Beskyttelse af havnaturen i indre danske farvande - status og ...

awsassets.wwfdk.panda.org

Beskyttelse af havnaturen i indre danske farvande - status og ...

Hyllekrog-Rødsand er en stor, lavvandet vig, der er delvist afskåret af Femer Bælt af

sandbanker, som tørlægges ved lavvande. Området indeholder lokaliteten Rødsand, som

er et meget fint, uberørt område og et vigtigt yngleområde for spættet sæl. Gråsæl kan

også findes i området.

Generelt er Rødsand området lavvandet i vest (0,5 - 3 m) med dybere bassiner i øst på

helt op til 8 m. I det lave vand er havbunden sandet/stenet, mens der i de dybere områder

findes mere mudder. I de vestlige områder er der ikke nogen særligt interessant

bundvegetation, mens der i de østlige dele findes en sund vegetation, som består af

ålegræs og flere makroalgearter (f.eks. kransnålalger, savtang). Der er blevet registreret

16 fiskearter i området samt krabber og rejer. Blandt fiskene findes aborre, skrubbe, sild,

torsk og ål. Mange fiskearter gyder i området og flere migrerende fiskearter benytter

området som opvækstområde. Området har dog generelt ikke så mange bunddyrarter, ca.

43 arter med hovedsageligt muslingen Hydrophobia sp. samt havbørsteorme som f.eks.

frynseormen Nereis diversicolor.

Området indeholder reservaterne Rødsand, Hyllekrog og Nysted Nor.

Kilder:

Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database; Skov- og Naturstyrelsens reservatfoldere;

www.nystedhavmoellepark.dk; Bioconsult (2000); Storstrøms Amt på nettet (www.stam.dk);

VKI (2000)

44. Habitatområdet Bøchers Grund i Hjelm Bugt ved Møn indeholder på sine ca. 1.100

ha en af Danmarks meget få lokaliteter med huledannende stenrev. Der vokser en rig

algevegetation på stenstrukturene. Der fiskes kun med stående redskaber i hele Hjelm

Bugt.

Kilder:

Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database

45. Klinteskov Kalkgrund er et habitatområde ved det østlige Møn med knap 2.000 ha

havarealer. Området er præget af Østersøens lave saltholdighed. Området ligger langs

kysten ved Møns Klint, og havbunden består her af kalk samt sten på op til 50 cm i

diameter. I et hjørne af området findes sandbund. Den hårde bund danner substrat for en

rig vegetation, som hovedsageligt består af rødalger, men også grøn- og brunalger findes.

Af dyr er det blåmuslinger, som dominerer på havbunden. Området er populært blandt

sportsdykkere.

Kilder:

Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database; www.vragguiden.dk

46. Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund er et stort (ca. 28.700),

lavvandet brakvandsområde med talrige fjorde, småøer, grunde og rev. Området

indeholder reservaterne Præstø Fjord, Fanefjord-Grønsund og Ulvshale-Nyord.

Præstø Fjord er en lavvandet fjord med et overfladeareal på 22 km2. Den inderste,

centrale del af fjorden er et afgrænset bassin med dybder på godt 5 meter. Mellem det

centrale bassin og den sydlige del er der mange lavvandede områder, som virker som en

tærskel for vandskiftet i fjorden. Bundforholdene i fjorden består af en blød sandbund

med spredte, store sten. I den centrale dybe nordlige del er bunden meget siltet. Nær

kysten findes bælter af havgræs. I de dybere områder findes relativt store forekomster af

blåmuslinger, mens der i det lave vand findes havbørsteorme, sandorme, blåmuslinger og

sandmuslinger. I ålegræsbælter findes havbørsteorme, små krebsdyr, snegle og muslinger.

Generelt for fjordområdet er, at bunddyrelivet består af mobile opportunistiske arter. Af

fisk findes gedde, aborre, havørred, ål og skrubbe, altså også mange arter forbundet med

45

More magazines by this user
Similar magazines