Skizzer fra England

booksnow1.scholarsportal.info

Skizzer fra England

w*.. r *;

t^jåf


;::i:iri:irr

nrrr:

Ul


Skitiu fra (England

af


\974 .


3nbljolb.

3nblebning 3.

9ieiie otoer 9?orbføen 7.

Ten førfie ©anbring gjennem bonbon 23.

@B dinner fyo§ 2orb 9ftatior 53.

^aa Jaget af en £>tttntbu8 82.

Sonbong ©ranbsæfen. @n 3ibtc8 101.

^3aa £&emfen 135.

(§n gormibbagSbanbring imob Eft 153.

Gn ©onbag 172.

2l?eatre og gortofteifeSfteber 190.

9ieftaurationer og offenlige ©teber. Judge and Jury.

Evans Cellar. klubberne 227

gonboné politi 258.

London by night. ©ti 9


£Jer Kir i be fencrc 21ar bannet ftg f)erbjemme en temme-

lig talrig Slaéfe, bet meb et gcclleénaon fvitbeé 2lng(o*

maner, men [om af gclfeoittigbcben benæoneé „53albbr;=

finglocnbere" , beftaaenbe af Snbtoibet, fem t>at»c tilegnet

ftg engelir ^Icttctra^t , engdffe Støaneret og engelle Sien*

bommcligfjeber, fem [foermc for. fyt-ab ber fyebber dngclfr,

og fec meb Ringeagt ncb $na alt 5lnbet. gorfaaotbt biefe

SKebborgere baoe antaget bette 23cefen paa anben £>aanb,

oeb (Sfterabelfe eller ifjcoretifE (Btubium, bor man iffc

baoe nogen DWeblibenfyeb meb bem; be gjore ftg latterlige

og maae bære golgerne. 2ften berfom bc erc bleone for*

oanblcbe i (Snglanb felo, faa foler man ftg ftcerft frifiet

til at tilgire bem, naar man fe lo f>ar oæret ubfat for be

Snbtrijf, ber fyaoc omffabt bem. (Sn £anfr\ ber for

forfte ©ang befoger (Snglanb, benfættes olubfclig fra ooer=

erbenlig fntaa til meget frore gorfyotb, fyan ooerocelbeé

af bet ftoloéfaleé uimebftaaelige 33irfning og glemmer at

anoenbe £ritif. dertil femmer enbnu, at trobé be mang=

folbige g-crfr'jelligbeber er ber bog et ffjult (Slccgtffab

meUetn be to kationer. 2)en £anfle blioer fyurtigere for-

trolig meb Sproget, meb Slanben i Sioet og Uboiflingcn,

meb fjele ben engelffe Janfemaabe og £annelfe enb for

Grempel Skiferen eller granffmanben. (Sre enb feloe Dm*

gioelferne nt)e, faa ftynce mange Jtng fyam bog fnart bc=

r


fjcntte; tet er tanffc Slnjigtcr. fem ban feer paa alle

Sibet, ooi ban ferbaufc* luxftcu »et at bore bet fremtncbe

Sprog fra tercé £cebcr. $an føler jig faaleteo let og

burrig bjemme, ffjøntt r)an ftebfe »ebblrøer at farme ecu

tanff Sgenffab, for fyoilfcn ter fun gires et ttibfl 9?arm:

©cmptligbct. 33euntringen yaa ben ene 3ite, g-ølclfen

af bet ©ejlægtebe paa ten anben trioer t}am let til efter

betfie done at tanne ftg i CoereeiK-ftcmmelfc met te noe

Cmgioelfer. 5)e , fem ere foageft i Sanben, forfatte til

ten reent t)tre (efterligning; terefter femme te, fem føge at

tilegne ftg Sioeté Gienbømmcligbcter, te gote fem bc flette;

entelig te, ter gaae op i 95euntring for 3nftitutionerne.

?et er fun meget %aa , fem ere iftant til at beoare

ten rette SRittcloei mellem en bnfteriff ©eunbring og en

guaoen SWiébitligclfe af 5llt, \)\>at> ber iffe firår i bet

o rite øieblif bet)agcr tein. £er borer Steget til f for yaci

een ©ang at beoare et ufyiltet 231if for bet 2RangcU

fulte og ffattc tet, ter fortjener SBeuntring og (5fter=

lignelfe. 3eg bar neppe løft benne »anjfelig« Cpgaoe.

3eg fan ligefaa gjernc firår tilftaae, boat Sæferen tog

adiger-cl fnart bil optage, at jeg »eb at unbgaac €cr;lla

er falten i Gbanjbti* og belter ftoerft til SBeunbringtM

Sibt. 3cg gjør ingen Untffoltningcr terfer, jeg regner

mig tet fnarere til ^ortjeucfte, at jeg bar feet 2ltt fra

cu lp£ Site, iftetetfor at »aere gottfjobé SWalføntent fem

en fpefulati» »ranten $»tffcr. Jmitlertit baabcr jeg, at

man »U finte min Cpfattclfe fri for en boer Coertrirclfc

i ben [Retning, til boilfen jeg bef jenter mig.

llloffcn »il iffe »are fter, terfem jeg tager feit i

tette ftaab, tbi tet er fim bagateller, fem ere (Sjcnjianb


fer bc efterfølgende ©tilbringer. (Sfter et Opfyolb

i dug*

Canb $aa iffun otte Uger fan ber iffe »are Sale cm at

ffrtK larbe Wbanblinger angaaenbe ©tatéførfatmngtn,

Wet$ub»ifltngen , be foctale ft-orbolb, ©amfunbåflaéfewe«

inbfrhrbe* Stilling, ton engetjfe 5binbeé (Smancipatiøn

i familien cg Unberfuelfe af 2ot>erf, (Snglanbé »olitiffe

gremtib eder faabanne frore ©toørggmaal. 2)et tiilbc iffe

Dåre muligt, felt? cm man fem ubruflet meb langt ftørrc

ftunbffaber tit Sanbeté .fjiftorie cg fyele Ubr-ifling enb

bcm, en ung 3ournalift fan famle »eb en Sceømng, ber iffe

fan t?ocrc ftiftematiff. Set ligger »el i ©agené 9?atur,

at felt- et meget fort Dfctyolb maa bære frugtet fer ttn,

fem inrereøferer fig fer offenligc 9lnliggenber; naar man

er bleven neget fortrolig meb bet tibre 2i», naar man

veeb, jj&ørlebeé et offenligt 5Kobe tager ftg ub, fynorlebeé

ber tateS eg fremmes i parlamentet, tiverlcbeé bet gaaer

til i et engelf! #uué , br-orlebeé ber ftiilles paa $t)eatrene,

fort fagr, tøøorlebeé alt bet geftalter fig i SBirfeligbeben,

fem man l?ibril fun fjenbte af Omtale, faa bar man

uinlfaarlig faaet et friere Q3lif egfaa fer ben tjele aanbe*

lige eg toolttiffe Seøægelfe; man er minbre ubfat for at

miéferftaae, tn\tb ber ffeer, og »aa famme £ib er Stiften

til at følge ©egioenfyeberne bleøen ffjeertict. 3fg treer

berfor egfaa at liaoe faaet et bebre ©tyn $aa mange af

t)inc ftcre ©fcørgémaal , men frugterne af erfaringer i

benne Sletning funue iffe faalebeS famles og mebbcles

til Qlnbte: bereé 9?r>tte cg 23ettibning femme frem fucceé-

fict, i Sebømmelfen af egne ^orholb , i Sitieanffuelfen i

ber #ele. Xe efterfølgenbe ©filbringer gitie berfor intet

5lnbet, enb btiab (Snl)ver, ber femmer tit (Jngtanb cg


e

bruget fine Cine, fon fee og rirfelig feer, mtften vaa

1

jamme SRaabe. 3«g I^ar fun unbet mit Crfyelt

i dublant

Merel beltigere enb mange Sintre; jeg fem terooer raa

en gunftig lit, og jeg møtte crerali en 2>elrillie og en

tforefemmenbet, ter fjerte alteleé Htftammc en *T)ttrhi^

i en af te fttftc Times, font jtg locfte

r 'ør min Sfreife,

nemlig at „ten jyremmete finter i Gnglant fyrerfen ilZcr-

ffab, 3clffab eller 2bmratbi".

Cg met benne lille 3nMeouing eller fortale, 1 0m

jeg baaber at bare forloftet atffilligc umiétoenfiomme

^letmenneffer til at følge, anbefaler jeg beime førfte

Sftaeffe Stinet f ra Gnglant. Se funne iffe ret tereé

3nb6øO) gjore 3' crJvi "' IU 3 er / ty ret cr - l pm fagft, fun

fmaa 2?rutftbffcr , Scener fra ©ater og Strætcr,

Stumrer af bel btre Sir ; te intebclte fun et tro

2MUet>e af, brat jeg felr bar oplevet, og bror jeg for

Sceferene Sfblt bar famlet og grupperet, brat ter i en

tor Xagbog rilte roere ffilt fra hinanteu vm mange

Steter, er tet iffe ffeet paa Santbetcne 2?efoftning.

yennen girer tern bcller intet ttrar yaci ^aaagtning, tljt

te erc bragte til Berben i te meget faa Jimer, fom funne

røre* fra en tanff Slatutgioerc mangeartete 23cffjceftigc(fer

og (yneiMgc-Jorretniuger , „bror ter iffe boltes Sari",

gor mig bar bel Wtrel en gerneielie at erfrtilc mine

egne Crrintringer; fan tet tøffes mig at fremfalte ten

famme Stråling bos tern, ter bare feet ticfe £ing, og

at tybe Qlntre nogle limers "iltfrretclie, „faa er ^enfigten

uaaet met- btefe Slabe".


Ueife øoer Hørbføcn.

JDet oar IRegii og 5Regn og intet 2lnbet enb Sftegn tjclc

Vantagen ben 15be 3uni 1856. alting »ar oaabt 03 pjaffet,

ba je^. ^cnab Srøibnat fjørte gjennem damborg« menneffe*

tomme ©aber neb til #a»nen, b,oor Countess of Lons-

dale atlerebe t>ar ifærb meb at tilberebe ben $>amp, fom

Sil. 2, naar Sbben inbtraabte, [fulbe bringe oé neb at

globen og oocr SRorbføen. 3 33oe(mørfe maatte ber

tuinlcé meb kufferter og fteifetaffer, mebené man fyavbe

23ef»ær meb at reelle ^ubffené Setaling [ammen af be

febtebc Ipbffe Stillinger. Sn trijl 2tygte »ifte ben [malle 2an=

bingabro, ooer t>t>ie glatte, [librigc Srin man maatte oanbre

over i bet [tore


tcrretag femmer en 5000 Srute cm bet nirtcbbelte Qln=

tal Jaar. Jycrgjccreé føgte jeg i SRørfet at bane mig

Bci; [aa ofte jeg trcete at bare optaget en Qlabning,

rcrete jeg mig frem, men beftantig rar bet en Som met

neget Serente bagret, [om flanbfebe al ritere g-remtrecngen.

éntelig borte jeg 9kab fra ftabtyéfen; bet fat et $ar

SKant foran bet flammente 35aal, cg mere ret Signaler

ent ret C re (eb re mig ferftaae, at Seien gif bet«

igjennem. drageren fulgte ofrer meb Søiet, metenc- te

tunge iRegntraaber flog bøit ep fra eet rjaffraatc loef, eg

i tene Cr-tcg naaebe bi emitter ftabptérrarren , fem it^fte

fragt gjennem DJcørfet. 3eg fem net meb en ufriritlig

£afrigbet cg met en neget fterre ?lUarm, ent bet .i $eg=

len er raéfente at gjore eet Snbttabelfen i en Salen.

Det førftc 3lrbeite rar at ftffre ug jtn Røie, cg tet rar

ingen ganffe let Sag, tbi ten


ivrig bviffenbe Samtaler, fom man fjenber faa cjobt fra

£am»ffibe og 93efltefale Vvi^ jernbaner. SE>et brirctø

lange, førenb te vare fetrbige; ben fibfte ^atffageer Dat

femmen omborb, jeg fyavbc feet er> og ncb ab globen,

naar 5kgnen et Øteblif flaubfebe, og man faafebeé fimbe

ffjelne iftoget af bc fjernere Cmgivctfer, forenb en SRceffc

af fmaffenbe £»,« gav ©ignalet til ben cnbelige røfjfeb.

$>et maatte »ære £fibffere, tt>i be fuive en »ibunbcrlig

$a£føn for at ffiéfe tit ?lfffeb; man fan fee golf af alle

Stoenber, ligefra ©re»er neb til Sjouere, ffiéfeé, naar Sofo-

metivet viber , og en ©ang fjar jeg »æret ligeveb af en

geittagelfe at (omme inb fom aftio £eeltager i en faaban

ffiefcnbe ©ruvve, fyvor bcr ogfaa »ar unge Warner, men

geiltagelfen b(e» beévcerre ovbaget itibe. X


10

mig gjennem Bugen fom for at fv-ørge, om jeg iffe nu

tante finbe bet ttaéfenbe at træffe mig tilbage og unce

fyam SRo. Det oilbe »cerc farligt at »æffe en fjenblig

Stemning fyoi en $erfon, f;t>ié SBiftanfc maajfcc fan blioe

mgtig. 2lltfaa føicr jeg mig og flaorcr op i 9cr. 11,

boor jeg længe fjolbeé »aagen oeb Sarmen af be tunge

£øtig paa Stoffet otter mit .fjoocb og foroirrebe ftaab,

ber troenge neb gjennem Stigen, men omftber bttéfeé jeg i

©øttn t»ct> ben regednæefige Sfouloen af 23ølgernc imob

Sfibeté Siber og ^julene« ©rufen. Det lille (Stoffe

(Snglanb, fom fjebbcr Countess of Lonsdale og regeret

uinbffroenfet af (Eattitain SWarfball Sittle, flæber ijen ooer

9?orb|'oen til fin f>tttteeftab.

3eg bteo nctfte 2ftorgen oaeffet paa Danjf til break-

fast paa (Sngelff, og min banjte 93en, ber »ar f ommen

omborb meb $one og mange fmaa 33ørn længe førenb jeg,

»ar faa gob at bjælpc mig igjennem benne grofofr. Det

er iffe at løbe til faalebc« at fætre ftg inb i et t)cctt m)t

Snjtent, ber er faa oæfenlig forffjeOigt fra oort eget. Den

ene SWebreifenbe oæltebe ftg frem af $øien efter ben anben.

toilettet bleo gjort i £>aft unber atiebaanbe efoilibriftiffe

Cvelfer, tbi toi fare paa fjøiben af #clgolanb, og bet

gongebe allerebe ret oaffert; tilftbfi famlebeé oi Qllie om

bet lange, brebe 23orb, ber fnlbtc tjele Salonen, og jeg

inbttiebeS i ben cngelffe breakfast'é 2Rttjlerier. liftet

©ftnfe, bampenbe 23ebefoteletter, ber boeore af gebt, ftore

Sfitter Opefjøb, blobfogte 2G"g, rijrebe 33røbffioer (toasts),

bløbe 9hinbebrøb og 2)ia*fer af Jbee, — bermeb begwnber

man ftn Dag. Der bylt* iffe om, fom oi ere oante til;

gabene blioc ftaaenbe, l)oor be ere, og ben, font ønffer


1

9?oget, fenbet ©tctøarten mcb ftn XaUerfen t>eu til ben,

font ftober gorraabet nærmefl, for at faae ben fi)(bt. Sr

man ftemt til ©alanteri, fafter man et ømt 93tif ben til

©arnerne og injtnuerer jtg &efc et Wouldn't you like a

mutton chop, Ma'am eller Just a slice of beef, Miss,

I have got some little done pieces before me; er man

bumoriftiff, muntrer man ©elffabet r>eb at raabc neb til fm

gobe$cn,ber »eb ben anben@nbe af 33orbet taber jtg i ©tubiet

af ©finfen: I say, old boy, don't keep all the ham for

yourself! 2ftcn jeg fagbe flet ingenting, bcels forbi jeg

bøerfen v>ar galant eller fyumoriftiff , beelé forbi jeg enbnu iffe

bowbe mig længere nb i engelffc grafer enb fyøift fornobent.

1

Uben at r-ille ftge noget Ubehageligt om „be S)anffcé

Ski til SRocé og Stftagt" tillabcr jeg mig ben oerbøbige

formening, at en ©oreife er noget af bet itjcbeligfrc, font

ben mcnncffelige ©farpjtnbigt)eb fyibtil t;ar opfunbet, og

jo fortere ben er, befto intenftøt fjebeligere bltoer ben,

naturligr-iia inbtil en t>\$ ©rænbfe. (Sn tHoife paa to!t>

Jimer ooev kattegattet inbefyolber omtrent bet famme Quantum

$jebfommeligt)eb fom en Jour paa 48 Jimer ot>er 9?orb*

foen, og jeg foretraffer naefien ben©ibfte, iffe blot forbi

hm fører til et ftørre SBiaal, men ogfaa forbi man fan

tnbrctte jtg noget bebre paa at ubbotbe Sefoærtigfyeberne,

og jeg l;ar en Sttnelfe om, at naar man ffulbe fomme tit

at gjøre et Jogt paa et $ar Sflaancber, »ilbe man til*

ftbfr Danne jtg tit bette ørfestøfe, fontcmplativ-e 2ir> og

ftnbe 33et)ag beri. 3 to £)age ffulle »i »ære inbefpærrebc

bag tøffe $lanfer, men l;pcr Jime, fom bliver flaaet

ifnel, er en £al»ttebjinbgtl}t>enbebeel af tHcifeu , og br>cr

Dmbreiniug af ^julene bringer oé faameget nærmere til


12

(Snglanb. 93i bare gobe 2knner cg Canbémamb omborb,

ter er mange *paéfagercr, ter ligger 33oger nebe i Jloien,

faa Itiftee bet eet nof at brcebe Jiben, ter er afbeelt i

paéfenbe Station« oeb SWaaltiberne , fyooraf man cmborb

jtcbfe Ijolber \aa mange fom muligt.

©elffafcet er broget nof. £ er er en £anff, fom i

mange 51ar bar boet i £amborg, men nærer en barm

fljccrligbcb til fine Sanbåmamb , fyoor ban finber bem; ban

bar obbaget min Nationalitet, og ba ban reb et ffarfct

ftrobeferbor er fommen efter, br-ab jeg er, og br-ab jeg

bebber, forfølget f>au mig uaflabclig mcb gorefporgfler

efter fine Slægtninge, bet erc fbtebte o»et alle rcre

sptobinbfet, og fom I)an mener, at jeg abfolut maa fjenbe;

allerl;elft taler fyan om ben forrige SRetafteur af „frtbr fI

toften ", meb fyr-em fyan ogfaa er i familie, og tybtø in«

tereefantc Memoirer Bar-e gjort et bubt 3nbtrttf baa barn.

2>et er en berlig StibSforbrib at unbgaae benne 2anbé=

manbe Gfterftrcebclfer $aa ben minbft ftobenbc 2Raabe, og

miélr>ffcé gorføget, faa gaaer Siben meb at finte et

paøfenbe $aafhib til at unbjlibbe. (Sn lang, mager $er=

fon, fom i jit ftjobeélofe Xoilette attib frriber op yna lit

boiefte ffet af at Ⱦre en Shneriraner; bet er ban ogfaa,

ban gurgler et imberligt jargon og er flere ©angc mtr-

r-eb at tomme i |>aanbgribeligbeber meb (Sugtacnbere, naar

ban ubbreber fig coer SrambtonS ffjernbige $ cr 1 pa , F aa a *

boerre free and enlightened citizens i be ^orenebe

©tater tit ben engelffe Wrmee. £>er er to tftbffe Rainer

omborb; bc fee begge temmelig eené ub og retfe begge til


13

Ghiglanb for at faae Sonbitiøn ber, men ter maa bog

not bære gorffjel $aa bem, tyi baa SRcifcliftcn {fritter ben

ene fig font „yraulein", ben anben font „Snngfer".

3ngcn af bem ubmarfer jtg bcb ©fjøntyeb, men omborb

tageé bet iffe faa nøie, og be blive jtcerft efterftroebte af

en lille, unberfcftjtg 3tør i ftotff £>ue meb en Tibfelbcforation

af StøeSjing; fyan er faa fyrig i ftt ©alanteri, at be gifte

Tomer maae tage be efterftroebte ©fjønne unber bereé 23e=

ffbttelfe, og ben ffuffebc ©Ift'cr giber ha fine gølelfer Cttft

oeb at fange rørenbe 33aUaber for gaarene meb en 95en,

fom ban til bet 23rug fyentcr fra anben *ptabé. Ter ffal

boere et $ar IWormænb omborb, og i ffanbiiunuff 23rober*

ftnb føger jeg efter bem to Tage i Træf. 3«g fyabbe »el to

$erfoner mtøtcent'te for at boere norffe, men be talte fun

(Sngelf? eller Ttobff inbbtyrbeé; bet bar bog bem alligcttcl.

Wu\ llnbermanb, 23eftbberen af ftøien 9?r. 12, bar en

2Jialer, fom l;aobe leoet, ©nb »eeb fybormange 2tar, i

(Ebbamerifa, og f>ttié Okifemabøer inbcbolbt uubtømmelige

gorraab af Tegninger, fom fyan meb ftor liberalitet føre*

ttijte for bennbrenbe flanger i (Salonen. @n SRfyinloenber

bar ber ogfaa, ret et elffoarbigt 2Rennef!e fom alle 9tt)in=

Utnberc, ber fyneé at forene granffmocnbeneé forefommenbe

SScefen meb ben tnbfle ©emi)tligl;eb; l;an oar gabrifant i

93armcn og fhilbe fom jeg fee Sonbon for førjre ®ang;

bet bar en gorretningcreife, men ban talte tninbre om

fme Såret enb om fine gorøentninger og om fin ©rober,

bor rar Tigtcr og fyabbe ffrcbct et ftort eøiff Tigt om SRe=

bolutionen 1789. „2tibmig'(£abet" beb bet, og 9M;inlcenberen$

Cine ftraalebe, ba jeg recitcrebe en Strofe, fom jeg tiU

foelbig funbc l;uffe fra en 2lnmelbcl|e i „Slugéb. 2lllg." ; tyan


14

talte »ibt og brcbt om bet, naar »i gif op 03 net* ab

Stoffet og beftrcebte oé for at infctage en fømanbenuec-iig

£olbning unber €fibeté SDu&en i be (»ære €øcr. dn

engcl(f *J3rofeéfor (ra (Eambribgc f om benne 98ei tilbage

fra fin tre 2ftaaneberé JReife i £»b(t'lanb; t>an gat) mig

gobe %\ab om @t og 51nbet, fom jeg fyax ftaaet mig »el

»eb at følge, og fortalte mig om Siret »eb be engelffe

llni»erftteter. Cg lab mig iffe glemme &a»itainen, en

tyerfuliff lille ftarl, ber minbebc om »orc norbiffe Scempet;

bet gi! et Sagn om fjant mellem $ae(agererne , maaffee

»ar bet en reen C»bigte(fe, men bet gjorbe barn Bøift

intereefant, na»nlig i Samernes Øine.


15

mob forter øg "?l(e, rtyger (Sitarer, traver op og ncb ab

SDofffet, gjør flere førgjajKc $ørføg paa at tælle gaarene,

feer efter Smben, raabfyørger (Eompaefet, laaner ftapu

tainené Jlifferf, gjor en Slfftiffer ben paa artben $tab$,

t)uot et $ac ©tubebrtøere jibbe fra borgen til Siften meb

$iben i 5>iunben og 2Kabøøfcn imellem fig, føger at trøftc

ben banft'e SI mine, ber tager rare yaa ben atlerminbfte

banffe llnberfaat omborb og ft^ucé orerberiift om, at ber=

fom bnn nogenfinbe naaer (Snglanb, I;yat> t)un er meft

tilbøjelig til iffe at troe, faa gaaer t)un fra gørftanben

imellem alle be fremmebe SDicnneff'cr. 3D?an forer libt, man

loefcr libt i „La Scandinavie, ses craintes et ses

espérances", enbini minbre i ben cngelffe ^arletir, t)øor

man albrig tommer »ibere enb til øferft yaa anbenSibe:

I don't feel quite well this morning, f piller libt ftørt

mob nogle ftøre, ufyanbelige 93labe, r)»or man if fe fan

ff'jelne Konge fra ftnegt og €paber fra florer, feer libt

$aa be fbbamerifanffe tegninger, gjectter ©aaber og løfer

Opgaver af ben €lag£, fom i -fumbrebemié ftnbcé i

„Jpvormeb ffal jeg more mig?", gjør Sunfter meb 23anb*

gla*, ftort og fmaa *Pcngeftt)ffer og paéfer at føge $øien,

faafnart (Slingringen bliver betcenfelig.

€aalebeé gif Jiben t)en inbtit anben £agéQIften, og

r)enab SØcorfningcn Mfte jtg be førfte £egn paa, at ri

ncermebe oé Sanb. 9?aar man om £agen naaer t)en imob

røunbingen af $t)emfen, feer man alierebc langt ube i

Søen ben brebe, gule €tribe af 56ggcføbe, fom meb

brer dbbt fenbeé ub fra fionbøné utallige SUoafcr, og

fom førntye«, førenb £ar


©jøbningefloffer

16

til en Scerbi af ø»er 2 billioner $unb,

ben»eb 20 billioner D^icjébatcr. £u$mørfet berø»cbe oi

bette €pn af globen, men »i [fjelnebc tåbelig Sfibene,

ter beftanbig ble»e talrigere, og foran oé begpnbte gtørene

alkrebe at Infe. $>er »ar fommet en »ié 2ir>ti^^>et> over

*paé[agercrne, ba »i funbe fce Sanb, men ber »ar enbnu

en lang 23ei tilbage, og bc glefte gif tittøié for at funne

»ocre [aameget befto tibligcre paafærbe noefte borgen; før=

enb 5ll. 4 eller 5, meente man, »ilbe »i iffe »cere i Son*

bon. 33i biet* fcerre og fcerre paa 3>ffet, tilftbft »are

»i fim tre eller fire tilbage, og ba »i t>a»be paéferet

g»r[fibcne »eb Sfyeerneéé, »are fun SHfyinlcenberen og jeg

paafcerbe; af og til fom ber Gn op , [om iffe f>a»be funnet

[albe i ©ø»n , men naar ban en Stunb fyavbt prø»et 9cattc=

luften, tttebe f;an atter neb til ^øicn. SCi Jo »ilbe iffe

for nogen $riié unb»cere Stynet af garten op af) globen,

og »i »are faa optagne af 9llt omfring oé, at »i l;»erfen

følte Suggen eller Diattefulben.

$>ct »ar glob yaa £f)em[en. »Strømmen bar op imob

Sønbon, og [om gølge bcraf mobte »i iffe mange Sfibe.

$>et er et af be ftoltefte Spn i SBerben at feile imob

Strømmen \\ia Ibemfen i en rap Stampet og møbe ben

uenbelige DJfctngbe af Sfibe, ber benytte Strømmen og

fun l;a»e fat Seil til [om en 9k[er»c; i bet fulbe £agélr;é

feer man be grønne, li»Iige dufter paa begge Siber,

ooerfaaebe meb #u[e, ftore Sugninger mcb rpgenbe Sfor*

ftene , fmaa i%r og ubftrafte Stabliøfementer til 93ogning

eller Reparation af Sfibe. iøbd bli»er beftanbig [ne»rerc

og [neorere, bc mange gartoicr trænge ftg tættere [ammen,

»or lamper bugter jig frem imellem bcm, og ^rofpeftet


17

foran oé ffifter uafbrubt [om et fømpemaéftgt SMorama,

ter paSferer forbi Xiljfueren. 33i gif (om fagt meb ©trom-

men, møbte altfaa iffc ©etterne, men inbtientebe bent, og

il'iorfct forfjinbrcbc os fra at fec, boab bet i en flår

Solbclr^ning gjor et faa oibunberltgt 3nbtrt)f, fefo »aa

ten , ber er fortrolig meb Srcfnnbct og fyar [eet £unbreber

af Seilcre gaae for en friff 33rtfe mellem bc to 5?t)fler.

2ften ©cenen fyabtx bog, font ben var, ftn cicnbommcligc

Jiltrccfningefraft , ber far noget 2Jkgiff toeb bet t>elc

©ittebe. 9Runt?t omfrtng oé funWebe ber 8to§, beelé fra

be mange §t)r, ber beltofe garoanbct fora en bcfcerbct

©abc, beetS fra 23i)crne yaa $t)ften; plubfelig traabte

Sfrogct af et ftort €fib frem af 2Rørfet foran oé, bet

toorebe og »orebe, fora om bet fom oé imøbe, ffjønbt tot

begge gif i famme SRctning, inbtU bet laae toaa ©ibctt af

o*, maaffee fint et $ar ga»ne borte, og »i fttnbe fee bc

bunfle ©fiffelfer, fjørc 23ølgcrne ff'mtltoe imob bete @tber,

inbtil bet atter tabte ftg i WtøtUt bagtoeb o3. 5lllcrcbc

i ©beerncéé, ben førfte 53r) $aa gtobmnnbingené ftyblige

23reb, oar Sobfen fommcn omborb, og fra $jiilraéfen (øb

bans 5tommanboraab t;en til SRoergangeren, ber iffe

barbe et Cicblifé £t>ile. W\t>t imellem to ftnaa £ti>

grtiptoer, ©ratoeeenb tiltoctiftre for oé og Jilbnrto. tilfyøire,

fom ber en 33aab ub, font bragte Jolbofftcianten og fjané

21ofiftent , ftiøc patroner i blaac grafler meb ftio 5fraøe og

53ranbebonrgé, ber minbebe om toore -fhifarofftcererg l;a(to-

civtlc 2>ragt. 23i f;ar>be onbt »eb at faae Søar paa alle

»ore mange Stoørgémaat om barmene i^aa be røitnftcr, tot

fom forbi; SWanbffabct t;aobe tratolt meb at fft)bc be foærc

Sottg oto og bringe 23agagen frem af Saften, ftapitainen

2


18

bectte ftg mellem fine Sifter eller JRcgiftre og fit €fib,

Jolbembebémccnbenc gif afmaalt op og ncb ab 2>ccttet og

har>be faa uenbclig mange ©ange [eet golf, ber t-arc be*

geiftrebe over bet førfie iffe megen Oplivning. 2ften »i fpnrgte faa=

længe, inbtil golfene for at blir-e frie for r>ort Duerfyceng,

gar> o« 33effeb. 2)en lille ©ruppc ber ttlvenjire, o»cr

btnlfcn ber fr-ceivr ligcfom en 2ltmo[focre af Cpé, er 2Qool=

roid; , -£>or-eb[ccbet for artilleriet meb be fiore 51rfcnaler og

ubftrafte gabrifcr for en SRcengbc ^rigéfornøbenbebcr.

Sigcor-er for ben ligger ^urfleet, faa fomtner tilr-enftre

©reenroidj, boor man netop ff jelner Cmribfene af bet ftore

#o(pital, og ligcov-erfor tegner jtg paa ben mørfe £orU

font noget Uformeligt, ber angtøeé at bære ©cott 9tu*=

felié uf)r>re ocf$ og (Eontmcrcial

£ocfé, og ba »i foinge fra ben £eel af globen, ber paa

Kortene Mlei Simcfyoufe #ole, inb i Sfye $ool, ub=

r-ibcS meb (Set ^rofpeftet foran oé. £>en uføre SKacfc

paa begge


III

er altfor utaalmobig efter at fatte gében vm faft engclj!

©runb, og be ftefte røaéfagerer »alge bet alternativ at

gaae iland ftrar. Dpgjørelfen af Stetøartené hegning

giver Slnlebmng til en [tørre Scene; jtolenbe paa, at jeg

i bet ftbjie Cicblif iffe »itbe bave £ib til at gaae ben

efter og (om gtemmeb ilte bave 9tRot> til at gjore 3nb=

ftgelfer, ij>a»be $ovmcfteren lagt mig forffjelligc £ing til*

laft, i bvilfe jeg iffe »ar jftjlfctg, og nar-ulig bebiteret

mig for ftore 23eløb af forter, fom jeg albrig fya»be

fmagt. 3eg »ilbe (iffert »ære bleven ben tabenbe ^?art,

ba jeg ligefom jammer i „gor 2ll»or" i en marf»arbtg

©rab favnebe Drb og it'fe enbnu l;avbe lært ben germel,

fom er tilfiræffelig »eb faabanne Seiligljebcr, berfom iffe

min banjfe 23en, ber »ar ©»roget meegtig og »ibfte at

bcbanble fine golf, »ar fommen mig til Unbfcetning og

b,a»be antaget fig min €ag mcb ftørre 23arme, enb om

ben l;avbe »æret £;ané egen. ©tetøarten l;avbe »æret

uferffammet i fyøiefte ©rab, men ba l;an fif behørig Iccft

og »aaffrevet, ifcer ba ber blev £ale om en tlage til

taøitainen og kompagniet, flog ban om; be urigtige hofter

ble» ftrøgne, og fjan fom tjen og gjorbe fulbftcenbig 2lf*

bigt. erfaring f)ar fiben lært mig, at naar man fim

jlaaer faft »aa fut 9Ret, fatter man altib i (Snglanb fin

gorbring igjennem, vel at mærfe, berfom man »irfelig b,ar

3Ftet ; man ffal fun iffe unbertjauble, men betale, fyvab

man troer at være jfylbig, levere ftt tort, og berfom man

er meget forbittret, fan man efter Dmfiænbigbeberne fluttc

meb ben 23emærfning, at man »il være forbømt, om man

giver en farthing mere, eller at 2]ebfommenbe fan gaae

og »arc forbømt.


20

altib roere fiffer r-aa at finbe Siftanb. 2ftan gjør r-e( i

at inbffjarrc {tg benne SRegel, navnlig ligecrerfer Gab-

fueffene, bor meb ^ce-øine epbage ben uerfarne gfremmeta

cj, iffe betanfe ftg paa at ferbre af barn en balr ttrcne,

bror £arten er en (ibitling.

%qq laffet rar ber atlercbe en brevet tfcrrirring

af golf meb aabne kufferter c\j luffebe kufferter, ber iffe

Ditto tage imeb IRaifcn, cg ferbtutebe kufferter cg farnebc

kufferter. Iclbembcbc-maenbene anftillebc meget embegge*

lige SBiftiatiønet, e^ bettc førftc 33efjenbtffab meb yri=

banbclc-i'r-ftcmet bat juft iffe opmunttenbe. Gn $affe

2?cgcr fif ubinbret 2cr> at paéfete, ba min Gambribge=^3rc=

feéfot fcrflarebe be ranfagenbc Gngle, at bet rar ©årer

til litterary gentlemen of high distinction, fyøilfct fun

»at ©anbfcb meb SRøbifttatiøn , men af Siaatet barbe

jeg flere enb be tclerercbe 50 cg maatte berfcr efterlabe min

Sabfcef fer ben ncefte IBtotgen at inbløfe ben meb 1 1 sh.

6 d. , mere enb (ligarerne barbe foftet. £c fcrlcfcnbe

^ribtbicrcglrfer cg ftemrlebe Scblet bier anbragte paa

bet jReifegcb*, bet funbe paøfete, cg jeg fif enbnu £ti>

til at fee mig cm, mcben* ri fringebe runbt fer at lægge

til Soltttttfet. £et begrmbtc atlercbe at bæntte imeb Za^,

men ttt rar iffe muligt at faae et Crerblif crer 9?cget,

Sit fløb (ammen i en ubeftemt ZnA^t eg blanbcbes mellem

binanben, ibet 3fibet fraicbe; man fif biet 3nbttt)r?et

af, at bet maatte rare neget Umaabeligt, ber cmgar cc-.

.Hun een hegning fremtraabte libt tåbeligere, en ubftraft

SRocffc lare IRurc ba^ 33clbe eg ©tajtx meb negle uanfec*

lige £aarne ; bet rar bet betømte leirer , cm brilfet jeg


2J

rigtignof l;arbc bannet mig en ganffc anberlebeé jtorartet

JcreftiUing.

Cmjiber »are »i fortøicbe »eb 33clr>a?rfct, øg Sanb-

gangebroen Hev lagt ub. £)er far alkrebe en gtør, [om

baubc bemægtiget jtg alt mit ©obé og ncppc unbtc mig

Jib til en ftygtig 9lfffeb fra mine 2ftebrei[enbe. £an traf

afftcb mcb mig gjennem ©aarbe, bet laae fulbe af op*

ftablebe Jonber og 33alier, mellem bøte ^afbufe, ber faae

nb til at funnc rumme alt bet ftørn, ber i et fjcelt 3lar

ubffibeé fra £anmarf, forbi ntje Jolbembebénuxnb , ber

unberføgte Seblerne og 5tribtmccrfcrnc , og enbelig gjennem

en ^3ort ub paa ©aben mellem nt)e $afbufe. Ser øar

en enfelt (lab, men ftubffen far utilbøielig til at Magne,

og min gerer foreflog at bære bet #ele til 3cn>rrj Street,

bet »at fim ti limitere 23ei. 3cg b,afbe Sntet imob flrat

at fee 9Jøget af Sønbøn, og bi gif. Støren gjorbe ftg

faa behagelig fom mulig, mebené øi traøebe gjennem be

menneff'etomme ©aber, t)øør ©a^løgtcrnc atlerebe øare

fluffebc. „Xet er lomer ber titvenfire , Sit; ben fiore

53ngning titb>ire er the Royal Mint, 6it; ^labfen til

øenjtre er £rinitr> Square ,

Sir; nu fyaøe »i fun et ganffe

lille Sttjffe tilbage til Setøtti Street, Sir." SSi gif gjen-

nem 9?oget, fom lignebe en $ort, og oøenpaa ben brænbte

ber enbnu ©aéltygter. „fy^ab er bet for DJoget, er bet

en 33rø?" — „©ub øelftgne 3)em, Sir, bet er 23laefmall

Jernbanen." $en oøer alle pufene gif ben i en $aé[e af

ftcerfe Setnplabet, ber bøilebe \xia folibe SDiuurpillcr ; fra

SSinbuerne paa. anben Sal fan man nitte til bem, ber et

^ar Sten borte titte ub af SSaggon'cu, mebené Jtainet

fufer forbi. 23i gif unber jernbanen inb i en &ata , fyoxé

=


22

(malle, Ia»e, eenéførmige £ufe gif i en Sne. „ What number.

Sir?" — „Thirty-four". — „Oh, so you are going to

little Mr. Meyer, Sir?" — 2>et »ar orerraffente , at bet

førfle engelffe SRenneffe, man traf paa, ffulbe fjenbe Ulv. 34

og little Mr. Meyer, men bet er rimeligt nof, at min

g-ører f)ar løbfet 2Range før mig til ben lille banjfe Oafe

i (Sitn. 33i ftanbfe ligeooerfor et -fnuié, ber feer anber*

[ebeé ni> enb be anbrc ; bet ligner en ftor 26ffe meb bet

engelffe 23aaben paa kanten af 2aaget, og mebené min

gører »ceffcr bele ©aben »eb at fatte baatt dørhammer

og blotte i Seøægelfe, laefer jeg mig af be ftore 33og-

fla»« til, at »ore ©jenbøer ere Gbrr. £ill & %oneé,

biscuit bakers and confectioners, 3m»ørteurer af frem*

mebe yjrngtcr c i ^n)berier, »eb færlig Ubnæonelfe Seoeran*

bcurer af 23ic-aiit* til £b£. 2Jcaj. Grønningen. Tot »årer

iffe længe, førcnb Gøren aabneé af Dafené Sefyerffer , ber

ralfcr mig »cif ommen paa Ganff, fiarerer Grageren paa

gngelff og »ifcr mig op ao Zxapptn til mit SBærclfe,

b,»ør 21lt er parat.

Sloffen er tre øm førgenen, »i ffriøe ben 19be

3nni, og »i ere i Sønbøn. Se»ibftb,eben øm bet fibfte

gaftnm er faa bcfwnberlig, at bet »årer længe, førenb

8ø»nen »il inbfinbe ftg. ftørjt ba bet er ll)é Gag, førn*

mer 2ftorfeu3 og opfører uuberligc Scener mellem ben

galante (Snglcenbcr mcb Sibfelen og ben gro»e 6ten>art,

ber i en Gnet bctt om gorlabclie, mcbens alting gnnger

op og neb, og ftore ©fibe bli»e »eb at feile t»cr* iglen*

nem ©engen i bet Uenbeligc.


23

pen førfie Donørinn, gjemtem fønøøn.

Sftcb b»ilfen Qlnbagt gjør man iffe ftn førfie Sanering

gjenncm en flor 23ty, fem man efter mange 5laré Samgfter

endelig fyar funnet betrcece ! #»or

f»cenbt er man iffe paa

at fee, om 3Sirfeligf;cbcn flommer nogcnlunbe méb ben nflare

goreftiliing, font man f)ar bannct fig

i fin $antaft; f;»or

utaalmobig er man iffe efter at fee alle biéfe mange og

nbeffri»elige ©maating, bcr flet iffe eriflere for ben 3nb*

føfcte, men af f;»ilfe cnb,»er cnfelt for ben gremmebe er

en 9?øgle til at aabne Iitffebe £ørc, et nt)t SBinf til ben

rette gorftaactfc af Sanbet«, kationen«, i?ele Sbeté Sien*

bcmmeligfyeber! £>cn førfie 23anbring gjenncm en 33n fom

bonbon r^bcr i et $ar limer mere Ccerbom enb f)de 2tar3

(Stnbcringer af Søger og Støifer; al ben intuitbe JBci,

gjenncm 3agltagclfen »eb ©anbferne fatter man i et Sftu,

l- val man forgjococc »eb lang £ibé ^ombinercn fyar føgt

at fommc efter.

£er er en bobbelt Sanffeligbcb »eb at forføgc en

€filbrtng af en faaban førfie Opbagelfeéreife. $)eelé er

bcr mange 3nbtr»f, ber firår ftaae le»enbc, men fom efter-

baanben nb»iffe«, naar man ben ene £>ag efter ben anben

feer ben famme £tng, faa at man bar onbt »eb i fértn*


24

bringen ganffe at fatte ftg tilbage til biint atlcrførfte

(Jtanbiuinft, eg beeU gaaer bet alle &nbre, fora bet er

gaaet mig: tun ab ben intuitive 9Sei, tun ecb fett? at fee

bet bele 3?itlebc, eeb [eh> at ubftnbe ("infelteeberne øg

felø at [ammenbelbe 2>irfeligbeben meb ftoreftitlingerne,

mebtagc be et r-atigt 3nbtrtyf; min ©eftrrøelfe eil iffe

funne Mire Oftere for bem, enb faa mange fypperligé, langt

fulbftcenbigere cg langt lifligere Sfitbringet f?aebe ræret

for mig, inbtil jeg [efo fem og faac. 3eg maa Date til=

frebe, berfom bet blot l&ffee mig at gire en SBcffrtoelfc,

ber fan intereéfere bem, [om bat-e gjort ben [amme 23au=

bring, c^ berfom be af mine Scefere, ber ere faa belbige

[enere at fuuue gjørc ben, berefter funne gjenlocfe biéfe

23labc meb nogen gornøielfe og ftnbe, at [aalebeé tog bet

førfie Styn af Senbon fig ogfaa ub for bem.

3en)r» ©treet er en af be mere ftille ©aber i Kitt);

2ftinerieé yaa ben ene Sibe c.] Siflitet ctrcet »aa ben

anben bele gfcr[eten til eg fra 2?lacfroall=3ernbaneftatienen

i gencfntrd) €treet og be fierc X offer, ber fra Zcwa

ftrctffe fig imeb Cft $aa Jfyemfené norblige 23reb. ©olen

ffinncr mellem be bribc


25

Jolifc, (Spleen frembringende ©teb, boorom alle forfattere

tale. $un faa SWenntjfcr gaae forbi be balot oøffubte

23inbuer, boor jeg ftbber bag et ftint (EJtaaltraabSnet, ber

ligner (Sørgeflor mere enb noget anbet Sorbiff, og fun

af og til rumler en ft-ær , tohjulet gragtøogn af et frem*

meb Ubfeenbe, mcb en floftcbcr)cengt, fraftfulb #efi for

og girmaeté Qlbre^fe malet meb ftore, fremtrecbenbe 23og=

fravcr , gjenncm ©aben eller r)olber ligeooerfor fyoé bore

23enncr £ill & 3oneé for at aflceéfe fine 6ceffe. 2ften

igjennem €tilf;eben Itjbcr en bumtt Sarm, ber bærer 23ibne

om, at £bet og gcerfelen ere oS nær. 3ffc trcbiøe ©fribt

fra v-ort $uu§ løber ben ftore #oøeblinie, ber gjenncm*

(tjærer Sitr; fra $eft til Øfi. $un en breakfast, og »i

tiltrccbc Saneringen.

33i ere enige om at gaae alene, uben ftomøaS, uben

$ort, uben nogenfomfyetft Slnøiiéming; ri tube alene, at

naar vi fra Scrorr; (Street bøie ttløenftre og faa blioe øeb

at gaae ligefrem at ben brebefte 2ki, faa tør »i fyaabt

tilfibjt at tomme ub at ^t)bc $arf til; ftulbe »i foroilbc

øé, faa maae øi føørge oi for, felø om bet ifte er bebre

beøenbt meb øort ©ngelff enb meb ^(attcruøé £t)b(t\ og

i øærfte galb funnc »i altib finbe en dab, fotn for $enge

og gobe Drb fjører oé tilbage til 34, Serorti ©treet,

Sltbgatc. 2>ctte er oort enefie 51nfer, og bet r)olbe øi

fafi, uben fom en minbre fprogfhnbig 2anb*manb at tage

ftjenbinger af $aaffrifter fom Stick no bilis (Døflaa in-

gen ^iafater) eller Commit no nuisances (911 Urccnligbcb

frabcbeé), ber ftnbeS paa fyøert trebie eller Ijjøert fjerbe

#uu3. £en braoe 23ært følger o3 til hjørnet og øegcr

meb fingeren, for at oi if fe ffulle tage feil og føabfere


26

net at genduireb Street, bel lieder i en friftentc ftcerbeb.

Tot rar ben fitfte Støtte; nu or f?an borte, ea, ri gaae

fremat met en faatan 3agttagelje*irer uttrt)ft i alle Iraf,

at Gnbrer, ter gibet fee paa ci , met et balrt Cie fan

optage, at f>er gaaer et 9J?cnncffe, (cm itag feer atlc t-tc-fc

Sing for førfte ©ang. 2Ren ter er 3ngen, fon bar $ib

til at fee vaa øø; m faae Sod til albelcé uforftyrrebe at

ftirre omfring ra, brert autet Hftinut føle til alle rore

Sommer, fulbt oa, fo.it orerrrtetc om, at iffe engang Ubret,

ter bctrted af ten toet fnarrete graffe, er ftffrct imot

te faa meget omtalte lentonffe gømmettooeé utrolige ginger*

fcertigbet. Sat mig fyer frrar tilintetgjore en SUuftøn, fem

te Merflejle metbringe til Sonbon. £et er unægteligt, at

ter finte o mange og ubeffrirelig beboentige Sommetboe; tet

er ligei'aa »ift, at man i Jrocngfel, eller metens man

aantéfrarocrente ftirrer int at Soutifeoinbuernc, riftferer

at bitre biøfe triftigc SWennefferé Offer; bet er entelig

notoriff, at flere Santénutnt funne fortet tie SRoget i benne

[Retning. 2Ren man narrer i Keglen altfor orertrerne

gorefrillinger om ten gare , for britfen man er ubfat. 3

otte Uger bar jeg roeret i Sonten, beføgt Jbeatrene, 8it*

ferne, parlamentet, of renlige røoter, bar gaaet c^, ftaaet

Vaa te toet fritte ©aber og i ten paffete £rctngfet meb

alle $jenbetegn yaa at roere en gremmet, og jeg bar iffe

bart ten gotnøielfe at mifte faa OJieget fom et Gigaretui,

brcrimot tet flere ©ange er bonitet mig, at golf met en

mrftiff griffen, ter i ©egnnbelfen gjorte mig balrt føt«

ffrctffet, forti jeg iffe ferftet tein, bare unterrettet mig

om, at en Jylig af mit Scmmetorflocte ftaf frem ec\ friftete

Ribberne af te lange gingre. OJJen tet rar en (Srfaring,


27

fem førft fom fenete; foreløbig belbe bi oé til benne

3llujicn co, bele »or Comccrffombeb mellem ©fuefbittei

emfring oé eg Stammerne.

imellem ben lange iHceffe af fmalle, eenéførmige £ufe,

intet boiere enb fire (Stager, bælter ber ftg en tæt og

bølgenbe ©trøm af gobgeengere, JJtyttere og Sogne af alle

©(age. 3 uafbrubte Sinter ber-oege be ftg forbi bjnanben,

uben Summel eller SRaab, men meb ben bumpe ©tøi, fom

altib tøber fra SRaåferne. Gnboer bar trådt for at tomme

affteb, Siben er foftbar, man gaaer b,er iffe for gor=

nøieifend Sfblb, bet er fun 3)ig, fom brbcr, og £u maa

finbe Sig i at blioe ftøbt og puffet, inbtil £u larer len*

bonflE gortougøret, bm$ ©runbregel er, at (5nf)oer forger

for ftg feto og benter, at Sintre tilte gjøre ligefaa.

Xet er egenlig mere enb gertougéret, bet er ©runbfeets

ningen for al mulig gcerfel, for Sognene i ©aberne, for

aa Sernbancrne; i Se*

gtMibelfen er bet generenbe, men efterfyaanben fommcr man

inb i ©tyfremet og forftaaer, at intet anbet funbe regulere

en faa uf^re ftømmunitation.

(Stueetagen i b,bert $vmi er en shop, tit botlfen man

$aacr inb lige fra ©aben, tbi Sljcelbcre fjenbeé belbigtuié

iffe fom Seboetfeéleiligbebcr i bet teet befolfebe Sonbon.

5)er bar>c oi en lille grugtbanbet, t)t»or 9ftaéfer af grønne

©tiffelébeer boere nogle enfette furr-eflcttebe Sutter meb tib*

lige Sorbbær. 93eb ©iben af ben rommer et Ubfalg af

Sile, Sorter og ©in; man feer gjennem ben aabne 2>ør

fiffene ffinnenbe Sinplabe, fyr-or en SReeffe af bøie, btåbe

£aanbtag aabne be #aner, fra btulfc bc friftenbc S)riffe i

fortrmbet ©fiffeife ftromme ub.


-

hjemme bttbe falbc en Jienf'rambanbeljaa et frevt $inbue,boor

ber unber Jnbffnr'tcn Hair cutting and shaving saloon

pranger te affefterebe , fminfebe 2>orbufter mcb unaturlig

ftraalcntc, jtibe Cine, rigt forfpnebc mebSr&n, og frotia.c

grifurcr, i'aa l>tr. 24: Mf. Salter, Hatter and um-

brella - maker. £et tav ham, fem r-or 2>ocrt anbefalere

o£; »d er bet cororenbe for en brao Xanjf, at ben famme

9)knb ffal funne banblc meb Jpatte og 5>araplr;cr, eet

tr-ber paa en forgelig Ufrmbigbeb i funbe nationalofone*

miffc $rinciper, fem fraoe, at hattemager« eg Xreiere

noieé brer meb Sit, men lab cé alligecel gaae inb til

9#r. (Halter cg gjere oert ferfte Snbfjøb i Sonben. 9)?r.

Salter er fotoben en ocerbig ©cntlemen meb en aabent

tiljtaaet lille Sftaane, bet brite Jvcrr'kTte gjør ham. for*

neben til en shopkeeper; b,an forftaaer enbogfaa meget

rabluaffet Gngelff, eg et bliec fnart enige em en fllar-bar

ber fiben bar gjert geb Ijenefte, ea en mac-fvr- *paraylr\

fem jeg trelig flcebtc meb mig i Solft'in, i SReglen baebe

[abet ftaae bjemme, naar bet blee 9kgn, eg enbelig glemte

i en parijtj! ftiaere, ben enefte af eecr tr>r-e, bf ié 9?um--

mer jeg iffe batbe faaet ubleeeret. 25et ear ifte 9)h.

Saltere Sfttlb; jeg anbefaler barn til ecleilligc Sanbémaenbo

faring, eg fer bem, ber bee i 3crerb Street, er fjané

SBøiirif fem et eeilcbenbe Sømccrfc eeb 3»blobet til #aø=

neti. SWeb nr> £at, ntt $aravlr> eg en neget ftorre

JiUic til bor Sprogfarrbigtyeb jtbrte »i oi atter ub i

Stiemmen.

Saa burtig gliber STtøngben e£ forbi, at bet natten

er umuligt at faae lagt SOioerfc til be enfelte Sfiffelfer.

gorretningSfolt i lange grotter, meb potten bag i Watten,


29

flere Saffenbarter, ganjle [aoe #al*tørfUxbcr og en SDfitngbc

lunet fiinncb bafte affteb, meb alle Janfer rettebe )paa ben

magifie gormel .£. s. d. ocj butte inb ab fmatte $ort=

aabninger, ber fore til merfe Saggaarbe, fulbe af Ron*

torer. giirffaarne, fwtrtebe ttulbragere og ftubffe meb

forte SBløufcr, ^naburcr og btn'bc Strømper, ber enbe i

boie Snøreftørler, orbeibe pg fremab meb ben jtumøebe

ftribtøibe mellem Jamberne. 611 fibtet, ffjelenbe patron

ftaaer ubevægelig mibt i Jroengfelen paa ©raubfen mellem

©abe og gortoug; i £aanben bolber ban en UUe 23ifte

af Janbjtiffere cg mumler uafbrubt 9iogct, lir-cn jeg fim

[fjelner bet ibclig gjentagnc one penny, one penny, one

pennnny! Gni lille lafet, fnaøfet £00 meb en afbøb

©fifting af en bulet §at $aa #oocbet, løber efter mig

meb ©feoølfliffer og bliver Mb at gjentagc ftt „IDfcein #err,

fdjenfen €ie mir løaé!"; bet er alt bet Støbfl, bun fan,

men bun anøenber bet meb gorjlanb. Ser bumper en

fammenboiet ©fiffelfe i en tjatvt orientalff, fyaht curopaeiff

lurret Xragt, meb et tnillct ©ilfetørflæfce fom turban og

en jtnbrig fammenfat gobbeftæbnina, af ftlube, ret et 93il-

lebe $aa len blege, fultne (vlenbigbeb; bet er en Saéfar,

fom brer ©ag b er fammentigger fig faa mange Jpalfpcnce,

at fyan fan fjøbe fig en 2lften$mab og betale fit 9kttclø.

dn postman i rob graf fe meb fort jfraøe, bøor bane

9iummer er angivet meb gule 23ogflaøer, fommcr meb fin

©al ooer ©Mbrene fra et af be mange 93rcøfamling


30

gøfhiue, raa bri-5 Srare ter er brøberet nogle [ammen«

flønjcbe E. T. C. (Electric Telegraph Company), løber

fcrbi i en jern Sunterrar- meb ben ftbfte Jeøefcbc fra

©alaq eder forfør til Smitb, Srøwn & Gø., 2ftarf

Sane. (3t 5?ar SRatrofer, bet iffe fnneS at rcere engelffe,

binajc fcrbi unber ftcerf Snbflrbelfe af tiblige 8e|*a. i

ftneirerne. Te.r femmer en ©olbat, releøren, meb et

unaturlig broelret i8rt>ft unber ben [ammenfnørebe robe

Ztøit, meb un lille, trmbe Stol i £aanbcn 03 en attrå*

ffcriff aa Snur i en foruroligende lille

Sinfel øa, fun bølbee fait reb ben tljnbe SRcm bag be

buffebe 3?affenbarter. Det ftaaer ben eria,e policeman i

fin funrle blaae £rao.t, kjolen meb be bribe 2ftetalfnarrer,

£iriiiønémctrfet øg Kummeret P. 97 raa ftraren, en runb

iMt meb l'a-berfanter, bribe 23ømulbc-banbffer og et brebt

£iftinfticn-:baanb cm bet renftre $aanbleb. tyaa hjørnet

er førtøtet tit en Qlfrifer en SWanb, [om ubbeler imaa

handbill; til be gorbigaaenbe ; be gtefte tratte $aanben

tilbade, men ri fnarere føa,e enb unbaaae Støren øa, faae

en tnnb 2ap ^parir, ber inbtroengenbe anbefaler $b,ittq>3

& de. i ftina, SSitltam Street fem be bebue og fclibcfte

Sbeebanblere i bele (Snglanto 09 anøifer ben enefte ratiø*

nelle Oftetbøbe reb Jbcené Silbetcbning. £er fømmer en

arinenbe 9?ca,er meb ffinnenbe Jamber 03 en ftigboa af

bribt £inneb, «gte, friff, fulføn Jbenbølt, [om ri fjelbent

faae bet at fee bjemme; ber luffer en itatienff organ-

grinder meb fin Birefoéfc raa Koggen, bift trarer en

Sføttc meb bare ftnæe, tårnet Sfjørt øoi langt 3fjorrf

øm Sfulbrene. ^rab ber nogentnnbe fremtraber reb eien--

bommelig £raa.t elier Jarre, funne ri faae lib til at


31

ft'jelne; SDiaefen fcl» berimcb, ben mørfe Strøm, af r>r>iU

Een hine fremtræbenbc €fiffelfer boere* , fli)ber forbi og

\tt$ trin fem 2Jta*fe. fruentimmerne erc i en afgjort

SKinoritct, eg be, fom cre ber, ttlbøve ben laoefte ft'laéfe

enbnu bar-e ei iffe fect en cnejic pelftæbt Xame yaa eer

afier, mebené €eletøict ffinncr af røeéfingølaber,

bele ftore #ufe på* £ju(, fra liøié ceéér$. $orne & (Sfyaplin beførge alle €orter ©obé trane*

Vorteret til og fra 3ernbaneftatienerne, rumlenbe Ri\U

»egne, fyøor ben ene føærtebc åulbrager fjolber fig faft

»eb ben anben*? ©fulbre, og ftore Cmnibuéfer, paa fyøié

Sag ^aefagcrerne ftbbe i en føimlenbe #øibc uben at

øoerbigc tummelen nebenunber et 23lif, — eller bet er

fmaabitte ©røntf)anblcr = barrer meb et magert 5Gfcl for,

gnngenbe #anfom Gabe, ber ft)ne$ at føotte ade teorier

om Sigcøoegt, lette (Emaaøøgne fra the London Parcel

Delivery Company, ber gjør glimrenbe forretninger »eb

at beforbre (Smaaøatter omfring i 23r;en, og furlige fmaa

@igger, trufne af en febfnar lille $ont) meb flipøet 9ftanfe,

men faa ffrøbelige, at man ffulbe troe, be maatte tnufes

øcb ben førftc 23crøring i benne £rængfel. £øor be fjøre

toet paa. b/inanben! Qlabner ber fig en £mule $labé, fityrter

ben lille ftarre eller Setteren ftg ligefaa briftig fom ben

;


32

ftere Cmnibué ut af Staffen for at femme to eller tre

dummere bøiere op, thi længere naae te fjeltent, ferinten

ter meter tern en Sogn, fem femmer i ten metfatte

Retning eg noter tern til atter at fyelbe af. Set er en

fortræffelig &uur fer nereeufe DJcenncjlfcr at %aat ?aa Son*

tene ©aber; i Segnnbclfcn jageé te fra ten ene ©træf

og 8&ngfielfe int i ten anten, men cfterbaanten r-cenne*

te til tet farlige ©tyl eg Utre at ffjøttc ftg felo. Jet

er IRcglcn for Sogne, fom tomme imot fnnanben, at bolte

af

til Scnftre, men 3ngen gjør mere Slate ent affnrat

fernøtent, faa at hjulene iffe fjcltent formelig berøre

binanten. SDet feer ffrceffelig nt ten førfie (Bang; man

er hjemmefra r>ant til, at Sognene unbøige binanten til

£oire, og man fan terfer iffe tree Snoet, ent at ten

bøie Cmnibné og ten tunge ^ragtr-egn, fem ter fare

afftet, maac fjøre faft i ftjnanben; man (rantfer i ængftelig

€poenting, bøier ftg ttoilfaarlig til ten ene Site, fom

man oilte havt, at ten ncermefte Segn ffulte gjore, og

raaber et fortræffet „Jag Jern iagt ter!" — gerinten

man ret er femmen til Sefuitelie em, at te paagjceltente

ftutffe nerø>e oilte ferftaae tenne Qltoarfcl r-aa Janff, felo om

te funte bore ten gjennem Sarmen, f)ar>e Sognene ferlcengft

panteret binanten, eg man blieer ganffe ferlegen ret tet

foruntrcte ©Uf, fem te tratole SØlennefler fafte til Siben,

itet te fterme ferbi. SWen tet oarer iffe te SWinuter, faa

begrmter ten [amme Scene forfra, og entnu wnrre er tet,

naar man feer en 2Rant eller et lille Sarn gaac ooer

©aten, maaffec hver ftre befcertete Sinier ftotc fammen; man

fan iffe late roere at raabe ftt „Sae- paa!" eller „Santo!"

og ftaae ftille eg rrite jtg, inttil ten Jriftige, cftcrat


33

bare gaaet bag»eb ben ene ÉBogn, »eb Siben af ben anben,

buffet unbet |>c|tefyo»ebct og fr&bfet frem cg tilbage, bar---

ner fiffert »aa ben anben 3ite. $>et er £t)nct, bex er

bet Satfie; [el» gjør man uben flor ?(£ngfte(fe ben

[amme fatefulbe Dleife og erfy»er»er fnart ben fornøbuc

ftolbblobigfyeb til at ff jette fig feti\ men ber gaaet lam*

gere Hib t>cu, forinben man tcerer at fec meb Sigegtylbigfyeb

paa SHnbre. S)et femmer, naar man faaer ben (frfaring,

at ul»ffe*tilfoclbe ere otoetotbenltg fjelbne, øg naar man

bar bar-t Seiligfyeb tit at beunbre ten utrolige gcetbigfyeb,

brermeb ftubffene »ibe at beregne $labfen og garten.

9iogen ©aranti fyar man ogfaa beri, at ten Subff, fom

overfjorer en gøbgamget, f omnier i [»æt DJhilft; følgelig

»ogtc be fig bobbett.

Q3ag r-aa fy»et Dmnibué f»æ»et yaa et lille ©reet »eb

en Sæberrem, ter er jlttnget om ben t>oire 5lrm, ben altib aar*

»aagne^onbufteur, theCad, fy»ié5Blif farer ben ø»et9ftamgben

og albrig »»etfeet Køgen, ber røber ben minbfle ©ftygge af

£ilbøieligfyeb til at fjøre iftebetfor at gaae. #an fvceøer

formelig ub i Cuften, fom ©uben SKerfutiué , naar i)an

afbilbeé meb ben ene gob paa ben rullcnbc Sugle; ben

lorte SDtjffetéfraffe , fyøor fyané Kummer i en Sccberrem

bingler neb fra en Sfriap, ftaacr jii»t ui> om fyam, 33ør=

bugéfyatten er gleben tilbage i Kaffen, ben fyøire |>aanb

er ubftraft, meb ben« pegefinger fignaliferer ban tit fywer

enfelt gobganger, i fyøem fyané raflløfe 23lif troer at fce

en mulig ftunbe, og fele bet umoerfeligfle Kil, et SBlinf

meb Øielaagct er tilftræffetigt tit at tabe fy am ubfløbc fin

eienbommelige Sntetjeftiøn , ber flanbfer SBognen. ftubjfen

er ilte lebig; alt imebené fyan »asfer fine fiætfe £cfle og

3


34

[vinger inb gjennem be fnerrefte Saftninger, telegraferet ban

mob $ib{ren nor til gørtøugct coi famler ftunbcm cnbnu

flere ftunber enb ttonbufteuren felr. Sabmanben, ber f ra

fin Jour renber Hibage til en af Stationerne, er ligefaa

raarac-uiig ; ban reifer fig i Sorbet, rinfer, raaber, friuger

mob Spibffen og giver fin $ejl et 3Ftt>f meb Sømmen, for

at ben ft'al rife fin ?irligbeb. Ten, ber fom »i gåaer

og (tirrer til alle Sibet, fan iffe unbgaae nogen Cmuibue

eller nogen Gab; brert Cieblif faae ri en Dpforbting i

$egeftngerfprøget eUer et talenbe Ciefaft, og brer ©ang

rrfte ri umritfigrebc ; nilbt paa Qotxbct, for at SRanben

iffe ffal fpilbe fin £ib paa cc-. Jet bliver formelig an=

ftreugenbe tilfibft; bet enefte SRibbel til at unbgaae bent

er at (abe bære at fee ben til bem c^ at foneentrere Cp=

moerffombeben paa lingene umibbelbart reb o*, SRenneflene

og Scutiferne.

©outiferne, — ja f»rem fan »el blire fcerbig meb at

fee, c^ i'aa luiffe- ben forrige, naar man er naaet til ben

noefte? i^i ere femne ub af SUbgate, paa hjørnerne bare

t»t lerft cc- til, at ri ere i Veacenbatl Street, -ver er

brebere cc\ tøfere, SBoutiferne blire [tone og bebre nb*

itr-rcbe. Jet er iffe længere mørfe øuler eller fmaa

gebtebøber; inbenfor be anfeelige 33inbuet er ber arrangeret

en friftenbc (Stalage af Sårerne, co^ ta ri bare paéferei en

ftor, førrøget, fjebf ommelig Sugning, i brie- Dør ber flgt*

rerer en 2 lage- 3ehrei;er i trefantet #at øg en fib, (far*

lagenrøb ftaftail meb mange fmaa Gulbfrafrer — en

policeman er faa gøb at fige o«, at bet er East India

House, Sæbet for bet jtore oftinbii'fe kompagniet mange

23ureaucr — fomme ri inb i en nu ©abe, Gornbill,


35

bror bel $ilt bliver enbnu ftorre og elegantere. 3 bet

ene iBinbue, bet naaer boclt neb til Sorben, er bet ub*

[lidet en SWaSfe af jlfinnenbe Sølfctøt, blanfe gabe, pragt«

fulbe ©orbopfatfer ,

Sfeer

og ©afler og ©agere , bele

©nirlanber af Ubjfjeber, opljængte i Strmbaanb, og SRo*

fetter af ©rof^er og ©rtyfinaale tit alle mulige $rifer.

3 bet anbet er bet en talrig familie af Soiletceffcr i

SOtarofin, 3ieiiepii(te, 6frittemapper, ffnbe af alle Stor*

rel'er ligefra en gorfjEjærerfnitt vaa otter en Slien til ben

lille Scmmefnir meb 21 ©labe, ber beffebent betegne! fem

tbe masterpiece of Sheffield cutlery oo, fælge« for ben

orerraffenbe billige $riié af 7 sh. 6 d. 3 bet trebie er

er ber en (Samling af cfjorter meb boift eienbommelige

ft-orbcle o^ mje Opftnbelfcr, ber ere patenterebe unber

Wattn af ©urefa*Sfjorter eller (Snufa^fjprter elier 51fma=,

3nferman=, ©alaflaba * ©fforter , eet, #alétørflæber, ber

bnbefutbt ere fltyngebe cm boreblofe Jrcrbalfe meb ffjærenbe

fritte ^tipper, (cm femmer ber en Souttf, bror ©ataitloncr

af robe dummere fompe meb pelotoner af blegrebe krab-

bet ca, karréer af faftige Efterø.


36

$røver af ftemr-lcte falffc Sebler og ajcniumfliyretc efter«

gjorte Kønter. [2aj. en ftonbitor, bet [alger ten aller=

bctfrc 3ic- for een $ennti ©taéfet c^ bar bele


37

gaaenbe tafter et 53lif til Scefefabinettet , the news-room,

for at fee, cm ber (fulbe »ære noget iWtot #»or bor er

eu ^3(ct lebig, en gammel iØhmr, et ©tiflabS foran en

©øgning, fem er unber Reparation, eder en laffet iBoutif,

Ium-5 8eier bar falleret, er ber en broget ©amting af flore

og fmaa rølafater: Srtratour til 2Rargate og ftam^gate;

©tyben^antsJBurer til 17 sh. 6 d. meb ^ortrait boé ©a*

muel i Subgate Street; 955. ©. 2Boobiné Sftenunber^olb*

ning i Polygraphic Hall; bet ftbfte 9cnmmer af Lloyd's

Weekly Pajier: „£vem er Xere


38

bvilfen ri fem inb, fer iffc at femme ut vat ben fer*

fcerte Sibe; en ferrittret Sanbfteenéflatue of Sronning

ibett) ftaaer i bet ene bjørne, en [ibt n»e« af Drot*

ning Sictørta i tet anret, forvefien er ter temt, fun faa

SRenneffer ffrnte ftg igjennem ©ucgangene. 3 et tilgittret

2fab fænger ter en SJtangtc Cpflag, ter angaae The

Roy.il Exchange; tet er altfaa SBørfen, men ri cre iffc

femnc i ten rigtig« lit, tet er førft bøiere op at Stagen,

at Siret cg tummelen bcr begrnte. 3ffe minbrc ent fer

©aber, alle ^cretaarcr fer gameten, [tete [ammen foran

ten Søiletatfe, ter bannei SBørfene gracnbe, cg en Rot*

terftarne af SScliin^ton , ter belter Sfiltragt fer the

Royal Exchange. Jilboirc bare ri Sanfen ret SbreaN

neetle Street eg ^rinoce Street; tileenftre fer cé ub*

munte Sombart Street eg St'mq SBiQtam 3trect, ter leter

net til Centen ©ribge; ligcorenor o4 fertfatte* Gernbili

i ^onltrr, '"cm ret [nart antaget 9tø»net Gbeavfite. 23i

la fe alle biéfc Ravne raa ©abebjømernc, efterbaanten fem

»i fratfere $tabfen runtt, cg rarge cé imet ten lille

2?ataitlcn af 2fcriitfertrenge , ter bare flaaet 2eir øm*

fring ten ftcre #ertugé Statue og raabe tet ene Clean

yer boots. Sir? efter tet antet, ffjcntt rer ,"yctbetafning

er i ten betue Otben af perten. 9Wen ten ftcre 2?rg=

ning tilrenftre lige efter fting 3BiUiam Street, met en

Øtaffe ©aelrgter eg af en Jerm, ter minter lerente cm

fvricbiené ^alai«, bæver iffe jtt ?iarn tilffne; ter maae v[

frerge cé rer. Tet er ranifcligt at femme til, en bob*

belt 8tnie af Dmnibuéfer bclter foran Stigningen, fatter $a**

fagcrer af, tager nne int eg fjerer afftet i alle fer JRctnin*

ger, mebené ftønbufteurerne raabe et SSiroai af Stetnarnc iem


39

SJtaalet fot betefl farter. Tor et en policeman. — That

'ouse. Sir? Hit's tlie Mansion 'ouse, Sir, the 'ouse

of the Lord Mayor, Sir! — Thank you, very much

obliged to you! — , og r-i bare en lang 93ei at

gaae, forinben ri Comme til bene oeftlige ©rænbfe, men

jo længere ri tomme frem, bejio minbre forretmngémæSfUj

og fontoragtig blioer Gbaraftercn, golf bare libt minbre

trarlt, ben oelflæbte 3)eet, „be ref&eftable golf", fom dng*

lænbeten jtger, bltoct mere o vj mere ooeroeienbe, Samerne

begtynbe at rite jig, pufene blioe noget fmnffere, [t'jonbt enbnu

beftanbig finalle oo, iff'e fyoie, SBøutifetne linere, meb enbnu

[torre Shinfl anrenbt \>aa (Stalagen iSinbuerne; man faaer

Jnbtrsffet af, at ber begtynbet bet egenlige $ooeb{rrøg for

Sctailbanbelen, 6onboné Øftergabe, bet er et ipat engclffe

SWile lang elier mere. 23i fomme til en Sroncejtatue, bet

flaaer mibt i en nt) Stotéoei af ©aber cg boetet 3nb*

ffriften SRobett $ecl, gjøte en lille Soining tilocnfrre

og faae plubfelig Cie van en foloéfal ©teenmaéfe, en 9to*

tunbe af [»ære piller, bet bærer (tg vat bet fterc gunba*

ment og atter baret en kuppel meb et hoit ©»ivr. Sen

umaabetige Mirfe ligget inbeflemt mellem [matte ©aber,

ben? grattoe er ubejrtioelig, en blaffet Sammenfatning af

bet oprinbelige #oibe 03 bet oeb &utrøgen frembragte

(Sorte, i Striber baabe paatangé og paatoeré; bet minber

om ben eienbommelige £one, fem man feer yaa fotografiffe

33itleber. Set maa rcere ©i. ^anlofirfen. Rigtig, t>tn

finalle &ait, ber lober lang« meb bet norblige ©itter, og

fora tøneS at rare forbebolbt Jobgccngcrc og meget fmaa

93ogne, bebber ©t. $aulé fi irf egaarb. £er begtynbe Sftobe*


411

bcutiferne, ftrømmeTiu i urengefte Jycrftanb. Mjcletøier,

[agte i geleer c$ ©arneringer, SRantiQer, •'parre, 2haroler

meb fterc falmer eg glimrenbe garver til $rifer fra only

one gainea til 20 eg 30 $b. Sterl. blive uøie møn-

frrctc af T arnerne, forinten be vcve ftg iubenfer, hvor

fmilenbc, friferebe 2)na,lin^cr meb ^fitning beelt neb imeU

lem Sfulbreue ere ivrig beffjecftigebe mee at friue be fim

altfer foage fivabottre. Jet [muffe ftjøn er allerebe ube

a shopping, men bet er enbnu fim URibbelfianben, fen vi

fee, ben fine EBerben femmer førfi fjorenbe [enere cm tumler

ftg beéuben tangere imeb Sejt J arnerne ere iffe [muffe

ibetminbfte iffe i Keglen, men be have et tiltalenbe, intelli*

gent g)bre, be [maa $atte ere i Srøobe, coi man fan be=

nnbrc berec- rige #aarocert, fem er arrangeret meb mere

€mag, enb ber (ægger jig \cx Jagen i dragten. Jet

er ganffe mcriemt at fee x y aa bem, mebené be refognøfcere

Jerrainet; ten irarfemme SDtober, ben af fin Datter for*

fængelige Diober, ben gnavne SWøber, ben fattige SRober,

alle Varieteter ere ber meb tilfvareubc X citre, bet er

betler ingen SDmngel fan Janter, og ber er nogle nnge,

meget vvntebe Tomer, [øm ^aat vm egen £aanfc eg buffc

altfer hurtig unber fer Ståtagene grifieli'er, til at be

funne være af everbrevent [trenge moralife @runbfo?rntnger.

Jer ferbruge* utrolige kvantiteter af be tre flbjefrber

nice. clear (i to Setybnittger) eg cheap, ferfuxrfebe veb

alle mulige Bbøerbiet, foran btøfe ©øutifer, cg jeg er

range for, at ber [oetteé ligefaa ftore kvantiteter af mere

reelle Saluter cverftvr inbenfor.

i ; i brie cm ejernet, hvor en 2*cg; cg Jhmftbanblcr

i betragtning af SRttgtcrne cm en forejtaaenbe ocgteffabelig


•il

g-erbinbe([e aUcrcbc bar ubftitlet $rinbé grtebricf) af

$reu$fen og the Princess royal, ber famle Gnuy-pcr af

^Betragtere, og ere i ?ubgatc £ill, bror Dmntfmøferne

inbc fra Ettn fare raff neb ab Saffe, mebenS be [tore

23egne, fem femme bom imobc, arbcibe pg tangfomt op.

6r)benr;am 33nrcrne omringe oé y>aa alle €iber, inbtil ri

eveage bet rerbeneberømte -fnuté , fyrer Originalerne tit

faa mange 5l[bilbningcr fælgeé „efter 2Raal" for 17 sh. 6 d.

2>en jernere Teol af ©aben Ealbeé Subgatc Street og

afbrtybce af en breb $aéfage, garringbon Street, ber fem*

mer 9Jorb fra 03 fortfætter jig i Sribge Street neb tit

ben anben ^orebbre erer Xbemien, 33tacffriaré 33ribge.

Dtebe ab ben ^ant ligger ^rinting £oufe Square, ber

[friree og trtoffeé Times, 2>crbcnc


42

beret ftg. Ter ftaacr Kager paa SDiffen, terre co^ folibe

meb en 9Ra$fe jcorenber eg ©uttabe; tot et flaut at gaae

igjen, altfaa maa man toge tiltaffe, men bet maa nogen

Sæbe tit. A glaes of Portwine, ifyouplease, Ma'am! —

We liav'n't got any wine, Sir! jiger ben flittige SRotrone,

fem fereftaaer Ubfalget. — £ear fan jeg ba fooe? —

Soda-water. Sir! Gingerbeer. Soyers Nectar, Sir! —

3cg bar iff c SWob til nu at forføre nogen ubefjenbt Irif,

ei engang een flere Sotyeté 9ceftar, og bcftemmer mig fer

Sobaoanb. (Hem ^erfriffning betragtet er benne @am*

menfeetning af tungt Kager og ten 6obaoanb iff c er-cr*

r-ectteo f orfriffenbe , men ffeet er ffcet; jeg betaler efter

ben befjenbte formel: „en af biéfe eg en af biéfc og

benne ber", eg faaer tilbage nogte KobbcrffiUinger, fem em=

brugelig inbfoøbeå

i $aprr, forinben bc oøerrafreé mig.

dn (Eigat fan gjøre gobt efter benne CSrpebition ; jeg faaer

en frem eg feer mig em, bror jeg flat faae Jlb. £ct er

ubelbigt, ber er tilfcetbigoiiå Sngen i Dfaerbeben, fem ryger.

Ter femmer nef (Sn. 3eg paåferer en water-fitter'S ©o«*

tif, bror »eb en mig enbnu uforftatlig SDtefanil Suftblæret

meb regetmæøfige SRellemruin flige ep i et meb Sanb

fylbt @laérør, feer ouer til £oUercaoé eg „gamle Dt.

Jercmsbcnb^" jtorartebe Gtablief ententer, bror mange SRen*

nejrer fibre reb lange kaffer af 23erbe eg inbpatte be

unieerfale £jcelpemiblcr; femmer forbi en røcenbc 23labeé

Kontorer: Morning Chronicle, Morning Star. Daily

Telegraph and Courier, hrorfra Xrcngcnc flirte nb meb

trebie Itbgaoei Btartling news fer 1 ^cnny, ben nbobe*

lige Punch, Illustrated London News, Morning Ådrer-

tiser eg enbnu mange, fom jog bar glemt, paéfeter to


43

ftirfer, SHbetyfyi Jbeatret, Greter £a(t og ©ub t* ccb bror

mange anbre mærfelige Jing. #»ot bet er en 33ogl}anbler,

ftøaer jeg ftillc og fajter et let Crerblif paa ben nttcre

engelffe Siteratur; to Sibet af brert ntit ©ær! er bet

voiefte, man faner at locfe gratie. #t>crt tienbe ©fribt

fænget ter en Samling forograftffe ©itteber, og jeg gjor

mig fortrolig meb brert Slnjtgt, tnulfct fibcn er fommet

mig tit megen 9tytte fom (Sømærfer; jeg ribfie, at©ain3s

bnrt), bror bet jfjcenfeåj faa fortræffelige Sommerbrise og

intet finbet, rar to øufe fra en ffalbet ©cntleman mcb

$aanben i Siben og en 9ftaéfe ^frimurer« (emblemer om=

fring fig; Simpfoné Dieftanration og SMranet, bror man

for 1 S hid. fif blaffe , Gigar og Sføifer, laae ligcorerfot

en fmuf ung 3>ame i •Otmmelblaat , bois Original rar at

ftnbe i gmgtboutif'en »eb Siben af, men i ftaffebnumt.

