Beskyttelse af havnaturen i indre danske farvande - status og ...

awsassets.wwfdk.panda.org

Beskyttelse af havnaturen i indre danske farvande - status og ...

Hele fjorden og især de indre dele er påvirket af forurening og disse områder indeholder

til tider meget store mængder trådalger og søsalat. Hvor der er mere åbent, findes områder

med havgræs. Der findes revområder spredt i fjorden.

Kilde:

Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database; Storstrøms Amt på nettet (www.stam.dk)

40. Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø er et

habitatområde ved Skælskør

i Sydvestsjælland. Området

inkluderer 13.900 ha

havområde, hvori

reservaterne Basnæs Nor,

Helleholm Vejle,

Holsteinborg Nor og

Skælskør indgår.

Habitatområdet består af to

afgrænsede områder. Det

ene er et lavvandet

farvandsområde omkring

Agersø og Omø samt

reservatet Basnæs Nor,

inklusive Øksenæs Fjord,

Holsteinborg Nor og et

område syd herfor. Det

andet er et næsten fersk nor,

en lavvandet brakvandsfjord

og det tilstødende

farvandsområde.

Kilde:

Skov- og Naturstyrelsen, Natura

2000-database; Skov- og

Naturstyrelsens reservatfoldere

41. Kirkegrund midt i

Smålandsfarvandet er et

habitatområde på ca. 1.750

ha. Området er udpeget pga.

Figur 24 Habitatområder ved Sydsjælland, Lolland, vestlige Østersø

og Øresund(Kilde: AIS, AIS-SNS).

sine meget artsrige og marinbiologisk vigtige stenrev, som er dannet i postglacialperioden

langs med ”Knudshoved Odde-Vejrø” israndslinien. Denne linie løber igennem

Smålandsfarvandet som en forlængelse af Knudshoved Odde. Kirkegrund fremstår som et

højtliggende område øst for det sted, hvor Omø Sund og Aggersø Sund mødes i den

nordvestlige del af Smålandsfarvandet.

På seks undersøgte stationer i dybdeintervallet 6,5-13 m observeredes fire havbundtyper,

bestående af sand, grus, sten og blotlagt muræneler. Stentætheder og størrelse varierede

meget, men generelt fandt man stendække mellem ca. 40-100%. Der, hvor substratet var

egnet, fandt man en meget frodig vegetation, som hovedsageligt bestod af veludviklede

rødalger, som voksede på blåmuslinger. Også andre makroalger observeredes, f.eks.

sukkertang og fingertang. Udover de mange blåmuslinger registreredes og

strandkrabber, rurer og mosdyr. Kirkegrund er det artsrigeste rev i Smålandsfarvandet.

I området foregår kun fiskeri med faste redskaber.

Kilde:

Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database; Nielsen et al. (1997)

43

More magazines by this user
Similar magazines