w^æ:-^^-

booksnow1.scholarsportal.info

w^æ:-^^-

34 Katharina von Bora.

til en Guldsmed og behold,

hvad du faar for det.« Den

gode Kathe maatte vel ofte være utilfreds med slig Gjerning,

lejlighedsvis sagde hun vel ogsaa et afgjerende Ord; men

i Steden for at kives meget søgte hun ved Orden og Sparsom-

melighed at bede paa de Huller, hendes Mand saaledes gjorde.

Det er fortrinsvis hendes Værk, at hendes Mands Efter-

ladenskaber beløb sig til mellem 8—9000 Gylden eller

omtrent 130,000 Kroner efter vor Tids Penge.

Dog Katharina fortjener vor uskrømtede Højagtelse ikke

blot som Husfrue, men ganske særlig som Moder og Hustru.

Talrige Vidnesbyrd af Luther give os det mest talende

Vidnesbyrd om det hj ærtelige Forhold, som knyttede hende

til Manden, hvor kjærlighedsfuldt hun sørgede for ham, og

hvor højt han satte hende. Naar en Mand kan sige: »Jeg

er, bliver og dør i Kos over den hellige Ægtestand,« maa

visselig en klar Stjærne af ægteskabelig Lykke have fyldt

hans Hjærte. Af Luthers mange Udsagn,

der ere os be-

varede, skal jeg kun fremhæve nogle enkelte: »Guds højeste

Gave og Naade er at have en from, venlig, gudfrygtig og

husholderisk Hustru, med hvem du lever fredelig, hende tør

du betro dit Ve og Vel, ja dit Liv . . . Kathe,

du har en

from Mand, som har dig kjær, hvorfor du, som andre

fromme Kvinder, er som en Kejserinde. Erkjend det og

tak Gud.« Da hans første Søn er født, skriver han: »Min

Kathe, mit Ribben, hilser dig og takker dig, fordi du har

beæret hende med et saa kjærligt Brev. Hun selv har det

godt, Gud ske Lov, og er mig lydig og i alting til Vilje og

Nytte, mere end jeg havde vovet at haabe. Gud ske Tak,

saa jeg ikke kunde ønske at bytte min Armod mod en

Krøsus's Skatte.« Han sagde ogsaa, at han agtede hende

højere end Kongeriget Frankrig og Venedigs Herredømme,

mere end Galaterbrevet , det af alle Bibelens Skrifter, han

satte mest Pris paa. Han kaldte hende »sin Kathe«, og

endnu i sit Testamente giver han hende det mest ærefulde

More magazines by this user
Similar magazines