w^æ:-^^-

booksnow1.scholarsportal.info

w^æ:-^^-

23 Katharina voii Bora.

for Festlighedens Skyld og som Tegn paa Agtelse. Et

enduu sterre Gilde, hvortil ogsaa Luthers Forældre, hans

udenbys Venner og Velyndere vare indbudte, fandt Sted den

27de samme Maaned. Ogsaa denne Gang sendte Raadet en

Æresskjænk, 20 Gylden og et Fad Einbecker-01 og lagde

hertil ved Nyaarstid et Stykke skotsk Lærred. Universitetet

gratulerede ligervis og skjænkede Ægteparret et stort

Æresbæger af Selv, der nu findes i Universitetsbibliotheket

i Greifswalde.

Saaledes var Pagten sluttet. Vennerne rystede til Dels

betænkelig paa Hovederne, og Modstanderne udgøde Strømme

af Spot og Haan over Ægteparret; af Munkens og Nonnens

Ægteskab vilde Antikristen blive født. Luther lod sig dog

ikke anfægte heraf, han var vant til at blive haanet og be-

talte med samme Ment. Katharina har derimod vistnok

ofte været forsagt; men Manden vidste at sprede hendes

Sorger og Betænkeligheder, og i det wittenbergske Au-

gustiner-Kloster, som Kurfyrsten allerede tidligere havde

foræret Luther, skabtes nu et smukt, lykkeligt Hjem. Lad

os se os lidt om her inde, lad os se, hvorledes Kathe har

syslet her som Husets Frue, som Ægtefælle og Moder;

men først maa det dog interessere os at vide, hvorledes vi

skulle tænke os Fru Kathe, Hvorledes var vel hendes Ydre,

hendes Dannelse, hendes Karakter?

Her maa vi nu først og fremmest indrømme, at Katharina

ikke var, hvad man sædvanligvis tænker sig ved et Kvindeideal;

men det er i øvrigt eu mislig Sag med disse Idealer. De

existere. Gud ske Lov ! men de existere, de have kun deres

Tilværelse i Ideen. Ynglingen og Jomfruen søge dem i

Virkelighedens Verden. Manden og Kvinden maa skatte

sig lykkelige, naar det fattige, jordiske Liv yder dem en

Tilnærmelse til Idealet, et taaleligt Afbillede af deres Ungdoms

Drømme. Vi maa saaledes ingenlunde tænke os Kathe

som en Raphaélsk Madonna, hvis Aasyn bærer et Gjenskin

af himmelsk Renhed ; men lige saa lidt var hun en for-

More magazines by this user
Similar magazines