%xa et faabant orebet brilenbc VM flire ^flttt*

rer, gatten ncb i $anben for at rife Kattene Sfilning

og et ©la« i Øiet, ubfolber fm


44

men bier* bog beelt forunbret ret at fee en faaban Stole*

ungbøtn i mibbelalberligt ftøfhime eg meb øart£>ooeb øaa

Staben. De frclc Senben, en fterrc*

irenbent fer Morning Herald, fem i 1S54 fem til &jø=

benbar-n fer berfra at beirrroe be allierebe ftlaaberé ©««

Drifter, eg for brem jeg i et malabariff Sungemaal af

iranffe og engelffe Crb bar-be øpnaaet at ferflare bet

egenlige Sammenhæng meb Sroefølgefagen , 5lgnatcr eg

ftognater, beilfet oibnet bctberlig em min »rebe 93enel bur=

tige $atteeone. 3eg barbe iffe feet barn jtben, men berføm


45

ban rar iConbon for Siben oo, iffc titfælbigtoitø forretøonberebe

fra ©onaufijrftenbøiumerne eder Wnftralicn, fjenbte icg boij

con (Snglcenber. Dg bctte ene Wenncffc blanbt balrtrebie

2Jiillien flfulbe jeg møbe paa ©aben ben allerfcrfte Sag,

jeg giennenwanbrcbe ©tåben, paa et af hjørnerne i ©tranb,

brerfra man ffimtcr globen i SBaggrunben, og iffc blot

møbe bam, men ogfaa fjenbe barn mibt i Vrimmelen 03

blttoe fjenbi af barn! $)ct »at et reent 2ftirafel, et gun*

ftigt 93arfcl fer, at jc^ rilbc faac 9Ut at fce, fyoat jeg

oinfebe. Sil flor ©ene for gærfelen ftanbfebe in et Øic*

b(if for at „tale Sgnater og &ognater"; min brave 23cn,

fer fctwfølgeluj maater banjl ^olitif meb en cngelff Slien,

meente, at jeg maattc »ære „rather well off, because

your party is in now, you know", og jeg fi'tygtebe for,

at bet mlbe blive noget mbtløftigt at forflare fyam, fyrer*

tebes partierne iffc [aatebeé cre „in" eller „out" i $)an-

marf fom i (Englanb; faa ub&erlcbe »i ba blot r>orc 5tbrcéfer,

jeg fif en Qpforbring to look sharp for at fomme op i

$iccacitlt), og berpaa ffilteé ri.

3cg bolfct faa ffarpt llbfig fom muligt, men ©eilabfen

rar bonjfelig, 0.3 jeg fom \\\a en gal Sei. ©tranb

enber reb en flor $labé, fom i SerraSfer meo Container

fra en ftor 23t)gning meb ©øiter 03 Shippel (9iationaU

galleriet) ffribcr neb til en nuxgtig €øi(e meb iftelfoné

(Statue; bet er Srafalgar ©quare, fy&té føblige S)cel falbee

(Sfyaring KroSé, ligelebeé et af &nubepunfterne for gcerfclen

03 en (Eentralftation for Dmnibuéferne. 3eg funbe iffc

ffjonnc rettere, enb at ben brebejte 23ci l;cr maattc føre, iffc

efter ©triftené Orb til £eføebe, men til £r,be $arf; ffnffct

reb ben grabe&ife 23øining og uben nogen flår gorcftilling


4G

om £immelr)iøtnenie$ i'eliggenbet, rantvete [eg ncf ab

JiUmicImU, ter løber hnob S»b, iftebetfor ar følg« SRct--

ningen imob Sejl. fjer antog Scenen atter en anben

("ibaraftcer; -vanteten øg Snbuftrien »eg naflen ganffe

$tabfen for røohtifen og abmtnijirationen. @n SRangbe

fjebfommelige, uformelige Sugninger laae faftetc imellem

binanten, eg barte [eg enb oaret i Joiol om bereS 53c=

jiemmelfe, faa ritte jeg tog fnart rctrc femmen paa ret

Diene »eb te £eftgarterc, ter til en lille Slange fnavfebe

©abebrengeé flor« gornøielfe beltt fom SBronceftatuer uben«

fer en af fortene, Snbgangen til Horse-Guards (ten

femmanterente Qkneralé Sureaner, SMreftionen for 9tt*

meené ^ctfonel), og ret barnet Downing Street, bet

ftet vaa et bjørne og vifte SBeien til lltenrigc-mtnifteriet.

3cg rat faalebeS miet imellem Dmf&øbébeøariementerne,

og berfom jeg barbe lit at rente, funtc jeg maaffee mote

?lrtbur (51ennam fra „lille Territ", naar ban fem net fra

ftt fergjerreé ^orføg \\\a at faae iRogct at rite af lit« 23ar=

naele jun., Esq. Dcarnet $arliament Street forbercber oi til

$clitifen, og ritfelig bare ri nepbe faeferet en Irergate.

ter leter net til HJeflminfrer ©ribge, forinben ri faae Cie

paa et nbtn-e ^alate, faa ftert, at tet iffe i faa fort

2l}jtanb fan øøerfeeé, men et fanbt ftnirlinaererrt' af ©teen.

let maa roere tet ntie ^arlamente-bnnc-, Sanningø Statue,

fom flaaer ligcererfor, gjor tet flart, og ten fortegraae

Steenmaéfe ter i Saggtunben tilboire maa rare SScfhninjter

Kbbebiet. i ; i ffulle faae tet HItfammen at fee citerbaan*

ten; itag gjennemlocfe ri fun programmet.

Snbnu er tet (roligt, jfjønbt ^eerfelen iffe fan taale

nogen Sammenligning met ten inte i (Mtr; ber er friere


47

og luftigere, fmaa Zxcttt (roae (ang$ meb gortougene,

efter Suften at tomme maae ih boere i Wærtyeben af ^ar=

ferne, Støen efterfyaanben bitøer bet mere og more [tide,

©aben bover op , og bi fsabfere baa en Cutai langémeb

— ti)\

globen, ter bor fim er libet oefærbet, øg

i tjbié DWubbcr

bet er Gbbe — tojaltebe Unger opføre fælfomme

Cc^e. 3 ben ene SRceffe $ufe paa ben mobfatte Sibe af 2)cien

er "01 It rullet ueb for Selen, i bet £øicfte feer man en

Vtmtclig Jjeneftepige ifcerb meb at feie ©tcentrappen eller

meb at møbtage en 8eberance fra s

3)tolfemauben, §b\é 5Gfel

gnaver miémobig $aa et ttynbt ©ræéjtraa, ber bar føiret

mellem ©refreucne. Jilfibft ere ogfaa pufene forbi, ben

ftørebe Q3ci ligger tør, ffnggdøé og tom foran o£, og fun

en \)c\ 2Ruur meb en gorfbarllinie af Sernfpiger og ©laé*

ffaar omflutter i nogen 51 f fra nb en rune Stigning, fra

brillen ber i regelmæéftge SRabier ubgaaer ©ibefføie; te

ftove ^lafater, ber forbpbe at rafte Sobal ober 2Ruren tit

gangerne eller $aa benne Stftaabe at forfine bem meb 9teb=

ffabcr til Uubr-igclfc, fortælle oi, at bet er en Straffe*

anftalt, the Millbank Penitentiary House. S)er fan

iffe occre Sbørgémaal om, at bi {lave fat en feil Sure;

ab benne 33ei funne bi umulig femme til ben ariftofratiffe

lOeftenb. 35er er en nt) 93ro or-er £b.cmfcn, 33aurb.aU

53ribgc; naar »i benbe 9tbggcn tit ben og følge ben brebe

©abc foran oe, maae bi atter fommc i ben rigtige 9R ct=

ning. ^r*or bet er frille fyer og tomt; man feer ncefren

iffe et røenneffe, alle pufene ere fom ubbøbc, ©arbincr

og 3aloufier ere trufne for, og i fjr-ert anbet €teb finbeé

et $ort, fom førfpnber, at moblercbe og nmøblerebe

SBcerelfer ere tilieie for ©entlemen. 2ftcn ber er bog ganffe


4-

behageligt bcvnctc, pufene ere [muffe, foran mange af tern

er bet en titte Stump f>a»e, ej, bror ten manglet, er

ten ialfalb cruatter oeb en lille Samling af ^otterlanter

paa altanen, #uet Sibe af ©aben taget {tg ub fem et

enefte langt $uu£, man feer ingen anben 3ltu*illelfc mellem

Kummerne ent ter larc (Bitter, fom afbeler gaverne. 9Rm

bar unberlige Sbeeaåføciationer unbettiben; bette lange

$tofpeft, bror SBøre Cvj SBinbuer femme eenéfotmig igjen

o^ igjen, minber mig fterft cm en fang rerictiff JeeimaU

brøf. 3eg trtjbfebe faalebed paa 3Raa cg gfra igieunem

ftøarteret $tmIico, cg brev jeg traf en policeman — ber

rare be ulige fjeltnerc — fpurgte jeg efter ftøbe ^arf;

jeg bar glemt ?iarnene ?aa alle te Streeté, SRoab«, Sanee

cg Squarec-, jeg paéferebe, men efterbaanten bier tet

atter livligere cg mere befetrtet, pufene mere cc^ mere

elegante, fra bcrgerlige Saaninger rcrete te til •vcteller.

ec[ pubbrebc Jagtrirere af Jjenere (tangebe bercS Santer,

ibet te lanete ug til £rappegeloenbcrne , gtoebe net \\u

bc jerbigaaente c^ rifte te bjoibfitømpebe Saggc i tet

guufiigue 89«. Hf cg til rifte ter fig et fornemt A jerctci ;

ilcplcrt (fører feto fra bet beie Sæbe ben lette gaetøn,

ter tun bar een #eft, metenc« en latterlig lille ©reem,

bet tager {tg ub fom en SRitefnaat feet gjennem et %m»

mintffeUec-glaé, banger bag paa, fim himmelen reet boer*

lebeø, cg bedrer op cg net mcb Rognen r-aa ben ujerne

Steenbro. Gt i'ar gamle Samer buffe frem fra tet ftille

ttrarteer tfloenfhce met te ftcre #ufe — font riten fem

jeg efter, at tet rar Belgravia, Sentone ^Imaliegate —

cg begire {tg meb ebriftelig \Mtmt\gbet tilfetc til en eller

anben Sorntibbagørjenefte, fun (ebfagebe af en miemobig


49

litlc tiger, brie Ungbom benrinbcr glocbeloft meb at boere

2?onnebcg, SParaplB ccj VRoppt efter ten ugifte £ame af

©tanb.

51b ©roerener ipiace Pom jeg op til en ni) SJtytter*

jtatuc af £ertugen af SBeflington, foin fra et mægtigt fict*

ftyffe, noeften en triumfbue, i en fort ^appe reeffer fut

Star ub imob alle gorbigaaenbe (om for at opforbre bent

til at bemcerfe, bror ffarpt f)an$ fantebe Dcæfe unber ben

lille trcfantebe £at tegner jtg paa himmelen, ?igeooerfor

§an& 9laabz hertugen er ber tre rummelige $orte, ber

fore inb til en flor $lainc mcb nogle ttynbe alleer og

enfelte Jnrgrupper i bet fjerne. 33ognc fjore nb og inb,

£errer og kanter t i t £? c ft fprcenge affteb lange ©itteret ; bet

er #i)beparf, £umleplabfen for ben elegante SBcrbcn fyrer

Xag i Saifonen fra Sloffen 4 tit 6 om (Sftcrmibbagcn,

men i ben ørrige £ib obc og tom. £>en fafbjonable £ib

er enbnu iffe ret begtynbt, og betfubcn fcar ben fornemme

Serben ibag en fcertig gorl;inbring. Sfolge Times ffulbc

Tromlingen fyolbe et drawing-room, bet ril ftge mobtage be

£errcr og Warner, font tibligcre cre proefentcrebe reb $offet

eller i>eb benne Seiligbeb blir-e bet. Ter rar allerebe en

l;ccl Tccl Tummel i benne 2lnlebning. Uccb at> $arf Sane,

ber tober lange $arfcnc> oftlige Sibe, og fra ^3iccabillt),

ber forer imob Øft benab Giti) til, font ber allerebe en

itRccngbe 23ogne. ftubffen meb fin lille trcfantebe §at paa

ben ftore ^nbberparnf og i Tragt fra Slibrig ben gjorten-

beé Tib rifte ftg i fulb ftignr ooer bc beitige, fpringenbe

£ejte, mebené man af be to eller tre Tjenere bagpaa fim

faae be pubbrebc ^oreber i be fyinbe £atébinb og ben ftore

Stof meb €ol»fnap. 3bet 2>ogncn farer forbi, faaer man


50

et lide @limt af en naget gammel #erre meb ff altet £o»

ret eg en ret* Kjole, altelec- forfoinbenbc ret Siben af

en fcmilent £'ati> meb rterlig nebringet $ofbragr, meb flere

£ier ca, flere diamanter vaa. ftg ent nogen ^aafugl eller

inciff Bftrfie; ftfl

itfll ben er forbi , feer man Ijener--

fjfiffeKerne i bereS fult?e *t?ragt meb te fframmereretc Kjoler,

te ffinnente ftnabiirer af ten nieft ffrigente #arre cg te

herlige ©een, en (fjøn gercning af 9?atur cg ftunft, i te

fneefjritefre af alle fneebrite Htrcmrer. 3eg reet i ger--

r-eien , at imergen eller iceermergen rille alle 2Matc inte=

helte ftermente Klaget crer ten gcrihu'relfe , fon bier

anrettet i .ipenteé Oiaatco fmagfulbe Joilette, fcrinten bet

rifte fig for $enbeé SRajefioet, fcrmetelfr ten ubeffrirelig

flette Snorbning, fem altit ftnbeé ret £rcnningene Gerere.

£er er Snorbningen imitlertit aet nef; en Srrrafr&rf« af

*pclitifcnftabler meb ganffe nre brite Scnuiltébantffer ere

ftillete i jRerffc fer at ftflre ^Irifrcfrarictc- Gfrirager en

ubintret $a3fage, cg te baofe nøie v


51

gauffe let Sag at bælge mcUcm bent, tf>i bet er fagtené

fun %aa, ber fjøre faa langt, [om »i bille, ffjonbt be

rimeligr-iié SHe, naar be bove bort ©ejtemmelfeéfteb, vide

mcb et gefoiubt All right putte oi inb i SBognen for

maafr'ee bagefter at fatte oé af ube i Sslington eller »eb

„(elefanten og fctarnet" Ininftbc* S^emfen; ber ftnbcé

9tar>ne no! paa bereS Sogne, men bi funne tf fe enbnu

ftnbe JRebc i bereS Siroar. Sebet af en ^onfrabct , ber

giber bore paa bort ftauberbætjl og tjbe pc et Nmc*, oaelge

bi en Royal Blue, ftonbufteuren gjøt fyumoriftiff: en lang

9tefe ab jtn kollega »eb en Paragon, ber ogfaa t;at>bc

£enftgter, og afjleb fjøre bi, faafnart ber bliber en Sab*

ning imellem be fine gfbipager. 3 Segttnbelfen er enbnu

2llt ntjt cg ubefjenbt; i farten læfer man Dtabnene $ic=

cabttty, £apmatfet, Socfftmr Street paa hjørnerne, men

beeb if f c ret, boer ben ene (jotbt op, og ben anben be=

gpnbte. StRen efter^aanben gjeufjenbe »i bore 93efjenbte.

Xer er £rafa(gar ©quare og (Sharing Qxeéå, l)oor bi gi!

feil, ben lange Stranb meb Sbeatret og be to 5ttrfer, Punch'é

kontor, Jem^le Sar, gleet Street, Subgate Street meb Sbbcn*

barn 33urcrnc, St. tyauU, $eel$ Statue, Gfjcapfibe, *0lan=

fion £oufe, Sørfen, 6ornt;ill, ?eabenl)alt Street. £er

ftoppe oi, og ftonbufteuren giber oé Signal til at ftigc

ub, ta fyanS Omnibus fjer boier af til Siben. 25i baoe

fjovt i naeften tre åoarteer og tilbagelagt rigelig fire

engelffe 9Jtul, men t)ele Ubgiften er ftvc $ence. ©et er

unægtelig billigt. SKeften af iBeien maae bi gaae tilfobé,

men bet er iffe langt. £er er Qllbgate, ber ligger 9fr. 24,

boor 5Kr. Saltere £atte byjcelpe os tilrette, ligcouerfor er

4*


52

onrr? Street, o o, ter fpje t-i .pr-ile efter benne farjte SDagfl

ubrre Snftrengetfe.

9hi reet Setteren, ^toorlebeé bet førjie Styn af Sønbon

taa,er fta, uf. (Btaaer bet iffe flan fer barn, maa ban

fe to reifc cercrer ro, fee bet, c^ naar bon faa Icefer cm

igien, maa ban taa,c fin Grincrina, til £jccip.


53

€n dinner l)øs £ørb ^tfagor.

fionboné d\t\) er iffe biet en ©tab i ^cv cbftat^en, men

en ©tat i ©taten. £enne lille fortoirrebe 2Kt)retue af

fnebre, møde, tratte ©aber, fom brer (Jftermibbag ub-

fptjer #unbrebetufinber af trætte 03 anflrengtc 2Kenncffer for

igjen at toffc bem til fig ben ncefte borgen, naar #oilen

09 ben friffc Suft atter l;ar»e gjort bem ffiffebe til en £agé

2lrbeibe, er SonbonS ejerne, ben er fycle 23erbenébanbten«

fjerte, fra ben ubgaae bc bele Sonbon og bor inbefluttct af ftetrte rønre. 3

ben mibbelalberlig=feubale £ib, ca brcr itjøbftab ubgiorbe

et lille felrftornbigt ^>cte for fig, famlebe GsnglanbS forfte

©tab, fom alt bengang reb fin gunftige 33eliggenl;cb »ar

et Sentrum for #anbel og 3nbufrrt, fig en rig ©fat

af IRettigbeber og ^rioilegier, fom begribe meb bet af

SBilliam Grobreren i 1067 girne Charter, ber enbnu op'

bcrareé i ©uilbball, og i bmlfe en 5lft af (Sbmarb III., giret

i klaret 1354, er en af be foftbarefte 5@bclftene. Doer

benne ©fat er ber ruget meb ben ftørfte ^larraagenfyeb lige

inbtil ben £ag ibag, efterat Sønbøn er »oret til alle ©ibet

oc\ bar flugt orcr 100 fortjen felrftambigc ©taber og


54

Canbébijer. (Sentralifatiønen et iffe ftærf i Gnglanb; fcr-ert

©reoffab, bver ftjobftab, fjfer kommune, brovt Sogn f?ar

faa at figc fer be inbre 9Inliggenbcr fin egen IRcgering,

bor i bet £øicfte fontreUcree af Staten, men ft'jonbt btøfe

minbre Samfunb tjar-c baabe meget ubjirafte og meget fer*

jfjeflige ^ritMleajer — bet er bc bjjtorijfe $orbelb, ber

Ijer fem næften bcftanbig i (Snglanb erc be afgjørenbe —

fiaae be beg alle unber ben fætteS Søttgtomngdmagtt

.£errcbømmc. 2lnbcr(cbee< meb Sonbené Gitr); ben bar i

bc flcfie #cnfeenber befaret ftn gamle 6el»jtambig^eb, par-

lamentet fan iffe gire Sor-e for ben fom for be ør>rigc

Tele af ben fetmpemceefige ^or-ebftab eller for bet ør-rige

2anb. Te Dkttigbcber og ^rioilegicr, fom ffjanfebeé be

gamle lonbonffe borgere, ber let-cbe og toti i Gitr>, ub*

ør»cé enbnu af bereé talrige dfterfemmcre, fom fun i gor*

retningetimerne beføge bereé kontorer, men bar>e bcreé

51rne langt berfra og iffe et enejte Øieblif længere enb

fornøbent tøoe i be fneore, larmenbe Stræber og melan«

folffe Saggaarbe. Gift), ber {træffer fig paa tin norblige

93rcb af Jfyemfcn fra Xemplc 33ar til lugb, Street, inb*

befatter fun omtrent en Snceé af Conboné 150 Sogne,

men ben er et ©rcoffab for fig, oætger fine egne $arla=

ment^mcblemmer og regerer fig fett\ £ené 33orgere til*

f)øre 81 Saug, ©ilbcr og korporationer, og btøfe ubgjøre

tilfammen en fcubaUariftofrativf fterniblif meb en Sorb

!Kat)or, to Sf)erifer, 26 2llbermen og 26S Telegerebe,

ber bannc et becltf raabgieenbc, bccle< bcfluttcnbe ^Haat og

atter ere beelte i Scftiener for be enfelte Srancfier af

5lbminiftrationen. Denne Øtcpublif fyar fine egne 8ot>e, ftne

egne Gmbcbémænb for ftctéplcien og forvaltningen , ftt


55

eget politi, og Sorb DJtapor er bene $ongc paa et 9lar.

g-va 1298 inbttf fc'en £ag itag bar ben ene Corb 2ftat)or

fulgt efter ben anben i uftanbfet SRccffc, ffjøntt unber for*

ffjcQige SRaone : ^ortgrefa, ^ortgrain- ^a^ucgrevc), (Sherif,

or og fra 1354 Sorb 2Kai)or; Siften

inbebolber mange kremte Uforme, men bene bebjle ^rtybelfe

er £ir ©eoffru SuUen i 1453, dronning glifabety«

Btforfaber. Corb røatyor »ætgeé af Sllbermen og ftabfcefieé

af årenen; ban regerer fun fort, og bane: SDcagt er ftcerft

begroenbfci »eb be femmunale g-orfamlinger, men ubabtil

reprecfenterer ban Sonboné (Sitr; fom eraiu, DKag«

tene Snjtgnier, S&ærbei og bollen, bæres foran f;am,

naar ban r-ifcr jtg officielt, og naar bet forenebe ftonge*

rigeé Regent efler tjané oæbnebe 2Jiagt r-it paéfere £emole

23ar, ©reenbfen for Gitfiené territorium imob 33cfi, faaer

Sorb 2ftar;or en 3Hebbelclfe berom og fftinber fig at gtoe

fin Siltabclfe bertil, for at bet iffe ffal fee ub, fom om

en fremmeb ^otentat imob l;ano 23iUic turbc betrcebe

bane fRige.

@n af be førfte ©tilbringer af engclf! 2it>, fom jeg

minbeé at t)at»e tæft, angif Sorb 2Ra»or; bet »ar i fatig

„£agen", fom meb ftor Dmftcenbeligkb beffreo en ti t=

treebenbe (Eitfifongeé ^roceéfion ben anben SRanbag i 9?o=

vembcr fra ©uilbfyatl til 2Bcftminfter og tilbage, meb bele

ben« apparat af ©tabøoogne, Sheriffer, 5Ubcrmen, 6»cerb*

bærere, fjarniffftoettc ifiibberc, ganer, Cøbere, Cafaier og

politibetjente. 3)et gjorbe et bbbt 3nbtr»f pao. min gan*

taft, og ftben ben £ib Ijax jeg ftebfc meb feer gorfjcerlig*

beb leeft ©tilbringerne af the Lord Mayors show, ffjønbt

be 5lar for 5lar oare be famme, inbtil benne ooerbreone


56

^cmv bier [efo ben engelire ftønferøatiéme fer ftoerf, co,

sptoceéftønen begtyibte at aftage i s

$raa,t, fer et %

}iar entca,

reent at uteblioc, til ftcr Sera, for Sengen« ©ateunatem

og ti( betr-tclig materielt lab fer bene Bommettoøe, ter be*

tragtete Sort lD?ai>ore = ^Taa,eu omtrent fom en (Sfclelaerer

fin bebfte Dfferbag. £eltigr>iié er bettc Støtte SRitteW

alter mi atter bleret gjenintfort i bele fin titligere $ragi

(Hem fteprøfentanten for Sønboné Gitr; bar Bort SRatyøt

ten $Iigt at øife ftorartet ©jacfrfribeb, iffe blot imob ftne

Unterfaatter, men naøntig imob Souøerainen , fremmetc

gtjrftcr, SDiiniftrene, parlamentet, alle Canbeté Notabiliteter.

3 benne gcrøligtelfc er ber iffe ffeet nogen gcrantring,

og ber er fnn titftaaet Sort SWaøor en meget lille Siøil*

lifte paa 8 eller 9000 $t. Sterling til Qtfbcltelfen af te

beraf fltjtenbe Utgifter; eet er faa ftcr en 86re at rare

33crgerfcnge for eet Qlar, at ben Spffelige af ftn egen

Comme maa betale tet DNanglente, og bet er iffe orer=

trerent , naar man antager, at manden en Sort Qftaøor i

ftn forte SRegeringc-tib felt ubgiøer crer 10,000 $b. Sterling

eller Noget fom en Jonte Qnilt. £an inbøiet fin JiU

træbelfe ret en ftcr gejl, ban beøærter farlig SNinifteriet,

parlamentet, itetminbfte eet af te »otitijfe partier, Eify«

embetemamtene, Santete- forfte Surifter, eg tet er fun

fjeltent, at bane 2)?arjeraltt) gaaet ben, nten at ban til=

lige feer fom fine ©jeejter Grønningen og en eller anten

fremmet €onreraiu eller tog itetmintfte en Notabilitet

utenfor te alt betegnetc kategorier. 2D?an ril entnn cr=

intre ten ftorartete jseft, ter bier giøen i 1555 til 9(fre

for fteifet Naveleen ten Jretie og bane ©emalinbc af

ben tarocrente Sort SNaver, gfrancid SOtoon, tom til 8e*


lønning fer fin vragtfulbe ©joeftfribeb erbolbt Satonettitelen

og nu er bleoen ©ir ^rancié, eller bet neejten figefaa

glimrenbe ©jocftebub, fyoermeb $ong 5>ictor ©nmmmiel af

©arbinien blet> mobtaget i ©uilbball af rør. Salomon*?.

Ten, fom (af« engelffe 33labe, borer iffe 2orb røatyor

nævne, uben at ber for fyan« ftantaft frcmftillcr fig @r»

inbringen om be tre eller ftre lange, tættrrjfte ©palter i

Times, font ibetminbjte en luilo ©neeS ©ange om 5laret

referere SBørgerfejter i SRanftøn |>oufe — ben officielle

JRejtbents for Gitwen* 3?eberft'cr, ligefom „eet binbo £uu3"

i ©afbington er SRcfibcntfcn for be førenebe ©tatere $rcc=

fibent — og beffrioe 91lt, ligefra ©faaltalerne til røufifen,

„ton [magfulbe anretning" og „bet rige Uboalg faaøel af

Xelifatec-fer for ©anen |'om af 93acd>i ©aoer", tbi biéfe

geftrefcratei ubmaufe fig noejten altib »eb et inft pøettff

©toing og oeb en Uiaturtroffab, fom faåer Jamberne til at

løbe i Sanb \>aa ben tcenfenbe Scefer.

£)ct oar en Selvfølge, at jeg \\ia Snbteegtefiben af

mit foreløbige JReifebubget e^aa baobe opført en røibbag

\)Oé Sorb SRatyor, og jeg oar faft bejremt paa at gjorc

mit 2)berjrc for at naae bette opfjøiebe Qftaal, ffjønbt jeg

iffe forbulgte for mig fclo, at bet oar fyøift toiolfcmt, for

bet ftorfte om bcr unber mit Dpljotb oilbe blioc gioet

nogen Gittifcft, og for bet 2lnbet om td »ilbe (»ffeé mig

at faae 5lbgang til ben, boie ben fanbt ©teb. Sccngc

forinben jeg forlob ^jøbenf;aou, fyaobe jeg fnattet mit

$aab til en Notabilitet, fom ftyntcé mig iffe at funne

unbgaac en feftlig røobtagelfe i DJknfion oufc. Ten be*

rømte gorfoarer af 5kré, ©eneral SBilliams, oar efter

greb^flutningen opfyort at oærc ruéfiff Srigéfange, eg


58

efterat bare nøbt beunbrenbe ©jcrfifrif)eb, forfi tjo* jtn t>øi=

mobige SKoøjtanøet, ©cneral 2Rourarieff, bertutft t)o$

(5 viren i €t. *Petcréborg, rar ban i IDtai 2Raaneb paa

Skien øøet kontinentet til Bonbon. Tet tunoc if fe rem

Snbet, enb at benne røanb, ber tjaobc lagt et faa bc=

unbringércertigt 5JJeb og Ubbolbenfyeb [er Tagen, maatte

Mire mebtaget i pt #crbrelanb meb ben frorfte Ubmccrfelfc.

#an rar tf fe blot en #elt, men tidige et Dffet for ben

flette "Jlbminiftrarion, fom rav bleøen affloret i ©eøafiøBøW

eomiteen, for redtape€tyfremet *), og for ten i Ciebtiffet

meget uporulaire ©cfanbt i Gonftanttnopel, Sort ©tratfotø

be SRcøcliffeé utrolige Sigegtrtbigbeb. røreéfen barbe barret

barn til ©faerne, navnlig forbi tjan oar et leøenøt og

flaaeube (Iremrel \\\a. biint ©Ojtcm« Mangler, ben offenligc

SDtcning i og ubenfer parlamentet barbe paa barn tøncen«

treret bele fin 23egeiftring , og bet funoe forubfeeé, at

9)cinijreriet for iffe at fee ©eneral 23illiame blire benrttet

fom et farligt l'lngreberaabcn imob bet rilbe ffonbe ftg at

gjøre ben tibligerc dfterlabenbcb gob igjen reb bagefter at

belønne bane- gortjencfrcr. ©aalebeé gif bet cyna. Ten

tavpre gorfrarer af 8ar$ bier gjort til SBaronet unber

Jitelcn Sir SEBifliam SBiQiamé of 5laré, parlamentet ro-

s

) Red tape benjber otbret „rot (Snor". barnet er laant ter;

fra, at i SWnrifterienie te ftore gaffer af Dotuimnter cg 9lft=

ftrffer fammenøtnbeø ntet robe 33crntfer, eg red tape et bleret

Øgenavnet fer bele ten febanti jle , formede Jvcrretning?gang,

ter i tet frie (Snglanb er, eller bog bar roret, entnu mere

inbøiflet eg urraftijT ent i nogen anten @tat, og fom barer

(Sfnlcen for lutiten alle te Ulrffer, ter )?aa Æriiii tecinierete

ben engeljfe 9lrmee.


59

terebe f?am eenftetnmig, frjønbt if fe uben at fige legeringen

abffillige Ube^ageligt^-ber, en (ibéoarig $enflon af 1000 $b.

©terting, og Sønboné 6ih) ubjiebte t;am et Srtplom [om

fredborger, en £a>berébetottømng, bbcrmcb man iffc er øbfel.

(Sftcrat bet bar f emmet faabibt, funbe bet iffc be-

tiMvfcé , at 8orb SKatyor »ilbe famle ben nt)e SdreSborger

meb fymi albue militaire og nt)e eibile kolleger til en $eft.

Ten førjte SBanffeltgtøeb bar obermmben, men ben anben

jiofc tilbage, nemlig at blioe inbbubt til benne gcft. 3eg

forebragte mit Ønjle for bor ©efanbt, tf)i i Bonbon er

ingen 3nbfh)belfe faa mægtig fom ben biblomatiffc, og

©ener.il Crbolm lobebe mig at gjøre ftt 23cbftc. SBirfcIig

barebe bet luller tf fe længe, forinben jeg gjennem Segatio--

nen mobtog et ftort 23reb, forfinet meb Kityené 93aaben,

og i 33rebet bar ber et Snoitationefort, baa fybitfet „£orb

3Ra»er ubbeber fig 3@ren af 2Kr. 33iUeé ©clffab til 3Rib*

bag DnSbagen lt\\ 9be 3uli tft. 6£ for at møbe ©ir

Villiam SBiUiamS of ftarg." tføttet inbefyolbt enbbibere

foruben bet belbilligc 33inf „full dress", fybilfet bilbe fige

faa meget fom at „ $aaf læbningcu er i ©alla, meb 33aanbet

ober kjolen", ben lille SBcmcerfning: „An early answer

will oblige" : man ubbeber fig ©bar fnarejt mulig.

Tet falbt mig førft iffe inb i benne ©ætning at fce Snbet

enb en formel, tl;i naar man petitionerer om en 3nb*

bttbelfc, er bet gjerne en ©elbfølge, at man mobtager ben,

berfom man faacr ben. gor ©tffert;eb3 ©fylb forførte

jeg mig imibtertib t>oé ©agftinbigc og erfarebc t>n, at

Stiletten birfclig froebcbe et ©bar. (Sfter ben mig meb*

bceltc gormel fbarebe jeg ta, at 2Rr. 5MUc bab 2orb

2Jcat)or mobtage hane kompliment og ffulbc fyabc ben 5(£re


60

at benvtte fig af bane fcrefemmenbe ^nbbvbelfc til SRibbag

ben 9bc benneø.

Gfter benne venffabelige 9?cteverling rar Sagen af=

gjert, og jeg maatte nu taatmøbig oppebie ben jlote S)ag.

Siben falbt mig iffe lang, (fjønbt ter fcreftob mig en

faaban 9tybelfe ; bet var 9icE at fee, Net at iagttage, men

jeg glemte bog ttte, bror Ceiligbeb gabe«, at ferbøre mig

lutrmere cm ^-citerne i SRanfton £oufe og Qllt, bvab ber=

meb ftcb i gerbinbelfe. 2fteb lerenbe Sntereéfe var jeg en

5)ag Sibne til, at 8ørb Staver i ftn ©tabøøøgn fjerte til

©uiltball, bver ftømmunalføtfamlingerne bclbee. £>an fem

neb ab Sxappen meb blottet £creb cg yloilébatten meb

Sttubåfjetenc i $aanben; en jtb flappe ffjulte bane Gm=

bebøbtagt, c^ ban inbtcg alene 26reéfabet i 93ognen,

mebené bane Siftorcr, the sword-bearer og the eommon

crier. tog *piabé ligeorerfor barn, og ©øatbtoreten

maatte [at>t ©pibfen af fu Crarb ftiffc ub ab EBinbnet.

£et faac befBnberlig nb, men jeg fanbt, at bet tillige var

arvarbigt, og benne lille 6pifobe tøntcS mig at \?aac gebt,

ibetminbfte i fjenfeenbe til ben obre $omp. $ané £erlig=

beb fjerte ben £)ag meb gire; en Socfelj ftvrebe be to

forrefte #ejte og var en Slagé anføarlig JDfinifter bce ben

[øuøeraine ttubff, bet fun fer et Son« Sftilb barbe lev-

lerne og ptangebe baa Sutten i blaa SRibberbragt meb

rige Solrbrcberier cg en trefantet £at å la Louis Qua-

torze. Jre tjenere flvngebe fig fa(t bagpaa [om tre manb*

lige ©ratiet, hin at bete* Jlnbigbeber fotnemlig laae i £la*

betne. SWt. Salomoné barbe ingen


til

Slberman £. D. gtnnié a f Tower ward, t;ar atter {nb*

ført bom. 9ften bet er ogfaa en 9ftanb meb Smag, fyttilfet

man fan fee beraf, at ban meb en let ^enttybmng, til fit

Wa»n bar faaret til jit SBalgfprog: Finis (læé Finnis)

coronat opus.

2Jlin SMSrefrtygt for (Sittjcné (Smbebémamb bavbc

imtblertib baarbe Kampe at bcftaae. ^aa Qlfflanb , gjenném

Slabeneé Sfilbringer, bet jtøtteé af ben livlig arbeibenbe

g-antaft , tager SDleget fig anberlebeé nb enb i SKccrfycben. 2>cg

troebe i min llffvlbigbeb, at Slbermen vare SonbonS bcbfte

cg bqgtigfte ^jøbnutnb eller 3nbnjtribrivenbe , cg at Scrb

s

Diatyor atter var ben allerbebfte af alle Qllbermen; jeg

tamftc $m, fyvorlebcs Slofferne i $om ftirfe for fire

eller fembunbrcbc 2lar ftben ringebc for ben lille jRid)arb

2Bf;ittingtcn , la. l;an vilbe gaae bort fra Senbon, og

toffebe fyam tilbage veb at forjettc fyam ^øibepnnftet af

forbiff 33ærbigl;eb

:

Turn ngain, Whittington

Thrice Lord May or of London!

3eg ubtatte mig i benne Retning for en Snglccnber,

fem lever i ben offieielle SBerben c^ iffe vecb af SUufioncr

at ftge; l;an gav mig en anben ^orf låring, ©ittyorgamfas

tioncn l;ar overlevet fig felv ; ben bavbe ftn SBettybning,

faalange lovgivningen og Sbminijtrationen vare flette, men

nu, i 9tcfotmemcS £ib, er ben iffe blot uben fanbt

SBarb, men en tjæmmenbe €franfe for gorbebringcr.

£æberépojterne erc


GiJ

oiiorc meb httti $enge, c\j betfot babe flaaet fig pw

bennet ambition. „?et cv en roen Unbtagclfe". fagbe

min erfavne Sen, „naat en Slbetman cv et -Dknneftc,

meb boem man fan føre en fornuftig Samtale, cg jeg

fan ferftffre Jern, at faalangt jeg fan minbeø, bar ber

iffe bceret en faa bannet 8otb SWatyor (cm Stør. ©alomoné;

f>an er 3øbe, fom Te beeb, men bet er iffe til at fee

\>aa i)am, cci, ban cv en fulbenbt ©entlemau." Cm jeg

bibfie, at Stør. Salomons »ar 3»be! 35et »ar neto» en

af ©runbene, t)»orfor jeg faa meget ønjfebe at tomme til

en geft boi barn; jeg tnlte fee, ^»orlebe« en 3*be funbe

fore 33otger*©ce:btetet og fom IRepræfentant for f>anbel

og Snbujrri f«rbe« blanbt Kriftoftatiet i bet 8anb, b»ev

fyan Del fan balges, men iffe taa,c Sæbe i parlamentet,

forinben lian focevgcv „»eb en (ibviftcu* fanb« txo".

Xet »ar ba attib en Jvofl at bibe, at ben muntre nb c

£crb 2Rat)cv bat en perfect gentleman, $an cv tidige

en bogtig 2)ianb oa, t)av vogtet ftt £»erb, navnlig fom

Dommer, meb en Sfatbjinbig^eb eg llvavtiffbcb, bet bar

bunbet almtnbelig Snerijenbelfe, jrjønbt bet tuvbe were

bel 2fiegct fagt, naav 2Kr. SBiQiam 3- D'Sonnefl, en mtr

Slægtning af ben berømte ivi'fe agitator, bar »uret i

politiretten i SOtanfton^oufc, — r;»or ban inbfanbt fig

ben lfte 9?oobr. for at bebe 8orb SDiaqor om mulig for*

binbre, at pøbelen paa @ui) garøfeS Tagen, ben 5te

November, traf omfring meb en Sttaamanb, flocbt fom

fatbolff SMffcb — at ,felb om 8t)furg3 Hjfe funbe famle«

fra bc morfe SBølger ec[ atter banneé Kl et StøennejT« fer

at inbtage ben Stol, fom SDereS .pcrligbcb faa bætbig c^

Intberlig befktber , funbe ban iffe fyaoc uboiift jtøtte


G3

iDtygttgjjeb eder renere Upavtiffbeb cut ben, bor bar 6e*

tegnet alle Tereo øanblinger fom 8orb DJiatjcr". Wlx.

©alømoné mobtog iratblertib benne ©entleman efter Slabeneé

Referat meb „ ovcrcvtenli^ ^ofli^[)cb" cci, var ifølge [amme

$ilbe „fnnlig rørt" »eb benne ivffe 93eltalenfyeb , bet bc-

fvavebec- af Jilborerne i Ketten meb (eøenbe 23ifalb.

Ten 9be 3»li fom omftber, og bet biet) en »arm

$>ag. Om gormibbagen fyolbt ©arbcn ftt Snbtog i Son«

bon nnber en 3u»el og SJegeifrttng, fom ber regnebeé for

ganft'e overorbenlig, og ba jeg vel fyatibe overftaaet 3nb*

toget, maatte jeg ben lange Sej ub til JRegcnté $arf , b,vor

bcr »ar en jiorartet Q3lomflcnibftilling, baabe af naturlige

23lomfter og af funftige, tt)i $ovebfageu var unægtelig,

bet talrige ^ublifum, navnlig af Tamer, fom ubfolbebe

al ben SRigbom og elegance — jeg tor iffe tilfoic ©mag —

fom fun ftnbeé i Sonbon og i ben egenlige ©aifoné bebfte

Xib. 3eg beunbrebe oprigtig alle €fjonl)eberne og ffttnbte

mig tilbage for at ffribe til Tagene £ovcbgjerntng.

3 gob £ib var jeg i full dress. $)ct Bar mig fagt,

at ©jeefterne pleiebe at fommc i Uniform, i 2)iangel af

en faaban i fort £jole, bo. 23ecnfloeber, fjvib SBeft, l;vibt

#alétørftccbc og bvibe $anbffer. £>a 3ournalificrne i

Xanmarf iffe fom i SRuslanb ere en 21rt ©tatéemoebSmænb

og uniformerebe, (;ørtc jeg tit kategorien „i 9)iangcl af

en faaban" og maatte nøieo meb \>ct fefunbaire toilette,

fom fun inbbefatter be to preuéfiffe 9ktionatfarver. 3eg

var tilbørlig friø og ftram, noget ftcerfere føocnbt i Sivet

— taffet vccre min lonbonffc €frcebbcr — enb egenlig

tjenligt i betragtning af bet gorcftaaenbe, og jeg fteg inb

i en af bc fortrccffelige £anfom (labé , l;vié gørcr iffe


C4

tiben grorbaufelfe borte 2Jtanfton £oufe betegnet [om Giibc*

maalct fer t>or Groebitien. 2>i foer afjkb uben anbre

VMiibringer enb rem , rer altib ftnbeé i Sonboné befcerbcbe

©aber; af og til bleø oi intbcnti^e af en fornem ftarctb

meb ruderet ftnbff og to etlcr tre r-ubbrebe Jjenere i

farmcifmrøbc eller Ityfegrønne ftneebecnflaber af ftmncnbe

*J?li)0$, og jeg fpefnlerebe yaa, om be 23oefener, ber jfjultc

fig bag al benne ^Bragt, rcl ogfaa jlulbe beate 2orb

9)iat)or meb bereé 9tor»a>relfe. 2lUerebe mibt i Gbeapfibe,

ben ftorc ®aie , føm fra ©t. ^aule ftirfen forer til

SKanfion £>oufe, maatte ri gjore Dueue, og ba jeg fer*

ftgtig figgebe nb, faae jeg foran og baaøeb oe tun Stabe*

regne og -$ubberoart)ffer, ber ganffe forbunflebc min Gab

eg bens flotte Subff meb b,ané 23orbngebat og bet ene

'£een binglcnbe ub oocr Sæbet. Gittjoolittet, font rar

tilftebe i ftort fintal, barbe oé førjt miétænfte for at

fjore feil, men ba en ftønjiabel »eb et SBlif inb i 23ognen

tytiobt ererbeoiifl fig om, at jeg var fcftlig fnnjffet, og

at fefø mit ?lnfigt bar et fyøitibeligt $ra\g, bebanblebe

ban oi meb [tgefaa megen Slgtelfe, fom om ri alle tre,

fejlen meb, barbe rorret pubbrebe. £et gif langfomt

fremab, og ber rar en Sfjocreilb at paéfere, øaa britfen

jeg iffe barbe teenft. 2$eb •vorcbinbgangen til SDtanfton

•vrufc fteb en talrig ©fare, i beilfen ben manblige Ung*

bom ubgjorbe Majoriteten, og bic-ie lilft'nere iffe blot

iagttog noie, men mebbeelte ogfaa boiroftet breranbre bete*

^tragtninger, ©aatønge be faae Uniformer eller bog

ibetminbfte Crbenebaanb og Stjerner, gif bet enbnu an,

men ba jeg fom anftigenbe i min Gab, følte be ftg iffe

bet SDiinbfte imrenerebe. 5>et rar t;aarbt nol at bevare


G5

fut 23ccrbigbcb unbcr biéfe £rc?ngflcr. 2ec meb De ©labe

turbc jeg iffe, ba bette let funk atole en fcefbærlig %ox*

trolig^et) , c^ til at forefyolbe bem bet niinbrc $asfenbc i

benne 21bfcerb imob en ftremmeb »ar Øicbliffct iffc be-

timeligt; jeg maatte »ære bø» for alle bc aanbrige 23c-

uunfntnger, font falbt, mcbené »i langfpmt r»ffebe fremab:

„Lo, Jemmy, what a nice little fellow." — „Is that there

swell going to dine with old Salomons ?" — „I say, Toby,

there's one of the waiters coming up in a cab." — „Look

sbarp for your fare, Cabby!" of». of». 3cg lob, font

om jeg iffe forftob bem, rafte ftubffcn, ber ft>»teé at

»arre mere afficeret enb jeg, to Skillinge — ben 3)aare,

ban funbe l;a»e forlangt bet ^Dobbelte, og jeg ijaxioz i

ben (Situation iffe turbet neegte barn bet — og i>a ben

tt)ffe gamle #erre i SSognen foran cnbclig »ar flutet ub,

font Jottrcn til mig. SØcanfton £ottfc3 gjæftfrie faller

ffjulte mig fnart for ben ra»tungcbe Sfflccngbe, f)»ié Dø*

mærffomfjcb nu t>ar f)cn»enbt paa en Qtlbermané forøulente

£al»bcd, bcr fagtené iffe biet- befyanbtet ffaanfommcre

enb jeg.

(Sn Sfarc af røbflcebte £jcncrc i mibbclalberlige ^oftumer

og meb bet ceigc gubber, blanbt t?\?ilfe man navnlig bemcerfebe

the beadle („^ommcnalbubct") for ben ward (SMjirift),

f)»U 91lbcrman £orb DJktyor »ar, mobtog oé »eb 2>ørcn

og »ijic c$ op paa førfie


(Søgen mit Navn note &cfc en af Sitefleiene, mitt imellem

en Cberft og en Raprtfltn; tilf)øire fer mig harte jeg

Sortenten, brcr Batten cg te fornemfte ©jaefier fyarte

bered i'iate, og i ten ferte £it, brori jeg entiui funte

miterc tfelttogéplanen , bemoerfete jeg ret ten mitterne af

te tre Jløie, brcr man altfaa borte betft, tre $labfer,

metrfete Press cg forbeheltte Reporterne fer Slatene.

famt ret dnten af min gløi en Salomons jun. cg negle

herrer met orientalffe Sfcume, aabenbart Sort 2)tat)oré


07

fjebe, bane Smbebed Snflgnie. £er »at allereb« en fictrf

Srccngfel af ©jafter, nceften 5lllc flccttc i ftraalertbe Uni=

former, bvor 6farlagenrøbt »at ben [rcm^erjfenbe gfattoe.

gnbeel vare aflerebe fomnc inb i ©eljtøføfrflene, og blanbt

tern ubfanbt |cg fnart Tagene £elt, Sir SBittiam; jeg

hrab« gjenfjenbe barn efter be er SunftfyanblcrS

Stnbue, og ban far faameget lettere at ftnbe , fom b/an

mibt iblanbt be mange Uniformer bar en fimpel fort ©ragt,

bror fim Satfyorbenené Stjerne ft'innebe. (in Rfie fKr*

ffaaren 2Kanb meb et gulbmaancanftgt og en fraftig

Stemme, fom jeg forfi antog for en ftjelbermcfter, men

fom fenere »ifte ftg at r-erre noget langt 23etr>be(igere, fyar-bc

en lille briffenbe Samtale meb b/uer 9lnfommcnbe og ub*

raabte berpaa b>it fjané ^arm. ©et rar en ncnbelig

Utceffe af fornemme og berømte 9? arme: #ané Diaabe, #er=

higen af 9cemcaftle , #an« yiaabt , hertugen af 5Irgr;U,

Sarten af n 23ur=

goDne, Sorb ©ougbj, Sir Sl;arle« Xavier, Sir JRicfyarb

Gnglanb, Sir (Solin Sampbell, ©cneral Scarlett, Cberfierne

8afe og Jeeébale famt CS£ntrd>iCt og Dr. Sanbmitf), Sir

SSiltiamé tapr-rc SSaabenfceUer fra ftaré, Dberfi Dkrolinfon,

2Kr. ftreberif $ecl, 9Jk. Soebncf, Qllberman Sir grancié

9Jcoon, ben forrige 2orb 2ftat)or, 2Rr. ^tberman gtnntø,

ben rorbenbe og nu tiltraabte Sorb DJJatyor, og en 2ftccngbc

ter bæreø »eb 3)roiimna,enø Ser-evø af (iioile, fem tf fe lja»e

nogen Uniform.

5 *


fifl

Sintre, brie 9tattne cre befjentte nef i (Snaknt, men

nerre fer cre børrc af banfle Scefere. (rnbrer, ter faa=

Utoti bier anmeltt, mrttea,eé met et £aanttrrf af 2ert

^PJarcr . [em terraa met en £aantberofa.elfc rifte ham

Stien til £atr URarcreeé, en lille Jamc met mange

i'maa hoffer cg et ftert Xiatem, ter fab net, men be*

frarete -pufenerne efter 55etfcmmcntee Sftana, enten met et

9iif eller ret at reife fia, eg neie. Jer rar fcrerrigt hin

faa £amer tilftetc: Sftiée iKaule, Sort 'Panmurcé Sener,

eg to eller tre Gitrtamer, 21ltermené Sener, ter ibet*

minbfte errltte te Iretietelc af ^Printérc^cntcné {yortringer

til frintelig CEfjønbcb : „fet, fager, forrettere" , og glim*

rebe af ©ulb eg Xiamanter.

£ct Ipffcteé mig at untgaae ton befrcerlige 2CRet=

tingeceremeni. 3eg Øfiønnebe iffe, at eet funte rare

Sort 5Kaoor nogen far Jilfreteffitlelfe at trpffe min

£aant eller bane ©emalinte at mobtage mit 33uf, og

itet jeg fulgte nogle øicnfonlig erfarne ©jafteré Grem=

tel, fmuttete jeg inb i Salen at en lille Siteter. Sfjentt

ter rar *piaté ncf, rar ter en utrolig Jrængfel, tbi

Me trrffetc ficj fammen ret £eren, ea, brcr ntj 31n=

femmente ferrgete ten, ta ban iffe funte troende ftg

igjeunem Staren. 3eg ftec [parret fan bag te ferruiente

Sfflilitaire ej funte fun mellem tcreé Graulettcr anftille mine

3agttagelfet. 3cg fa« hertugen af Sftemcaftle, ten forrige

Srigeminifter, famtale met Sert ^anmure, bane (Jfter*

mant. 2ert %cb\\ ftuéiell ftet alene i fin gultbreterete

Uniform met ten beie, ftire Srare og [øgte at bringe

litt Cvten i te [oarfemmc lange Ijarier af £aar, ter

emfrcbte bane bcfonterlige, rrnfete, gractefa:rtigc Olnfigt,


C9

i (nutfet fim be gtaae, gjennemttcengenbe Dine oibne om

ton ffarpe gotftanb. hertugen af SItggtt, tibligete SØMnifiet

IlDen $Ottefeuitle , nu Postmaster general, en ung TOanb

paa omtrent trebioe Slat meb cegte ffotj? £aar af røblig

garve og et foletifl Ubfeenbe, unfcer^ølbt 9JJr. SRoebucf,

ben berømte g-ormanb for Sebafiopolfomitecn. 3ffc langt

fra mig ølpbagebe jeg et befjenbt 31nftgt paa en lille,

unbenætjig ftrop, 2lbmiral Sir Gfyarleé Uiapier, fom jeg

i SLprif 1854 f)aobe fcet i Sljobenfyaon, fort formben fyan

ftgnalifetebe til fine ©urter, at bc tf'ulbc flibe bereé |)ug=

gerter, men fom 1) er møbte i fulb Uniform og uben bc

forte SBccnf laber, fom oifte fyaué graae (Strømper. £eet

bagocb f)am ftob Ijané ©øbøfjenbe, ben forrige 2JJarine-

minijter, Sir Sameé ©rabam, en fmuf SDcanb paa omtrent

tteftnbStftøe Sat meb et glat og milbt 5lnfigt. 2>cg funbe

fyaoe iagttaget enbmi glcre, men bet blco en plubfelig

g-orftnrrclfc. 2crb 97?ar>ct fif et Sin! og forlob SBærelfet,

fort efter begtynbte et 9Jfufifforpé at fpille God save the

Queen, og op ab krappen fom en Sprøceéjton: forft to

©cntlemen i lange pelobrccmmcbe Slapper, ben (Sne meb

en iebrct jtaaenbe 3Kuffe paa #ot>cbet, ben Qlnben meb en

53aret fra bet 14be 5larbimbrebe, fom bare Stnbebé*

emblemerne, berpaa 8orb 90? ar; or og oeb ban£ bøire

Sibc en boi, gobmobig ubfccnbc SDltlttair meb et Ⱦlbigt,

rott Sfjceg, cnbelig enbee! ^aoalerer og tilfibft JjenetneS

•Vocrffare. ©etemonimefieten forfpnbtc §é. fgl. -poib/Cb #et«

tugen af (iambrtbgc, 8ab^ SØtatyoteSé traabte frem og

neiebe, faa at alle be fmaa Bøffet birrcbe, ferierne buf=

febe faa bpbt , bc funbe, og fort efter blco ber giret

Signal til at gaac tilbotbé.


70

Jvcrrcft gi! $ettngen af ftambribge, atter raa Scrb

SPiarcr* beire Sibe, berraa fulgte 2ir 23iUiam meb

gabt) SRatyoreéé, &errugen af Dtcrrcaftlc mel) SWtøé l'caule,

2crb $anmutc og •'pertugen af SrgtiQ brer meb fin ^llber^

manefrue cg enbelig i en fttumtt alle be ørrige @ja?ftet.

Det tog nogen Jib, foiinben (Snever fautt jtn ${aM, cg

Satinen oøerbøøebeé' fun af et paa (Salteriet anbragt Cr=

fefter, fem ufortrøbent rebbier at frille 2cier*melebieu:

See, the eonqueiing hero conie.-! £en ftcre S&ifefal,

Egyptian Hall. bar oaret SBibne til mange SSebriftei i

Sletningen af Stab t\) Iriffe cg giør reb ben glimreubc

Selnéning et impønetenbc Snbtrtof. Sn bobbelt Kaffe af

frare piller abffiller Salene mibterjrc reel, brer ter rar

laffet et @attataffel meb tre ^\eic , fra 2ibeaitelingenu\

ber rare fcrbebclbte bet errartenbe Ijenerffab. forbene

bugnebe unbet SRaéjen af Søløoøfatfer , 2elrrafer, m«tg*

tige 2ølrlrfefrager eg rummelige Søløterriner , fem inbe«

bclbt ben ferfte anretning, 2tilbratbcuirren , ben be«

tubningåfulbefte Deel af en £crb SDcaOord dioner. Xer

rar enbnu en (nnbring at creriunbe, forinben man fnnbe

ffribe til angrebet; ba Barmen begnnbte at lægge ug, run*

gebe en magtig Stemme gjennem fallen , bet rar (Seremcnu

mefrereu fra før, fem altfaa tillige rar Toastmaster, eg

fon gav Signalet til Q3erbbennen reb \\i: Gentlemen.

silence for Grare. 8ørb SRa&oré .Hurellan, fem barbe

fin ^labé i ifiarbeben af Batten , eg brie Smbebe er

DJfaalet fer alle gaftrenemiffe ^rafter c« rarme Tuffer, rcci=

terebe en tørt SBorbbøn, eg angrebet bcgrnbte.

Gfter engelff 6M beførge ©jajtetn« i'elr anretningen

Terriner eg gabe blire anbragte paa SBorbene, eg ben,


71

foran hocm te Comme til at franc , roaa ofe ©tippen op,

fcrt'crc Jyiffen, jfjæte for o{ to meft ranffeligc ©tege og

faacr ofte iffe lit til at førg« for {tg feli\ berfom ban

nemlig or ubeinmbrct i ten »bl« Jraueberingéftmft og t;ar

faact foran ftg en Steg, font er itcerft efterfpurgt. %cx

©tippene SBebfommenfee bar benn« ©fif en M)b 23ett)bning;

berfom en Xjcner ffulbe bruges font SDreUemmanb for f;r>cr

Jallerfen ©filbpabbefuppe , og berfom ban faalcbcs funbe

fontrollere antallet af portionerne, »Ube felø en

s

3llbcr--

inan føle ftg generet, tbi bet er utroligt, l)r>ae en rigtig

©berif eller Sllterman, ja fel* en Teptitp, fortærer af

©filbpabbefitppe, o^ meb fyøilfen 3»er t)an bjoelver {tg

felu og Mnbre af ten mægtige terrin, ter ftaaer for

brer ©neeé (Bjæffer. £>et er fetøfølgelig ctgte ©filbpabbe,

brorom bcr t)er er Xale. Jngcn Jallerfen nøiebes meb een

SBanbrmg til ben frore 23ebolter, mange gjorbe tre, fire,

ja fem (Bange ben famme ^ilgrimsrcifc, og lange cfterat

g-iffen par f omniet paa Sorbet, fab mine to brave ©jen=

boer — ægte £pper af (litpfolf, ben Sne faa tor o,}, mager,

font om alle bet ftbflc Secenniume (Sitpmaaltiber »are

gaaebe fporløjl igjenncm t)am , ben ?lnben meb et jor>ialt

^atøefrpb*, plircnbe Dine c^ en ffja?t? SWunb, ber r>ar

font ffabt tit at flubbre Øjleré af ©fallen — enbnu meb

en Jerrin imellem ftg og ftffebe paa 23unben efter „bet

©rønne". £er fan iffc tfcerc £ale om ber at opregne alle

be treogbalrtrebfinbettwe ffietter, br>oraf SRaaltibct beftob, og

bet er beeuten fanbftynligt, at iffuu ^m »ilbt forjtaae be

balrt engetife, babt franffc 9Jaone. Seb t)i>er kuvert »ar

ber lagt en trr»ft ©pifefcbbel, inbel;olbcnbc en nøiagtig ^ox-

tegnelfe ovn alle ^crligbeberne og ubført owrorbenlig


fimift i ©rent cg @ulc, et titlc typografi!! iltcfterftrffe.

llnfcr et SBaabcnffjølb , cer barer eet narnlig ret benne

S'eiligbeb [aercelcé paéi'ence 5Diotto : Deo

adjuvante (meb

©Ubé Sijtanb), ftcb bet: „The right hon. David Sa-

lomons. Lord Mayor, Man-ion House, "Wednesday.

July 9th. 1856" — man maatte unterferfraac : „rit tjare

ben Sfire at gire en gcfhnibbag af fclgenbe 3"bbelb" — cg

cerraa fulgt« gcrtegnel[en. anretningen beftob af ni 8f«

belinger eller

m®m%f , [cm Xpbft'crne falbe eet: SfilN

babbefupbe, ni Slage gin*, ctte (Sntremete, (er fim Stege,

fire Sener ftegte gugle, libamrigucné co( v'lrtifteffer, telr

Sorter ftrémer cg ©clecr, fire Sorter Subbing, te ftore

ftagcr, ber til 26re fer jveften fatetee grand casque de

la guerre cg corne d'abondance de la paix, [amt ence*

lig \w Slags 3ié. 3cg t)arbe toentet eg egenlig cnfr'et,

at røacen barre roeret tillaret efter jøbij! SRitué; ba rer

Bart rar 3ete, cg ta ban ettere i fine gunftioner otter*

bclber Religionen^ gcrfÉrifter, |'aa at ban f. (Sr. iffe

braftberer i Øtetten eller ubfører (Smbebéforretninget b


73

fortet fim te man gjøre fit SBalg, og bet er utroligt,

{wae (Srfaring i gorbinbélfe mob gob 53illie ber fimbe

nbrette. 2Rine fortræffelige ©jenboer inbl)entebe fnart

ten i „bet ©rønneé" Ijencfte føilbtc £ib; mcb forbaufenbe

€ifferbeb balgte te bet SBebjte, [pifte to eller tre (gange

af b»er SJnblingeret, og bet nar iffe mere enb i ftn

Drben, at bet joriale 2Reblem tc^ tre Janbftiflere , ba.

tjeneren bob bi$fe om; fire »tlbe fanbeiig iffe §aoe »året for

meget. Sinene foarebe ganffc til ben o»erbaabigc 5ln»

retning, ber rar leveret fra SRabfunjtneme 3. & £. €tapleé

i The Albion; af ©Jjerrty, ben egenlige $o»eb»iin oeb

et engclft' SRaaltib, ftob en karaffel oeb f)»cr anben kuvert,

*Port»iin 03 3ftabeira »arc nær »eb $aanben, Jjenere ffjamfebe

ufertrøtent Hock (faatebe« falbcé al SRtjiiifftnin forraobenlig

en gorfortelfe af .pocbbeimer) og Champagne, franfife (Støatcau*

»ine, Jofapcr og ftonftantiavine manglebe iffe, 5Ut af fortrin*

lig 5?»alitct. 51 f Opvartere »ar ber en itmaabelig €fare, og

mange (Sjccftcr ^avbe e.nbba bereS prioate tjenere bn^ bereé

ber »ar tyffebeø ben biplo*

matiffe, og jeg »ar faalebcé ene af min Station. 3fg

fjenbte ingen af mine Naboer, men braf efter ben fetb^

tanlige O^eget et ©laé meb b»er af bem og erfarebe fnart,

at ben ene »ar Cbcrft i ©arben« €tab, ben anben for*

beu»cerenbe SJtilitair, men nu Serjeant at arms, atten-

ding the House of Commons, en meget anfeet Stilling,

ber er »el aflagt. Te alminbeligc grafer »are fnart ub*


74

tømte, og bet er ingen let anfr\ meb f)bem man frit bavbe

runnet ubtalc fig felt) om be noermefte Diaboer uben at

plire forftaaet! Qn røbnrøSfet 9Jcanb, ber fab et gobt

€tbffc fra mig, opførbrebe mig beo lir-lige @eftué tit at

briffe et ®laé meb fyom, og jeg {fttnbte mig at fniute

bette ©efjenbtjfaø. 2Kin nije Sen bar et fort Srojhmtc meb

9?oget ooer, ber lignebe en $fiec-febagel , og jeg tog barn

forjt for en ^rcejt, men borte, at bet oar en €bcrif, og

bi øpmuntrebe fiben af og til binanben »eb Smaanrf eller

r-elr-tllige ^aanbbcocrgclfer; talt fammen bare bi boerfen

for eller fiben. DJiufifen fogte efter bebfte Sbne at ab|>rebe

©jcefierne imellem anretningerne, men ben bar iffe bclbig;

[frcrffelige potpourrier af forflibte Døeramelobier afberlebe

meb flet ubferte cangnummcre. 9lf Jaler fnnbc ber ingen

rentes, forinben SKaaltibet bar farbtgt. Tenne engelffe

©ti! bar bet (Sotc , at man iffe forjtbrreS i fit Waaltib,

Jilborerne faae røabro, og Saleren bringe* iffe fra Æon«

ceotevne reb at bore ftnibe og ©afler, ber beftutbe fig

for at arbeibe i £tilbeb, men vaa ben anben €ibe iler

Stemningen gierne forub for be officielle og alrorlige

Sfaaltalcr, ber ftebfe aabne Staffen, cc\ ©jcefrenw faae

ingen v

.}inrenbei|e for be mange $Paufer

i Svidningen, ber

iffe funne unbgaaee, bror 2>i'angc ere tilborbe. Cmfiber,


75

bet uarefc« w\ to limer, bar man færbig, Snigen blct>

raget af SBørbet — bet tul ftgc ben øberfieSntg, tt)i unber

ben mfte ftg en nt) og enbnii finere — Sftanben meb ben

ftoerfe ©temme ubbab fig atter Silence for Grace, og

ba benne bar mumlet, begijnbte ^-eftené anben 9lfbcling.

forbene, font nijlig bare bkbne tømte, bctcesfebeé

atter meb øfabe, £alterfener, karafler og ©la$. 5£>eéferte»

beftob af a(le Sorter friffe og fanbiferebe gnigtcr, 09

bertil fer»erebeé i frore decanters St/errb, og ^ortbtin,

mebenti klaretten, ben lettere franffe SRøbbtin, bcr »eb

et engelff 3JcaaItib fommer ftbft i Staffen, gif rnnbt i

ftove, Har« ©laéfanber. dnbiut en (Seremoni ftob imib-

lertib tilbage , forinben Sålerne for Klbøi funbe be=

gbnbe. 3eg faae £orb SRatior rcife ftg paa fin

s

!)3(abé,

løft« Snaget af en mægtig $ofal oa, rerffe .^ertngen

af (Sambribge ben, #ané fongelige £oif)eb førte ben tit

fine gaber og rafte ben betbaa til Sorb -IRatyor, ber

felb braf, mebené hertugen bolbt Snaget, og berefter lob

^ofalen gaae tit fin 9?abo tilbcnftrc. Signenbe £>riffefar

bleb fatte i ©ang til forffieltigc ©iber, alle bog fra Sorb

SPtatyor, fom fvebentfebe bvert SSceger, og ben fyelc lange

SRceffe igiennem bølgebe langfomt ben famme SBebcegeife:

ben (Sne fyolbt ftaaenbe ^ofaten i begge |>cenber, ijané

Nabo tog gaaget af meb et $ar oømnntrenbe Orb og

bolbt bet, mebené ben gørjie braf, bborbaa ben Slnben

felb fif X-riffcfarret og benbte fig til fin s

Jt"abo for at tabe

barn tage Snaget af. ^ofalernc inbefyolbt en frt)bbret

95iin, 09 (Ceremonien, ber falbeé the passing of the

loving cup (5ljcerligbebe-bctgeret$ Snnbring), ffriber fig

øienfi)ntig fra gamle £ibcr; ben gjeeftfrie 23ært fenber bna


76

benne SRaabe brer entelt af fuic mange ©jcefiet et 3?eU

befemmc. 3«J

Itjttcbe efter, f>rilfe germier fer ubtalte*,

naar Saaget togeé af, men bet leb til, at ber tf fe rar

noget Beftemt, fer ffulbc pge«. 2ftin ©jenbe meb Cfterc-

munben tog Snaget meb fe Drb: „I wish you health

and joy, old fellow, and manv days like this", men i

mine Janfer bar-be bet r-etret mere to the point at ønffe

ben magre Xlbetmnn et betre llbbrtte af benne D)^ibba^

enb nf be feregaaenbe. £a the loving cup barbe naaet

be iibite ©jaftet, begenbte Jaleme, eg biefe rarebc reb

enbnn i to [tire Jimer, mcben* karaflerne og 5?anberne

rantrebe raftleft frem eg tilbade, eg berec- 3nbbelb fanf

i [amme J 01^ ^ l'

cm Den e

i

^ ( ©temning jteg.

£cr 5Ben Gereincnimefteren meb ben ftcerfe Stemme

fif egenlig førji nu 9?eget at beftille. let er iffc nogen

let 2ag at rcere toastmaster reb en faaban ftor gejl;

bcr utforbreé for bet jyerfte en meget ftcerf Stemme, font

fan ererbfre Sarmen, bernceft nøiagtigt Jtjenbffab til alle

^erfoner og bcree titulatur, enbelig $aava?fe!igbeb og

5lfbcltenbeb , tbi berfem toastmaster reb at briffe i

€mug fommer paa [nmme #øibe fem ©jocfterne, gaaer bet

reent galt meb cfaalerne. 2Rr. £arfer er berømt i jU

g ban bar foin Cvfrccrer af Snbfcmftft'atten eller en

nnben Sfat en aarlig 3nbtcegt af 9?ogct fem 1000 |Jb.

(Sterling, aln'aa balranben ©ang fnnmeget fem en bnnjt&taté*

minifter, men ban fønefl at bare et Cicbbareri for fin

SBeffjoeftigelfe reb offenlige Jycfter, og hin fjelbent fannet

man i ©tabene« {Referatet ben $a$fu$: Mr. Harker acted

as toastTnaster with bie osaal efficiencv. eller: Mr.

Harker waa a mosl admirable toastmaster.' gcran


77

t>t>er Staal ceffcbe f)an 2t)b web et langtruffcnt Gen-tle-

men, fill your glasses!" Gftcr en $aufe, boor man fim

l;ørtc filirren af ©laé og tfloffer, tøutgte ban: Gentle-

men, have you charged? og naar 3ngcn erflcercbc , at

fyan enbnn iffe ^aobe faact „tabet", gif fyan r>ibere web at

bcgjoere Jausljeb fer ben eder ben, fem berfcaa rcifte ftg

cg tog Drbct. ©tunbom fif man allerebc web ben førflc

Dpforbring at bibe, tit W\i 9Grc ©lasfcne ffulbe ftilbeé,

og i formularerne oar bor en rig SlfoeiUng. — Te førfie

Sfaalcr ubbragtc* af Corb 2ftar)or; rør. Salomoné taler

iffe gobt, l;an bar en foag, pibenbe Stemme og fonfercrer

jeonlig meb et lille ©ttyffe $ar>ir, fyootpaa l;an i goroeien b,ar

nebffrcwet fine Janfer. Sfaalcn for dronningen far fort,

men mobtogeé meb fioerft 23ifalb; bcr taabtti imiblcrtib

iffe #urra, man banfebe fim meb 5?ni» eller ©affel i 23or*

eet, og buor 23egciftringen ret r-ar leoenbe, banfebe man

faa ftoerft , at ©laé og plaffer flirrebe beroeb. Sorb

røatyor foreflog berpaa Sfaalcn for „$$. fgl. ^øifycb

*Prinbé Albert, ^rinbfeii af SBalcé, hertugen af (Sambribge

og 91eftcn af ben fongelige familie", ^ertugen, bcr taler

jcont, men ganffe fltybcnbe, forflffrebe, at boerfen fyan eller

nogen anben Dfftcccr følte røiéfornoielfe eller Sfinfogc »eb

ben Ubmocrfclfc, fom fcerlig »ar »letten benne aftens #oe=

cerégjerft tilbecl, men at Stanben var fiolt af at tybe

b ime røanb fin 2lncrfjcnbclfc, forbi b,an unber »anffelige

Cmftoeubigb.cber t^aobe »ibft at lægge et faa fjelbcnt Ja*

lent for Tagen. 2orb røatior bab fine ©joeftcr b,oebre be

tappie røcenb, bcr tilføcé og tidanbé f)a»bc ooernct om

bcres goebrelanb« 5Gre, og til Sfaalcn for llrmccn og

g-laaben fn^ttebe f)an farlig to 9k»ne, Sorb ©ougb,, 23cte=


78

wnen fra 3nbieo , ?i Sbmiral Sir @ccra,e Ser-mcnr.

Gnbrer af biéfe .porrer taftet c r-aa egne ca, 3rautcne

Segne, og be SRilitaire borte ftaaenbe bereé SReprafea*

tanter tale i terce i>iarn. (Snbelig tom Sfaalcn fer

^Greeajaften , ca, man biet* opforbret til reb benne £ei=

lia,bcb at „labe" fit ftorftc GMae, the bumper. Sab

i T iarcr ffilbrebe fert Sir ©illiam* ©ebriftet i ftaré oa,

minbebe cm, at (Generalen if fe biet rav bleren 5(5reé=

berber af Senbon, men e$\aa [amme Dag rar ralejt til

^arlamente-mcblem fer Galne; ban neernebe tillige 9iar*

nene Safe, Seeebalc, (Eburcbitl ca, Sanbrcitb, ca, brert

Cieblif rrftebe Salen unber bon begeifrrcb« Sanfen. Sir

KiUiam funbe ntppt femme tilcrbe fer at (rare. Staffeli

Sir HKUiaw! Sia^e ftbea t^an fem tilbage til Saglanb

rar ban blercn feiret ca, feteret raa enbrer cotccnfclia,

SXaabc* brcr gormifcbag mcbtea, ban SKaéfet af SBifiter,

brer SKtbbag rar bcr lagt ©eflag paa barn i offenlige

eller prirate ftltbfe, fyrer Tao, maatte tyan biraane et

3RøN eller letale en ©rnntftecn eller ubbele ^recmier til

mebicinffe Stubenter 03 2?orn i gattigjfoter, brer SRorgen

maatte ban ffrire Øutøgrafet fer una,c £ arner eller fenbe

bom en Scf af fit £aar, eller en Jing, fem ban barce baaret

i ftaré, eller jittc fer røalcre ea, getoajafcr. Staffeli

Sir ©iliiam! $an rar paa populariteten^ boicftc Itnbe,

ea, bet fnnbe iffe rare Icrncte, fcrinben bor inbtraabte en

IReafticn. C rer bane bele


79

at belbc Stanb imob al benne crcrbrconc $t)lbeft, ba\\$

iinbcr 33elciriitgcn c^ £ungcr*nøben faa beunbringeiHTrbige

(Jgenffaber funbe tf fe gjøre )lg gja>lbcnbe i Salonen« og

reb be ererbaabige Jaflcr, ben gel)e Sølfeat rar en flet

Såler, cg ban barbe beg iffc anbet Salg enb at fyelbc

Jaler et $ar ©ange om Jagen, øané popularitet er

nu lutften forbi, Sleben er fjeb af barn, og man begreber

at beffnlbc barn for Utafnemiigbeb imob fine ftampfccller/

narntig imob Ungareren ©eneral ^mett), folå 9krn t)an

bog ibetmiubfte reb benne Sciligfycb iffc glemte at frem*

ftct»e. 3cg troer iffc, at benne SUcanb fan bar« utafncmlig

i alle bc tunge og ubebjoctr-fommc, ftunbom naften puerile

Jaler, fem jeg bar Iceft af fyam, breder ban minbjt reb

ftg fetr, befto mere reb fuie Unbergirne og natotilig reb be

ttjrfiffe Selbater.

Jalernc og (Efaalcrnc »ebbler at følge fyinanben og

at ligne binanben. £>et t;ar>be for mig flor 3ntcrcéfc at

bore 2erb $anmure, €ir 3of)n 23urgot)iie, hertugen af 2lr=

gt)U, hertugen af 9?crccaftle , ©ir Sameé ©raljam, Sorb

3ebn Shiéfcll, men bet rilbe fun libct intercéfere Sæfercn

at faae et JRefcrat af bercé £alcr. 3cg føgte meb 3rcr

at faae fcet alle be militaire Notabiliteter , l;rié Narnc

unber krigen tyartt gjenltjbt or>er tjele 33crbcn, em enb

iffc altib til bercé 23crømmetfe, eg jeg fanbt relrillig 23ei*

lebning, men bet rilbe rare umuligt at beffrirc bent alle

eller blot nogle af bem. 2Rr. JRecbucf fem ben og be=

gtynbtc en Samtale meb min Nabo, faa at jeg ret tjaebe

Seitigbeb til i Nccrfjeben at fiuberc i^ané $t)ftonomi; bet er

en lille ftygelig 5ftanb paa. 55 9lar, l;an gaaer meb 33an=

ffcligbeb ba l;an er neeften lam i ben ene €ibe, og man

;


80

t>ar onbt »eb at førcftille jtg, at benne lille, uanfeclige

ftigur er Sofcpb; £umee efterfølger, ben utrættelige Wcb--

ftanber af al pølitijl ^umbug, ftebfe i 5?rig tncb bet Se*

ftaacnbc og fim mcb een llnbtagclfe, €ebaftøVølfomitccn,

faagøbtføm encftaaenbe i ftn DppofUion imob alle partier uben

Ubjigt til nogenfinbc fclr> at famle nøgen (ifolc cm fig.

Cmftbct rar £alcrncé %xttc fluttet. Uben deremø*

nier øg naønlig uben noget „$clbcfømme" rcijtc man jig

fra Sorbet, fom damerne atlerebe noget tibligcre fyavbe

fortabt. Ter Heft ferr-cret $f;ce og 5laffc, og ®\


81

be ri^c og bannebe SBorgetlige, fem igaar fyaobc ben 9dre

at fce et SWcblem af $ongcl)ufct og Sanbeté farfic 9?a»ne

»eb bereé 93orb, bet »ar 8orb 2Kai)or, 9k»roefentanten for

Sonboné (5itt> , ber ^aa @mfceb$»egne mootog bem [om

©joeftcr, og al ben $om» og $ragt, fom ble» ubfolbet,

ftottebe fig til Srabittoncr, at> f)»itfe Snitter f miler i ftt

fjerte, bet »ar 2lttributer, fom tjawc en fyifrorifl 23ercttigelfe,

forbi be engang bettibebe Droget, men fom iffe længere

»aefe til Siben. 2>erncbe i biéfe ©aber mcb 23outif »eb

33outif , kontor »eb kontor, (;»or ben tunge Omnibus

langfomt baner fig 23ei mellem barrer og $ragt»ognc,

mebené be traole SRenncffcr mtylre frem og tilbage, fom om

l;»ert SDtinut »ar en kapital, — ber er 33irfeligb,eben, ber er

ben Sftagt, fom »il ooerleoe alle be gamle giftioner, og

f)»i$ 3»bflpbelfe iffe »il fornunbffeé, naar ben ubøielige

deform, ber allerebe rufter ftg til dampen, om fortere

eller længere Jib infor»orcrer Kitt) i Staten og unber

Ruinerne af bené $ri»ilegicr begraocr Sorb 2Katyor, ©be=

riffer, 3llbermen og ©»ærbbcerere.


82

|)oo Cagct of en (Omnibus.

