Spionen af den fornemme verden

booksnow1.scholarsportal.info

Spionen af den fornemme verden

&40"

V>\


Digitized by the Internet Archive

in 2011 with funding from

University of Toronto

http://www.archive.org/details/spionenafdenfornOOsain


Spionen

af fcen fornemme aSerfcen*

af

Doetfat fra frvanjf

af

35. ^errmantt.

åjøften^attn.

3Tr*?ft i ^loocrcftené Officin rec 3- 5>«»lfcfeii

1853.

TE


ftørfte (Sapite:

Sibyllen.

oVongeriget Neapel Dat for et 3lat ftben atter fommet unber

fin gamle Jtongefamiliey (Septer.

ftetbinanb ben ftørfte, eder om man better bil Serbinanb

ben frjerbe, fyavbc paanty befieget fine ftoifæbreø Xtone.

2)?urat* vtbbetlige Cfyopee, ber jlmtcbe3 paa $tøo$€>frantM

bteb, ben 13be Cctober 1815, fcai>be forøget be poIitijTe Otc=

pteéfalieré' blobtge £iftorie meb et jlummelt (Sapitel!

$>et oar bengang OJejUutationetneé' ^eriobe, Itgefom bet

nu er SHeSoIutionerne«.

Dm kationerne t)aoe Punbet i?eb Styrtet, brifte oi oé iffe

til at afgjøte.

£uboig ben Qlttenbe regjerete i ftranfrig.

2)e -forjagne konger bemægttgebe ftg atter paa atte

fjerner og Jtanter be Jtroucr, ber enbnu tåre lunfne af be

plebejtfle ^anber, fom fyaobe Saauet bent!


^otfanb, $reu£fen og flere kongeriger i bereå mægtige Jtføer,

l)at:t»e be føret bereé Slugt til £anbftr;gtigr)eben8 Sanb og

jlaaet neb vaa ben golbe flippe, §oor be s

Mierebe, liig ubarm=

bjerttge ©ribbe, martrebe en np $romett;eu3 , ben 33erømtefte

blanbt ben npere £ibé 33efeirebe.

©uropa inbaanbebe i lange 2)rag en SrebS* og Sftolig-

t)ebø[uft, fom beno gamle, t)ioenbe £unger pare blegne af*

pante meb i femten Ærigéaar.

(Sarneoatet i 1816 bebubebe f!g for Neapel unber be

meefx flraalenbe farcer.

bibelen i begge ^ictlterne Berette jtg paa at tiI6ringe ben

i ftrpb og ©ammen, i bereS ©læbe oper en JHeftauration, fom

gjengao bent bereø Xitler og B'orrettig^eber.

£oab bet neapolitanjfe ftolf angif, bet meeft letflnbige

&ol! paa ©ubS grønne 3orb, faa belaoebe bet jtg paa at t;ilfe

be forflcebte férceftencerå Q}ogne meb £nrraraab og Subeljfrig

paa 3?eien gjennem Solebo* og (Sfyiaiagaben, affurat ligefom

bet t)aobe t)iljt be fongelige ^araber, t;oormeb 2fturat, bun

t^eatraljte Jtonge, forIs?fle£>e fine UnberfaatterS £re*gt)eb og

iftpégjerrigbeb.

2>en 20be Sanuar 1516 r)aobe Neapel ligefra borgen*

fhmben plantet Ooergtoen^ebenø 93anner. Muntre fanfarer

Hang fra 2#onte=(£aI$ario til $orto=$enbino.

dn bobbelt Øtceffe «ftjøretder ruftebe langfomt gjennem

£olebogaben, og kafferne, t/oormeb bemcelbte SSogne Pare

opfplbte, ubcerlebe en £agl af (©uffergobt, Oranger og 331om=

-fter meb £itj!uerne paa altanerne.

SDiéfe pubfeerlige Æampe finbe ligelebeé


Siirfløøet tf be førfie, be pragtfulbefie 03 be frørfre S^eatre i

letben! ...

@t 2fta(feM! ... di 93at opffcjt a giorno , fjoor kongen

og hoffet t)aøbe Ioøet at fomme!!!

£øilfen Æappeltyft maattc bet iffe øceffe i £atibené øøer*

fpænbte fjerner!

9Ut fyoab ber fanbteø i Neapel af rige SIbetåmænb og

SKobebamer af delten looebe at gjøte Ijinanben (Rangen flribtg

i $ragt )paa ben glimrenbe Sftat!

