w^æ:-^^-

booksnow1.scholarsportal.info

w^æ:-^^-

32

Katharina von Bora.

holdning end nødvendigt, og end det egentlig var godt for

hende selv. Ganske ugrundet er denne Beskyldning nu

ikke; hun lignede virkelig mere Evangeliets Martha end

Maria; men naar alt kommer til alt, er det vel næppe

ganske retfærdigt og rammer heller næppe Frelserens

Mening, naar man saa hyppig lader Martha høre ilde

for sin Travlhed; der gives Naturer, som ikke have Smag

for et indadvendt Sjæleliv, men finde deres Glæde i en

travl Virksomhed, og som Husfrue ere slige Naturer vel paa

deres Plads.

Og en god, dygtig, utrættelig virksom og husholderisk

Husfrue var Fru Kathe. En stor Byrde

hvilede i saa Hen-

seende paa hendes Skuldre, og paa Grund af sine mange

Forretninger kunde Ægtefællen ikke lette denne Byrde for

hende. Augustinerklosteret er en meget omfangsrig Bygning;

hvilket Besvær havde hun ikke med at holde Orden

og Renlighed her, hvilket Besvær for at udbedre og holde

Bygningerne vedlige. I to store Haver dyrkede man Køkken-

sager til Husets Behov. Senere fik man ogsaa

en Land-

ejendom Zulsdorf ; her holdt man Heste, her skulde bygges,

og Murerne vare alt den Gang som nu Husmødrene en Torn i

Øjet. Kathe syslede ofte. saa meget med hine Sager, at

Luther for Spøg kaldte hende sin Zulsdorferinde og sagde,

at hun med Legemet var i Wittenberg, men med Sjælen i

Zulsdorf. Det var en Glæde for den vakre Husfrue, naar

hun kunde opvarte sin Mand og hans Gjæster med Fisk fra

sin egen Dam , god Frugt fra hendes egen Have o. s. v.

Hendes Byggelyst synes at have været ret betydelig; engang

havde hun ladet bygge en Kj ælder i Klostret og foreviste

den for sin Mand; næppe havde Parret forladt Kjælderen,

før den styrtede sammen. Efter den Tids Skik havde Fru Pro-

fessorsken Studenter og Magistre i Kost i sit Hjem; de

vare ikke altid de fineste Herrer, og det gjaldt om at træde

op med Kraft og holde Styr paa dem; hun havde ogsaa

megen Ned med at faa de resterende Kostpenge ind. Paa

More magazines by this user
Similar magazines