£)en tftemmete, fem befeger Centen, ffuffeé

i 23egt)ntelfen

itelig meb #cnfr;n til 'Hffiantene. £an raatirerger fit

ftort, fone$, at bet fun er et litte Stijffe Set, Jon ban

fyar at tilbagelægge, cg ter er untcrr-cié faa !D?c^ct for

I?am at fce paa, at fyan fun ret ftn Jroetfyet eder t?et at

raatfr-ørgc fit Ubr cm ten £ib, ban f;ar anrentt, faaer

ten rette gcreftitling cm ten Stræfning, fem fyan fyar til*

bagelagt. gra Ebgetoare Ificat i SDeft til @nben af røile

Cnib SReat i Cft er ter cr-er frjr> engelffe SDliil i lige

8hue, men ret be mange bugtninger fliget Utugten tit

er-er te tanffe Kiil; fra 3>Mingtcn i 9icrt tit SBahrcrtb

paa ©unetoftben i £t)t er ter i lige ginie over fire en*

gelffe Kiil, men ten bixfetige Sfjranb er er-er balminten

banff 2Rii(. Og $aa nceflcn bele Scengben af tiefe Sttftf«

ninget er ter en levenbe garfel af ftetganigerc eg Segne,

33cutif ligger »eb 33c»tif , ver Cftergate bar ilte en lh>*

tigere Jrafit ent Gtgerøare Sftcat, 3cbn


83

gjcnnem #olborn*) til SBanfen, et ter en Slffiartb af ot>cr

en baufl

s

Diiil. ©aalcenge man fnn gaa«r for at gaae,

for at fee og iagttage, foraarfagcr bette ingen Ulempe;

tvertimob, bet tiltaler og overraffer, at man fan blive »eb

at »anbrc omfring i otte eller fjorten £agc og bcftanbig fee

noget 9ir)t, eicnbommelige ^Ifft'vgningcr af Sivet. 33ien

naar man føvft er fommen faa vibt, at man l;ar et SØiaat

for fine Sanbringer, naar man ft'al være til en befiemt

£ib for at fee Joæcr eller ft'al mobe £1. 6 til

dinner boé Wlx. Sfyompfon i Stfma Sobge, ftincfylctt iKoab,

^ortlanb £omn, faa maa man paéfe )paa at tage fyjemme

fra itibe, berfom man if fe »il Comme forfilbe, faa at %o*

roer er luffet eller giften fviift.

gorrctningefolfcne i Sonbon leve og boe iffe bcr, fytor be

fjatie bercs kontorer. £c £anblcnbe af alle kategorier,


M

ben 2nccc- tfrabratalen, fem re fatbe beree $aot, fcr-

inben be atter gaac til forretningerne, røerc enb en balr

SRiflion SWenneflCet ftrømme [aalebeé baglig i befiemte $ntø

flag frem cg tilbade mellem Centrum af 33pen og ben

Ub!ant, bror be bare fp«jt friff 8uft 03 libt Segcplabé for

Sømene, 9te og c allerebe erempeftriié

anført, brab Jernbanerne i benne Retning funnc jrøefterc


85

fer frem, ber bee ubeufer 33r;en, og m funnc tilføie, at

for te ftabigc ftunber erc be i eg for fig meget Ijøic

Jarter bettybelig nebfatte t>ct be faafalbte season tickets.

2Rcn feb i bet egenlige Conbon fan man fjore meb 3etn*

banen. $>e, fom boe ube imeb Øji — bet er rigtignof

iffe SWange, tbt i Sonbon fem i be ftefte flere ©tabet er

ber en fjenbeltg gorfjarligb>b fer at træffe imeb Scft —

ftmne faalebeS fra Gemmeretal ^Roa\) 6,»ert S»arteer eller

t)Dcr balre Stime fjørc benerer alle £ufe eg ©aber til

Stationen i gena)urdj ©treet, tæt reb SBørfen eg Sanfen,

eg fra be ncrbreftlige partier fan man at Jernbaner

femme SBtyené ejerne ibetminbjie en beel £>ecl nærmere.

©er fan neppe »are Xm\ om, at ben ftebfe ftigenbe

garfel tilfibft ml fraoe Jernbanelinier gjennent l;ele Stjert

eller beg ialfalb emfring ben, eg ttobé ben enorme Sr*

ptoprtarion rilbe faabanne Sinter ogfaa funnc bare 9kg=

ning va& [amme £ib, fem be befricbe 33nen fra en 25eel

af ben »arfte gcerfel. foreløbig Ijbe Jernbanerne imib=

lertib fun ringe Sijianb for ben inbre ftommunifation

mellem £o»ebftabené ferffjellige 3)ete. $>et er Dmnibue=

ferne, (±nbi eg ©ampffibene Vaa globen, fem nu »afenlig

beførge gorbuibelfen. Dm be ftbjte ffulle ri ftbén

farlig tale; ber beffjaftige ri os neermeft fun mcb Dmui=

budferne.

Jeg oeeb i en #afi intet faa Jnteresfant i fyele Son*

bon fom en Jour gjenuem SBoen yaa laget af en Dmnibué,

eg mange (Stange bar jeg, uarnlig em Sønbagen, faalebeé

fjort en ©neeé cngelffe 2)nit eller mere, uben 5T?aal eller

Siet, blot for at fjøre. Xet er imiblertib iffe faa lige

en €ag at gjørc pn førfte £eur paa Jaget af en Dm-


86

nibue; man maa bare ererruntet fine fcngelia,e tanifc

rillin^cr eg oare gaaet i ftette meb fut urilfaarligc

jvrr-gt, tor ifCc vil lat«e ftg bcempe tot Utpffcdtitfatlbmcd

bereligente 2tatiftif, førinben man fcretrctffer tet luftige

Sag met ten fri« Utugt til alle 2iter fot tot fralmc,

men ubetinget uffrere 2crte inbe i i'egnen. Ta er iffe

fer eet, man fan ogfaa more jtg inbeni en Cmnibuc-. 2

flabet er beftantig broget: væne gamle Warner meb SXaéfer

af fen BUtetøi, Inutt Gambritge cg graae krøller;

rrantnc gamle (Gentlemen, ter puffe ten ulrffetige (Sat

[M er ftonbufteurené Kaon i ©atefrrcget) i 2iten met

bered 2tcf eller $arap(ty, naat te rille tit; relrillige

gamle ©entTemen, ter intlcte Samtalen ret at t^ttre ftg

em Seiret; ->*vrrer met umaabelige 33affenbaner cg glint*

fente -patte paa 2nur; unge 9Høbre met fmaa i^ern, ter

faae 2cr til at tumle jtg, fem te felr rille; et clffente

jPar. fem trutter -panter i ten fafte Ire, at Jngtn lægger

iDutrfe ti: tern; fnerrete gamle Jomfruer, fem falte em

paa £errernec> 2fjct, naar Scgnen tager #axt, forene te

bare naaet bered $(ab£, eg (Trige, fer at te iffe ffullc

hmti at bare gjort tet met SBiflie; fertaegtige ^erfener,

i brie iWmvtrelfe man nøie regter crer fine femmer;

fete Sftabammer, ter falte i 6øon met ten ftere 23t)ltt

paa Sfjobct, cg luojlibte, blege Slenbige, ter iffe funuc

gaae eg berfoi maae effre bered fire $ence, jfjonbt $en*

gene rilte roere betre anventte paa et 2ti>ffe 5*røt eg et

; Olle. ler er beftantig iRoget at fee, iagttage, ne*

tere, mere ftg crer, eg tttcr ©clffabct ingen \)ltt>reteUe,

fan man førbrioc Jiben met at ftutere te $(afater ter &e*

toeffe baate £cft eg intgOje i Regnen. „?en engelffe .Strintes


8?

©nørlto", inbrcttet efter fanb« oibenffabelige ^rinciper og

tit en forbanfenb« billig friié, beH oirfelige %mjt for

ffalbebe ©entlemen, be berømte Ghilboennc, ben clcftro=

magnetift'e 9iegcnerator, ^lantagenct^atcut^agefmoen og

mange lignenbe £crligbeber anprifcé »eb 3 ^^c^ af b« eoige

6»>en$amslBu|ct c,] ten ligefaa eoige 23. 8. ffioobin eller

3)ii[e- 50. ilJortons popular entertainments. SWen benne

SBerben inbeni Cmn bnéfen et bog for lille, af bet ftore

©fuefpil omfring oé faae »i fim fmaa 33rubftoffer at fee,

mebené »i fra laget baoe ben frie llbfigt til alle €iber.

%\n begge Siber af ftubffen, ber fra fin opfyøiebe

©uf (lemmer J-obberne ira°& bet lille ffraae J-obbrcet, f r

ber gjerne fire Spiabfer »aat»ær3, og lange at> Jaget er ber

enboibere en lao, final 53ocnf (the knife-board), fom fccboanlig

rummer fem eller fer SPaSfagcrer, ber faalebe* ftbbe ftbelccnbé

og flotte Senene imob et Serngelarnber, fun et $ar Sommer

boit, lange Sognfanten for iffe at glibe neb fra bet ube-

foemme &efre, fonr-er=

fere tf oubufteiiren om en »tø SMlltjs mcerfeligc (Sone til

at taale ftetrfe SDtiffe, blinfe ffjelmff til en befjenbt %\i*

ueftepige, anraabe be Jorbigaaenbe ofi\, oci, længe ccng=

ftebeé jeg oeb at fee be frdmpagtige Jag, t;oormeb bc

ftorrfe, muntre #efte atter fatte ben frctre 5Duiff'ine igang,

naar ben rar ftaubfet for at affatte eller optage $aéfa=

gerer. Jitjibjr bleo jeg fjeb af faalcbeé at paefe paa


s-

Søgnen, crerbepifte mig fetp cm, at bet maatte bcetc all

right faaleteé , cg rettere min CPmarffcmbet alene paa

Cmgipelferne. Si bare femne net i ^UcabiUty, cg ta

Jrangfelen ber par flørrc , begtynbte ftubffen at tage fig

libt mere af fejlene. Bi bcltt et $ar (Sange, cg bet

fnagete, naar »i teg gart igjen, men bet par all right, fagbe

ftubffen, ta bane Kollega bagoaa tyttrcbe ten germening,

at ter »at something the mattor. Si ftantfete trctie

(Sang, cg ta ftonbufteuren atter pet ten fagmaéfigc 3n*

terjefticn ftgnaliferete, at »i funbe gaae pitcre, løb ter et

beit Srag, hammelen fnaffebe mitt or»er fem et iHcr,

©faglerne falbt net paa £afernc af begge #efie, ter jtei«

lete c% flcg ut, Stutffen jiemmebe ftg met al fin Kraft

imet getftuffet fer at bclte tern tilbage, men te traf

barn lurften net fra Sutten, cg tilfitft ga» ban flip. 3lf=

ftet feer te rafentc £»r net at ten lange brete (Sate,

-

ten altfer tillitc-fulte Kntfr

førtoiolet bag efter, meten*

Sognjlangen, fem te flabte met fig, flingrete mellem tern,

eg ©fagterne toibjfebe tern i pælene; ben tettte Srangfel

af gobgængere c^ Sogne fegte met f erfartet ©frigen at

aabne en 33ei fer tern, eg »i faae tem flppe i pilt gart

omfring hjørnet af JRegent ©treet. SWere ent een 33cgn

par femmen flemt tilffate, i\] mere ent een Jetganger

par løbet opcrente, lafte jeg ten nafte Tag i Stabene;

felp funbe pi 3ntet fee af ben anrettete State, tbi ten

mørfefiinie fyapbc alleretc luffet fig igjen, faafnart £e[tene

r>are ferfpnntne. Ter ftete pi Mefammcn, outside eg

inside ^avfagerer, blege eg ffjalpente \\\a (Såten, more

fcrft'raffcte, ent em pi bacte perret paltete cet, cperfjerte.

Mutffcn par løbet efter #eftene, Sfonbufteurcn efter Kut*


89

ft" cu , øg fri maatte tabe SBognen flaae, uben engang at

funne betale. Tet »at mit ferfie gorføg oøenpaa en

Cmuiluu\ og bet jfulbe juft if fe gfoe forøget 9Jieb. 2Hcn

jeg borte fnart, bfror eneftaaenbe et faabant Silfalbe er;

ftelf, fom hwtx Ier>et en €neeé 9lat i Sonbon, tøabbe al-

brig [eet eller bort noget Signenbe, og jeg fom til bet

SRefultat, at jeg mcb benne €froef maatte bave betalt 3léfu*

ranccfrrccmic imob alle mulige Ulfrffeetilfcclbc tilvogn?.

Jeg bcennebe mig til fom alle 2lnbte at entre oto yaa

Jaget og glemte reent, at bet funbe »ære £ale om nogen

gate.

Sonboné Omnibnefer f?at>c bereé egen £iftotic. £ct

forfte gorfog meb bettc cegte bemofratiff'c SBefotbttngémibs

bel, bet nu friller en faa fremtagenbe SRøllc i l;ele $obeb*

flabene 2ifr og benyttes? af alle €tcenber ligefra ben rige

Sannet ncb til ^ulbrageren eller ben fattige 2lrbciber, bles

gjort i 182!) af ©eotge 6t)tflibeet, ber enbnu leoer og

fcebfranlig betegnes fom Cmnibuc-ferncs gaber, ^orftyc^ct

tyffebeé ouer al gotbentntng, ffjønbt Sognene frare meget

ubeffremme, faa i fintal og farterne meget fyøie. Gn

2Rccngbe ©pefulanter faftebe fig ofrer benne !Brand)C. tyta

be mefl befatbebe touter bannebe ber fig fnart cu 5lon=

furrence, fom forte til bebte Sogne og lafrcre ^rifcr, og

t>a biefe Sinier frare befatte, aabncbcs nr>e. #frot Ub*

giftetnc ofrerfleg be (Snfcltes kræfter, bannebe ber fig

Kompagniet, fom bølbt inbtil 50 2>øgne. Ter frar i tic

gaaet en fjaifr ©neeé "ilar, føtenb Sonbon i alle SRetninget

ble» befaret af DmnibuSfer, og ber bier* aabuct Siuier felfr

til meget fjerne $unftct, Ijfrøt fun et

s $ar -fnife frate øfr=

førte, men l;fror bet tigtignof funbe fotubfeeé, at ber iuben


90

fort Sir- &ilbe »ære tange ©abet og flor« ©quare«. 6el»«

følgelig var ter jior ^orfficl baabe paa Sognene« 5lcm=

fert og paa farterne; l;vcr ftonfurrencen var ftoerf, føgte

bel ene Kompagni at overbvbe ter onbet bet fnuif llb=

ftvring og lave ^rifer, bet fra 1 Shilling for £curen gjen=

nem bele £Bbené Scengbe fa^t til 6 $ence og ftunbom enbøg

til 4 $cmcc, men bror et .Uomvagni rar enc cm en Sinie,

t»are Sognene flette cg ^riferne meget t?øic. Saalebeé jtob

Sagerne inbril Ubgangen af forrige 2lar, ba ber bannebe

fig et ^omvagni meb franjfe og engelffe kapitaler, The

London General Omnibus Company, meb bet %CX'

maal at overtage bele Cinnibuc-fjorfelcn i £0110011. Stom»

pagntet begtynbte ben lfte Januar 1S56 meb iffun 27

Sogne, men efterbaanben fom bet overeenø meb be rib*

ligcre Snrrepreneurer om at overtage bereé Sinter og

SWateriel, og aflerebe i November famme 2lar barbe bet et

fintal af 600 Sogne, viftnof omtrent tre jyjerbebele af

famtlige bc Dmnibuéfer, fom ftnbeé i Sonbon. Æompag 9

nier« fterretningeforer er en 97lr. SRacnamara , fom maa

»are en meget bljgtig røanb, og hvU fortfatte Sejlræbelfet

bet ftffert vil Inffc« at afhjælpe alle be $ lager, ber i

Bonbon (vbe over et (Evfrem, fom fyerbjemme meb vore

minbre firengc gorbringer vilbe blive anfeet for fntbenbt.

ten Kapital, over bvilfen Seljfabet raaber, ubgjøt for

Siben 600,000 $b. Sterling, men fan forøge«

til 800,000

$b. # berfom bet bliver fornobent 93rutto*3nbtagte« ab*

gjor omtrent 20 $b. Sterling om Ugen for bver Omni*

bue, alnaa c. 12.000

v

|>b. for alle 600, og meb be

nuvarenbe $rifer \>aa £0 og &avre, ber vel ere balebe

fra ifjor, men bog ingeiiluube funne falbe« lave, vil bver


91

Omnibus fumic giøe et aarligt JRettøøetffub af c. 150$b., eller

ialt 90,000 røb., bvilfct fimrer til et aarligt Qlfticubbtytrc

af 15 procent. Ser er ialt »eb biéfe Dmnibnéfcr, ber

ba»c 6000 £efte, 1-0 ti( tyver 33ogn, beffjetftiget 3000

aWeniwffer, t)t>ié aartigc Søn fan ftigc til 120 $b. for

en ftubf! eller Slonbiiftciir; Sognene tilbagelægge om*

trent 30,000 engelffe røiil og bcforbre bet netten utro*

lige Sntal af 1 billion Wenneffer tyver Qa^. kompagniet

tyat tyibtil iffe billet foranbret bavnene yaa bc SBogne,

[øm bet t>ar overtaget, eller be t?it>tit gicetbenbe Jartcr,

[øm tyavc varieret fra 6 tit 4 $ence, tit »isfe £iber (navn*

tig om Sønbag 9lften) bet ©øbbelte, men bet paatcenfer

[tore SReformcr, Qlnffaffetfcn af bebre Materiel, cenéartebe

farter og navnlig Snbføtelfen af bet i $ati3 giaelbenbe

ftorteivonbancc^tyflem, tyvorvcb ^aéfagcrernc hinnc over*

gaac fra icn ene Sinic til ben anben og nben forbøict

betaling blive beforbrcbe mellem ^unftcr, ber iffe tyave

nogen birefte gorbinbeffé. Døtagelfen af bette ©tyftem »il

barme en nr> SHSta i be tønbonffe Dmnibiiéfcrtf .fnfroric

og i en bch)belig ©rab forøge antallet af $a£fagererne,

ttyi nit maa man mellem faabanne $nnfter fvarc bobbelt

gvagt, forft til en af (£entralftationcrnc inbe i 23r;cn, ber=

:paa fra benne atter nb til 23eftcmmclfe£ftebct, og man

[oretroeffer ba i SRcglen at tage en dab, ffjønbt £ajtcrne

for biéfc erc temmelig tyøic, nemlig 6 d. for tyver en*

getff mm.

51f (Sabé ftnbcé ber i Sonbon mellem 11 og 12,000,

og benne ©reen af 33eforbring*vcefenet er unbergivet et

foerligt Jilftjn fra 2lutoritcterneé ©ibe. Ser er anviift

beftemte Stationer for bem, og be ere inbbeeltc i Stiftet,


92

faatctcé at ber til alle Jiber, felt? mibt om batten, {tabet

nogle ?aa be rigtigere #olbcplabfer. hummerne or-er

10,000 ere sabbatbarians, bet til jigc : be ijolbe Søn*

bagen betlig, faa at faaochftubffen fom^eften t>t>ilc ten | r;r>en bc

Jag. Jer er et religiofl Selffab, fem (enlig r-irfer før

at ubbxebe fine ftrenge Qlnfruelfer om Sabbattene $tU

ligfyeb blanbt Gabfnbffene, bet ubbeler Jraftatet, fyoøri bet

benr-enber (ig baabe til Gabcierne og $iiblifnm, og (øger

at gøbtgjøre, br-erlebes herren lønner fine Jrofajre reb at

(fjante bem flere ftunber yaa Søgnebagenc, enb ban til«

ftaaer be 2?elialé SBørn, (om r-antjelligc f>ané Jag »eb at

brioe bercé borgerlige Diauing og for uefelt SDiammon le*

forbre SRcbmennejrer, ligefaa ugubelige (om be felo. Set«

ffabet agiterer og(aa blanbt Cmnibuebctjentene, men man

maa baabe, at bete 2)eftræbelfer ift'e Ityffeé, tbi bet øilbe

gjore en engelff Sønbag albelcé ntaalelig, berføni man

enbogi'aa ft'nlbc Mere afft'aaren fra at fjøre nogetftebs fyen.

Jarten for (£nb$ beregnet (om (agt efter Jiftancen, meb*

minbre be tages at time, ba ^rifen er 1 sh. for ben

forfte Jirae og 6 d. for f;tocrt paafølgenbe ^oartcer, bog

at ingen (Sab bebøoer at fjore mere enb fire engclffe fUii il i

Jimen. Jer eyifterer antoriferebe Jiftancetabeller oøerbentnb*

btyrbeé Hfjianb mellem omtrent 12000 ^mitter af Sønbøn, og

boer ftubf! er pligtig at mebfore et Sjemølar beraf; men

bet er »anjteligt for ben gtemmebe at finbc ftg tilrette i

benne Sabel, og enbver cabby — (om ftubjlene i &atc--

førøget falbeé — er ubarmhjertig i at flaae fine å'unber.

Tot bebfte SRibbel er at beregne Slfftanben efter ben Jib,

(om forløber; en faboanlig Sab eller ftirhjulet Jrøfebfe

meb een £e[t tjørn en engelffSRiil i 12 SRinuter, en$an*


93

fem §ab bruger fun 7 å 8. 2Ran [ral iffe fpørge tub«

[fen, fyoab t;an ffal luivc, men uben »ibere betale, og gjør

f>an 3"bjigel[e , fan man enten gioe, fyvab (;an forbrcr,

og begjaerc fyanS dummer for Derefter at flage ooer fjant,

eller noieé meb at gioe l;am ftt $ort og labe fyam flage;

bet ©tbjte er ubetinget at forctrceffc, ferubfat at man

pirfelig fyar SRetten vaa fin ©ibe. tyaa enl;vcr af be

ftørre Stationer er ber anfat en 23ctjent, ber iffe l)ar

5lnbet at be[tille enb at oøffrioc hummeret $aa entjwer

Qab, [em anfommer bertit eller afgaacr berfra , [amt

ftloffeflettet; ffutbe 9coget blbe glemt i en dab, fyt-ié

DJummer man iffe crinbrer, fan man [aalebeé fomme paa

©poret vcb at opgive, til fymlfen $ib og fra fyoilfct ©teb

man t>ar taget fut (5ab. 3 SReglcn ere 23ognene i ret gob

(ctanb; be fiirt;julebe £ro[cfyfcr l)ar-e [jelbent noget bcbre

gorfpanb enb et magert, ubte»ct, gammelt £tyr, ber „iffe

er tommen i £rit cnbnu" $an ben for [le ^air-part af

33eien og er albeletf ubmattet \>ct er en fanb 9?t)bel[e

at fare i en gob #anfom gjennem SonbonS befcerbebe

©aber; bet lette ^joretøi gfinger elaftiff paa be [tore

£jul, Ijv-or ber er en ©mule $labé, ffjærer ftubffen ufor*

trøben inb mellem Dmnibuefer og tunge barrer, ber ere

lige »eb at fnufe oé, men bet er taget yaa et £aar, og

affieb gaaer 1>tt »ibere i gtjngenbe $art, mebené ©naofet

[mngeé fra be tjøie ^jul ijeclt op i 5lnftgtct yaa the

million, ber gaaer tilfobé.


94

TO c n bet bar om Cmnibueferne, iffe cm Gabe, at

bi jfulbe tale. £et baret lange, forinben ben gremmebc

fan ftnbe fia, nogenlunbe tilrette mcUem aUc te mange

So^nt af forjfjellige Reuter, |'cm møbeé i Styend (5en=

trum. ?ct er et i i)ø'\ ©rab intereéfant ©ijn at ftaae

oeb Sanfen foran TOanfion §oufe o^ iagttage ten TOccna.be

af $oa,ne, fom fyer jtøbe fammen: fra $abbington, ften*

jtngton 0,3 Sélington til 23anfcn, fra Srombton, (2 1?ctfea

o ^ ,

$imlico til 3?anfen

fra forton , JBet^nal ©reen 0^3


95

nccjtcn entrer DmnibuS, fem inbt)enter (Sn — og bet

tommer gjerne en olier to tø&ert Kinut — tl)i er en

Omnibus forft Øjtcn for Sharing Groéé, fjorer ten faa-

gobtfom attit> ibetminbjle til Sanfen.

Onmibuefevne ffifte ftarafteet meb Jimcrne baa

Sagen. Om Sporgenen Ejøre be najlen tomme fra Btyen

ubefter, men naar be Comme tilbage, ere te fulbt befatte

af gorretningéfelf eg f'jore til, alt ^bab JRemmcr og Zøi

funne t)olbe, tt)i Siben er foftbar. Dbab 2)cujen l;afte

$a?fagererne iffe \aa ftcerft, bet er enten gremmebe, fora

fjore for at fec, eller en for at gjøre Snbfjøb. Om

Sftermibbagcn efter $1. 4 gaaer ©trommen ben mobfatte

23et, gorretningefolfene benbe atter tilbage til bercé #jem,

og »i fjore ffrapt til. Om (Sønbagen ere the business-

people reent borte, be gaae vil grøfcræbifen, -fjoimcéfe og

^Iftenfang i bet ncermefte $a»el eller fyoi bercé §)nbling«*

brecbifant, læfe boit i Bibelen for ftene, 23oin og maaffee

£tyenbe, rt)ufc ^anben, naar Børnene lege for muntert,

gabe og gaae ifeng ftl. 9. ©et er ©maafolfene, fom om

©onbagen ere DmnibuSferneS bebftc Sunber, og bet er

baa bom .

at

ben forfyeiebe £a|t om ©ønbag 31 f ten falber.

£aanbba>tferfamilier , ligefra SWanben og 5toncn ncb til

ben aQerininbftc ©»abe, uboanbre om ©onbagen fra 53t)cn,

fjelft langt bort meb jernbaner eller ©amtojfibe , men bog

ialfalb meb Omnibus nb til $rimrefe £ill bag SRegenté

$arf eller til Bietotia $arf langt ube imob Dforboft, og

be Ugifte fjore enbnu længere bort, tit ftero eller til

9iid)inonb. iØJan træffer mange morfomme golf baa Jaget


96

af en Omnibus, øg man ba* gømøieife af at tale meb

»em, jljønbt man jnft if fe altit blioet fmigret. Gn fmnf

2ontagmergen fjerte jeg yaa Jaget af en Utiebmenb*

Omnibus til 23røinptøn, og ta 6a?bet rar noget laot,

baote jeg jlaaet 33enene ooctforé efter tprfif? €fif. Ter

rar en luftig o'i) 1'

l,f b "Siben af mig, en irff $aanbocetfer,

ter agtebe at tilbringe fin tfribag i tRicbmonb, og fyan

rar meget ir-rig i at fonoerfere mig. „Te er fremmet,

€ir!" — fagbe ban tilfitft. — „3a. Kg

et". — „You

are a taylor, I suppose" fagc-e ban terøaa meb et 2ln*

jtgt, i brilfet bet if f c rar muligt at fee noget €pot af

C ntffab. #an fluttebe fra te forelagte ©een og tog mig,

meget fmigrente, for en ttybff €fi"cttterfocnb , ter oar

fommen i ipub£en oo, ligefom ban »ar VM Ootagelfesreife

efter a merry sunday. Sn rigtig ©entleman fjorer iffe

om (Eøubagcn r-aa Taget af en Omnibus.

Ten fornøieligue gatt, man fan gjøre meb en Om=

nibué , er om borgenen eller aftenen. Ter oar en

Tanff i Bonbon, [om barbe bebt mig til SRitbag i et

boarding house ube reb Rotting £ill. Si ftob reb

røanfien $øufe og reutebe, til ten rette Omnibus fom,

en af the Wellingtons, fom met SRette ere i 9h) for at

bare te bctfie f>cfU og te flinfefte ftubffe. Gn faatan

ftubfl, ter bar i aarlig %cn faameget fom et tyax banffe

Søltasfiftenter eller 5ltjunfter, er iffe fjeltent en tannet

SRanb, ter maaffee er fommen tilbage reb ubcltige Spe*

culatiøner on the tarf (reb SBoebbcIobene) , men fom

bar løft jit dummer fom bus-driver og nu leoer af ben

Orelfe, ban titligere bar erbrerret jtg i at fjøre fin

four-in-liand fom en truly bred gentleman. SWaaffcc


97

f omnier bet fyetaf, at Dmnibuéf'ubff'ene l;a»e en faa afgjort

Xilbøieligfyeb for SBæbbcfjørjIer. 3nbe i be tætbaffebe

©abet funne be »el iffe l>cngi»c ftg

til benne Cijfl »eb at

anf»orc bereé £cfte til ben ijbcrfte .£uirtig(;eb, be funne

alene faptoeé i bereé briftige gorfog V aa at bent)tte cnf)»er

Stanbéning, fortil SWebbcUeren bliwr twungen , og entrer

lille aaben $labé til at fommc foran fyam, men tjtoor

SSeien er nogenlunbe fri, ube i §f)berfanterne af 93uen, tage

be bereé 9te»ancbe. Tennc Wellington fyar-be en 9Web*

beiler van Sftouten, f>t»cr Sporgen og bver ©fterraibbaa, »ar

ber berfot en regelmcc^fig SBcebbefjørfel imellem bent —

„quite a regular race, you know" — i t;»ilfcn $on*

bufteurerne og $nblifum, ber l;a»be bedt fut Sntcrcéfe

mellem farterne, becltog meb fulbt faa megen Stbcnffab

fom ftubffene fe(». Sngcn meb Unbtagelfe af nogle

faa gnavne, ælbre ©cntlemen tceufte »aa, at ber funbc

»ære nogen g-are »eb benne Sbrcet for bem fel» eller

9lnbrc, Gnf)»er gif o» i excitement. og »ilbe i (Etribené

£cbe l;a»e foretruffet at fnceffe en 51rm eller et 33ccn

fremfor at fee SWobftanberen fommc et -fkftebooeb foran. —

23i fom o» paa bet brcbe $»cerfeebe bag»eb ^ueffen; ben

t)berfte ^aéfagcer paa fy»er €ibc rager ber nceften ub

o»cr #jularlen, og jeg tjar fect be ttynbc ©iccgctcenbcrc

\\\a to Omnibuefer [fure imob fyinanben, ibet bc foer

forbi, faatebcé at berfont nogen af $aéfagcrcrnc ba»be l;olbt

fin #aanb ber, »ilbe ben ufeilbarlig »cerc ble»en fnuft.

$labfcn bar ogfaa ftne anbre Ubel;ageligl)eber. 3cg »ar

engang i $iecabillt) 23ibne tit, at en Omnibuéfubff og

Jhibfren pc\a en lille $arre fom i ©fjoenberi, forbi be

fjortc l)inanben i 23cicn, og the bus-man tr;ebe tilftbfi

7'


98

til $ibjf>n fem afgjorenbe argument; meb fin fange ©nert

hinbe ban naae SØfobjratibcren , men benne tog ftcpreéfaliet

veb yaa eet (Jftcrtnjffcligftc at bearbeibe meb fin 5($ibfl

feen tjrevfte ^aefagcer, bor »ar albcleé uffotbig, gam'fe

efter Crbfpregct: ©laaet bu min ooec, jlaaer jeg bin

3obe. 51lligovet cv benne ijbcrftc $labé Incgct føgt, og

be unge jperrer fra dit« jtbbe ber meget gjerne i en

Jfjøbcéløé Stilling, meb bet ene 33ecn binglenbe net fra

©cebet, faalcbee at man feer enbnu mere enb be hjffc

€fo eg be l)inbe Strømper, eg meb en %mé i £aanben,

fra fyvilfen be iffe løft« Cinenc.

33i b,avbc fnavt fittb Saft og bancbe oé inoifømmclig

23ei gjennem Gb-eapfibe. S)e flcjte ^aéfageret vare altfor

vante til benne gart tit at følge ben meb SntetcSf«, be

fjavbe atlcrebe faaet bcreé Times eller Mercantile and

Shipping Gazette frem eller tog fat igjen \>aa ben lide

33eg, fom laae i Baglommen, ber, ()vor be flap imorgté.

2>cb ^eclemonumcntet foran ©t. $aul$ bøiebc vi af i

nerevcftlig Retning gjennem 9icrogate ©treet, ber [aanet

ftt 9cavn fra bet berømte gængfel, og ©finnet €treet

inb paa £ølbørn øilt, tyver ®^tn er faa fteil, at ter

maa anbringes ^ormffo paa et af SBagfyjulene. £cr er

en DCflanb peftcret oeb Bnben af garringbon ©treet, »om

iffe beftiller 9lnbet enb at fatte £crmffocn paa be ^un*

breber af Cmnibuefer, tor baglig fjere tjerigjennem. Hf«

ftcb gaacr bet benab ben lange £elborn, tyver bele Sitxt

og £anbelen ftaae et Urin unber ben paa £evcMinicn i

tøenfeenN til Elegance, men iffe give ben 9(øgct efter i

£cnfccnbe til geerfel eg Civligbeb, — affteb gaaer bet

gjennem £elbern og SBcgwnbclfcn af Offotb ©treet, tyver bet


99

laibionable 8i» atter begnnber, inbtil »i tyaoe |?aé[eret SRegcnt

Street, tøoorfra en ni) $ooebflob af DmnibuSfer fatter ut> i

Drforb Street foruben be mange ©iflober, fotn »i unbcroeié

bare optoget, ©jennem SQtcengben af barrer, fiabtf, elegante

(Sfoipager, [tore ftul»cgnc og Dmnibuéfer, fom

i tre eller

fire uafbrubte Sinier folbe ben brebe Qda'Vi , bar »or 3etyué

fpeibenbe ©ti! aflerebe opbaget SR1t>olen , p^ be fpringenbe,

fraftige £efie faac mcb røibjfen en Dpforbring tit at gjøre

bereé ^berfte to the honour of okl England and the

Wellingtons. 5>cr er blevet et %u ^labfer lebige paa

Jaget, og jeg ftnber ben bete Situation faa excited, at

jeg foretræffer at ft'ifte; i fulb gart fiattre »i altfaa l;en at

pbbe paa treers 04 unbgaae bcroeb bet erngftenbe Styn.

ø»or »i fare affteb! SBoutifcrne flnvc o£ forbi, faa at

bet ifte er muligt at b,engi»c ftg tit bet intcreéfante og

nyttige Stubium af Sfiltenc; fnart tilboirc og fnart tiU

»enftre bugte »i o 3 gjennem SBrimmclcn, ubeu »cgctficbS

at lobe $


100

af Lodges. Cotiages og Houses, ter fce faa uentelig

fjetelige ub utrentig, fjcteligere cnb en engel)"! €øntag,

men cre faa brugelige og f ni t»c af Gømfort, naar man

fovfl bar orerffrctet rovtarffelen. 2>en ene ^aéfagcer

fatte* af efter ten anten; te agte habitués late flet

iffc SDcgncn fcolbe, te f Kittre i ten rajtcflc gatt net fra

terec- cyboiete 6æbe, femme net fra 2?ogtrinet til Beicn

meb et eientommeligt €at eg brie cm fjernet met en

•Veltning, ter alteleé tytelig figer: „£et er rigtignef

temmelig ranfr'eligt, men jeg tjar en faa ubtjre Coelfe,

you know." 2>i erc nogle af te


101

fonbøns pronbuflffcn. (Cn JIlMøs.

£$ en 33ty [cm 2onbon, f)t?cr bet er faa uenbelig Sneget

at fec, glemmer man faare let at lægge Skærfe til bet,

man iffe feer. %ox en ftjobenbarmer fyar bet imiblertib

neget faa nbeffrirelig Dmraffenbe om Sporgenen at Icrfe

i en Qlins, at ber (Sftermibbagen , Qlftenen eller batten i

goroeien bar »teret en ftor |3tbløé', maaffee tre eller

fire, at et [tort SDtagaftn er (agt albeleé i Qlffe, at ele af 33t)cn,

men at ingen SBeftrcebclfer fnnbe frelfe ben af glammerne

omfpoenbte Sugning eller ben gamle Stone, fem raabtc om

£iælp fra et Sinbue i øwrfte Stage, ba krappen rar

ftt>vtct [ammen, — for en ftjebcnbaoner fjar bet noget

faa ubeffrirelig Dmraffenbe at la fe biefc Sing uben at

f>ar-e fyørt bet 5lllermiiibfte til Marmen, at ban uiulfaarlig

bliver flaaet bcrøeb og femmer til at teenfe efter. 3

^jøbenbatm pibes ber i brer en &>a^


102

Snaltbvtte f&tea afpaaØjhrbro, bringes attetBtjenétjauKmbet'

buntretetufiutc SRennefter i SBewegclfe , SDtænb c^ Srintcr

førte

i lette 9?attragtcr til Sinbuemc for at bore, bvor Siben

er, ten tratte $aanbttsrfer dæffeé af fin Sør>n fer i fut 33er*

gcruniform eller fm Srantfittel at ile afjieb, Slrbeibémanben,

ter foter Sone p^ Sørn meb fine Qlrme, maa i Sulte

03 Slub traffe afftet for at arbeibe eet Sprøiten fra

grclfcré Sirfc, betfom ten eller* naacr terut, ban paa*

braget jtg maaffcc en


103

bcfluttcbc at gjøre et ftjorføg paa at loerc bet Icnbonffe

33ranbi\x|cn nærmere at fjenbe, o^erbcviift cm, at man

»eb en Unberføgelfe »ilbe funne finbe mangen en n»ttig

Særbørn, bcr i Jibené Søb funbc bringti til ^invenbelfe i

hjemmet, og ialfalb ftffcr yaa, at jeg »ilbe faac at fee

neget i feraftij! £enfecnbe fortrinligt eg vel Drganifcret.

3eg baebe »æret faa bclbig at bli»e introbuceret bos

$olttibirefteuren ©ir SRicbarb røaine, cg uagtet bet »ar

mig bofjenbt, at ©ranbøcefenct iffe jteb unbet Ijam eller

ci'crbccebet i neget bircfte gorbølb til politiet, antog jeg

bog, og bet meb gøie, at bisfe to røagter »ave nøic

allierebe, og at en anbefaling fra Siv SRiebarb »ilbe funne

ffaffe mig en gob SOJobtagctfe. 3eg fif en ©friøclfe til

rør. 3cl;n SBraibtøøob, Superintendent of the London

Fire Engine Establishment, og bcga» mig meb ben en

Slftenfhmb benab £1. 10 til £o»cbfrationen i SBatling ©troet.

SDenne Qwtt, bor ligger i Gitr), gaaev fra ©t. $auls

ftirfen imob Oft cg løber »arallclt meb Gt)ea»fibe og

Gannon ©troet, mibt imellem bom begge; ben er fne»er,

mørt og uanfeclig, men »i ffullc fiben feo, at man iffc

nben gob ©runb l>ar »algt ben til ©abe for #e»eb=

ftationen. 33eb Snbgangcn til ©taticnen, bcr omfatter tre

£u!'e, 9?r. 67, 68 og 69, ftob en fvaftig ftigur, iført en

mørfcblaa, gro» Uniform, omtrent fem »ere Qlrtillerifteré,

meb en røb $ra»e og en gaffelbannet £iftinftion af

SWeépngffjæl »aa ©fulbercn; ban letuebe ftg

til en ©»roite,

bor »ubfet cg blanf font en røobel i et Qlrfcnal fteb lige

i røunbingen af perten, eg ba jeg f»urgte efter rør.

Sraibwoob, førte ban £aanben o» til fin ninbe røatroS*

bue, ibet b,an bab mig følge meb oøenpaa. 33i gif


104

igjeunem cit ftor 3?agtjtue, ter cpteg tet UReftc af neberfte

Stage, cg brcr bet ftcb enbnu tre ctlcr fire Sprøjter i

ligefaa vt^nteti^ Stanb [om ben førfie : fem eller fer røanb,

alle flabte ligeføin min Jyører, mon uben (vmé Sfutber*

bijrinfricn ,

1

fat

eller laae )paa geltfenge cg bilfebe mig

fyoflig, ibei jeg gif forbi. Si (leg a\rb Jrawen, min

gører banfebe ya, cg mebené ban lerftc bet, funbe

jeg i geb 9io betragte bane boie, floerfe Sfiffelfe. Tbi

rør. Sraibtoøøb er. bcab jeg bengang enbnu iffe tilfulbe

inbfaae, en moerfr-eerbig røanb, c^ Sarferen imI blice ccer=

beoiift bercm ligefcm jeg, berfom bet ellere luffes mig at

ffilbre, brat) f>an tyar ubrettet. #an er »et benceb tøatø«

fumbrebe Sar, ftcerf cg traftig mcb et f»a>rtbr;gget Snfigt,

bcr røber baal-c Gnergi cg faamegen humanitet, fem fan

ferene* meb beftemt SiUie c.] en jtorft ubriflet prattif!

Santi uben Stygge af Sentimentalitet; fe Ir* bane fterc,

baarbe, baarebe .fvtnber foretom mig at ttibe ben paa biéfe

(Sgenffaber, tbi jeg er neget ccertreiff i £>enfeenbe til Gbi--

remantien, forfaar-ibt fem jeg nærer bon Ixc , at £


105

r-crfenet, men at jeg bernæji bat f ommen for at fee en

3ltebrant; jeg ffynbte mig at tilfoie, at jeg »el »tøjle, at

bet iffe funbe arrangeres en faatau til min 9ct)ttc og

gomøielfe, men at jeg trilbe bete t)am om £11 n sir; $aa

Stationen for tenue 9iat og om JiQabelfe tit at folgc met

eel af te mange iftne og te entnu

flere 9h}égjerrtge , ter ftitie flige Slnmobninger, faac tcres

Etøjfe oi.>r'i)ltt. #an ffulte faa fulbjtønbig fora mulig be*

ft>arc alle mine ©pørgsmaal, eg terfom jeg inlte tage

tittaffe met et 9iatteleie \\\a bane te, ta l;ele bane gamilie

rar $aa Sanbet, ffulte tet »ære barn fjært at l;ufe mig

baate inat eg feuere, ffjøntt tet iffe rar rimeligt, at jeg

tilte fomme forgjfftocé taften, tt)i ter gaaer fjeltent nogen

9tat, uten at ter gjoreé 53rantatlarm, og til #o»eb*

fiationen femmer ter ftetfe Melting. £an fteppete fin

lille 5?rittr>ibe, jeg tcenbte en Cigar, ter fom Brandy and

water yaa 23ortet, 0^ ri begt)ntte ror Samtale, ter før*

tes efter ten maieutiffc 3D!etf)otc raeb ©børgSmaal og

ttc atter funte Iccfe en Qlf*

b,antling i Quarterly Review for 1S55, ter ffiltrer

SBranbvcefenet i Sonbon. 91 f eg til fjarte 9)h\ 23raitmoot

gjenuem et Jalerør, ter utmuntete »et Kaminen, rettet


10G

et Bpørgåmaal tit ^yolf cnc nebenunbet i Q?agtftuen, cg

fcnerc gjcrbc ri en ftor 9hmbc gjennem bele Stigningen.

£enob SRibnat gi! 2)cr. Sraibmccb tilfengé efter

forft at bare anriift mig mit Dcatteleie cg giret Crbre til,

at rer ffulbc Caibed baa mig, berfem en "vlblcé bier

melbt. 3eg rar iffe tilftnté at (ægge mig fer bet fterfte;

jeg traf Snfene normere, teg en €lurf af mit paanti

ftylbte @laé , tonbte en friff digar cg begtinbte yacg beter Sæfercn følge

mig i bctte (Stiibinm, cg til ©jengjcelb ffal jeg tilføle,

t)t>ab jeg barbe erfaret nnber min Samtale meb 9Jcr.

33raibrcccb cg [eet paa rer Sanering gjennem Staticnen.

3nbtit fer omtrent 25 Star fiben fanbte«" ber iffe

neget egenlig ørganiferet SBranboæfen i Sonbon, cg bet

ffjønbt mange betrbelige 3lbebranbe — navnlig ben i

1666, fem tilintetgjcrbe crer 13.000 £ufe, 2laret efterat

^eften barbe børtrenet benreb 70,000 SQienneffer — barbe

riift , fer fnnlfc garer Snen rar nb fat. i^eb en 5Kocffe

$arlamentc


107

meget iwige ftømmunatcmbcbemoeiib »crffcbe af bcreé

€ørm, cniMui længere, forinben ©prøiten er ifrant> til at

fatte fig i Sepægelfe, ber er if Pc fjelben 9iøgct galt, naar

ben femmer ^aa 33ranbftcbct, faa at ben iffe fan arbeibc,

og cnbclig mangler bet ganffe paa en fæUeg Drgauifation

meb een (ebenbe SBittie, faa at l;r»crt $ar Sprøiter agerer

\\\a egen øaanb. 23eb Siben af bette officielle og libet

brugbare £(ufning«apparat t;olbt berfør be forffjellige

Swmbforfiffrmgéfelffaber bere3 egne €prøitcr meb tit*

fyørenbc faft 2Ranbffab, og ba (Eclffabcrne tya&be 3ntereéfe

af at frelfe be tjoé bem forfiffrcbe SBeerbier, mcbené

åomimmalbctjcntene f^bc ftørft Sntcrcéfc i at gjore ftg

bet faa mageligt fom muligt, imrebe bet iffe lange, førenb

be private ©prøiter tog albeleé Susen fra be officielle øg

bleø ftebfc mere fulbfomne, mebené t;inc paa enfelte l;æ-

berligc Unbtagelfer nær gif beftanbig tilbage. 9)Jan inb-

faae imiblertib fnart, at ber frcmbragteé et $ab baabe for

^ublifum og for Qléfurancefelffabcrne berveb, at f;øert

ftømpagnieé Sprøiter fyanblebe paa egen |>aanb, og bertil

fom, at ben i og for fig priietntrbige ilappcltyft mellem

^ønfurrenterne begtynbtc at ubarte, om bet enb ingenfmbe

gif faa oibt i Sønbøn fom i 33eflon, l;v>ør rivalifcrenbc

(Eprøiter. betjente af lutter griv-illige, ere ftanbfebe unber*

t-cia for at give bereé SDianbffab Seiligfyeb til en lille

ftamp paa 9?a>r>er eller 9kø oliere!, mebené ben 3lb , fom

enfyøer af farterne tnlbe r-cere førft til at fluffe, fort fra

bem lifcrftprret greb mere og mere om fig. 3 klaret 1833

fom alle kompagnierne paa eet nær — the West of

England fire office — evereené om at famle bereé at:

fprcbte kræfter, at banne et forenet 23ranbr\tfen, fjøié


108

Ubgifter fhilbc utreteé i ^erbiolb tit brert SelffaN fter=

ftffrrngéfum, ea, at ftittc tct unter con i\'anté Scbelfe.

Salget faltt r-aa 5tRr. 2?rai^rrcc^, ter Ijaøbe begDnbt føn

Srfiteft ibuilder) i Sbinburgb, men [enere, ta jcønjunfs

turerne itfe rare gutrfiigc fer ©tigningSarbeiber, fcaøfee

taa,et imob en Knfættelfe i (Sbinburgbé ^rantferrc- ro.

bra.it totte i en fortrinlig Stanb. 3Rr. Sraibtøøob tom

lit Senbon for at organiferc ©ranbocefenet , ban otertoa,

terraa [elø ten orerfte Setelfc. og i te 23 'Har, font

iiten ere forløbne, bar ban bragt fit &igtige (Jrablic-fcmcnt

tit en faatanjiiltfrmmenbet, at bet er SonbønS Stcltbet.

Slurningéøfffenet i Sønbøn beftaaer altfaa mi af tre

2lfbelinger: te trebnntretc Sognefprøitcr meb tercé ufyn*

bige o.} iibebjaefrMcmme SDtanbffab, et nbefjentt SHntal af

Vrirate Sprøiter, ter bolte* i gabrifcr, ftore iD'cagaiiner

ea, offenlige Sugninger, men fom

i [Regelen itfe rifc fia.

uten bror ter er Jare for bereS Sget, og tom iffe f jetbent

nnter gerrirringen ret en Slbløé blive ute af S tant tit

at befftnte tercc- eget #jem, famt enbelig bet af 20 8tøfu*

rancefompagnier i Jerenina, befoftete London Fire Engine

Establishment, ter ftaaer nnter Stør. 2?raitwccté Rom*

manto. S)en fttfre Sfbcting bar faa fomøtet fri tiet te to

anbre i Stygge, at man [aagobtfom albrig borer tale om

tom; ret Slbebranbene mote te neermefte Sognefprøiter

nnter terec- lireftenrer — for itfe meget lange fiten

rar ter enbog en s&irettrice, en 3Wrø. Smitb, fora motte

meb Sprøiternc før to af Citrene Sogne e^ letete berei

SBeøagelfer — men te faae fjelbent noget "Jllrerligt at

beftillc , tbi SJJlabfen er gierne allcrete optaget af SWanb«

ftab 0$ STOaffiner fra L. F. E. E. — bet er Stabltøfe«


109

mcntcté SogftaiMnarfe — famt af ©clffabet West of

Englande ©iprøtter, ber altib mtr-neé fcerffitt, og bcttc

[fal enbog bære ©runben til, at bette ©elffab iffe tiltrcebcr

g-ujienen, tbj tø»ergang bete ©prøitet farlig nce&ncé, er

bet et gratie ftøerttéfement, en Sfteflame i SlabeneS mefr

laftc 2)cél til gforbeel fer kompagniet. 2>et er altfaa

r-cefenlig fun mcb L. F. E. E., at m t)er [fiitlc bejfjeeftige oS.

The Fire Brigade, 3Ibbrigaben, fem bén ogfaa

falbcé, bejtaaer af 104 2Ranb, nemlig 12 3ngcnieurcr,

7 Unbcringcnicnrcr, 32 cetbre, 39 l)ngrc Sranbfclf (firemen)

cg 14 Shibjfe; bene Materiel indbefatter 36 ©prøiter,

nemlig 27 af førfie ©tørrclfe, fom træffe* af £>cfte, t)r>oraf

©rigaben t;ar 31, og 9 minbre, bet fjøreé af golfene.

% oi fertil enbnu foie 9ftcferr>en, bcr.bcftaaer af 4 Q3ranb--

følf, 4 ftuejfe og S £efte ; lab ot enbtoibere regne mcb

©uperintenbenten og gormcenbene i be fire [tore SMftrifter,

boeri 23t)en er inbbeelt; ri faae ba ub, at SBrigabenS t?cle

©tnrfc nbgjor 117 301a nb og 36 ©prøitcr meb 39 £cfte.

Termeb r-aageé bet ooer ©ifferl)eben imob 31b, bet fyur*

tigjt fortetrenbe af alle dementer og berfor bet farligftc

, i en

fonnpcnuTvJfig ©tab, ber paa et gtaberum af to banjfc

Doabratmile bar 380,000 £mfe, batrtrebic billion Snb*

bnggere og inbeflutter SBcerbier, ber iffe funiic beregnes,

uben at Janfen finmier berneb! Srigabcn fyax virfet i

23 5lar, og ber foreligger £ata til at bebømnic , br-ab

ben bar ubrettet; mebené ber i 1833 reb 458 3lbcbranbe

totalt øbetagbeé 31 £nfe, ftarft beffabigebeé 135 og let

beffabigebeé 292, rare bisfe Xal af 749 Slbebranbe i

1 s 13 refp. 29, 231 og 4S9, af 900 Slbcbranbc i 1853

refp. 20, 241 og 639. 3ntet Sranbrcefcn fan fort;inbre


110

3(beøranbe, tct gjcrlber alene cm at ftanbfe cg flnffe

bcm faa burtig fem mulig, ea, ter fan iffe giøeé noget

betre Semit vaa Srigabené gertjenefter, enb at ber i

1S33 øbelagbeé totalt 31 ©tygninger af 4 5S, mebené Jollet i

1S53 fun ø« 20 af bet tobbtltt fintal, 900, Dg berøeb

maa bet enbnu erinbreé, at i biéfe 20 Sat ere iffe blot

Sffianbene bierne fterre »eb Søené ftabige Ubøibelfe, men

i bet Snbre af £tabcn, navnlig i Gitr;, ere Sugningerne

blevne bcierc cg mere fammenvaffebe, bmlfct gjør 6lut«

ningearbeibet faatneget »anseligere, garcn fer Siben« Ub*

brebeKc faameget fterre. 3 biéfe tøve *Jlar bar ber i

gønbøn roeret 14,924 Jlbebranbe, bocraf fun 535 bare

mebført total Øbelacggelfc af ben antambte Sugning,

4,298 aløøtlig cg 10,091 let »eftobigclfe,

Senben er inbbeelt i nre ftcre SDiflriftcr : fra Cft

inbtil ©L $aul, fra €t. $aiil til (Sharing (Sreee, fra

Gbaring iixoié imeb Bejl og enbelig Søbjtben af globen.

3 biéfe Xiftrifter, bet l^rert f>ar fut germanb — bet ril

ftg«

en 3ngenteut, fem er [amtlige 'Staticner i Xiftrifict

eperorbnet, t)ar at mebc »eb enbrer 31beøranb i bette eg

at tage Doer! ommanbeen , naai 3ttr. 23raibreocb iffe felø

er tilftcbc — ftnbeé ferbeelte 14 Stationer, beio €ter=

relfe af røanbffab eg Materiel retter (i g efter bet cmfring=

liggenbc jtøatteeré 2?effaffenbeb , og beéuben ftnbeé ber 3

(5rtrafrationer, boer ber fim bolbeo en enfelt Sørøite meb

te tytanb. 9kar ber til en Station femmer SWelbing om

en "slblec-, unberføgei man iffe førft, cm ben brcenbenbe

Sugning er aefureret bo«? et af be hjøe 3elffaber eller iffe;

i et 9k er Sprøiten cg bené SRanbjTab afftcb, felø cm

ben ffal tilbagelcrgge en meget lang 33ci, cg bet er iffe


til

fjclbent, at ben tjørn en l>att» Snec£ cngelffc SDMte, ja

enbnu længere, for at (luffe »eb Sugninger, bet flet iffe

eve aéfnrerebe. ftorffjellen er Hun, at »eb forjtffrebe øg-

ninger rebber SWanbjfabet , tytoab bet fan, efterat Siben er

[ruffet, mebenS bet eflerø, fom bitligt er, øtoedaber Gicven

felt- at tumle meb ben flnffebe ©enge. 2Rcn Sibbtigaben

er c^3 blider bog et feri&at ©tabltéfetnent, foié llbgifter

afbolbee alene af gorjtffringøfeljfaberne, ben beflrccber pg

følgelig forttinsoitø for at frelfc forjlffrebe SBcerbier, cg

bene Stationer cre valgte meb fccrligt £cntøn fertil. £e

ere talrigft i og tt Sentrum for

kapitalerne, ber inbrettcé ogfaa en n» Station. £ø»eb*

ftationen er lagt i SBatting Street, forbi ben ber er

baabe i dentrum af ditt) og i umibbelbar 9terfycb af ben

i |>enfecnbe til Stbebranb farligfte 5>eel af Sønbøn, nem*

lig be ufytyre, palabéltgnenbe DJkgafiner for 2Jkncfycfrcr--

»arer, ber firceffe fig \\\a begge Sibcr af dannon Street

og ere blet-ne faameget bcfto farligere, fom be ab en Dm=

vci fyav-e eluberct 93&ggetor>en3 23cftemmclfcr og inbcfyolbe,

ijtebctfor be tiUabte 200,000, iffe minbre enb 1,100,000

ftubiffob, ber ere teet ffilbte meb let antcenbclige SBomulb«*

»årer og iffe afbetcé »eb nogen 93ranbmuur.

Stationerne ere iffe blot 23agtlofalcr, be ere tillige

golfene? £jem. £«r Station fyar ftt beftemte fintal af

be førjf jetlige tlaéfer, og 2Kanbffabct er inbbeett i 23ag-


112

rev, [om efter Jour aflofe binauten, men te, fon ere

frie, ror terror iffe fortab* Stationen uben fpeciel JiU

latelfe, og teriom btxté oagtyaoenbe kammerater tatbeø

til en Jltloc-, maae te inbtage terec- *ptabé, bet ril ftge

møbc i Sagtjtuen i fult Uniform og meb ntoe Sptøiter,

reb« ril at fare offteb paa bet forfte 93inf, faa ar ter

unbertiben iwa en Station fun er en enfelt røant tilbade

for at mobtage iØceibinger og beførge ffleferoen intfaltr.

2rort'eu refrurcrev? »afen lig fra farinen; man har gjort

ten Stforing, at DJJarrcfer ere bebjt ft'iffete til tet an«

ftrengenbe 9lrbcite, ter fortrev af en fireman, te ere

ranre ril ar flatrre omfting, te funne toie SBeir og Binb,

te bare unter beteå" tibligere lonr erbrerret ftg en ri*

ttontuitc, forfraae i ftøbéfalb ar bauMc felriutntig, og

»eb Siben Deraf tjente te Disciplin og Suborbination,

ter ere ligefaa notrentigc, bror flammerne utftvoeffe bete«3

bcgjecrligc lunger, fom bror Stormen pibjlcr Seilenc raa

ter orvovre #ao. poltene antage* i heglen i en eliter

af fra IS til 25 5lar, men bare te titligere roeret an«

fatte ret 2lufniug*rcrfenct, funne te antage* iuttil 4(J

2lar. Sønnen ftiger for te forffjeflige aiae-fer fra 21

SbiQingé for &nare ©ranbfolf til 24 Siv 6


113

[abet ftg gamilie. SWan er mi faaoibt, at nacficn l>clc

SRanbffabet boer paa Stationerne, og for Soligen fra*

brage« bet be Ugifte 1 3b. om Ugen, be ©iftc et 33clob

efter ncermcre Crerecnéfømfi.

Som aflerebe fortalt, gil oi igjennem bele Stabltéfe*

mentet. Te Ugifte bare umibbelbart oeb Sagtfiuen et i

fmaa SRum afbeelt fæfleé Sooeuætelfe, men for be ©iftc

er bet inbrettet ^ggelige fmaa Seiligljebet i be orrc

gtaget, og fra Sagtftuen fører ber til fyrer STOanbS 6eng

en Slløffeftreng, reb Ijoilfcn ban fan »æffeg, naat bane

Jjcncfte befyøpee. 2llt rar i ben mønfteroarbigfte Otben,

fftrinenbe teent, fom man fint ftnbet bet i JhrttøgenS fianb.

Det rar en fanb gørnøiclfe at fce ben 2ftaabe, paa r)t>it-

fen Doetotbnebe og Unbergione bebanblebe binanben; bet

rar fom een fior gjamUie, og golfene betragtebe SERr.

©raibrooob fom bercé gaber. (Snbrcr af bem rar iorig

for at rife barn .dofligbeb, og jeg fpurgte ncppe, forcnb

jeg fcf et Soar, faa flart ,og faa beftemt, fom bet fim

fan faaeé af en engelfESlrbeibet, ber altib fjenbet ftt gag

tilbunbc-, men tigrignof fom ofteft beller iffe Støete. £rer

Hftanb recb, ar ban reb Drben i Sjcncften, røunftligljeb

og 3rer fan arbeibe ftg op til be bøierc ©råber, øg

benne 23embftbeb anfpotet barn ligefaa meget fom en bøi

©rab af esprit de corps ;

Slbbtigaben

er et af be popu--

laitcfte Roxpé i Sønbøn, ben ftnbet SBeloiflte og Unbet*

ftøttelfe, bror ben fommet, øg brer cnfelt 2Ranb beftrocber

ftg for reb jtn Jlbfcetb at beftrrfe ben gobe Mening, fom

^ublifnm noerer om Gtablic-fcmentet. Jer inbttæffet iffe

nogen Slbebtanb, uben at Srigaben begaaer, brab ber i

ftreng jnribift* gorftanb er gorbnjbelfcr, for t;rilt'e gooene faft=

8


114

fatte Straf; golfene brrtbe mcb 5?olb inb i *Prioatbufe,

ber efter ben bef jenbte SRarime : my house is my csstle,

erc ufroenfclige .

bc

[prange Tore o^ SBinbuer fer at femme

noermere yaa 3fbcn meb bercé (Slanger, eg berfem Kogen

r-ilbe frocoe bom tit QInftar fer [Rotten , fimbe Tcmftelene

iffe unbgaae at bomfalbe bom, ffjenbt ber iffe foreligger

nogen animus lueri faoiendi eller anben forbrtybetifl •'penfigt.

2Kcn bet er enbnu iffe ffeet, at nogen baarbnaffet Gnglacnbcr,

ftottenbe ftg til fin ftrenge JRet uben at iur-ce ftg om

SSilligbcb, bar braget Srigaben til 5lnfoar; kompagnierne

evfrarte altib ben Stabe, ber tilfoieé unber Sefrraøelferne

for at [luffe 3lben, og Gnfyoer er eeerbeoiift om, at

Slufningémanbff'abet iffe gjør 2lnbet, enb loab $enfønet

til 21Ueé 93el meb ^øboenbig^eb frctoer.

93i gif fra SSagtfhien, boer Dcattcoagtcn føgte at fer*

flaae Tibcn r-cb fine frumpebe åribtpibcr — bet er i

Gnglanb noget Sjclbcnt, at bcr faalebcé rtygeé lebaf ?aa

et quasi offcnligt Stcb, men Itnbtagelfcn er berettiget ber,

boor bet gjcelber at belbc gfoltene faa liolige eg aaroaagnc

fom muligt — til et fjert Sfuur, boer ber oar eoftillct

enbnu et 51ntal Syroitcr, betebte til at inbtagc be forftco

$labe, bciicm be bleo tagne i Jjenefte, og til Stalbcn,

boer £cftcne jieb i bered 2?aafe mcb Scletoiet yaa.

Gtabliéfcmcntct bolbcr iffe felo £c[te, bet leicr bom, og

ftoerfe, fraftigc T»r oar bet, ffjonbt en Teet af bete«

Tag oar inbtoiet til bc flere Omnibuelfer. $aa ben anben

Sibc af 93agtfhicn \?ar ber et lille Mentor, boer Stationens

^retcfcllcr laae epflaacbc. 9iaar en ^bles melbeé til

en Station, fenbeel ber berfra ftrar Gftcrretning til 5>i*

firiftete tformanb, eg benne fenber te (Sange baglig en


115

JJlavport tit ©ufcertntenbenten, fyvori (;an efter en tn>ft $or*

nuilav inbberetter, boor 3lbcn fyar »æret, (Sterené 9?aon og 23e*

jtjeeftigetfe, ten fortnobebe Sarfag til Siben, policens 9?um=

mer, l>oé biMlfet Kompagni ter l;ar baret tegnet gorftffring,

naar SOMbing inbtraf og »eb l;»cm, fotoitfe ©prøttet bet

motte, tunlfet Sanbfonipagmeé Sebninger man bentyttebe

(i Senbon er SBanbforfaningen et privat goretagenbe, (om

er beelt mellem forffjelligc ftore ©cljfaber) , og Ritten

©fabe ber er anrettet, gra ©uperintenbenten fenteé atter

fotoet SWorgen 9ftappo\t til ^Principalerne, be trpe Séfutance*

fompagntcr. ©rationen! protokoller ere tilgængelige for

$ublifum. JRaar ber (;ar »æret en frorrc 3lbebranb —

be minbre blioe altrig omtalte — »runler bet i Sffiatling

©treet af penny-a-liners, SRijljebércferenterne for te for*

(t'jellige SBlabe , font tyer optegne alle te faftiffe Xata og

nt|"mt)ftc tiéfc efter bebfte ©tone met 33cf!ri»clfcr af „bet

rafentc (Slemcnt" og „te fnittrenbe glammer". 3cg

tcenfte mig tilbage til ftjobcnfyaon, l;»or te jiaffcl« 33late

ere i ben florfte 9?ob for at erfare 9?oget om ten ©for*

fteenc-ilt, fom 9tatten iforocicn t)ar »cellet l;ele 23t)cn, og

l;»or iffc fjeltent felt-e SRetaftenr en chef maa bcgioe fig

til 23rantftetct for af metlitente £uiiébeboere eller forte

Dtanbfoll at faae Sitt fortalt om battene Segitventøeber.

£»ilfen Settelfe for ol og l;inlfen SBefjagctigtjeb for $nb=

lifum, berfom »i i ftjobcnb / a»n foasbe et faatant 23ureau,

fclt> om »i if fe f)aote penny-a-liners, benne journaliftiffe

kategori, fom beStocerre entnn iffe eyiftcrer i £anmarf,

til at fcettc tnleur paa ©titen.

2>cn gunjtige Scefer »il erintre, at jeg fttter i 9Jh\

SBraitroooté ©tue og Icefcr i Quarterly Review, met

8*


116

tune ©effrtøelfe jeg f>ir fammenbelbt mine egne erfaringer.

SWon ffulbe iffe trcc, at £tben funbe gaac faa tjurtig;

men Sloffen er bleøen 3, Svfcnc evc brambte langt neb,

Jvorraabet af Cigarer er opbrugt, ©laéfet er forlcengft

tomt, o^ ftebfe yppigere mclber bcr jtg en af tic-fc nervcufc

ffulbegtyéninger, ber uunbgaaelig følge mcb i>iattevaagen.

21f

og til t;ar jeg luttet, cm ber iffe jfulbe femme nogen

2Relbing; [eg ønffct iffe, at Woget jfal brambe, men ber=

fom bet er bcftemt af Sfjacbnen, at et eller anbet $vmi

ftal gaac cv i glammer, faa øilbe bet »ære mig over=

orbenlig behageligt, om bet funbe (tee nu. "Jllt rar imib-

tib tvft og fritte. 3eg traf mig tilbage til ben mig auvi(te

Sofa, lagbe mig meb ^Utberne paa, baffebe mig til meb

en reglementeret Cverfavve og berebte mig til at (luffe

C^fet. Jr>é! £øab er bet? — @n Gab tommel raelenbe

gjennem ©aben. Sfulbe ben bolte ? — 9iei, ben tjørn

forbi. 3eg (luffer 8^fet, og mebené SRørgenboemringen

(finner inb gjennem Øhillegarbiuerne, fvnfer jeg i en balo

©lummet; lonbonffe firemen og fjebenbavnffe Natvægtere

opføre øibunberligc (Scener i mine Xromme, og et $Pat

(Bange farer jeg op i ben fafle Jro, at en SWanb bet*

nebefra bringer SRelbing om, at „Noget bar vii(t jig".

SKen bet er en Sflufton, og tiljtbjt fover jeg inb for 1 1 vor.

la jeg øaaguebe Sti. S, var min Sart allerece xwa

SBenenc c,} beflagebe meget, at jeg bavbe fvilbt min Nat;

bet var en (tor (Sjelbenbeb, at en 5Rat gif ben uben en

Slbebranb, gjentog ban. 3eg fagbe barn, at jeg iffe

regnebe min Zib for fvilbt, ba jeg barbe faaet Seiligljeb

til faa grunbig at førberebe mig paa at fee Morvfct arbeibe

øeb at (tubere bete Crganifatien, oc\, jeg bab fun om


117

JiUabelfé tit at titrtc førntye gorføget cm aftenen. 3eg

forlob Stationen, jujt fom bet ncejle ©Pifte l;arbe ooer*

taget ©agten, og betroebe mig til en &ab, fyrns ftubft!

rar ifarb meb at inbtage fut SWorgenbrif t;ov? en om=

ranbrenbe IRefiaurateur , fom af en mt>fliff SBlifinbretning

ffjetnfebe baabe £bcc og ftaffc, mebené rarmt #»ebefcrøb

bamOebe xwa boppen, ©jennem bc mennefPetomme ©aber,

bror hin ben ebige policeman gjorbe fin SJhnibe, førteé

jeg halvt fooenbe til mit #jem og fogte reb et $ar Jimer«

Søvn at fti)rfc mig til ben ncefte 9? at.

(Sn Slbefcranb maa ligefom et øfyroærPeri fecS om

Watten; i 2RørPet t;ar bet £> c t c ©Puefptl noget bcemoniff

Snciterenbe, fom reent forfoinber i bet hare ©agltié, og

ft'nlbc jeg biraane en lonbonff 3lbebranb, maattc bet Ⱦre

om Watten, eller ialfalb bog om aftenen. 3cg blev bei-

for iffe mic-trcftig reb at l;ore paa Stationen, ta jeg

fom berben , at bcr i SDagenS Søb l;arbe ræret tre 2JM*

binger, og golfene ferfiffrebe mig, at inat maattc ber

Pomme Woget; bet tulfee rare albelee uhørt, om be l;arbe

!Ko to Wcetter efter bjnanben. 3eg gif atter op til 2Rr.

SBraibtoøob, fom barbe låret mig en lille $aPfe af (5ta=

bliefementcts 6tatuter, £jeneftereglementcr, Scbemata ofr.;

bet er en rcerbifnlb lille Samling, fom jeg omhyggelig Ijar

orberaret, og fom fotfjaafcenlig engang i Siben ffal Pomme

mig til Wtttte, naar bet befluttc« at nebfættc en $om=

mivfion til llbarbeibelfen af et gorflag om Drganifation

af Sjobenfyaøné 23ranbrcefen, britfet S'ørflag berefter fen=

bti til SBorgerrepræfentanterneé , SØiagijiratenø , SBranb*

forrfete og SngenteurPotpfetS SBetcenPning og tangjoint

trecbee ihjel meb 23etccnfeligl)eber, inbtil ber en ffjønne


118

Dag (feer en Ult)ffe, fem britter Utef ormen fremab ovn

iwii øg

pottet , uben at ber engang fonferereé meb be

orlbw SBetamtmnger. 3«! beffrev til ©jengjalb 9Wr. 33raib*

ireeb, bvørlebe* Sranbraefenet ttar inbrettet i mit gcebre=

lanb, fortalte barn om vort tvungne Jcrfiffringi-rccfen for

kogninger og cm vort monottoliferebe 3Jiøbeiac-furance*

femr-agni, ter meb ftor 3?egjcerligbeb inbfrætter fine 2Jiulf=

ter, men otterlaber til Slubre at (luffe Siben; om vore

i\tgterviber øg Sluffer; om vort 33vanbf ervé , ber er

baabc ivrigt og bv,gtigt, men er en ftor ^llmeenvecbning

iuebetfor en lille ftaaenbe $ctx; om ror 2?ørgervcebning,

ber maa møbe for at bolte Drben; om ttoi fulbftcenbige

SJkngel ttaa Dietffaber til at frelfe SQfcennejler øg om

meget Snbet. 2Refc en Slanbing af bevngjerrig @fob< og

sTicmvgelfe yaa mit Sanbé Segne borte jeg D?ir. Sraib*

tøøobé hjertelige Satter og forbaufebc Ubraab, ber af*

»cjlebe met binanben. „dlaa, Sir!" — fagbe —

fyan

„bet er baabe [øtgeligt og latterligt. 9Ren ber er en

fmuf 2Rarf for faaban en ne\v.*paper-man , fom £c er.

gertcet bem, bvorban tti ber bave bet, brug bet (Søbe øg

unbgaa bet gorfeerte. 6hin i iDereé 2lttié», faa bet

bunbrer, øg gjør en (Jnbe paa alt bet £umbug, ber

(ttilber Siben for faa mange golf øg ingen 9tytte gjør."

3eg forflarebe b/am, at bet iffe gif faaban til, at vi

bavte SRagiftrat og ©ørgerrevrocfentanter og SDttnijterium,

at „Xagblabet" iffe var en thunderer (om Times, ber

funbe Moefe gamle SWure ooerenbe meb Safuncr, og at tti

Detuben bavbe abffilligt Snbet at tage Bar« xwt, blanbt

aubre £ing vore otte govfatniuger og ni gorfamlinger.

Tet bragte Samtalen ben paa v

£olitif, berfra fom Di


119

øoet ii( SReligioncn, og bet bier SWibnat, uben at bi fare

bierne fovftrrrebe. 3cg biet) atter labi alene, og jeg be-

gqnbtc at gjennemftubere min $affc. 2)erfom Sceferen

iffe er mere troet , enb jeg bat bet, funne ri fertfeette fra

forrige 9Jat; ber er enbnu iHbjIittigt at fortælle.

Olbbrigaben , om

brillen ri bibtil ubeiuffenbe (;are

talt, f;ar hin bet ^rerr at beffrtte £»u[c og 2>ccrbier imob

Jlbc-raabe; ben girer fig iffe af mcb at fretfe 9)cenncffer,

eller ialfalb er betre bog fim en unberorbnet og fcfnnbair

£ecl af ben* SSirffombeb, ffjonbt man felrfølgelig reb

yaafommenbe Jilfcelbe gjør Qtlt for at rebbe ogfaa 33c*

boerne. £cr er organiferet et eget &ørbé for at rebbe

SJtenneffclir. $axtn for biéfe opftaaer fcebranlig lige i

©egbnbclfen af 23ranben , naar bc af


120

from Fire cg bet germaal at beflitte 2Kenneffelit>

imob 3ib, ligefcm the Royal Humane Society har

til gormaal at beffyttc bem imob et anbet farligt

Glement, Sanb. 55ette Selffab, ter ubeluffenbe be«

ftaacr »eb frivillige ©ifcrag, blev fulbjianbig, cra,aniferct i

IS33 cg l;ar Jtben ben Sir beftanbig nbftraft ftn 5>irf*

fombeb. 3>etø Sefttjrcffe fyar inbbeelt Senbon i 55 8f*

belinger, Srøabrater meb 6iber baa c. 2500 $ob (omtrent

-^ banfl SrøiH), og i 46 af biéfe bar ben ^aa et ba4*

j'enbe Kcnrralbunft inbrettet en Station, boer ber ftnbeé

en SRebntngemaffinc og en øvet IDhnb, ber er tilftebe, om

Sommeren fra 9 om Qlftenen til 6 om borgenen, om

Sinteren fra 8 til 7. %aa intet Steb i ben tætte« be*

btjggebe 3>eel af Sønbon. boer garen er ftorft, er bet

faalebee mere enb omtrent 1700 #cb Kl en ftebningå«

fiation, og IRenneffelio ere faalebeé enbnu bebre beffnttebe

enb 33ctrbicrnc. Ogfaa SRebningéforbfet flaaer unber en

enfett Euberintenbent, cg bet-; Draanifatiøn ligner i bet

£ele meget 3lbbrigabené, ligefcm bete Wanbffab bocrer

omtrent famme Uniform. £er finbeé jRebningémafrtnet af

ferffjellig ftenftruftion , men be, fem nu brugeé bvorigft,

ere ffiiøeUé, ber ere inbrettebe baa folgenbe 2Naabc. %ufc i Bonbon maale; itnber bele langben

af Siremmerne paa -pooebfiigen er ber ligefcm et langt


121

Irug eller en $ofe cif ficerft ©eilbug, og unber bctte

ftnbeé igjen et 9?ct af 9)ceéftngtraab [om en 2ltt 9icfeiK

for bet Silfcelbe, at bet ffnlbe gaae £ul V^a ©ettbuget,

fom forøotigt et mættet meb Mim for at gjøtel minbre

antccnbeligt. ©c glcfte gt)[e »eb Janfen om at jfulk

putte« neb i benne $ofc og faatebeé fenbeé neb fra anben

eUer tvebie ©a$, men i garen« Øicbtif betamfe be jtg

iffe, ocj [t'jønbt ©tigen ofte jiaaer neeften lobret, glibe be

ftcbfc [agte neb og waac uffabte Sotben. ©et er fot=

banfenbe, bolten SDtijiig^eb Sftebningéfotpfetg SRanbffab,

bor tigelebc* ooefenlig teftuteteS fra Drlogéffibene, lægget

for Tagen; gortroligbcbcn meb garen f)ar gjort golfene

folbblobige, tjvor ben Uør>ebe bitte mifte 23cfinbcl[cn, og

fyertil tommer, at be ftebfc arbeibe i talrige og begeiftrebe

Jilffucteé SRcetocetetfe , fymé 23ifalb inciterer bcm til at

»otte bereé eget 2it> i gorfyolb, bi>ot be r>cb folbt 23lob oilbe

tiotbe fig tilbage. (£nt;oer, bet nbmeerfer fig, toeeb, at l;ané

9iaon vil gjenh)be ooet l;e(e (fnglanb, at bet fremfyemé

meb Ubmcerfelfc i ©eljfabeté beretninger, og at l;an fan

regne paa en (htrabelønning for fit 2Kob. 9ioglc

(Sjemtolet inlle bcbft oife , b,»ab biéfe golf oooe og ubtette.

3 November 1S44 pat bet en 3lbløS i et teet befolfet

#uu3 i £atton ©atben ; ba Conductor ©imfbine fom

meb fin SDtøjluie, fab en OJcanb i SBinbueSfatmen \\\a

anben ©al, og paa ben mobfattc ©ibe af bet breenbenbe

£uué tjcengte yaa ttebie ©al en 2ftanb oeb jamberne i

23inbueofarmen. €nnft;inc tebbebe meb Setfyeb ben gøtfte,

men tutbe iffe fatte ben forlctngebe €tige til 2Ruten, af

grtigt for, at b,an ffulbe ramme ben Slnbené £ccnber og

berøeb bringe l;am til at flippe barmen ; ban maatte bet*


122

for ftaac paa ^ct oocrfrc Ix'ux af £orcbftigcn, forfra fyan

netop fnnbe naac t'en $a?ngenbeé gobfaaler, og raabtc

til t)am, at f;an ffult>c labe fig falbe, men SRanben rar

boritum, Sunfbinc, ter jtob uben nogen anben Stottc

enb SRuren, maattc træffe Kim i ^øboerne, indtil ban

falbt, ag, utroligt [om bet føneø, Irffcbcé bet barn bo^j at

(abe barn flippe mellem ftg og SDiuren net i Seilbuget,

faa at ban gleb uft'abt neb til Sotben. Gn anben Con-

duetor, Gbapman, fteg reb en Cslbløé i Jottcnbam Goiirt

SRcab inb ab et Binbuc l\ia anben ©at; to ©ange maattc

ban benbe tilbage, ba $øgcn (luffebe ban? Cngtc, men

ben ttebie ©ang opbagebe ban i Særelfet reb Siben af

en 2)ianb, 5?onc 04 to Børn, [om alle fom neb gjennem

Seilbuget, [orinben Gbapman, nocften fralt af Drogen,

unber URenneffemaøfené brønenbe 3»oel forlob SBoerclfct.

3 Spril 1S54 branbte et #uu$ i 9ia?rbcbcn af 9Bt)itc*

$apel; Conductor 23oob trængte inb i et 93cerel[e paa

forfte Sal, bror 3lben atlercbe barbe begrmbt at gjennem--

brønbe ©nlret, fom neb ab Stigen mcb en Jlone yna fine

Sfulbre og mcb et Sam i et [ammentntyttet Sagen, brie ftnube

ban fyolbt i Jamberne, fteg op igjen, bjalp en 2ftanb til

at ftigc neb ai1 Stigen og fulgte felr efter mcb et SBatn

unber brcr 5lrm; neppe rar han f ommen neb, førenb

flammerne inbbrUlebe ben bele ©tygning, og bet bier

umuligt at rebbe be orrigc Beboere. Diaar bet er umuligt

at anbringe Stigen, opforbrer man m, ber fra SBin«

buerne raabe om $jtttp, til at fprii.ge neb \\-\n et [tort

Strffe Seilbug, fom bolbee ftramt af fer eller otte SRanb,

og brie SlafHcitet afbøber gfalbet; brcr Sprøite mebføter

et faabant Styrte Seilbug mcb fterrfe long i hjørnerne


123

(the jumping sheet) , men fiunbøm er Sprøjten iffe enbnu

femmen, ooi man bar et (*rcmpcl paa fjelben Dpoffrelfe

»eb en faaban 8eiligl)eb. *J5olitif onflabcl Srafforb flillcbe

ftg ben unber fBinbuet paa et breenbenbe £uué 09 lob to

^erfoner falbe neb fra ømjtc Gtagc paa bane Cegemc,

bror be øilbe ftobe ftg minbre enb paa ©teenbrøen; begge

flap berfra mcb ubetimelige ftontufioner, men bet ftnbeé

iffe angivet, brerlcbci? bet gi! ben opoffrenbe ^cnftabel.

