personale og administration -152,6 -150,9 -117,4 -125,5 -151,5

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver -1,1 -2,2 -3,3 -4,2 -3,9

Andre driftsudgifter -0,1 -0,6 -2,5 -3,1 -6,3

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 0,2 0,2 -2,0 -1,7 -11,4

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat før skat 15,5 -55,2 0,5 -44,7 -23,6

Skat -4,2 13,4 -0,5 10,7 5,2

Årets resultat 11,3 -41,8 0,0 -34,0 -18,4

Udlån 82,0 79,0 117,7 500,3 459,5

Aktiver i alt 540,3 568,9 760,6 1.187,3 1.150,7

Egenkapital ultimo 180,0 168,7 210,5 85,5 119,5

Foreslået udbytte 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 2011 2010 2009 2008

Solvensprocent 45,5 38,7 39,2 25,1 29,7

Kernekapitalprocent 45,5 38,7 39,2 13,1 15,0

Egenkapitalforrentning før skat (pct.) 8,9 -29,1 0,3 -43,6 -16,1

Egenkapitalforrentning efter skat (pct.) 6,5 -22,1 0,0 -33,1 -12,6

Indtjening pr. omkostningskrone 1,10 0,64 1,00 0,67 0,86

Renterisiko (pct.) 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0

Valutaposition (pct.) 11,1 7,1 6,2 13,5 9,1

Valutarisiko (pct.) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Udlån i forhold til indlån (pct.) 27,8 26,5 29,2 55,6 54,3

Udlån i forhold til egenkapital 0,5 0,5 0,6 5,9 3,8

Årets udlånsvækst (pct.) 3,8 -32,9 -76,5 8,9 -24,2

Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet (pct.) 675,9 688,0 664,4 279,0 300,7

Summen af store engagementer (pct.) 10,3 15,2 23,8 23,5 56,0

Årets nedskrivningsprocent -0,1 -0,2 1,3 0,3 2,1

CARNEGIE BANK • ÅRSRAPPORT 2012 25


NOTER, hvortil der ikke henvises … fortsat

NOTE

26

RISIKOSTYRING GENERELT

For beskrivelse om bankens risikostyring henvises der til note 34.

KREDITRISICI

25 Udlån og garantidebitorer ultimo året

Fordelt på sektorer og brancher (pct.)

26

27

28

Finansiering og forsikring

Fast ejendom

Øvrige erhverv

I alt erhverv

Private

I alt

Kreditrisiko på afledte finansielle instrumenter

Positiv markedsværdi efter netting

2012

1.000 kr.

2

2

46

50

50

100

2011

1.000 kr.

Modpartsrisiko efter risikovægt

Banker, kreditinstitutter, børs- og fondsmæglere (20%)

708 209

Erhvervskunder og private (100%)

0 617

I alt 708 826

MARKEDSRISICI

Valutarisiko

Aktiver i fremmed valuta (netto):

Passiver i fremmed valuta (netto):

Valutakursindikator 1

Valutakursindikator 1 i procent af kernekapital efter fradrag

Valutakursindikator 2

Valutakursindikator 2 i procent af kernekapital efter fradrag

Valutaeksponering

Valutafordeling på hovedvalutaer (netto):

CHF

EUR

GBP

USD

SEK

NOK

NZD

Andre

18.314

0

18.314

11,1

189

0,1

6.253

3.934

2.476

1.861

1.194

860

704

1.032

2

2

47

51

49

100

10.944

0

10.944

7,1

134

0,1

634

3.927

277

2.634

1.013

1.146

660

653

I alt 18.314 10.944

Renterisiko opdelt på valutaer med størst renterisiko

DKK

EUR

CHF

FIM

USD

NOK

Andre

Renterisiko på gældsinstrumenter m.v. i alt 230 225

251

-14

-8

1

0

0

0

253

-20

-8

0

0

0

0

CARNEGIE BANK • ÅRSRAPPORT 2012


NOTER, hvortil der ikke henvises … fortsat

NOTE

29

30

Overskydende likviditet i henhold til FiL § 152

2012

1.000 kr.

2011

1.000 kr.