(Snbelig fom ben, benne 9lat, ber faa IængfeUfulbt øentebeø

af ©tjferne, (Soquetterne og btn pyntelige


meb nføaligc totter; tbi intet (Stob af ben frem= og iilbagc=

ffrommenbe 3W«ngbc formaaebe at abjlille bem.

S)cn neapoltranjle $oIict)inel bar Sntet tilfatlebé meb fin

(£ollega i 3'tanfrtg.

£et et et (sfagé Sonbemanb meb t)pibe £olfe, fem i mislige Ctebliffe albrtg forlabe bere3

herrer.

dramaet befanbt flg paa bette (Sranbpunft, ba en nty

9Begioenb,eb inbtraf og fovegebe XUputnti ^ntereSfe.

Qt fruentimmer , fcpiS ftigur alCeleS ffjulteé af


agfen, og af fcciS Slnflgt man iffc faac mintjte © ttnt baa,

ben afjtyeltge 2Ea(fe, banebe (tg 93ei gjennem ©faren og flot)

plubfeligt foran be fire Ubefjenbte ...

„©ignorer $ulctnetfer," — fagbe t)un til bent — „pen

3 tibe faameget om Qlnbte, faa funbe bet maajfee glcebe @ber

at faae libt at v\kz om @ber felt) ... og ben Weiltgfyeb (!al

jeg meb ftornøielfe paatage mig!"

„3a," — fagbe ^ulctneflen 9h, 1 — „©ibisen fra

(£umæ er ibetminbfte gammel nof til at fjenbe ftortiben! ..."

„Onbffabøfulb nof" — fagbe Vlt. 2 — „til ( at opbigte

S^utiben!"

„£er nof," — fagbe Sftr. 3 — „til at forubflge fttem*

tiben! ..."

„SKen iffe frcef nof

— fagbe Stor. 4 — „t^t

til at omtale,

»eb ©langen

fcoab ber

$tytf>on!

angaaer oS,"

»eb bet førfie

Drafel/Jber iffe behager OS, (futte fire fraftige Slrtne fore 2>?e=

gæren tilbage til $luto3 (Hige, t/»or t)un [muft bnrbe »ære

bieoet!"

„$eb £efuba!" — ubbrøb ©ibisen — „fee mig til be n«

fræffe;$ølpere, font mene, at be alene t)er tøa&e £©U til at ligge

unber Skafferne og læfe i oore fjerter. «$uff »el paa, mine Metrer

©pottere, at fyoet t;ar fin Xour i benne $erben ... ifær i ben

majferebe! ... 3eg t)ar netop f orlabt min ©rotte ijGumæ forat

tage £æon ooer ©ber for (5ber3 @pt;bigl?eber mob biéfe ®obt*

folf, og »i (futte nu fee, om een £l»inbetunge iffe fan fyamle

op meb fire SWanbfoIfetunger ... feto om bet faa er fire $ul=

cinettetunget!"

„2)et er rigtigt!" — jTreg Sftængben — „£oermanb fin

$our! ... %a\ ftit, ©ibtytte! 93tr;b 2)ig om Sngcnting, »i

(Tutte nof beftytte 2)ig! ... ©fjær Iø3 paa ^ulcinetterne! ...

3)et er fun ©jengjæib!"

Unber biSfe Ubraab fra alle hjørner af ^alen traf Sttttt*

fen flg tættere fammen om be Ubefjenbte; og man faae af be-

re« blege Sæber, fom kaffen lob fri, at be befanbt flg i t;ef*

tig ©inbébeoægelfe.

„fror bet frørfte" — »ebbles ©ibtytten — „(lal jeg ftge

@ber biéfe r;emmeligr;eb3fulbe ^erfoneré 9tone ..."

©iig , ; frem! ftig frem!" — jtreg SWaSjen,


„Seal jeg bfrnceji fortætte (SDer Hfcr om bereø $rtoatlto,

bcreø hemmelige flaner, bcres 5)})ber og Safter?"

„Saoift! id 1 -..'" — brølebe Stilrente — „iforr £a*

fkrne!... bet er bet SKetfomffc!"

„93elan!" — fagbe ©ibtjtten — „ben #øiefie af biøfe

fire Ubefjenbte, førfi

i (Hang, tjebber . . ."

i £enfeenbe til Segne. . bernæfi ogfaa

3 famme -Øieblif og Iigefom bregne af en ftjeber fltøngebe

be fire $utcinetferé 3lrme jlg fammen og bannebe en øttng,

t)oori ben fiaføtø be pibflet Qlnbre meb elanger ... 2)et oar Otetfcerbig*

tyeb, og SKaSfernefi Otetfceibigbeb er alrib frygtelig!...

