Beskyttelse af havnaturen i indre danske farvande - status og ...

awsassets.wwfdk.panda.org

Beskyttelse af havnaturen i indre danske farvande - status og ...

2 Indledning

Denne rapport omhandler status for beskyttelsen af havnatur i danske farvande fra

Skagens Gren til Bornholm, inklusive Limfjorden. Disse havområder udgør den danske

del af Østersøen. Østersøen er blandt WWFs højest prioriterede økoregioner, dvs.

naturområder, som kendetegnes ved at have geografisk afgrænsede dyre- og plantearter,

biologiske samfund og miljøforhold. Sammen med internationale partnere i WWFs Baltic

Ecoregion Action Programme arbejder WWF Danmark aktivt for at opfylde ambitiøse,

integrerede målsætninger for Østersøen vedrørende fiskeripolitik, skibsfart, beskyttede

havområder, kemikalier, eutrofiering og ferskvand.

En af WWFs målsætninger er, at der i 2010 er et velfungerende netværk af økologisk

værdifulde og velforvaltede beskyttede havområder, der dækker 10% af Østersøen.

Arbejdet med at beskytte danske havområder er godt i gang, bl.a. på baggrund af EU's

Habitatdirektiv, men det er vigtigt at sikre, at det er de rigtige områder, som bliver

udpeget og at forvaltningen af de udpegede områder også i praksis yder en effektiv

beskyttelse.

Denne rapport og dens anbefalinger er WWF Danmarks bud på, hvordan vi bedst kan

opfylde disse målsætninger i den danske del af Østersøen, de indre danske farvande.

3 Naturen i indre danske farvande

3.1 Danmarks Gibraltarstræde

Strædet mellem Skagens Gren og Sverige er det eneste sted, hvor vand via Kattegat,

Bælthavene og Øresund kan komme ind eller ud af Østersøen. Skagerrak har en relativt

høj

saltholdighed

på ca. 30

promille i

overfladen (se

figur 1), hvor

Østersøen har

en

saltholdighed i

nogle områder

på helt ned til

1-2 promille (i

den Botniske

Bugt).

Det salte vand,

der presses ind

fra Nordsøen

via Skagerrak

er tungere end

det brakke

vand, der

strømmer ud

fra Østersøen,

og derved

opstår der i

30

25

30

20

30

15

25

st. 1007

20

st. 925

st. 939

15

20

st. 413

10

15

10

st. 954

33

21

33

12

33

12

33

12

18

Saltholdighed

(promille)

Vinter

Sommer

st. 1007

st. 413

st. 925

st. 939

6

st. 954

0 5 10 15 20 25 30

Dybde

Figur 1 Saltholdigheden i overfladevandet falder fra ca. 30 promille ved Skagens

Gren til ca. 10 promille ved Møn (Billede: Dahl et al. 2003).

9

More magazines by this user
Similar magazines