Likviditet til rådighed

Kassebeholdning 269 137

Anfordringstilgodehavender hos centralbanker

248.423 127.196

Gældsinstrumenter, der kan refinansieres i centralbanker

0 119.994

Sikre anfordringstilgodehavender hos kreditinstitutter 18.927 32.606

Sikre letsælgelige noterede værdipapirer 88.506 89.370

I alt 356.125 369.303

Beregnet likviditetskrav

Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet

Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet (pct.)

Revisionshonorar

Det samlede honorar til den generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomhed kan i

henhold til regnskabsbekendtgørelsen § 118 specificeres således, inkl. moms.

Lovpligtig revision

Andre erklæringsopgaver med sikkerhed

Skatterådgivning

Andre ydelser

45.898

310.227

CARNEGIE BANK • ÅRSRAPPORT 2012 27

676

827

30

0

180

46.867

322.436

I alt 1.037 921

31 Oplysninger om vederlag

Under henvisning til regnskabsbekendtgørelsen § 121 fordeles det samlede vederlag

til bestyrelse, direktion samt medarbejdere med væsentlig indflydelse på bankens

risikoprofil således:

Bestyrelse

Fast vederlag

Variabelt vederlag

I alt

Antal bestyrelsesmedlemmer (Hugo Andersen)

I henhold til lov om finansiel virksomhed § 77d stk. 3 skal det oplyses at

Hugo Andersen i 2012 har modtaget i alt 120.000 kr. for 2011.

Direktion

Fast vederlag

Variabelt vederlag

I alt

Antal direktionsmedlemmer (Claus Gregersen)

I henhold til lov om finansiel virksomhed § 77d stk. 3 skal det oplyses at

Claus Gregersen i 2012 har modtaget i alt 3.498.000 kr.

Ansatte med væsentlig indflydelse på bankens risikoprofil

Fast vederlag

Variabelt vederlag

I alt

Antal ansatte med væsentlig indflydelse på bankens risikoprofil

Der er ikke fastsat særlige incitamentsprogrammer for bankens ledelse.

150

0

150

1

3.498

0

3.498

1

5.588

0

5.588

3

688

819

30

12

60

120

0

120

1

3.498

0

3.498

1

9.359

0

9.359

7


NOTER, hvortil der ikke henvises … fortsat

NOTE

32 Afledte finansielle kontrakter

2012

(1.000 kr.)

28

Opdelt efter restløbetid

Valutakontrakter

Terminer/futures, køb

Terminer/futures, salg

Aktiekontrakter

Terminer/futures, køb

Terminer/futures, salg

Optioner, erhvervede

Optioner, udstedte

Netto markedsværdi i alt

Opdelt mellem gevinst og tab

Valutakontrakter

Terminer/futures, køb

Terminer/futures, salg

Aktiekontrakter

Terminer/futures, køb

Terminer/futures, salg

Optioner, erhvervede

Optioner, udstedte

Urealiseret

gevinst/tab

Ikke-garanterede

kontrakter

Gevinst

0

708

I alt 708

Uafviklede spotforretninger

Valutaforretninger, køb

Valutaforretninger, salg

Renteforretninger, køb

Renteforretninger, salg

Aktieforretninger, køb

Aktieforretninger, salg

I alt

0

0

0

0

Til og med

3 måneder

Nominel

værdi

31.349

66.550

0

734

0

0

Urealiseret

gevinst/tab

garanterede

kontrakter

Urealiseret

gevinst/tab

-661

688

0

-1

0

0

Tab Gevinst Tab

-661

-20

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-682 0 0

Nominel

værdi Gevinst

580

1.009

1.853

1.853

99.242

100.224

0

6

4

0

527

364

204.761 901

Total

Nominel

værdi

31.349

66.550

0

734

0

0

Urealiseret

gevinst/tab

Total

Urealiseret

gevinst/tab

-661

688

CARNEGIE BANK • ÅRSRAPPORT 2012

0

-1

0

0

26

Gevinst Tab

0

708

0

0

0

0

-661

-20

0

-1

0

0

708 -682

Tab

-2

0

0

-4

-331

-564

Gevinst/

Tab

-2

6

4

-4

196

-200

-901 0


NOTER, hvortil der ikke henvises … fortsat

NOTE

32

fortsat

Afledte finansielle kontrakter

2011

(1.000 kr.)