Sneppe t)aobe Sftængben fattet *£ulcinefterneø v&enflgt, neppe

anebe ben, at ben mlbe gaae ®ltp af fit ©fuefpil, og at man

føgte at rane benø ^ooebactrice, førenb et alminbeligt £ur=

lumfrei opftob, en i*aoine af kaffer ttæltebe jlg løg paa be

Ubefjenbte, føgte at abffttfe bereø uabjfttteliae 5irme og at om-

flirte be fire menneffelige 2)?ure, i l?oiø SPHbte £eren forgjee*

oeø oreb fig...

$lubfelia,t lob en ni) dummet, en Rummel af en mere

frebelig SSejfaffen^eb, flg t)øre seb £osebinbgangen til £f)ea=

tret . .

.

2>e magtffe Crb ... Il Re! gjenløbe unber


Ienbe af Subeler, ftntyffet meb alt bet f^tpelige 5£ant, bet, man

fifle t)sab man &il, tf fe bibtaget gibet til Stationernes Qlg*

telfe for bereå Æonger!...

£)en plubfelige £>iberflon , fem

SrøonarfenS Qlnfomfl for*

aarfagebe, gab ©trtben mellem Skafferne rg $ulcinetferne et

t)eel anbet Ubfeenbe; ©eiren ttlfalDt uben ©barDjIag ©ibfl*

nceonte og obetlecerebe bent ben bumbriftige ©ibpUe, font lob

til at bare mere forunbret enb fortræffet obet fine ftotfoameS

plubfelige ftorfbinben.

2>e fire $ulcinelfer bentyttebe flg af benne Dmftænbigr)eb

til at inbfnebre ben lerjenbe Sfting, fcboti bé t)oIbt bereS Sjenbe

inbefpottret; berpaa t)æbebe be t)enbe op i bereS Qlrme, fotlobe

^Balfalen og naaebe en af be Ubgange, t)bot Xramgjlen sar

minbre ftcerf. ftaa Øie&liffe efter rultebe 6ibb,tlen t/urttgt benab

3Seien til (Sajtel*la*9fcare i fortræffelig 93erlinerbogn, r)boti fcen*

beø SftanSmanb t)abbe platfetet t)enbe.

$il ftorttaring af ben bumbriftige 93ortføreIfe tjener, at

^elttnben gobbiftigt fønteS at finbe ftg i ben, at if fe et ©ftig

unbflap t)enbeø £aber, iffe en ©ebætbe ttybebe t)enpaa 2ftob*

ftanb.

Sftaajlee fyabbe bote bumbriftige $ulcinetfet i mobfat £il*

fælbe grebet til bolbfomme SØMblcr... men felb om bet fcasbe

oceret en tilbedt (Slffetinbe, Der ftogtebe fra en ffinføg ftormijn*

DerS^uuå, funbe t)un itfe billigere §abe føiet flg i 33ottføreIfen,

enb ben gamle £er gjorbe!...

(sftet en Xtmeé Æjørfel fjolbt Rognen foran en trægruppe,

ber bar faa teet og jfummel, at bet næftenbeelå bar umuligt at

opbage en Saage bagbeb ben,

23ebt l aagen ftob be fire Ubefjenbte.

Xo af bent t)jalp meb megen £øji'igr)e& ^eren ubaf ©er*

Unetbognen og førte fcenbe inb i en ©aarb, font bar Belagt

meb SWarmorfUfer. • £>erpaa ftege be opab grinene paa en g) Der*

trappe, flcebe gjennetn en flirlig ftorfal, ber optyfteS af frafler

i 33roncecanbelabre, og traabte tilfiDft inb i en ©al, t}bt6 Ub*

feenbe funbe bringe %olt til at tobte om $erculanum3 og

Pompejis Unbergang, paa ®runb af ben SRøiagtigbeb , t)bot*

meb bette beføubetlige QSærelfe gjengab be to berømte 93ber$

©tlil, SitruS og ©æregenfreber.

S*ionm af ben fernemme ^erben. 2


10

Xc)t Stilretningen etter rettere ©jenoptcffelfer. af bet an*

tife 6eljfaføttt 2?orb meb prægtige dummer og 2)riffefar af fatnme

(©lage, tysoti forbum &alernet= og


il

„£etfet tf fe jeg!..." — fagbe ben Bnbeit.

„jetter iffe jeg!..." — fagbe feen Srebie.

