Beskyttelse af havnaturen i indre danske farvande - status og ...

awsassets.wwfdk.panda.org

Beskyttelse af havnaturen i indre danske farvande - status og ...

Bekendtgørelse om vildtreservat i og fredning af Kalveboderne (BEK nr 487 af 24/05/1994)

www.oresundsvand.dk

51. Saltholm og omliggende hav er et habitatområde på ca. 7.000 ha, hvoraf 5.600 ha

består af havområder omkring den 16 km 2 store ø Saltholm midt i Øresund. Det kystnære

farvand indeholder sammenhængende revarealer med en artsrig bundvegetation. På

sandbunden omkring revene findes frodige bestande af hav- og ålegræs. Bundfaunaen

består af snegle, muslinger, havbørsteorme, krebsdyr samt juvenile og voksne fisk. Bl.a.

er området et opvækstområde for fladfisk. Spættet sæl og gråsæl findes i området.

Vandarealerne omkring Saltholm har været fredet siden 1993.

Kilde:

Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database; Skov- og Naturstyrelsens reservatfoldere; Bekendtgørelse

om fredning af vandarealerne omkring Saltholm (BEK nr 673 af 20/08/1993);

Kelleher et al. (1995)

Isefjord / Roskilde Fjord

Isefjord i Nordsjælland er med sin dybe indre del og lave ydre del en tærskelfjord.

Fjorden er i gennemsnit ca. 6 m dyb og har en tærskeldybde mod Kattegat på ca. 3 m.

Fjorden er 17 m ved sit dybeste.

Isefjord er en brakvandsfjord, og

vandudvekslingen med Kattegat

igennem det smalle farvand

mellem Hundested og Rørvig,

hvor også Roskilde Fjord har sit

indløb, er ringe. Fjorden dækker

store arealer i Nordvestsjælland.

Fjordens plante- og dyreliv er

påvirket af næringssaltbelastning

fra land og en stor

næringssaltpulje i sedimentet samt

heraf følgende iltsvind. Isefjord

indeholder en del mindre fjorde,

f.eks. Lammefjorden og Holdbæk

Fjord.

Figur 25 Habitatområder i Isefjord og Roskilde Fjord (Kilde:

AIS, AIS-SNS).

Af marine habitatområder i Isefjorden findes Jægerspris Skydeterræn (52), Udby Vig

(54), Kyndby Kyst (53) samt Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig (55).

Sidstnævnte udgør indløbet til begge de store fjorde Isefjord og Roskilde Fjord. De fleste

steder i området er havet ikke dybere end 2 m. Habitatområdet indeholder udover nogle

landområder et større sammenhængende lavvandet havområde af væsentlig biologisk

værdi.

Jægerspris Skydeterræn og Udby Vig er relativt små havarealer og er begge udpeget

pga. deres større lavvandede bugte og vige samt mudderflader, dvs. hovedsageligt pga.

deres funktion som fourageringsområde for havfugle. Den lavvandede Kyndby Kyst

indeholder gode forekomster af havnaturtyper som f.eks. rev, sandbanker samt mudder-

og sandflader. Stenrevet består af en række mere eller mindre separate rev, som strækker

sig fra kysten og ned til 4 m dybde med enkeltstående store sten.

47

More magazines by this user
Similar magazines