w^æ:-^^-

booksnow1.scholarsportal.info

w^æ:-^^-

30 Katharina von Bora.

skab, med Fnde og Huldsalighed, saa at de overtræffe

Cicero, den mest veltalende Taler. Og hvad de ikke kunne

bringe i Stand med Veltalenhed, opnaa de ved Graad, og

til den Slags Veltalenhed ere de fødte; thi de ere af

Naturen langt mere veltalende og dygtige til Tvistigheder

end vi Mænd, som forst ved lang Erfaring, Øvelse og

Studering erholde vor Færdighed. Naar de imidlertid gaa

uden for Husholdningen, du de til ingen Ting; thi skjønt de

have Ord nok, er der ingen Mangel paa Sager,

de ikke for-

staa sig paa. Derfor tale de ogsaa herom i hej Grad

pjattet, snakkesalig og forvirret mellem hinanden; heraf

fremgaar, at Kvinden er skabt for Husholdningen, Manden

derimod for Politikken og til at bestyre og fore det verdslige

Regimente, Krigen og Retsvæsenet.«

Dette l3^der ganske vist haardt og stemmer ikke med

vor Tids Opfattelse; men disse beskedne Fordringer, som

Luther for øvrigt har tilfælles med Tysklands største

Filosof, vare i Stand til at gjøre Reformatoren lykkelig.

For øvrigt maa vi da heller ikke tænke os Kåthes Dannelses-

trin alt for ubetydeligt; havde hun end ikke den fulde For-

stand for sin Mands lærde Virksomhed, manglede hun dog

ingenlunde Interesse for hans Gjerning. Luther gjorde

hende bekjendt med betydelige Begivenheder og læste

Breve op for hende. Dette taler dog

for hende.

altid til Gunst

Kåthes Hjærtes Dannelse var en hel Del bedre end

hendes Aands Uddannelse; hun fortabte sig rigtignok ikke i

en taareflydende Sentimentalitet, hun var tvært imod en

fuldstændig praktisk, reel Natur. Hendes Fromhed er ren,

uhyklet, jævn og uden mange Ord; ydmyg erkjender hun,

hvor langt hun er borte fra den kristelige Fromheds Maal;

i rastløs Opfyldelse af sine Pligter, i trofast Kjærlighed til

sin Mand og sine Børn tjener hun sin Gud. Hun har

Hjærte for sine Medmenneskers Nød og tilsidesætter gjærne

Hensynet til eget Vel og egen Sikkerhed for fremmed Sorg

More magazines by this user
Similar magazines