Opdelt efter restløbetid

Valutakontrakter

Terminer/futures, køb

Terminer/futures, salg

Aktiekontrakter

Terminer/futures, køb

Terminer/futures, salg

Optioner, erhvervede

Optioner, udstedte

Til og med

3 måneder

Nominel Urealiseret

værdi gevinst/tab

195.935

238.224

0

7.457

0

0

CARNEGIE BANK • ÅRSRAPPORT 2012 29

826

-770

0

-185

0

0

Total

Nominel

værdi

195.935

238.224

0

7.457

0

0

Urealiseret

gevinst/tab

Netto markedsværdi i alt -129

Opdelt mellem gevinst og tab

Valutakontrakter

Terminer/futures, køb

Terminer/futures, salg

Aktiekontrakter

Terminer/futures, køb

Terminer/futures, salg

Optioner, erhvervede

Optioner, udstedte

Urealiseret

gevinst/tab

Ikke-garanterede

kontrakter

Urealiseret

gevinst/tab

garanterede

kontrakter

Gevinst Tab Gevinst

826

0

0

0

0

0

0

-770

0

-185

0

0

I alt 826 -955 0

Uafviklede spotforretninger

Valutaforretninger, køb

Valutaforretninger, salg

Renteforretninger, køb

Renteforretninger, salg

Aktieforretninger, køb

Aktieforretninger, salg

0

0

0

0

0

0

Nominel

værdi

0

1.912

0

0

183.619

188.511

I alt 374.042

Urealiseret

gevinst/tab

Total

826

-770

0

-185

0

0

Tab Gevinst Tab

0

0

0

0

0

0

826

0

0

0

0

0

0

-770

0

-185

0

0

0 826 -955

Gevinst Tab

0

2

0

0

1.663

77

0

0

0

0

-94

-1.810

Gevinst/

tab

0

2

0

0

1.569

-1.733

1.742 -1.904 -162


NOTER, hvortil der ikke henvises … fortsat

NOTE

33 Nærtstående parter

Hele bankens aktiekapital er ejet af Carnegie Investment Bank AB, Regeringsgatan

56, 103 38 Stockholm, Sverige, der er den mindste koncern, der udarbejdes

koncernregnskab for.

30

Bankens regnskab indgår ligeledes i koncernregnskabet for ABCIB Holding AB,

Regeringsgatan 56, 103 38 Stockholm, Sverige, som er den største koncern, der

udarbejdes koncernregnskab for.

Bankens nærtstående parter omfatter ud over moderselskabet, øvrige

koncernforbundne selskaber, bestyrelsen og direktionen.

Transaktionerne mellem de koncernforbundne selskaber omfatter blandt andet

eksekvering af værdipapir- og valutahandel, betaling af salgs- og forvaltningsprovision,

ind- og udlån og rådgivningshonorarer.

Transaktionerne med nærtstående parter udgør en beskeden andel af bankens totale

forretningsomfang. Samtlige aftaler er indgået på almindelige markedsmæssige vilkår

eller omkostningsdækkende basis.

Direktionen indgår på lige fod med øvrige medarbejdere i Carnegie gruppens

overskudsdelingssystem. For oplysninger om vederlag til bestyrelse og direktion

henvises til note 31.

Transaktioner med nærtstående parter:

Renteindtægter

Renteudgifter

Gebyrer og provisionsindtægter

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter

Øvrige administrationsudgifter

Tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker

Andre aktiver

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker

Indlån og anden gæld

Andre passiver

Foreslået udbytte

2012

1.000 kr.

1

2

11.486

204

1.162

4.736

361

704

7.685

7

4.700

2011

1.000 kr.

4

89

10.385

289

0

249

1.800

1.140

2.692

137

0

CARNEGIE BANK • ÅRSRAPPORT 2012


NOTER, hvortil der ikke henvises … fortsat

NOTE

34

Finansielle risici

Risikotagning og -styring er en integreret del af bankens virksomhed. Bankens væsentligste risici

omfatter kredit-, likviditets- og markedsrisci samt operationelle risici.