„2)a ciibe jeg t}a?e ræret minbre fatn?itttgbebéfulb," —

fagbe ben frjerbe, — font lob til at tære ftormanbeu — „tfci

r?eb ben føtfle (Staoelfc af mit SRftO« oilbe min £olf rccre faret

ubaf ©feben, cg seD ben fibjte mere foifcunbet i SRrgarenØ

SBr^fl!, .."


12

Xilbvuxt, fom betragtede bente gjennem bcreé 9J?ajJer meb

SBIif f e fulbe af »atm 33eunbting og alebenbe 9}t;8gjerrigt;eb.

,.$@re ben, fom æreé før!" — fagbe t)un bentenbt til

SKonteleone — „Sereå (FrcettenceS oelbefjenbte £eltebebriftet

ville vi fotbigaae. 3eg baber alt brab ber et fottæijtet! . . .

og bebragne 3(Sa,temænD , forførte ^>iger, JDuetfet, t)?oraf 2)e

fiebfe er gaaet ub fom ere3 férceflence!"

„.ftjærligbeben! , . ." — fagbe ©recen, ibet t)an foer fammen

af Doerraifelfe.

,£a! ^al" — tebblev la ftelina — „2ftonflgnore begtyn*

ber at faae bebre Sanfer om £eren!... 3a, Æjærligfyeben,"

— vebbleo t)un — „ben

lenbe $ige, bci3 Prober iffe er langt fyeifra, inCgtyber 2)ere3

Grrcetfence . . . 2J?en ben Jtjætligt)eb blioer iffe beelt . . . man

fragter for SrøonftgnoteS Ubejtanbigbeb . . . men meb Uret, tt)i

benne ©ang eljfer 2J?onftgnote for >2Uoor!.,.

iftu til alvorligere (©ager . . . 2)ere3 ftabet maatte unber

darl ben XrebieS dtegjering bete meb ftt Jpooeb for fine op*

rørjte flaner; Jtong Sfturat tilbagegao Sem $>ere3 5'fcDrene-

gobfer, ©rev Støonteleone . . . 9ften nu bar arvingen af ben,

fom berøvebe 2>em 9Ut, atter befieget ftn £rone . . . og £e

confpiverev mob gerbinanb ten S'ørfxe, ligeforn 2)ere3 ftaber

confpuetebe mob darl ben irebie!... Se biger efter 2@re3=

pojter cg (Jmbeber, fom ftetbinanb albrig tilftaaer (©ønnen af

ben ^alébuqqebe $aa (Safiel b' Cvo."

„Ufanbbeb!../ utbrøb 3Konteleone ube af ftg felo , ibet

t)an rev 2ftajTen af — „jfjambig Ufanbt)eb! . . . et faabant £5ie=

meeb vilbe oare forbrpberijf, uvatbigt... 3eg t)aber frerbinanb,

forbi t;anS ftaber fc;ar mtyrbet min gaber! . . . 2ften bvab jeg , t)vap

Sari ben Xrebieé Slagtoffer tragtebe efter, bet var iffe 26re3*

pofier og (Smbeber, men vort fta ,

brelanb3 ftrit)eb og ©tor*

Ut\...»

„Xv*!" — fagbe la følfod — „halvparten af bette


13

temaal tilte tore ntt fot Jtong ftetbtnanb ben frcrjteå

politi til at fatte £em tinter f&olt og Sern! ... «§uff paa,

r)totlebeé bet gif £>ereé ultffeliqe ^aber!..."

„2J?en btab femmer bet 5)erø teb," — ubbrob 5ftonteIe-

cne — „Støn, fom ntø tilbe fftige mine ^emmeligfyebet ub

paa 2Jiaf?ebattet i 6an-darlo og futte mig blot for mine 5jen=

berø ©ftetjtra&elfet?"

w (5r 1te ogfaa tt3 paa, at bet tot min £enflgt?" —

fpurgte (Sfuefpitlerinben fmilenbe — „XaalmoDigbeb! . . . jeget

iffe fommet t;tD forat ffjule ben for 2)em, 35 e f!al ftror erfare

ben... 2tfen fotfx og fremmeft maae (SbetS fire SK ajlet folbe..[.

2)e t)at gjort ^egtnbelfen, SKonteleonej 2)ete3 23ennet jfutfe

fnart folge Stemplet."

„£oab funbe t>et nttte, at jea, ftjulte mit 21nfigt, ftben

2)e bog bar gjenfjenbt mig?" — fagbe ©recen.

„2)eteS SWajfe" — ftarebe la fcelina — „ffjuTte $>em Uge*

foolibt, fom 2>ereS £ebfagere3 jfjufe bem for mine Sine! . . .