— ftebningéforpfet bar ubfolbet en ftorartet 23irffcmt)cb

i be true Sar fra 1S33 til 1S53 fyare fceté SRaffinct

møbt reb 2041 Slbebtanbe og frclft iffe minbre enb 214

2Rennejfelir>, i bet pbjie Slat alene 46. IRcbningéJorpfet

cg Slbbrigaben jtaae binanben bi font Srøbre, ffjønbt

enhrer af bem l;ar fit faregne departement; 23ranbfolfene,

bet efter bcreé 3"[truftioner altib [tude roere ibetminbfte

to, naar be r>ore fig inb i breenbenbe Stigninger, fyjcrlpe

efter bebjte Grme SRcbningéfclfene, ber ofte maae gaae

alene, og til ©jengjcelb bentytteé SRebuingemaffinerne af

SBranbfolfene for fra bem at bringe Sanbftraalen til at

fpilic birefte paa Siben, b-r-ilfet i Snfltuftiønetne for

SJtanbffabct atter og atter fremsættes fom et ^oøebpunft.

?e lonbonffe Jlbebranbe l;a»e bete« noiagtige


124

ganffe beftnterlige øg tilbede eneftaaenbe Sremtoter; ccn

SlbløS er opftaaet beb, at en 9totte f>ar gnabet paa 33or=

ftiffer på, vc^ griftionen af te gnabenbe Jænber bar an*

tænbt biéfe; en 9Rarn bar (eget met ©boblfriffer og bor=

»et antantt eet £uué ;

$øh>anbe

bar een ©ang foraarfaget

^Ibclnaut ucb at bete talten i en itfluur faaletec-, at

Sernframberne bleb rotglotente, forfra ^l^cn ta for=

plantete fig tif Sjatterne; 9ftcgn Kir fem ©ange bart

ben famnie SBirfning. (nit nu interec-fantcre er bet at fee

©tariftifen em te talrige Slbépaafattelfer, fpm 31b«

brigaben bar ligefad meget Jaleut fem Crelfe i at op=

tage, felb em flanen er altrig faa flogtig ubført; man

regner, at af føb Stbebranbe bcc- fmaa 9?aringøbribenbe

er i bet mintfte een paafat. 9Jien bette berer if fe tiret'te

til bet, brermet in ber beffjæftige o«, eg bi rente ee til

et narmere liggenbe Sbøtgémaal , nemlig bet, brerlete


125

fc« forjfjcfltge Stationer, og efterbaanben fem bet tnffes

at renf« Bonbon for Kulrøgen, »tt bctte »et ogfaa bli&e it>ærf=

fat. Wltn aflcrebe nu er ber førget for, at bor uben (tor

Sefojtning erbolbee b,urtig og fiffer 2Mbing om en^bcr

SlbtøS. Slbbrigaben bolber iffe frie Ubfig, men ben I;nr

ti! fin Jfenejle førft be 6000 ^oliccmen, af tymlfe ber

Dag og i>iat patroutflerer et ftort fintal i br-er ©abe, og

fora paéfe paå en Slbløé fora Katten paa iØlufen, efter«

fora b»er Srøanb »eeb, at ben førfie SRelbing om en 3fb*

(øl til en cif Stationerne inbbringer b,am en balr> Soec=

reign (H Wbl.) Tenutft er ber alle 5)rofrl)fefubffene,

af rttMlfe ber ligelebeé til enbr-er Jib ftnbeé nogle paa

alle £o»ebpunfter, og bet er iffe fjelbent, at en (Sabman

i een 5Rat tjener fire eller fem ©bJUingé »eb at fjorc raff

til ligefaa mange Stationer og bringe SJtelbinger (calls).

(fnbetig er ber ben fun altfor talrige ©fare af fattige,

ber om batten »anfe omfring uben£miélty, oct, fom iffe for*

fonune nogen Seiligbeb til ligelebeé at fortjene bereé Sbilling.

Cm Tagen er ber altib en SØiængbe Crfeelofe, fora brtøe om

og nære (tg af „f;»ab fora forefalber" ; bc paSfe ogfaa

paa Slbebranbe, oo^ \\\a en af be flubenbe Quaicr -:eb

Sonbon SBribge »ar ber en SHrbeibémanb, fom

i mange

5lar bavbe ernæret fig ret orbenlig »eb blanbt 9Jnbet at

bolbe PEarpt Ubfig op cc\ neb ab globen, br-or bantf ør>cbe

Cic albrig tog feil af fJiogen fra en ©lorfteen, men faae en

Slbløé, tange førcnb nogen 2lnben anebe ben. Naturlig*

»itø inbtrccffcr bet unbertibcn, at ber fommer urigtig

SPMbing, eller at ber gjørcé falff 2lflarm. 3 be ty»e

%\x fra 1S33 til 1S53 er ber 1G95 ®ange. gjort falff

Olllarm, men bet er fun fjelbent, at faabe SOienncffcr mil*


126

brille 2?ria,abcn£ Sartmagen^eb til at navre ben Vptil;

yppigere er bet berimeb, at attfer amgfrelige golf PFuffcé

vcb en eller anben Skåning, fom be antage for 31blø«,

ea, gjøte forfeert SRelbing. 3 5Wo»etnber 1S35 rar em*

trent bet balre SWanbjfab og bet balre fintal Syrener i

SBeoægelfe fra 1 1 cm aftenen til 6 cm SRorgenen fer at

føge efter en Slbebranb, ea, en £eel af Znufen tilbage«

laa,be benreb 15 engelffe STOiil, men bagefter fif man at

rite, at bet »at et ftetrft SRorblbå, ber t;a»be fremfalbt

b,cle gorftorrelfen. 3)et følgenbe Sar feer en ©prøite afjteb

efter een opgaaenbe Sol, tøotø ©traalcr i SRorgentaagen

to^ jta, ub fom ©finnet af en ftcerf SBranb, men unber*

t>cié traf ©prøiten tilfcclbiarii* yaa en oirfelig 3lbtøti og

tjente faalebeé uventet en præmie.

9?aar ber femmer SWelbing til £erebftaticnen , unber*

retter fcen Sagttjavenbe 5Rr. SBraibrooob bcrom. Snbogfaa em

Katten mobtagcr ©uperintenbenten felo UKelbina,; et Sale*

rur fører ep til $øt>cbgjerbet af bane ©eng, reb ben

jtcbfe broenbenbe ©aéflainme raabfpørger ban ben (onbønflfc

SBebifer (the directory), fem er nea,et Ijenftgtémaéjtgere

inbrettet enb oør fjobenbarnffe, og berfom 3(ben er i

(Sitp eller i en af te [tore ©aber, er ban i et Din fcerbig

til at tacje afjteb meb ten ferfre ©prøite, men i mebjat

Jilfælbe laber ban fin foreman fereftaae Slutningen e^

for»et bibete, inbtil en nti SWélbing forfturrer f;am. gem

Sttinnter anfecé for rigelig £ib til at faae £cftene fttlbt

forfpambte ea, fatte ©prøiten i ©eocegelfe, men fire et

bet ©abøanlige, og bet gjørcS ofte i tre, tbi #uttigf;eb

er $øoebfagen, og ogfaa ber anfporeé golfene ocb $ra>«

mier, fer ben ferfte ©prøite af 30, for ben anben af 20,


127

9% fer ben trcMc af 10 Sbillinge, fem crlct^oicé af ©og*

net. 3 t*cu fjørftc halve £ime, efterat Siben bar viift jig,

fan een ©prøite ubrette 9!)cere enb fencre tre eller fire, og

fyeri ligaer ben $cmmeligheb, fora gier ben ringe ©tyrte

af 46 BpXBittt cg 104 SWanb [ilftrceffelig for ben

umaabclige 23r). SDerfom ber ffulbe opjtaae en Jlbebranb

[cm ben i 1666 eller fem ben, ber i SOki 1S42 øbelagbe

damborg, faa bil Slborigaben i forening meb alle Sogne=

[prr irer ganffe oiji Sntet [ormaae, men $atn&orgé langt

[terre ©ranbpæfen formaaebe jetter Sntet, »ort eget vilbe

enbnu Hbligere »cere magteeloft, cg Sonboné 23ranbvce[en

er bet bebfte, forbi bet bebre enb neget anbet er iftanb

til at [orebogge en lllvffe af et faa umaabeligt Omfang.

3)tin anben 9cat gif nøiagtig [cm ben førfie. #enab

$1. 8 om SJcorgcnen maatte jeg gaae fra Stationen uben at

f}are bivaanet 9?oget cg tviftebcé meb 9JJr. 33raibmoob, cm

jeg fjarbe Ub/lb meb mig, [iben ber netop for min Sft)lb

var inbtraabt en faaban 3lfvigel[e fra Silfcclbigbeberneé

Oftegelnuréfiglieb, eller em jeg tvertimob maatte figeS at

veerc begunjiiget af gaffen , [iben min D^cervjcerelfe ftynteé"

at bevare be 400,000 £u[e [or S^ebranb. 3eg gif

fyjem noget mietroftig og btygtig trcet, og jeg [fnlbe juft

iffe femme i bebre £umenr veb at [cc be mietcenffomme

Ciefaft, tyvormeb mine -fnmefcclicr, ber allercbe vare paa

Senen«, betragtebe ben [remmebe £errc, ber faalebei to

Dccetter efter tjinanben iffe l;avbe raceret i fin Seng. 5lt

[crflare bem ©runben oilbe jo t)ar»c været at inbrømme

Serettigelfen a[ bercé fornærmelige DJciétanfe, eg jeg bar

berfor benne i gortroftning til min gobe Samvittigl;eb.


128

rar i Seraato net mia, felt &enab aften, om

jeg trebie ©ang jTnltc ajcre gorføget, men følte mia, fer

anftrcnat til faalebcs paanti at bitøuafere ubcn nocjen er=

benlig Sorn. 3eg opfatte tot til naefte 9ften, tilmeb ba bet

mc Sønbag, øg Katten efter benne £>ag er if fe ria, raa

Slbebranbe, efterfom alle Bcerfjteber co, Tyabrifcr ba bare

rorret lnffebe i »toer 24 Jimcr. 3eg barbe cm 5Dcanbaa,en

netop i'riift til SRibbag, Sloffen rar mellem 6 ej, 7, 03 jeo. rar

faagobtføm raa Beien til Stationen, ba jeg fra en af

terrarierne raa Strafatgat Squarc faae en ftaerf Soøning

i fttblig Sletning. Det rar ba enbelig Siben! Jea, rin=

fere af en Gab, gat Shibffen Dtbtc at fjore to the fire,

ffjonbt Sngen af 00 enbnu ret ribfte, bror ben rar, 03

afjteb gi! bet i rafl Jan, mebené %oll ftrommebe til fra

alle ©ibet c o, lob i tamme [Retning, netop ligeføm naar

ber i ajobenbarn golf ftrrte afjteb for at fee vza en #eft,

bet er falben paa &ongené 9irtcrr , fnn i en Range

(Stange forftorret SRaalefto!.

n rar bagøeb ben ure røarlamentébpgning oaj

SBefhninjtet ?lbbebiet, bris impøfantc SOTaøfe tegnebe fig

morft raa ben gløbenbe Baggrunb. £ ; i foer affreb neb

ab QSbiteball c o, føtttiament Street, bøiebc tilboire inb i

Smaagabetne ber o>j føgte raa bebfte SRaabc at bane o>>

Bei giennem gølfema«fen c o, be ftanbfenbe Sogne; mere

enb een @ang inaatte ri renre cm cc\ at en onben Bei

[øge at nærme 0$ SDtaalet lilfibft rar bet umuligt at

trange længere frem tilregne; ri rare fun een eller to

©aber fta Sranbftebet, øg

^olitifcnftabler rare crftillebe

for at bolbe IDccengben tilbage. 3eg fteg ub cg erbclbt

ftønfiablencl SiOabelfc til at paéfere, ba jea, fagbe barn.


129

at jeg føgtc 3Wt. SBtaibtøøøfe; bctte ma^iffc 9car>n ffaffcbc

mig Slbgang ogfaa gjennem anbte ft'crpojrer .

cg

til[ib[i

fonbt jeg en fireman, bet mibt i Sarmen cg tfenmringen

raabte til mig, at jeg funbe f ^« l^c bagefter barn. 6aa*

tebefl naacbe jeg toet b,en til 3fben. Sranben »at ubbtubt

i en SJloeffe [tore Satfficbet, fom ftrat'te ftg

imellem £or[e=

ferm Koab cg £oUurell Street, omtrent 1000 gøb fra

Sbemfcn nat reb bet flere 9Jiitlbanf gangfel; be tilførte

girmaet 23roabrooob, be førfte $ianc[crtefabrifanter i Sng*

lanb, cg [aaret efter 23c[t'a[fenf;eben af Stigningerne, bet

beftcb af fem [tore Sanger, meb omtrent 30 gebe aaben

*piabe mellem l;oer, fom efter be mange branbbarc Stoffer,

ber rare famlebe, maattc Siben fnatt finte et nmaabeligt

£errebømme. Ser rar attetebe fire eller fem Sørøiter

tilftebe , men bet rar øienfnnligt , at be iffe barbe nogen

2)kgt orer flammerne, og fra ftorebftationcn, ber tigger

et gobt Sttiffc fra benne £cet af 23nen, rar ber enbnu

ingen Unbfatning tommen. 6n bump Sarm fom af fjerne

tRaab lob ftg lune, ben fom natmere og nærmere, pianoet

meb ftaålen cg klirren, ben tætte røaéfe [filtet cg aab'

nebe en fnerer SBei, fom forbum bet røbe ^ar> for 3*-

raelitetne, og igjeunem benne [malle Slabning fem fatenbe

i fulbt gtirfiuing en meb to ftaabenbe øejie forføanbt

Sørøite, ber i ben oilbe gatt [lingrebe [rem og tilbage og

fun [em reb et SBibunbet nubgif at t;xurr>le emfulb be

mange SDtenneffet, ber flob tcetpaffebe yaa bene 23ei cg

bi'.febe ben meb brønenbc $uttataaø. ^ma Søroiten ia'if

ftte SWanb, ber flamrebe ftg faji til bere$ 9)iaffiuc; be

barbe nu embnttet bereé #ue meb en fttat Cabet&Jelm,

ferfpnet meb [teerfe €f«gger i Diaffcn og orer $anben , i

9


130

Seltct bar brer Sftant en tortffaftet , [pibel Crc eg en

finte Reb

, eg bee tern 9llle tøjte ter en formelig 3**r

efter at begpntc dampen met bet bilbe Element. 5*9

gjenfjeutte en af mine Sennet fra .pcretfraticuen, en

engineer. cg ret et !tegn , tbi ter rar iffe Jit til at

ferle mange Crt, ntbat jeg 1111.3 og erbeltt Sillabelfe til

at blive i Sorbeten af Sineiten. 2Jir. 2?raitrccct rar

l'elu ten 2)a^ reift paa kantet, citere rilte ban iffe r;ate

roeret farnet ret en 3ltloc ; , ter regnebeé fer en af te ftorfte

i tette "}lar, og en foreman. SWr. StaWce, forte i banc-

6teb ftontmanboen. Sor Srreite fif anriif/t fin $(abé,

vefrene freenttec- fra, c^ en fttønge af ^irbciti-fclf, ter af

politiet barte faaet Jillatelfc til at femme frem, ftet 03

rentete XMa at bruges. Soi engineer flarete 2rroiteu

fer te mange Rebffabei eg intrftoier, fem ten efter

Reglementet (fal fore met ftg, Slangerne bier ffruete

paa, fra ten neermefte fire-plug i (Såten bier en Slange

letet b ; en til SpTøitené i'antbebcltcr, cg 2S 2ftant af

^Iftngen bleo faltte til $umpejiamgerne , bror 3»gf"i ;

euren [frer tcreé 9ta»n< raa et trt)Er Scbema, inctciié

Stejlen traf ftg relig tilbage fer at oppebie ten neefte

(Eproite, ter iffe let længe rente ±\\a fig. 2rrottctuant=

ffabet beftaaer ftctfe faalctes af grimUige, og tette fer=

flarer, brcrletce Srigaten fan noicc met et i^a ringe

9nta( fafte golf; felr mitt cm Katten ftrommer ter be-

ftantig en SRangbc arbeitc-trgtige $olt [ammen, 3ngenu

euren tager faa 2Rangc, fem bane- Sprøite beborer, eg

naar bane trrffete 8ifte er fult, reet Kejten, at tet er

fergiaerce at plage om Snfættelfe. Ter betalec- 5"olfcne l

€bili. for ten forfte cg £alt>belcn for brcr folgente June


131

føruben folibe gorfriffninger , 03 »eb et jeont 'Jlrbeitc

tjener faaletee mangen 9Wanb 3 å 4 £biliinge i fem ctlcr

fer Jimer.

3ngen af 0$ »ibftc, br-cr ben ©traale fpitlebe; føm

biet btetoen frem »eb be ftatigc ^umoeflag. (Slangen^

9)cunting rar langt fra oé, cg Straalen Me» l*bet af

ocre firemen, til b,»ilfe Sngenicuren nu bavtc (Tuttet fig.

Qlf cg til maatte bei flanbfcé, ta Sanbet if fe ftrømtnebe

raff ncf fra ©rantbanen, faa fem bet en 1115 gorftoning,

og golfene tog atter fat. Xer »ar nn fer efter fty» (EørøU

ter tilftete. men jfjønbt be fyeert 3Danut ubfenbte en SBanb*

mae-fe af fycnocb 1000 potter o»er flammerne, [&orebeé

ter tog nceften ingen ©irfning, tin i te lange ©tygninger

r-ar ter aabne ©cerffteber, t;»or Sntct funbe ftantfe Siben,

ter Inirtig forølantebe ftg »eb #ø»lf»aanerne cg be tsnbe

gincer^laber. Jo tilgreenbfenbe Sanger ble» antcenbte.

$efbig»iié »are ffiarffieberne ubebocbe, men be inbeljolbt

en 2Jccengbe »oerbifulbt SKatetiale, omtrent 1000 3njrru=

menter, mere eller minere fartige, cg fyene-cb 300 5ir=

beibere maatte fee \\u, at Siben iffe blot ftantfete bercé

(nbocro , men egfaa øbetagbe bereé foftbare ©cerftoi,

boié SBærbi for en af te bebre Srbeibere Eunbe ubgjøre o»er

600 SRM. (£n ung 2Ranb, ter (Job teet eet mig og ftynteé

at tjente oer Sngenieur, fagbe, at bet SHéfurancefcljfab, i

tyr-ié Jjenefte ban »ar, eet benne ©ranb let et £ab af

netften 200,000 SRM., cg l;an antog, at (vierene £ab iffe

»ilbe blioc ftynbcrlig ringere. Ser oar iffe Ståle om at

rette Dicget af Settybcnbeb; en Sneeé rafte .vlarle »are

beg unter lilftyn af nogle firemen beft'jerftigete met at flcrbc

SØcabogniylanfcr ut af te brambenbe ©tygninger og ftable

9*


132

bem er ivia ©aben. Ter rar 8arm cg Summe! i ben

ftorc ftrebø, [om ftcnftablerne bclbt rrtbelig fer Qftctngben;

Siben fobebe, gunferne fløi bøit ep i Suften, SRøgen rorU

tebe ftg foalenbe ben otter øø; ^cr rar 2Rangcl paa Sanb,

og fra SRangben runbt ømfring berteé bet tarmenbe øfaab,

lu\rgang flammerne [10,3 er, mebené torbnenbe $itrra*

raab løb, uir fra be cmfringliggenbe Xage, [aa ofte ter

lrffebeé en rcllcbet Straale fer et Cieblif at boemre 3!*

ben. 3nben i ftrebfen rar bet Drben cg $recijton mibt

i tummelen; Gnbrer paøfebe Sit cg faae til Signalerne

fra ben lebenbe foreman fem et Otfeftet til fin £irigent,

man maerfebe, at ter rar Crelfe cg Tiicirlin, at een

Sittie lebebe tot -pele. Sn tang Slange laae gjennem

bele ©aben i Sletningen benimcb £bemfen ;

lange

rar een

ørfeøløå eg tein, af eg til børtee en bampet Gb crer

the damned engine, men plubfelig berte ri langt borte

Okabet the water, cg meb (Jet fttammebeé be ttjf fe 2ce*

berfibcr, ben lange, [otte Sinie bngtebc pg fraftig, eg iut=

ften i [amme Cieblif fem bet fra et Diabctag, brer jeg

tibligerc 3ntet barbe [eet, en Fampemaéjig Srraale, fem

bmelebe net erer ben fterfte flamme eg ffjnlte ben i

9iøg, mebend et torbnenbe |>utraraab Ipb fra alle Siber.

Jet rar SRunbingen af ben lange Slange, fem førte be

1000 ^ eb neb til Jbemfen eg folbtcé reb en af be

flrbenbc Xamri'rreitcr, [øm barbe lagt til reb Horaeferry

Stairs øg barbe Sanb nef. SKen it'fe engang benne mag«

tigc Øiftanb funbe i Sangben formaae 9toget, flammerne

fleg atter er og ubbrebte [tg til alle Siber; fire af be

fem Sanger branbte atlercbe, eg fer at frelfe ben fibfte

bier bet nøbøcnbtgt at gjere en fertrirlet Hnftrengelfe.


133

Gnbeel Kremen ble» famlebe, en røccngbe grhrillige for*

fønebed meb (tore Øjet og gaffer, og mebené te bram*

fcenbe 33jeelfcr jityrtebe neb »eb €iben af bcm, afbrøb be

i minbre enb et Sfoarteer gorbinbelfen mellem ben fjerbe

og ben femte Sange, faa at en nn ©torøite, ber [toillebe

tooa begge ©iber af ben frembragte Støbning, funbe for«

binbre Siben fra at ubbrebe pg

pibere. SKRen enbmi »at

iffe al gare forbi, tyaa ben anben


134

og t*a man fimre fee, at |eg fem fra ©ranbjtebet, maatte

jeg befrare ffere @pørg$maa(, enb jeg feto funbe gjøre

mig SRebc fer. Jeg bar mcb Jilfretc-bec baabe benne 8t«

fraerligbeb og mit fotjtnrrebe , focertebe toilette. 3cg

haute feet Slbbtigaben i tene- farlige SEjenejte, og jeg hinbe

af egen drfaring bebibne, brilfe beltige ftefuttatet bor or

ernaaet r-cb en forjtanbig, praftij! Organifatton, bror Gen=

bcb og Difcipliti erftatte antallet, og br-cr bor raeb en

fortøolbémié ringe Sefojining*) ubretteé røerc enb anbet*

jtebfl meb en langt {tørre, tbi cm tet enb iffc maerfef.

faa er bog bet Xab af Jib og ffrcefter, fom bete 53cfelf=

ntngen fjoé oé liber fclo ret bet ubetr-c-eligfte lilfcclbe af

Slbløé, øverørbenlig jtort. Tet rar en af te gobe £aer-

bomme, (om jeg bar bofrct i Snglanb, og jeg levere mig

felr>, at jeg jFutbe gjøre W\t, fer at engclff (Srfaring itet-

minbfte i benne Retning fnnbe femme oé tilgobe.

*) 3eg b/ar 'fff funnet evbelte nogen nøiagtig Optøning cm,

buer jtot ben aarlige ©jfnnemfnttdubgift »eb (Stabliøfeatetrtei

bar ferrct. Støfuranceforafcagnterne betragte tette "J>unfr fem

Stoget, ter iffe set femmer CjfenKgtjeben, men jea ffulte trce,

at Summen itetniuitfte Htncermclffføiiø maa funne finteé tjeb

at giennemgaae famtlige te intereei'erete Selffabcré cffenlige

SRegnffabet.


135

poo Cl)cmfetu

9Wan bar en fnjiorie om en gubfnjgtig Srtænber, ber

faae et SSibneébtyrb cm gerftjneté Sitébom ogfaa bcri , at

bet i {Reglen tjatte (abet be frørfle glober fttyfce nctc^>

forbi be ftørjle 93t)cr. Sftcr benne Cpfattelfe maa man

fige, at gorftoneté SBiisbom navnlig er femmen (Jnglanb

tilhobe, tt;i lige forbi bet nbr>re Sonben t;ar ben alnife

€ti)retfe fort ben brebe, b»bc SbameS, fom i SBirfeligbeben

t)ar gjort (Snglanbé #o»cbftab til, fyvab ben er. Zo

(Sange boglig bringer og henter Strømmen paa benne

g-leb, ber er feilbar for be frørfte €fibe, be tungejte Styrbet

til og fra et $unrt, paa ^»ilfet


13R

oo, itet ten i felw 33i)en ffitlcr borten fra Stoben, ban«

ncr ten en let ea, tjurti^ gprbintclfc mellem Cften ca,

SBejtai, fem utajere te egenlig« SWobfcetningcr.

£en fcrfle ©re eecr Jbcmfcn er Senton Skiene.

3e^ ffal ferffaane gaferen fer enfoeer Sngioelfe af Sangbe,

©rette, Stygningdaar en\, itjønbt jeg tun beberete at flaae

ep i en eller anben The stranger's true guide thro*

London fer at finte alle tiéfe intereøfante £ata; 6agen

er, at alle faabanne Bngioelfer ere glemte naften i famme

Cieblif, fem te ere laefte, og te gioe fun meget fieltent

noget anffueligt ©iltete af. ©jenftanten. Senton Sribge

er et $ar ©ana.e langere ent Sangebro, ftre eller fem

@angc faa brct og beiler \\\a umaabelige ©uer af ©ranit.

2Ren man tanter iffe paa noget af tette, naat man fonte

©ana, femmer til Senten Sribgc 03 ter møbet et af te

meeft imvenerente Snn, fem ere ferbebcltte ben gremmebe

i

Senten.

Sberminbfte en Jretieteel af ten leoenbe yari'el

mellem ten notblige Teel af Senten 0,3 ten foblige

(Seutbroarf) betager {tg eoer Senten ©ribge. ?e mange

morfe, bolanite glober af gobgangere 03 Sogne famle

fig fra alle Siter i åina, SBittiam Street, ter fra Kotb

forer net tit ©roen. ©ieunem Efceapfibe 03 ^oultrp

femmer .peeettilforfelcn ha 93efr; at ©raeceburcb Street,

bois 2fjecrina.épunfter meb Sembart 03 g en etui reb Street

felo ten meft ooete Bonboner ftuntem finter bet umuligt at

racere, øeblige^elbeø gorbinbetfen meb be norbøftlige ftoar<

terer; fra tipper eg Scmer Jbameé Street, brie ubove SDRaga«

finer og$atyufe løbe parallelt meb globen, femme te tungt be«

laøfebe, bete Sogne meb tevec- Kaffer af bjeltebebaiKjte •vefte.


137

©en brebe ©abe bliver [maller? og [mattere, og paa begge

•Hiecr ligefom tønfe pufene neb i Sorberi, mebend vi gaae

c\\\t, tbi ©roen er \aa bøi, at felt) meget anfeelige


138

Troicbfcr, fangrinffe £anfora (Sabé, ftegmatijfe gragtrogne,

melanfoljle 96felétartct, elegante Senfnambcre, Bogne af

alle 5lrtcr og alle Størrelfec møbe binanben og fjore forbi

binanben. Ten totte Strøm af Kitljfolf, Slrbeibémctnb,

2>catrofer, pjattebe kiggere, „refpeftablc" golf, ftulbragcr«,

ferier, Samer og Søm mtolrer ferbi ^olitifonftabelen,

ter vaéfer ?aa, at ingen Uorben ftanbfer garfclen. Do;

faalebeS gaacr bet fra ten ttblige SRorgen til ben ftlbige

liften; ingen Stanbéning, ingen Qlfbrtibelfc, fim en enbna

tættere ©trøm i be Jimer, fra gfolfenanbringen gaacr tit

og fra kontorerne i Eitij. 2Rangc bare »tønet at be*

regne ben SRaéfe, ber berocger fig orer benne 33ro, men

for ben, fem er uøant meb Scenen, [trimlet bet, naar fyan

r-il gjøre gorføget. (Sn af be jtatifttffe Gnglccnbcre, ber

bare forjaget bereé Spleen reb at beregne. b»or meget ncer*

mere man øitbe tomme til SRaanen, naar alt bet ftben

»ogtrnfferfunitena Dpfinbelfe trtoffebe $a»ir Hrl for 2lrf

bier [agt øneitpaa binanben, eller brormande 5røUe ftnarøe«

naale, ber er fabrifcret i €bcffielb, — en faaban @ng*

tonber bar ogfaa gjort et Drcrjlag or-er gcetfelen vaa

Sonbon Stibge, 03 berfom jeg if fe tager meget feil, tom

ban til bet SMultat , at ben baglig baéfere« af orer

200,000 DJcenneifer og 15,000 Sogne, brilfct i et Sat

girer refv. 73,000,000 og 5,475,000, uben at regne

6fubbagen, og ben, [øm [rerrmer for (tore Jat, fan [efo

regne ub, brørmeget bette bliver for alle be Sar, i brilfe

23roen bar ftaaet.

SMjM ncbe unber 00 ligger globen. Ten« 3>uft er

iffe balfamiff, men bet er orerboøebet ingen $art af 2øn=

bone Htmoffare, og i benne Sffianc faateS brerfen Slugtene


139

dier fra

SWajter i ©i. Gatliarineé £>ocf og ben umaabelige Sonbon

Ted. (Sjcnnem ben bumpe 2arm af Sogneneé bullen og

faamange Juftnberé gobtrin t)øre£ fra bet gjernc nu og

i


140

af £agc i be ribunberliatfe formationer, meo tcrc^ ^tyn*

o;cr af fmaa (Efcrfteenér-ibcr, en £err af Trecrcje, bror

ga&rifernefl føileformige Sferftene raa,e cv fem hamrer

ca, ubflbnge bereé tut^rc^c Snerrt af SRoa,. 3r>iir ea,

laarne buffe frem r-aa alle $unfter i benne ferrirrebe

SORaéfe, men man feer 3ntet til te 2?ranina,er, fem ht

rrr-be; fan St. $anlc> bete ^nrrel ca, ^irfen i -?>iab

Street paa Scutbrcarf Siben trcebe ncanilnnbc frem.

3?laeffriaré Bribge, ber irrer er til ben reftliae

Xeel a' Gin\ ca, brie gorrfættclfc, 93ribge Street, abffiller

gleet Street fra Sn.ba.ate -pill, farat Skflminfter fBribge,

ber ligger nebc reb ben ure $ParIamentébogning, bare efter

Senben 2?riba,e ben ftorfejte ^erriet, mon xwo. imjen af

bine Broer fan ber rerrc lale cm nogen Sammenligning nnb

benne, ffiefuninftcr 23riba,e bar i mange ^lar ligget unber

Dier-aratien efler Dmbogning, og bene Siber ere enbnu be»

ftofcte meb i-ioebber, men man er nu femmen til bet Re*

fultat, at ben er anlagt efter urigtige $rineipcr , at ben

iffe er fiffer, eej ffjønbt ber er anrenbt en 23aa,atcl af 50

eller 100,000 $b. (Eterlinej \>aa ben, aejter man beej at

rire ben neb ea, bearnbe beelt forfra. Den imyefantc

23aterlce 23riba,e, ber gaaer ub fra ben til Stvanb fiebenbc

©ellinejton Street , er iffe aaben fer ben alminbelige

Jyom'el; ber erlaaa.e-> en 2lfgift af en $alfpennta fer

@aaenbc ea, en $ennu for Sogne, e ; i følgen beraf er. at

2?reen er nerften tom; ben benrttec fun af bem, fem fra

SJejtenb ffnlle til Srbrefr^ernbanen, brie Station ligget

toet reb SBaterløo 9ieab. Sni'venfien SBribge, ber forer

i\a Sambetb SanbbcrrCcmc ni fmngerforb Startet, tot reb

Gbarinej live«, er en lang £eciujebre, fim beftemt for


141

©aaenbe ; ^cn ta»e Sifgift er tilftraeffelig til i en meget

betpbelig @rab at inbffroenfe bene 5lfbenr>ttelfe.

ty&a Jbcmfen er Jranéporten enbnu billigere og 6e*

fremmere enb paa Sanbjorben. globbrebben er i nerfren

bele fm Camgbe fra Gbelfea til 9totberf)itbe forfttnet meb

Dnaier og SanbgangStraJtyer »eb fyrer femtyunbrebc eller

tufinbe ©fribt, og »eb biéfe er ter ublagt gltibebroer, ber

ere Stationer for globens DmnibuSfer, be fmaa £amp*

baabe. gafle ©reer fnnne iffe bcimtteé , ba @6be og

glob fremfalbe faa betpbelige gorffjelligbeber i ©anbfknben;

be fltøbenbe ©rationer ere fortøiebe meb folibe ftjeettinger

eg bare netop' faa jiort Spillerum, fem gorjfjeflen mellem

Gbbe og glob ubfræner. Sn banff gantaft bar meget

onbt r>eb at tam fe [ig en faaban £amp(fibéfart paa en

glob, l;oor ber (tal ftøl&peé', fcetteé ijJaéfagerer af og tageé

ntie omborb f)»ert femte eller tienbe SØlinut. 2Ran buffer,

brab bet er for et 5BefȾr, naar man omf.ber er f ommen

inbenfor lolbbobbcmmen, og naar ©tibet langfomt f»ater inb

paatrccre for be £oug, ber til ftor gare for be »entenbe

Xiljfuere bire« inb til 93ol»ærfet eller eypebereé inb paa

8anb reb Saabe ,

ber ffincS iffe at bare 2lnbet at beftille

øg fim rife [ig netop i bet Cieblif, ba be (tulle forrette

bette rigtige 3Irbeibe. SØlan foreftiller fig, bmlamge bet

»årer, inben ben finalle ©ro meb bet [t'robelige SRæfrcerf

blioer ffubt ub orer 23ol»cerfct, fyrer feent bet gaaer meb

$aéfagcrerne, ber i SRcglen forft (fulle til at lebe efter bereé

Billet, naar be bare faaet ben ene fteb paa Sroen, og

man fan iffe begribe, brorlebee bet fan »ære tifcébetøarenbe

at feile meb et faabant £amp(fib, naar bet paa en Straf*

ning fom fra StjebenfyaiMi til (Sfyarlettentiinb maa anløbe


142

nmait'ee en Sneeé Stationer øg Iivcrt SHeblif ffifte, faa

paa ben bøire, faa poa ten oenjtr« ©reb,

3eg funbe betler iffe ret begribe bet, o^ jeg var

terfor meget fornøiet, ba en af Sanbétnanbenc i Senton

foreflog, at oi (futte tilvante gjørc Jouren til Senioren

for te tanffe (Sitty'ft)øbmanb , ter bar fin biiiuMigc 3lwe

i Srompton og b^avte (agt 33eflag paa min førfte Sønbag

i (Englant. 31 1 gjorc fin førfie Sanbring i Conton uteu

Cebfager, fan gaae an, men ffal man ftcle paa Jernbauer,

Tamvffibe eller Dmnibuéfcr, er en fnntig Cicerone altelee

uuntvcerlig, inttil man felv femmer nogenlunbe int i S*j s

[teinet. (Sn faatan Santémant fyar engan"g, maaffee fim

for nogle 2Raaneter jtben, fefo baret ligefaa ubcbjoelpfcm

og ligefaa „ferff " fom Tu felv, men Iigeooerfor tin tlfr>n=

tigt;et er bane savoir faire ganffe umaabelig, oa, met et

uffuttigt ftofetteri beftrecber f>an ftg for at tøneé i en

eutnu bøtcre ©rat „bcfjentt SDcant", cut ban egenlig er

bet. $vat ffal man figc, tet er ben menncffelige 9catur.

— 33i løfte 33illct i en fmal ©aiig met fmaa Jræljufe,

fom førte net til en af te mange piers oeb SGorbftben af

Bonbon 33ritge; for et $ar $ence fif vi en Strimmel

-

^pa^ir, fom gav oé IRet til at gaae ombort paa ten førfte

damper, ter gif op at globen, og paa ten befertree til

23romvton. Gn Sneeé ptyntebe SRenneffcr ftot atterebe og

ventetc. Tet varctc fun et $ar SOiinutcr, førenb SBaaben

fom, en fmal lille Tingeft, iffe meget ftørre ent en fceboanlig

(Sfonncrt, lige ffarø for og agter. Ter var iffe lale

om at fvaie eller om Joug eller om faatanne Dmftcenbig«

t}ctcr. Ten fom og ffurete ftg lige op til glvtebroen,

efterat en 3Jianb i ^ijecftert, ter fat ffjoteeloft met (pr««


143

lagte SBeen paa en gettftol otienpaa ©an^cn méttem #jul*

faéferne, b,aobe meb fingrene gjort nogle Segn, ter af en

lux* ^ngling beforbrebeé neb giennera Sugen til SØiajltinen

fora et stop lier! Xn var 3ngen, fom go» be Sentenbc

eller Knfommenbe SBeffeb , dutn^cr førgebe for ftg fcl»;

9?ogle traabte fra Efibct ub paa SBroen, »i og 9lnbre gif

fra 93rocn ub paa Sfibet, SWanben i pjeefferten beoægebe

atter et $ar fingre, ben fycefe £)ngting raabtc et go ahead

til ben Umulige unber laffet, og afftet) gif bet, efterat

in trofaft (>a»be (furet SBrocn til 2lfj?eb. laffet »ar teet

befat meb ptyntebc DJJenneffer, fom bet tønteé, navnlig af

Srøibbelflaøfen. 93i tog $labé paa Sccnfcne forube, tty

agter niaa bet iffe rugeé, ff jonbt man er unber GhibS frie

$immel. ©fibet er ffinnenbc reent og pranger i brogebe

farcer. $Roergcengeren agterube, en ung $nøé, er ligefaa

jfjøbceloé i fin £oIbning font ©fibSdsefen i røijcefferten,

men t;an pasfer gobt paa alligevel, og Sapitaincné vcnflre

paanb, ber er inbviet til fyam alene, mcben« ben fyoire

ftaaer i STOaffinenS Sjcnefte, besover fun fjelbent at for-

tabe ^ijctffertens? lune Somme. 2>i fh)rc $urfen imob en

$ier yaa ben fvblige £ibe af globen, l;vor en anben

Skmpbaab er fommen lige Ciebliffct i gorveien, og bet

feer ub, fom om »i ffulbe lobc ()inaubcn ifcenf- 2Keu ber er

iffe nogen Jante om Sligt. Skabene blive jlprebe, fatte

1 SBeoagelfe og ftanbfebe faa let, fom om be vare fmaa

Soller; vi [ture fra ben anben Tamper, ber netop nu

gaaer »ibere, f)cn paa 23rocn, ffifte atter $asfagcrer og gaae

ahead igjen, luxften i tortere £ib, enb ber bel;ø»eé til at

nebffrive bet. $i feile unber


144

øg teifet jtg befooerlig igjen fem en Sftanb, ter bar ©igt,

ca, benne Seocegetfe gjentaget jig »eb enbrer af te føl*

genbe ©toer. £a bet er Sontaii., er ^cerfelen paa glc=

ten faagobtfom ubeluffenbe inbjrrcenfet til Tamrftibene,

men af tern mote ri not; oi r-aofere binanten, fnarr cm

(Sti)rbcrl> , fnart cm 2?aj,bcrt , fem

£ei(igt)eben fan falbe,

øg unbet rer £rt)bfen fra ten ene 2?ret til ten anten

ocelgeé bcftanbig ten fortefie Sinie. Olf 0% til mete bi et

Beljfab af water-sportsmen, ter benfrebe berc'? Sonbacj

met anftrcngt JKcnina,, eller oi fola,e met Tiet en lang,

[mal 93aab, faa [mal, at et Støcnnejfe af ertinair gøtlig^eb

maatte tage i Setacnfning at betrce ftg til ten; ten farer

bon øtoet Sanbet fem en $iil unbet øoebe Varetag af en

eenltg, bebaffenbattet ©entleman i Sfjottecermcr, ter brnp

feertig bolter Salancen, metene- ban træffet paa te lange

klarer, fem brite i fitnftige Ubbngningct af Sernftioet.

Tic-fe i A aate, brenit Sbeen umkc- (aant fra te grønlantffe

ttajaffer, ligge om Søgnebagene tetige i ©cenger met

SBunben øbab og fee ganffe moerfroertige ut; men man maa

tage fig i a ,3 1 fer at jhibere bem altfer nøie, tbi te ere

(iiernec- Ciefteen, cg ten cnefte ©ang , jeg i Gnglanb

et raget i klammeri, oar, ta jeg meget forftgtig rerte oeb

en faaban SBaab fer at faae en 3bee cm tene Setbet,

brilfct i et !Ru faltte frem af et Smutbul en gto» Mari,

fem tilfitfr tytttebe, at jeg rar en confounded german,

at ter rar mange flere af them blockheaded germana i

(vnglant , cut tette efter bane- SOTening barte Snig fer,

[amt at jeg fnntc „gaae oa, øare fotbømt". Tct Acrnoic*

ligfte rar, at jeg ret benne Sciligbet rar i Seljfab met


145

cn Jtybffcr, til bvcm jeg uoptyolbefig og ubcffaamc afXc»ercbe

be for i)ané Kation bcftcmtc komplimenter.

Doer be fonuvrcbe røaéfcr af Jage og ©aole paa

begge ©iber af globen (;oilebe ©ønbagené IRo; ©forftenene

ragebe t)øit op i Stiften viben bcreé fceboantige Simpel af

JRøg; fra ftirfetaarnenc, (om ibag traabte flarere frem, ba

2>unjlfrebfen oar minbre bifig, løb af og til ftloffeflang.

^aa bc ftorc SBcerftcr laae ^ulbtyngerne, £ømmeroplagene

og SBatebjetgene i bijb £au$l)eb, i SDiagajtnerne og $afb,ufene

Date alle Suger Inffebe, fim bc coig talcnbe $aunpcinb=

ffriftcr paa (Saolc oa, 2Jhire ubbafimebe £ømmert)anbler

33ron>n3, ©fibéleoetanbeur ©mitt)é og ©fib3bt)ggcr SRobin*

fon & (So.'é 9?aone. 93i løb an »eb ©t. $aul$ $icr,

frtjbfcbe o»cr til ©ijbftbcn af Saterloo 23ribgc, fcilcbe

forbi ©omerfet £oufe mcb bcté grønne $(ainer og

ftorc ©nipper af gløic, ftanbfcbe et øieblif »eb funger*

forb SDtarfct, bcunbrcbc


14G

Sean $aut (af girmaet Straban, $aul & SBateé) bpggebe

Kapel til ©tljlon SRoab.

Om €>øgnebagene er Xouren paa globen enbnu in*

rcrocfaittcrc. Stcetftylbte penny-boats og ooerfljlbt« half-

penny-boats fvire affteb i alle Sletninger, jlljnge jtg gien*

nem [neore Støbninger, {tjære gurer i be forte URubber*

ban fer, ber Comme frem r-eb Sbben, ffure imob binanben

og imob glnbebroernc , 'gaae fcrlcenbé og baglcenbé, for*

foinbe unber ©roerne, buffe frem igjen og famle Sftaéfer

af tjete og b,aloe $ence, ber tilfammen t)be 2lftionairerne

eu oaffer £>h>ibenbe. 91lt er £b og 23et>cegelfe. ©for«

ftenenc rnge, Scerfterne gjenlcbe af Opfange og ilrancrneé

$iben, 33ronmé Jømmerftabler røre fig, ©mitb, affeuber

ben ene 33aab efter ben anben meb ©fibéfornøbenbeber,

Dtobinfon&So. gaae omfring mellem berec ©feletter af ©fibe,

ber faae 2ir> unber larmenbc jamren og Sanfen, uforme*

lige, frore Sagtere brioe meb ©trommen og misbruge pereé

naturlige privilegium yaa iffe at gaae af 33cien for Ro*

get, JRumlen og SRaålen h)ber fra ©aberne ub o»er fy l o

ben. tyaa $)amybaaben er ber hin gorrctningéfolf, foin

t)aoe traolt og Icengeé efter at fommc affteb; lægge r-i an

noget ©teb, tommer ber ftrar en newsboy og tilbnber

fyøirøfiet fin Times, Star, 'tiser (Morning Advertiser)

eller Lloyds, og er Opfyolbct for fort, faa tommer l)an

omborb og fciler gratie meb til nceftc ©tation for at jlaae

en #anbel af unberoeié. -fjr-ié £)u oil gioc £ig Ubfecnbe

af at »ære fortrolig meb bet ftorartebe ©fuefpil omfring

£>ig, faa fjob Tig en "JlmS og forbt)b 35ig i ben iftebet*

for at ftubere bet ©lab af (Jnglanb« 9iige£ frugtbare #er»

ligl;eb, [om ligger ubbrebt for 2)ine Øine. 9)1 en l;»ab £u

=


147

enb balger, faa fcc iffc net i globens grumfcbe 33ølger,

bror bøbc ftatte boltre jig mellem Kartoffelfrrcdlinger og

klumrer af Sfarn, og t>r>or et 23lab l;»itt $apir er for*

ftuinbet, naar bet er bæffet af en Somme SBanb.

©eitabfen nebab globen, fra Conbon 23ribgc nb imob $a*

oet, er enbnu livligere og intercéfantcre, tl)i til alle be tibligcrc

fremfyeevebe (Slcmcntcr fomme her enbnu be talrige ftlaa*

ber af €cilffibe, bcr foge til eller fra hofferne, men fim

unbragelfcéoiié fomme bøicre op enb Sonbon 23ribge.

Ssntet fan roere mere tiltalcnbe enb paa en flår ©emmer*

bag at fcile mcb en lille damper ncb til en af ^jøb=

ftøberne paa globbrcbbcn. til ©reenroid; for (frcmpcl meb

bet ftore #oføital for gamle (Bomccnb, eller til ©raocécnb

eller til 2Boolroid; mcb be umaabclige Slrfcnatcr. #cle

Jourcn fofter et $ar $cnce. J)et lonbonft'e 2b mcb alle

bete brogebe Variationer følger oé omborb, golfene fra

©aberne ere ber, fyrer &la$fc er reørcefenteret, SKanbcn

meb be fmaa $lafater l;ar groet fine to $cncc for at

funne gaae omfving og overalt anbefale Jljcetøanblerne

^itlvøé & (So. i $ing SBilliam (Street, 5lr>isbrcngcn mcb

bet forflagne, gammclflogc 5lnfigt er ftray reb #aanben,

naar man »il oibc 9it)t, the organgrinder, bcr mcb fin

fiirefaéfc gjør en gorretningércifc til 3tam3gate, tjener

fine SReifctengc og Cibt til reb at breie €ercnabcn af II

Trovatore eller ben rorenbe Sang om the ratcatcher's

daughter, en anben 9Jiiiftfcr l;ar grønne SCiinglaé flillcbe

oø i en $a*fc efter en formelig ©fala og gniber meb

gingrene paa SRanbcn Partant pour la Syrie eller Kule

Britannia, mcbené tjané lurøebe 5(Fgtel;alrbcet fcanbrcr

om øaa Saftet og inbfamlcr (Jremølarcr af be minbftc

10*


148

kobberpenge , fem pnteé i Santeté SRønt ?ct er fert

fagt et Stpffe Centen, fem ri have cmbert, eg benne

lille $artifel af fiermveftaten glibet net at globen mellem

tatte ftlcngcr af Slibe eg Saabe, forbi fteve Storfte* eg

forinpemaéjige Stoffer, tølbte met Sfooe af tafter, forbi

©rapper af Jage eg ubftrafte $afbufe, benover Jun*

nelen, forbi te grønne SRarfer, ter begvute at vife {tg

mellem te nu mere atfprette $u[e, forbi venlige fmaa

©oer, ter ligge jfjulte eet globcné SBige, forbi ©cotl

SftuéfeUø ftere £fib, brev Slrbeibernc havle emfring fem

gluer, cg bverfra ten (armenbe ©anfen lobet ben eeer

globen, forbi fyegelfeagtige Somarfer, ter eeig genge eg

fvaie, mellem lave, grønne Øer, ter føle, al te ligge

ieeien, eg tratte fig faa langt net i Sanbet fem muligt,

forbi Santeveie og Jernbaner, ter fnart forfoinbe inte i

2?afferue, fnart paa nuuete ©roer foreS ceev X alene.

Sen fealme Sltmoffarc ferfvinter, Suften bliver friere eg

florere, ten friffe 93inb fra £a»et naaet o$, eg ri gaae

tun ilaut i ©reemvieb, forti ror lamvbaat tilfctlbigviié

fiantfer ter.

Regattaerne paa fctjemfen ere Sonbonerneé Stoltbet.

Gt 3Reblem af the Royal Thames Yacht (lece-: Yot)

Club — em jeg clleré ret buffer tene officielle SRarot,

tbi ter er flere klubber, fem fere nerften [amme fcitel —

baete inviteret mig til at bivaane en faatan gejl, eg fra

(Sritb, bvortil vi bragted af Stenbanen, gif vi cmbert

paa lilftuervlatfen, et af North ofEurope'e ftere £amp<

ffibe. Jer var fu'.tr af .perrer eg X arner, ftjontt SBciret

itte var tet allerbet fte. ferierne, af bvilt'e atft'illige

motte i ftlubbené Uniform, ten blaae ftjele met blanfe


149

knapper . jiemplebe K. T. Y. C. , og £ue meb €ø(p-

ttcbfe cm, bejlræbte pg fer at antage et faa fagmecefigt

€ømantc-ub'"eente , fem Cmftccnbigfyeberne rilbe tillabe.

S arnerne vifte al ben Sntereéfe fer Sftiefpiltet, fem be

fimte ertrire, cg trobfebe meb £eltcmob bc 23r;gcr, ber

begunfiigebe geficn. 23eb en af be fmaa grønne Øer laae

SScebbeløberne. £e rare fim tre iJallct, men man lorcbe

jig alligcrel megen gerncielfe. i ; er lille ^anon gar €ig=

nalet, cg i et dtn beboeffebec be fmaa, ranfe €eilere, fyr-er

meb en 23cfcctning af boijr tre eller fire 2)ianb, meb en

*£reé af €eil, faa at be freengebe l;celt crer yaa Siben.

21ffteb gif bet, cg ben jtore damper plaffebc bagefter,

fer at Jilffneme note funbe fclge alle (Snfeltfyeberne i

23oebbeftrtben. Set bele ^ublifum emborb fcrbeelte jig

paa Jpjulfasfer cg Ræling, b,a»be travlt meb at beregne

Chancerne cg nctercbe pg

l;vctt anbet 2)iinut gjacfyterneS

inbbtorbeé (Stilling. OJaar ^apitain €mitb, R.N., ber

t)arbc 2Tcré. Smith, cmberb, reb en fnilb SJianørre (far ferbi

et mcbenbe €fib, fem trang be anbre SCabbelcbere til at gjerc

en Duttet, rar ber 3»bcl f>o* eet $arti; naar 9t. 23ateé,

Esq., fugtebe fine (Heil cg bar mb ipaa ftapitain


150

førføanbt ben en« ©nippe eftet ben anben nebe i åabr-rren

fer ar urrfe ftg øeb en grofofl af ufgclige ^umtnerftyffet,

øcebebc meb ben morfe forter, ca, om $iabferne ver te

tert befatte ©orbe rar bei en nerften ligefaa [retnbente

9ka,atta fem ben foran os i\ia globen. Sftei Jrcfcften

rar bet en forøget Sntereéfe og megen fiioltgljeb. Tet or en

Selofølge, at ter bier rerbbet, og jeg belbt øgfaa raa een

af be re ?"iaebrer, ter nu alene fermr-ebe cm $rifen. Det

rar er beffetent SBcrbbemaal, en Årene eller \aa, men jea,

niaatre gaae fra 25crte, førinben Striben rar afgjort, fer

ar lobe graéfat efter jernbanetog fra ben ene glcbbreb

til ben anben, c^ femten at jea, beroeb ojf @lip af en

intcreéfant gejl for bele $erfønalet reb Daily News,

[rerrer jeg enbnu i llrie-bet, cm jea, ffnlbet et SRcblem

af E. T. Y. C. fem Sbillina^ eller bar en gerbrina, paa

[amme af tene 2?elcb. i^'en bet er alrib en Srøft at

bare feet, felø en minbre aberne* Sfieaatta, e^ jtjønbt en

banjf SRarur er minbre oret i at nrbe et faabant 3fne=

fril, bar man beo, Sntereéfc fer bet, beele- forbi bet borer

meb til bet engclffc 8iø, bectø forbi man reeb. at biéfe

JRea,attaer iffe blot ere en tern ftorlritelfe, men bare nbrettet

nerften ligefaa 2Heget fer €fibébJjgningéfunften iom i'erbte;

løbene fer .Vefrearlen.

ler fan iffe teenfee nogen frorre ftøntrafl enb ben

mellem 2bem>"en Cft fot hofferne o^ £Brft for Gbcljea.

SBi — bet ril figc nogle Canbémænc ooi jeg — gif

en SRorgenftunb meb en Tamper til £ero, cg ba ri

barbe befeet -varen ter, feileb« ri ribere op ab £bem=

fen til Sfiiebmenb i en lille Saab, fom ri fclr rcebe. Ter

rar noget ubeffrirelig Crerraffente i at fee ben [amme


151


152

til ©ejlminfler , t)t>cr ané 2?e=

(øa, famt fyøre øg bcfimrc bc lange Jalcr, bøørmeb benne

forø lnxftcn alle officielle £øitibcliabeber er belemret.

SBenebigé £oae førmælebe fi^ meb "Jlbriaterbaøet, (Sitøené

tfonae laber ftg bare of ben gløb, ber høer Dag c$ tyotl

£imc forøder tjans Unberfaatteré iKt^bøm , Sftaat e£

Slnfcelfe.


153

€n /ørmibhttjjsoanbring imøfc (&%

2)ct er egenlig førjt et ©ttyffe Øften for Sonbon 23ribgc,

tæt op til (Eittyené øftlige ©rcenbfc, at Jfyemfcné ftore

©fibéfart begriber at røre fig. 23cl ere begge 23rcbbcr

lige op til SBaujbatl 23ribge tæt befaaebe meb Værfter,

Dplagéfteber og $aft)ufe, yaa fcluc globen Mimier bet af

J)ampffibe, Cccgtere og gramme, og unber Srocrneé mæg*

tige SBucr fører ben ffiftenbe Qibbt og $lob en Sftcengbe

minbrc gartøicr fra og tit UbffibningSfteberne i 23r>cné

3nbre. 2Ren ben ftore ©fibéfart fyar ftt #jem Øften for

£omcr. #er følge efter binanben en 2ftamgbe ftore

Varmeanlæg: paa 9?orbfiben ocf,

2Beft 3nbia $oct, (Saft 3nbia £>oct\ og paa


154

fatte« vcia gngelj! dry dock (tør £>of). $eb docks

forftaaeé

i Qilnlin^clic^f?c^ wet docks, og bet er formelige

|>arue, inbrettebe til at mobtagc $unbreber af ©fibe og

førftoncbe meb alle #jeelpemibler til ben buvti^ft mulige

Soening og 2abning, meb iraner, (glcebefteber, ^afbufe,

SWagafiner og Ovlagefteber af atie €lag«. 2>en ftore gorff jel

af mange §ob i iniubftanben. fom frembringes reb Gbbe og

$leb, gjor bet umuligt for ©fibene at loc^^e til reb fclre

globbrebben eller reb Solbcerfef i en aaben #aon, faa*

tebeS fem be funne gjorc f)03 oé, fyror ©trommen i bet

•fjøicftc bringer Sanbftanben til at ftige eller tønfe en

©neeé lommer. £e baabe hoffer ere berfor bljbe 33aé=

finer, fom ere ubgrarebe inbenfor driften og, jtaae i ^cx-

lunbelfc meb bet frie 33anb reb en $anal; Ubgangen aab*

nc* fim reb ylobtib, og naar


155

Ubgifter ber f;ar ravet ferbunbet beetø meb Sipropria*

Konen af bet foflbare Jerroin, beetø meb Ubførelfen af

[ef»e SHnlægene, og man »il if fe forbaufcé, naar man

tøører, at tHf tiefe tff aber fem bet for fionbon eller 6t. Ga=

ttøarincé $)oef ba»e ©runbfaøitaler luia o»er 2 2Jiifliøner

$unb ©terling.

23i »are to £anffe, fom flog oé [ammen for unber

33cilebning af en erfaren Caniémanb at gjøre en SBanbring

gjennem benne ®ccl af Sonbon. Om nogen grimbig Se*

figtigelfc af be [tore iHntceg funbe ber iffe »ære £ale, bertit

»ilfce ber ucfrce»eé tigefaa mange Uger, [om »i funbe affee

Jimer, langt [tørre ©agfunbffab i [aabanne £ing, enb

nogen af oé funbe rofe [ig af, og cnbelig en (Xiceronc,

ber »eb fin 3nb[t»betfe funbe f)a»e ført os omfring, f)»or

eet ettere iffe titlabcé alnunbeligc Støbelige at tomme.

33i gif, [om ent)»er 9ty*gierrtg fan gaac, omfring paa

fitiffe og grommc, og ocr »ar fun tre befiemte $unfter,

[om »i [futbe berøre: 33itno»(aget i Sonbon £)ocf, ben [tore

£unnet unber Støemfen og $cem»e[fibct „©reat (Saftcrn."

£>et »ar, [om [futbe »i albrig naae t)cn tit bet [fore

2Ragaftn, ber »ar bet førfte 9Jcaal for »or 23anbring. 3

bet umaabelige 33aéfui, f;»ié ©reenbfer »i »are atbcfcé ube

af Stanb tit at ooerfee, laae rc Mpperffibe meb 33omu(b og

£obaf fra Stmertfa »eb ©iben af rafte ©fonnerter, ber

t;a»be bragt 23iin fra Cttorto, gregatffibe meb ruéftff

£am» »eb €ibcn af [maa 9iøbbe[f alter, ber bragte Støb*

frugter fra 2Maga. £>ct »ar en befcccrlig SBei at trænge

[tg frem gjennem af benne Summet, benne Sætten meb

11*


156

baller og Jønbcr, benne Shillcn af tunge, la»e SSognc

%\ia be glatte Sermfinncr, ter fr»,bfe tøinanben paa Cuaicn

i alle Retninger, fenne Bøften af iraner, benne £alen i

Jcuge, bettc ibelige JRaab af „93arffo, ©eneternen!" „Jag

£cm iaat'." „9lf 93cicn bcr, damn your eyes!" 33i

maattc frobe unber Inji, tøringe o»er her, fnart t?cnt>e

tilbage, b,»or ti fom fra, fnart ffnbe ©jenttei gjenncm be

lange, balrmørfe $afbufc, r)»or Solbembebenuenben« ba»bc

travlt meb at notere og mcerfe. 93i funbc iffe rofe oé

af nogetftebé at bli»e betragtebe meb »el»illige Øine ; ifyfe

gjerrige £agbri»cre ere if fe »el fete blanbt Slrbeiberne i

Tofterne eller Manbt £b«. britiffc SWajejtat« tolbcmbcbé*

nuxnb; »il man gaae ubemcerfet, faa gjør man bcbft i at

flæbe fig ub fom en ftommié, gnibe fig op at en 33aflc

33omulb for at fft forrctninge-mceéfig ub og faa jtttrte

affteb meb et 23l»ant i SDcunbcn og en 9cotcbog i £aan*

ben, fom om man baobc birefte 2Griiibc til ftlippcrffibct

„2ftot)arcf", juft anfemmet fra D^crn Otlean*. Om at

beffrirc bet ©tyn, fom Xoffen frcmbøb, naar »i en enfelt

®ang funbe fee 2Tccrc enb bet focmpcbøic $afhuué paa

»enftre irffoml;cb, ber ubøttcé

otter ben fjele 93crbcn i at loéfe og (abe, »ar foucentrcret

paa bettc ene Steb. ^aafalbenbe »ar bet ringe 5lntal

SKcnncfPct, fom fanbtce i gorbolb til bet 2ii\ bcr rørte

fig paa aUc €iber. £ct er SWafltinerne , bcr ijcr fom

otteralt ubføre Q3roberpartcn af 2lrbcibct; be beifc barerne

op af Saften, f»inge bent inb paa ben finalle Cuat, og


157

naar be tunge, fiilMtaflcbc 23[øfoognc ligefom af ftg fel» crc

ritUcbc inb i $af[)ii|cnc paa be glatte ©finnet, er bet anbre

Raffiner, fom atter befrie bcm fra bereé 33i>rber og løfte

eem ep t>ectt unber Jaget. 2Ran maa f)a»e feet benne

tummel for at funne fatte 2Jhi(igf)ebcn af be 23cbrtfter i

Sletningen af (nirtig Grfccbition, ber meb ©toltfyeb berettet

i engclft'e 2Mabe, men flinge for banffe Øren fom utrolige

(foenttyr. £er »ar faatebeé engang et 5rltøperflft&, et af

biéfe (Smaafartøier paa et $ar tufinbe ftommercclceftcr,

fom anfom fra Gin'na meb en Sabning Sfyee »aa en $ib,

t>a Jbeen »ar b»r og fragterne t)øie; peberne beflut*

tebc berfor at bcnotte Siben , og i minere enb 3 (ftger

og [trioer tre) 2)age efter, at €libcté 5lnfomfi »ar meibt

px. telegraf fra ©fyeerneéf, »ar bet bragt i S)of, Sabnin*

gen loéfet, en £>cet af Jbeen beforbret tit 9Jlancf)cfter og

23riftøt, leflen folgt i Sonbon, en nty Sabning fhioet i

€fibet, og gartoiet »arat tit at afgaae paa en nr; SReife.

Unber faabannc gorf)oIb er bet en gornøielfe at »ære

^jøbmanb og €fibérbeber.

Sangt om Icenge naaebe »i ta bet Q3iin(agcr, tit

boilfet »i »are beftinerebe. (5t(;»ert af be flere Sftagafinct

er beftemt for ftn fceregne Qkrefort; ber er Sagcre for

£obar\ fom inbtage en tyiabé af omtrent 14 51creé, anbre

for 33onnitb, atter anbre for £.ør, #am», Jatg, 8»b=-

frugter of»., of». Sønben £ocf bat iffe minere eub

tretten ftore 2agere for 93nn , inbrettebe i b,»ce(»ebe,

branbfrie — bet ubgioeé be ibetminbfte for at »ære —

ftjelbere; bet frørfle af bent er beftemt tit ^ertoiin og

(E^errt), ber ffutbe »i ben. 23 i »are ble»ne forftyncbe meb

en tasting order, bet »it fige en Orbre fra et #anbe(é*


158

bnu* til Dpftynéperfonatet cm at fore o« til $ufet£ $iin=

fatc 0^3 (abe c-j [mage r-aa Snbbolbet. røeb bette ?IN

gangéført fremftillebe »i o$ fer StebetS (5crbcru


159

traf ©etøolbningcn ub paa een ©ang, øitbe ben »ære ril*

ftvvvffciiii, til at gjøre SHløerben faftg. Sufren ba»be benne

etenbommelige, fugtige, balot mugne SDuft, fom nøb&enbig

bover meb til en 23iinfjcelber , t'un mange ©ange flcerfcrc

cg inberligere, enb man ettere træffer ben; Softet »ar

fulbt af fftmlebe ©Dampe og [tore ©altoeteranfamlingcr.

9lf og til, naat »i paSfercbe en ©ibegang, jfimtebe »i

langt, langt borte fmaa »anbrenbe Stjerner; bet »ar

^typerne, fom tumlebe meb gabene n °be i bette 93im*

bjcrg»ccrf, og Sar men naaebe oé oa fom et fyuult 35røn,

eller bet »ar anbrc ©eføgenbe meb en tasting order, bcr

gjalbt for g^be i tørne fjerne legioner.

3 SBcgnnbelfen bolbt man nøie kontrol meb ben

Retning, fom man fulgte, nceften u»ilfaarlig, for at gi»e

be 9tnbre en $rø»e yaa ftn ff'arpe ©tebfanbé. 9ht gaae

»i tilboire, nu ere »i parallelt meb ben førfte Retning,

nu gaae »i forbi tre (Sange tilocnftrc, nu atter ligefrem.

9Jten bet »arebe iffe lange, føreub man »ar albclcé »ilb

\\\a alle vScrbcnébjorncr og priiégiøen gøreren, bcr funbe

ba»e labt o o i Stiften i benne 2alu)riutt), b,»or »i 'ia

»ilbe »cere »nfelig omfomne mtbi i O»erflobigf)eben. 2ften

ben bra»c TOanb bebanblebe øé iffe faa ff ammelig; fjan

førte oé meget mere efter en ti 9JJinuteré SSanbrhtg fyen

til ben lille Qlfbcling af bet nfynre Sager, ber tilførte bet

$uu$, fom l;a»be »æret faa »enlig at gi»e os' en order,

men iffe engang t;ar (;a»t ben %on for fin 53cl»illie, at

jeg nu guffer bets 9k»n og fan anbefale bet til banffc

ftunber. Q3i fra»lcbe inb i drogen, faa gobt »i funbe,

beftanbig meb ©la« og 2»é i £aanbcn, t;»ilfct i fyøi

©tab befocercbe bc grnnnaftiffe Ø»elfcr, og tog $lab$,


160

brcr ri funtc finte ten — i

€antbet en maleri[f

©rurre. raertig en jftembrantts $enfel. ©laéfene blet>

folbte fra gatet ; ten ftcerfe, franig farrctc ^ertritn

funflete fcran 2r;[ct cg fatte clieagtige Striber i ©laéi'et,

metens bet trmteé. Sax bet 33irfeligbet eller Jntbilt-

ning , fremfviltt ret Situationen c^ ten lange Sanbrtng,

— lige meget, ret [magte [cm Dicfrar. cg øi traf ncf et

@laé, enbnu et, S&anmarfØ Sfaal, (rnglante €faal, 8oiu

ten Xccfe Staal, atle [muffe Rigere ©faal, £urra! —

SDet er fcrurrigt meget farligt at triffe gammel, get

^ertriin tirefte af gatet et ^?ar tufmt Olien fra £agé>

Ijjfct; man tiltrcer let ten [rage SRatut SRete, ent ten

fan boere, c^ bi barte fcn'cmt at mettage et Str-ffe

@riltøn Cft c^ Gafee, \aa at vi funte bdte formelig

grefeft berncte. SDei [fat jeg iffe glemme mtite (Sang, cg

jeg raater tern, ter [aac en testing order. bcller iffe at

glemme tct. &r>reren, ter iffun [magte met Cnitcn af

Jungen paa 2?inen cg meente, at ter enbnu rar ganffe

anben 9?eftar gjemt bernete, barte ten gcrefcmmentiet at

atrarc H, fcrent bet enbnu rar fer filte, c^, ri rare

\aa flcge at følge bane 8mf. Si tiltraatte Jiløageøden

uten at fee gabene tcbbelt, brilfet ferreften iffe riltc

f>are berirfet ncgenfcmbelft fjentelig gotøgelfe af bete*

Oftængte, cg efterat ri ret en af g)betmurene barte

faftet et Blif ut gjeunem bet lige i Jcrtffcrren anbragte

lille Suftbul, brerfra ten føloeffinnebe 2>ot cg alle bene

€fibe teg fig ganffe befrnterlig ut, naaebe ri atter 3nb»

gangen cg a[lererete rcre ftørft fermiutjfete fittfe«

ftumrer. Søl tasting order bebcltt firreren titligenict

en relfcrtjent Diiffeffifliug.


161

£en jlore Stjerne* Junncl er en af Dort forbaufenbe

5tarbunbrcbeé SSituntere, og ben inbtager enbttu fen førfte

$labé mellem alle ftne Sige; ben (tjnfer førft i ©ftygge,

naar man cna,ana, fjorer paa jernbane fra SDotoer til

Qtolaié paa 23unben af kanalen og gjennem SSinbuerne

forooen fan fce delfinen gaae paa 3agt i £>a»bunben eller

SDlafrelen nappe 5ljobftumper af Jftcefen paa en btufnet

2Ranb.


162

tor bugtet fig Um%i meb globen og i ftt bele ^>rcco,

ritner cm tot intro gorbolb .

brcri ten ftaaor til 9fta=

rrofct og Xofarbeitere: ©utifer met €fib*fornctenbeter.

8rønbei>iinøtneiper ea, flette ^fruentimmer , flaette i grelle

Jvarrer, tot or i fort ©egreb en Sfilbring af SBaWing

Street, HfneHatfen for faa mange 2ftarrmitffe Hobeltee

JtjcerligbebSe&entbr. Jycran en temmelig ubfiraft, flat ©^g«

ning umibbetbart ret gloten ftantfete ri; en 9[Rant , ter

fat» i et Sufaf, motteg rore ^?eiiee, ri treiete oc- t^jen*

nem Joellemaffinen , cg efter et $ar Sfribt rare ri inte

i en ftor øal, r>rt)tet meb fatmebe grec-fomalericr, bror

brete, magelige Sraoper forte net til limnclcn.

finbrer reet, at benne er et $


163

af parlamentet, begtynbte 9lrbcil>ci i 1824 for efter atten

Waré møifommeiige ©eftræbelfet, unbet tørnlfc globen flere

©angc brøb igjennem Softet og truebe meb at øbelagge

5Ut, omfiber at bli»e aabnct i 1842 for gocrfelcn. SDct

imv ben 13be 2faguft 1841, at Srunel førfte ©ang funbe

gjennemiHinbve ben bele unberføijfe ©træfning, ben lfte

9tøgufl 1842 aabncbc* ben ene, og ben 25be 2KartS 1843

ben anben af bene tuenbe SJfbelingér. Ubgiften »eb Sæt«

fet bavbc »æret 600,000 p. (Stetling eller baføffette

SRtttien SRtgébaler. X>ié|"c lal cre fagten« af be glcfte

borte mange ©ange for, men be cre af bem, bet i heglen

gaae tnb ab bet ene Ore og ub a^ bet anbet; bet er

berfor rigttgji at gjentage bem.

#&ørtcbe3 Junnclcn feer nb, »eeb næften 6nt;ocr;

billioner af 5lfbilbninger ba»c ør>erf»ømmet 33erben og be

give faagobtfom alle et ganffe forrcft 33illcbc. tunnelen

er en bot, muret ©ang, fytoié Sæggc, Soft og ©ub til*

fammen banne en oegformig #r>ælmng. £>en er »eb fifler

og 93uer afbeelt i 9Jiibtcn , faa at ber er to ©ange, fom

løbe parallelt mcb l;inanben, l;fcr meb en 33rebbe fom en

fmal ©abc. ©astøgter, fyrné ©traalcr famle ftg i en

fpibé tBinfcl, naar man faftcr 23liffet ncb i bet uenbclige

SJJerffcefrh), gjorc bet tøfl fora Mb ben flarc 2)ag. ©et

3nbtrt)f, fom gjør fig jiærfcjr gjcelbenbc »eb bet førfte

Seføg, er tf fe 23eunbring ooer ten ©cnialitet og Sncrgt,

fom ber bar ubrettet noget faa Storartet, fyeticr if fe en

utMlfaarlig SKSngfielfe for, at bet |)elc ffal flirte fammen

netop i bette Øiefelir", mebenS »i cre ber, men bet er gor=

unbting oocr ttn 55øbéflitøeb „ fom berffer berncbc, t;t»or

man netop f>ar bygget fui 23eregning paa 2ir> og gcerfcl.


164

Sagen er, at fer tern, ter iffe beftnbc ftg meget ncer reb

en af 9?etgangene, er bel langt nemmere at tage or blanbt gclf, ter bruge flere buutrete $unb cm

2kret, betlere gjøre en lang Cmrei enb erlcegge ten

^ennr- eller halte 5>ennr-, fem tet fejler at yac-fcre ©a=

terlce 23ritge eg £ungerfcrt Sufr-enficn 23ritge. Jraue--

r-erten af 23arer gjennem tunnelen er altfer befrcerlig; be

{futte førfl et (Etrffe Ski til Oiebgangen, faa fcitfcé net,

faa træffes igjennem, faa beifeé op cc( faa atter befertrce

ritcre . metenc- te raa ftlcten funue fenteé tirefte til et

brilfetfcmbelft $unft vaa ten anten glctbreb. Te ntyf«

felige 2lfticnairer bare faalete* i ©runten ingen anten

Snttergt ent ten ringe afgift, i'cm erlceggeé af Jremmctc,

ber rille fee tunnelen, eg brat ber af cg til fan trires

fammen reb talarer eller beélige; ferreften maae be trøjie

ftg meb ben 23eritftbct at bare effret tcreé *J?enge raa et

af hertens Untcrrærfer.

Jernbeton rar fcrmelig ubrggelig; ri rare netften be

enefte 23autrcrc faa bele ten lange (Efrcefuing, cg jeg

tyar en fterrf SOTidtanfe cm, at te SRennejter, ter altib

finteé pM 2lfbiltningerne, narnlig ten £arl, ter met

fnnlig 2lnftrengelfe ffrter raa en from belccc-fet Sogn

beelt fremme i gergrunten, ere rene gantafiffiffelfer, fem

altrig bare etifterct i 23irfelighebcu eller teg altrig


165

fyau »æret fete famtibig. £en ene af (Sangene »ar aU

bctcé aftuffet, fanbfi)ntig»iié for at fparc ©a$, og bet »ar

en meget forjtanbig DEonomi, t(;i ber »at i ©anbfjcb

$(at>* nof i ben ene. 2)a »i fom libt længere frem,

møbte »i bog noget £io. Sptabfen imellem filterne i

SRibten er ublciet tit golf, fom (;erncbc f)a»e aabnct aOc


166

gif til Snben, faae ep i 3?circt paa SRctberbitbe ©iben og

ffnntte cc terpaa atter tilbade.

%aa Siinuter efter gif t>i fra ben luxrmefte $ier cm

bert paa en lide Stamper, ter formelig maatte fycltee faft

i fin lltaalmctigbet efter at femme ritere, og gif met

Strømmen neb at globen. Siret og Jummelen emfring

oé fif forogete Timenfioncr reb ten €tilbet, in nnlig

barte forlabt; ten Ipftige %axt forbi Tampffibe, ftore

©eilfartøier, Sagtere, gramme cg %}aat>t, ftutente fra

SBreb til 23ret, paéfcrentc ©fibér>a?rfter , £emmerplatfer,

rogente ©ferjrene og grønne SKaricr, ter beguntte at

butte frem af cg til paa begge ©iber, plaffente cg puf*

fenbe, flergang »i flotte an im'ob et ntyt Sanbingéfteb,

gif i et 9iu, cg faa rare ri i ©reentmdj, ter ret (Sbben

laae i cu majeftcetiff $citc crer globen. Dttre paa ten

anten ©ibe af gloten, ret ^eplar, faae ri oppe paa driften

en uformelig ftcr Sftaéfe; tet rar tet [tore €fib. iare freret paa , at ri fatte en rcent ferfeert fiure-.

Tet rar paa oøic lib, at ri fem. £c mange

lumtrete SRennejfer, fem arbeitete iute ret ©fibet. barte

fun et ^rarteerc-tit tilbage af bere« røittagc-brile, eg tet

rar fun, metené Slrbeitet rar ftantfet, at SBeføger« mb«

loteé. Tet er en beel lille 2?r>, fem bar tannet jig

utenfer ©fibétottrftet i $opIar, cg te mangfolbige ©ruprer,

fem allerete barte famlet jig fer at Ⱦre parate, naar

ftløffen utfentte ?lrbeitc-ftgnalet, gato ten et lirligt Ilt--


167

fcenbe. 23i lom ca inb, o^ vi maatte jlljnbe oé, berfom

»i mlbe fec 9?ogct.

golf crc blevne [aa plagebe mcb Jal, bcr ft'nlle be--

jfribe Stoleben af „©red (gaftern" , etter fem ©fi&et

feuerc er fommet til at tøebbe „Scfiatban" , at jeg iffe

ffal forlande $iinflcn, tfot en $iinfcl er bet at fyøre biéfe

utøjre SKngtøelfer, ter bog iffe cre iflanb til tjoé ben al*

mmbeligc 8æ[et at fremfalbe nogen gorcfiilling. 3eg ffal

berfer ittbflrænfe mig til bet QUlernøbtørftigflc. $>et

lecngfte 35ambj!tb , fom enbnu nogenfiubc bar feilet paa

33anbet, er iffe 400 engl. ftoc langt, „Sematfyan" er

6S0, og bets Saloner alene banne en $æffc, bcr er

400 %ob fra @nbe til anben. 3>eté SDambmafFtner , ber

bri»e baalc #jul og ©frue, tøawe tilfammcn oucr 2600

£cjtcé ftraft, og t>cri er enbba iffe mebregnet be minbre

Xamvmaft'iner, ber fungere i Saften, »eb jumperne, til at

lette finter eller fættc ©cil; ott bar fer SKaftcr, bcr rage

i)ø\t op over be fem ©førjiene, og fan ubfprebe mere

©eilbug enb tre ftore Sinieffibc ; bet er beregnet paa at

føre 4000 $aéfagercr, men naar bet fniber, er bet iftanb

til at rumme en lille $lrmec r>aa 10,000 -Dcanb mcb

artilleri, efie og £rain og bringe ben fra (Snglanb til

ftalfutta i een SKaaneb. 3ficbctfor 93aabc bar bet r>aa

Sengen Ijcengcnbc et $ar Stømpffifee, libt fiørre enb bet,

ber bragte os til ©reenmicft. flanen til ©fibet er ubfaftet

af 23rnncl, en ©øn af ben ©ir SJJarc 23nmel, ber ub=

førte tunnelen, men fett»e Sugningen af ©fibet t;ar »cerct

betroet til ©cott Sfliujfcll.