De overordnede mål og rammer for bankens risikostyring fastlægges af bestyrelsen, der over for

direktionen, bankens kreditkomité og bankens likviditetskomité har fastsat maksimale rammer for

kredit-, markeds- og likviditetsrisici samt præciseret løbende rapporteringskrav for overholdelse af

disse rammer og pålagt direktionen at sikre at der foreligger retningslinier/forretningsgange for alle

væsentlige aktivitetsområder i banken. Direktionen, bankens kreditkomité og bankens likviditetskomité

har herefter videredelegeret de fastlagte rammer til relevante funktioner i banken, ligesom direktionen

har sikret, at der foreligger retningslinier/forretningsgange for alle væsentlige aktivitetsområder i

banken.

Ansvaret for overvågning og rapportering til bestyrelse, direktion, kreditkomitéen og

likviditetskomitéen er organisatorisk adskilt fra de funktioner, der er bemyndiget til at indgå handler,

hvor banken påtager sig risici. Den praktiske afvikling af handler er ligeledes organisatorisk adskilt.

KREDITRISICI

Udover den traditionelle kreditrisiko, der opstår ved udlånsvirksomhed, påtager banken sig

kreditrisiko i forbindelse med handel med værdipapirer, valuta og afledte finansielle instrumenter.

Denne risiko består i, at en handelsmodpart eventuelt ikke er i stand til at gennemføre en aftalt

handel, og at en efterfølgende afdækning af den pågældende handel medfører tab for banken.

Banken har daglig overvågning af udlån og garantier. Overvågning og ledelsesrapportering af kreditrisici

foregår dagligt.

Banken har ingen nødlidende udlån.

I bankens kreditsystem er fastsat kreditter og handelslines for hver enkelt kunde og modpart.

Bankens udlån består primært af investeringskreditter mod sikkerhed i indlån eller værdipapirer. Alle

kreditter og tilhørende sikkerheder opgøres og overvåges dagligt.

Kreditter og udlån er ikke et selvstændigt forretningsområde, men et supplement til bankens øvrige

aktiviteter inden for Securities, Private Banking og Investment Banking.

Banken tilstræber, at hensættelser og tab bliver minimale, og kreditter ydes kun undtagelsesvis på

blanco basis, ligesom der kun undtagelsesvist tilbydes traditionelle forbrugslån, boliglån, billån og

lignende.

Sikkerhedsstillelse for udlån skal primært være i form af kontantindeståender, værdipapirer og

modtagne bankgarantier.

Sikkerhedernes kvalitet fastlægges blandt andet gennem de enkelte værdipapirers belåningsprocenter.

Vurderes enkelte papirer således at have lav sikkerhedsværdi tildeles disse en lav belåningsprocent.

Bankens udlån på 82,0 mio. kr. består primært af investeringskreditter mod sikkerhed i indlån eller

værdipapirer. Ultimo 2011 udgjorde udlånene 79,0 mio. kr.

Den uudnyttede andel af bevilligede investeringskreditter udgør 30,9 mio. kr. ultimo 2012 mod 39,7

mio. kr. ultimo 2011.

CARNEGIE BANK • ÅRSRAPPORT 2012 31


NOTER, hvortil der ikke henvises … fortsat

NOTE

34

fortsat

32

MARKEDS- OG LIKVIDITETSRISICI

Rammerne for aktierisici fastsættes som grænser for tabsrisici og grænser for beholdninger, mens

rammerne for rente-, likviditets- og valutarisici fastsættes som grænser for beholdninger/positioner.

Overvågningen og ledelsesrapporteringen af markeds- og likviditetsrisici foregår dagligt.

Aktierisiko

Banken må kun indgå spothandler, termins- og repoforretninger samt futures- og optionsforretninger

med kunder inden for rammer godkendt i henhold til bankens kreditinstruks.

Banken må handle alle typer noterede og unoterede aktier, aktieindeks og aktiederivater. Banken må

kun have egenpositioner i noterede aktier, aktieindeks og aktiederivater.

