mt

booksnow1.scholarsportal.info

36 Napoleonideme og Statskupet den 2den Decbr. 1851.

Efterhaanden havde imidlertid Bevægelsen i Forsamlingen

lagt sig, og ved Afstemningen forkastedes Forslaget med 408

St. mod 300. Kl. 8 bragte Eouher Budskabet om dette uven-

tede Resultat til « palais Élysée», hvor man imødesaa Afgjorelsen

med Haanden paa Kaarden. «Det er maaske bedst saaledes»,

atter sit sædvan-

svarede Præsidenten, og hans Ansigt antog

lige rolige Udtryk, da han indsaa, at der nu heller ikke denne

Gang blev noget af Statskupet.

Imidlertid havde han allerede nu i en anden Henseende

fuldstændig opnaaet det, der tilsigtedes ved Udsættelsen i

September Maaned. Forhandlingerne i Forsamlingen om den

almindelige Stemmerets Gjenindførelse og om det derved

fremkaldte Forslag af Kvæstorerne — hvis Forkastelse eo ipso

berøvede Forsamlingen en for dens Sikkerhed højst vigtig

Eet, der hidtil ikke havde været alvorlig bestridt — havde

nemlig paa den eklatanteste og mest uforbeholdne Maade

overtydet Folket om, hvilke uoverstigelige Skranker der var

rejst mellem de forskjellige Partier i Forsamlingen, hvor højst

forskjellige disses Anskuelser om, hvad der vilde baade Lan-

det, vare, og hvor liden Udsigt

der var for Præsidenten til

paa lovlig Maade at komme ud af Uføret, naar han ikke for-

fatningsmæssig vilde vige sin Plads, hvad han ikke vilde, og

hvad Hæren, Embedsmændene og Folkets store Flerhed heller

ikke ønskede, da de alle i ham — og han selv sikkert ikke

mindst — saa den eneste « Frelser'« paa den ene Side mod

Socialismen og Revolutionernes «rede Spøgelse«, paa den an-

den Side mod Royalisternes « hvide Diktatur« som Forspil for

en monarkisk Restauration. Hertil kom endnu, at der var

vundet en — selvfølgelig ikke ubenyttet — Tid til Forbere-

delserne med at vinde samtlige Officerer, foretage Troppedis-

lokationer o. s. v., og at Maupas og Saint-Aniaud, de eneste,

der foruden Morny og Persigny

vare fuldt indviede i Præsi-

dentens Planer, nu vare anbragte paa de Pladser, hvor deres

Yirksorahed, i Forening med den til enhver Tjeneste beredte

GeneraliMagt)aaa,'j Jtål ;hyiik^ntSQm;belst Tid BitotiWisiåjje fttv ^

More magazines by this user
Similar magazines