Gftcrat ben bele 2krben (;ar læfi om be førfie mté*

lt)ffebc gorføg \>aa at bringe bette Ufytyre, ber fjar foftet


168

bele tre 3lare Qlrbeibc, net i Saiibet, efterat Illustrated

London News enbeg bar lereret en »ragtfulb grcmfiilling

i garrctrnf af, r;»orlebeé bet »il tage ftg ub, naar bet

engang »aéfercr kanalen fer fuIDe Sett, cg mebens man

meb f»ccnbt forrentning imøbcfecr Ubfalbet af bet nrje

Jvcr'øg, ber ffal gjørcé i Søbet af december iDcaancb, »il

ret, frugter jeg, fim fyare ringe Sntcrcéfc at faae en 93c*

ffrirelfe af, brerlcbeé „Scriatban" faae ub i 3uli 1S56,

ba bet mere lignebe 3crnfunbamentct til et Sabels Jaarn

enb 9?oget, beftemt til at fh)bc »aa 23anbct. £ct »ilbe

ogfaa falbe mig faare »anffeligt at gire en Seffrirclfc, [om

»ar nogenlunbe fattelig. Si flattrcbe e» at) Jrapter, ber

fpnteé albrig at ffulle faae Snbe, inbtil »i naaebe o» til

bet Ererftc og traabte ub »aa en ubjtraft glabe af

3ern, ber flang unber #cben for brert Sfribt; bet »ar

Støttet. Xen bele 23»gning beftaacr af tøffe 3crn»laber,

et 5?ar Qilcn i ftrabrat, ber cre naglebe fofr til binanben

og banttc fire eller fem affluttebe 2lfbelinger, ber atter til«

(ammen ubgjøre Sfibet. Store nirfantebe Qlabninger i £affet

tillob at fafte 23liffet neb i bet 3»bre, bror man faae,

at alle (Eibcrccggenc »are bobbeltc og afftirebe imob bjn*

auben mcb »crtifalc $laber. £>en ene Qlabning førte til

^abt;ttcn, ben anben til SWaffinrummet, ben trebie til

Saften og faalcbcé frembelcé. Set 93ef»nberlig|lc »ar, at bet

•fkle flet iffe forefom Qn ftert, ganjfc »ijt libt ftørre enb

f.tbvaulig, men bog iffe bet Umaabelige, l;oorom ber »ar

fortalt; bet gif ce, fem naar man tommer inb i et #uu*,

ber er unber Sugning, og bror Ciet, ber er »ant til

SRøblct og Ubfbring, ftnber alle iutrelfcr faa latterlig

fmaa og tave. Si fif forfi 3nbtr»ffct af ©fibcté Størrelfc,


169

fra bi fafieb« et Slif paa ben bibe ttbjtgt, fom aabncbe

ftg for ce fra ©atlet; [ijjeo»erfot oé laac paa ben t>øie

ftbft ©reenrcieb meb bet ftcltc $alab$ fer gamle €>ømcenb,

til SBenjtre l;abbe bi fer Die en lang ©træfning af globen

inbtil tøtinfibeé SDeptforb, til §øirc ubflrofte ftg Sonbons

gigontiffe SWaSfe, i f;bilfen 90?afteffobcnc fra hofferne ragebe

op meb beteS fmeeffre Sbibfcr, ben ftorc Isle of Dogs,

og bag bet £cle toncbc l;øit og flart be lette elegante 33uer

af ftrbftalr-alabfct i ©tybentøam. (Snbnu mere følte bi bog


170

Jyerfog; berimob er bet wl muligt, at man iffe anben

©ang gaaer frem net) Siningen af flige lierer paa

[amme DJkabe fem nu, men foretrarffer at (aoe frore

hoffer, buer man fan (abe 33onect femme inb til ©fibet,

ifrcbetfor omoenbt. 9?aar „Sebiatyan" f(t>bcr $aa Sanbet

og fyar gjort ftn førfie rørøoefart, fyar bet inbinct en nt)

2Gra i ftyneé fornemlig at ernære fig r-eb at beooerte golf

fra Conbon meb £b,ee, $affe og JReier. 23i funbe iffe

gaac ti Sfribi uben at faae tre 2lbreefefort ftufne i £aan=

ben, bformeb (Eiere af flige gorfriffningéetablisfementer

anbefatebe ftg tit gunftig 23er-aagenb,eb, og paa mange

€teber ftob Stftabamen i £øren for fctt> at frtfk 06 meb

fit „Shrimps, gentlemen! excellent shrirnps, just brought

in". 33i forctraf et fort 23eføg i tit umaabelige *Palabé,

fom 2Billiam III. bar inhuet til gamle (Eøfolf, og fom

r-el fan maale jig meb Cubmg im gjortcnbeS 3nr-alibe=

botel. ©reenroieb, #ofpitat fjenber (Snboer, fom fjar

loeft „33en 33race", og b^em bar iffe M^ 33i gif

emfring i Stuerne, fnaffebc bift og bcr libt meb en

93ctcran, fom bavbe bart en 5lrm for libt, fiben 51ar-

bunbrebet funbe tælle til 53, eller meb en munter gammel

ftnarf , bit foruben alle ftne Semmer ogfaa befab en ub=

toiflet Smag for Grtra=$obaf , beunbrebe en gammel fjr-ib*

baaret ^atriarf, fom tæfte i Stilen foran ftt fom en

8a\)\)t ubpbntebc ©otoelufaf, ber »ar pttybct meb mange

23itleber: Welfon og „falig 9)iutter" meb Cmgbebéfranbfe


171

cm, „25ictort>" fer futte ©cit, dronning SBtctoria og

2>aguerreothper af ©ørnene meb bereé ftjeerefter, ftoner og

©maagfattter. 23i enbtc i ben ftore ©al, x)v'xé SSoeggc ere

prbbcbc meb JBifleber af ©øf;ette og ftore ©tag, mebené

gamle ^enftomfler fraac Sagt reb fjettige SMtføier af falbnc

fcelte.

(Sn Samper, bcr gif op ab Stoben, tagbe til øeb

Ciuaien og tog oS omborb. Gnt x)ah Xxxmé £ib fenere

»are »i igjen »eb Sonbon 23ribge, atter fjenfatte i ben

SMjtrøm af 2i» og Stummel, fra tymlfen t-i x)avbt rebet

oé løé paa en gormibbag for at fee, ijvab ber rørte

ftg im eb Øft.

12*


172

(En Sønbag.

,^eg intrommer, at tot er utilgiveligt, og jeg er rirfelig

ganffe untfeclig terorer, men jeg fan aUtgeoel ligefaa gott

iilftaac bet føxfi fora ftbft: ieg bar altri^ roeret i £irfe

i Gnglant. Ggcnlig t?ccb jeg if fe , brorleteS bet er gaact

til, at jeg har forfømt at gjore mig befjentt met et faa

farafteriftivE Gtement i bet engelffe 8h> [om Ohit^tjencftcn

ben førfte


173

jcr>nlig fpitlcr ftomebie meb ftetigioncn. 2Kcn tigefaa cift

er bet, at bctte ^>t)f leri , benne Doetbrioelfe , (cm in »tlbe

falbe bet, i #o»ebfagen fim er en uunbgaacltg ©fwggcjtbe

af ben agte cg cvercrcenlig (eoenbe religieufe golelfe, [om

gjennemtrcenger kationen, Snglanbcrnc ere ttifrnof et af

bc mefl troenbe g-olfcflag, re bar>e jtørre SRct enb anbre

kationer tit at falbe ftg (Sbriftnc, iffe jttfr forbi beteS

©jerninger — (Statens eller ben enfette 3?orgcré — altib bare

braget af Sfjrijieligtyeb , men forbi Jroen cg SntercSfen

for be aanbelige Xing bog ialfalb (;oé Dem inbtager en

fremragenbc røtabij, or>t;øict ooer alt 2tnbet. 2ab enb faa

Ⱦre, at be glefte f' 1111 S aae i itirfe fyttcr


174

ten rcligieufe Snteteéfe. 5Tlcn tet opboder bog iffe ®i)lfci^-

beten af ten $aaftant, at Gnglccnberne i tet £clc taget

ere en af te meft troente, af SGrcfr^gt for Religionen

meft gjennemtromgte kationer. cfjøntt ©ntétjeneften

ogfaa i Snglant for Utallige er en reen ftonoenicnefag,

beløber ten tog langt mere ent ©utétjenefien boé oé;

jfjønbt iffnn faa ^arlamcnteinetlemmer ooerr-cerc ten Søn,

t)oormet fyoert Sftote aabnes, bar ten tog langt mere at

fige ent ten ©ntstjenefte, boomet pore parlamentariffe

gorfamlinger begwnte tercé ©eéjton; ffjontt faare 2Range

iffe tænfe mere yaa 23ort)crre om Montagen ent alle te

antre £agc i Ugen, bar (Sabbattene flrengc .£>eliigboltelfe

i Snglant tog en langt ftørre Settytning ej, en langt

h)bcrc 9iot i ten almintettge 33c»itftbet ent t)oé oé ^ellig=

tagoanortningen af 2Gte Smarte 1845.

(Sfterat jeg fjar intrommet alt tette, tør jeg »el

nof uten at bli»c beffnltt for Uguteligbet eller Urctfctr=

tigget uttale fom min prioatc QJJening, at en engel)?

€øntag er noget af tet ftjetfommeligfte og Utaaleligfk,

fom jeg fjenttr. £)cn ffotffe Sontag ffal »ære entnu »cerre,

og ten amerifanffe en[t)it

til teretf cngcljle kollega.

#o»ctfeilcn »et ten engclflc (Sønbag er ten, at tené

^pelligt;oltel|e for tet ftørfte er o»ertrc»cn og for bet

Sinket er en loangefag. 2>et engelffe £ang til at o»er*

trioe Qllt er noffom befjentt; allercte gamle gater Holberg


175

jtget: „(Snglænberne crc enten (Engle eller Dier-lc; tt>i

bet er en Kation, font atbrig fyolber 9Jcaabc i nogen £ing:

be, f om crc gobe, cre ooermaabe gobe, og be, fom crc

onbc, crc ooermaabc onbe, faa at baabe Styber og Safter

cre $oé bera i ben aUcrt;or>cfic @rab." Dette er tigefaa fanbt

ibag fom for Ininbrcbe 3lar jtbcn, og bet cifer ftg ogfaa

t;cr ; Sønbagen ffal r-cere t;clligct herren og maa berfor

flet Sntet fyaoe tilfælle* mcb anbre Dage, ben tør flet

iffe fetre „Diesel", og faa ffal ten mcb 23olb og SRagt

gjøreé til „dngel". Web Joangcn er bet ligefaa galt.

Der er iffe Sale om noget Sil etter 3fJe*33tt, ber fjenbeé

fim et ©fat. Gnglanb er i alle anbre £cnfeenber grU

Rebene 2anb, og fclo i rcligicuø #cnfecnbe fyerffer bcr

ben fnlbftcenbigfte gri(;cb, faalamgc Salen er om bet 93cefcn*

lige, nemlig bet ftonfeéftoncllc. 2ftcn paa bet ene $unft,


170

gcrceretelfcrne til (Sabbatfyébr-ilen begrmte allerebe

Sørtag aften. 611 bale lime før iRitnat frutte alle

SPeromningc-fteter — i fPrartø ^icc^cr irct tcg fun te

jtmplcrc blandt tic-ie — »xere luffebe cg flnffete. gra

511. I H batten mellem Sørtag cg Søntag inbtil ten

paafølgenbe liften maa ter iffe utffjctnfeé Cl eller

Snenbetmn nnbtagen til SReifenbe (Lona ji


177

ftille fem en ©rab. 2>e faa gobgocngcre , fem man mober,

gaae i Jlirfe eder femme fra ftirfe. Sange ^receéftener

af uniformerede €folebørn, S)renge i underlige Stofhuner

eg ^Pigcr meb en Coevflobigbeb af ^t>U>t Sintøi, beftanbig

te eg te meb en 33 oren ferreft eg en 93 oren bageft,

brage til ©ubétjeneften, maaft'ee ben anben af be tre, fem

be ult)ffelige ©ørn maae bioaane paa famme 2>ag. 9lf

(Sr-abferenbe mober man faagebtfem Sngen. @r bet rigtig

fmuft 23eir, fan man ret fycnab dftermibbagen ftnbe Sten*

fingten #aoen fulb af pwntebe SWennefFer, men bet er beg

fun en nenbelig ringe 33røfbccl af Sonboné 33cfelfning, bet

er be tlgubetige og 23elialé 33ørn. Cm bet €t)ii, fem

©aberne i %mé, i en ttybff 33l) etter bor i ^jobenbaon

frembtybe r>aa en €onbag ©ftermibbag, em ben molrenbe

9Jiccngbe, ber boé oé ftrømmer ub af 33i)eu til alle Sibcr,

fyar ben inbfobte (Jnglcenber ingen Jycreftiliing. X\\ dlob

en lille ©r-abferetonr, men ferreften ingen 5lbførebclfe. 3

5tirfe em Sporgenen, i ftitfe em gormibbagcu, i ftitfe cm

Sftermibbagen, — bet er Sønbag$r>rogrammet fer ber.

ægte troenbe (Snglcenber. Sngcn 23enner eller (Slægtninge

til URibbag, ingen Samling af glabe 3lnjtgter, fun •Oufcté

egne golf, jo toærere og gnaonere befte bebre. Sngen

Sauttorbeb , iffe et lille gamilietoarti 2Bbift, tf fe en Smule

QJhiftf og Sang; libt SBtbeUceéning l;enab Qlfteu eller ial-

falb en ftille #uuéligl)eb, boer man fjeber (tg ooer l;in=

anben, falber i


178

^aanbøærfer tunbi em Sønbagen fyare $it ni at beice

te naturbifteriffe eg antifoariffe 2 fatte i ©tttiflj i)tufcum,

ban tunbe fevncie {tg wo at beføge JMlletgaUcriernc, ban

funte maaffcc bare iRaat til cm Siftenen at [øge SeUeriig

eg uffoltig Qltiy-retelfc i Panopticon . i Polytechnic In-

stitution, hoi Albert Smitf) eller ©orten (Summing. fclo

om Jbcatrcnc maatte anfeeé for ftontrabanbe, men Ilt er

luffet. Cm .^rertagene fan ban iffe, om Sønbagene

maa ban iffe femme ter. Seto ret ftcre ftrtyfiatpalabø

i Sbtenbam, fer er btngget for golfer , ber intebcltcr en

Samling af nornen s

2Ut, boat ter er frert , fmnft og bc=

untringeocertigt i Screen, — felo the people's palace,

fom tet fioltelig falbe«, er luffet om Sønbagen, boer tete

Sale ca, ©alkrier oiltc blioe bcføgte af gelfcte Juftntcr og

atter lurinter, ter nu maaffcc altrig faae tern og tereé

rige Sfatte at fee. 3>er bar mange ©ange »året gjort

gerfog \\ia at faae Samlingerne og SDhifccrne — oiterc

er man enbnu iffe gaact — aabnebe cm Sønbagen, men bittil

jiebfe fergioecce. ©n anfcelig 2Rajoritct b,ar i llntcrbufet

ftemt iinob enboer goranftaltning, fem truebe ten fircngc

•peiligboltclfc af Sabbatbcn, ter gjælter fer et af Gng-

lanbé ^alfaticr ligefom BillofRights og Habeas oarpns.

legeringen, ter funte gjennemføre SReformcn, bar bittil

iffe oeoct at tage Sagen i fin tøaanb. £cn ©runt, em

anforeé imet at aabne Samlingerne, er eientcmmelig; en

faaban SBeftemmelfe, ftgee ter, oiltc berooe te ^en'encr,

ter cre an fatte til at fore Cpfrm met te Seføgenbe, tereé

$trilebag, ten oiltc »aalagge tern en iJJIigt for at [tøffe

Snbre en \Htiyrctclfc. Dg af #en[on til bi$fe ?y\a, ter

met ©loete oiltc mettagc en (£rtra f ertjcucftc, cg [om ganffe


179

vift iffe blco ugubeltge »eb at affee et $ar £imer af bercé

troettenbe lang« aa Sabbatten

!

gorøm'igt maa bet inbrømmcé, at (SngUtubernc mene

ogfaa bette 2trgumcnt ærlig, 09 at bc ubftræffe bete

ftønfeføentfet meget oibt. Dette briftige, mrffomme golf,

fom Napoleon falbte en kation af shopkeepers , og

fom gauffe oifi øæfcnlig leocr for „forretningen", fyar

offret enbogfaa benne Jljccrligfyeb yaa ©abbatf;ené 5lltcr.

Det ftore $uUaareft)ftem, gjenncm fymlfet £anbelen og Dm*

fatningen brioeé, ^oftoæfenet, ftaacr albeleé ftille :paa Ugené

forfte Dag. 23rcve og 5loifcr oanbre oel om €ønbagen

ligefom cllcré i umaabelige Saeffc omfring i alle Retninger,

men bele bet ftore $oftft)fremé bircfte gorbinbelfe meb

^ublifnm bøiler. Om 6ønbagen ubbeleé ber iffe et encfie

23rco. om ben inbiffe $oft fom til Sonbon en

, iffe en 2loié blioe ubleoeret

om €ønbagen. Denne flrenge -^etligljolbelfe fan r>cere,

eller lab oé fun ftge, fom r-i tcenfe: ben er forffruct,

unaturlig, uforenelig meb gubbommelige Cooe og menneffelig

^øbr-enbigfyeb. 2ftcn ben »ibncr bog ialfafb om, at (Sng=


180

(amberne mene tot aloørtig meb bette Tcame, og at be

effre Koge* yna at føre bet igienncm. 3Jhn fan anrenbe

berr-aa, biwi ©uijet ftget cm (Snglamberneé Kationals

farafteer i bet ^>clc : „Il n'y a point de peuple phu

attaché å son interét quand son interét le préoccupe.

plus devoué å sa foi quand il a une foi."

spuritanj! [em Sønbagen er, tilfrebéjHUer ben bog

iffe fulbftcenbig, be ægte Wettroenbe, [em bare fat ftg t

$ooebef, at Sabbattene £cllic]beb er ftjernepunftet af ben

duifteliac Religion, ligeøøerfor boilfet alt 2lnbet fim tyar

unberørbnet Bctttbning. Ter crifterer i Senbon et $at

Selffaøer meb bet germaal at arbcibc ben til en ftrcngcre

Sagttagelfe af jettene $>ag, o$ eet af bem ibetminbjle

ubfelber en jtorartet ffiirffembeb. 2)a bet iffe fan binbe

alle OJcenneffer faft til Sorbbenet em Sønbagen, gaaet

bet en inbirefte Q3ei reb at agitere [er alle Jernbaneré,

Tamyffibec, Dmnibuéferé og 5)rofa)feré fulbftambige Stanbø*

ntng em Sønbagen. Gu [mnf Sønbag Jormibbag, ba

jeg, i et muntert Sdffab af

•'perrer og ©arner fjerte en

@tøt>tout r»aa ce^te ^jøbenbarnff, bier t-i unberøcié ftanbfebe

af en iWanb, ber uben oftere Ceremonier ooerfoømmebc

begge Sogne meb en Utegn af fmaa tracts , 2lft)anblinger

em bet Ugubelige i at tage paa Sanbet em Sønbagen.

Gu af be fmaa Søger inbcbolbt en meralff fortælling em

Jern, ber blcr> en Tøgenigt eg enbte i en gorbrøberfoloni,

forbi l;an [em Barn ffuifebe fra ftirfe og [oillebe ftlinf

ubenfer yaa en ©rarftcen, tnebené TGilliam, ber rar en

[rem Xreng og borre fnuift paa ^recbifenen, blee gift meb

fin principal« Datter og arocbe forretningen. @n anben

t)enoenbtc ftg birefte til ftubffefianben , naønlig til Sao*


181

fubffene, b,»em ben formanebe til at tage #tnle for ftg

[elto ooi tcrcé $eftc iftebetfot at tjene berbålig og baarlig

fø>rfa»ngetigtyeb om ©abbattøen. 2>et fortaltes l;cri, at en*

bcel fromme Kabfubffe Inrobc bcfluttct iffc at fjøre bereé

SRebmenneffer om Sønbagen, men at gaac i ftirfe; for at

mobc ben praftiffc 3nbttenbing, at en Sabfubf! iffe gobt

bar 9taab til at opgitoe een 2>ag8 Cønning af fø»,

var bet

ubtotyffelig anført, at ifølge ben bunbne erfaring bar-bc

be fromme ftubjle øeb gorfnncté ©tttrelfe tjent SSJJere paa

be fer Dage enb bercé ugubeligc kolleger \>aa fø», for

iffe at tak om ben rene ©anunttigfyeb, fyøormcb 9JJanb

og £cjt atter funbe gaae til bercé £>ont Sftanbag Sporgen.

5ftan f>ar bog nof iffe troet at burbe ftole ubelnffenbe

Vaa gorfDnet, thi ber fanbteé tillige en Cøforbring til alle

rettoenfenbe £f;riftne om fortrinémi« at benytte fonbagS*

bcllige (iabå, og $aa bette ffulle 3 fjenbc bent, at berc*

9himmer attib er over 10,000 og anbragt $aa en guuU

bruun ©runb. Stmen

!

Umaabelig gorargetfe øafte bet blanbt be gromine,

ba autoriteterne for et


182

gorargelfe af QJtangDeué Cfforfel. Te hmbe boaer iffe

beflage fig or-er 2Jhiilfpregrammerne, tbi man barDe unb*

gaaet atle profane ©anbfe cg Dperamelobier fer at bc^c

Pg

til f>øift anjrcenDige


183

?et gorfeerte »eb bet bele €t)ftem ligger i Dber*

brioelfen. 2flan funbe maaffee uben ©fabe Redige en £eel

af €ønbagen til ubeluffenbe gubeligt Snig og firengt

fcrbt?t>c enbber ©ejfjaftigelfe eder $orlt)ftelfe, men SReften

af 2>agen 6urb« bog ialfalb fnnne 6ent)tteé til ben ®b»

fbrebctfe, fom er albeleS nøfc»enbtg for bctte (jaarbt ar*

beibenbe, legemlig og aanbelig anfbambte golf. £>cn mo=

faiffe Sabbatb er omgjærbct meb flrcnge (Eeremouiregler,

ben et renfet for alle berbélige Jing og fyelligct #erren,

men ben er bog fremfor 2llt en ©læbeébag; glabe Qlnjtgtcr

og et glab en engelffe Sabbatb,

berimob fjenber iffe stribet enb 33ob og Sbcegelfe og ©na*

benbeb og ftjebfommetigfyeb. ftor at ffaffe 23cfolfningen

ben #bile og 2lbfbrcbclfe, fom Sønbagen iffe t>bcr , Ijar

bcr i ben fenere Sib reift fig en 23ebcegelfe meb td gor-

maal at gioc £albbelen af Cørbagen fri (the saturclay

half-holyday movement). Steningen er gob nøf, men

bet er toiblfoint, om man fan ooerfomme at tage enbnu

en fyalb 51rbeibébag fra be fer, fom ere lebnebe. Wlan

oilbe gføre fornuftigere i at arbeibc paa at frigjøre ©ønbag

Sftermibbag fra ben ufornuftige Joang og labc golf fyaoe

grtbeb til $aa benne £ag at føge ben nøboenbige Dlb*

muntring og Slbfbrebelfe.

^Dct er umuligt for en £øbelig at bære anbeegtig

fyete tolb Jimer i Jrcef, og bet bitbet nabntig umuligt,

naar Qlnbagten ffal fremfalbeé oeb £»ang. følgen cr ^ a

ogfaa, at be 5l(lerf(efte iftebetfor at finbe £bite og ftt>vfe

fig til be fommenbe Qlrbeibébagc famle et gonb af ©na=

benbeb, ber barer bcb til langt inb i ben ncefte Uge, og


184

fole jtg i alle $enfeenber utilraé. (Eaare røange føg« at

flaae Tagen ibjel »eb ftillc 2>rif inbenfor bereS egne fire

Bagge; tet er ogfaa en Slagé £uu£antagt , og ten tiltager

i 3uterligbet, jo fterrfere Sabbatfysroangen er. 3 ©fot*

lånt ffal fyr-ert anret DJienncffe bare fult cm Sønbagel.

goi ten gremmebe, ter iffe bar perfonlige 23efjentt=

ffaber at tr»e til, er Sønbagen [om fagt altelee utaalelig.

®r SBeiret gobt, fan man nogenlunbe bjatpe jtg ret at tye

ut i ©utc- frie Statur, bror SDroéler og Sommerfugle

iffe fjente 9?oget til ten jtrcnge £abbatb. 9Hcn er Beiret

ugunftigt, faa er man priiégioen uten ftebning og forfalbet

til forfeaufenbc Srcentriciteter. Kn »i$ Sønbag greb jeg

mig fel» i at Ejøre uten 3ftaal cg Qftet frem og tilbade

yaa Taget af ten [amme Dmnibuø, ærgerlig crer 2tor=

regnen, argerlig otter te tomme ©aber, argerlig occr at

bare bele Jaget for mig felto og iffe mintft argerlig Ottét

at fee tf ontuf tourene gorbaufelfe, ba jeg melbte mig føm

$aøfagecr ogfaa til ben femte Jour.

®n anteu Sønbag ^ormibbag barte jeg gjort en

miélijffet 93ifU ute i (Samten Toron og flentretc langfomt

tilbage gjennem te boift intoifletc og fim tilbeclé bebtyggebe

@ater. ^m en Tomtc inte mellem pufene faae jeg en

lille ©rutttte 3Rennef!er og i'fvntte mig ben , bror ter rar

litt 8itt at finte. S)et rar for frorfie Telen jtmttle golf;

maaftee rar ter 2llt i 3llt trebitte $erfonet tilftete, Kogle

ftaaente, Hnbre jtbbenbe boa Sjatter , atter 2Inbre liggenbe

ubflrafte ttaa ©rønfttaret. tyaa. en lille JcrtttMige ftot

en ung Sftant met gatten i $aanben, ifarb met at bolte

en Tale til SWangben, br-em ban met ureffetigt 9H»or

tiltalte fom ladies and gentlemen. Tet rar en SOtaabe«


185

boIbé= eder rettere en Sotalaff;olbenbebéa»oftel, ber tyer

l;at>bc famlet en lille UKenigbeb om fig. £»ilfe ftorfyanb*

finger bet »ar gaact forub, »eeb jeg iffe, men benne

Saler »ar øientønlig ben, [om jMbe føre £o»ebflaget.

£an argumenterede meb Sal, og ffjønbt f)an jufr iffe »ar

nogen ø»et Saler , be^anblebe ban bog fit 6tøf ganffe for*

ftanbig. „9?aar S>e, ladies and gentlemen" — fagbe

ban faalebeS — „ubgi»c 6 $unb Sterling til at fjøbc

nyttige Sing fom Scerftøt, flæber, Cinneb eftt. , faa til*

flæber fim en ringe £>eel ben , fom bar »robiiccrct 'iRm-

floffet, men en ftørre £ccl, lab cé for iffe at Comme

inb paa trcettenbe beregninger ftge 50 »St. , fommer ben

til ©obc, ber bar forabiet og bearbeibet bet. 23eb at fjobe

for 6 $unb nyttige Sing labe £>e altfaa 2lrbcibet, Qcotl;

filben til Gnglanbé Sklftanb, tilft»bc 3 $b. TOen naar

3)c fjobe for 6 $b. øl eller Srænbeoiin, faa er bet

hornet, altfaa SRaaftoffet, fom flugcr ©robertarten af 23c=

løftet, og ber fommer fim en ringe Scct, nc»»e 10 sh.,

paa bet 9lrbeibe, fom er anv-enbt for at for»anblc hornet,

ber funbe f>a»e »æret gjort til nyttigt 93rob, til Øl eller

23roenbe»iin." 3>tte jtatiftiffc argument, o»en»aa b»:lfet

ber fulgte en umaabelig 23ombe af et Sal, ber anga»,

f;»or mange billioner $unb ben olbriffenbe Sefolfning i

be gorcnebe kongeriger faalebeS ffammclig unbbrog Qlr*

beibct, bar i fig felo iffe f»nberlig 33ocgt, eller rettere

fagt, bet er en gro» (Softémc, men 23cnbtngen er bog

ganffe betegnenbc, tl;i ben »ifcr, at man i (Suglanb enbog

ligco»erfor en Silt;ørcrfrebé af be allerfmiplcfk golf føger

at beraabe ftg »aa matters of faet. — 3)cn nocfte Saler

»ar en mibalbrenbc SJianb, en irff 5lrbciber, og ban forc=

13


186

traf at fyenrenbe ftg tit golelfen, efteiat bane Jyorgccnger

tilftrceffelig f;arbc bearbeibet gorftanben. £an fortalte fu

eget Sernetéløb paa en praftij? og ganffe bumoriftiff SWaabe,

fom iffe unblob at gjøre en tie SBitfning p&a Jilbørcrne.

„£a jeg fom berorer" — fagbe ban — „(om en 9tn»i paci

en ©nceé *}(ar for r)cr at føge mit 23rob. fom jeg iffe bar-re

funnet ftnbe i old Erin — God bless her! — rar jeg

jufi iffe forbruffen, men jeg meente fom attc 3tlambcre,

at en gob Snaøé »ar et (Stwffe £immel paa 3otbea , og

jeg tog mig fommetiber faa mange (Bmaafttiffcr pimmel,

at jeg rar altfor falig til at befatte mig meo faa jorbiffe

Jing fom mit 'ilrbeibc. Støen faa flap jeg engang til at

fyøre 9Jcget om Jotalafljolbenfycben af en 'IRanb, bet talte

ligefom jeg nu, og reb at tænfc orer ar albrig fortrfibt bet fiben.

3 33egt)iibelfen gjorbe mine kammerater jo nof 9(ar ab

mig, tlji af alle 3rloenbere ere ^uurljaanblangerne intften

be 33auftc til at briffe, f;rab bcr ril fige Droget, men jeg

lob bein fnaffe og (fjøttebe mig felt). Jeg lagbe >}>enge

ep, jeg bier rel feet af Slrbeibebcrren , forbi jeg rar ftabig

reb mine £ing, og et $ar %ax efter funbe jeg gifte mig.

2.aa ffete bet engang, at ror (Principal gar alle ot 5lr=

beiberc ei jtort ©ilbe, en balr (Ballon forter til brev

2Kanb og \ $int 53ranbt). SDet funbe jeg iffe roere

meb, og bet jort'larebe jeg principalen; ba ban borte.

at jeg rar teetotaller, jagbe ban, at bet ffulbe iffe roere

min 3fabe, og iftebetfor min $art af ©ilbet gar ban


187

mig en prægtig leg of mutton , fom jeg bragte bjem til

min $one, ber iffe banbte mig for bet. £a be anbre

Qlrbeibere faae bet, tanfte be ogfaa efter, og ber »ar fr;»,

fom af benne leg of mutton (ob ftg beȾge til at blir-e

totalafbolbenbe. 2ften min teetotalism tyalp mig til 2Kerc

enb bet, for iffe Utnge efter fagbe principalen til mig,

at nu funbe jeg labe £aanblangerict fare, ban toitbe gjorc

mig til 0»fnnémanb )?aa $labfen. £>et er jeg nu, og

jeg ftaacr mig gobt »eb bet. 3eg ttar gaact ligefaa

baarlig flcebt fom SDe, ladies and gentlemen, fel» om

(Eønbagen, men fee nu engang min fine graffe og min #at,

bet er noget 2Inbet! iRaff og rorig er jeg ogfaa, fom Se

fuune fee, jfjønbt jeg nu iffe i tty&e 2lar l;ar prø»ct,

^t>orlct>cé £51 fmager, faa at (Eunbfjeben altfaa iffe tager

Sfabe »eb at briffe Sfjce cg 9ftcelfe»anb. 2)icn »rø»cbc

jeg førjt paa at fmage eet ©laé forter eller tog jeg blot

tre Sraabcr Srcenbefciin for, fom golf ftge, at bjcclye

paa min 2Ra»e, ber forreften er i gob Orbcn, faa er jeg

bange for, at bet gif mig ilbe; gi»er man ganben ben

lille ginger, faa tager t;an fnart tjele #aanbcn! Dg nu

»il jeg fun ftge et $ar Orb til mine egne Sanbsmcenb,

af Ijoilfe jeg feer, at ber ibetminbfte er 9Jcglc tilftcbe.

•pa»e 3 lagt Skærfe til, at naar en Scertéfyuuéfyolber

a»ertcrer om en Jtjcclberf»enb eller en potboy, faa føicr

\)


ls>

ftcnt-c Zenia, cg rille te if fe gine Gtcr Droget, faa ffulle

3 gjore ©jengjoelt imot tern."

Set lille gcretrag (luttete met nogle 53crc-, ter an-

befalede tet ccrete ^ublifum ftrar at tegne {tg fem 9flet*

lemmer af Jotalaffjolbcnbeten. Set rar Sfatc; tf>i man

ftf yaa benne 9)hate et 95e»iié fer, at Salen rar lam

utenat, meten* ten elleré funbe fyare gaact for et frit

geretrag, en iffc ut)eltig *Prøre paa felfclig Scltalcnbct.

^erørrigt felter jeg Santbetcn at tilføtc, at ten iffc

gjorte tr-br ^nottfy! paa te fcrfamlcte ladies and gentle-

men, iffc engang te irffc; fermetenlig f?ar>te te f)ørt ten

famme Sife fer, cg jeg »ar uten (Sporgamaal ten cø;

moerffemfte Jilfyørcr. gorbantlingcrnc fluttete met, at

ten ftatiftiffc Jaler taffete gorfamlingen fw ten „rclriliigc

Cømcerffembet" , brermet ten bar-te fulgt gorebragene,

og utteclte en 27tangtc fmaa trt)fte Setter met Opløftning

om, br-or man funte mclte ftg for at afgire Cøftet, faa*

fremt man iffe ferctraf at tegne jig ftrar. Ser rar 3ngcn,

fom foretraf tet fttftc 2Uternatir> , og 'Jløcftlcnc — ter

»ar entnu et $ar Stbffer fcruten te to Salcre — trog

tcrøaa ritere for at eøføgc et nt)t ^ublifum, metens

Xilbørerne atfprcttc ftg for at toenfc noermere or er Z^cn

— »et et ©laé brandy and water.

Senne ajliéftenércifc »ar entta en ganffe mntig Bn«

rcntelfe af Sønbagen ,

og tet oar tog en lille ©øifote,

ter funte bare Jntcreefc for en fremmet.

fttoffen rar bleren mange, fotinten jeg naaete int

til ten cirilifcrcte Scel af 2?»cn og taniftc paa at føifc

til SKittag. 3cg gif til ©intyfoné — luffet! Sil ten

lille Øicftauraticn ligcer-crfor — luffet! £il „


189

luffet! 2)iilbe £immc(, cm ter til alle en ©ønbagé øorige

v

Jtob|"ler ogfaa ffulbe føicø ben iffe at funnc faae 2Rib=

bagémab! 3^3 interpellerebe en politibetjent, ber iffe

f>ar>be Droget eller Jftogen at paéfe yaa i ben frore ®ata,

boer ber ctleré er faa fulbt af 8tø og gcetfet. „3a, ©ir!

Slller-cgne luffet efter ftl. 6." — „2Ren t)r>or faacr jeg

\>a ftoget at tøife?" — „Æon iffe ftgc bet, 6ir! Støaaffce

ube i SBcftenb, men bet er uftffert!" — 3 benne 93aanbe

gjennemfoer en Ityffetig Janfe min


190

Claire øg Jørlijlklfcslkøcr.

„.Qlrgter og Subfalb ferler te enbelig iffe, men »et fatte«

ben yeftivitet, boilfcu er Sielen i en Gomeetie", figer

•dolberg cm Sngtænbetneé Sfuefpit, og gcrhcltet bar

iffe foranbrct fig pben $otberaé £ib. Gnglccntcrne fot*

ftaac iffe at ffrire for Sfycatrct, og te fovftaae entnu

minbre at [pille bornerte. (Sn faaban *Jkaftanb fan fiutc*

noget briftig om et Sanb, ter har frembragt Sbafefpeare,

©oltfmitb og Sberitan, ©arricf, Kean og jrørå. 3itton«.

tykn een er tec-uagtet fanb, og jeg ffal forfoge at be»ife

bet, uagtet jeg natitrligr-iié iffe bilter mig inb at f jente

bet engclffe Jfyeater og ten engelffe fceniffe flitnji, forti

jeg en @nee8 ©ange bar oceret $aa ftemetie i Scntcn.

£>et er iffe oeb noget


191

fvcare, efter fyam f^nc* at pære bleven noeften albctcé golb.

Jet er, fem em ben bermeb bavbe fagt ftt ftbflc Dtb,

og fom om ben fiere Sigtet iftebctfor at famle SMfciple

em {tg bavbe fframmet bem bort fra en røarf, tyver ban

allcrebe ^aobe bøffet afie Saurbcer. 2>tft er bet iatfalb,

at ban er bleven , if f c biet ben $ørftc, men ben (Snefie.

3eg bar nævnet ©olbfmitt) og Sbcriban, men ingen af

biéfe t)ar bentet ftt ftorfte $rav $aa 23erømmclfe fra

(Scenen, ingen af bem vilbc være bleven færlig frembacvet

fom bramatiff forfatter, berfom ber if fe omfring bem

baebe berffet en faa forgelig Jomfycb, eg bcreé ftorftilebe,

fufftfantc ft'araftecrffilbringer ere efter bercé bele inbre Diatur

fnarerc bvamatiferebc Romaner af famme 5lrt fom Tom

Jones eller The Vicar of "Wakefield enb virfclige ^o=

mebier ; allcrebe ben iKaabe , yaa bvilfcn $erfonerncé

9kvnc ere gjorte til ftompenbier af $araftcrcrne, er be*

tegnenbe fer #aanbgttbeligfycbcn i biéfe ^emebier , og be

vngre engclffe forfattere bane fem oftefi fulgt benne

iifyclbigc Wetbobe. Sngen af be Stort)eber, ber r>rt)be

ben engclffe 8iteraturé annaler, bar fnattet ftt 9?avn til

Scenen, og bar en enrelt digter forfogt bet, faa er bet

faagebtfem altib mkMvffcbeé fer fyam. ©et Samme gjoelbcr

ben £ag tbag. 9D?eben3 Romanen, benne Sigtform, ber

faa vel egner ftg til at frembceve ben engelffe fiiteraturé

bebfte (Jgcnir'abcr, ttbvifler ftg frobig veb forfattere fom

33ulrocr, $)icfen3, Jbacfcrat) og en Sfare dii minorum

gentiuin, ber unber anbre $orb,olb eller i et anbet Sanb

vilbe inbtage ben førfie $ang, ftaaer SDramact fortabt og

Vrikgivet til Sftiébanbling af adebaanbe „Sitcratuéfer".

9?aar man unbtager ganffc faa forfattere fem $)ougla3


192

3crrclb , ter ntylig er tot, Jern Jagter, ter enbnit fun

er en 23egt?nter, og maaffee enbnu et $ar Snbre. ere

£t;eatreue ncefrcn uteluffente fyencifte til Crerfecttcrc cg

Searbeitere, fycié bele &unfi beftaaer i at »rjnte franffc

2>teer ep i engetife fletter. 3eg »eeb iffe, cm eet er

2tarfag eller QSirfning, at 2trbeite fer Jbcatreue er ten

@ceen af tet literaire 9focringébrug, fem betaler ug fletteft;

ialfalt er tet fagt mig, at man tjener 2Fccre Det at ffriee

en folit Qlrtifel for en Review ent r>et at ubarbeite en

af 23ib cg SSJcunterbcb fprutlcnte ftometie, cg man er i

førfte Jilfaclte fri for te utaalclige plagerier af Xircfteur,

Sfuefrnllcre cg ^ublifum, fom falte i alle tramatiff'e

Slutorers Sot.

©et er en ganffc naturlig gølge af benne 2iteratiircn»j

Silftanb, at €fue|>ilhmften i tet £ele pettet iffc ftaaer

$aa noget ^»øit Jrin. Sfulbe jeg i faa Orb uttrnffc.

fjeeri min Smtccnting imet ten beftaacr, eilte jeg jige,

at te engclffc Sfuefpiffere ere altfor funftige i tet £øie

og SragifEe, altfer naturlige i tet Sagligtage eg itemiffe.

(Efter te $rørcr, jeg bar feet, beteieler jeg meget, at

fetc ©arrief eller ten [tore £ean bilbe fermaac fom Sw*

gifer at benrice et tanff ^ubtifum, og jeg er ganft'e

fiffer yaa, at betfora en af te nulecente engclffe Jragifere

cptraatte yaa. »or Scene, tålte tjan t-ceffe SØftébag, maaffee

entog Satter iftetetfor 23euntring. 3cg netgier iffe ticfe

Æunfincrc talent, gruntig Ccfattelfe af ftaraftererne og

gene til momentant at riee Silbørerne met ftg, naar

felre dellen boccer jtg til ten fyøiefre ©rat af ^atfyo*,

men SBirfningcn bitørt tog parotiff, itetmintfte for H

^anffe, ter met en uteiflet Smag fer ten fante tra=


19c

matiffc ftunft forene en gob £>øftø ironi)? ©anbé, forti

(Sfuefpillcren l;celt fgjennem er paa ftotl;urncn og figcr

felt- be ftmplcfie fteplifer i faa „£a=ftcmte Joner" , at

bet #e(e blider unaturligt. £il ©jcngjælb ftiger ^unften

altfor langt neb, naar ben ffal bettæge jtg i Retningen

af bet Æomijte, ben bli»cr raa , brutal, bajabéagtig.

£aarene »ilbc rctfe ftg paa #o»cbet af oeftfyetiff anftoenbigc

$jobenba»nere, naar be faae, f)»or(ebe3 btygtige ©fuefpillerc

frembringe fomif! (Sffeft »eb meningéløfe iloftumer og betle

til ^3ublifumé 23ifalb »eb fom ^asfanber og pjerrot at

„fatbe paa Gnben". S)et l)ører til be meget ftore ©jelben*

fyeber paa et eugelff £t;cater at fee en €fue[pillei\ ber

fyolbcr jtg inbenfor fm SKotlcé ©rambfer og nøieé meb be

fine Nuancer, ber erc tilftræffcligc for et forftanbigt $ub--

lifum. SDten bet maa jo rigtignof ogfaa til bereé Unb*

ffylbning tilføieé, at bet er enbnu ficlbncrc at træffe et

faabant forftanbigt røublifum. ©et er iffe i giinfyeben,

at (Snglænbcrne l;a»c bcreé ©ttyrfc; #anefcegtniugerne og

Sorcrfampenc ere tilbcelé gaacbe o»crji»r, men ben aanbe=

lige £iépofition, fom gjorbe btéfe bramatiffe goreftillinger

faa »nbebe, ulmer enbnu §oé bet $ub(ifum, ber fclber

Jbeatrene. £et fan nu engang iffe »ære anterlebeé;

bet »ilbe førjt oplære, naar ben cngelffc Dtationalfarafteer

»ar unbergaaet en fomplct gor»anbting, og bet turbe »ære et

€pørgémaal, om ber iffe r>ilbe »ære langt SKcre taBt enb

»unbet »eb en faaban gor»anbling, f)»ié ben »ar mulig.

3>ct »rimlcr i Sonbon af £l;eatrc, og jeg t»i»Ier

paa, at ber nogenfinbe er gi»et en fulbftcenbig ^ortegnelfe

o»cr bem alle. 2>et »ilbe bli»e for »ibtløftigt tyer at om*

tale be fmaa Sfyeatre for golfet, t)»or man for 4 $cnce


194

eller en enbnu larere (Jntrec Fan ftbbe vw ten ftnefte $labfl

og i Søbet af fen timet nrte er gribentc 2Relobrama met

jtcre


195

Surrey og Astley's , be flcjtc af bem, om iffc alle, bc=

rettigebe til at føre $raebifatet Royal foran bereé 9?at»n,

et SPrimlegiuin , ter forøMtgt ogfaa ubftrceffer ftg til bercé

unberorbnebe Sftroaler.

$en ttoUenffe Opera er en af be crotiftc planter,

o»er fjr-ilfe bet engelffe 91riftofrati og be ©amfunbsflaéfer,

ber gierne trilbe regnen til bet, batte taflet ftg meb en

fcerlig 3^er. $>er ftnbeé nu i ©aifoncn, fom r>arer fra

Maxté til Ubgangen af Juli, toenbe Operaer, ber begge

frpbe fig »eb ben fine Serbenå bøie ^Srotcftovat ; ben ene

er i Her Majesty's Theatre X>aa #apmarfet, ben anben

»at tibligere i bet pragtfulbe Coventgarden, men efter

bette Jbcaterés 23ranb fjar ben maattet tage tiltaffe meb

Lyceum i 2Bcllington e

ber for bet ^ørfic , ba ©jenopførclfen af Coventgarden

er ftøbt paa SBanffeligfjcber, beelé l)oé hertugen af Scbforb,

ber cicr ©runben, beclS ftoé forffjetlige 51ftionairer. £e

gorbringcr, fom tibligere i ben italicnffe Opera ftitlebeé

til be Seføgenbeé toilette, otjcrbolbcé ilte længere meb

ffaanfelløé


196

3 Lyceura falbt jeg tilfcelbig»iié inb en af bc førfie

aftener, jeg »ar i Senbon. 23cb 33itletfontoret var ber

ubfolgt, men jeg b(c» af en tjenffrillig 5lanb, fom jeg nof

iffe »ar ene om at bonorcre for fyané ineiligfycb, »iift ben

ti( en iButif i Duxrbeben, l)»or jeg i min Ucrfarenfjeb qoI"

mobig lob mig flaae for at faac en $lab* i the pit,

ber ffilbrcbcé fom omtrent ben allerbebftc i bele £beatrct.

3eg fan juji iffe jtgc, at ben foarebe tit SBeffribelfen; bet

»ar fycclr o»»e i 23aggrunbcn af ©allcrict, umibbclbart »eb

Søftct, b»or ber »ar en albele« fooetenbe #ebe, cg f)»orfra

man fun ba»be Ubfigt til Saggruubcn af (Scenen, meb

minbre man »ilbc ftaae o» og læne fig yaa fine gonncenbé

Srulbrc, boilfct biéfe iffe fpteé at »,nbe. 5llligcocl ffulbe

jeg bavi 2»ffcn meb mig. 2)ct cøjtcb meb Set vaa alle

kanter en alminbclig 23e»cegclfe, og Crbene „It's the

Queen!" løb fra DJhtnb til tDJunb. Set »ar »irfelig Her

most Gracious Majesty, fom inbfanbt fig i en af førfie

Staget £cger nær »eb (Scenen, lebfaget af $rinbé Albert,

fin tilfommcnbc


1!)«

jig SØhne af at funne bet mobernc 2flcftcrt>cerf ubcnab,

fulgte famtoittig^ebéfulbt (Sangerne i ben trt)fte italienffe

libretto, forfinet meb nøiagtig cngelf? Dtserfættelfc > men

jeg trioler paa, at 9?ogen trobé benne Seilebning fjar

faaet rigtig SRebc paa ben forriflcbe #anb(ing. 21 f be ofc=

treebenbe ihmftnerc erinbrcr jeg fun Wlaxic , bcr i ©nglanb

anfeec for ben ftørfic nulcrenbc £enorfangcr, og ©rajiani,

en fcerbeleé bttgtig 23aii)tonift. 2Rin 91 ab o , meb fjrcm jeg

fnart bier befjenbt, rar utrættelig i at ubøegc berømte

golf for mig, forfaaribt bet orerfyorcbet »ar oé muligt at

fee bcm, og betrocbe mig unber Jauétyebé Søfte, at b,an

[frcr £f)cateraumelbclfer i „a weekly", og at be mang=

folbige Notater, fom tjan gjorbe i fin Cibretto, vare be*

ftemte tit at »eilebc barn »eb Ubarbcibctfcn; jeg ft'ulbe fyare

onbt reb at robe barn, efterfom jeg albrig b,ar ribft bang

9?arn, men jeg fragter, at bet iffe bar tæret noget ftyn*

bertig fremragenbc Itgebtab, ber lob fin 2lnmetbcr gaae

paa bagefte Q3ænf i ©afledet. 3mibtertib fom jeg bog

paa benne 2Jiaabe efter, fyrorfra be engciffe JtjcatcranmcU

bcre ribe faa ^Sofferé gob Q3effcb meb herten, og bror*

lebcé be faa ftffert fyrert øieblif funne citere lange (Strofer

i ffjønt 3talicnff; be ørafttffe engelffe kolleger fiat-e 23ogen

og 23lbanten i #aanben og fcettc berc3 2JJærfcr »eb i(t,

ber „ffal i SBlabct".

Her Majesty's Theatre i ^atymarfet er rifinof for

£iben bet fmuffefte, ialfalb famler bet uben (Søørgémaat

bet clegantefte ^ublifum. Srcengfelcn af elegante Sogne

og ariftofratiffc Ijenere foran ^Buegangene er ubcffrioelig,

(Sfripagcrne bofbe i lange Utceffcr, mcbené »aatrcengenbe

^erfoncr uben at agte paa ben øienfnnlige 2ir£fare flaaeé


iy«

reb HBtnbuenu fer at tilbr>tc Stafetter 09 ,,the book", ea.

rub« i Ibeatret er bet |>ele, te fem lar-e 8ogetaftet iffe

nittere eno ©utcet, et fanbt '-Bet af ^ragtblemfter, ftoerft

nebringebe *pragtblomfter i Silfe, gjer, ^Brillanter og ihme=

liner. 3 Her Majesty's barbe jeg for een beffebne $riie

af 10 sh. ben ubi'cgtc Dipt'clfc at ftaac cc i parterret

or>er fire Jimer. £en oerc-eneberemte 6ignora ^iccelomini

fang

af ft)rftelig

i Don Pasquale; benne unge Sangerinde, ber er

s

2(*t, er i Gnglanb bleven feiret meb en ligefaa

LeoentRe Q3egeiftring [cm i 3talicn, buer Suriné, Solognaé

cg mange anbre Stcebers b,enrecne Ungbom bar flanet

fig fer benbee Sogn og bragt benbe gaffeltog; bet fort«

femmer mig iffe, at benbes Stemme bar noget Doer*

orbenligt, men bun &w ct beunbringSoærbigt bramatiff

Jaleut, eg i la Traviata. et anbet af Serbié 2)li*fojire,

i)\>\$ £ert er taget fra ben tjngrc &umaé'é la Dame aux

Camélias, ffal ^un roere uimobftaaelig. Gfter Operaen

fulgte Salletten le Corsaire mcb 9)(abame IRcfati, en af

9tutibend fterfte Xanbferinber; bcr oar en ucnbelig ftigbotn

a[ Cptog, Scøfhinter, ©etorationer og [ceniffe Gffefter,

tiljtbji foncentrerebe éanbltngen fig paa et [tort Sfib, bror

ber belbtes Sal paa Xocffet, inbtil Storm cg tynilb

flrmgebe bet #elc i Xtybet. gorrejien rar ber iffe [uro

DJJenneffeforftanb i {janblingen, 9111 rar fer gJtet, 3ntd

for gølelfen eller gerftanben. Skilifte betegnenbe rar bet,

at ber iblanbt ^crfenalet iffe fanbteé nogen enefte virfelig

Xanbfer, men fuu manblige biguranter, ber i bet #ele

[pillebc en meget tynfelig g-igur.

£e øvrige Ibeatre ,

fora

jeg bar nævnt, inbtage paa

be to fibfte nær omtrent en ftbeerbnet Stilling. Hbgangø«


199

rriien er lutftcn eend til ben« afle og fait i @jennemfnit

aimttte* til 5 sh. for be bebftc Spiabfer paa ©tilret. 6t)=

ftcntct for 33illetfalget er bet fammc, fom i t>e fenerc SHar

tr blotet inbfort berbiemme, ibet Cprifcvne cre hniere om

gormibbagen enb om Siftenen reb ftaéfen. (Sn for be

engelife Jbeatre eienbommelig 3nbretning er bet berimob,

at ber til ben ftbjte f>alobeel af goreftillingen, i SReglen

fra $1. 9, fælges billetter reb ftaéfen til l>alr» $riié;

bet er forfaaoibt eu meget fornuftig 3'ibretning, fom

£t)eaternbeu ligger altfor nær reb ttn reglementcrebe

2)iibbagetib, bcr gierne falber ftl. 6, og fom man meget

gebt fan nøicé meb to af be fire etlcr fem linier, ber

tibftjlbeS af en 5lftcné goreftilling, men bet ^ublifum, ber

{tømmer inb for t;alu $riié, er iffc altib tit bebfte og

ofte i en Jilftanb, ber iffe er t)clbig for ben uforjtnrrebe

ftunftnrbelfe. 3nbtil 5U. 9 gaaer bet treoent og aufiænbig

til, man ftbber imellem et elegant eller ialfalb bog net

^ublifnm, om man til, meb gatten paa, (træffet ftg

magelig langt ub orer ftn egen tyiabé og unbrer (tg orer

lilffuerneé Sigegplbigbeb, 1 1> i fun fjelbcnt rører (tg en

£aanb til 23ifalb. 9Ren efter half price fr/lbee 2l;eatret,

felt) be bebre $labfer, fyror man nu maa fyolbc (i g paa

fine egne Gnemærfer, og oppe reb Softet begnnber bet at

larme og fumme fom i en SBifube. Sarer bet forlænge,

iubeu Jæppet gaaer op, gitter $$. 2>iajeftæt ^ublifum ftt

i>}ief;ag tilfjenbe »eb $béfen og Stramben efter ben ogfaa

boe ttå populaire SBefierfcrotaft, eller en munter 6jal i

s

©allcriet intonerer til 3lbfprcbel|e pnbebe Jolfeoifer fom

Cherry ripe og blirer reb faalænge, inbtil Orfeftret —

fom ofteft en lille Dhififbanbe unber al ftritif meb et l;øifi


200

inbffreenfet Repertoire — for at bcempe Sarmcn gioer et

Stammet til 23ebftc. C?r Jceppct enbelig gaaet et, fan

man mibt i en gri6enbc ©cent bore et forbittret „Hat off!"

eller et boirojtet „Sit down, damn You!" fra en Jilffucr

i Saggrnnbcn, ber genercé af be gorrefleS Dfagge ctler #oivN

bcbacfningcr; efterfommeé iffe Dpforbringen, følger ber gierne

#aanbgribeligbcber, 0.3 førjt efter nogle limitere gorftyrrclfe,

br-or IRaabcne „Silence" og..Turn hiin out" afloie fnnanben,

gjenopretted Stilbeben. SBifalbet bliver yppigere og fraf-

tigcre, bet »orer fhmbotn til en formelig (Storm, og neeften

efter boer Sft er ber gfcemfalbelfer, ber ligefrem bore mcb

til gornøielfen; be tyffetige SBegunfrigebe , ber maajfcc lige

C'ieeliffct i yorreien tave tilfr-orct binanben cr-igt $a\>

eller ubfømpei en blobig Xfeefamp, Comme frem $aanb i

$aanb paa ben bøire elftncr og lignenbe Baffetter,

ber ftnbe geb Uffcetning, og Jilffuerne \\\a ©atteriet genere

fig iffe tønberlig reb at mebbele libt af betei Drøfte«

big(;cb tit parterret, #øifl befooerlig er ben SKangbe

(Srtraubgifter, boormcb golf plante for Pafat, ©famler,

Joicté Cvbeoaring og lignenbe £ing, for iffe at tale om

be paatrængenbe og miérænfelige Sebiggcengere nbenfor

$l;catrct, ber forlange £riffer-cngc for at gaae af Beien,

eller forbi be inberlig gjernc oilbe f;arc bentet en Gab,

berfom SDe baobc onft'et bet, (Sir!

Baymarket . Olympic og Sadler's Wells ftaae

rujtnef i fiinftneriff £enfeenbe tjoieft; brab jeg bar feet af

qct ftomebie, bar jeg ibetminbjte feet ber. Haymarket


201

er t>ct Sweater, t;»or man &ebfl ubfører ben folibc engclffe

S^cmcbic efter Sfyertbané SDiønfter. 9)fr. 23ud'flone, ber

paa een ©ang er Xircftcur øg ^unftner — en gørening

af gunf tiener, fom man træffer »eb bc ftefte £l;eatre, og

fom følgelig er mulig i (Jnglanb — er en forftanbig og

lunefult) ftomifer, men noget forbæroet »eb at »ære %\b>

lifumå evflærebc g)nbling; ban gjør 33irfntng »eb blot at

være fig fel» og friller mere enb tilbørlig for parterret.

(Sn meget btygtig ftomifer er 9Jcr. (Sompton; jeg l;ar i!fe

længe feet noget faa ©jennemftuberet og faa tjpperlig #olbt

I" om bane ariftofratiffe Sjeucre. SJicn ogfaa l;er »iftc jig


202

efterligning neget faa ribnnberlig ©ribenbe, ar man fetø

mibt i gatteten følte fig rnjtet. — Sadlers Wells er Sonbone

egenlig flaeftffc Scene , bete Repertoire bcftaaer ran'cnlig

af Sbafefpcarc'jTc Staffer; $>itefteuten , Wlx. $belpé, er

en forfianbig eg begavet ftarafteetftuefpiflet, ban borer

til be meget faa engclffc ©fueftriUere

, bet bare fig orer

2Jfcengben cg rere at brpbc meb ben fiereotbpe Xrabition

for at gire beres Ggct.

2Rcn jeg nuxvfcr, at jeg fotfalbet til ^Inmelbertcncn

ben er if fe faa let at unbgaac, naar man bagiig er i

25ancn, men bet er bog iffe Meningen faalebeé at gjennem*

gaae Jfjeatre eller ©rueføiflerc cg gire bern ttarafteer.

3cg ffal berfor fun enbnu i al flertbeb berøre negle af

be oorigc £beatrc.

Princess's Theatre er blevet rerbcneberømt reb ben

ftorartebc $ragt, brormeb bete Staffer ere ubfttnebe.

8fle 33labc bare inbebelbt ubforlige 33cffrirelfer af ben

flaaenbc fceniffe


^Vo

fer r-aa benne SDtaabc at foae 8eiltg$eb tit at »ræfenterc

lilffuerne Sfcifober af Clbtibcné 8b, l;oor „ben ferftnebe

grccft'e Smag forener ftg meb Orientene cøerbaabige Surué"

fer Retligere at naae bette 9ftaal t>ar fyan oøeralt inblagt

Optog, SDanbfe, fterc jyefter, 03 bf or ber mellem tnenbe

2lfter teenfeé at forløie enbeet 51ar, laber ban paa egen

#aanb ©uben ftronoé ortrcebe meb timeglas og 2ec for

i negle inblagtc Strofer at ferflare ben øaafølgenbe #anb=

Ung. #nrbcfccncr øcrlc berfor meb flere Orgier i $alabfet,

en geft til 93ac$ué'3 26rc afløfeé af frigerffc Optog,

paa en golfeforfamling i 5lmftt(;eatret, boor man mobtager

@Wt fra bet belftffc Orafel, følge arrangementer, fyøor

Soten gaaer neb i en breenbenbe 2lftenrøbe, eg SØcaanen

hæøer fig eeer be let frufebe 33ølgcr, mebené føceøcnbc

©cnier fttlbe Suften. Set maa tilftaaeé, at bcr paa benne

2Raabe er tiløciebragt noget albcleé gorbaufenbe; ben, ber

feer biéfc Jing for førfie ©ang , er fom blcenbct og fyar

enbt øeb at troe ftne egne Øine. $aa £eforationer,

Tragter og ben bele Ubftøring er ber anøenbt en oøcr-

baabig Curué, alle be fceniffe (Sffefter, fom funne oønaae«

»eb bet cleftriffe 8tt$ eg et IDkffineri, om bøié Jtesfourccr

ti fra »ørt £b caicr * ^recitationer iffe funne tjente

nogen goreftilling, bltoe bcnottebe, og bertil maa enbnu

føicé, at ben bele ^Kontering i ftg felø er et ftunftøærf

af Smag og &orreftl;eb, at $erfonalct er breéferet til

ben Ijøicftc ©rab af ^ræcifton. 2Ken ftoørgcr man faa,

em ben bramatiffe Sntercéfe ba iffe gaaer tabt unber al

benne show, om iffe SMgterøcerfct biløer rent borte imellem

btøfe C »tog eg SDteUemfptt, faa maa jeg jo rigtignof f»are

3a , ibetminbftc forfaartbt A "Winter's tale angaaer.

14*

;


204

3miblcrnb (Tttnbet jeg mig at tilføic, at labct bog iffc

er faa ftert , font bet nntcr anbre CmJKcnbigbcbcr rnlbe

Ⱦre. (Sjcngifclien af be Sbafei'pcare'vfe (Staffer trrffce

nemlig i atierbøiejte (Srab af ben Xtabitiøn, i £raft af brilfen

— faalebeé ftiller bet jtg fer en £>anf! — OUt (tal Mere

unaturlig, ftnilflig £cflamation, og Sntet tør tomme frem

paa en naturlig 2Raabe. [cr r-cl iffc paa, at baabe (ibarlcé

Sean og 9ftré. j?ean cre ftunfinere, men jeg tilfiaaer, at

bcteS Spil fun ffaffebc mig ringe tunjtnerij! 9?r>bclfe , og

jeg »ar glab, fyr-er (Sang JRcplifcrnc ftanbfebe for at gjore

$lab* for et show. 2>et bebftc Seiuis paa, bporriet

bet gaaer meb biéfe Crerbrbelfcr, er oiftnof bet, at t>clc

"^ublifum fab meb 23egen i .paanben — ben faelgcé t>cb

3nbgangen ligefom elieré Spiafatcr — og famoitigbebéfulbt

fulgte ben trpftc £crt; man faae iffc op paa Scenen eller

paa


205

2M Jfyeatcr, b»or ©magløSbeben øg Manglen yaa

Sanb« for »irfelig ftunft infer jtg grcttejr, er »iflnof

Adelphi i (Etranb. 3eg faac i>cr et £tt)ffe, fom beb

The FJying Dutchman , 03 2)2age til 9?onfcné bar jeg

enbnu albrig bioaanet. ©eføe ben flt>t>cnbc $øllcenber

Dlt» fpiUet af 9)iab. Selefte. &cr er SDicbbireftricc fer

Shcatret og bar »unbet fit $unjtucrna»n fem ^arlcfin.

SRci« bcfjøfcé bcr »cl iffe for at farafterifere Jfycatret

og €tt)ffct. 3 t>e førfie Sifter ofctraabte „ben fii)fenbe

•pollcenbcr" , 2Jh)nbeer 23anberbecfen fom ftum $erfon, f)au

fom og fon'oanbt »aa be bcftynberligfte UKaabcr, forffræffebe

golf, »ifte fig alle €tcbcr paa een ©aug og »ar bog

intetftebs at finbe, naar man »ilbc ba»c fat yaa fyam;

førft benimcb Slutningen fif l;an SDtølet, og jeg glemmer

albrig bet melobramatiffe Trrrembllle! fom »ar 9JJab.

(Sclcjrcé #o»ebrc»lif og ftabig liilfebcé meb Subel. 5?o*

milerne, af bmlfc nogle tønteS en bebrc Sfjccbnc »cerbige,

gjorbe 3nbtrr;f »eb at mobe i ø»erbrc»nc tjollanbffe $o*

[turner meb pjatte va


206

faa gaacr Astley's Theatre ben mobfatrc 3?ei. 2Ran

inbffrcenfcr ftg bcr if fe til be alminbcligc afrobatiffc ihmft-

bcribcrprocjrationcr, brcr-nc til en bøi ©rab af gulb*

fommcnbcb, eller til frore pantomimer font „flaget r-cb

Qtlma", bcr ere en ooerorbcnlig populair ftnnftart, men

man optrecber mcb formelige bramatijfe ^raetenftoner.

9Kerc enb een af (Sbafcfpcareé Xragcbicr, „røacbetb" for

Grcmpcl, er af be for Astley's arbcibenbe ^)ippo=2itcra=

tuc-icr bler-cn lotott om til 23rng for benne Scene eller,

fom man ganffc t>ittig ubrrpffcr ftg, bler-en bragt on

horseback. SDtiéf SJbelinbe, bcr nplig mcb uforlignelig,

£)nbe og meb bet britiffe glag i £aanben fprang giennem

ferten Tønbebaanb i ftraft barriere, optræber fort efter

fom £cltinbe i en biproloajff Jragcbic , og ben lerrbe

^Sont), bcr fnnbe ftgc, bvab Sloffen »ar, figurerer mcb i

ben leocnbc SirnamfEøb. 5)et er iffe faa abfurfe , t'om

man ffulbe troc, Sfjtanben mellem Sbafcfpcarc on the

stage og Sbafefpearc on horseback er iffe foitnlenbe.

©lanbépcriobcn for be engeljfc Sbeatrc er Jiben fra

3uul til bcnab *13aaffe. Boxing night (Juleaften , bar-

net (friter ftg fra Christmas boxes, 3ulcgat>er) ittboteS

i Jbeatrcnc mcb ftorc pantomimer, fom be falbeé, ffjonbt

bet leoenbe Drb langtfra er ubcluffet i bcm, en ægte

engelff ftunfiart, og btøfe ©tøffer opføret ftabig, ftunbom

et %n ©ange om SDagen, inbtit langt ben paa Baret

©cebtanlig er bet et eller anbet 33ørneerentør, bcr læggeé

til ©runb og ubfmpffc* mcb allcbaanbe allegorier; ipcr=

fonerne optrcebc fom brager, fom ©ulcrobbcr, fom bjørne,

ben ene øberraffenbe goroanbltng følger efter ben anben,

$olf bugge* mibt ouer og fattet [ammen igjen eller ffybeé


ut1

207

af kanoner, atle ©cenenl 2Jftblcr tageé i 93cftag , ben

fantaftift'o JJtatøg »rimler af #entr)bningcr tit bagene

23cgivcnbcber, og naar £anblingen iffe fan femme »iberc

gjennem dialogen, [feer ben ftbjtc gorwanbling, ibet $er=

fonerne blive til bo gamle ^antomimefigurer #arlefin,

Colnmbine og ben unnbiHTvlige Sløton, ben engclffc #an3=

uuirft, inbtil bet §elc enber meb lablean og bengalff 93c-

Inoning. £>i£fe pantomimer cre fora fagt ben mefr t)n=

bebe Shmjlart af bem alle, og ffjonbt jeg iffc fjar feet

nogen af bem, men l;ar min $hmbf?ab ubcluffenbe af 23la=

bencé Referater, fan jeg ret »el forftaae bettc; forfatterne

bove ber ficiligbcb til at an»enbe be „flugter og 3nb=

falb", b»or»aa be cre faa rige, ben o»erbte»ne, fantaftiffc

£t)ftigl)cb bøbei »aa Manglen af „ben geftioitet, l;iMlfcn er

€iclcn i en Gomoebie", cg ftrcmitillcrne funnc uforbcbolbcnt

bcngioe fig til alle be overraffenbe grcentricitetcr, ber ftnbe

et villigt ©cdjo §oé SPublifum. f arafteriftiff er bet, at

pantomimerne bentytteg til 5lvertié|'cmentcr. SKofeé & Son

betale 10 $nnb for at opnaae ben 2t)ffe , at Jrolbfon-

gen, naar l;an »il or-flæbe bet funbne hittebarn, giver ftnc

tjenenbc 9lanbcr Drbre til at gjorc 3nbfjøbct i bet »er*

benvberomte (Stabltøfement i Drforb ©treet, og en £t;ce=

tumbler beter meb SMrefteuren Ubgiften »eb en nt) tøabt*

boforation, imob at ber van et af pufene maleé meb

AUrmvebogftaver: Williams & Co., tea-dealers. 2>et

er, fem man feer, en berlig forening af $nnft og 3n=

bnftri, ber fvarer SRegning for begge be intereéferebe

farter.

(Snglcenbcrnc bavc et langt mere aabent 93(if for

ftnniter enb for Stunftcn: bet falbcr bem lettere at be=


208

nnbre en eller anben ereentriff ftraftprøoe af Jtnnftfarbig*

fjet enb at følge be fine Nuancer i et »itfeligt Æunjfratf,

bet fornbfatter ©mag eg uboiflet gølelje. Som ftølge

beraf er (Jnglccnbcren — if fe jujt ben bannebe, m:n ben

jcone, fimpie SRanb, ben ftore SReengbe — let tilbøielig

til at anfee bet for Jinben af btamatiff ftunft, naat een

røanb for jig alene fan fpille en tjeet ^omebie. Senne

Senbents er ganffe rigtig bleoen fattet af en (Efnefpillcr.

ber bar al Ubfigt til at blioe bercbrig »eb \ii belbige

Snbfalb. SDei er SWt. 23. €. 2Boobin, en SWonb, ber et

ligefaa berømt i Bonbon fem hertugen af JBellington, iffe

juft forbi l;an bar ubrettet ligefaa ftore Jing fom 9?apø>

leens Coeroinber, men forbi ban efter en i €anbbeb ftor=

artet Uftaalcftof b,ar ubbrebt jtt ?iavn erer Søen, ja owt

fycle Sanbet, eg bar gjort fig mere bemoerfet, enb „3ern=

bertngen" f;ar fuiuiet blioe reb alle fine Støomimenter.

©taaet man ftille paa et ©abebjørne for at lorfc 1JMa=

faterne, trctffcr man ftrar meb famfceftore 93ogftø»et Or=

bene Polygrapkic Hall og W. S. Woodin; feer man

efter blanbt be fmaa ØanbbiCtø, af ijvilfc bor paa Beien

gjennem ©ttanb er ftuffet (Sri ibetminbfte et Stoiftn f^

fer i £aanben, finbet man maaffee tre eller pr« fta Baget,

ber anbefale fig fom nfeilbarligc i alle secrel raaladies,

men man er fiffer paa at baoe to, ber atbøbig benlebe

Cpntctrffembeben \\\a Polygraphie Hall og W. S. Woodin;

ftiger man inb i en Dmmbu«, pranger W. S. Woodin

mellem be ftorftilebe Støettiéfemetitet , ber fplbc Soft og

Bagge; tagget man an meb et af SDampfTibcne »eb en

$ier, ftraaler W. S. Woodin nnber et ftort ©tbjbittebe

i Itafnit fra SRuten, og tigger man nb af 3ernbane=


209

Døgnene SBinbue paa en lille Station, trebirc engelffe røile

fra Conbon, møber Siet atter uforanberlig Polygraphic

Hall eg W. S. Woodin. ®et er et %n anbre jtunft*

nere, font bar-e fulgt 9)h\ SBoobiné Srøettøobe, badbe i

fjenfeenbe til grigjørelfcn for Sweater, £ireftenr, 2Reb=

jfuetøittere ofi\ cg i £enfecnbe tit Støertiéfementerneé

SDRangfolbig^eb ; ber er navnlig 2Wr. Scr-e, ber meb fine

bramatiffe (Sgenft'aber o^aa forener flor gærbigfyeb fem

^Bugtaler, d} Wltfi ty. forton, ber nu er inbtraabt i ben

bellige 36"gteftaiib oct, fremtræbet font 2ftré. ©erman [Reeb.

røen SBBoobinS 9?a»n rar bog »raget bttbere i mit 6inb

enb noget af be anbre, cg bet »ar barn, fem jeg gar>

fortrinet, ba jeg omfiber fif en Siften riløøetl til benne

©reen af ftunften.

rør. 2Boobin er fem fagt jtn egen £>trefteur, fin

egen forfatter og jtn t^tn £ru»; ber er ingen anben

©fuefbttlet enb b,an fe(», eg l;an opfører alene en ^eel

ftømebie, opfører ben faagebtfem nforanbret (jatøanbet til

tobnnbrebe aftener itrcef i fin Polygraphic Hall, ber be*

ftanbig er gebt befegt, reifer faa vaa ben famme gøre*

ftilling emfring i $ro»inbfeme eg øenber »eø SBtJtiertib

atter tilbage til bonbon før at tøse neget 9Jt)t af famme

€lage


210

ptyntet, fom cm ban ffnttc p*a Bat, en ungtommelig, ube--

ttjl>cli^ ©fiffetfe, ter faae ub, [om om ban iffe funtc reelle

til gem. "^ an ^otbt et fort, tnblebenbe ^otebtag for

$u61ifum, traabte bag en lille ^utt, faa at man fun i'aac

fjané øberfte $afabeet, og begnntte fom 3JJv. SBoøbtn ai

fortætte, brerfetco ban gif i ©allenet i Adelphi. og br-ilfe

^erfoner ban bet traf y-aa; boet ©ang en s$erfon blco

mtiMiet, jlog ban en lille ftlap op, faa at ban »at bcelt

ffjult for $ublifum, forfoattbt \>aa i bet #oiefte et balv-t

5Riimt, orjre fig \aa fom '"Pattn D'SJcoorc , costermonger,

ter fagbe et $ar SReplifer, blev atter i)}r. SSoetin, tuf*

fete neb, oijte fig fom QJfré. ©tambleboron, frot tor igjen

fom 3Wr. SBoobin i Salfofhimc, fom op efter en np $ep*

tilfiling fom Sergeant glafbjng af ©arten, og faalebeS

bier bet oeb i bet Uenbelige, inbtil man fjentte bele $er*

fonalet i ©alleriet. 3 Ubftøgten paa 3etn banen gjorte

man efterbaanten Sefjenbtjfab met 2)h\ 23ebint , fom

femmer for filte, Wié\ 'Jimelia ©lufbtng, en unprotected

female. ten fonnrrete IReifenbe, 3ernbanebetjentcn, ter

met lafonif! fi'ortbet oifet barn 93ei, the ticket-collector,

Planten, ter et bange for Semmetwe, 9)catamcn, bet er

angft for at [p tinge i Suftcn, fort [agt, alle te fnnrrige

figurer, fom man i tot oitfelige 8to fan træffe paa Sent*

banen, men bor famlete paa een $pict. 3eg maa tilftaae,

ai i jtn 2lrt oat ben bele ^rctftation meftcrlig og for*

baiifente i boiefte ©rat. (mi .vat eller Sfafljet, ter txr>t>

febe« net i janten, en %mfi

eller et %\x 33affenbarter,

et 6ban>l om Sfnltrene eller en gtifute met lange Soffer

r-ar tilftrerffelig til i et i>iit, ofte i mintre ent et balv-t

Sftinnt, totalt at omffabe ten bele ©fiffelfe oa ledere en


211

plajiif! gigur , ber var fem greben ub af Sivet; bet ube*

tåbelige gftjtonomi »ar fom 23or, bet formebc ftg ganffe

efter SDragten, ©remmen f»arebe fulbfomment til ben fore-

gaacbc gorvanbling, og naar ben rigtige 2ftr. ffioobin faa

vifte fig igjen, vantet og friferct, fom om ban tige var

fommen ub af fit $aaflæbntng$&ærel[e , harte man onbt

vcb at troe, at bet var ben famme ^erfon. ft-oreftiUingcn

fhittebe meb efterligninger i Segcméftorrelfc , mebenS man

i 93cgrmbelfen fim bavbc faaet 23rv,flbiltebcr. StRr. 3Boobin

vifte ftg fom Same, fom W\\é Klarn (Sljattatvav, og fang

ftorc Sirter meb giftclftemme; ban optraabte fom $Riftort i

„TOcbca", fom 9tørS. g-lorcncc , en amerifauff Sfuefyilkr*

iube, ber nvlig fyavbc gjort ftormenbc Svffe #aa Drury-

lane. fom ben ti)bffe SBaéfijr gorme


212

lige Sir. Grpcrimentet bar flaaet rrrerlig an i (higlant,

men t-ct er juft if fe [agt, at tet bilbe frencé net famme

#elt anbetflebd. ©et er if fe lange ftten, at Ibaeferar,

eftcrat fjare gjennemrcijr te gorenebe Stater cg i te rig=

tigfte grater bolbt gorelaéninger — rel at marfe fer

23etaling — otocr te fire engclffc Fenger af barnet

©eerge, øptraabte met te famme gorelæéninget i Jonten.

i GMaegcro, i Gtinbnrgb, i 3?irmingba:n , i i^ancbefter,

fod (agt i te flefte flere Styer, cg tjente en Datter ©nm

terret. flabene lererete ubførltge Uttrag af btøfe meget

intereåfante g-crelaeninger; Jbaer'erar- fitnte bare latet

tern tr&ffe, ta te rare embnggelig ubarbeibebe i goroeien,

men faa rilte te fan Ⱦre bierne lafre af Iiifinter, ne*

tene- te mi borten af $untretetufinter og mtbvagte tcreo

Jorfarter mange (Sange SKere ent bet Jponorar, ban funte

fjar-e faaet fer en (

.}?cg. Den »erbenéberømte 2>ir. SSiUiam

SRuøfett, ftørrefponbenten fer Times unber felttoget øaa

ftrim, utgar- føxft fine 8re»e, ter i Time? rare bierne

flugte af (Snglanterne i alle Serbenébele , i en Samling

paa flere i3int, cg tette Scerl fanbt en mnaatelig Olffocr

ning. Senere benintete ban fine Sagttagelfer fra Srrinn

$aa en enbnu mere intbringeute 2Jiaabe, ban ubarbeibebe

fire Jørelæøninger øøer felttoget, cg en (yefulatir 89at*

mim, ter rigtig beregnete, at if fe biet ©jenftanben, men

cgiaa „our own Correspondent's" ^erfonligbet rilte

„tratte", leiete l;am fer tre SRaaneber imet et honorar

af flere tunnte SJunb met gorpligtclfe til at belte ftne

JcreUxéninger, faa ofte cg brer ter forlangte«. Gntiui

et lille Iraf ril jeg anføre fer at belttfe benne Jycrfjar*

ligbet fer tet lerente Ort. Ta ter nnlig biet) giret


213

ftoreftillingcr til Snbtægt for 2)ougtaé 3crrolbé efrerlabtc

gamilic, oplceftc Støarleé SJicfcné en af fmc SnlcfortoeUin*

ger; bet &ar et 3'lrbcibc, fom »ar Iceft og atter lacft Vaa

£r»f af alle bent, ber o»crt)o»cbct følge Citeraturen, men

bet at børe fortællingen o»læfe af ^Dicf'cn^ felt) — bet

inaa rigtignof tilføicé, at ban er en gorclæfcr, til binlfcn

ber iffc let finbc£ 9ftage — »ar noget faa £iltræffenbc,

at ben ftorc ct er benne ©mag, fom f;ar fremfalbt bc faafalbtc

entertainments, en Qlrt Unbcrfyolbningcr , ber inbtage en

$labé omtrent mibt imellem forelæsningerne og ffix.

2Boobin« Olio of Oddities. S) er er for Srempel s

Ulx.

£cnri) ftiiéfcll, fom i flere Qlar bar levet i be føbltge

norbamerifanffe ©tater og beft'joeftigct fig meget meb 9ce=

gerne« Jilftanb; ijicbctfor at ffrine en 23og berom eller

flere 93øgcr »eb at inbflæbe fine Sagttagelfer i Øtomancné

gorm, bar t)an »algt at gi»e entertainments, liftens

unbcrbolbningcr, »eb t)»ilfc l)an lebfager ftnc fortællinger

meb atlcbaanbe Sflufirationcr, fanger SWegertitfer, forcoifer

^Sibffc, Sænfcr og anbre Jorturrcbffabcr of». 3 Regent

©trcet bar ©orbon Summing, the lion-slayer, et Sofatc,

nbenfor bvilfct fyané SBitlcbc i Scgeméijrørrclfc og i £øi=

ffottebragt toranger fom ©tilt, og b»or fyan b,»cr liften,

fhmbom tidige om ftormibbagen, gioer entertainments om

ftnc 3agte»cntt)r, fortæller ftnc $ata og fore»ifcr ©finbet

af foelbebc 2ø»er, 23aaben og SRebff'aber fra bc »ilbc ©tara*


214

mer, meb brille ban er femmen i tforbinbelfc, og giwr

"}>rorcr paa bereé Sange ctlcr Strigebanbfe.

