mt

booksnow1.scholarsportal.info

32 Napoleoniderne og Statskupet deu 2den Decbr. 1851.

indførelse som et Skridt fremad til «den af to Millioner An-

søgere, Størstedelen af Arrondissementsraadene og næsten

alle Generaalraadene forlangte og af Forsamlingens Majoritet

støttede Revision af Grundloven«) satte Skræk i Gemytterne,

og Rygterne om et Statskup vaagnede atter op. Ministeriets

Forlangende om, at Behandlingen af Lovforslaget om den

almindelige Stemmerets Gjenindforelse hurtig skulde fremmes,

blev forkastet, skjønt den republikanske Minoritet ved denne

Lejlighed lod sin Mistillid til og Antipathi mod Louis Napo-

leon falde, da alene den Kjendsgjerning, at han havde ind-

bragt et saadant Lovforslag i dens -Øjne syntes at bevise, at

han vilde overholde sine Forpligtelser. Anderledes tænkte

derimod Majoriteten og navnlig den Del af Højre, som lede-

des af de parlamentariske Chefer Thiers, Berryer, Barrot og

Falloux. Gjenoprette den almindelige

Stemmeret! Det var

rigtignok at sikre Forsamlingen Landets Støtte, at fjerne en-

hver Frygt for Borgerkrig etc., men det var ogsaa at give

Afkald paa

Haabet om i 1852 at erholde en monarkistisk

Kevisionsforsamling, som paa lovlig Maade kunde gjenoprette

Kongedømmet, og det var jo tillige at slaa sig selv paa Mun-

den. Nei, det kunde man ikke bekvemme sig til! Louis

Napoleon havde saaledes regnet fuldstændig rigtig: ved sit

Forslag gjorde han en Tilnærmelse og Samvirken mellem

Minoriteten og Majoriteten umulig, og samtidig med, at han

ved Forslaget saa vidt mulig vandt Republikanerne og Fol-

kets store Flerhed for sig, fjernede han den sidste Rest af

Forsamlingens Avtoritet i Mængdens Øjne, dersom Forslaget

forkastedes. Dette skete virkelig den 13de November, men

dog

kun med 353 St. mod 347.

Allerede forinden havde Forsamlingens tre Kvæstorer

imidlertid -

foranlediget utvivlsomt paa den ene Side ved

hemmelige Meddelelser af den fortørnede Carlier til Chan-

den anden Side ved et

garnier o;ii Præsidentens Planer, paa

af Krigsministeren, Saint-Arnaud, den 28de Oktober til den

parisiske Hærs Generaler rettet Cirkulære, hvori der dels

More magazines by this user
Similar magazines