Der er fastsat grænser for bankens tabsrisici på aktier, aktieindeks og aktiederivater og grænser for

bankens beholdning af aktier, aktieindeks og aktiederivater.

Banken tilbyder ikke derivater til kunder.

Per 22. februar 2012 opsagde banken sit handels- og clearingsmedlemsskab på Nasdaq OMX

Derivatives Exchange.

Bankens beholdning af aktier udgjorde 15,8 mio. kr. ultimo 2012 mod 67,4 mio. kr. ultimo 2011.

Banken har ikke beholdning af aktieindeks og aktiederivater.

Renterisiko

Banken må kun indgå spothandler, termins- og repoforretninger samt futures- og optionsforretninger

med kunder inden for rammer godkendt i henhold til bankens kreditinstruks.

Banken må handle alle typer noterede og unoterede obligationer samt obligationsrelaterede

instrumenter. Banken må primært have egenpositioner i danske stats- og realkreditobligationer med

en begrænset varighed.

Der er fastsat grænser for bankens beholdning af obligationer.

Obligationerne anvendes primært til sikkerhedsstillelse for afvikling jævnfør note 16 samt

likviditetsreserve.

Bankens beholdning af obligationer ultimo 2012 udgjorde 90,5 mio. kr. mod 67,4 mio. kr ultimo 2011.

Handelsbeholdningens rentefølsomhed, beregnet i overensstemmelse med Finanstilsynets

retningslinier, udgjorde 0,230 mio. kr. ultimo 2012, svarende til 0,1 pct. af bankens kernekapital efter

fradrag, mod 0,225 mio. kr. og 0,1 pct. ultimo 2011. Rentefølsomheden estimerer værdiændringen i

bankens portefølje af obligationer m.v. ved en ændring i alle renter på 1 procentpoint.

Valutarisiko

Valutahandel er ikke et væsentligt aktivitetsområde for banken, men snarere et supplement til de

øvrige aktiviteter.

Bankens valutabehov opstår primært i forbindelse med fondsafvikling i udenlandsk valuta, afdækning af

valutarisici og i forbindelse med betaling af regninger i udenlandsk valuta.

Der er fastsat grænser for bankens beholdning af valuta.

Bankens valutarisici er begrænsede. Opgjort i overensstemmelse med Finanstilsynets

valutakursrisikoindikator 2, der opgør risikoen ud fra historiske volatiliteter i de enkelte valutaer og

graden af historisk samvarians mellem valutaerne, havde banken ultimo 2012 en valutakursrisiko på 0,1

mio. kr. svarende til 0,1 procent af kernekapitalen efter fradrag, mod 0,1 mio. kr. og 0,1 procent

ultimo 2011.

CARNEGIE BANK • ÅRSRAPPORT 2012


NOTER, hvortil der ikke henvises … fortsat

NOTE

34

fortsat

Likviditetsrisiko

Banken skal have en forsvarlig likviditet.

Bankens likviditet skal primært placeres i Danmarks Nationalbank, i stats- og realkreditobligationer

med en begrænset varighed og i visse korte pengemarkedsplaceringer.

De primære finansieringskilder er indlån fra kunder samt bankens egenkapital.

Banken skal altid have en passende overdækning i forhold til de lovmæssige krav til likviditet. Ultimo

2012 har banken en overdækning på 676 procent opgjort efter Finanstilsynets regler herom.

Bankens likviditet opgøres dagligt, og banken overvåger løbende forventede ind- og udbetalinger samt

stresstester udviklingen i bankens likviditet.

Banken har en likviditetsberedskabsplan.

OPERATIONELLE RISICI

Ved operationel risiko forstås risikoen for økonomiske tab som følge af uhensigtsmæssige eller

mangelfulde interne procedurer, menneskelige eller systemmæssige fejl eller som følge af eksterne

begivenheder, inklusive retlige risici.

Med henblik på at mindske tab som følge af operationelle risici har banken udarbejdet flere

forretningsgange samt etableret en compliance og risk management funktion, der skal medvirke til at

sikre, at banken til enhver tid lever op til såvel eksterne som interne krav.