Ten meft flavfiffe cg tillige ren berømtefte af btøj'e

entertainments. er 3llbert


215

bøor bjbtil ingen mennefWig g-cfc l;ar traabt, eller bøg

ibctminbfk at be baøc »æret yaa ©pibfen of SRontblanc

eg ere blcøne mebtagnc i (Stjamouni mob ben Salut, bet

famøittigbebofulbt afftjrcé fer etbøert ©cljlab af 93jcvg-

befiigere, ber er fommet over le mur de la cote. Sliberi

(Emitb, er en af be førfie ©nglcenbcrc, fem Ija&e befteget

SOtontblanc, eg b,an er ubcntøiøl ben, fem fyar fyaøt bet

ftørfte llbbi)tte af fm beføcerlige SBanbring. £an bar

turned to account, fem bet fyebbcr, fine Sanbéuioenbé

^aefion fer 33jergbefligninger , ban og SRontblanc fyaøc

gjenfibig gjort fyinanben berømte, øg IRcfultatet er, at

%Rx. Qllbert ©mitl) i bet Slllcrminbjte tre lutubrebc ©ange

om 5larct, otte ©ange om Ugen, befhiøer jtn 9icifc i

Egyptian Hall for et talrigt ^ublifum, ber fyar betalt

fine $labfcr meb 3, 2 og 1 sh. SDet fyar nu gjentaget

fig i fire Sar, cg ber er ingen llbfigt til, at $ublifum

ffulbe bliøc fjeb af at fyøre, førenb Albert ©mitb l;ar

tjent faa røeget, at fyan er bleøcn fjeb af at fortcrtle.

Egyptian Hall er en iffc meget flor 23t)gning i

$iccabtllt), ubøenbig nogcnlunbe føarenbc til ftt 9iaøn, men

i fit 3"brc forøanblct til en af be btjggcligfte gorcloeé*

ning*fale, fom man fan tcenfe ftg, iftanb til at rumme et

^ar bunbrebe DJJenneffer, beelé yaa ©uløet, beelS i bc

tøenbe SRæffet Søger, ^røfceniet foreftillcr et ©djtøcijer*

buu* i 33erncr Oberlanb, \>aa ben l;øire ©ibe er ber et

minbrc #uuS meb en 33utif for £rceffjcercrarbcibcr, paa

ben øenftrc et 33certéfnuté meb ©filtet au eerf d'or.

DJMem £i(f)ererne og ©ecuen er ber et »affert lille

33lcmftcrøarterrc meb ©ipringøanb, og runbtomfriug er ber

anbragt febmeijerjf fhmågeraab. S)et øclgjørenbe 3nbtrt)f


216

af Salen ferbeicc veb ten prii^ocerbige 23eftemmclfe, at

enbv-er 5lrt af ©riffepenge er banlrw; enbo^faa 3i*eanb

funn« 9)cr. Smitbé ©jeeftet frit refoirere. 3eg fif $latø

paa en af be fevrcfre iftceffer inibt i en fiecrferfainilie,

fer brcm benne ^ftcnunbcrbelbnina, bar ben ttberfte

Spibfc af bet fødabelige, tfterfom bereé Sar« ellerc ftrcngt

forliber brainatiife ^ereftiflinger, Janbé øg (ignenbc pertø

li^c Jing. $aa Slaget otte rtfte Sllbert Smitb, en jer-ial

Sfiffel|'e meb et mægtigt blønb ©fjæg, pg paa ben bcirc

Stbe af tribunen ea, begpnbte fit gorebrag i en out*

ørbenlig hurtig Jcmpc ea, meb et nea,ct fnpr-lenbe, fam«

menfløifenbe Organ, ber gjørbe bet »anffcligt fer en

yrcmmcb at følge barn.

gorebraget inbffrcrnfer ftg

iffe til HJiontblanc alene,

ifaafalb bilbe neppe engang ben cngcljfe Gntbeuftaémc

bolbc nb ;

bet omfatter tillige SReifen berben eg Kloage.

eg benne S)eel, ber jeonlig unbergaaer ^oranbring, er

lebfaget af en O'taffe fortrinlige $rofpeftei af ben be=

rømte £eferarienémaler SBeoerlety, ber efterbaanben riie ftg

i £ranévarcnt paa Scenen, eg rigt ubfti)rct meb 3lnef*

beter, bumeriftiffe €filbringer eg femiffe *Perfener. Qlflcrcbe

paa tamrffibet til SJouløgne gjøt man 33efjcnbtffab meb

23romn, en ægte snob. ber ibelig femmer i Aerlegenbeb

i^cb fine engelffe Skner ea, magre Sprogfunbf!abcr, eg

fem fiben buffer frem igjen paa ferffjcUige €tebcr, alt

fem man i gørebraget eg i be ffiftenbe $rofpcfter reifer

gjennem $øuanb til fteln. £erfra gaacr ber meb Tamp-

ffibct er ab Rhinen, hecr man mibt imellem ©effripelfer

af £rachenfelc>, 9iennemrcrth, Qlnbernacb øg Geblenj faaer

en flygtig Stifte af be fire Miss Simmonses, ber inb~-


217

førcé talenbc ligefotn rør. $eabøbt) Iat)lor fra 9?etø

5)crf øg bvcr paa fin favaftcvifliffc røaabc leverer fcflc=

lige Æømmentatet til rørofpefterne. rølutfelig afbrtjbeé

g-ori^ra^ct af en clfcn gaaer ubførlig inb paa alle be frore

$an)Tclig()eber, ber maae øvervinbeé, man feer kløften i

(Sletfécrcn paa bet ftore plateau, bnot Dr. £amcl cg

bane gelffab fom af £age i 1820, man fjører fortælle,

bvorlcbc* €>nce 03 3té efterfyaanben unberfuer SBegetationen,

tyvorlebeé be umaabelige 3i«6ræet ubbrebe ftg til alle Siber

\om et (tronet Ocean, fooi »anffeligt bet er at bane ftg

Set paa ben glatte, ffraac glabe øg over be fvcetgenbe

kløfter, bvør let et geftttin fan tofte Sivet, fyvørlcbcé

fyvcr iflerve maa anfpænbee fer at bevare et ftffcrt Slif

cg fiffert ^øbfoefte, og røublifum latter i aanbelø« £aué*

beb bertil. tun een ©ang afbrøbeé (Stilleben, bet var,

ba Albert


218

0^ paa 9?iarfffrigermaneer fatbøti ftne Sårer; gfterltgntn«

gen var rvvertig, men mørfomt rar t et , at iffe engang

Sløert 2mitb, ter ian ffaanfeltoft [potter ftne gantø

mernte $xanit cg yranffmccntenec' (Sngelff, funbe uttale tot

franvfc u, cg trct>5 alle bane QInftrcngelfer biet) Moneieur

teg beftantig i bane- 2Runt ligefaa gett fem i fBrctniv

til „Mossiou". 3 $arié traf man nemlig atter 3?rctrn,

ter ber teelte {tg i en ©amle Sroton cg Unge SBrovm cg

gjennemgif vitunterlige fataliteter met geietjenere eg Op*

vartere ; i ^ntuftriutftillingen ftaurerebe en engelff 2fta(fiu--

mejtet i ren øjtcrrigffe SMcr-té" Jjenefre, ter bavte en ^i-

ftcrie cm kabalerne imet bam fra General Screw Steam

Navigation Company, en £iftcrie, ter i mtyfrifl Ufør*

ftaaeligbet eg intviflete gptfober uten at fere til neget

(Refultat rar et fantt bumcriftiff SWefterjtyffe. £et #elc

(hittete berpaa met et Cprcfrcft af ^ntuftriutftillingen eg

en Sang: The latest intelligence of the dav from

Galignani's Messenger, en bumcriftiff ^ctvcurri over

Dagene 33egivenbcter, velitiffe, literaire eg (cciale; tette

fttfte dummer fcrantreé cg forøges tagiig, bet er o^i^a

9?eget af tet, fem traf fer Jelf til Egyptian Hall.

Albert -Hmitb er en begavet forfatter, Wetarbeiter af

Punch, en rerf enlig Sen af Gbarles Jiefené eg vel mob«

tagen i te betfte ftrebfe; tet vitner cm gertom.Miibet, at

en faatan Qftant uten at tabe i (ccial Qlnfceffe fan op*

trecte fem entertainer, itetmintfle tnaa jeg tilftaae, at

jeg felv, ter teg fmigrete mig met at vare ferteméfri,

blev neget (øierlig tilmete, ta jeg berte barn vlutfclig ferfatc

$røfaen eg aptrabe (cm (Eanger fer felv at probucere

(er Betaling ftne bumoriuiffe cg fatiriffe SBifer. Tet maa


219

ret rærc mig, ber tyar-be Uret; t;ctvbc SBifcti »æret trtjft i

Punch og honoreret ter, k>itt>e jeg tf fe £ja\?c l;ar>t et Drb

at ftgc, herfor fftttbc Sllbert Smitb, faa iffc ogfaa funnc

felt- f^nge ben mcb Srttompagnement af ^pianoforte?

Ten engelle 93tbetyfi og £il6øiélig$eb til felt- unbér

2lbfvrebcUcn at lære 9?oget t;ar funbet jtt Ubttrjf i for«

ffjetlige (Stabli^fementcr, fem man fnnbe ønffe at fe« efter*

Kgneb« fyoi oé. 3eg figter t;err>eb tit Slnftatter fem SBrjlbs

Great Globe i Seiceftcr Sqnarc, Royal Polytechnic

Institution og Panopticon. £ct er Snjittuter, fom bel

fortjene et 23eføg, og i binlfe man fan tilbringe tntcr*

eefante Jimer; bercé gormaal er at r)bc linberbolbntng

reb at mebbele nyttige ftunbjraber i forffjcllig Retning,

biftortff, gcograftff, natnrmbcnffabelig. 3 Polytechnic er

bet fornemlig femiffc, ftjftffc og mefaniffe Srpcrimenter, i

Great Globe biftoriffe og gcograftff c ^remfttilinger, ber

lebfageé af gorflaringcr, i Panopticon er bet — eller

rettere rar, tbi (Stabli^fcmentet bcftaaer iffe længere —

en forening af begge. Sofalet inbebolbt en SWængbe,

rigtignof en temmelig broget SRængbe, af 5tnnftfagcr,

Stcreoffoper, iDiaffiner, natnnnbcnffabelige (Samlinger og

altefjaanbe SRecrfiHtrbigbeber; ber bier forcmifl en


220

ter jteg og [anf, ibet ben ffiftcoiié antog alle {Regnbuen*

garcer, øg titftbfl rciftc Straalen jtg i ten t»r>bcfrc ultra*

marinblaae tf an,e . inbtil ten brøk*? imob ©laétagct

bøit. bøit oppe ooer r


221

ufiffer i fin €0.3, cm if fe ogfaa be »irfelige 2)icnneffer,

t>cr gaae omfring b,crinbe, cre 5tuufi»cerfer. 3 9J(ab.

£u«faub« SSørfabinet er bet en rig (Samling af fyifroriffe

^urioftteter: ben 33ogn, tøfcoti Napoleon fjørte unber $clt»

toget til SRuelanb, ten Uniform, l;»ori DWfon tote, (Sari

ben gørfie« blobplcttebe #a(«fra»e of»., eller om juft iffe

&tøf« £ing, faa ialfalb ganfte lignenbe. 611 egen 9lf*

beting, l)»ortil bcr betale« [cerffilt (Sntree, er The Chamber

of Horrors, „SJtøbjlerneé ©at", 9ia»net er imiblertib om*

trent bet SR*bfel*fulbefre, naar man førft er fommen inben*

for Søren, er bet iffe r>cerre enb nbenfor mellem be frore

og fornemme ^erfoner. Set er en Samling af befjenbte

URorbere og ftore gorbrrjbere, alle iførte ibentiffe 5lla?b*

ning«ftr;ffer. 2>eg bar glemt barmene paa alle biéfe 2Ror=

berc, ber i (Snglanb omgioe« meb en 3ntere«fantbeben«

©lorie, og fom bli»e nøiagtig gjennemgaaebe efter $ata=

loget af be talrige 23eføgere. 3eg t;uf!er fun ben $erfon,

om h»cm £ooebintere«fen famlebe fig, ©iftblanberen ^3al=

mer, felten i £ragebien fra JRugetct), ber en 2Jcaaneb«

$ib i goroeien »ar bteoen benrettet; bet »ar et af be

gobmobigfte, »enligfte Wnfigter, jeg lcenge bar | eet , man

ffnlbe forfocerge, at en faaban Wlanb funbe tragte en

9lnben, enb fige en 23en, efter Sioei. 3nbc i et mørft

Scerelfe »eb ©ibcn ftob en (guillotine, ben ©uillotine, paa

b»ilfen Cuboig ben Sertcnbe »ar ble»en b, al«l)iigget , og

fom i SRcebfelépcrioben ha»be truffet Jufmbcr« 23lob; nu

faae ben ganffe frcbelig ub, fom ben ftob ber til bebage*

ligt (Sfterftyn for a most respectable horror - seeking

public. Set »ar ber, at en mebicinff (Etubcnt fom faa

ilbe afjlefc meb fin ercentriffc 9h)«gjerrigl)eb ; b,an ffulbe


222

rrcre, brcrban bet bar at lia^e mcb £obebet i 33lcffcn,

c^ ba ban rar bfercn ene i bet raørfe Sarelfe, ibffebcé

bet barn ogfaa at faae $øoebet [bcenbt faft i £a(«n -

ina,en,

men Taa fnnbe ban if fe faac tot ub iajen, rorc fta, tnrbe

ban iffe af gfajgt fer, at ben [bære C re fororen ffnlbe

falbe net* paa barn [om \>na Snbria, ben Sertcnbe o^ frø*

banble bane letjtnbige 6pøg

til ubehagelig flirer, raabe

cm pjalr- fnnbe ban iffe fer Sfrcef, ej, faalebeé maatte

l)an ba Glibe liggenbe i fm Hngft, inbtil [al. 'IRab. tnefanbo

efterfølger fem til ca, bjalr- barn, faa ban fnnbe flippe

nb — jurant. mais un peu tard. qu'on ne l'y pren-

drait plus.

$vai et 2>aurball er, beeb enbrer ftjobenbarner baa

nne fingre, c i & fln Wl iffe bære feen meb at befinere bet

omtrent [aalebeø: „i ; auvbali er bet, naat bcr er fnlenrte

fiampei pg

ftert gfyrboerferi i Jiboli, naar Sntreen fejler

2 HJtarf, o^ naar man førfl gaacr bjem efter £1. 12."

•vrerfra barnet er f emmet, bibe gærre. SaurbaU rar

en [tor #a»e i ben ftyblige Ubfant af Sambctb, et ftoarteei

r-aa 3urrer>ftbcn af Jbcmfen, bror bcr gabe« fOtiulf, afro«

batiffc ^orefrittinger, gfyrbærferiet ofr. omtrent fem i rert

Sfooli. lette fltablUfemcnt, fem glabebe pg reb en fer-

tjent popularitet, erifterer nu iffe mere, ej, bete- $labé er

fdgt til Sbggegrunbe. Xerimeb bar bcr iffe lana,t bcr*

fra, i SBalttørty, nrjli^ reift jig et nt>t. Surrey Gardens,

bror tibligere ben faafalbte Surrey Zoologicai Gardens

rar. 3*9 bioaancbe i forening ni eb enbeel banft'e SBennet

SfabningéforeftiUtngen ben 15be 3uli. Icrrainet er noget

inbflranfet , e^ bet £ele flugeS af en umaabelig koncert«

[al, iftanb til at rumme 10 å 12,000 iOienneffcr. Tct


223

var oiillicn, fom foreflob bet mujtfalffe SHttangement.

3uflien et en berømt SDlanb i ©nglanb og inbta^er

bet omtrent [amme $labé fom 6ttaujj i SBien ctkr

Sumbfie \)0$ o«, ft'jonbt l;an gierne »ilbe boicrc op

03 for at imobefomme ben engelffc mufifalffe


224

efter unbet en »or en 2Noengbe

2Rcnne)fcr biet) jlemt tilrcbte i Jroengfclcn, negle endog

formelig trnffcbe i f> j cl ; et £ra»pcgclcenber gif iftyffer, ba

golf trængte ?aa, cg be 5'orrcfte fttyrtebe neb fra en bt»

tydelig £øibe, inbtil ber laae en mange 2llen l;øi Stonge

af [frigenbe, lemlocftcbc SKennejfer. — Gfter koncerten,

ber rar. grumme Redelig, fulgte et ftorartet $»r»cerferi

foran et ftørt, balcruubt SKaleri af £onftantinc»el, ber »eb

Sagélnfet l;a»bc fcet fycclt ficelebobéagtig ub, men »eb ben

funftige SBeltoéntng gjorbc en ocerraffeube Gffcft. 55or=

fyerre enbte gefren paa ftn 9D?aucer meb en pfenbe SRcgn.

Set »ar oberlig fomif! |'cl» at ftaae i 2tt og fee be mange

©ru»»cr af »tyntebe Samer trippe gjennem be ^aati (Sange,

tre unber een ^araplo, ber fyacbc et minbre Omfang enb

b,»er enfeltø krinoline, nogle gna»ne, anbre tjumoriftiffe,

atter anbre fort»i»lebe, men alle font »aabe £øné. Ser*

imeb »ar bet flet if fe fømijl fel» at ffulle gaae b,jem i

tynde Støbler, la ingen Cab »ar at c»bri»e i en Sftiilé

Siftance, og bet blc» if fe mere fomijt ber»cb, at en

Sanbamanb, ber forfif frede, at l;an »ar „Styen gobt

fjendt", »aateg fig at »if« 23ci og gif en b,al» lime i

ftif £>ft, meden* »i ffulbc imob Sejt Set femmer ber

ub af at lee af Samerne.

(En »cerbigere OGtting af bet gamle 53aurb,all er

Cremorne Gardens, ber ligger langt ube imob 23cft £er

fortfeetteo Jrabitionen fra be gamle Jiber, og bet n et

(Stabliéfcment, font i bet £cle minber jleetft om »ort £U

»oli, ffjønbt bet iffe font bette famler alle ftlaéfer, bøie


225

cg lavt, i en gemytlig 33lanbing. £ct er fun i ftjøben--

bavn, at et gorlt)fielfeéfteb fan vcere billigt nof for ben

jimpie 5Ranb og bog iffe rcgneé for „ftmvelt" af be 93el-

fyaveubc. 3cg t>ar iffe felt? »ccret i Cremorne Gai-dens,

33eføgct bier- opfat, inbtil bet »ar for ftlbc, men jeg l;ar

t)ørt bet beffrive af paalibelige Sanbémccnb, og bet ligger

ogfaa i be enadile gorfyolb, at et faabant anbé< i

Cremorne, forn i bet $elc føger at banue fig efter Bal

Mabile, Grande Chanmiére, Closerie des Lilas og

lignenbe gorltyftelfeéflebcr i $arie, men jeg tvivler »aa, at

ber i (fnglanb fan ovbriveé D'iogct af ben muntre og liv=

lige Cvergivenbeb, ber bog enbnu trobé ©æberneé< gorfalb

og ©rifettené totale gorfvinben fan ftnbeS i $arié, naar

bet gaaer løé paa en ftabrille „meb giguter". 3eg fan

ibetminbfic bømme berom fra ben ftore £)anbfefaton Argyll

Rooms teet »eb #at)inarfet. £>et er en umaabelig Sal,

ubftyrct meb ben foftbarefte Surue, beforeret meb Sveile

og gorgtylbninger fra Softet neb til ©ulvet, meb gerfrifjf*

niugé»a?re(fer, ber »ilbc gjørc 23aben

= 23abeu Wxc\ et

Crcbefrer $aa minbjr balvljunbrebe 2Jhijki le»erer ben bebfte

^anbfemufif, Dfogen fan ønffc at fyøre. 3)er banbfeé

ogfaa, baabe $olfa og 9ftafurfa og fflebowa og ^abrille,

men albrig i mit 2t» f>ar jeg feet en faa fjcbelig £>anb£.

Xen fyele 5lnftalt, ber forøvrigt fenere er bleoen luffet, er

ubeluffenbe beregnet paa (Eourtifaner, men S)cforum f!al

be»areé, og bet bliver bevaret. 3ffc et Ibftigt Drb Ijorer

man, iffe et eucfte ungt 5Mob giver jtt faabe Sune £øilen,

og ffeer bet, faa fommer en Geremonimeftcr og »ifer f>am


226

Jorcn — ubcn Gercmonier. Tome jtiøe 5Inflænbig^eb

i bet g)bte gjor hm Dnbt i\me. 3 $arié gaaet bet

»ilbt til, men Ungbømtnené, StyftigljebenS , Sibcnffabcnc

SJkag briter beg øøer bet £cle; i Sonbon berimob jf juler

llfcrbcligbcbcn fig unber en 2lnftønbigfycbené Skaffe, fem

iffe fan jfuffe 9?øgen, ben briocé meb folbt Døerfag eg

fcvfmaacr Setfinbigbiben* Unbffnlbning. — 2ftan fan ftubcre

engelffc gorljolb øgfaa

i Argyll Rooms, (fjonbt bet jo

rigtignol iffe er Snofibcrne, fem man finber bcr.

2aaUrngc man er fremmeb i Senben, »il man iffe

let nogen Siften femme i gerlegenbeb meb jtn £ib, ttji

bcr »il længe t\xre neget 9ibt, eg em enb iffe altib neget

@ebt, faa beg ialfalb neget Sniereéfant at fee. 9)?cn bar

man førft engang gjennemgaaet SRoeffen, eg bar bet Dtyc

faalcbcø miftet 9h)r;cbcnés SBufet , ftiller Sagen jtg anber*

lebec-. Ten, bcr ler-er i Gnglanb, maa berfor øgfaa i

benne £cnfccnbc følge Sanbctc Sfif; t;an maa gjøre fig

bet f lavt , at man i Senben iffe fem

i $arié fan bente

fine Stybelfcr eg fine Slbførebelfcr paa effenligc Stcbcr,

men at man fim unbtagelfeåøiié fan tt)c til bcm. S)et er

i hjemmet, bet er i be lutu^ligc ©taber, at man i (Sng*

lånt) maa fegc #øile fra Qlrbcibct eg ©tyrfe til fin ©jer*

ning. Det er fer ben grenvmebe, em man faa øil, en

følelig langel, men dnglotnbercn leøer mi engang for jtn

egen Sfnlb, iffe fer Snbrcé, eg bet er fra benne Al mitten

til hjemmet, at meget Stort eg ©obt bar jtt Ubføring,

bcr alt er opnaaet af (Snglcenbcriic, tnebené bet fer oi

9lnbrc cnbnn fim er ftormaalct for øøre 93eftra>belfer.


227

lic|lflurationcr øø øflcnlifle åtcøcr. Judge and

Jury. Evan's Cellar- Jiluukrne-

Dis-moi comment tu dines, et je te dirai qui tu es!

— £cttc tyM titnftc f jerhetørog af ben jtorc Q3ri(lat*

Samirin fan ftnbe Slnoenbelfe , iffe blot r>aa ec cnfelte

3nbi»iber, men ogfaa paa Kationerne. (Stjert golf x\b'

Bræger fut (Sienbomineligfyeb ogfna i (it ftjøffen, (orfaambt

man berunber forftaacr Snbbegrebet af bete f;cle materielle

2e»emaabe. 2>en franffc ftogefunft er et fulbftcenbigt

23illcbc af Wationalfarafteren : livlig , »ifant, nftteylenbe,

men nben ©olibitet; t;elc (Sftcrtrt)ffct er lagt :paa g-or*

men, meoené 3nbtøotbet er forfyoleétuié ligcgijlbigt, en

framt' cordon bleu forftaacr at foroanble en €>fofaal til

en Xelifateéfe. StøbflHanbS Mangel paa toolitifE og na*

tiønal Genbcb ubtrtyffer ftg ogfaa i bcté ftiøffen; frillen

uencelig gorffjel mellem een tørre, fpcftilatitte , »aa ben'

abftraftc ©ubjiané ftgtenbe ©pifefebbel i SBcrlin og be ge*

mtHligc røølfcttarictcter i Ofterrig, mellem be tunge, folibe

bølftecnffe SKeel* og ftjobfpifer, ber i damborg noget for*

crcleé »eb 3nbfl»belfcn af ben ftg pcoibftc Materialisme,

og SobtnbfflanbS fyalut forfranffebe , linlige, jomale

Swemaabe! Snbfflanbs ©enb>b ftnber fun ftt Ubtrttf i


SBB

tct berffc, flørenbe Cl, ter maa npbeé i 2Jcaefe fer at

gjøre SBirfmng øg braeber kanten iftebetfer at epltr-c ben.

Søerige 33anfo, fteapelé SRafarøni, Sanmarfé ©røb er

for ten forftanbige 3agttager fem en 9labenbarelfe af bet,

ber er gjemt b'obcft i {yelfeté Snore.

£et er (etfinbigt af ben, ber reifer fer at blir-e bc*

fjenbt meb fremmebe Sanbeo Gienbemmeligbebcr, at gaae

ligegølbig eller tjoømøbig forbi et ©ebeet, ber frembøber

Seiligbeb til faa Ijøift belcercnbe £tubicr. £et er bob*

belt letfinbigt, ba btefe Stubier i fig [elt ingenUmbe ere

fraftøbenbe eg baøe Stabier, bøor ben nogenlunbe mob-

tagelige £ifciøel gjerne bøoeler, til t>t>itfc fc/an fkbfe øillig

»enber tilbage. Xct er bcéuben en jror SKiéforftøaelfe,

naar man troer at funnc fcette fig nb øøer alle materielle

£enft)n. £en legemlige £iér-efition, ber er følgen af et

maabcbolbcnt, men gebt Waaltib, fremfalber atter en aan =

belig Stemning, fem (fjeerøer eg flarer 33liffet og laber

oé fee "IRegct i et ganffe anbet 2i)é, enb em »i fieb lige*

øøerfor bet meb en tern eller en narret 2Jcaøe. 3fg fyar

af troøcerbige golf labet mig forfiffre, at ben SReifcnbe

albrig mere leøenbe føler bet Wajeftcetiffe i ben fct/røei;erite

9?atur, enb naar fyan efter en anftrengt £agé SBanbring

øøer bjergene fibber foran en øelfogt forelle eller en

filet de boeuf å la jardiniére eg ørøøer #arøen af ben

funflenbe 35iin øeb at tjolbe ©laéfet mellem Søfet og £Siet.

3eg fan af egen Srfaring beøibne, at man if fe blot b,ar

et bebre ©lit vaa bet engelffe Sir-, naar man fjenber bet

engelffe ^jøffen, men at man ogfaa efter en gob engclf?

QJcibbag er ulige bebre iftanb til at ubfinbe bet ©cbe og

forfone fig meb Manglerne øeb bette eller biint. Xet er


229

attfaa fim en $ligt jeg opfølbet, naar jeg ber forføgcr

en Sfitbring ogfaa af benne ©ibc af bet engelffe Siv.

$)et engetffe ftjøffen er — jog Denbet atter tilbage

tit ben ftore Særere! $or>ebfcctning — et tro 23illcbc af

ben nationale Sicnbommcligfyeb. SRatutligtoitø maa ber

fjerwb iffc tamfcé paa ben forfmebc ftogefunfi, ber er

bannet paa et franff ©runblag mcb en efteftiff Jilfcetning

af bet Sebfrc r)oé alle kationer, og fom meb Sbitifationcn

fyar trængt ftg frem i be allerflefte Sanbe, f)»or ben bru=

gc«s »eb t)oitibelige Sciligbcber. £alen er t>cr hm om bet

baglige 8h>, om bet Sllminbclige. Orunbtræffet er ftor

Simpelbcb i formen, ringe 2lfocjcting, men ©olibitet i

3nbbolbet, Skftrcebelfc efter ftebfe at faae bet 33ebfre af

ben gvrne 2lrt, 23euarclfc af 6aft og ^raft. Saabc kli-

maet og ben ftcerfe ^nftrcngelfe af cbbefianbbcel af t;r>crt 5ftaaltib, fefø for

meget fattige golf, for 2lrbcibere, fom i granfrig eller i

2ftellemh)bfflanb maaffce neppe tntbe fmage $jøb to ©ange

om klaret. tf rail i? mauoen fo^cr ©uppe, og fyar f>an SHaab

bettil, faa fajtcr f>an berefter ftjøbet bort eller gtoer bet

til fm £unb; Suppen er ouerfjopebet ©runbclementet i

ben fimplc granffmanbé .fjøffen. (Snglcenbercn berimob

fjenber faagobtfom flet iffc Suppen, ben t)ører iffe engang

mel til et nclbefat Wibbagéborb. £>erimob bcftrcebcr t)an

jig for at ftege eller fogc Sjøbet faatebeé, at bet bef)olber

bele fm griffbeb og ©aftfulbfjeb. 5lUc funftige Silbercbel*

fer meb pifante Saucer og Sliberier ere ubefjenbte, man

ftegcr ftjøbct (roast), fyeljt paa


230

ingen anbcn Sauce enb ftjøbeté egen Saft (gravy).

(Brøntfager 6lu>e fim fegte more c$ berpaa cocrbelbte

mcb ftneltet Smør; gift' nr>beo $aa famme SWaabe. £cr =

mcb er et engclff 2Raa(tib fcerbigt: gijf, en folifc Steg

mel) ©cmrjfc og cnbelig Cft. &un unbtageli'cériié titlarec

,vl tot i be cienbemmeligc permer, ter ft'o-lbce bet engclff e

ftjøffen, nemlig fem ^ubbing eller $oftei. 3 btøfe tr-enbe

Sfiffelfer, bror Siinrelbcbcn ftunbem riger rølabfen fer

en albelej ereentriff Sammcnblanting af alle mulige Sing.

fremtrceber fcebranlig ogfaa alt SBagvoerf; et meget r-nbet

23agrccrf er grugtøojteicr , en 2Jcarmclabc, bcr inbefluttee

af en folib £eig. $il et engclff 9Jcaaltib borer noboen=

big £51, Ale eller Porter, begge ftaerfe nof til at gjøre

SBirfning i langt minbrc kvantiteter enb bet træffe Cl.

ffjønbt ingenlunbe faa ftcerfc, fem be fjenbeé bcr. ginbeé

ber 2Km, faa er bet gjernc Sbcrrt) eller $øtft>im; førjt

»eb SDcaaltibeté Slutning femmer ben lette franffe SSiin,

Claret fem ben falbcs, boermcb ri fcebranlig begribe.

Cm engclff 23crbffif f>ar jeg allcrebe bift og bcr

f>aot Seiligbeb til at fortælle 9?cget, bet Crrigc fan følge

tyer, fiben bet bog i en »tø gerjtanb borer meb til „Scr-c*

maaben". 3 Seglen fert-crer Barten, ban (ægget giften

for cg bcbanbler Stegen, men er ber et ftert Sclffab,

eller finbeé bcr flere Setter — i brilfct Jilfcrlbc bic-fc

femme \\\a Sorbet vaa ecu ©ang — fan bet falbe i Gu=

fywti Zob at optrabe fem gerff farer, let fan berfer

vcere tjenligt fer ben, ber reifcr til (Snglanb, ferinben at

gjennemgaae et fturfué

i ben ccble Irancbcringofimjr; mangler

ban enb ben førfte of b« Setingetfer, fem en gammel tpbff

forfattet angiver for en gob gorjrjærer, nemlig „von


231

Qlbel gu ferm", maa dan ibetminbjle opftylbe ben anben,

„Sourage ju fyaben" , øg l;an maa [amtibig (niffe paa, at

bet iffe anfeeé for elegant at jiaae ep unber llbførelfen

af bet »anffelige §»ert», bet maa røgtøs jtbbenb« og til*

frntelabenbe uben minbjie ^(nfirengelfe. Ter btybeS if fe

om fem hoi ø3. Ten, ber jibber foran et ^at), ubbeler

af be rige ©aoer tit $oire 03 33enftre; tiet gaaer berfor

liaflabelig: Mr. Brown, will You take some mutton?

— May I lielp You to some cauliflower, Miss Jones?

— A little salmon, my clear? — Here is gravy, Mrs.

Robinson ! —

Would You like it much done , Mr.

Bille? — Ten fibfte tef niffe Senbing betttber „jtærft

jtegt"; i iRegten f oretroeffeé , bimb ber er little done,

f)Uør 5ljobet attfaa enbnu fjar betøolbt fm røbe garr-e og

er faftfulbeft. SIbffillige af be ©fiffe, fporom tibltgere

SReifenbe fortcelle, erc nu forfuunbne; man torrer jig

iffc Icengerc i kanterne af ©ugen, men l;ar fin egen

©ermet, ber rigtignof ofte er en fanb SDMniaturubgaoe.

Serimob er bet frembeicé meget ftøbenbe at ftoife g-iff meb

$nio eller ooerfiøoebet at føre ftniocn til iDhuiben, og bet

regne« for flet £enc at fljcere fin portion i ©tøffer paa

een ©ang for berefter at arbcibe bibere mob ©affeten

alene. Xc fmaa ©laéffaaler til at ffyllc 27htnbeu og r-affe

•furnberne ere temmelig alminbelige ; Id

rafter ©fif, men ben er oberorbentig behagelig.

er iffe nogen

2Ran otoførbreé jeonlig til at briffc et ©laé mob

ten eller ben, og naturligoiié fan man iffe afflaae en faa>

ban 2Gre, men bet forbreé iffe tangere, at man f;r>er

®ang ffal tømme ©taefet. Ten nmaabclige Triffen »eb

2Jcaalticerne er tagen ftcerft af, ibetminbjie i Sonbon.


232

Serimcb er tet entitu beftanbig 2fif, at herrerne blive

iibbenbe ncgen Xit alene cver bereé 33iin; efterår 2)e#*

[etten er bleven [eneret, reifer -pufete grue cg be øvrige

Damer fig, en af herrerne ffynbet fig at aabne Scren

fer tern, eg be træffe fig tilbade tit Sagligftuen (the

drawing-room), ter uxbvanlig er vaa ferfte £al. £cr=

rerne flntte fig ta libt nærmere fammen, gjøre jig bet en

Smule ugeneert cg tale cm ^olitif, gerretninger eller

minere fclice ling, mebenå glajfernc [pabferc eller fjøre

va& en lille 2?cgn emfring i ftrcbfen. Sceb»anlig varer

beg benne Gvilcg r-aa 2flaaltibet, bcr iffe oplive* veb

nogen gcmvtlig 6igar, fun en balv Xxmti lib. 2Ran gaaer

bervaa fraberb? uben at Hageé meb at ffutle ønffe binanben

-£efbefemmc ca, erføger atter Samerne cvenvaa, bver Ibeen

imiblertib er [eneret. — Saatebe4 gaaer bet til, naar

man møber fem ©jaft

i et rrivat $uué. Set var en

lille Sigreéficn, fem til en vie ©rab var nøbvenbig, fer=

inben [eg funbe tale em min cgeulige ©jenftanb, be effen*

lige Steber.

Gnglccnberne ere et i boi ©rab buuéli^t golf. 9Dce=

bene be i bereé velitiffe gerbelb bave giennemført ben

fulbjtcenbiaftc Dffcntigbeb , bMt

be meb en til bet Snaft*

lige grccnbfenbe ftibfjærbeb vaaget ever ^rivatlivete greb

cg £emmeligbeb. 3eg toenfer berveb iffe |"aa meget r-aa

ben gamle Sætning: my house is my castle. eller vaa

ben Bgtetfe for private gorbclb, ber loeggeé fer Sagen i

be velitiffe eg titeraire &amvc, fem ?aa ben naturlige

Utilbøieligbcb, enbver (Snglaenber, ibetminbfte i fit gøbe=

lanb, fi)neé at fele til at bevæge fig btanbt 2ftcengbcn cg

ferrette fin baglige I cut, fvife eller briffe i 5'Km »lc beé


233

^aafnn. 3 $Partø tilbringer man iberminbjie fin balr>e

£ib vaa offenlige ©teber; ber fpifer man, bor briffer man

fin ftaffe, ber (æfet man fine 2Mabe, bet friller man ftt

^avti Stal etter Tomino, ter rt)gcr man fut Gigar, ber

fyar man ofte ftt 3lrbcibs* og ©tuberebcerelfe. 3 Conbon

berimob beføget man fim offenlige Stebet, naar man er

abfolnt nøbt betitl-, og ffnnber ftg berfra, faafnart man

fan, føl at »enbe tilbage til fin egen 2lrnc. Størfiebcten

af ben 33cfolfning, fom \)0$ oé er benmift til offenlige

Stebet, altfaa lofe og tebige 9)ienneffer nben egen Snig

og SDijJ, foge berfor ogfaa at ffaffe fig et Surrogat for

•Vjcnuncr v-cb at tt>c til bc faafalbte boarding houses,

lun* Seboete flnttc fig fammen til en 2lrt gamiliefrebé

eller ^iméftanb og nr)be beteS SWaaltibet i gælleéffab.

£>et er iffc nogen Unbtagelfe fra ben alminbeligc SRegel,

at enfeltc ftaffcfynfc i (Sitr) erc faa fterrft beføgte og banne

Samlingéjtcber for bc $anblenbe; be bar>e berr>cb ganffe

miftet Statafreteu af S8e»ættmngéftebet og cre Herme fmaa

23ørfcr, bror cnf;r>er ©jæft bar fm bcftemte $labs, faa at

ftge ftt lille kontor, l;oor SBrcv>c og Støifet blioe lagte

tjen til barn, og fyoor bane SBefjenbte bibe at foge barn.

£et er en ligefrem gølge beraf, at be offenlige

Steber i bet $ele ftaae meget tilbage i Sonbon. Dleftaura-

tioner og kafeer fr-are bocrfcn i komfort, (Elegance eller

Snrué til Id, fom man ffnlbe »ente efter Stjerns £tørrclfc

og efter ben $ragt, t>r»ormcb ber øbfleé i faa mange anbrc

[Retninger. £ct l;cle arrangement becrer et ftcerft


284

maa tilffrire, at Sofatct enbnu paa te fiefie Bercertningé*

fteter er afbeelt i fmaa Saafe, ter t;eifl funne rumme

et Selffab paa fem eller fer $erføner, cg fem paa eengang

ffjule tern fer 93erben eg SBerben fer betn. Denne be=

fønbcrlige Jfelatienoloft er bog i be fenerc 3lat ftoerft af=

tagen, eiflncf fornemlig berreb, at (Snglambemc nu retfc

langt mere enb tibligere paa gafilaubet eg beroet) faae

Smag fer en florrc gribeb cg Ugeneertbeb vaa offenlige

Stcber. 2Jcan fan nu fem ofteft femme i en meget ge =

natlig ^asftar meb fin Otabo uben at Ⱦre procenteret

for fyam cg uben at fyare nogen 21ne(fe om hane 9lav\\

eller Stilling; meb ben fociale Xrang ere ba ogfaa be fjeb--

fommeligc Sfillerum paa mange ©tebei falbne. 3 De

mobernc Gtabliefementer ftnbeé be flet if fe , i ben ftørre

Deel er Snbretningen faalcbee, at man efter '-Bebag fan

frt)bc i Sfjul eller labc bet roere, og fim paa be agte

gammelbage Stebet er "illt enbnu afbeelt i Q3aafe. SRen

ber fan man ba ogfaa enbnu riftfere at mobe 2?crbfcrller,

ber anfee id for en perfonlig gorncernuife, berfom man

ræffcr bem Saltfarrct eller renlig fpørgcr, om be maaflee

funbe ønft'e at faae ben 'ilrie, man ntylig er bleven fterbig

meb; man fan fatte Saltfarret ben i bereé ftaerbcb, og

man fan (ægge Slrifen ben faalebeé , at ben ftiflet bem,

men cegte gammelengelff gob Xene forbier, at bette ffeer

uben noget renligt Orb, man ft'al officielt albelté ignorere,

at ber fibber et Søcebmcnneffc i (iné ^cerbcb, efterfom

man iffe bar bart ben 9Gre at roere bleren procenteret

for barn. Det er en fortrccffelig Slbfprebelfe i Icbige limer

at argte en gnaven gammel ©cntleman out of hi< wita


235

»eb at labe albeleé u»ibenbe om Sfif cij 23rug i benne

[Retning.

Qlf i'maa £»ifefnifc ciicr ©pifef»atleter, fom man

ftger \\\a cc^tc #iø»cnfya»nf? , et bor i Sonbon en flor

2Rængbe, men af [tone [Reflaurationer »aafalbenbe faa..

€ttftemet for ben omoeienbe 3>eel af bem er ganjfe eun*

bommeligt. $aa en SRængbe SRcflaurationer i $arié betaler

man en »i$ Sum, fceb&anlig fra 2 til 4 francs, f tu-

et beftemt 9tntat [Retter, fom man ba frit fan Ⱦlge

efter ©pifefeblen , men om man bliver mæt af bem, er en

»itø, gobe £erre, f»itø! 25ei f'ofter lige meget!" £il

©jcngjælb er Salget meget inbffrænfet, ffjonbt man jnft iffe

er bunben til beftemt ©pifefebbel. $>et »arcr nogen $ib,

forinben man lærer at finbe ftg tilrette i bette ©tyftem

og benytte bet vaa en forflanbig 2Raabe; et $ar 33inf

funne berfor »ære til 9(i)tte for fenere [Reifenbe. — $o$

©im»fon i ©tranb for (Srempel, en af be folibcfie og

ftoerfeft beføgte [Rejlanrationer, er ben orbinaire $riié for

et 3Ribbagémaaltib 2 sh., for benne Sctaling fan man

ftoife ftg mæt i Steg meb ©emr>fe og fortære et nbegrænbfet

Jtoantum Cjt, ©mør og ©røb. 93it man ntjbe gijt\ maa

man ubrebe 6 ^Sence mere, for 3>eéfert af ^nbbing eller

spejlet er ber et lignenbc Sillæg, og Øl eller 23un betale«

færffilt. ©»ifefeblen inbcl;olber fem eller fer ftjøbrctter,

joints, fom be meb et $ælk£na»n falbe«: roast beef,

boiled beef, saddle of mutton, stewed beef, rump

16*


236

steak, venison oft>. #ar man beftemt fig for en

af btøfe joints, af boilfe bet femmer en nr; øø fra

ftjøttenet, friff eg bamøenbe, omtrent beert tiente 2ftinut,

gitter Cøoartercn Signalet til en af gorjf'jcerernc , ba

tiører ftt liUc SBorb ben til (£né umtbbelbate 9Jcerbeb,

faa at man (eb fan »ctlct^c bane umaabelige Stmn, eg

T'iUtcr £afletfenen , inbtil man ftanbfer barn; er 21ø»etiten

iffe tilfrebeftillet meb ten førfte .portion, fan man forlande

en n^, 03 man fan ba gjerne, om man »il, til geranbring

øcelgc en anben joint. $aa anbre ©tebet maa man (eb

fungere (om g-orff jetrer ; ©tegen blioer fat (rem :paa Sotbet,

og man fan frit belHtnble eller miebanble ben. Gt noget

elegantere ©teb enb ©impfønd er ben ftorc SReftauration

i The Wellington paa hjørnet af

s

J>iccabiltø og 2t.

3ame$ ctreet; ftcmct er fjer bet (amme, men meb

nogle SKøbtftfationet, bet ere beregner-e paa bet fine $116«

lifum i SBeftenb. — ^)3aa førfte ©al øøer ©impfon er

ben faafalbte Turkish Divan, t)øor man imob 1 sh.

faaer en Gigar, en $top Kaffe og Slbgang til en Sctfcfal,

bet er en af be meb Slabc øg Jibéjftiftet bcb(i forfttncbe

i Sonbon. gorøorigt er efter £1. 7 26ørct opgivet i

febe JRcftauratiøncn, S&ugen er tagen af be fleftc 33ørbe,

eg be ©jcejtet, (om enbnu ere sitting over their wine,

bare Soo til at rt)ge bcree Gigar. Gn HJtibbag i Wel-

lington girer 2lbgang til en 5Jtceffe øragtfulbt ubftørebe

(Haloner eøcnøaa, boer ber ligelebeé ftnbeS en rig ©am»

Ung af Slabe , og bøor Hobabrøgning er tillabt.

tJhinbtemfring i be befcerbebe (I\tbcr og naønlig i

Sitr; ftnbeé ber foniben be faafalbte coffee-rooms — bror

ber til Jrobé for DJaønct boøebfagelig beøetrtee meb £bee,


237

faa at man unbertiben træffet paa bet )?ubftge ©fUt:

tea - coffee - room — en [tor 3CRcen^t>e minbre SRe*

flauraticncr, t^oor Spifefeblen ccefentig er inbffrcenfet tit

chops og beefsteaks. 5)et er fnurrige, gammelbagé

Stabliéfententer , ofte gjerate i cibuubertige 33aggaarbe, lar>e

og inbjlrccnfebe. @n Sanbémanb førte mig engang inb

paa et af be meft befjenbte, cg jeg eilbe ganffe rifl enb

iffe efter ben nøiagtigfre 35effri»elfe t;acc ræret iftanb tit

at ftnbe bet alene, faa gobt laae bet gjemt inberft i en

Sabtjrintb af Stræber, ©nber cg ©aarbe. (Jn tampe

meeéftg $of jtob i jtn tjeibe Srøie foran SRiflen mibt

imellem ©jcefterne, og mebené »i centebc yaa cor Jour,

funbc ci abfprebe oé »eb at fyøre ben ibetige Sprutten

cg 33ra[en fra SRiflcn etter ftubcre Scørirfningen fra be

gtøbenbe ftul paa bane ligefaa gtøbenbe 5tnftgt.

(Jn fremragenbe tyiabé btanbt offentige Stebcr inbtage

be mange oyster-rooms , t;cor ber ber-certeå meb Øfrcré,

ber i Gnglanb ere en meget bitlig 9lrtifel, faa at be enbog

fcetgeé yaa ©aberne fra transportable Sober, Rummet,

fcftelige Søfnegte og anbre frutti di mare. Specialiteten

er i ben ©reen af bet lenbenffe Srljvero, fom gaaer ub paa

at tilfrebéftittc IJKarcns og ©anené gorbringer, bretoen

temmelig r-ibt. £ocr man fan fpife, fan man iffe briffe,

og fyr-or man fan briffe, fan man iffe fpife. lit Ub*

ffjeenfning af 01 etter 53rccnbcciin f)ører ber en feeregen

Jitlabctfe (license), og bet er fuu be ftørre ©tabliéfemcntcr,

fom finbe bercé SRcgning ceb at (øfe en faaban. 9iaar

man ril fugte et J)ujtn Øftcré etter en t>att> gummer meb

bet behørige 5l(e etter forter, maa man berfor gioe Dp=

carteren $engc bertit, faa bticer bet tjentet fra bet nærmeftc


238

berettigebe UbfaLjc-frcb, men albfig mere enb tet beftilte

kranium *b ©ana,en. Cmrenbt fan man fim oanifc unb=

tagelfeéottø faac 9ccaet at fr-ife r-aa re Sictcr, brcr fer

ub'Tjoenfcé Cl elier 2?ramberiin.

or.bretninani af biéfe pbfle (itabliefcmenter, fe egenli^e

public-houses. er caua ganffc eienbommelia,. Ter finbee

i SReakn Sarelfer baa. reb ©urifen, brcr man fan mcN

taa,e pbbenbe ©jeefter, men bet er be parrene, fem benytte

ben

, be g-lefte blirc ftaaenbe reb Siffen , inbtil fe bat-e

tømt bercj Sttnui perter, bcre« ©la« brandy and water

eller bere-5 feme, fem be

falbec-, ere tibftiu'cbe mel) megen Surué, be ftraale af 3rciic,

2Warmcr, Sltalpøgnt o$ en SRiabcm af ®a3. 5)et 'Rublifum,

font famler pg foran liffen, er broget i en utrolig ©rab

iffe fjelbent feer man ber fine ©entleincn imellem plumpt

Jhilbraaae, lafebe fruentimmer, balrbrufne Ubegribelige

øg beelbrufne


239

ben grcmmcbc til 93oule»oxbtn. (Jnglitnberen bar i fin

$jemfta»n itfc Jib til at bri»e, cg ben gremmebe rir-eé

uimobjiaaclig mcb af ten travle, iilfoerbigc Strømning, ter

ecflugev barn. S)et er neeften umuligt at flanere $aa

Cønboné ©abet, cg bet er ganffe umuligt at flaac ftg

fnagelig til Uto paa cffenlige ©teber, l;uor alle Qlnbre

jage fer al faac SRaben flugt i jlg eller bereS ©la$

perter nullet net cg berpaa ftnrte bibcre. itun i SSeftenb

finbeé Ter negle Safeer i franfl ©ttil, faalcbeé Verrey's

i SHegcnt Street, Café do la Régence cg Café ture y>aa

.vanmarfet, men ten forfte bar et fjebfommeligt $rceg,

tet tager ftg ub fom en $alme i et 3)rir>l)uu£, cg be to

jitfte cre faa cr-crfnlbtc af cffenlige fruentimmer, at man

maa Ⱦre fremmet fer ocerbor-cbet at funnc fcettc fine

gøbber bet, cg bet Sir-, fem bcr rører fig, er juft iffe

tilralcnbe. — ftønbitorierne, af Iwilfc ter belier iffe ftnbeé

mange, ere ligelcbc'j mere beregnebe yaa at err-cberc et

ftert fintal dunter enb paa at bebclbe ©joefternc i længere

lib. $ø$ Purcell i Gcrnbill, umibbclbart »eb Royal

Exchange, er ter en itclig ftenflur af gorrctningenutnb,

ter „ftaaenbe cg i SReifeflceber" ftt)rfc fig »eb et $ar bafiig

nebflugtc ftager. 3 et anbet ftert ftonbitori mellem Gccf*

fimr Street eg (Sharing Grofe — jeg Ijax forglemt

9iatmct — beftaaer ^ublifum navnlig af £ arner cg celbre

tøcntlemen, cg cm gormibbagen er her bcftanbia fulbt

fwué. £et er egfaa en af be lonbonffe dienbcmmeligbebcr,

fom man i 33egrmbelfen coerraffce- »eb, at bcr vaa Ron*

bitcrierne foruben 3iS, Kremer, gromager og $ager f»ife$

6u»»e, cg bet t»ffc, jernebe, ffarpe


240

Mulligatawny soup, ben fitfle fcrmctenlig en inbijl Cv*

flnbelfe.

3CRit>t imellem SBe&ærtningéfieber og gorfyjtelfeSeta&Usfe*

menter ftaae bc faafalbte „mufifalffc" Rjælbete eller gktrtt*

^ufe , bt>er bet er førget for at jfaffe ©jæfterne nogen

Hbfprebelfe »eb Støujtf, €ang cg bramatiffe gorejfillinger.

3eg faaet paa et anbet €teb geiligtyeb til at bejftiw b«

fimtlcrc cg fim v lefle (Stabliefementer af benne $rt, ber

ffal jeg fun berøre to af te meft befjenbte: Coalhole og

Evan's Cellar, af lunlfo bet tførftiurvnte er blevet verbene=

berømt unbet favnet Judge and Jury.

9?aar man en liften gaacr igjennem €trant baa ten

Sibe, ter er ncermeft globen, cg er femmen benimet

Gl;aring (£rof$, fan man iffe unbgaac at tøgge SKcerfe

til en flor vantrente ^apirelvgte, ter bevæger fig frem og

tilbage og afverlente infor te tøenbe Snbftriftet Coalhole

Tavern cg Judge and Jury. 23eb nærmere Unterfogelfe

optager man, at ter unter ben vantrente £»gte er en

røant, et lecente 23æfen, ter bittoer betalt for at ombvtte

pn $at met benne viflnof ganffe varme £evetbetæfning

og yaa benne originale SRaabe brage dunter til (5tabliéfe=

mentet. Ttan vil forøvrigt iffe fertrvbe at give efter for

fin ^negierrigbeb og aflægge bet et Seføg. omet en

Cvntrcc af l sh. eller faa omtrent, ter erlægge* oeb Sfjanfen

i Stueetagen, fliget man ep ab en fnever og fteil Strappe

til forfie


241

r-cb jnribiff*brainatiffe Olftennnberbolbninger. £>et $ele

ftngereé at ocerc en SM, fjt*or bet fjøiftccrcbc , betalcnbe

$ublifnm ubgjør be Sbfttome — bog meb ben gorffjel,

at bet for biefe gjælbenbe gorbub intet at nt)bc 9?ogct,

%aabt eller £ørt, førenb SDom cv affagt, t;cr er albeleé fat

nb af $raft — mcbené dtabtiéfcmctiteté fafte *Perfonatc

lererer Stammet, 5iftor, £>cfcnfor, 2lnf laget cg SSibncr.

fifter fyr-ab ber er fagt mig, bcftaae biéfe (Efncfpillcrc, om

man til talte bem faa, for fiørfte £>clen af begasebe og

jnribiff banncbe golf, ber enten ere forfalbnc eller reb et

„Ubelb" ere afffaame fra at gføre barriere i SBirfeligfycben,

og fom berfor maae føge en fnmmerlig Srfktning i Sftcr=

ligningen. 25ijt er bet, at ber iinbcr be improrufcrebe

Sorfyanblinger ofte letggeé baabc 25ib og bramatiff Jalent

for £agcn, og naonlig er dommeren rig yaa fomifre

3nbfalb; fyané 9faon er Diicbolfon, og ban t)ar tillige

erfyoeroet fig et »iji SRi) fom obfcøn forfatter. $)et bele

Spil f omnier 23irfeligf>eben faa nar, at man gjernc fan

ftuberc be engelft'e [Rettere t)brc grcmtrccbcn , bercé Sfil

og 53rng i Coalhole Tavern, og man er tjer ftebfe

fiffer paa


242

af 93føe*9tetterne. Sfterat Snttageren lortelig bar angfoet

@agen€ ©jenftanb, fremfalbec- Sibnerne Gen for Gen. i">can

gjør cfterbaanben 33cfjenbt|Tab meb alle ce fcmift'e iMbne*

varieteter, [om funne tanfeé: bet {hipibe Bibne, bet t rer re

Bibne, bet mebbeelfomrae Bibne. bet taber fig i Sagen

albelee uoebtømmenbe £ing, eet ferlerne 95ibnc , bet for*

rirrebe Bibne, bet frinbelige Bibne, bcr cøferterer meb %em*

meren, bet i'arfaftii'fe i ; itne efr>. o\x>. S)e flefte af biéfe

deller, narnlig be frinbelige, Mire meget merfemt girne,

eg ffjenbt bet er [anbfønligt, at be flefte Bittigfjebet cre

ftaaenbe. marter man irte let tettc, naar man hm erer=

»årer ^orhanblingerne en ©ano; etter te. filbrefaterncé (Sr-

aminatiøn af Btbnerne og be SBemaerfninger, fem Sommeren

af og til laber inbflpbe, ofte meb fr-eciet Sttujton til Dagenl

Begittcnljeber, gioe Shtlebning til mange ^ubfigheber, bcr

(remfalbe en bcmeriff Satter blanbt ^ublifum, eg ^jedber*

foenben, ber fer at bevare giftionen øptraber meb ftnc Ti-

frufe i $aanben [om Retébetient, ubbrtyber ba i ftt fraftige

Silence in ihe Court! 9?aar Bibneme ere afforrbigebe,

bolbc Sbøotaterm bete* gjorebrag; bet gaaer flnbenbe og

gamle i ben [amme Jene, meb be [amme rbeteriffe Benbinger.

ben [amme inbtrcengenbe Qlr-pel til en oylnit og bannct

3urt)é SBiflig^cb eg SRetfoerbigbcbéfølelfe fem i Såterne fer

ben rirfelige Sfranfe. Snbelig femmer ©ommeren meb

fin summing up, en JRefarutulation af ©agené faftiffe

-$unfter, brermcb Sporgémaalct em 6fblbig eller 3tte<

5!»lbig inbtabce til 3nrr>ené ^aafjenbelfe. Baabe permen

eg "snbbelbet af benne summing up gjør (efterligningen

til en fortræffelig ^arebi; „bet er Tereé


243

fnørlenbc, apoplefHj! Organ, ber viltre I?at>c gjort ben

oelbjie Lord Chief Jostice Wxc — „at afgjøre bet (Spørge*

maal, cm ter rirfetig ber er begaaet et £r/tteri eder iffe;

brab mig angaaer, ffal jeg ret ttogtc mig for berom at

ttttrc nogen beftemt tyermenin^ . men

bet fan jeg bog iffe

unblabe at ftge, at mig er bet albrig orergaaet at bar-e

en halv Cctiircu = Ofi og to glaffer ^ortriin ffjultc bag i

mine Q?urer nben at ttibe af bet." %aa bctte Stabinm

ftanbfc fecbttanlig ^orbanMtuacrnc ; be (Sbfrorne fomme

fjelbent til at encé om bcreé 5ljenbel|c, og [feer enb bette,

faa fvare bc fccbranlig paa et ganffe anbet Spørgémaal

enb bet, brorom bet breier ftg, brilfet atter gitter Sommeren

Seiligbeb til allebaanbe 33ittigbeber.

ft-orreften cre biéfe fflet^fcrbanbtinger iffe bet enefte

£iltrceffenbe »eb Coalhole Tavern. gorinben 2orb Duer*

bommeren forlob fit orboicbc


244

ment, ber fer ntylig er blccet bet»belig ubcibct cg for*

(fjønnet, \aa at ben jtore Sal, o»lr>ft af utallige ®aé=

flammer cg najten ftebfe fulb af ©jafter, tager fig ganife

impenerenbe ub. 9?aar man bar taget $labé »eb et af

forbene, bringer en Cvrarter et tr>f t 5U\utbefte paa

f)en»eb 100 tocttrt>ftc Siber, meget elegant ubjittret. Det

er en Samling af be Sange cg 23ifcr, fom l)t)»»igft nb-

førec-, forfinet meb en 3»blebniug, ber giver en bijtorijf

SBejrrtøelfe af (StabliSfementeté Djmnbelfe cg fenerc Ub*

rifling; Gierne bebe ben arebe ©iajl bebelbe benne 33og

og becare ben fem en Grinbring cm et gtabltéfement, ber

gjer 2llt fer at »inbc $ublifumg »arige ©unft cg navnlig

»il fatte $riié $aa at »inbe ben arebe ©cntlcman« 33el-

»illie, ber nu lafer biéfe Sinter, geran en ftor tribune,

ber inbtager f)ele ©alen« 23aggrunb, fibbcr $rafibenten,

ber tillige er SKufifbirigent ; f)an jlaaer til 2»b meb en

magtig Srabammer eg angicer, l)»ilfct pagina i 33ogen

Silbcrerne »itle ftnbc bet Kummer, fem nu ft'al fcrebrageé.

5lbft'itlige af $rajtaticnerne flcb langt cecr min gerventning.

£er bar en 23arr>tcnijt cg en Saefijt, ber baabe b>ai

Stemme cg gcrebrag angaaer funbe ba»c (abet fig bore,

b»cr bet jlulbe »arc; et »»»erlig inbecet £rcngccbcr,

b»cri ber fanbteé abffillige af btøfe friff'e, i lare , men

libt

[fingrenbe Scpranfteinmer, fem fun »eb unaturlige SJiibler

funne becare« ub o»er bet trettenbe eller fjenenbe *2lar,

ubførte meb en »aafalbcnbe ^racificn Eombinerebe Kummere,

blanbt b»Ufe itfl &>r hin ffal anføre et 6bcr af 2£eber«

„Gur»antbe". ©lanbet inb mellem biéfe rirfelig f muffe

cg tiltalcnbe Kummere »ar en SUlangbe JBurlejt'er, eg bet

iffe biet mufifalffe, ber gjevbe en enbnu mere ftørmenbe

2»ffc. gorffjctlige femiffe Sange eg Scener forcbrcgeo i


245

ftoftume; faalomgc bet rar „Sailor Tom's 93cffrit?elfc of

Sanbgangcn ycia ftrim" ,

„2Rr. Sftofeé (Salomons Jour

til £erbr/' eflet ,,-}>abbr> D'35onog$uea ftp frierier"

— jeg inbeftaacr juft if fe fer bisfe Jitlcré &øxxeft|efc —

funb« man nøgenlunbe fatte og følge bcm, men ber »ar

onbtt 9iummere, narmlig Sljafefpcare'ffe Jrar-cflier, fom

rare mig albeleé uforftaaclige, og f>r>ab jeg £>ifi og l)er troebe

at funne opfatte, rar faa raat eller faa abfurb, at jeg

if fe fortrøb at rare gaaet glip af leflen. St 5jJat ©ange

i te tre eller fire Jimer, i fjmlfc jeg opfyolbi mig i

Evan's Cellar, løb ber fraftige IRaab efter „the niggers",

øienfpnlig ben ^unftnerfrebé, fom frtyber ftg reb ben førjte

^Slabé i $ubliftimé ©unjr, tf fe blot fyoé Evan's, men

ganffe i Ollminbeligbcb, tbi man træffer fyttppig yaa ©aberne

omranbrenbe Selffaber af „niggers", ber ubføre bcreé

^rceftationer unber fri |>imincl og gjøre gobe forretninger.

dn 33anbe af fem eller fer ftmertebe ^erfoner — at bet

iffc rar rirfelige 9?cgre, recb jeg blanbt 5lnbet af en iffe

ubefjenbt Dfietefag, bror ben 5lnflagebc betegnebcé fom en

nrasician engaged to aet every night as „nigger" in

Evan's Cellar — riftc ftg meb forjfjcllige 3nftruincnter

cg tog $labé paa Jribuncn unber torbnenbe 9lr>ølau£.

3 33egr;nbelfen rar bet en monoton 2)hiftf, lebfaget af

langfommc SBeraegelfer, men efterbauben fom SMobien gjen=

to%ei, font ber en Slage er ^unftnerne;

9Jhtftfen lebfagebcé af Sang, 23erægclferne b(cr> ftærfcre

og rolbf omniere, og tilftbfr faftebe bc fig frem og tilbage,

flog ub meb 2lrme og 23een, flaøprcbc grinenbe meb

keruberne, trampcbe i ©tilret, mebené SBiolincn b^incbe,

trianglen ff ingrebe, ftaftagnctterne larmebe, trommerne


-_'4


JV(

3 Evan's Cellar cv bet ©fif iffc at betale, fadt

man fortecver, naar bet bringe«. 95eb Ubgangen fiaaer

MnftaltenS ftaéferer, og tit bam betaler man fut gortæring.

Det tøneé at Deere et bctccnfcligt


•248

(Snglcenteten forlanger af fin ftlnb, at ten jlal »te

Nim Hit, brat* man ellert travet af effcnlige ©teber, ban

jlal fnnne frifc tor til entrer %\b, ttiffe, bt-at ter fatter

fjant inb, laf« aUc mulige 33late, fatte van en Opvarter,

flergang fyan et fer tot-en til at røre ftg felt, if fe

bave 9?c^ct at førge for blantt alt bet, ter omgivet barn.

Og Veb ©iben teraf [fa l stubben tybe barn ifteget, [om

man ellert fim bar intenfør fine egne prirate QSceggc, og

tet et tfølelfen af at være bjemme. #vert enfelt fitnb*

metlem føler ftg [om #erre i $u[et: ban bar iffe blot

fem Stamgiæjten yaa. et cffenligt 6teb ftn $nbling$$>lab«,

fin £)nblingéavié og fin g)nt(iiig$ret, om bt-ilfe man t-ect

33e[fet, men ban metbringet til 9tytel[en af tiéfe 33c-

bageligbeter ogfaa ten føftclige gølelfe at Mere £errc.

•dertil femmer i'aa entmi, at klubben »eb Støfociationen

af Slange* ftrafter bliver iftant til at tilbtybe en Surné,

en Samling af initier til 5Hb[»rebelfe og en komfort, ter

vilbe ligge langt ooer ten Gnfelteé kræfter. Tet er teé*

nten fashion at rctre i en $lub; ethvert tannet OJienneffc,

tet oit regneé met til ten fine eller batrftne Serven, bar

fin £lnb, og SWangfoIbige ere $aa een ®ang 2Retlemmer

af tre eller fire Staffer.

ler ftnveø et meget betimeligt Qlntal klubber i

denten, beregnete tøver paa ftn ftrebS, en for Qlriftofra*

tiet, en anten fer sportsmen, en tretie fer -Dhtitairc,

en fjerte fer literaire golf, en femte fer ftcre Stjøbmanb,

en [jette fet (ringe mættere, og [aaletes ftemtelcé. 3eg

beflaget iffe at vare bleocn befjentt met te Slubbet, tet

neetmeft ete bctegnete )>aa ten tige 2Ribbcljtan© , og af

boilfe tet finte* atffillige yaa Jtafalgat 6quare og tet


249

ornfting liggcnbe Sbarteer. Xcrimcb bar jeg beføgt te flejte

[tore klubber, gliten af benne ftlaSfe. [om ligger bet) eller

i $afl 9WaD og omfring The Duke of York's Column

Vart SBaterloo $lace. Ter er Carlton Club, ^o»ci>^

famlingdftcbet for Sorterne eller, [cm be mi fatte Jtg, bet

fon[er»ati»e $arti, the Guards' Club, fem inbejlutter

bet militaire Hrijiofrati ; Reform Club, bet i lang £ib

rar cg tilbeel« enbnu er Sentratynnftet [er bet liberale

5$atti; Atbenæum, bet fim optager Weblemmcr, [cm

bare erbcerr-et fig en fremragenbc $labé i ^clitifen eller

Siteratnren , cg bejibber et gan[fe [jetbent 33ibliotf;cf

Traveller?' Club, i fyr-ilten Sngen fan cptage«? libcn at

bare tilbagelagt et rift fintal W\k $aa IR cif er i fremmebc

Canbe; United Service Club, Army and Navy Club.

Junior United Service Club cg flere lignenbe, bcr b/ave

reent fociale ftermaal, men i fymlfc fim 9Jiilitaire abinit*

tercé, Conservative, Coventry, Erechtheum, National.

Wbite's, Arthur's, Brookes's , Parthenon, Oriental,

TTyndham, Oxford and Cambridge Club c[i\ $>e f;er

ncernte klubber ere (ftabliefcmcnter, cm brie Snrutf, (Slc-

gancc cg ^emfort man iffe fan banne fig negen gere*

fiiUing eftev ben lurtoebe Uéfcibcb, fem l;c


250

bart 3Mblictbef, bcor man [eb fan gaae omfriug og oaelge

ftne 23øger, ftraalcnbe ©aéltofefroncr cg 5>orb* i margtige

Søbarmjiagct. impønerenbc Jrappegangc mcb Warmor,

lagrer cg 33lomjter, g-eftlofaler, ter ere ubftcrebe meb

en Suru» [om en franff Willionairé £ctel, €pifefale, bccr

Settoicen er (Søb, ©laéfene fiebet Srrftal og $>æffetøiet

Sunjiøatfct [ra bc bebfte g-abrifcr — 5Ut stubbene egen

Gienbom. Cg emfring i benne ^>ragt berctge fig [cm

cerbøbige tjenenbe Sanbet Safaier i te me[t r-cmycufe

Sibcrier, pubbtebe, gationerebe cg iframmererebe. £cert

Sfteblcm af en $lub fan biibe fig inb, at $


251

elegant 0,3 (tøggeligt. ©en førftc ©ang, jeg alene beføgtc

klubben, rar jeg libt »itbfarcnbe meb #enft)n til Cofalet

og maotte berfot ffcørgc mig for. Cm ga doneret Jjener

mcb (pubbret SJSartyf, jTinnenbe Ptybfeé Sfrtæ*Unæ»netig,e og

bribc »Strømper, ber paa bet gørbeclagtigfte frenu)a»ebe

Soeg og ©ihalbeen, fort fagt en fulbjtanbtg flunkey. font

bc ftnbeé i SBejtenbé ^alabfer, fr-urgte mig om mit 9?ar>n.

3eg fagbe barn bet; efterat ban barbe fcet yaa en Sifte,

ber fanbteå ør-flaaet i $øtttet'en3 ©emaf, buffebe ban og

bab #r. ©rer-en følge meb, ban jlulbe t)ar-e ben 96rc at

rife §t. ©tesen SBeien til Sæferoerclfct. 9?aar man er

paa (Retfer, maa man uaere fattet paa 9llt; jeg b^r-bc uben

at føle mig frcenfet fjørt en 2ftebr-a£fageer y-aa en Omnibus

antage mig for trbff ©fræbberf&enb , og jeg fanbt mig nu

uben at bliufe i at titulere« |)r. ©rcoe, en Ubmærfclfe,

ter for bet gorftc iffe er (tørre, enb at et 2Jienneffe nof

fan boere ben uben at rer-ne, og berncejt reb benne 2ei=

ligl;eb iffe rar farlig, cflcrfom ber i en £lub albrig er

Sale om at gir-e Jjenerffafcet £riffer-enge, og min nt)c

£itel altfaa iffe foftebe mig SRangffat. $llligcrct rar bet

mig r-aafalbcnbc at roere aranceret faa ftcerft uben at l;arc

meft bet. 3eg faac efter p


252

Xjenere, fem if fe vare Ian ^t fra at inbgtybe mig h)b

56refri)gt, tiltale mig [om ©rebe, og bet var meb et intet«

ligt Sut , at jeg famtibig renonccrebe vaa Klubbens

Komfort 03 min n»e 23a:rbigbeby Søbme.

Støenbe jtore Særelfer, §t>or ter ftnbeé [amtligc 33labe

og Sorbe mcb en for en „2Kanb af fennen" uimobftaaclig

Dtigbom af be jTjønncjte ©frioematcrialier, erc i Cøbct af

gormibbagen 6ainlingéftebet for SOTeblcmmerne , ber gaa«

omfring mcb gatten yaa, [træffe fig i be magelige Sofaer

og Sccncftelc, gabe otocr 3J»ifcrne etter anftille intercéfante

3agttagelfcr fra SBinbuernc. Gn btaferct ung £errc ligger

i en Sofa mcb Senene overfor*, faa at man feer fyaui

b^»ibe Strømper cocr be laferebc Sfoe, gatten ncb i Øinene

cg en 2foi8 i $aanben ; f;an ftuberer ben ooermaabe grunbig,

bet er Bell's Life, men feer man nærmere til, faa op*

bager man, at ban er falben iføon unber 3lrbcibet mcb

bet ftirfantebe ©IaS enbnu fibbenbc i bet boire Øie. 23cb

SSinbuet ftaaer en jfalbet gammel gtør, »el »eb 3Ragt og

et fanbt Ubtr»f af SeloiQie, en reen 2Wr. ^iefmief, i

Samtale meb en Rittet granffmanb , ber fnocr Gliben af

fine fine 20icuftad;cr og øtenftinlig iffe ferfiaaer et Drb

af bet fnurrige SBlanbingømaal, r)t>ori 2Jh\ $tcrmined , jeg

ogfaa ffnlbc fjenbc l;ané 91 nb o , ben flcgmatijle , l;øic

Sfiffelfe meb be ftore Ira! og gatten bag i kaffen, —

rigtig, bet er £bé. britiffe SWaiejtæté ^inantéminifler « Sir


253

©corgc 6. 8e»tø , t c r l)cr bcfoi^cr en 2)eel af ftn Større*

fpontance. €ttu'[t gomøielfe l>ar jeg tog af to (Sleganté,

begge meb frygtelige SBbifferS, grifur å la SBantfntnb i

en Storm af ©tybøft, gliber i gorm af et rnntt ©frabejern,

ter maa ff jeerc £alfen tilbtøbé øeb entrer fynrtig 23ct»cc^

gclfe, latterlig lange graffer og latterlig ink Sitrer, 23egge

met (Stof, men ten Cne tttggcnee $aa knappen af fin,

ten Staben taffentc (tg Jjaq Soeggen meb fin; bcreé Ston*

øerfation er foftelig, fyr-ert femte SOtinut fatter ter en SRe*

ølif, forberctt og flnttet oct en røængte bræøente SSofattøb,

beftantig meb omljnggelig Untgaaelfc af ©øgjiaøet r, ter

er albeleS banlijft i tet fornemme Sargen.


254

Sii* ftaaer til SØteblemmcrneS frie SU'benntteli'e, og til the

library jUbe flnbre elefant ut|lt)rcbe Carelfer, bror man

famle« om aftenen til ^onoerfation, Sfaffpil ofr>. 8tt*

larbfhien cg minbre kabinetter for ^ortfpil inbtage ben

næfte Stage; fmaa £oilet»arel[er og ftlofetg ere forbcclte

ruubt emfring. 2JUerøoerft oppe unber Jaget meb umib*

belbar togang til 9lltanen er gor&iiéningSjtebet for Zc>

bafSrttgere; bet er en Snbretning, fom iffe t-ilbe rinbe

Stfalb 1)0$ oé, men fom er ganjfe i ftn Drben i dnglanb,

l)»or lobaffen officielt iffe fjenbeé i bet gobc €elffab.

gor ben agte Oebigganger, af boilfen ftlasfe bet

fine lonbønffe Selffab tafler faa uenbclig mange Jnbioibcr,

føt ben eenlige ©entleman meb 4 å 500 $b. om klaret i

[Rentepenge eller i ^enfton af €tatefac-f,en, er klubben

iffe et Steb, boer ter nu og ba brabeS et


255

øgfaa bcrcé c, fom crc for=

trolige mcb S^acferatyS SBærfer, r-ille i 9Jkjor ^enbennié

bar-e et meb OJicjrcrtyaanb tegnet 33 i ti c b c af en faaban

Scrbcnemanb ,

for fyr-em Klubben er bler-cn bet egcnlige

£jem. klubben tilbi)ber nar-ulig ©aftronomerne en rigere

?lbgang til 9h)bclfe, enb nogen fficftauration r-ilbc formaae;

neejren or-cralt er Kjøftrnct ubmærfet, bebre enb i noget

privat #uuS, og 33inene af bc allerbebfte, efterfom bet er

klubben felr- og iffc en wnbeftyg Sært, ber forger for

Mjoelbcr* og Kjoffcn-? gorftyning. Reform Club bar fra

gammel $ib Orb for at fiaac bøiejt i gaftronomiff? #en=

feenbe, og ben fortjener enbnu bette Wt) — experto crede

Roberto! 2>ct r-ar i bcn£ Kjortel), at ben ftorc illerié

€oner tjente fine St-orcr, forinben fyan ber-certebe ben

ftore Ubftillingé billioner, og forinben fyan begår- fig paa

ftn ftore Wiéfion til Krim, om t;rilfcn ^an fyar ffrcr-ct en

23og, ber flart bcr-ifer, t)t>or t-cefenlig en £)ecl af 9(Sren

for Scbaftopolé (Erobring ber titfatber b,am, Kogcfunfiené

JRer-rcefcntant. Sotjcré 23og fortjener at læfcé af alle

bem, ber crc tilbøiclige til at fajre Q3rag pa& ©afironomien

og miéfjenbc bcn£ uenbclige 3ubflr;bclfc paa 33erbenébcgir>cn=

peberne;


256

mig of rccfenlig ffitftt, bectø i ftg fclv rare \aa intereé=

fantc, at boert enfelt af ^cm maattc anfccs for er £elb,

ter fun fjeltent falbet i cu ung, ubefjentt Sficifen^eé

turban. 3 negle SBærelfer af The Wellington famletec-

bscr Dnébag eg gørbag Siften fra ftl. 10 til ltbt efter

iDcibnat en utoalgt liClc ftrebé af tjngve SDtønb, bet faltte

ftg Cosmopolitan Club. 3ngen fimre bcr optage« fem

fajl SKeblem, bet iffe bartc gjort ftg befjentt i Siteraturen,

i *Politifen eller i ftunfien. 3eg jfglbte ror ©efanbt,

(Seneral Crbolms SeloiUie at roere introbuceret i benne

Siret*, boer jeg fefofølgelig fom gremmeb maarte føle

mig noget forlegen og ifoleret, bror jeg »el ogfaa t)a»be

en jtcerf gøtelfe af egen Ubeti)tcligbet , men

bror jeg bøg

til ©jengjælb faae mange intereéfante i'Jutnt og tilbragte

iffe faa behagelige Jimer. Xet ril ocere tilftrcrffeligt at

neerne barmene \\\a nogle fremragente 2>ietlemmer af

klubben. £er rar Sagarb, ben berømte Dpbaget af

SRinioeé [Ruiner, Dberjl Sir £enri) IRarolinfon, ligelete*

befjentt fra fine Dpbagelfct af ajtatijfc gcnitcUeoninger,

Ibaefcrat), ter meb SDicfenS teler fwberéplabfen blantt

engclffe novelists, Robert C'eire, SBicebirefteut for board

of tråde, SJiend'ton SDhlneé, jpailamentétneblem for $ontc<

fraet, 3ot)n SBrigbt, tengang $atlamentémebleni ror SWan*

d;efter, fenere ralgt for 3?irmingbam, #enflj Dkere, Ilt*

girer af Edinburgh Review, 2Rr. £iggin$, DerbenS*

berømt fom „Jacob Omnium- i Time-, og mangfolbtge

Snbre, ^artamentc-metlemmer, forfattere, 3?itenifab*mccnt,

dalere, 23illetbuggere, men faaritt jeg erintrer, iffe en

eneftc ©fuefpifler. Tet rar en Kolig, munter Sttibi,

fyr-er Jclf tyebe ben efter Jagene- forretninger eller efter


257

langvarige 2Ribbag$fefj?aber for »eb en Stgar og et ©la*

©oba&ant at paSjtate om 3)agené Segtøentyeber og træffcé

yaa neutral ©rnnb, f)»or ten bar bcbji feet, bet mebbtagte

bet bebfte £umcut og be »ittigfte 3nbfalb. SDcr var intet

©teb, f)»or man funbe bavc lært og erfaret 9Mere om

engelife gor^olb i røolitif, ftnnft, Siteratnr, fociait 0,3

offentigt 2i» enb i Cosmopolitan Club, naar man fim

ba»bc beftbbet te fornøbne gerutfoctniu^cr og »æret neie

fortrolig meb feltoe be £)agen$ 33egiocnl;cber , f;»orom ©am«

talen breiebe jig. gor benne ©ang maatte jeg éafenlig

nøieé meb bet Sntereéfante , [om ber altib er i at fee be=

rømte golf, og ben JilfrcbéfttUelfe, fom bet altib meb-'

forer for gorfængeligljeben at fya»c teenbt fin (Sigar »eb

fiawarbS og talt om 33etret meb forfatteren af Vanity

Fair og The Newcomes. 35 et »ar be minbre Stjerner

Vaa bctte firmament, ber »enlig tog ftg af ben fremmebe

hornet; bet »ar ogfaa en af mine fo^mo»olitanffe fenner,

fom faa uventet giorbe mig tit 2Raaneb3gre»e.


258

fonbons politi.

3>il man tegne en brilfcnfombelfi tonbonjl ©abefcene, bet

roere jig fra ben trarle 3>ag, br>or 91U er ftjlbt mcb

Summel og 8h> og ftoeriel, eller fra ben ftitle 9iat, bror

fun en enfelt SanbtetS £rin give et himr-t geebo mellem

be graafotte #ufc og te faa ©aelcgtcr, faa er ber een

Sigur, bet nobrenbig fyorcr meb for at gjøre 33illcbct

fulbftcenbigt, cc\ bet er

s

$olitifonftablen , the policeman.

3eg crinbrcr, at ba jeg for en fjatø refd;fe for i £aft at beførge nogle ftommtøftønet,

lagbc jeg etflebe 2Ra?rfe til en net flæbt Jjeneftcpige, ber

unber 91rmcn bar en ftirf'antet lille $?im\ tilbæffet meb

et langt nebbangenbc, broget l; i ben najle ©abe,

bror m fyolbt, gif $igcn meb fturren og bet brogebe

2\\\w[ atter forbi 23egnen; lunt paåferebe oi paanto paa

et trcbic ©teb. Stort [agt, fyr-or in fom ben, r-ar bun

ogfaa; ligefom SUtøfen f«nteé Intn at fh)tte meb $aa Sepen

og fpabferebe ligegt)lbig forbi ben , forenb ben langfoinmc

ftubff rar tommen neb og barbe foaet Døren aabnct.

Ton befønberligc ^lllcftebénoerrarelfe forflarebeé, ba jeg


259

fem efter, at alle fyamborgffe Sjencfrcpigcr gaae i 23tycn

mcb en faaban &un>, tilbttffet mcb et faabant €t)att>l,

og at be bære bette Segn r>aa bercé (Smbcbér-cerbigbcb,

birnb enten be fftille fjobe Diogct eller iffe; br-ab jeg

l)a»bc antaget for een SJJerfon, begavet mcb inbnnbcrlig

SBcPccgelfeébaitigfjcb , »ar altfaa flere 3nbimbcr af bet

(amme ©»ecieé.

£)cn lonbonff'e policeman fnnbe let gtøe Qlnlcbning

til ben famme SKiéfotjiaaclfe , forubfat a\ man iffe meerfebe

ftg hummeret cg 93øa,jtat>et paa l;ané $rar>e, faa eené*

fermig er ben gigur, fem man eeeralt træffer r>aa. C£n

iH-loercn, fraftig Rax\ i ftmpet blaa £>ragt, l;r>ié tang*

)f jøbebe ftjolc er luffet mcb een $Rab l;iMbe knapper og

r>aa ben ftiee ftrav>c bærer et binbt Q3øgfrar> og et Sal,

meb en alminbelig runbtouQet £at, tantet mcb Serber, om

batten i en lang Dwcrfraffc, i JRegnocir iført en lille

^orbitgé Kappe ,

ber iffe naaer ft)nberlig Icengcre enb tit

libt nebenfer albuerne eg feer nb fem en omfring ^alfen

anbragt $arapU), mcb fyeibc SBomutøé* eller , rolig og tilftynclabenbe ligcgt)lbig for 5tlt omfring

barn — faalcbcS er en lenbonff policeman, og [aalcbeS

ftnber man l;am overalt, paa ©aben, i Sfyeatrcne, i $ar=

terne, i parlamentet, paa 3ernbancftationcrne, eeb £>ag

fom »eb 9?at.

Tct er umuligt 5lnbet enb at Icegge 5Dccerfc til £;am

og blioe fortrolig mcb l;am. røan fyar l;am for Øie,

tjøorfombctfr man femmer frem, fnart alene, fnart i

gølge mcb en kollega, fnart i fmaa ftommanbocr paa

inbtil en bat» Sneeé SKanb, ber i ©aa femarfd) og meb


260

militair Siffcrbeb »anbte fra Stationen nb i Xiftriftet

for at afløfe kammerater, fy»i* cttc Jimcr* 2?a^t er Hl*

ente. Cg man iffe blot feer barn, man femmer i'nart i

yicrbinbelfc mcb barn. ^olitifonftablen er Den gtemmebeé

fanbe Bcil Gr man faret ritt* i be beftanbig fttjb*

fenbe Smaagaber, »il man »ibe SBcjfeb cm ben Cmnibuc-,

fem man ffal »alge for at femme etjtcbé ben, føget man

en Sreefac-fe eller ancre enbnu mere ff jultc , {tjønbt

ftunbcm enbnu nøb»enbigete SHftommobationet, femmer man

i ©trib mcb en ffabfueff, »il man »ibe, boer man fan

faae Woget at fpife en Sønbag Sften, naar Qllt fnneé at

Ⱦre luffet, fort fagt, naar man er ftect i en bvilfenfombelit

Saanbe, er bet hm cen Sen, til lir-em man fiffeit fan ben*

pence fig i ben tratte Stimmel, t)t-cr ellert b»er (infelt tun

br»cer ftg em ftt (Sget, og benne Sne er the policeman.

£an b/ører taalmobig, [el» paa te befønbetligfte 3»orgé*

maal cg bet meft rabbrctffebe Sngeljf; boflig, men fort

og fanbig, giver fyan ben ønfEebe Dfcltténing, eg bane

ffiarr-ccrelfe mebbelet en gølelfe af Snvgbeb miet i benne

»tufenbe 2Ralftrem. 2>en gtemmebe inbbeler u»itfaatlig

fine Sanbringer i Stationer, br-ie Snbe eg SBeg&nbelfc

betegnes af en policeman, ligefem en u fiffer ©»ømmet

arbciber fig forr-iiftet ben til een $cel eg bviler ftg libt

bcr , føtenb ban »o»«t fig paa SBeien til ben luTfte.

Xct lenbenffe politi er en forbelbriie n» 3nftituticn,

enbnu iffe trcbirc Mat gammel. (in Slfbantling i 3uni*

f;eftet af Quarterly JReview fer 1S5G inbebclber en In*

tcvecuiut gtemjtifltng af bcté Jilblieelfe eg næt»«ewnbe

Jilflanb, eg jeg treer iffe paa nogen bebre IWaabe at


261

lunne [filtre egernet enb »eb ber at mettele et [ammen«

trecngt Uttog af benne 5libantling*).

gnbnu i Segtinbelfen af totte 2tarb>nbtebe fjenfctc

man i torten itfe anbet offenligt politi cut ©abesægteve,

boeraf ter fanbteS et beflemt Slntal i tjvert ©ogn. Dm

Sagen »at ter albrig Sale cm at fere noget Silfrm meb

ten offentige Drben og ©ifferljeb; om batten beffnttebcs

Sorgerneé 8i» og Sienbom af watchmen, ter inttjpllcte i

#a»aiet og ulbne Xørflæber »anbrebe ep og net met en

tæntt 8>e i Seltct for at aboare Slæbene og bunbrenbe

i cteenbrocn met tercé røorgenftjerne for at gioe tern et

2>inf om, naar te atter met Sif ferbet fnnte tage fat;

bpcr £ime petffete te Seboerne »eb at ubfønge Slotte*

flettet og SJfnben, og naar te trængte til #»ile, tog te

ftg en Snut i te time £filterbnfe, fom menncffefjcerlig

pare anbragte til bereé 23efoemmeligbet. 3nftitutionen

baotc faaletee en paafaltentc gamilicligfyct met pore fjø=

benbapuffe Diatoccgtere, cg the Charlies, femte popntairt

falbteé, Pare fnarerc forfulgte ent forfølgere; tet par

en af $>atibcn3 1 1> fl i 3 c gættereS mejt tynbete 9?atteforlr;ftei=

fer at banfe fægtere eller berøoe tern tereé Sfralbe

— tette SRebffab cpfpltte l;oé tern ten famme 23cfiemmelfe

fom giften boé pore 9?at»orgtere — og tet pilte bltoe en ttyf

23og, cm man famlete alle te 23ittigbcbcr, ter ere blctone

Gu fulbjiombtg CPerfcettelfe af benne ©tilbring (The police

and the thieves) finbe§ optagen i „SagMabetS" 9?r. 195

for ben 28be Sfugufl 1857 og følgenbe dummere. Seg mb*

ffrcenfer mig ber tit et kortfattet llbtog, ber iffe gobt

fanbe unbtoæreS, nafcnlig fom Snblebning tit bet fplgenbe

2lfi'nit.


262

fagtc paa te tontonffe 2>crgterec? 23efoflnlng. £ror flet

be forgebe for (5icntcméfiffcrl;ct»en , fremgaacr teraf, at

ter efter en ret vaalitelig Sercgning i Qlarbnntreteté 23e-

gtynbelf« gjennemfnitlig ble» ftjaalet i Senton fer 1J- W\U.

$b. ©teri. cm floret, cg at 'Jlntallet af Rettere fra 17SO

til 1SOO fteg fra 300 til 3000. Dpbagelfen af gor=

brrtelier rar iffe ©jenjtanb fer nogen frftematiff 33e=

jlrcebelfe fra €tatené Site, men for prirat 3nbnjlri. gtøt

faatanne Optøninger, fem fimre lebe til £cmfccltelfe for

en gerbrtytelfe, ter rar belagt meb Sioéftraf, betaltes en

^rceinie af 40 $b. e ^olitifpiencr, font gar- fig af meb benne 2Irt forretninger,

fogte iffe at forfyinbre gotbrtybelfer, men at fiffre fig

beteS 2Metrengc reb at (abe gerbruterne roere nferftr-rrete,

inbtil ©jerningen rar gjort, ja ftnnbom enbog reb at

frifie eg leffe tern. $>et rar i be £iber, ba ber bier-

berngt en ©neeé SDIenneffer ab ©angen, og rar politi*

embetemcentene*? (Stilling bcngang enb iffe agtet, faa rar

ben itetmintfle inbbringenbe.

2>en forfie deform bier gjort i 1S05, ba ber efter

en af Sir Diiebart gotfc ubarbeibet $lan bier inbrettet

et farligt Stotpi af ritenbc-politibetjente, fem r-atreuilleretc

i ten r-berfte ©eet af gorjlæberne eg paa te til #o&cbs

flaben forenbe flere Canbeoeie. SDette Storpé jtiftebe megen

Otntte eg gjorbe narnlig en Gntc paa be ibclige Crerfalt

af higlnvaymen paa £cunelcro #cbe og SBimblcbon eller


263

;$iud)(cty gccllcb. 3ffebejtominDte r-arebe bet længe, for*

inben man førte Reformen oibere; be gamle SScc^tcrc rcb=

blc» i fjclc bere$ ©lorie, bcr bleu 3ntet gjort for at til=

f cicbrin^c en ©amar&eiben, alene i Sitty rar bcr trebioc

forff jcUi^c autoriteter, fyrer mcb fine betjente, bcr if fe

rørte fig nbenfor bereS ©ifhift eller feeregne 5lrt af gør*

retninger, faa at en Jp urineret tutibe gjørc Snbbrub

XW& ben ene Sibe af ©aben, mebené en SBorgter omtyngs

gelig paéfebe vaa ben anben. g-ørft

i 1S2S oøoebe SRoøert

$ccl gørføget x>aa at inbføre et eenøformigt $olitift)ftcm

for fycle ^ooebfiaben , efterat l;an fyavbe gjort et gorføg i

bet Smaa reb at inbrette et ©agooliti i bet unber politi*

retten i Son? Street forterenbe $>ijirift; ben af Unberlntfet

ncbfatte ftomitee afgao en for gorjlagct gnnftig Setcenf*

ning, og bet b(cr> øiebliffciig bragt til Ubforelfe.

Sonboné politi bcftaacr for neerrcerenbe £ib af ia(t 5733

^erføner, nemlig en førfte Sommtøfair (Chief Commis-

sioner), Sir STtid;arb SQ?at)nc, 2 -fjjccløefommiéfaircr, ftap'u

tain Cabalmonbicre og ftatoitain Carrie, 18 ©ufcerinterr*

benter, 133 Snfoefteurer, 625 ©ergeajiter og 4954 Æon»

[tabler. SDenne forfyolbsmtø nbett)bcligc Storfe er faa«

lebcé organifcret, at ben iaatt 9?at og ©ag fan føre et

fulbftcenbigt Ii(ft)n meb ben nfyurc ^øtoebjtab og bene l;ab*

trebie DJJillion 3nb»aanere, ja »aéfe \\\a l;i>cr ©ør og

brat SRinfeue i bené 400,000 £nfc, ^noeøie mcb be 8000

befjenbte 2tøtoe, bcr ler-e font Snylteplanter yaa 23cfolf=

ningen. og fyolbc be 40 ciler 50,000 2Rennejter i 2foc,

bcr cre nben iiogctfomfyclft Srljoerto og berfor parate reb

enbver Scoagelfe. SonbønS $ølitibijirift omfatter 9Ht,

(;iMb bcr ligger inbenfer en Girfcl, fom tænfeS bragen fra


264

Sharing CS r c f c- mct en fjfabhti af 15 engt. 9Wilc, og

fon faalebeS utftretffer fig ooei Xele af 7 ©rerifaber;

ligelctec- intbefatter tot 2bemfen fra (Sbelfea til Satfing

Sted met alle tene Bærftet, SDoffct cg £antingc ; fteter

af bettc c. 26 tanffe ftoabratmUe ftcre Xiftrift utgjor

ten mitterite SDcel |)aa c. 3^ firatratmile bet egenligt

Sønbøn. #ele tette utjtraftc territorium er intteelt i

IS Tiftrifter, cg etbrert af tic-fe bar fin egen £irifion

af ^olitifhirfcn , brie- fintal retter fig efter lltftrcefningen,

Scfølfningend Jcetbet og te eientcmmelige ycrbclt. Tir>i=

porterne, brie Styrte varierer fra 513 til 103, betegncé

ret 33ogftarernc A til V, brortil entnu femmer Ii;ameé=

politiet, føvtl Sirificn telec- i Unterticificner , tiéfe i

Sefticner cg entelig ©eftionerne i Jeure. ririficnen A

er at betragte fem Æørpfeté ©arte; ten beftaaer af fmuf=

fere cg bciere golf, fungerer ret $oøebftatiønen i Stylte*

ball $(ace, bolter Crten ret Slettene, i parlamentet,

$arfernc cg antre effenlige Steter, ret Saebbcløfe ch\,

eg fan ret ercrertcnligc Seiligbeter ferftarrfeé ret 50

2Jknt fra brer af. fem antre Xiriftener. Je 10111 '^ 1 erf

pligterne een* fer alle SDbiftoner cg beftaae alene i at

bclte Sagt; fnn metfoier natitrligriiv fiearterernec- gcr-

ffjelligbet ogfaa forffjellig Crelfc, cg brer ftenftabel fjenter

egenlig fnn tilbuntc- fit eget £iftrift eg tete eienbøtnnte*

lige gerretninger. Crganifaticnen er ligclete* creralt ten

fammc. $o Jretietele af brer Xioificné rfe gjer

Ijemfte fra fil. 9 eller 10 cm Siftenen til 5 eller 6 cm

borgenen; inttil fer iffe Icenge jiten rar Sftatteøagten x\ia

ni Jimer, i brilfen lit betjenten iffe engang maatte

feette fig eller lerne ftg op til en Bag, men nu er ten i«b«

:


265

jfrcenfet tit otte Jimer, og faalamge funne ^olfene fyolbe

ut at gaae uben £nute. ©agr-agteu er fra $1. 6 cm

borgenen til 9 om 51ftenen og er inbbeelt i ©fifter. ©fjønbt

SRattc&agten et ten ftrengefte, forctvccffc Hftange bog ben

eenéførmige , majfinmceéjtge SBanbting i be frille ©aber for

ben mere anfpambenbe Jjenejie om 2)agen. ©ergeanter

og 3nfpefreurer patrouitlere yaa libeflemte £iber for at

unbetføge ,

om

ftonfrablernc ogfaa fpabferc omfring paa

beres Jour. $)etfom en £>ør eller et SSinbue er flet

luffet, unberretteé SBeboerne af -fmfet ftrar berom; tøgget

ftonjtablen it'fe Skærfe bertil $aa fin SBagt, og bet op-

bage* af ©ergeanten eller fjanS 2lfløéning, blioer f;an

metbt og maa betale 33øber ; [feer bet føppigete, afffebigeé

ban, og bet er faalebe$ fra 1850 til 1856 afifebiget

1276 aJ?anb, l;r>oraf 68 fom bomfcclbte i friminetle ©ager.

(§n faa jfatp kontrol anføorcr golfene til jtebfe meb

3»er at opftylbc bereS $ligt, og ftorøfet er i M #cle i

en fortrinlig ©tanb, br-er DJianb xwa fm $oft og beftanbig

paapaSfeltg til bet 2)berfte.

|>rer 9Jtorgen erbclbcr ben førjte $ommi$fair, eller

^olitibirefteuren, fom man bel funbe falbe t)am, en fpcci*

ftecret Sifre or-er atle be 33egir-ent;eber, fom batten forub

ere forefatbne i #o»ebjiaben , og paa ^obcbjiationen føteé

ber en ombtyggelig gortegnelfe oøer alle miftebe ©jenftanbe,

fra ben minbfte tit ben atlerftørfte. ©feer ber noget feer*

bcleé SRærfeligt, et Støorb eller et ffort SnbferubStytoeti,

melbe* bet af ftonftablen tit (;ané $or>ebflation, og berfra

gaaer (Efterretningen bibere tit alle be øvrige (Stationer

»eb •f>ja >

ty af faafalbte route-papers , ber inbet;olbe en

fort ©effrtøelfe af bet gorefalbne, 9?ar>nenc paa be £on*

18


266

{tablet, fom bar-e faact bet $oeto at c^'rore Jvorbrr-bernc.

og 2>inf, ber funne (cbe til Dpbagetfen; bagpaa biSfe

Sobefebler anføres, til brillen 2ib te ere modtagne vaa

brer Station, tyaa benne 2Raabe fan ter allercbe nu t

omtrent to £imer fenbeé SWelbing tit alle Stationer i [elw

53r)cn, men bet er ^aatoonf t at foxbinbe biéfe meb tele«

graftffe Rebninger, 03 naat bet er [feet, rit enbrer ragt=

barenbe politibetjent i f)cle Conbon et ftoarteet efter Dø*

bagelfen f;are gotbnjberené Signalement og roere øaa ftn

$oji reb bet allerminbfte SDciétænfelige ; i Silfcclbe af en

Cøftanb eller noget Saabant ril ber reb £jcelp af benne

lelegraf i minbre enb to Jimer funne famle« en Sttyrfe

af 5000 SDtønb $aa et l;tntfctf oml;ctfr røitnft, ber iffe er

ewx 5 engl. 9ftile fra Gbaring Etofé. — 3 be t)berfte

Tiftrifter, ubenfor ben egenlige ©r;, er politiet minbre

talrigt, men til ©jengjeelb er bet berebent cj, rarbnet meb

Sabler d} $iflolcr. 3)enne £)eel af Strofen ubgjor fun

120 SWanb, men ber er i ben [enere £ib ofte flaget orer

bene lltilftrctffeligbeb. 0^ ben ril formobenlig fnart bitte

forøget.

3eg f>ar allercbe flere ©ange i bk-fe Sfi^er bart

Seiligbeb til at bemcerfe, tøøorlebe« Sitt) i mange Øen«

feenber ubgjor et for fig affluttct £e(e, c,] benne -Teel af

Sonbon l;ar c,}\ai\ ftt eget politi, ber forterer uaber

EittøenS egen Sejltirelfe, the Corporation. Gitu er fun

libt orer en engeljl ftoabtatmiil flor, men ben rummer

en Styøenbebeel af SonbonS SBefolfning cc\ en gjottenbe*

becl af bc i tøooebflaben »cerenbe Barbier. ®n bcftemt

Tag i 1S50 pac-ferebe iffe minbre enb 67,510 gob*

gangere og 13,796 Sogne meb 52,092 ^erfoner Som


267

$ivfcn i S^cappbe, og i ben [amme $ii> paéferebc ber

igjennem QUb^jatc i 9iccrbeben af 3Rinorie6 58,430 %oi'

gangere og 9332 Sogne meb 20,804 $etfoner; man fan

faalebcS antage, at bor i Søbet af SDagen [trommer til

benne lille $let atlcrminbfl 400,000 SReimefler. (Sitren

trængte faalebeS mere enb nogen anben £>ecl af Conbon

til et fulbftanibigt €ifferl;ebépoliti, men bet bar bog forft

i 2laret 1S39, at korporationen befoemmebe ftg til at

optage bet i ben øvrige 2) c el af o»ebftaben inbførte

€t)[tem. ^olitiftyrfcn i (Sitr; beftaacr nu af ialt 565

2)knb, nemlig 1 Supermtenbent, 13 Snfpefteurcr, 59

©ergeanter og 492 ilonftablcr, og ocb £jæl& af bette

ftorpe, bcr er ligefaa oel bc(tt)ret fom the Metropolitan

police, er benne Sonboué ejerne itnbcrgioet et oirffomt

og aaroaagent Jilføn. (§n ocefenlig langel er bet imib*

tib, at Kittjené og #o»cbjtabcns politi enbnu ere affon=

brebc fra t)inanben og iffe $aa ben rette 2)kabc gjenfibig

funnc unberftotte l;inanben ; en goranbring ()eri er nob=

benbig og »il oiflnof følge meb ben længe bebubebe deform

i bele ben abminiftratbc Drganifation af Gitr;.

2Bf)itel;aU $lacc eller Scotlanb g)arb er fom fagt

(Sentralpunftet for bele #o»ebfrabenå ^olitifhftcm. $om*

miéfairerne ere lier baglig tilftebe for at mobtage ftlagcr

eller 2RcbbeIe(fer fra ^ublifitm. #ele ftontorpcrfonalct er

iført politiets Uniform. 3 eet 33cerelfe jibbc Stonftablerne,

beffocftigebe meb at nebffrioc bereé bagligc Rapporter; i

et anbet feer man politibetjente, ber iorig ftubere 33(abcnc

for at fee, om ber er 9cogct paafærbc, fom froeocr bcrcS

9?cerr-ccrelfe, og for at erfare, l;oab ber er forcgaact i be

forffjellige politiretter; i et trebie er en 3"fPcfteur ifærb

18*


o,>

mer at mcbbele 9ffenbtnge fra bc enfelte Xirijicner faa*

banne Crlr-c-ninger, [om ffuUc bringe* til bele ftorpfeti

ttunHfab; et fjerre gketetfe er DpbagelfeéfcolitieM 2øn-

fammcr, cg i et fcerffQt Scerelfe famle« be $cliticmbecé=

meenr, '"cm hare eet farlige $ocrø at fere Xilføn mec

fremmere mic-roenfclige genener. Gt denter befija;ftia.er

jig alene mct» tabte cg fimene Sager cg r;ar bele 2ftaga=

finer af Stcffc, $araplber, tegnebøger pfo. 93ngningft*

Dttfenet, Stitfønet mer b« faafalbte common lodging houses

famt mec fiueffe cg ftcnhifteurcr ocb Gab>5 cg Cmnibué-fer

forter« ligclccce unrer politiet og urørcé gjennem fat*

ffilte Rontoret.

Styrtal refrutereé ret £oen>ing af gricillige , cg

ffjenet Sønnen iffe er betimelig i gcrbolt til bet anitren-

genbe Qlrbeiee — mince-5 jeg ret, bar en ficnftabel 15 sh.

cm Ugen foruben fri Bolig cg negle Uniformfrottet —

er bet bog ftecfe rigelig tilgang af v;ctc Kræfter. Gubber

^Policeman ff al funne lafe cg ffrice, bace gobe SUmcS*

b»rfc cg cocre friff paa Sjæl cg Segeme; ban fan til

enbeer $it forlab« åerrfet meb en Sftaanebé Crftgelfe.

SRefruteme gjennemgaac ferft en formelig Srcrceerjfole ; bc

lære at marutere, at foretage alle Slagel (Soølutiøttet paa

Scommanbo cg at manøvrere meb bereé" cnefte SSaaben, en

fen, tung Stat eller £øtlc, faaoet enfeltriié fem i Hf«

belinger. ftaar JRefruten bar Ktrt bette , bccrtii ber fjelbent

bebøre* mere ene fjerten Xage, øplcereé ban i fine 6tt*

kebéforretninger, eg bette ffeer atter paa famme SKaabt,

fem naar ©olbater ftulle letre gelttjenefle eller beélige;

en Sergeant ftaaer foran -Kaffen cg fborger f. Csr.

,9taat S)c feer te røerfonet flaae«, beab bar te faa at

:


•260

gjøre?" eller w £»orlebe3 [tal De tutre £em ab, naar

Te ojjbaget SlbtøS i et £uué?" 9?aar fyele [Reglementet

i\ia benne SDtaabe er gjennemgaaet og tnbøttet, faaer SRe*

fruten ftn Uniform 03 er policeman. 2Hen cnbnu fømmcr

han iffe til at gjøre Jjcnejte; førft maa (jan møbe i

politiretterne og iagttage, (>toortebeé bane celore Samme*

rater bet tee ftg, naar te ffullc aflægge 23ibnec-bt)rb for

Sletten , ban maa fcere at gine en fort og tåbelig gor*

f låring, at fjørc r-aa te meft latterlige Jing uben at

fmile og taaie Sfjcclbéorb meb nroffelig Xaalmobigljeb.

#ar ban ba enbeltg tilegnet ftg ogfaa benne ben ranft'e=

ligfte £ccl af Jjeneften, bælget ban felt? ftn £ir>ifton og

begunber at gaae ftn Jour meb bet brcbe Siftinftionébaanb

om bet renftre $aanblcb. Staren i ben ene Sømme og

Sfralben i ben anben. Jtøenbe [Regiet inbprenteé b,am

fremfor alle anbre, nemlig førft albrig at bruge fin Star«

eller ooerljor-ebet at eife ben uben for at bcfttttte ftg felr>,

og bernceft albrig at gjore QlUarm meb ftn Sfralbc om

Watten uben i Ijbetjte Diøbétitfælbe. 3 fer Srøaancbet er

SRefruten fort>auMct til en bt)gtig og paalibelig policeman;

taué, libenjfabåløé og utrættelig »anbrer ban frem og til*

bage, ovmeetffomt iagttagenbe Qllt, men bog tiljtyuelabcnbe

mere en SRaffine enb et SRenneffe. £ané oprinbelige SOicn*

neft'enatur »ifer ftg førft atter, naar fyan aftøfeé, tager

Siftinftionebaanbet af Slrmen og øenber tilbage til Stationen

for at fyifc, briffe, føt>e eller læfe en gob 33og fra 23iblio-

tliefet, hvorfra bcr gjøreé Ublaan een @ang om Ugen.

Sun be ugifte golf bcc $aa Stationen, men bet er fanb=

frmligt , at man efterbaanben »il foge ogfaa at inbrette

Soliger for be ©iftc af Støanbffabet.


270

Sn af oe ©rimte, fora berargetc ftobert $cel til i

1829 at foreflaac Dprettelfcn af bet [onbonjle røolitifotp«,

»at Cuffct om at ffabc en


271

en SRctning, bcr banner en ret 23infct mob ben forft fulgte,

og bele faalebeé ©farerne i minbre ©rupier, bcr fyr-er

for ftg bltøe ube af ©tanb tit at ubrette 9?oget. 3M

bercbne politi ubfører benne DJcanor-rc enbnu fmuffere og

lettere, ba fet» ben tcettefie Jroengfcl mnlfaadig biger til*

bage for en #efté jern&ejlagne £>obc.

Seg har atlercbc nceunt OpbagetfeSbolitiet (the cle-

tective police) fotn en egen 2lfbeling af ^olitiforpfet.

$)et fæb&anlige BRanbjfab »aager o»er ben offenlige Drbeu

og ©ifferfyeb, bet foger at forfyinbre ftorbrijbelfer, og naar

bet opbager faabanne, gjor bet ftt 33ebfte for at gribe

©jerningémeenbene. Sn farlig 'Jlfbeling er berimob ubc*

luffenbe bcffjccftigct meb at folge gorbrnberne i fycle

bcreé Sirffomfyeb og opfpore Opfyapsmoenbenc til begaaebc

gorbrpbclfer; benne Sfbeling er Dpbagclfeépolitict. 35a

^olitioccfcnct organiferebeé i 1829, traf bc oeb £Rcttcn i

'Bon? Street aufatte Setjente (bc for bcreé £ttgtigfycb be=

fjenbte, faafalbte Bow Street runners) fig tilbage og

aabnebe en 2lrt privat Snbuftri, ibct be imob fyøi SBctating

lob ftg bentitte til at opfpore Dpfyav-tfmccnbene til fcerbelcé

jtøre Støberier, mpftiffc SØiorb ofr-., og ber ftnbeé enbnu

cnfelte faabanne, meb pribat $rari


212

6000 røanb bar man fuunct gjore et fortrinligt Ubralg

til benne Sjencjre, og tet nr)c Dttbagelfeétooliti fan nu

fulbfomment maale jig mcb bet celbre; enfclte nolicemen

røbe firår bercé 23egar-elfe for benne SHrt Sjenefte og tage«

ba i Snig, mebene- anbre Eunne gaae ijele Star ubew at

opbage en encfte gorbr&belfe. Jjencfien er unægtelig af

en ganffe eienbomtnelig 3rt. @n detective maa fovfr cg

fremmeft Ⱦre en SRenneffefjenber , noie Ijavc ftuberet alle

€amfunbeflaefer og befibbc bramatift'e Soner, bet »il ftge,

Eunne antage en fytnlf'enfcmbelft gorflctbning og forftaae

at fville jtn Kode faalebeg, at 3ngen fatter SWtøtanfe.

Overalt, br-or golf ere famlebe i et {tørre fintal, pnbeé

ber plain-clotbes men, ter bolbe et oaagent Die mcb te

talrige SommetQtte cci, ere Elcebte efter Cmftecnbigb eberne

[om Canbmænb, berfom bet er et Sanbmanbémøbe eller et

2>r;rffue; ocb SHeiuier, »eb SBæbbetøbene o^ i Ibeatrene

fem golf af ben bannebe SDMbbelfianb ; »eb be rcligieufe

Jyorfamlinger i (Sreter £alt fom bellige ^aaubi\xrféfolf

eller Sanbåbtyprajier; i be jiærEt befcerbebe ©aber i#o»eb=

flabene øfilige 5>eel fom funkle Srbeibere ofr«. De blanbe

fig i SQfrengben, fora om be bone til ben, men »aéfc

gjerne at bolbe fig i Sftocrbeben af en uniformeret policeman

for i Wøbefalb at funne faae fJjeelB tyoi barn.

Øoelfen f;ar efterbaanben lært bem firår at fjenbe gomme*

turene , ffjonbt ber ogfaa fra biéfeé Stbe anoenbeé

fior $?unft \>aa at forflæbe fig og fr-ilie en eller anben

DMle ; iffe fjeibent tager man 8ommetl)»ene , forcub be

enbnu bare begbnbt at arbeibe, girer bem en »enlig Sttb«

rarfel om, at be ere Ejenbte i\] rille blive iagttagne, og

:


273

i flige Jilfælbe fcrctrocffe Stygene fæbwanUg goboillig at

fjerne ftg, ba Diarfebet bog et føolerct for bent. 3 bet

£ele taget beflaaer bet i #enfeenbe til bc tybre former bet

bebfte g-orfyolb mellem Jfyfene og politiet, uben at ber

bog fom tibligere er noget ftammeratjlab imeUem bem;

£»r>en fyilfer en detective meb et ftffcrt €miil, fom om

fyan iMlbe ftge: „3eg uecb, fyt-cm £>u er, og mig flat 3)u

iffe fange faa let", mebenS fyantf 9Jiobftanbcté 33lif ftjnce

at føate: ,,3eg fjenber ogfaa 3Mg, og jeg ffal nof faae

Sig fat, berfom £>u igjen gjør lange gingre." XtoH al

£t)t-en$ Sinbrigfyeb og Sifl gaaer the detective font ofteft

af meb Seiren; ban fjenber alle knebene, gjennemffuer i

et 9?u felt- be bebfte gotflæbniuget, og naar fyan er fiffer

i fin aa

€fiilberen og ftger: „3eg mlbe gjerne tale meb SDem"

(You are wanted), tfyi ben 53ebfommenbe &eeb ia, at

QJJobftanb t»ilbc Bære fotgjaet>eé, og fyan fyengir-er fig i fin

(Efjocbne.

£oocbfottetningen for Or-bagelfeéøolitiet er imiblertib

at opfpore ©jcrningSmcenbene til bcgaa«be ftorbrøbelfer,

og fyer ubfotbres ber enbnu flere Setingelfer. @n detective

maa beftbbe en tnftinftmoeéftg (Efarøfinbigfyeb for at funne

forfølge et 6por felø paa bet allcrminbfte SBtnf, fyan maa

iffe overfee 9iogct, enb iffe ben minbftc SBagatel eller en

ttlftytuiabenbe Jilfælbigfyeb, og fyan maa funne i ftn $an=

taft fombinere alle Dmftccnbigfyebcr yaa bc forffjelligftc

2Kaaber for faalebeé at ftnbe cnSebetraab; fyan maa »ære

fnilb for at tfittbe alle miétænfclige $erfoneré gortroltgfyeb,

taué for iffe at forføtlbc Qlngioetneé Siltib, ubfyolbcnbe


274

for SKaanctcr igjenncm at funne lure paa en gunjlig SeU

ligbeb til at fntjttc et enfelt Seb af ben bele ftjeebe,

metig inbtil £umtrifrigbeb rer at funnc trobfe be jjarer,

fem øreralt omringe barn. #an er fem en 9Kultrari\

bet frille agrarer fine unberjorbiffe (Sange ben til 2fiaalet,

futi at ban iffe ter ff'rte Stuer, ea bctte oilbc rebe bane

Qlrbeibe ; fim }$aa ane, bror lang Sibc- møifcmmcligc

31rbeibe , bror mange frugteéløfe, men beftaueig atter 09*

tagne gerføg ter ifjuler ftg bag te funkle Crb, bøermeb

en ^olitifenftabcl fabsanlig begonber fin StbneforfCaring

for ftetten: „Gfter be mig gisne Oplosninger." £et er

naturligt, at benne eiencemmelige forretning girer en

detective et farafteriftiff ^3raeg; SMcfcné fyar i fit Uge*

ff rift Household Words Uberet forffjeUigc tiltalenbe eg

iufante Hfilbringer af faabanne 2ftcenbé Søentor, eg for-

fatteren i Quarterly Review bar gjort et ffjønfomt llbealg

af btefe eg anbre Sfiwr i fin intereefante Srtifet. Sn af

te bebfte gigurer i Tieiené'* Bleak House. „2Jcr. Sucfet

af Crcageirec-øolitiet'' , er en fortrinlig og [farm tegnet

Jør-u* fer ten bele fttaøfe: fort, beftemt, burtig fem

Sonet i fine Janfeferbinberier, meb et C te paa brer Jvingcr.

folb og føleéløé for al ben Jammer, i brie Jjenefte tjan

arbeiber, men irrig fem en »bel Stører efter at naae bet

SUbt, ban jager.

Te benbe $olitiferøfer, the Metropolitan police eg

the City police, ubgjere tilfammen c. 6300 50tanb , og

meb benne 2 nu-fe oaageé ber fem [agt 9iat og Tag orer


275

bemxb 26 banjle Sbabratmile. gør at git»c en $orc=

ftiUing om, tyr-ab benne qjolitijtyrle ubretter fer SRetéjifftt*

beben, bibfoctter jeg nogle $a(, ber erc laante fra ben

officielle Star-port for klaret 185G, b>oraf Sir iRicfyarb

URatyne bar bart ben ^orefommenfyeb at labe mig erfyotbe

et (hemplar.

3 Såret 1856 anbolbt bet lonbonjfc politi (the

Metropolitan police , fortil CSitt>cné ^ølitiftprt'e iffe

regne«) talt 73,240 røerfoner, nemlig 45,941 SWanbfoIf

eg 27,299 fruentimmer. 2lf biéfe antjolbteS for forffjel*

lige Slrtcr 2Rørb (attenteret ITcørb og goftermerb bcrunber

uibbefattebe) 109, for SDrab 10, for SBolbtøgt og attentat

paa benne gorbrttbelfe 37, for oolbeltgt Doerfalb 6763,

for 0»erfalb paa politiet 2914, for attenteret ©ctomorb

272, for gorføg paa at nnbbrage fig Varetægt 274, for

3nbbrub$t1j»eri 291, for gter-cri 107, for Jpøeri, £alcti

øg23ebrageri 20,345 (bcraf ftmpelt Ipøeri (larceny) 7021,

Sommetytwri 2501 og uhjemlet ©eflbbelfe af ftjaalct ®oM

S160), ftalffmøntneri og llbgioetfc af faiffe $enge 1319,

8ø«gængeri 3259, £t)rplagcri 408, ©efertion 1311,

Ufocbeligbeb (effentige fruentimmer) 4303, ©ruffenffab

18,723, £afarb|pil 603, Døertræbclfe af 6unbtyebSlo»»

gisningen 1208; enbelig anfjolbteé fom SDttStænSelige 2855.

af btéfe 73,240 2lnl;otbte frifanbteø 36,551 af Øørig*

bebéperfonerne i politiretterne , fyøor cnb>cr ©ag forft

foreløbig foretaget; bet er, fom man toil fee, et meget

ftort Ja l, nceften 50 p&t. , men bet maa fyerøeb erinbrcé,

at mange gorfeeifer, beriblanbt navnlig ftrnpel $)rnffenffab,

iffe ftraffeé, at Snfyolbelfcn betragtes fom en titftrccffclig

Straf for anbre, at politiet ofte maa arrejtcre mietænfc*


270

lige ^crfoner blot for at berøve bem Sciligbebcn til $ox=

brtybelfer, 03 at enbelig 2lnt;olbel|cn i!fe blider uberettiget,

forfci bet fulbe SSeoiié briftcr. politiretterne bomtc fum-

mariff etter mebteg Sorgen for tøoormeb altiaa følger

Søelabclfe af Slrrcfien, men iffc Dpgioclfe af Sftetøfor*

følgningcn) 33,451 Hn&olbte. tfun 323S ^Infjotctc af te

73,240 Mcd fenbte til gængjlet for fenere at faae bete«

Sag paafjenbt »eb be friminellc tRcttcr (coinmitted for

trial). af biøfe 323S ble» atter 25S7 bømte, 540 fri«

funbne, og 111 flap fri r>aa ©rune af formetic SWanglcr.

— *ilf De 2371 røerfoner, ber i 1S56 anmelbteé fom

borteblevne eller famtebe, fanbt politiet 1054. SRebené

ber bles bcgaaet 127 ©efømorb, fortyinbrebe politiet 12

og aubrc SJJerføner G6. 2f

te 474 Slbebranbe, fom tut-

traf i 5larcté Søb, jluffebeø 27 af politiet, formben

©prøiterne fom. 3meb 5Be»a>rtningøfteber , ©rænbeminé*

fneiper , Ølubjfjanfninger efo. itbtøgcé 1110 flager,

l;røraf 229 førte til griftnbelfe og SS1 til 3)oraf«lbeIfe.

3moo rrøfebfer, Gabe ,

Dmnibuøfer, gragtoogne ofr-, ab«

togco 2S15 flager, b>øraf 2434 førte til 5)ømf«lbelfe

og 381 til grifinbclfe. — SDet bele Sal af ?inbelbte »ar

et af te betimeligere, fom l;aoe Ⱦret opgivne for te jtbfie

25 »ar jxben 1S31 (i 1S32 bog 77,543, i U

73,257 og i 1854: 75,614, berimob i 1S45 fun 59,123

og i 1855: 68,505). 3 be mtiMite 25 Har er ber an*

bolet ialt 1,761,591 ^erfencr; bet aarlige ©jennemfnitøtal

er faalebcé 70,464 $erføner. S)e ubfomne Criminal re-

turns, br-oraf biøfe Dpl&øninget erc tagne, inbcbclbe in<

tereøfante tabeller or-cr $orbrtiberneø Sliber, iijøu, Stod*

[tilling Cpbragelfe og foregaaenbc SBanbel; men biøfe


2)ota f)øre til en ^riminalftatifiif, be »ebrøte iffe politiet«

Turffembeb.

S5e flere £al, fora nns crc anførte, mile t»iflnof

t-eeffc gorbaufetfe, men bc befimre bog cnbnu iffe bet

©pørgémaat, cm ber ba »eb benne $olitifr»rfc er førget

riljtrceffelig for [RctSjiffer^eben. 3 bet £elc taget maa

bettc ©pørgSmaal befoareS befrceftenbe , if>i?ort»cI ber enbnu

laber jtg paa&ife cnfeltc Mangler. 9?aturligttiié forefommer

ber i Bonbon fem ooeralt Grempler $aa, at golfene iffe

gjørc bercé $ligt, at be labc ftg bcfliffc for at fec gjen*

nem fingre meb en eller anben Uorben, at bc gjørc en

"QSijtt fyeé en ttentigjmbet fteffepige iftebetfor at gaae r>aa

bercs Jour, eller r-cl enbogfaa at be fra ae i gorbinbclfc

meb Styvcnc og hjælpe bcm iftebetfor at gribe bcm. 35 et

maa enbog tilftaacS , at faabannc Jilfcetbc forefomme

temmelig tøtybpig, men $aa ben anben €ibe gaaeé ber

frem meb ben allcrfbrflc Strengbcb imob alle faabanne

D»ertroebe(fer, og at 55ifritotinen er ffarp , turbc f. (Sr.

fremgaac af ben berørte Dmftcenbigfyeb, at ber i £ib$=

rummet fra 1S50 til 1856 er afffebiget iffe minbre enb

1276 9Jtanb, beøraf 68 fom otoerbemfre om at »cere ffttt*

bige i gorbrnbetfer, SRcfren bcrimob for ^ligtforfømmclfcr

af ben ene eller ben anben 9Gtrt. 2)et er inbltjfénbe , at en

faa ftreng 3uftité maa ubør»c en fcerbclcé fyelbig 3nbftrjbclfe

paa Srorpfcté 2Ianb ; be minbre gobe (Slcmcntcr, fom efter

Sfteftuteringåmaaben let funne trcengc fig inb, fjerncé efter«

baanben uben nogen €faanfcl, mcbené be btygtige ftrcefter

befyotbeé, og ftotpfet femmer faalebeé i bet £clc til at

inbtage et fyøit ©tanbpnnft. Droget 9tnbct er bet, om

©fyrten er fulbfomment tilftrccffelig , og bettc fan neptoe


278

beirarcé bcfrccftcrtte. £er tocnfee ber mintre $aa ører=

orbenlige Segtoenbcber , CiApb eller Sunnitter, cnt vaa

ben taglige Jicnefte. 3 Snens 3>tbre, i te ftørre ©aber

pg te ti( tiefe ftøbente Matteret er ter »el baabe Dag

Og Rat en policeman at ftnbe, og felu 1 Gitrene mørfe.

uregelmcee-jtge Courte, rige t>aa (jermneligbcbøfulbe Strintet«

frege, er ter €ifferl)et, ta £joclr-en ftctfc er nat. Støber«

Itbti er bet terimot i te fjernere Tele af 93r;cn. Gntnn

i forrige Gfteraar bler> ter faatebeå ?aa Rotting «f>iQ, ter

ligger imøb Rorbøeft, begaaet en SRamgbe 3nbbntbéfyøe*

rier, aben at politiet traf energijte Sifferbetéføran[talt=

ningcr, cg ©eboeme maatte bare tabte SPiftoler øg bragne

Sabler reb tereé ©eng for felø at Werge for tereé 8i» og

Gientcm, terføm te ffulte bliøe »æffebe ret Sarmen af et

$ar forøerne ticket-of-leave men. ter riunjterete i -pnfeté

neterftc Grage, famlete ©øtøtøiet [ammen 00, gat* ftg £ib

HI gemrtlig at tømme et $ar decanters ©berrt) fra

Shufettet i 6bifejruen. Selø paa ©aben er man ftuntøm

iffe fiffer i te fjernere ftrarterer, og navnlig bar forrige

Sinter ræret rig $aa en eienbonunelig 5lrt af Crerfalt,

be faafalbte garotte robberies. Orbet garotte betrter

egenlig et galejern , en Snbrerning , font entnu i te

fr-anffe kolonier bcmittcé til £enrettelfer (anføreren for

en af Grpetitiønerne imob ftuba, ©eneral Søre;, be.iret-

teteé faaletee meb ©arotten); Døerfalbet ubføreé paa ten

QJJaabe, at Gn bagfra nærmer ftg Offeret, flanger 5lrmcn

om tete fjalé øg [aalcbeé forbintrer bet fra at ffrige

eller rær g c fig, meteno en finten ffiMitfcmft tommer tete

Sommer, cci, i Reglen efterlabe Skoene ten Crerfalbnc i

en beribftløé Jilftanb, faa at te ulnnbret funne bringe


279

bereg 23t)ttc i €ifferl;eb. D&erfatfc af benne 3lrt cre i

ferrige 93inter forefalbne, iffe biet i be mere afjtbeéttggenbc

£ele af 23t)cn, men enbog Kb 9?attetib i faabanne ©aber

fem Dyforb Street, eg politiet l;ar iffe oocret talrigt nol

til at forbinbrc biéfe briftige SRøocrier. 3>cr bles ffreoct

i bet Uenbeligc tit 231abenc om benne ©ag, eg bcr bler>

groet en Diigbcm af s

21mniéningcr til at forfoare fig imob

biéfc garotters; Punch, ber albrig forfømmer Ceiligb/bcn

til en (E^aé, lererebe Jegning til et anti-garotte-|jalé=

binb, tæt befat meb Senipigge fem et Sulbogbalsbaanb,

et meget praftiff 5)iibbel, men iffe ftynberlig flæbeligt.

£>ct gorb,olb, fyr-ort politiet i Snglanb ftaacr til

©efolfningen, er af en eienbommelig Dfatur. Overalt paa

kontinentet er politiet en fragtet og en forl;abt 9Jkgt.

2ttan befyøoer iffe jufl l;cr at toenfe paa be romerffe

Stirret , be ncapolitanffe ©enébarmer eller bc ruéfiffe

©pioner, ber fom ofteft ere enbnu gemenere Slyngler enb

bet 53iibt, be jage; felo i forfyelb^inis »el organiferebc

Stater er bette Jilfcclbct, faalebcé i ^raiifrig og $rctt3fcn.

(5n sergeant de ville eller en „Scfyukmann" er iffe en

93anbit, fom for at tjene en uéfel 23elønning jifirter Uffijl*

bigc i gorboeroelfe eg fer et ©nlbftt)ffe laber fclo en

lOiorber unbjltype; tjan er i heglen en fyonnct jlarl, ber

gjør fm $ligt nben brutalitet, men bog er l;an ©jen-

jtanb for et injrinftmceéfigt $ak. Sagen er ben, at

politiet paa kontinentet iffe er inbffrænfet til at »aage

ooer Orbencné Cpretfyolbelfe og ftffrc Samfunbet imob

g-orbrt)bere; bet er tillige, og maaffee f ortrinébiié , en

pelitiff Snftitution, et ;Hcbffab, fyooraf 9ftagtf;ar>ernc be-

tjene fig for at forfølge politiffe SJfobftanbcre, og fom be


.-

bruge bejle t^cnfttnc-lpfcrc , jo længere beteS ©toflem fjernet

pg

fra SRct 03 IRetfoerbigfyeb, altfaa jo mere be troenge til

at uuberftotte* af ben taae i ; olb. SWan (an iagttage

noget Bignenbe berbjemme i JJanmarf. SSort politi bar

rcl iffc i t^cttc Qlarbunbrebe roeret brugt til birefte at fot«

fvare bet abfolutiftnfc ©fyftem, bet bar iffc »eb Spionener

oa, Sngfoeljet bemoraliferet ©amfunbet for at tjene SRe*

geringen, o^ ber bar heller albrig Ⱦret Jrang til noget

Saabant, tbi Jvribcbcaanben bar berbjemme albrig truet

raeb at reife fia til en Storm, og efter 9?atioualfaraftereu

beborcbe man iffc at fragte for ©ammenfooergelfet eller

bcmmeliac ©clffabet. Siften til fine £ibet er politiet bog

bleoet benyttet til at unberfue frebelige politiffe Demon«

ftrationer, o^ narnlig, unber Cbriftian ben Dttenbeti Re«

gering forcbcé ber tappert unbet ben r-olitiffe Segeijtringd

ttjebet nieb ©tumpet af ^olitiftoff e , ber rare [plintrebe

unbet brutale Qlmalb paa boebcrligc Sorgere. (Sftet 1848

er bcite bleret anberlebeå; politiet benytte« iffc tangere

i SPolitifené Jjcneftc, ffjonbt bet E5rjicbffe iTOinijiettum

rar meget ncer oeb at gjenopltoe ben ælbre Ziti ^taiié

men Srinbringcn om ben tibligete Xiljtanb er boa iffc

forfounben, og ben bar pn £eel i ben Stemning, fom

ncered imob politiet af ben jiote fDtcengbe.

Da SRobcrt $eel otganifetebe bet lenbonffe politi,

vilbe Slange ligelebeé ber! fee en politiff jyoranftaltning

man fanbt bet betcenfeligt at tilftaac (Regeringen i et frit,

fonftitutionelt 8anb et forp« paa 5000 SWanb, ber funbc

bentytteé imob J>ribcbcn, og SDHåtahfen imeb $eel for«

øgebeé bevreb, at ban til Dtganifationcn bcinutcbc ftg af

Obcrp ffloroan, fom l;arbc ftaact i ©pibfen fot bet ivffe

;


281

Constabulary, et neeften reent milifairt &øtp$ eller ©cné-

barmeri, fom Ijaøbe gjort »afenlige £ienefter »eb at tampe

Uvotiat>ctcrnc i Sttanb. (Erfaringen bar nu viifl, at biin

SRidtanfe »ar ugrunbet. 3 intet £ilfalbe er politiet blevet

-

benyttet tit at fort)inbre faabanne politiffe £emonfh ationcr,

fom overbovebet funne beftaae mcb en ©taté lovlige Drben.

3 Søbet af trebive 2lar er bet fint to (Sange femmet tit

alvorlige Sammenjiøb mellem politiet og 33efolfningen, og

r>cb begge biéfe Seiligfyeber f)ar man fraact ligeoverfor far*

lige ^obelovtoier, iffe politiffe Sewsgelfer. 3 klaret 1833

rar bet berammet et ftort (Sljartijtmøbe i Solbbatl; gtclbé,

af fyvilfet man frvgtebe alvorlige følger, og politiet ftf

Ditte tit at abfvtitte gorfamtingen; unber llbførelfen af

benne Drbre, bcr ffete uben Solbfomfycb, blev tre $on=

jtabler [tufne mcb ftnivc og en af bcm bobelig faaret;

iffe engang biéfe Dtterfalb bevægebe be ftommanbcrenbc

til alvorligere ^orb/Otbsreglcr, ©faren blev frebelig [plirret

at, og ba ben offenlige Mening be^uagtet var faa beftemt

imob politiet, at en 3urt) enbog frifanbt £)rabémambene nnber

^aaffub af 9?øbveerge, ncbfatteé en ftømnuéftøn, ber efter

nøiagtig llnberføgelfc frifjenbte ftorpfet for enhver 93røbc.

3 1848 trnebe (Sbartifterne paanr) meb at frcmfalbe al=

vorligc Urotigbcber , men mange tnjinbe anfete Sorgere

melbte fig frivillig fom ftonfhbler, og ©farerne abfprcbtcS

nben vibere følger, SDerimob r'remfalbte ©tanbéningcn af

©ønbagémufifen i ^Sarfemc i Sommeren 1855 meget

volbiomme Optrin i #r;be $arf, t)vor bet fom til en

formelig ftamp mellem politiet og Sefolfningen; ogfaa t)er

nebfatteé en ftommiefion, og ffjønbt enfeltc 5?onftablcr blev

firaffebe og irettefatte, optvfieé bet bog, at politiet fom

19


--_

Stotpi iffc bar te gjort fig fffiltigt i noget iiiicbrug af

fin 2ftagt.

$olititønftablernc gaac naturliqmié iffe fri fer ben

Satire, fem i bet alvorlige Gnglant (træffet fig [etø til

cc Ijøicfre eg bctli^ftc 3nftituticncr. 35c bare bere$ Øge«

naone ligefem be gamle 33crgterc; forft falbte man tern

Peelers, faa „raae £ummere", faa Bobs eller Bobbies,

eg terret er man foreløbig bleven ftaaente. ©et gete

g-orbclt. ter figeé at bt)tna( mellem policemen og 5lcffc--

piger, er ogfaa et fiaaenbe Ibema for ©cttfjobérittigbetcr.

ÆR en fererrigt er politiet en i b,øi ©rat populair Snftitu--

tion. Gnbrer reet, at politiet tjener ten offenligc Crten

og €ifferbet, at ter iffe er et fflebffab i en rilfaarlig

eller uanfoarlig OJkgtfjarer* $aant; ban nærer terfer

ingen SBfjtti eller SRøbbbbeligfyeb for bet, ban ttoer gjerne

til tete £i«tp, cc\ ban betanfet ][$ ent iffe paa at gire

tet en $aanbéra>fning. politiet er i Gnglant en Ben,

iffe en ferbatt tjente eller et foragtet SRetffab.

Jet lontouffe politics eienbommelige ftarafteer frem*

trerter allerete i tet g)bre oet ten 2Raabe, brerraa tet

er bevæbnet. Gn sergeant de ville eller en „cdni£=

mann" marinerer omfring met en fcrmitabel Sabel ret

Siben, et Saaben, ter iffe fan anrentce i te uttranlige

lilfcrltc eg er meget farligt i te orercrtenligc , met eet

Dri et SBaaben, ter alteleé iffe paéfei for politiet. Icn

fjobenbarnffe politibetjent traocr omfring met fm iltres

treute Spanjfrøréjiof i $aanben, og benne gule 2tof er

[om et SinbbitUbe paa bele tet fjebenbaruffe ^olitif^jlem.

Den lentonffe policeman gaaer ret Tag fem oet Diat,


283

i be fornemme Kvarterer (om i be ooerfcefolfebe ©aber,

bor ere ft>lt»tc meb bet verrfte Ubffiib af gorbrtibere, nben

neget fonligt SSaaben. ®t af be meft betegnenbe £vccf er

netop ben Cmlrn, tøoormeb man inbffjærpcr Sftefruten at

ft'jnle fin forte, tunge ©tao. 3cg f>ar vajret i 8onbon i

otte Uger uben at bave (eet en policeman meb ftn ©tao

i $aanben, og jeg maatte yaa en Station nbbebe mig bet

(om en Qhuift at blive befjenbt meb bette Saaben. ©et

tageé fun frem af Saglommen i StøbStilfaslbe, bet bruges

albiig til STemonftrationer, men naar bet er t'ommet frem,

faa høicé bet beller if fe meb at give et Knubs, faa

(laaer bet fin SWanb beoibfiløg til Sorben. Gn ^olitifon*

flabet* Jaalmobigbeb er gjort af Gummi elasticum og

fan fpænbeS nerften i bet Uenbeligc uben at brifte; 3)rillc=

rier, £aan, ©fjcclbsorb, b,ooraf bet minbjtc vitbe fcette en

fjobenbavnff ^elitiflcf i jlærfe Soigmnger og berige $oliti-

faefen meb ft'jønne 2ftulfter, mobeé meb ben ligegtylbigjle

Shtlbe, Konftablcn beroliger og formaner be Grralterebe,

fnaffer be trufne efter Støunben, og forft naar ban iffe

paa benne $)laci\}£ eller oeb en fmbig Qlnvenbclfe af fine

jamber fan faae Uroftifteven til at give efter, (laaer f)an

barn til Sorfcen meb fm truncheon. Sn bruffen (Snglccnbcr

eller Srlamber fan ofte fim $aa benne SRaabc bringe« til

fornuft, men fyoor (jelbent bette SOtibbcl beenagtet an=

oenbeg, fremgaaer bcraf, at ber (aagobtfom albng frem*

fommcr Klager over 2Ri«banblingcr af politiet, mcben«

bet nocften bover til ©agené Orben, at ftonftabler møbc (om

Uibner for letten meb #ovebet inbl;t)Uet i SBanbager, et blaat

Øie og et $ar Jamber minbre i SOhinbcn. ©feer bet en*

19*


L'*l

gang, at en policeman micbanblcr ftogen, eller at ban

vaa anbrc SRaabei forfømmcr fut $ligt, gaaer tot iffc

fom fyos e$, br-cr en £lage fjelbent bar nogen Cirfning,

ba be Ceerorbncbc i cegtc bureaufratiff 3lanb principnuteftg

tage $arti fer ben Unbcrgime cg betlere labc en uret*

færbig Som jiabfcefte af .fjøiejtcret enb tilfiaac, at ber

er bcgaaet et OTtégreb ; ben gcrurcttebc benr-enber ftg

til en af politiretterne mcb fin $lagc, ftonftablcn maa

møbe for Sommeren og give gorflaring, Sibner afbøreé,

ben fjete gorbanbling tilligcmeb røartcrncé 9?atmc offcnlig>

gjøreé i 331abenc, og 21fgjørelfcn laber iffc rente en

enefie Sag yaa fig. #ar ben i politiretten prceftberenbe

Øorigbcbeperfon affagt ^jcnbclfe i Sagen, faa mclbcé

bette til ^olitifommiefaircrne, ber efter Omftcenbigbcberne

irettefcette eller afifebige ben 3ft)lbigc. Denne lette ^3lb=

gang for be ^rir-atc til meb gob og øicbliffelig Sirfning

at flage oocr etf>t>crt DJttebrug ubøuer i forening mcb ben

abnumfrratire kontrol ben b&itc Snbftøbelfe paa golfenc

enfyr-cr 9ftanb ttceb, at ban er unber en bobbelt 3lb, og

b,an paéfer paa at r-cere boeffet til begge Sibet. Sara*

tibig mcb benne kontrol orcr ben Gnfcltc »aager ben

effentige Hftcning o»cr ftorpfet fom ^cclf)cb, og benne

offenligc Mening refpeftereé. Sen flørfte ffloeé, fem fan

tibcé M tonbonffe politi, er maaffcc ben, at bet albrig

f)ar pillet ftg i Dppofttion til ben ftore 21linccnbcb, fom

bet ff at tjene, ffjønbt man iffc fjelbent f>ar tetret ubilligt

imob bet. 8aabannc Optrin fom be i $t)lt $arf inlbe

{ja»c cegget etbr-ert anbet ^olitiforpé til Jrobd og forøget

23olbfoinb,cb; bet lonbonffc ubinfte bobbelt Jaalmobigbcb,

;


285

bobbeft Sarfomtyeb, og bets ferjtanbige 2lbfærb lønncbeé

l'nan ret ©jener-rcttelfen af ben gobe gorftaaelfe.

Saalcbeé er Drganifationen af bet lonbcnffc politi,

en 3njHtution, cer geraabcr Sanbet til 5Gre cg i mana/

folbige $enfeenber fortjener Efterligning cmbetfiebé. (Sfter

nu at faaoe orienteret mine ?cefere i (Stjfrcmct tør jeg

»el inbbttbe bem til at følge mig paa en SRattertanbxing

gjennem et af ben (tore #otoebjtabS r-errfie karterer.


286

London by night. (£n llattcoanJirinfl må

politiet

2)et vax naturligbiiS et letocnbe C nit c Ijoé mig ot funne

gjør« en af be romantijl'e , eventyrlige Wattetmnbringei

gjennem Centen ,

br-oraf man bar faa fortrinlig« og faa

tiltalenbe ©tilbringer, men bet lob til, at Dpfolbclfen af

bctte Ønffe iffc uar faa ler, (om [eg førfi t)at>be teenft

mig. 33eb #jcdp af mine gobe connexions, \)\>\i umaabe--

lige 33ct»bning i bet frie (Snglanb jeg oeb faa mange anbtt

fieiligfycbcr bar-bc lært at fjenbe, tøffebeé imiblertib egfaa

bette. (5t iWeblein af bet bøiere Sureaufrati — jeg er

nctflen bange for, at ban i>ar en „33arnacle", ffjønbt [jan

ifaafalb rtgtignof bar fjort til gamilten« elftwttbigfle

©recn — anfcenbte fin Snbftøbelfe til min gorbeel t>oé

en af the Commissioners of Police, og famtibig betmeb

blet> jeg betfonlig inttobuceret i)o$ Sir 9H$arb 2flar;ne,

the Chief Commissioner, »eb 2Rré. {Rowan, en engelff

©arne, fom i langer« Sib bar optøølbt fig l?cr i fcanmarf,

og br-em mange Stanfte ligefom Jeg jtnlbe flor Srfjcnbt«

ligfyeb for ten forcfemmenbe SBefoillie, bvormeb ban er

tommen rem tmøbe.


287

3eg gjorbe altfaa min Opvartning fyoé ©ir s

Jtid)arb

paa $olitibureauet i ©biteball, bet ganffe lignet en Støtte

alminbelige SPtnmtfyufe. Kn SDøtoogtet i politiuniform

tog imob mig 03 lunte mit 3@tinbe; en SBetfent, ligetetøé

i politiuniform, forte mig inb i en lille SBcnteftue øg bat) mig

øøbolbe mig l;cr etøieblif, oa en deputation fra et af©ognenc

juji ba»bc Slubiente ; en anben Setjent, atter i politi«

uniform, oijle mig fort efter op vaa førfie ©ol, og en

itebie i tot famme eeneiføtmige ftojhime aabnebe $>øren

inb til Sir SRicfyarbtf Scerelfe. 3 en rummelig ©tue, ind-

rettet fom et fømfortabelt ©tubereuærelfe , fånbt jeg ©ir

9tid>arb, bet »at cioilftæbt; t>ct er en graab, aarct , men

raff og tøtig URanb, b»ié $&te »el bar et »ifl $rceg af

(Energi, men l)»ié »el»illige og forefommenbc 23cefen fiaacr

i en jfjætenbe røobfætning til ben Zone, fom er Oteglen

bøé anbte Sanbeé politi. 3eg forebragte fyam mit Ønjfe,

og ban »ar faa gob at o»ft)lbe l(t. S)cr ble» ubfeerbiget

Orørc til, at en inspector og en serjeant jlulbe lebfage

Mr. Bille with party of four friends $aa en natlig

SBanbting gjennem et af Sonboné øftlige ftoarterer, og

bet ftorc gorctagenbe ble» beftemt til Cørbagen ben

19be 3uli.

3eg natebe bc ftørfte $oroentningcr om, b»ab jeg »ilbe

tomme til at o»tc»e vaa ben føreftaaenbe ^anbring, og

jeg ga» benne g prpclirn ' l1 3 Ciift i Orb; men bet inbbragte

mig fnn en meget fraftig ?lb»arfet imob at fpccnbe mine

gor»cntninger for fyøit. „$>e maa iffe trøe", uttrcbe min

officielle 33cn, „at en eller anben 2Rr. 93ucfct af Dpba*

gelfeSpolitiet »il inbftnbe ftg for at lebfage 2>em og £>ereé

SanbSmamb gjennem bet egcnlige gorbrt)berli», at ban »it


288

affløre alle £emmelia,beternc fer Tern og, fere tern int i

klubber af 3"cbrutvtrve ,

l'emnutrre

, garotters eller

kiggere, brer De fan famle 6tof til en np Ubgaoe af

„Scuteue- SRvfteriet". 3 be [enere 2lav et ter fotegaaet

ftcre 5 crjl1 ^ r i u ^

cr i ben SWaoJ>«. f)»or»aa ^orbtyberae*

pribate Sir titligere rar organiferet, ro, i be €filtrtnger,

fem 5)e formobenlig bar locft, bar gantajten beéuben [»idet en

meget ficr 9ftofle. £rat ter ftnbeé enbnu af benne Qlrt,

bolter fig (fjult, Dpbagelfeépolitiet trænger fun int i faa=

taune tforfamliuger tinter alkbaante gorflocbninger, fran*

tern reet tet fun SBeffeb giennem te €pioner eg Slugircre.

[om altit ftntee blantt gerbrrtcerne felo, eg i telte

s

Dtt)*

fterium tittabeé tet ingen llintriet, ban »ære Gnglocuter

eller fremmet, at fafte et noftgent Slif. Slaa terfer

alle iaatanne rcmantiffe eg eoentorlige goroentninger ut

af #cretet. £e bil entta faae Wof at fee, fem fan

øttffe Tereé Snterec-fe eg ferbanfe 5)em, Jing, em brilfe

$>e iffe fan bavne Jern nogen [$otejiiiling af tet, fem

Te bar feet af rort Sabbloné glatte Doerflabe. -Te ril

funne trænge net til ter tebefte Sunbfalo af firmet eg

(Slcntigfyet, unter Setfagelfe af deliriet rit Te funne

gjennemrantre alle te fimpteflc ftneipcr eg gjorloftelfce*

fteter, Te rit funnc faae Dptfyéning em ©effaffentøeben

af tet ^ublifum, fem er famlet raa brert cnfclt Steb,

5>e ril fremfer Sit funne befeje alle te mange eommon

lodging houses, l)rer 23efelfningeno ©ærme, eg blantt

ten tec-roerre fun altfor mange gorbrt)berc, fjeber fig

Rattet)) eg 8øen fer et


•>:

fra Xcvcc (Jrfurficu. 33lioer £e jluffct, maa £c fafk

Sftøtben paa S)crcé egne orertrerne forrentninger."

£er rar ingen 'Banfteligfyet oeb at famle et party

of four friends; te Santémcent, (cm [amtibig met) mig

fare i Bonbon, bilbc fyclierc enb gierne benntte benne

Seiligbet, og ter rar iffe biet SDeettagere nof, men ogfaa

ab jfi (lige Suppleanter, aftalen rar, at ri omtrent $1. S

ft'ulte famles i ten banjfe Dafe i 3


290

let ftbotteer, fom bat abfeet til o«, [løbet utnibbel*

bart ep til Gitttcné rftlige ©ronbfe cg inbeflutteS af

^bitecbapel imot 9?crt, ^cu lange meb Jfycmfen løbente

©abe 2Bapping imo^ 69b. 3 bette ftuatteet ligge imet

-, bet baee bete«

egne ScDærtningéftebet cg lodging houses. 3mob 9?ort

er ter en fcreivret Sabprintb af [made, møtfe ©abet,

f)»ié Jpufc Dibne cm SBefroerneé Oirmct, cg i bcilfe man

finter negle af te betfte $tøbet paa ten fattige lentenffe

Sefolfning. Te fterc Stygningåfotetagenbet, ter efter*

baanten omffabe te gcrtifr'e Snubet af bugtete @ater

met tpbe, uhyggelige ©aarbe til mobetne karterer, cg

fom alleretc i 33r>en^ Kentrum £aue bragt bele riftrifter,

[aalebeø bet berpgtete St. ©ileé, til lutften alteleé at

fcrfiMnte, f>ave entnu iffe naact ut til ©Dené pftlige

SDeel, iljønbt man o^,\aa ter allerete bar begnntt at brpte

regelmccéfige ©ater efter en beftemt *pian. Xet Sbarteet,

fem Dat utfeet til c-:, Dat terfcr relffiffet til at r-ife cc

fcrffjellige Sibet af te lacefte g-clfeflaefers SiD; i flere

anbte fitnte ri have feet fterre Glentigbet, en tættere

©ammenjiutoning af Befolfningen i uølere #ufc cg bilbet«

Crgier, men i intet funte Di finte et faa ftert lltralg

fem i bette.

Kbitechapel ,

OJJet 33efpær banete bi o£ 3ei gjennem bet brcte

bbié rummelige ftertcuge rare fparrrete af

en tort 2)icnnei'r'errimmel cg utallige 53cter met 3?arer,

utftiltete i Setyøntag af alenbøie ©aéflainmer, ter

btambt« ftit i ten frille Aftenluft. llnter SBeileb*


291

ning af en bloufefletbt JDtanb, ber (fulbe vife oé tit eta*

tioncn , bøiebe »i inb i Ccman Street , og fjer vtlbc

Sfjæbnen, at vi jfulbe begvnbe vor Grpebitiou meb et

lille Gventttr, t-cv »at fom et 2Jarfct om bet goreftaaenbe.

Zo af vort ©eljlab gif inb i en Jobafébutif for at til«

fctttte fig nogle (Smaavenge, og »i 3lnbrc ventebe )røa bom

ubenfor. ^lubfelig blev ber en Summel lige bag&eb oé,

golf firømmebc til, og ru faae en 2Ranb, bor var ftæbt

[om en Krbcibcr, tage et Jag i en balvvoren Srcng, [om

ban bejttylbte for at bavc t)at>t fine Jpcenbcr i Sømmen

vaa @n af vort Selffab. 2>ngen af oi bav>bi følt nogen

SBerøtetfe, og 3ngen af og favnebe 9cogct; ri antog ber*

for, at bet #ete var en ftomebie, beregnet paa , at Bi

ft'uloc gire ©ejfytteren af vore Sommer en 2)riffcffilling.

2)en unge Xv,v, ber bat> »nfelig for fig, raaatte imiMcrtib

følge meb oe til Stationen, og oi t)ol£>t vort 3"btog ber

rrna ben meft ftorartebe SDtaabe: forrcft vi fem, faa Jrpen

og tjané Sftobjtanbcr, ber iffe løénebe fat fraftfnlbe £ag,

enbelig en g-olfeftimmcl , ber itnibtertib ftanbfebeé reb

3nbgangen til Stationen, fyvor et $ar politibetjente over*

tog bet £verv at flntte $roce$fioncn over ©aarben f>en

lil en 33agbr>gning. 33i fortalte ben ventenbe inspector,

bvem vi vare, og faavel b,an fom bane kolleger morebe

fig iffe libet over at fee oé IMruter fomme anfiigenbe

raa en faa fagmæéfig 2ftaabc. 35et ^avitx ftn ftigtigfyeb

meb Xpveriet. $\>ai> vi bavbe antaget for en 2lrbciber,

vifte ftg at vcere en forflctbt politibetjent, en plain-clothes

man, fom bet falbe£; ban fyavbt feet, at vi vare §rem*

mebc, var berfor bleven i vor Dcærbeb og t)avbe fanget

ben unge Sangfinger , jufi fom ban forftgtig gjemte fin


•292

#aanb i en 2?aglcmme. £et lille Sntermejjo rav [mut

bragt til Gnbc ;

politibetjenten afgår jiu SHa^ort tit

(EtationéprotofeUcn, ben [taffel* 2w appeUerebe fergjaercc-

til rer ^reteftien cg bleø foreløbig inbefpærrei i cu af

dellerne, firerfra lian neefte Bergen rilbe bitre bcnflmtct

til en Harcrorgtearrcft for om 2)canbagcn at ftilleé for en

politiret pg rimeligvis (amme £ag bliøe bemt til negle

llgere eller SRaaneøeré gcengfeléftraf mcb baarbt SHrbeiøe.

alt efter ben tibligere gorbinbelfe, brcri bairo £aanbtering

maattc bare bragt barn meb politiet.

Xa benne ©ag rar bragt i Drben til Xilfrcbébcb

for alle farter unbtagcn #erebverf onen , tiltraabte bi »or

23anbring meb 9ftr. $rice, inspector of common lodging

houses, cg ©ergeant Sftabbigan, 9h\ 51 af Siriftencn

A, ben 5'orfle cirilflcrbt, ben ©ibjle i Uniform, begge

fortræffelige golf, bcr ribfte BJpøerlig SBejfeb, befab en

i)ø'\ ©rab af intelligente cg rare utrættelige i at befrarc

alle bc ©øørgémaal, brermcb ri crcrroclbcbe bem i Søbet

af bc ti Jimer, fem ri tilbragte (ammen mcb bem.

Sørbag liften tjar i Conbon en ganffe feeregen ftaraf'

teer; ben er [om et [tort SWarfeb fer ben jimpie Sefolf«

ning. Slrbeiteme faae cm Gftermibbagen bered Ugeløn

ubbetalt, cg om aftenen gjøre be bereS Snofjøb. ©lag«

terc, ©rontbanblcrc, ©agere, llrtcfræmmere, SRanufattttr«

banblcrc, Spceffyøfcre ofr. træffe færcgnc gorberebelfer til

2ørbag Siften; beree llbftillinger ere bcbbclt friftenbe, bcr

er flere $amber parate til at betjene ftunberne, ©aé-

flammcrne i'prcbc beree Si)e oreralt, cg ba mange af

Søøerne ere balrt eller bcclt aabnc, feer man ©aei'en

brønbe boit i ben frie £uft. 23i trocbe at b)are rorret


293

færbcleS ftfftge »eb netop at »alge en Sørbag 5lftcn, ba

ti »entebe at træffe alle SBærtétøuf6 03 ftneipcr fulbere enb

ellert, men »ore Sebfagere bragte o£ ub af benne 23itb=

farctfe. 23i »ilbe »el træffe et noget talrigere $ublifum

enb ettere , men tit ©{enajælb »ttbe afle Q3ærtét)u[enc »ære

luffebc en t?at» Simc før DJJibnat, mcbens »i eflerl »ilte

fya»e t;a»t bele batten for oé. 3 .fjenfyolb fertil maatte

altfaa »or $lan lægges ; i be førjtc Simcr ffulbe »i fee

at beføge faa mange 33eiutrtningéjrebcr [om muligt, bctpaa

ffu(bc »i gjenncmuanbrc ^jaltcnborgcnc.

35ort førfie 93eføg gjalbt en $nci»e i Scman Street,

ber førte 9?a»net Brown Bear. ©jennem ben fæbuaulige

93utif i ©tuen, the bar-room, meb bené SMjf af Sin og

5Ræffcr af ty»ibc 93ecnl)ancr for be forffjetligc ©tage Øt,

fom tu at en jrcil Sra»»c o» paa førfte ©al. 23or 9ln=

fomft rafte »cl nogen D»mærffomt)cb, men ben forftyrrcbe

iffe ; Særten tog meget forefommenbe imob 9Jk. $rice,

ttfyffebe ftané £aanb, fyaabebc, at b,an bcfanbt jig »cl,

glæbebe fig meget o»cr at fce Bane SBcnncr og »itbe iffe

tittabc bem at betale ben fceb»anlige féntrcc, by no means,

Sir! tyaa benne DJkabc mobtogcé »i o»cra!t; intetfiebS

»ar ber Sale om Srærbcb etter Srangrillie, man bebanbtebe

politiet meb en forefommenbe Dpmærffombcb, ber bolbt

2J?ibbcI»cien mellem gortroligfjcb og JRcfpcft. DJk. $rice

og fcané ©ergcant fjenbtc yaa bereé ©ibe iffe tit ben

irriterenbe 2ft»nbig(;ebémine eller ben brutale Sone, fom

man cllcré faa ofte træffer boé $oliticmbcbémænb, be

gjengjælbte -fsøfligbeb meb £>øfligl;cb , l)ilfebe fom ofteft meb

et £aanbtr»f og fpurgte renlig til Mistress Brown and

the children, men bet »ar øienf»nligt, at bcttc gobc »brc


2 ( J4

Jorbelb iffe gjorte neget Sfaar i Cbfrltelfen af tcreé

$ligt. — Brown Bear er et 2}anbf, ter

ear oøerørbenlig fenti mental, anftcenbig eg f jetelig, berpaa

traf ri o$ tilbage, fulgte lige til loren af ben Dpmcerf*

femme Scert, ter ligefem te af bane ©tanbéfceller« met

brilfe ri fenere fem i 23eroring, »ar øøerørbenlig førnøiet

orer, at ri biet rare fomne fer at fee, iffe fer at rere.

3ffe langt benra. i HkUdofc ©quare, ligaer et mere

ftorartet gorlftftelfeéfteb , ter fører iKarnet Mahogany Bar


2i>5

eller tot enbnu mere betflingenbe Wilton's Music Hall.

Umibbelbart bog St'jcrnfejiuen er ber en flor Sal, fom meb

et ©allcri vel rummer 4 å 500 URenneffer, og i 33ag=

gwmben er bet inbrettet et 6tagå Sweater, f;vor ber ub*

force muftfalffc, afrobatiffc og bramattjfe gremfiillinger.

#ete Sofalet var teet befat meb SDcanbfo'lf og fruentimmer.

fom fjeedig ftyngenbe pg

til tømanben, meb $ibcn i 2Jhmbcn

og bet ft)lbte Ølfrus foran fig, meb lebenbe SDeeltagelfe

fulgte ^rotationerne yaa Scenen. 23i maatte ttyc op paa

©alleriet, (jvor man oar faa artig at gjore $labs for og.

Scrpvct git' juft op til en ni) 3'lfbcling, og en Sftaub , ber-

ber [Ⱦrtet fort, bifie fig meb en lille 2)rcng i famrnc

Jilftanb; bereé ^unftvrerfrationer vare ovcrorbcnlig jtmple,

te beftob »afenlig i en Slag$ £>aubé, i l;vilfcn 51'unjren

bovebfagelig var ben, flergang gtøben naaebc ©ulvct,

at ftapvrc ret ofte meb be i flere Seb afbeclte £rocfaalcr,

men benne £anbé tiltalte ^ublifum i bøi ©rab. $ct

ene 93ifalbéraab afløfte bet anbet, og oa SUJanben tiU

fttft meb drengen bagefter ftg gif Scenen runbt unber

en albcleé bebøvenbe ftlavpren, fteg jublen til bet £øtcfie,

$ennt)- og £albtoennt)ftt;ffer regnebe fra alle ©iber neb

paa Scenen. $)enne SØJaabe at tilfjcnbegive fit SBifalb paa,

fom unægtelig er langt mere vraftiff enb Slomftcrbufettcr

og gremfalbelfer, er ten alminbclig bebtagne paa alte

faabanne Stcbcr, og vi fulgte faa rcbelig benne ©fif, at

vi l;vcrt Øieblif maatte k^c -Dk. $ricc, ber fungcrebe

fom ftaefemcfler, om Kobberpenge.