Banken deltager i en række forskellige investment banking opgaver ligesom banken løbende rådgiver

kunder i forbindelse med deres investeringer. Der er implementeret kontroller, der løbende udføres

af forskellige enheder i banken. Banken vurderer og tilrettelægger sine forretningsbetingelser og krav

til dokumentation ved inddragelse af såvel intern som ekstern juridisk ekspertise.

Bankens kundebetjening og øvrige administration er afhængig af adgangen til it- systemer, der som følge

heraf overvåges løbende. Der er etableret beredskab, som træder i kraft i tilfælde af en

katastrofesituation.

Banken har tegnet forsikringer, der dækker større operationelle tab.

INDTJENINGSRISIKO

Et af de elementer, som kan påvirke bankens kapitalbehov, er evnen til selv at kunne konsolidere sig

via den løbende drift.

Efter nogle år med svingende resultater foretog banken i 2011 væsentlige tiltag, som har øget

indtjeningen.

Banken forventer igen i 2013 overskud.

CARNEGIE BANK • ÅRSRAPPORT 2012 33


NOTER, hvortil der ikke henvises … fortsat

NOTE

35

36

34

Revisionsudvalg

I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse af 23. juni 2010 skal det oplyses, at den samlede bestyrelse

varetager pligterne som revisionsudvalg.

Hugo Andersen, cand. polit. er uafhængigt bestyrelsesmedlem med mangeårig regnskabs- og

revisionserfaring inden for den finansielle sektor, herunder som koncerndirektør i finansielle

virksomheder.

Ledelseserhverv

Bestyrelsesmedlemmers og direktionens ledelseshverv i andre erhvervsvirksomheder pr. 31. december 2012

Thomas Eriksson:

Bestyrelsesformand i Banque Carnegie Luxembourg S.A.

Bestyrelsesmedlem i Carnegie Fonder AB

Hugo Andersen:

Bestyrelsesformand i CorpNordic Holding A/S

Bestyrelsesformand i CS&Co Holding A/S herunder et datterselskab

Bestyrelsesformand i Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Bestyrelsesmedlem i Carnegie Asset Management Holding Danmark A/S

Bestyrelsesmedlem i CAM Group Holding A/S

Bestyrelsesmedlem i Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Bestyrelsesmedlem i Navision Alliance K/S

Bestyrelsesmedlem i Alliance Bulk K/S

Bestyrelsesmedlem i Ratingen K/S

Bestyrelsesmedlem i Komplementarselskabet EE – Ratingen ApsS

Direktør i Pynten ApS herunder to datterselskaber

Direktør i Tonnage 1 ApS

Pia Marions:

Bestyrelsesmedlem i Carnegie Fonder AB

Bestyrelsesmedlem i Banque Carnegie Luxembourg S.A.

Claus Gregersen:

Bestyrelsesmedlem i Scandinavian Private Equity Partners A/S

Bestyrelsesmedlem i Stratos Invest A/S

Bestyrelsesmedlem i S.W. Mitchell European Fund Limited

Bestyrelsesmedlem i S.W. Mitchell Small Cap European Fund Limited

Direktør i Pinnacle Capital ApS herunder to datterselskaber

CARNEGIE BANK • ÅRSRAPPORT 2012


SELSKABSOPLYSNINGER

CARNEGIE BANK A/S

Postadresse:

Postboks 1935

1023 København K

Besøgsadresse:

Overgaden neden Vandet 9B

1414 København K

Telefon 32 88 02 00

Telefax 32 96 10 22

CVR-nummer:

79 43 74 17

Hjemmeside:

www.carnegie.dk

Bestyrelse:

Thomas Eriksson (formand)

Hugo Andersen

Pia Marions

Direktion:

Claus Gregersen

Moderselskab:

Carnegie Investment Bank AB

Regeringsgatan 56

103 38 Stockholm

Sverige

Datterselskab:

Carnegie Komplementar I ApS (100% ejet)

Overgaden neden Vandet 9B

1414 København K

CVR-nummer: 30 58 50 62

Revisor:

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Strandvejen 44, 2900 Hellerup

CARNEGIE BANK • ÅRSRAPPORT 2012 35

More magazines by this user
Similar magazines