3eg tøabbe taget min Sommebog frem for at gjore

nogle SRotitfer, ba jeg bagveb mig fjørte en Samtale, ber

tiltraf ftg min Cbmccrffoml;cb. £>et var 23a?rtcn, fom


29G

bttobt togt SDtørfe til mine 95ct»c*gelfer , og fom umrgte

rør. SJfrice, brem jeg rar. SDa Km Ijørte, at jeg rar en

litterarj gentleman ,

ihe distinguished Editor of a

most respeetable Danish paper, ubbab ban fig ten

2(sre at blirc fcreftillet fer mig. £et ff'ete meb alle

mulige formaliteter, fom cm ri barbe befunbet c£ i 2crb

•^almerftcns (Salen iftetetfer i Mahogany Bar. 2>ccrtcn,

en ung, ganife net røanb, ter fim ftmteé at bare gjort

ftg altfor nøie befjenbt meb ter, ter gjemteé bag fanerne

i bane T\\t, baabebc, at jeg rar tilfrete meb bane (Stab*

liéfement. Jeg funbe if fe

ftg«

fintet, enb at bet rar et

meget fmuft Gtabliefcmet, very well condueted. indeed.

and plenty of people. £an (migrere ug bermeb, uben

UbeiTeteubeb, Sir; bet rar iffe ftmple ©jøglere, fon ban

barbe paa fir Ibeater, men rirfelige ftunftuere, real har-

tists, Sir, eg en af bane Stunftnere barbe beføgt ftjøben«

barn, barbe rceret engageret van et Scmmevtbcater eg

rar ertraabt fer #ø. røaj. Sengen af Janmarf to His

Majesty's perfect satisfaction. Jet glcebebc mig at bere

bette, ben bamle ftaticn rar altib rebe til at yaairjcnne.

brab €tert eg Sfjent ter fem fra Gnglanb, eg min

Zcureraiu rar en cr-beict ©effotter af alle $unjten« ©rene.

3Dtr. 3Silten — jeg fermeber , at bet rar bane SRavn —

ubtalte ben tfcrmcbning, at jeg rilbc gire en 33cflfri»elfe

af, brab jeg ber faae i forening meb bane 33en, rør.

^Srice. 3eg funbe iffe ncegte, at bet rar min £enjigt, eg

ba rør. ©ilten haabete, at jeg iaci tillige rilbe berøre bar.*

(Stabliéfement, gar jeg barn bc mefl bcrcligenbe Jeruffringcr i

benne Retning. ..Well. Sir, jeg rilbe føle mig Jern crer=

ørbenlig ferbunben, cm De rilbe rerre i'aa gob at fenbe


297

mig et (Sremblar af Dcreé Seffrtoclfe." — „2Jteb ben

ftorfte gornøielfe; men t»a (cg bar ifmbe at ffrit>c \\in

SDanjI. (fjonner jeg if fe , at 2)e im! funnc baoe nogen

tønberltg ©iceJ>C af at fec bet." — „Oh, never mind,

Sir! 3eg flat fagtenS faae bet oøerfat; bcv er en baiifr"

©entleman, forn jeonlig Sommer ber, og l;an oøerfætter bet

gjevnc for mig." Jeg følte ingen ©org ober if fe at træffe

[ammen meb benne ufjenbte gqttbSmanb; jeg lobebe 2Rr.

JBilton at fenbe tuun a copy, og lian ffal faae bet. 3eg

anbefaler ogfaa gjerne bauffe ffleifenbe at befoge Mahogany

Bar, men jeg bil bog iffe raabe bem at gjøre bet unbtagen

unber Cebfagelfe af en policeman. Waav man gaacr om*

fnug paa biéfe ©teber unber politiets 33cfn)ttelfe , feer

Sttlt faa frcbeligt og ftftert ub, at man neeften iffe fan

toenfc fig nogen $arc og antager bet for ligefaa fimpel en Sag

at befoge et SBcertéfyuué i SBapping fom at gaae inb yaa.

en (Safé i [Regent ©treet, ©et meente ogfaa en ^ranf!«

manb, fom fort Jib forinben babbe gjort en SRattetour

meb politiet. (£t $ar aftener efter bibfle ban iffe noget

SBebrc at tage fig for enb at gjentagc ben intereéfante

SBanbring paa egen £aanb; en Simcé £ib efter, at ban

baobe forbnbet fig i biéfe 2abt)rintf)er af ©maagaber,

oenbte ban tilbage til 2B(iitecf)abel, ubtolttnbret lige til ©fjorten,

jeg er iffe engang fiffer $aa, om ban iffe tjabbe miftet

benne meb, men jeg er berimob oberbebiijr om, at t;an

iffe anben ©ang gjor flige Srpebitioner paa egen #aanb.

93i gif fra Scertébuué til SBcertéb/Uué, og beftanbig

gif bet nebab, Sofalcrnc bleb fletterc og flettcre, ©elffabet

mere og mere ublanbet, faa at bet tilfibfi nofften intet ©bor

»ar tilbage af 2Jktrofer, ©jonere eller golf, fom bog ibet*

20


298

minbfte tillige eller af Ravn brito et ledigt (Jrbr-eri\ t>ct

blec lutter Xiggcre, 8emmetr)»e, 3nbbrubetnre og alfaet

23røbre af 8crbrt)berneé fterc 2aug meb bereé foinbelige

9ftebbicfl»ere og en utrolig iDcccngbe offenlige fruentimmer

af ben alkrlar-cjtc 9Irt, ter iffe fjelbent falbt o* befocerlige

»eb teree neergaaenbe $enligbeb. 9?ccften overalt rar bet

førjet fer ^ubiifumé Unbcrbolbning »eb SDhifit, (Sang,

£anbé eder bramatirtc Screftillingcr. (ft Steb oar bet

eu blini 2ftanb, fem i'rillebe 93iclin, mebené bane Icengere


299

ri fem neb paa SBunben af bettc Siw, bejto alminbeligere

bier bet, at 93certcn eller bog bane førfie Opfartcr op--

traabte i et eller anbet iloflumc: fem Punch, fora mibbeU

alberlig Gibber, [om Styinefer, eller i en reen gantafibragt

af Jrtfot, falmet gløil og pailletter. 3 benne $)ragt

fnnbe man fce bem gaae omfring blanbt ©jcejlerne , op*

muntre bem til at briffe reb bereé ibelig gjentagne gentle-

men, give your orders! bringe bet Sejlilte cg, naar

ber faa tnbtraabte en $aufe, forløfte ^ublifum Kb at

labc fpille op eg banfcfe l;øift ertraragantc ^olfacr meb

Ctablisfcmenteté fajte Warner, iffe [jelbent 33orn paa 13

eller 14 3Iar cg iførte ligcf aa fantajtiffe dragter fem bcreé

kavalerer.

3lf og til traf »i paa et Sofale, ber »ar libt mere

elegant enb be ørrige. 53i fom faalebc« op i en flor

Sal, ber tjørte til Blue anchor i 23apping, fytoor Særten

rar i et Slagé ©jøglerfofiume, mcbené Opvarteren gif

omfring i en Straabat og et »ibunberligt Sfjørt, ber i

fin Ungbom fpnteS at §av>e gjort Jjenefle fom Senge*

oinfyceng; „og 23crbcne rar af 2ftal;ognr; £rcr, og Stolene

be r-are ligefaa." Støebené be trenbe tibmaiebe £errer til

ftor grpb for ©jeefterne opførte en $olfa, fom be øicn=

tønltg anfaae for et 2D?efrcrjtr;ftc af £anbfefunfl, faae jeg

mig om i Stuen, og min Opmcerffomfyeb blet> navnlig

fængflet r-cb to £ing. £)cn ene »ar, at ber paa 23ceggen

i bette Sofale, fom ubeluff'enbe rar inbmet til Saften og

be tar-eftc Crgier, fanbteé toenbe bibclffe 3nbff'rifter: be

løb: Glory be to God on high og Peace on earth and

good will to all men (£G*rc reerc ©ub i bet $øie; greb

paa 3orben og JBelfiguelfe til 2Rcnneffence 33ørn). £en

20*


300

anben Q'jcnftanb fer min Crnu-crf'cmbcb rar en furffaarcn

3fot meb en bruun £at cg et gløenbe robt 33emulbc-ter=

flæbe, ter føn

c; Web »at flmtgct cm ban$ .pals. $an

barbe tenet ftg fra be trenbe X arner, bet beilebc til bane-

fortet cg bane- •fjerte, cg meb begge armene ftemmebe

imeb Sotbet betragtebe ban cc- mer et balrt ubfcrbrenbe,

balrt frettenbe 2?lif. 2ftr. 93riee fagbe mig, at bet »as

en relbefjenbt Scmmetr'r, fem ofte »at jttaffet, men enbnu

efterc barbe ferftaaet at narre tHctfoeririoihcten. gcrmobenlig

bar SRanben treet, at mine 9ictater gjalbt barn, tbi t>an

luffebe bet ene Cie cg niffebe »olibft ben til mig, fem

om ban rilbe jtge: „©fri« SDu tun, mig fanget £u beg

iffe." Ta ri gif, fulgte til SDøten af ben cpnutrffommc

Sært, bøtte jeg bagreb mig en langttutten tfløitcn; ba

jeg renbte mig em, faae jeg SDtanben meb bet rebe £alé*

terflabe igjen luffe bet ene Cie eg nitte meb bet famme

Ubtrrf til en renlig afffeb.

lette Sammenftøb »at renffabeligt i fin

5' crm mcn

et aubet 2teb funbe ri let »cete fomne minbre gebt fra bet.

33i fem inb i „#anen eg Neptun" i ^er-tunc € treet reb

©a^ing, en af be roerfte fineirer, fem ri beføgte, gjontet

faagebtfem ubeluffenbe af effenlige ^vruentinxmer , IDtænb,

bei lere af biéfeé Sfottjcnefte, eg brutale £rrc. rølabfen

rar fer inbfftcenfet til at tilftebe neget Jbeatct eller beé*

lige, men Stabe (fulbc bet beg gjøreé af be gremmebe,

eg ben fæmreftcre tf jaelberfrenb fif berfcr en vertugififf

Sømanb, ber i'rmtec- at »cete 2tamgjant vaa (Etcbct, til

at ubføre en ganffe eicnbemmelig SJtattoébanbd, ber rce=

fenlig befteb i bebeenbige Spting ottet et langt TøvfLtbe,

fem bclbtee- en balranben Sien erer (Bulret. 5Bi maatte

flarre er vm 33erbe eg Scente fer at gire ^ortugiferen


301

J3aatrccugenbeb ble» tilfibft 9Jøgtc af tmrt ©clffab for

ftaerf, og be fogtc Silflugt i et litle 93agintrc(fc , l)»or bet

fab en fyal» ecl af

Conbon; be maatte t)ørc abffittige minbre »cl»illige ptringcr,

og titfibft falbt bet en af 3rlcenbetne tnb, at g-ranff=

mambene jfulbe briffe mcb bcm. 3)et »ar iuft iffe be=

bagcligt at briffe af Rximé fammen meb btøfe irffe $errer,

men bet »ar bog ialfalb at foretrceffe for anbre 93cuffabe;=

bctufcr; altfaa braf be og ff'ilteé faa fra bereé mislige

23cnncr ubcn Pibere ft-orfltjrrelfe.

Om bet (Eclffab, ber finbeS i biéfe $nci»er, »il bet

pære »anffeligt at banne fig en goreftilling unbtagen »eb

fcl» at fee bet. røan maa gaac neb unber bet 2a»cfte af

Saft, Xruffcnffab og (Slenbigfyeb, fom man ettere l;ar l;a»t

Sciligfyeb tit at iagttage. SSftcenbenc cre mobbi)belige, lur-

»ebe i bercs Dragt, raae o»cr at 93effri»ctfc i bcreé

93cefen, fanbe 93illeber af be gemenefie Safter, men man

glemmer bcm bog neejten o»er fruentimmerne. 3>c ^(cflc

cre gamle, beedige og (Sremplatct af ben fttyggc irffe 2>

pué, men imbertiben feer man bog unge $iger mcb ©»or

af e offentige fruentimmer erc en 6fjocnbfc(

for Sonbon og for bet cngclffe ©amfunb. *$aa ten ene

€ibe fort;inbrer $rinci»et om Subioibet« $rit)cb bet Offcn=


302

liijc fra at jfribe int imob bem, bet gjorc en 8et>e»ei af

bereé Sfjambfcl; yna ben anben Sibe anfec« bet for

uforeneligt meb ben cfyriftnc (Stats $ligt at fec igjennem

ftingrc meb ^roftitutienen, at anerfjenbc ben fom beftaaenbe

befe at erbne ben og føre noget Jilfwn meb ben. 5 lflcn

er, at ^roftitutioncn i Sonbon, og o»cralt i (fnglanb, er

a\ fuiMomment fri 9?oerin^evci. lebens iffc en Omnibus*

fonbufteur, iffc en (Sabfubir' tør unblabe at løfe fit 9him*

mer, er bet offcnligc fruentimmer albclcé fri, bun fjender

iffc til politiet, bun t?ecb iffc , b»ab bet er at ftaac unber

en Scegcs Jtlfnn. 3>et gjoelbcr be elegante £ctaercr, fom

bttcr Qlften fveerme paa £>at)marfct og i Orient Street,

bet gialber cm bet Ubjfub, t>er ftylber be laøcjie Srnevper.

følgerne ere naturligr-iis , at ber gir-es langt ftørre goi*

argelfc, at $roftitutioncn er af et langt ftørre Cmfang,

at ben fanitairc Silftanb er langt forfcerbcligerc, enb om

man rilbc foettc lune uøraftiffc ^rinciper tilfibc 09 bøte

fig for ben af aQc anbre cbiliferebe kationer anerfjenbte

Diøbocnbigbeb »eb at labe politiet føre et Jilfon meb benne

rigtige ©reen af ben offcnligc Scebcligbeb og ^»gicinc.

9?cb»cerbigclfcn blioer faa meget ftørre »eb bet bøie Stanb*

rnmft, fom be cngclffc $»inbcr i bet #clc inbtage i

focial og ctbiff ^cnfccnbc ; man

feer fjclbcnt et af

bisfe ulcffeligc fruentimmere uben u»itfaarlig at faac

en 'Sølclfe af, at t;cr noget Smuft og 3t5bclt er gaaet ril

grunbe. £>er crijrcrer meget ftrenge ?o»bub imob bem, bcr

ter-e af Nubres ^roftitution eller bcforbre Utugt »eb at

bolbc 33orbellcr; men for iffc at tale om Gift), b»or benne

2o» iffc gja:!bcr, faa bar bet »iifr fig umuligt »raftiff at

gjennemføre gorbubct; ter cyifterer o»er bele bonbon 33orbellcr

unber 9?a»n af lodging houses, og Snfpeftør $ricc pifte

=


303

oé flere, lioor t»et oar atbrieS notoriff, at 2or>cn blct>

ooertraabt, men imob fymlfe politiet bog v>ar albeleé magtet

løjt. $>cu Snfclt« bar ^5- r i l^ c t> til at fyanble, fom l;an

øil, 03 gølgcn er, at te offcnligc fruentimmere 21ntal i

fionbon er albclcéi utroligt; jeg tør iffe engang nærme bet

$al, boortil be engang tilnærmelfeéøiié bler> anflaaebe for

mig. 5£>e ubgjere ^oocbnutngben af ©jeefterne paa be

laocfle Seøærtningéfteber , be bele meb Srcenbeoinet %\U

trcefningéfraften er-cr bet manblige ^ublifum, og bet er

bem, bcr angioe Jonen yaa biéfe ©teber. Droget af bet

meft Sflobbttbelige oar bet at fee 23ørn i bi$fe Dmgioelfcr,

iffe blot føcebe SBørn ,

ber brugte tungt øaa bereé for=

brufne, (aQenbc SBtøbreS 5lrme eller laae tjeupetngte i en

$rog, men tøalrr-ornc $iger og drenge, ber alicrebe for«

ftob, Ijøab bcr føregif omfring bem, og fom faalebee tiblig

inboiebeé i alle Safter.

Sfflebené »i »abebe om i benne $øl af Saft og (Slen-

bigl}cb, bler> »i ølubfclig ligefom mcb eet ©lag forfatte

til en becl anben Serbenlbeel. 3 Blue Gate Fields,

Shadwell, fom »i inb i en lai\ forrøget 5tnciøc, t>mé

©fjænfeftue var fyeclt fulb af Saéfarcr, oftinbiffe ©øfolf,

ber fommc til Sonbøn fom »Dtatrofcr yaa Oftinbiefarerne

og iffe fjetbent labcé tilbage bcr, fyøor be faa føre et fummcr-

ligt Sir- og noerc ftg øeb at tigge $er fyar

bibtil 3ntet øcerct gjort for btéfe ulwffelige SUJenneffcr, ber

fjaøe øcerct albelcé »aabeuløfc ligcooerfor ^aøitainerne,

naar biéfe fenbte bem fra 23erbe, men i ben fenere £ib

er ber gjort ©fribt for at ffaffe bem et 21fl)l og beførge

bem tilbage til bereé #jcmfiaøn. $)e Saéfarer, fom »i

tyer traf paa, »arc nt)lig fomne til Soubon; bet oar fmuffe

og rafle Sotf , flcebrc i ftirlige dragter af røbbroget


304

©omulbétøi T(t gjort« et forunderligt Snbtrtof at frc

bem benflnttebe til et af Bonboné gemenefie ftrarterer,

inbefpcerrebc i en Stue, brcr man neppe funbe træffe

JBehret, eg emgirne af be mobbr-beligfte fruentimmer; naar

be ftaffels gclf bermeb fammenligne tcrec- eget 8anb, bere->

frie 2uft og bere« flan fe Roinber, jFufle be juft iffe faae

ftere Begreber om ben europaiffe Girilifatien. — ^aa

ben anben Sibe af ©aben fem oi inb i et £uuc, enbnu

elenbtgere eg fatbefarbigere enb bet forfie. Gt encfte, iffe

meget rummeligt Bærelfe ubgjorbe Ijele Stueetagen, ro,

Storftebeien af berte SBarelfe rar optagen af en (av Seng

eller Ottoman, brcr ber laae en ©ruppe af rem etler fer

Gbinei'ere. ®n lille Sampe ftob mibt imellem ben, rot

bete Selffabet rar ifarb meb at roge Opium af lange

*piber meb ganffe imaa URetalbereber. Sn af bem rar

allerebe paa et uemrtjffet Stabium af fin 9tuu§, be Slubre

ffynbte jtg øienftjnlig fer ret fnart at naae barn. Gbino'crc,

rigtige ægte (Sbinefere, ber roge Opium, mibt i Senben!

— 3 en Sreg af Stuen laae ber raa te Stele et blegt,

etenbigt litte pattebarn; eu balrnegen gruentimmerjrøfelfe

fogte at bnefe bet i Sorn, mebend Gbinefernc [nøDlenbe

fang en Opiuméøife; bet rar SWobcren. Sngen af o£ ril

let glemme 3nbtrrffet af benne ftone. £un rar ung, rel

uerre erer 25 Slår, meb $r«g af ualminbelig Sfjenbeb,

men mager, inbfalben eg elenbig crer al Beffrioelfe. HJr.

'^Jrice fertalte co, at buu gjentagne (Bange rar bleren baarbt

mulfteret fer at bare bclbt Sorbet, eg at benbeé Smule

(Sienbele rar mebgaaet til at betale Søberne. Senen

grecb; bet rar bet enefte SWibbct, fagbe buu, tern bun

barbe bart til at eruerre fig eg ©arnet. @n enb Sam«

rittigbeb bar rel ogfaa bart fut Deel i benbe* laarer.


305

tbi i SHærelfet o»en»aa ftob bet igjen iaften if fe rigtig til.

SDet »ar »aa een ©ang ben c»ei;t»rligflc og ben mejr be=

»cegenbe ©cene, fortil »i benne QSftcn ba»bc roeret 2>ibnc.

nafrcn fer førjte ©ang traf »i ber (Slenbigtycb og Cafr

uben ffiaabcb. Ten libmagrebe, neboærbigebe Ktoinbe, [om

Ijer ftob grcebenbe Otocr ftt lille 33arn, mibt imellem be

fanbfcløfe Cpiununngere, ber fim tamfte paa fig fefø og

bere* b »riff c 9tt)be(fe, mibt i al ben Ulmmffbeb, I;t»ovaf

bun Eetoebe, mbgjøb ingen anben $ølel|e énb ben bnbefte

DJtcblibenbeb.

llnber alle biéfe Sanbringer »ar bet ncejrcn bleget

SRibnat. tummelen fra 5lnei»erne bobe efterbaanben ben,

©aeflammerne jluffefoeé, SBinbueéfføbberne fom for, og be

brufne ©jocfrcr tumlebe gjennem ©aberne, i ftlttnger, var=

»ité eller enfeltc, fom bet fnnbe træffe (tg. 33i fulgte

meb og opføgte »ørt Sublifum unber n»c Dmghxlfer, i

be lodging houses, b»or be [øgte $»ile efter aftenens

Qtnjtrengelfer. ©étte fan for en $)ccl gjerne forfraacs

bogfia»clig, tf? i ri traf »irfelig »aan» abjUflige af bc %u

gurer, fom om Giftenen bavte tilbraget fig »or D»mcerf=

fomfyeb. 23lanbt Slubre fanbt »i faatebeé »or Sen Sortn*

gifercn, ber t;a»be banbfet o»er Jørftæbet, ban lade fclt>*

trebie i en if fe meget flor Seng c^ robebe i benne ©itua*

tion, at ban ibctminbfte baobc (Set tilfælles meb ben encfte

Ittffelige 2Raub i bet gamle Søenttør, bet nemlig, at lian

if fe eiebe nogen Sfjortc.

Ten rigtige Srolctaricr fjenber if fe tit ben SuruS

at l;a»e et £jem, et ©teb, l)»or i)an fan o»l;olbe ftg,

naar l\\n »il. gor bain er bet allercbe noget Stort, naar

t?an fan bri»c bet til at tilbringe SWatten unber Jag, og

bet fan ban fun , naar ban om Qtftcnen f;ar et Sar Scncc


306

tiloreré af fine tiggefe oder fljaalne $cnge. £an tyet

ba til et af be faafalfte common lodging houses, et

Orb, tor maaffee befft gjengioeS vm £anff reb „ pjalten

borge". Subtil Såret 1 Sol »are fiefe #ufe ganfte ercr*

lafte tit jtg felo. Cigefom man inftil $>ato bar lafet

^roftitntienen ffjøtte iig fel» unbet $ent>iiéning til *J?rin-

cipet cm ben øerfonlige 5 r^ c ^. faalebeé anfaae man il g

fer uberettiget til at træffe Olnorfninger om common lod-

ging houses i ftraft af bon cngelffe røarime: my house

is my castle. følgen rar natutligoiié , at biéfe #ufe

oocrfølbteå »aa ben forfcetbcligjie URaabe. 2)e 5 ar ^i c f° D <

bror fe fnnbe finfe en $labé, SRogle maatte enbog nøicé

meb at )huc meb et ffieb unbet armene. 23egge $jøn øg

alle Slibere »are blanbebc mellem blnanben, gerctlfrcne

04 en »oien Son for i (Sengen, mebené datteren, bc

fmaa ©ørn cg et $ar tilurlfigc ©jeefter laae r-aa ©nlret

unbet ben. Qn Sneeé SRenneffet rare fammenoattebe i

23a?relfer, bror bet itte »ar 8uft nof til te, felr om if fe

Sltmcffceren barbe Dtttet forreftet reb bet fcruxrfeligfre

Svineri. Stiljranben rar meb et Orb faalebeé, fem fen

enbnu ben £>ag ifag er her i ftjobcnfiarm, bror man trofs

ben veb koleraen gjentagne ©ange girnc alvorlige Slfrarfel

if fe har billet ttobbe alvorlig cv i fe trefirc til frrrctroe

^jaltenborge, fem tyufe bort larefle proletariat.

3ffe minbre enf en Jjerfefeel Srøillton, 250,000

SRenneffer, lerer eller rettere fagt for-er i ConbonS common

lodging houses, og btSfc bier berfor formelige ? rir lutte

for Grif emier, fem berfra ubbrebte fig crer bele 33oen.

3 1S51 bier fer enbelig af parlamentet rebtaget en Ver,

fem bar bart fe garnltafte følger, ffjonft ben enbnu et

>


307

meget langt fra at »ære fulbjicenbig giennemført. #»ør

politiet erfarer, at ter i et £uué mobtagcé Jftattegjceflcr,

at bet altfaa bentytteé fom common lodging house, giver

tet Sntrtcn et Silbolb om inben en beftemt grifl at labe

ftt $\m$ regiftrere. gør at bette fan ff cc , maae forft'jellige

Settngelfer førft tooece øyftjlbte. Slfle SBærclfer maae for*

føneé meb tiljtraftelig Ventilation , renfeé og b,»ibteé,

Sengene maae »ære rene, frie for Utøi og ©mitte famt

bwt orbenlige Oagener og Scener, ter maa »ære færffilte

33auclfer for t>»crt $jøn, ftjøffenet (ber altib er i ben

neberfk Stage) maa ligclcbe« renfeé og l;»ibteé, ber ft'al

i |>ii|et Ⱦre rigelig 23anbforfi)ning, 2Bater*(Ilofct$ og

SBajfercnber ( ber føre til ftloaflebningen. £»or man mob--

tager gifte ^>ar — etter golf, ber leve, fom om be »are

gifte, bøitfet i benne ftlaéfe fom ofteft er bet rette Ubtrt)f —

ff'ulle Sengcjieberne »ære afbccltc »eb ©fiflcrum af et

folib Materiale, Jern eller £rce. dnbelig ffal SBcerelferneS

^ubifinbl)olb opmaaleé, og bercfter beflemineé bet, b»or

mange ^erfoncr ber tør mobtageé i t)»ert. (£n inføieerenbe

23etjent imbcr|øgcr, om biéfe gorbrtnger ere oøfritbte, og

»aa bane 9ltteft regiftrercé #ufet, ftoorpaa tit jc»nlig

»tptere« og er unbergtøet et ffarpt £ilfnn. SBcegrcr SBcerten

fig »eb at foretage biéf.e gøranbringcr, bli»er l;ané .fniué

en 9?at efter griflené tlbtøb »iftterct af politiet, og naar

man faalebec- bar faaet be fornøbnc 23e»iiéliglKbcr, inb*

jrce»neé SBcertcn for en politiret, h»or fyan tbømmcé en

SJhilft, ber ftigcr i ©jentagelfcétilfælbe og affoneé meb

gcengfeléftraf , naar ben iffe betales?. Sfolge ben fibfle

^Beretning fra benne ©reen af bet lonbonffe politi »ar ber

inbtil SJtai 1S57 gi»et 14,570 Starter i common lodging


houses lilbclb cm at regifirere, cg 6,292 af biéfe -pufc

ere eftcrat roere fatte i behørig Stanb blevne regiftrerete

til at frufe 91,106 ^erfoncr, metené 6,275 £ufe, ter

iffe egnete ug til at regiftreree , ere tierne cygirne fem

lodging houses, og SReftcn . ter fmt tiltede eller Kuber*

titen benbtteé fon faabanne, er tinter ftrengt Jilfrm. 3

bet Me fan man regne, at ter er [ørget fer rene Senge i

luftige SBarrelfer til omtrent 100,000 SHcnnejfcr. og bet

er te Merelentigfte af ^roletariernec ftlaéfe, tom \$ox=

-

betringerne narnlig lomme tilgobe, tbi te betre lodging

houses, font for en boiere betaling gire Ocatrelr) til en

Deel af te 250,000 uten eget £>jem, rave felrfotgelig

iffe i en uia førfcerbeltg Jilftant. 33eb Siben af benne

gjennemgribente [Reform bar man intrettet model lodging

house?, bror ter frilles enbnu boiere ivertringer til $tabø,

SReenlighcb og Sefremmeligbet ; ter rar inttil JRai 1^57

104 faabanne, føm rnmmete 9S9 familier og SS2 cn=

felte fortoner.

De fwfe, fom ere bierne regiftrerete , ere ftegne i

Satbt, Sætterne ere nu af en ulige bctre 33efraffenbet

ent titligere, terec 3»f togter ere iffe formintffete

ferne ere iffe ftegne, og be fattige lere unter Cmgirelfer,

ter iffe blot intrirfe gnnftig paa bereé øelbreb, men til=

lige iitore en tnærfrartig moralff "vntflrtelie paa bem.

Set fan tøneø" en @aate, brcrletes alle biøfe beltige

2Mrfninger fnnnc fereneé , men bet er faa; tfjenbsgjer«

magerne bewfe bet. ©et er ben 2on, fom froner enbrer

alrorlig og gjennemgribente [Reform.

betalingen i biøfe lodging houses rarierer fra 2

til 6 $ence for en DJat, men rov Sønbag Kat betale«

,


309

Sntet, berfom ©jæften bar fooet i ^ufet t>clc ben fore«

gaaenbe Uge. Omfat i banffe $engc fon benne ©etaltng

lt)be temmelig t)øi, men efter lønbonffe gforfyolb foarer ben

til 4 å 12 €f. , er attfaa i Sirfetigljeben meget tao.

ger benne $riié tjar ©jocften forubcn fin ©eng, fem fyan

maa fortabe til en bcftemt £ib om 2Kørgencn, &bgang

til Siben i Støttenet, fan låne fig 2bee etter ftaffe og

bar SBanb i D»erfløbigb>b til Saft Set britiffc 33ibcl»

uiffab, ber unber Sarien af ©fyafteéluirné Sebelfe mere enb

tibligere fyar rettet fin Dømærfføm^eb yaa Sanbet felr, l;ar

til be flcfte #ufe labet ombele SBiblcr og m)c £eftamentcr,

foin bære ©»or af boypigt SBrug.

Durflen overalt, fyrer ri fom, ^Oilebe £ufet i en

futbftønbig SRo, og bete Seboere bare allerebe gaaebe til

£øite. (St fagtc JHap paa 3)øren, (ebfaget af et t;riffenbe

„police", bar bog i ett;eert £uu$ tilftrccffeligt til at

ffaffe o$ ufortøoet 3nbgang. Dgfaa reb biéfe 23eføg

barbe oi Seiligfyeb til at bennbrc ben 9Jcaabc, yaa fyritfen

politiet eptraabte, ben rolige 3tegelmæ$fu$eb , fyrormcb

benne [tore 2Kaffinc arbeiber. 23 i fom iffe blot i #nfe,

brie 23crrter faa at fige rare politiets Slliicrcbe reb ©jennem*

førelfeit af Reformen; oi rare boé mange ©jenftribigc,

f;oé t/øern rørt 23eføg rar en formelig 3*»ftoeftion, øg fyror

Mangler af forffjelligc Slags bier noterebe, ja et ©teb

trængte ri enbog inb til en oilb ftrabat af en 9?eger,

fom gjentagne ©ange rar mnlfterct for iffe at l;aøc labet

fit #nn3 regiflrcre, og fom øienfwnlig lercbe i erfloeret

&rig meb politiet. 3??e et eneftc ©teb t)ørte ri et fyaarbt

Crb fra ben ene ©ibe eller g-ornccrmelfer fra ben anben,

iffe eet €teb rare ri 23ibnc til bet niiubfte llbbrnb af


31u

Brutalitet, politiet bar nu i 8øbet af fer Hat ajert cm--

trent SOO.OOO 23c føj eet £aj øg vet 9?at i bi*f<

øg faerteteé i en fttaéfe af 23efelfninjen, fem anfaace

fer altele* ufotbeterlij; men man bat iffe „eet Grempcl

raa, at tete 23etjenie bare liW Crcrlaft, eller at ter er

blevet fremført nøgen jtuntet £(aa,e ceet „ubeføict 3nb«

trangen i private øufe". tet er umuligt anret enb at

tilfftire benne TOctb/Cte en ftcr £eel af te oecrcrtenlig

tjclbije 23itfninjer. £et er iffe ncf at beflutte Reformen,

man maa Ojfaa bare golf, fem ferftaac at ajennemførc

ten cj [frite tertil met jet 23illic.

Sefølrningen fcrtelcr ftg i lodging houses efter ten

jamle Økjcl, at ftraje føjer 2JJaje. Kaften brert $uu6

bar fin beftemte 2ltt af ©foefter ej antager efter tern en

tié Jenc. gattije 2ltbcitemamb baee tercé £ufe, intetten

bvilfe ter atter er ©tatatiener af 2(Srlijbet ej af Glc-

jance ,

te emeantrente Xetailbantlcre (eostermongers,

fishmongers. hawkers) bav? tcree , £cmmetm

,

ene ,

3nt=

trutc-twene, te rclfloette %yot, £ig jerne ei>. tcreé. Det

er fem 2au jébufe, $aa brilfc man iffe er vel [eet, naar

man iffe er „;iinfrij" ej fan fuje ten tijtijc „®npV\

Stenne naturlijf Jilbøidijbct bee- te eenéartete Slementet

til at famle fig bar flere ente 2iter, men cntiut flere

jetc, naenlij te trente, at man tereet betre fan antage

ftg ten ærlige Xecl af benne bceoejelijc 23efclfninj, cj

at ^clitict faaer et nr>t 2Rittcl til at føre ftcntrol met

J-erbrriterne , til at Ktrc bent berfønlig at fjente ej af

cj til at mønftrc tern. Xet følget af jtg fclr\ at naar

en 2ftant bar begaaet en $ørbrubelfe ej reet. at deliriet

bat barn mic-toenft, føjet ban iffe fit foetranlije lodging


311

house, [)\>ox han funbe veer c fiffer paa at blive tuffer

benab Watten af en politibetjent meb en Q3laenbh)gte og

børe be ominenfe Crb: You are wanted. 9ftcn faalccngc

ban iffe bar noget Specielt at bcfrqgtc af politiet, op*

føgcr ban bclfi fine kammerateri €elffab, og fclvc bane

gratxwelfe fra eet fcebvanlige ©ovcfteb er ofte for politiet

et veilcbcnbc 3nbicium.

(Jftcr bc raae og ftøienbe €cener, til bvitfe r>i i

Søbet af 2lftenen havbt varet 23ibner, var bet bobbclt

eienbommeligt at gjennemvanbre biéfe £nfc og fec l;ele

benne vilbe, farlige 93cfolfning faa at fige i bene eget

#jem. Sarmen og Sftaabcbcn mætfebeé iffe mere, fun

Saften og Glcnbigbcben var bleven tilbage; bet var, fom

rugebe ber en toet S fy af gorbrv,bel|c, af gorl;ærbclfe,

af €ult, €avn og 9?øb over alle biéfc €ovenbe.

93i beføgte flere model lodging houses, bvié 93c*

boere vare €ofolf eller cerlige, fattige Slrbcibéfolf, for

ftøefte 3Men gifte og unbertibcn meb en 53ørneflof; i bitffe

£ufe var 9llt iffe blot reenligt og anftcenbigt, men enbog

forbolbéviis ret Itøggeligt. 9lfbccftc SRnm af tilfirceffelia,

€tørrelfc inbeflnttebe bvert *{Jar eller bver gamilic, Jrayver

og ©ange vare vel bolbte, i bet rummelige ftjoffen, ber

tillige er bet fclffabelige ©amling^wift, ffinnebe be f!u*

rebe Jrceborbe. 2Ren en gamle forffjellig taraftecr bavbe

bet £ete igjen paa anbre Stcbcr, bvor ©jæfrerne bcjiob

af 9lrbeibcre fra 2>offen eller af Ticket-of-leave men

(bømte gorbrtybere, ber paa ©runb af gob Cvførfcl fyave

faaet en 3)cel af bcreé Straffetib eftergiven og ere (øélabte

paa ben 93ctingelfe, at bc atter fnnne inbfoettcé i Straffe*

anftalten, naar be bcgaae nogen Sovovcrtrcebelfc). £>er var


312

rel reenligt, vjotc Senge, rummelig $labé cg entelig uiff

guft, enbog i ten ©råb, at ri [el» i i ; arelicr, hver ter

[ob 10 til 12 SRenneftet, te glefte trufne, funte aante

r.æften ligefaa frit [om ubenfor; mon te uele pjalter, fem

laae ret Sengene, cg te (Ecrenteé goftonomier Hlintet*

gjorte ganffe ten gete Q3irfning. 3eg neernete ni)lig

tieket-of-leave raen. c^ jeg fan iffe untlate her at fol*

tætte et lide Jrctf af ten miéforfiaaebe lontcnffe tfilaiu

tbrcpi. S>en befjenbte Sfribent 2Kr. 2ftat)hem, ^erfatter

af ..The London labour and the London poor u

..Paved with gold", bar taget fug meget irrig af tennc

ftlaéfe gorbrobere; t)an bar famlet tern til 3ftøter, bror

tet gif albeleé rarlamentariff fil, bror ban felr eller en

8ørb af ban:- EBennet tingerete, tnebené 5 cr brt)terne boltt

laler, ffiltvete bereé £erncteløb cg utriftete bereé flager

imet Samfunbet. £an t)ar egfaa intfamlet betimelige

93engefuminer fer at unterftotte fine Klienter, brie rcefen«

lige ^lage er ten, at 3ngcn »il betroe tem (Hrbeibe,

eg at te terfer troté te betfte ^orfcetter ere nette til

at rente tilbage til bereS gerbrntelfer. 3 et common

lodging house, fem ri beføgte, fantteé ter en tieket-

of-leave man, fem alectete ftg ret QJlr. røapberce focrtelee

23elrillie. £an rar tinget i .Heft ber, c^ Jilantbrererne

betalte — eller ffulte betale — 15 sh. em U^tw fer bane

fteft, Sogié ofr., boorboé te barte giret Bærten Citre ril at

forfttne barn met 10 sh. em Ugen fem Semmepenge eg til at

beftrite bane" orrige tf^'tørenfyeter. - ct cr altiaa 25 sh.,

litt erer 11 3Rtl. cm Ugen, til en løélatt gorbrttber! —

Del er unægtelig tveget i, brat ©tetene et 2tet ftger,

at gjorbrtjberen er langt betre [tittet ent ten ærlige Sftanb,

c^


313

uaar fer er Sal« om ben offentige 33clfcebigf)cb. gor at

tjene 25 sh om tigen maa mangen brav, fattig SJftanb

arbeife, faa at ©lobet fyringer ub af fyautf 9Jeg(erøffer,

men fenne Sum gittfS for Jntct til en $orbrt)fer, i)\>\$

Tovcnffab man faalebeé nærer, og fymi enefie Krap t>ct

er, at ban iffe er en årlig DJknf. £ct er, fom

$opc ftger:

Vice is a monster of so frightiul mien

As, to be hated, needs but to he secn;

But, secn too oft, familiar with her face,

"Wc firet endme, then pi ty, then e mb race!

3 en bibtløftig ©øgning, til tnnlfcn »i fom op gjen=

nem en ©aarf, bvor ter enbmi fab Klinger af 9)?anffolf

og fruentimmer, formobenlig for at nv,fc aftenluften, vare

tuxften alle Q5jccfterne SBørn. Tet »ar bcveffagcligSommetijve,

cg flfjønbt fe alle vare mellem 10 og 15 Oiar, var ber

iffe nogen Snefte iblanbt fem, fom iffe fyavfe varet

ftraffet. Sarten gi! omf'ring fom en ^atriarf iblanbt

fenne 23orueflof og talte i velvillige llbtrtyf om fine

©maafolf (my little ones), men efter bvaf fer blev c$

fagt, var l;au faa at jige anfører for l;ele SBanben og

forfte Sarer vef fette (Seminarium for Sommetovc. 3 et

lille Sarelfc fanft vi et balvt X\\\\n $iger; to af fem

\)C[\>in travlt mef at vaft'e og bolfc en trcfie, bvi$ 5lnfigt

var fulft af 33lob; bun t'unfe vel være 13 5lar gammel,

men bun var faa fruffen, at bun iffe t'unfe ftaac. 3 et

[tort Scerelfe vef Siben af var fer vel en ©neeé Trcngc,

ingen over 15 2lar; Seng ftof vef €eng, Suften var

f riff og rcen, man ffulfc troc, at man faae en Sovefal i

21


314

et enftcnat, men naar man faftetc SBliffet paa tiefe

unge "Jlnftgter, motte ogfaa ber bet famme S

-Sillctc af Caft.

£et tunge 2lantetrcet og $lnfigtéuttrt)ffet t?cé atjlillige af

tern oibneb« cm, at te allcretc rare fortrolige met IDrut*

fenffabcn. Gu af Drengene frcmbot et flfrceffcligt 6ljn;

l;an r-ar [feltet ooer Sinfigtet og en Deel af iUevveu,

gerbintingernc laae enbnu feaa, ban oar lige tommen fra

Safaretbet i et af Støngflerne. Da in forlob Jpnfet, fanW

m et


315

23arn opbragte l;am enbnu mere »eb fin ©raab, og lieret

tog £>tt i>a ganftc folbMobig op fra bets Sete, lagbe bet

paa Sorbet — „faalcbeé, ©enttemen! fyerpaa betteSBorb" —

[filte meb fin 5tni» £o»ebct fra Stroppen og faftebe begge SDcte

unber Sorbet. #an blc» fat nnber Siltalc for bctte op*

rorenbe Sarncmorb, men ba Sarnet »ar uægte føbt, betrag*

tebeé bet ifølge ben engelffe 2o»gi»uing font if fe eriftcrenbe,

og Vll;t>ret blc» frifunbet, tyoortmob fruentimmeret , imob

fymlfet ber forelaae anbre Slnflagepunfter, bømteé tit

12 SKaancbcrS gcengfel meb l;aarbt 9lrbeibc. SaalcbeS

lob tylx. tyxkti gortlaring af ©runben tit SBiliiam ©$eene8

griftnbelfe; Slapitain ©fjeflerton angiver i Eevelations of

prison-life en anben , ber (tyber rimeligere, ffjønbt ben i

[Realiteten er ligefaa abfurb, nemlig at 2WorberenS 9?a»n i

Qlnflageaften »ar jta»ct urigtig, meb et c for meget eder

for libt.

SBittiam Sfycene omfom ftben i et Slagémaal, men

fyané forrige £>jem er enbnu et £ilflngtfteb for farlige

gorbrpbere. £a »i tom ub af et iBærelfe o»enpaa, t;t>or

en 2Ranb juft »ar ifærb meb at flæbe fig af, fagbe 9Rv.

$riee mig, at bet »ar en befjenbt 2>nbbrubétt)» (burglar)

og raabcbe mig til at gaae inb igjen i SBcerelfct for ncer*

mere at befce barn. 3cg fulgte Dpforbringcn og gif alene

inb. mcbcnS bc 9tnbre blcto ubenfor. 2>cg ga» mig SO t i n

af at fec paa Særelfet og Sengene, men gorbrpberen »ar-

for erfaren til at tabe fig narre jjeraf; (;an oenbte ftg

imob mig, faa at Sfinnet af ben f»age ipraaé falbt paa

fyané ftirffaarne Sfiffclfc og lave Jnrepanbe. „SDet er

nof mig, ®e »il fec paa, Sir!" fagbe t;an. „93ccr faa

gob, er bet faa mig?" — SDet faae noget bctænfeligt ub at

21*

c


316

inblabe fig i en længer« Xivfuefion met ft-wen; jeg fra*

rebe berfot fort, vir [eg iffe treere , at bet rar barn, og

traf mig faa titbage.

ttloffen Dat vel omtrent 3. ta »i i et af re Kaffe*

l;ufe, fom met ^olitietc lillabclfe jlaae aabne bele SR«t»

ten, ftiu-fctc øti Deb en lille Kollation af lb.ee, Kaffe og

faabanne SpifeDarer, fom ber funbe bare*. $erfra bc=

gtynbte vi en ni) SBanbring gjennem Hamlet of Mile End

og en SRcengbe tilftotente ©aber for at fee te ftore Web«

brtybningåarbeiber , ter foregaae i benne toet bebtyggebe

£eel af Ponton, Dg faae en gorejJiUing om ten 9Kaabc,

paa brillen ten nre BUggcloD (the building aet) rirfer.

Xette er et Ibema, font jeg iffe ber ffal utrifle lutrmere,

ifcer ta Joeferen førmobenlig nu er ligefaa troet af ror

kantring, fom ri bengang rare bet. .Hun eet Ira! ffal

jeg anforc. @n af te Digtigjte SBeftemmclfcr i iMviadoren

er ten, at politiet fan give Siere Silbolt om at nebriDe

Sugninger, ter true met at ftnrte fammen, og at bet,

naar tette Lilholt iffe efterfømmeé , felo fan late tein

rømme cc\ nebrioe. $)et rar en SBejicmmelfe, imob brilfen

te private Siere føgte at reife alle mulige £inbringer,

men politiet lot jtg iffe ftantfe. Jer rar nogle offen*

lige ©tygninger, fom truete met at ftyrte fammen, politiet

gav- bet fcebDanligc iilbolt, men autoriteterne aufaae }\^

for at roere cpboiete over BoDen, og en jfjøn Dag be-

gtjnbte ta politiet uben 95ibere at nebriDe øgfaa biéfe

23t)guinger. Jet hjalp, og fiteu ten £ib er atten bleren

energijt giennemført, ffjontt iffe i tilftræffcligt Dmfang,

fiten tet entnu iffe faa fjeltent forefommer, at £ufc

ftijrte fammen og begraDe ©eboerne iiuter tereo Diuiner.


317

Omjtbcr »enbte »i tilbage tit »ort Ubgang^punft,

$olitijtationen i Scman ©tteet. #er bavte bet i SRattenS

806 famlet ftg Det fæbwanlige fintal af paagrebne gor*

brtjbete og brufne UWennefler; »or egen 2ommettu\ fom

ba»be fpitlet Ouverturen til vor jRatte»anbring, ftønfebe i

fin Sclle, mebenS et btuffeni irfl gruenttmmet i en ufor*

jlaaelig SMaleft, men meb ftøbenbe SBeltalen^eb ubflrmgebe

gørbanbelfet over politiet i en anben. 6t litte Sarn,

maaft'ee to Slat gammelt, »at funbet i en af ©aberne,

bvor SWobcren ba»be labet bet ligge; M [taffels lille

SBafen fov trtjtjt van et 8eie af Oserfraffer, og i £aan*

ten bolrt bet enbnu en ©tump 33rob. \>aa b,»ilfet bet

tøa»be gnavet ftg i ©ø»n.

£er tog »i Kfffeb meb »or fortræffelige Inspector og

bane ©ergeant. gfter rigelig ti liniere SBanbringer om*

tring i lonbonjfe SØtyfterier ffiltee vi at, trætte og ub*

mattebe, men opfttlbte af, b,»ab »i bavbc feet, og i en teet

©tø»regn, ter »irfebe fom et fotfriffenbe Sat, føgte ^»et

ifecr fit £jem. SBi maae ly. ve feet (øietlige ut; itet*

minbjte fulgtes" jeg af

te røolieemen, fom jeg møbte unber-

veié, met et langt og mUtamffomt 33lif. Te funbt jo

betler if fe »ibe, at jeg it'fe felts borte til 9Jh)ftcrierne, at

jeg fun bavtc varet 11te for at fee paa tern.

gorinben jeg fortaber politiet og gorbroberne , er

ber enbnu een Sing at omtale, et »æfenligt £jut i t)etc

Det pore SWajfineri. Xet er politiretterne.

Cm 3Wanbagen efter vor 9fatte»anbring befogte jeg

politiretten i Som ©treet, forfinet meb et anbefalingen


318

brev fra 8ir JRicbarb SRaijnc til the sitting magistrate,

ben 2>ag Ttx. #att. Gn Sergeant i politiuniform bragt«

23rc»ct og mit &ort int> i ftetten og fom fort efter til*

bage for at bebe mig følge barn. #an førte mig inb i

et iffe meget ftort Scerelfe, bcr bentyttebeé fom 9tct«fal.

3 3?aggrunben fab paa en SlagS tribune bagøeb en $ult

$ølitiret$bommeren , Stør. §aQ, flcebt i alminbelig ci»il

Dragt og uben neget anbet frmligt £cgn paa fin £5»rig*

tøebéfunftion enb t'd, at ban ba»be fin $at paa, mcbcnS

alle Qlnbre Ijatobe bløttebe £o»eber. $il»cnfrrc for barn

fab »eb en noget lar-ere $ult 9tetten3 Sfrtoer, tigelebcé

ciøilflæbt, og tilboire »ar en lille luffet Stol, beftemt for

33ibncrne. Sigeooerfor barn, men abjfilt fra Dommerfabet

»eb en aaben SPlab«, boer bcr »ar en la» Sfranfe meb

en fHceffc >3tole for Sagførerne, »ar en lignenbe luffet 23aa^,

i boilfen be 3lnbolbtc fremftidebcé. tyaa Dommerens »enftrc

(£ibc »ar ber $piabé for 23labene$ Referenter, fom faalebcé

bavtt alle .£ooebperfencrne : Tommerne, SBibnerne, bc Sn*

flagebe og Sagførerne, umibbelbart unber bereS Cinc.

Den ø»rigc Deel af Salen »ar optagen af en ftoeffe

amfttbeatralff orbnebc Samfe, beftemt« for Jilbørcre, tb,i

ogfaa Jvcrbanblingcrne i politiretten, bcr bog iffe f)a»c

nogen ubeluffenbe jnbioicl Æarafteer, ere offenlige.

9Jh\ >pall franbfebe i fin forretning, bo jeg fom

inb, baabebe, at jeg befanbt mig »el, bab mig tage *$lab$

paa en af be for (Sagførerne bejtemt« Stole, bcr i bett«

Dicblif »are ubcfattc, og gif berpaa Oibere i ben Sag, fom

netop »ar for.

Jet »ar en Dreng paa 13 eller 14 Sar, fom ftob

i be Olnflagebec Stol, et fnaofet, fnebigt, burfbreoent


319

©tøffe Sta&efrø af ben Slagé, fem »i paa »or Katte*

»anbring ba»bc feet btnlenbc i fredelig Slummer i bet t>ct

fyolbte IJJenfionat for Commctyoe. (Sn Qflccngbe $ill;ørere,

b»oriblanbt et jrort 3lntal af ben unge gorfertyberS 93en=

rier, ©talbbrøbre og principaler, oøcrøærebe gott)anblin«

gerne. ©et »ar et Sømmettytoeri , t)nørom Sagen breiebe

fig. C?n ^olitifonftabcl opttaabte fom 93ibne. £an rcei*

terebe efter ©iftat af en [Retsbetjent ben fæbøanlige 53ibne*

formular: I swear to tell the truth, the whole truth

and nothing but the truth (3cg ftieergcr at »ilte jtge

Sanbbebcn, bele Sanbfyeben og Sntet nben Sanbtyeben),

fyéfebe SiMen og ffrcb berpaa til fin forte og twbelige

gorflaring, ter fupplcrcbeS »eb nogle faa ©pørgémaal af

©omnieren. ©en unge £ti» blc» fpurgt, om t;an »ilbe

forbøre 23ibnet om 9?ogct. 2Reb en Siffcrl;cb, bcr »tb*

nebe om gjentagen Øcelfe, rettebe r)an nogle Spørgtfmaal

til ^olitifonftablen, ber bcfoarcbe bcm. drengen »ilbe

iffe erflccrc fig ffylbig. Sommeren minbebe t)am om, at

Sagen maatte {;en»ife3 til ben frimiuellc 9tct, berfom b,an

»cbblc» at negte fin Srøbe, men drengen fyolbt faft »eb,

at t)an »ar ufftilbig, og ble» altfaa committed for trial.

Saafnart t;an »ar fort ub af Salen for at bringcé til et

af gængflerne, forlob l;aué Scnner £itl;ørcr»labfcn, og

bercé $lab$ optogcé af Snbre, ber b,a»be fcerlig 3nrercéfe

i ben paafølgenbe Sag. ©er blev enbnu forbanblct ftre

eller fem Sager: imob en TOanb , bcr ner>»c enbnu l;a»be

faaet ubfo»ct fin SRuué fra Sørbag liften, imob et t)æéligt

irff fruentimmer for £ti»cri, imob to (;al»»orne £>renge,

ber t)a»bc fijaalet fra et #uué unber Stigning, of».


320

Jvcrbanblingen for SRetten rav jirnvel, ftar, rraftif?,

utcn ton fjernefie Stygge af ^Brutalitet, en fanb ftøntrafi

tit ten „ s

l? c 1 i t i r c t c- b c h a n M i i ux " , fom man faa øft< imeb

fin 2?itlie fan blive Sibne til paa

sr

J?clitifammcrct i £jo =

benbarn, naar man f. Sj er faa ubelbig at ffnlle løfe

røaS, mebené ter ret ten rørotofol biftereé SRuIft fer et

manglenbe fnmbetegn, reb en anben føreé Sfjeenbémaal

metlern en Julbmægtig og en £)rofd}fefubjr %

, reb en rrebie

ftribeé meb en $uu£eiet om et etter anbet &cmmunal=

foineri.

Jet er lunffeligt i forte Jroel at angioe Omfanget

af politiretternes SRonbigfyeb , og 'i ; anft'eligbeben blirer

bebbelt, t>a jeg intetfiebé bar funnet ftnbe en (amtet

Sfilbring af beree gunftioner og faalebeé ocefcnlig maa

bclbe mig til, fyråb jeg bar funnet flutte »eb jtaoig i lang

£ib at lafe SlabeneS Referater fra biéfe Utetter. The

police court?, broraf ber i Jonben finbeé 10 etter 12, banne

et 9Mlemleb mellem bet erefutire politi cg be egenlige

Xomftotc, be ubøøe for en [tor Teet be gunftiener, bet

bos cé beeté tilfalbe ^clitimeftrene fom abminijtratirc

Gmbebemccnb, beelé ere bentagte til Unberbomfiolcne ajen*

nem offentige og private $ølitifagcr. du friminel Sag

gjøteé faagobtfom atbrig tit ©jenjtanb for røaafjenbelfe

reb en orbinair SUet af Dommere og ©bfoorne uben førft

at b,avc ravet for politiretten. SDenneø Sbgang til at

afgjøre (Sagen fummariit ftotter pg jtebfe tit en ubtvrffetig

Sorbeftemmelfe ; ben er betinget af gorbrtybelfené SØeffaffen*

beb, ben Straf, fem reb Coogioningen er faftfat for [amme,

enbelig tilbeetc-, navnlig i rigtigere Sager, af ben In*

flagebeo 3nbrømmelfe af fin ©røbe. politiretten fan


321

ifølge en JRoeffe $arTamerttéafter idømme SDtølfter tit et

vift SBetob C13 gængfelsfrraf af nogte Srøaaneber; ligelebeel

fan ten &aalagge en 2lnflaget at ftitle Sirrert)eb for cjot>

Cvfon'el i en oiS lit, naar ter f. ©|. er Jale om »ot*

tefigt Dr»erfalb etter Srnfler om et faabant 3 enbelig berocr

bet vaa ^olitiretvtommeren, om ten SInfyolbte ft'al boltet

fangjlet, inbtit t)ané £om er fatben, eller om l>an fan

feettee \\u\ fri gob imot Sorgen, faa at ban fetto og

tvente paalibelige SJutnb meb viéfc pengebeløb inteftaae

for, at ban i rette Sit intftntcr ftg for 3>omftolen. gor*

øvrigt ere ©rctntferne for fiiti^olitiretterneS SØtynbigtjeb

forffjettige fra tern, ter gjælbe for politiretterne ntenfor

Sitr). 3 mintre ©ager ftjnc« ftjenbelferne at vare in*

appellable; i rigtigere Jilfælbe beroer bet fom fagt paa

ben Stnflagebe, om tjan vil (;ave ftn €ag benviift tit S)om*

ftolen etter fummarifE afgjort oeb politiretten.

3;orr)anblingerne »eb politiretten bare ten ftorc %i s x-

teet, at te ere l)urtigc, bitlige og bcfriete for atte oibt*

løftige juritiffe formaliteter. £e 2lnflagebe fnnne be-

nytte €agforere (attorneys), men bet ffeer mtften fim i

Jilfætbe, fyvor tet forut fan anfeel for givet, at ©agen

vil gaae bibere til Tomftolene. Sen fnltftcrntige Dffen*

ligbet rjter praftiff ten ©aranti ,

fom

fat>neé i Drganifa*

Hønen af letterne, f;t>or ter altrig fintet Gtfvorne og

meget ofte, navnlig faalebeé i Ciiti), utærbe S ommere uten

juritiffe Jtnntffaber. Setttbningen af politiretterne frem*

gaacr noffom af te titligere anførte ftatijtiffe £ata; tet

»il erinbreé, at af te 73,240 ^erfoner, fom anl;oltteé i

1856, bler> 36,551 frifimtne af Øvrigfyetéperfonerne,

33,451 blev fummariff tømte eller løélatte imot at frille


322

Sorgen (held to bail), og f un 3238 blco committed

for trial, o: bcntMjic til Kriminalretterne og i Wellemtibcn

bolbtc focngi'lcbc. Tet ter r»cl egfaa ftgcé, at Qlfgjorelfeé«

maaben i bet £ele fremmer meb Q3iUigb,cb og ftelfcerbig*

t)cb; bcit Tone, i bmlfen bcu fiebfe aarraagnc ^reéfe

taler om politiretterne, oibner b/rom, iljooroel bet nu og

ba fan forefomme, at en ftjenbelfe eder 2)ttring af Som-

meren unberfafteé en jfatp Kritif.

Qt enbnu bebre Sibneébljrb fan man ftnbe i ben

Tillib, [om bet ftore >J?ublifum mier politiretterne. 3ffe

blot ere biéfe blevne tn af #o»ebfanalerne for Cfnglccn*

berneø meget gaomilbe iselgjorcnbcb, men be ere tillige et

£ilffogtsfieb for mange af bem, ber beftnbe ftg i 9cøb og

faone juribij! Setlebning. politiretterne inbtage en nceften

patriarfalfl Stilling; Dommeren inbjfrcenfer ftg iffe til at

ftraffe, l;an formaner tillige eller irettefatter , ban unber*

flotter meb be røibter, (om Sclgjorenbeoen friller til bane

Diépofition, be Ujfolbige, ber fremfiiUeé for f/am, tyan

giocr gobe Staab til be SPrioate , ber føge t)ané SMftanb.

SWan fan lutfren iffe tage et lonbonff Slab i £aanccn

uben i SPolitixetéreferaterne at ftnbe Sjempler berr-aa. Den

ftbfte (Scene, fom jeg orermtrebe i 23oro (Street, forinben

jeg tog Olfffcb fra 2ftr. £all, oar i benne £enfeenb«

farafteriftiff. (fn fattig Stom fremftillebe fig i Bib»e«

afluffet. (St af benbeS Børn, en toloaarig Dreng, mir

famme Sporgen bleoet fenbt til ftorbebringébuiet \\ia 14

Tage for et Sommettyoeri. Konen flagebe fin 9?øb for

Dommeren; benoe* iDcanb bar baa 21rbeibe bele Tagen

og bragte benbe iffe altib ftn fulbe Ugelou om Corbagcn,

t)un fclo maatte berfor ogfaa fec at tjene 9ioget, og bun


323

funbc faalebe« iffe »a«fe pat ©ørnene. (Startet; »ar ben

»errjte af bcm, bet var en »Ub krabat, [om b^erfen t;un

eller SWanben funbe faae SBugt meb; tom »ilbe nu fpørge,

om hm iffe funbe faae barn anbragt i en eller anben

Støjlalt for forbæroebe Sørn. 2Rr. £ali borte rolig paa

fyenbc, inbtil bun rar fcerbig; faa [agbe ban baabe benbe

03 navnlig SWanben aborlig 23ef!eb, men uben (Efjcelbø*

orb, forbi bc iffe itibe baobe anet (fartet), forebolbt

^oncn, at bun »ijinof fel» fja»be nogen €ft)lb, berfom

SWanbcn f»irebe af fin Ugeløn, og tilfibft fortalte fyan

benbe om en 6tiftctfe , fom ban fjenbte, og b/wor fyan

»ilbe fee at faac drengen anbragt, faafremt fyan børtc, at

ben nu gionc gorflaring »ar rigtig, ftonen l;ørte op«

mcerfjomt paa, fyr>ab ber bleo fagt fyenbe, forføgte iffe at

mobfnge ©ommeren og gif bort, efterat fjun t;aobe taftet

fyam for fyanS ©obl)eb.

S)enne lille Scene gjentagcr ftg fom fagt næften

baglig, og ben tager ftg maaffee tør og mat ub paa $a*

piret, men jeg fan forftffre, at Snbtrnffct af at bioaaue

ben »ar i t)øi ©rab »elgjørenbe.

Tet »ilbe »ære ufornuftigt at betragte be 3nfiitu»

tioncr, ber ber ere omtalte, bet crefutioe politi og politi*

retterne, font feilfric; be baoe oiftnof bercé Mangler, og

btøfe »ilbe iffe funne unbgaae Opmcerff omløben , naar

man i længere £ib nøie fulgte bereS 23irffoml;eb, men bet

er ftffert, at be ftaae mange £rin bøiere enb be tilfoa*

rcube 3nftitutioner x>aa kontinentet etter i oort gabrelanb.

S)cr er navnlig ben fiore £ing, at ber »cerneS om ben

offenlige ©iffcrbeb og om SRctfeerbigbcben uben Jiljibe*

fættclfe af £cnf»net til ^erfonerneé SRet, uben Srutalifet,


324

paa en IDcaabe, ter (aber aUe ffiffeligc ^clf i politiet fee

en allieret og en Støtte, iffe en SPtageaanb eller en f cr=

agtelig tjener.

£er er netop nu Sole cm en netr foreftaaenbe RecraanU

[ation af bet fjobenbamffe politi efter lonoonff Wonfter.

Det er en SRefbrm, fom 5lQe riftnof rille bilie mer (S^fctbc,

førubfat, at ben ajennemføreé paa en ferftaneig 3Roabe,

beetø unber fcr^c^cnt £enfrm til r-orc af&igenbe Jyorbole,

reels uben utibtg €faam'ombec imor ^erfonerne, thi bet

øtlbe tun roere et baarligt GSypertment at tage politibetjent

©ørenfen, ombytte bane blaae ftraffe og grønne $rarc

meb en eenc-farret blaa Uniform, bane- ©ambuéfto! meb

en (EtaD, bane øue meb en tunb £at 0,3 faa Ealbe barn

£onftabel €orenfen. Ter maa tage« alrorligere fat for

grunbtg at reørganifere mut politi; bet er Slanben enbnu

mere enb gormen, fem trænger til tfo''^ 1^- ^ cu

fuleftetneig bliver Reformen t-og fprft , naar tet tillige

Irft'ee at (fabe en Snjlitution, cer efter rcre Aorbclc

frarer til te lonbøtifFe politiretter, et af felre politiet

uafhængigt ft-orum, bror $olitiførfee(ferneé ftore 5ftccng.ee

afgjoree jimpelt, billig, Inirtig, unber kontrol af en fulb*

ftambig Cffenligbcc.


325

fonbans (Omegn, ^rnlhlpolabfet i Sn&enljam,

92a ar man taler cm Senbone Omegn, maa ber anocnbeå

en ulige jlørre SKaalcflof enb ben, fem er giroen »eb g-or*

boltene yaa anbre 6tebcr fem f. @r. i fijobenbaiv.i.

ftæmpejtaben bar i røarlntnbrebet ubmbet ftg til alle (iibcr

uben at »ære inbfnøret af SDlure eller !8olbe, ten l;ar

cfterftaanben fra fir fafle

s$unft, Gitt), erobret 03 mb*

lemmet i fig tøenbeb ljunbrebe ferben feloftønbige Stier eg

Sanbåbber, og ten vcrer enbnu beftantig. 3ngcn fon

ftgc, bror Senben enber, og bror Sanbet begtinber, umcer«

felig glibe be otier i b/inanben. 23eb ©tabene Omegn

maa man bener roenfe vaa bele bet $arti, ber ligget faa

nar, at man fan ajere en Ubflugt berben og tilbage \\\a

een 3>ag. SBeb bet ftærtt ubmflcbe &ømmumfatiønéørc cngclffe SDiile til 33rigbton

\\-\a ten fi)blige fttijt eg fan faalebee uben at nutrt'e 3tf«

ftauben bringe Qlfrerling inb i bet leubonfr'c 8tti øeb nu


326

eg ta at tilbringe a day on the sea-side; Senbonerne

gjøre bet ogfaa, ia Sagterne fer 23eforbringen tf fe cre

nær faa boic [om bc, bet gjalbe bos oé, cg ba bcr beS«

ubcn jconlig feranftaltce Sojttoure tit betnbelig nebfatte

$rifer. 2>et ottbe bog fore fer otbt, cm jeg oilbe gire

Orbet Omegn en faa [tor Ubftræfning; jeg [tal tun fyolbe

mig til bc ©reber, ber ere TOaalet for Smaacrfurjtencr.

9)?an fan uben ^araber jtge, at en ooefenlig 3>ccl

af Scnboné Omegn ligger i 33t>cn felt*. 3eg fugter beroeb

til be ftore farter: Victoria %\xt imob ftorboft, ©t.

3ameå $arf, ©reen $arf, Sucfingtjam $alace ©arbené,

£tobcparf og ftenftngton ©arbenS imob Sejr, [Regents $Parf

og ^rimrefe £ill imob SRorboeft. Sil bisfe $arfer bal*

farte Bonbonerne, ligefotn ftjøbentjaonerne gaae til grebe«

rifeberg £aoe eller til Er)arIottenIunb. Dtaar man tafter et

23lif $aa et $ort oocr Senbon og feer be ftore gronnc

Sfbetinger, font betegne be offcnligc $aoer — „Senboné

funger" , fom man trøffenbe bar talbt bcm — ril bet

let forftaacé, at man i £t)be $arf citer Stcnftngton ©ar*

bene fan tromme fig X>aa Sanbet. 23t)cn meb ben$ Sarm,

bene ©tecnfulérøg og bene foalme Suft er langt borte,

majcftcctiffc alleer inbeflutte faftig grønne ^31aincr, malerift'e

£røgruppet bringe Qlfocrling inb i $rofpefterne, bift og ber

er bcr oaft've iMomftervarticr, i ten brebe Tam, fom man

l>ar funbet paa at falbe ©erpentine*globen, foømme ©oa*

ner c^ alle »2 lag« Sanbfugle. ^laiucrne ere iffe, fom bi

ere oante til, affvorrrebe for $uølifum, bet borer til en

fri cngelff Sorgeré SRet at gaae c^ ligge paa ©recsfet,

boer ban bil, eg l;an gjør et ttbftraft SBrug af bctte rørt«

bitegium, uben at QMaiuernc beroet libe noget ©faai i


327

bereS grønne ^robt^eb, bjøab enten bette nu ligger i 23e=

tyanblingémaaben etler i bet fugtige Klima og 3orbbunben$

©ienbommeligtycb. 3 farterne ftnber man berfor i fyelbigt

23cir en broget 2Jtøngbe. 6t. Sameé og ©reen $arf ere

ligefom £uilcriel)aiHm i 5PariS eller Kongcné £a»e f;o$ oi

gnbebe Slmmcfhicr, og natutlig&iiS ubø»e be engclffc Simmer

og ©arnepiger famme Siltrcefningøfraft fom bcreé franffe

og banff'c kolleger o»er SDtøtttø ©ønner , bcr fyjcclpe bcm at

paøfe ©ørnene, inbtil begge farter futbjtonbig glemme Dmucr*

benen i bereé egne (Slffot^anblcr. Victoria $arf og ^rimrofe

#itl — ben jtbjie fan i rigt €cenevi fappeé mcb 9?ørre

g-ÆUcb — ere ©amlingéfrcbcrnc for jtmplc golf, SRcgcntS

$arf, i b»ié3 9ftibtc ligger ben botaniffe #ai>c og ^tt $00*

logiffc ©tljlabS berømte Menageri, er til fine Stibet

9lrijtofratiet$ Sumleplabé, men forrejt i SRceffcn ftaae bog

^Dbe $arf og bene gottfcettelfe imob Sejt, ftenftngton

£at>cn.

9?aar man om SRorgenen eller om gførmtbbagen be*

fogcr ^t)be $arf, feer ben fjebelig og fortabt ub; ben

£eel, fom ligger ncermeft ^iccabilli), ligeoøerfor hertugen

af QMlingtoné ftore SHljttetjtatue og bagoeb Styéter; £oufc,

bcftaacr fun af øbe $tainer, inbfattebe af brebe ©ange

og fjcbfommcligc Serngelcenbere , og man feer fun fag

SRcnncffcr. 2Ren fommer man til £t)be $arf en (Sfter*

mibbag i ©aifønen, mellem $1. 4 og 6, ftnber man

Scenen albeteé foranbret. -fkte fionboné elegante 23crben,

ben cegte og ben uægte, fætter ba fyinanben Stceøne.

Uafbrubte Stoffer af ariftofratiffc (Sføipaget mcb beilige

#c|tc i [finnenbe ©eletøier, cenmerbig pubbrebe Kubffe og

D&etftøbigljeb af ubmaiebe Jjenete, bugte fig gienncm ben


328

brcbe ftjøterwi, bet forer op til Sumberlanb Oote. liU

renftre , CV1 ab The Kings private Road, benimpt bet

©teb, br-or UbjiillingébQgningen laae i 1S51, er ter fultt

af ffiibenbe, flanfe, unge Sabieé, bcr jibbc faa (et o^ utvungent

fom Smagenet meb bcteS tøbmuéfebe tfinbet, ftraalente Cme

Dg ret blpre, rige -paar buflet cv unber ben brcbffbggebe

Ailtbat, gamle ©cntlemen, ter trope afflet) i ben befjenttc

„engelffe" ©aloppabe ? Saft, unge SWobetøettct meb ftpre

©luffe re pg ©laøfet fiemt faft i bet ene Die, familie«

fcebre meb beteé unge Sønner vna tøffe genier, af pg

til en fotpulent SJiatrone, ter iffe meb Sugénies£atten pg

SRibebtagten Kir fannet fremtrtyfle Ungbommené tabte $nbe,

iffe fjeltent en [nurtig, ercentriff fremtoning: en mclanfotf!

Ton Cuirpte^igur raa en lille $onty, nerve M nof til

at løft« bane- gøbbct fra Sotben, eller en jotoial lille

SKr. ©ilpin meb opfiltebe Seenfleebet $aa en bpibenet

£oppe. $aa gobftien v-eb €iten er ter en toet Stimmel

af 5pabfetenbe, elegante og fimpie mellem binanteu ter

ftptte ftg til ©elambetet pg labe te SRibenbe paéfere SRevue.

iffe uten at unterfafte Tanterne og natniltg $efiene en

Jfarp ttritif. Xet »at mig, foin pm jeg fjentte en SRangbe

af tic-fe SRenneffct, jeg bar-te befteint truffet tein bo*

Jbaeferat). Ten gamle Xame meb Øtnenatfen, fom ni)lig

fpm fjorente meb en gnaven gammel Stjenet bag paa fin

Sogn, Dat umic-f jentelig i'otrt ftett; terbenne riter gamle

Cberft SRetøComc pet ©ibcn af ten [muffe (5'tbel, jeg feer

Clive tumle fin #efl for at tomme i

SWcertjeben af fin

ttufine, men bet er @n, fom fømmet barn i gotfjøbet, og

efter tet infuute, litenftabe-lofc "3lnfigt fan tet iffe Date

nogen fluten ent the most noble the marquis of


329

Farintosh; imellem Silffuerne gienf jenter jeg tpbelig 3arf'

SBctjige mibt i en $li)iigc af Officerer , og ten ttyffe gpr

met> te falfomt »ibc, tcerncbc ^antaloné og ©toffegrcbct i

dunten er naturligviié greb. Saptyam, bet ubforbrenbe

Øiefajt til ben unbjeclige unge £>amc er titftrcef Ectigt til

at røbe f;am. £(;acfcrar; maa ffilbre gobt, ftben man

faalebeS ftrar fan gjenfjenbe tjané $erfoner.

3o længere man femmer imob 2kji i ^arferne, beflo

rigere eg mere afoerlcnbe blioer Sanbffabet. 3 ^enftngton

£aven nar>nlig er bcr en SOtongbc [muffe 9llleer, £roe=

grupper, ©jennemffjeeringer og Jcrraéfer, [ra t;mlfc man

bar llbfigt otter SBr>cn, og gjennem ben ttynbe 6ftt a[ $øg,

ber f;oiler otter ben, [eer man bc fiirtigc £aarne paa $ar(a=

mentébtygningen. #er træffer man en 2Rcengbc 6pab[erenbe,

paa 33a?nfene ftbbe golf mcb bereé 21rbeibe eller en 23og,

og i ©fttggen af be [muffe gamle £rceer tmr ber leiret

[tg ©nipper, [om ni)be Sanblittct iffun en t;ab £iine$ 23ci

[ra bercé £jem. 25er mangler iffc engang fiirbeuebe 23a?*

[ener [or at gjørc (Scenen (anblig, (tore gloffe af gaar

og ttctncercbe $øcr gaac paa ©rceé bcrinbe, men bet er

en 2anbligl;eb, [om iffe er »el [eet, og i 33labenc flages

ber jconlig o»er, at $arfené Sntøcfteur, the deputy

ranger, [eer minbre paa s ^3ublifumc? £arr> enb paa ftn

egen gorbeel a[ tun Sportel at turbe l)olbe et ttifl Slntal

£øoeber paa ©rccé.

£)cn, [om i;ar en t>alt> eller l;eel 3)ag til fin 9taa=

bigfyeb og tttl længere bort [ra 33»en, tager enten paa

Sanbet eller — man funbe næften bruge bcttc Ubtrtyf —

paa 23anbet, ialfalb paa ©tranben. Se mange


til Høibføen, ere tmtete gøtmadl foc fmaa (Srhirficner.


331

uenlig« tøu^mohb meb en af be fmuffejte farter i @ng*

lanb og meb Xcrraéfer , fra Innlfe man ntyber en b,en*

rir-enbe Ubjigt ooer ben i $øie og Tale bolgcnbe Ggn.

3eg t>ar allerebe tibligere omtalt en Grfurfton, (om jeg

foretog til SRicfymenb meb tre bauft'e SBenncr; oi roebe felo

op at) globen fra &cm og funbe i al JRo og 2ftag ntybe ben

herlige gart, inbtil r-i tæt »eb SRiefomonb inbbentebeé af et ftort

SDampffib, pantet mebglag fraeb 2an=

bingéjtebet meb SJluftf, mebenS et 3crnbauctrain fufebe

tjen ab ©roen, ber fyøit ooer »ore ^ooeber gif fra ben

ene 23rcb til ben anben. £er »ar (tor €tabé i Øticfymonb

ben £ag, et militairt 2Ruftffo£bé (»ttlebe paa Serraéfen

for honoratiores , og bet (muffe 33eir f>a»be famlet en

talrig S&tøngbe. 23i (fulbe ribe eller fjørc gjennem $ar=

fen, ea Siben »ar for fort til at gjennenroanbre ben til-

fob«S, men b»orban bet gif eller iffc gif, faa bragte »or

23eforbring oé gjennem 9Riémonb 23r> iftebetfor 9tid)monb

$arf; fjele SRemonten bcftob af S&fler og fmaa $onier,

b»er meb fin l;ctfe driver, ber meb ytaab og ©lag bre»

bet (laffclé Xt>r frcmab ; faalebcS fom »ort Optog til at

beftaae af et 36fel, en $onto. og en lille larre til to

$erfoner foruben Tungen, ber l;ccngtc bag paa, og benne

^roceefton be»aegebe (tg oa til be 3nbføbteé ffrrrfte gor*

baufelfe gjennem 23t)en, iffc minbft fomiff ber»cb, at bet

Sfteblem af (celffabct, ber l;a»be faaet $onicn, for fulbt

9lloor beftrecbte fig for at bc»are en gentlemanlike #o!N

ning. 9>i enbte benne Jour i Star and Garter, en be=

rømt Dtejtauration paa bet Ijelbigfie SPunft af Xerraéfen;

09*


332

Sorbet Mt tceffet ret* SBtnbuet, og mebené W lob ^cn

fortræffelige anretning »eberfareé fulb fRetfccr^ia,^c^ , not

oi famtici^ en fjenrioenbe Ucfi^t ooer £oteQetd f>aw # bror

be ptyntebe Tomer af the picnic party i'oatferete ønu

fring i tfcrocntning af ben lille iDanbé, ber fru Ib c femme,

naar herrerne tmre feerbige meb bereø 2>iin, ben ooer

ben bugtenbe gleb eg ooer bet rige Sanbffab vaa ben

tnobfatte Aofr.

97oget inbe fra globen ligger ber en 2)ccengbe 6>maa*

boer i ibnlliff Sanbligbcb. gra £toi *]3arf til £amoton fieuri, boer i'ato

©oroan og enbeel anbre ariftofratiffeJTamer bare berec-

SRejibent* i en gløi af ftarbinat SBotfeoé cg gentil ben

Cttentee gamle Slot, mebené ben øvrige Deel af ^alabiet

inbebolber en ftor OJcalerifamliug, ber bog meb Uitbtagclfe

af Diaobaclc- ttarton'er fra bet ©iytinffe ftapel nu i\t=

fenlig fim b,ar bifroriff Snteresfe. Ten frite ^arf er Hl«

beetø aabnet for ^ublifum, men efter $rincipet : „ncf fee,

men iffe rore"; oeb en af Søgangene oar ber ooflaaet

en 8ijh ooer te ^erfoner, ber i bet fibfte Olar oare bomte

for SeJfabigelfeT af $avtn eller ©ørttagelfe af SloBtfter,

Iftaonene ftob ber uiltiUTitbig, og jeg erinbrer, at ber

iblanbt bent oar en 2atr> meb et berømt 9caon , bonit til

en SDiulft af 5 sh. for at baoe pluffet en 93lomjt; faa

fom efter benbe en toloaarc- iDrcng. — £ccngerc cooe

ligger oeb Jbemfen bet gamle ffirnbfør; bet imoonereube

£ :. ber er omgioet af SDture, $olbe og ©rare, beboer


333

Dronning 33ictoria en 2)eel af Qlarct ; tct rager bøtt or>

or>er 33r>en$ jleile ©aber og bebcrft'er en fib ilbjigt til

aQe


334

®laå SBanb, men tet bier afflaaet, formelig afflaaet ittcii

ncgenfomhelft 2lccti.oeri.ng, ej be lerftige maattc bCHtf,

inbtil be et ^ott Styrte berfra traf barmhjertigere et ftnbeé ber, for hin at norene be nccr=

mefte ^unfter, ben gamle Q3rj JRcebefter meb Ruinerne af

er oclegammelt Slet cg be mange Sanbebeer meb [mutte

Villaer: (Jambcrrocii, ^eefbam, Sbbeubam, £ulroieb, 9icr--

reccb , GrcKbcn cg Gvfcm ,

befjenbt af i^abbelobenc.

S'ien boer man femmer i benne Ggn , er ber eet $unft i

Ubjigten, fem beftanbig fcengfler Stiftet, en let cg luftig

Sugning, ber i jtirlige SBuer og blobe Qtunbinger aftegner

ftg imob £crtfcnten, ftraalenbe af 5oe ,

naar

Solen (riller

paa bene- Sag cg Siber, fneifenbc fem et Jeeflet ecer be

grønne HJcarfer. Det er ftrrjjtaiOaiabfet i Sobenbam.

Jet er maajfee benftgtémeecfigt meb negle faa, ferte

Jrocf at tilba^efalbe i Grtnbringen ftrtyftalpalabfeté fn»

frerie'). Xa Siben fer ben ftcre SBerbeneubfriUing i 1S51

rar ublcben, oar ber en alminbclig Scflagclfc eccr,