„(£ muffe XpbjTet! . . ." — tebbleo bun bententt til en

af be tre ^ulcuutfer — „lab oé fom fee bine blonbe hoffer

og bine Haae jØtttc . . . £et er nu fire $lat flben, 3>u forlob

llniserfhetet i ©ettingen, mcb £otebet og fjertet opftyibt af

be ufalige £ætbomme, fom cæbnebe @anbé Qlim meb 6ntgmor=

berbolfen og bringer bin æble og rene Statur til at fortilbe flg

i umulige Utopier! 2>u trømmer om en alminbelig Ucjceoning,

jfjønbt SWobct, ©eniet og Jtlogten ingenflnbe fan unberfafteS

bet retolutionaire UbjcesmngStøftfm; tt)i ta er netop bem, bet

jljcenfe Støagt, Sftitgbom og Slnfeelfe tjen ^erben , og ifytab 3

flftetolimonSmanl) enb ajøte, faa til bet tæve ©bet en Umu-

ligt;eb at forebpgge bet! . .

.

%xo mig, frrcbetif Slpsfcerg, bin Sabet, ten ættætbige

©ogneptcefx i (SIbogen, til fole flg langt ftoltere af fin (søn,

naat fyan antenbet fine (Sonet til at læge flt ^obrelanbé bio*

benbe un til SKontdeoneé anben


14

6taltbrobn: — ,f>u, font t;ar en faa elfftltg blotet, 5>u, t/oié

fjerte er faa reent ocj blibt font en UngmøS, b/oilfen onb Qlanb

bar funnet gjøre 2)ig til 93auftj?i for en (Sammenfoærgelfe, til

SKeblem af et af te frygtelige fremmelige (Seljfaber, t)oot man

thiabe fætter flt ^to og fin @jælefreb paa @ptl?

£amf paa bin Sftober, Xfyabbeo . . . t)m $)ag, ftcengjleté

Ok-vte aabneftg for frenteé @øn, inlle ©racene ^orte luffe flg

efter I)enbe! . . ,"

Sbabbeo Ørotfero afiøjle fHltienbe fin Skaffe.

,,errer," — fagbe 23icomte b' ^arcourt,

ibet bjn fslebe fin SKaffe mob loftet — „ifjeoroel jeg bleo

Sibftemanb, bl^ jeg tog iffe 6tebbam!.. . 2a 8'tltna for=

fjæler mig!...


15

bum not til at Pteb?3 pta §enbe tcrfor . . . faamegetmere, (om

$otttaitet iffe mangler &itg$eb, ftisntt t»ct ingenlunde fan faU

beS fmigtenbe ... og ter er betfor mit inbeiliafte Jønjfe" —

tilføiebe yan, ibet ban itebiøb |Ig paa bet ene *ftnæ og ftyéfebe

$riira?onna'en paa 4?aanben — „at bept[e min Sjaler, atjeg

iffe minbfte Sftaabe et firøbt paa t)am."

„3eg oentebe mig intet Sfttnbre af en franj! QlbelSmanb,"

fagbe la ftelina — „9?(otnften af ben Qlbel, ber er befjenbt

oset bete letben for fin Øtibbeiligbeb og £øoijfbeb."

„Q3icomte," — ubbvøb 2)iOnreleone, ibet han ftanbfebe bet

unge SKennejfe, font ftob i begreb meb at føre 2)tiffejfaalen

tit ftne £«ber — „benne Doinbe t)at viftet ftyrte 08 i Ulyffe,

bun bejlbbet »or £emmeligt)eb ... og imorgen ben 2>ag t)ar

t)un maaffee angioet oø! . . ."

£a ftelina ffiftebe ftatoe; t)enbe3 blibe og fmuffe Qlnjtgt

bleo møtft, og et Syn af frænfet @toltt)eb funfiebe i t)enbe8

JZHne.

„(Srcetfencet!" — fagbe t)un t)øittbeligt, ibet y-un reifte flg

m;b Srøajtftæt — „nu et Diebliffet fommet til at mebbele 3) em

min em ten ©eooeggtanb,

bet t)at fotanlebigct »ott iDiøbe:"

„®teo Srøonteleone et, fom anflaget for (Sonfpitation mob

Æong Setbinanbå Otegjeting, nu i tte 2ftaanebet bleoen efter*

fpotet af bet neapolranjfe politi; fefo t)an6 Q3enner ete mi$-

tcenfelige. Dg tmebens (Enfyset antager ©teoen fotat fcæte

i @iffert)eb og ube af £anber, tøm jeg igaar, at 2)e afle tSire

meb erempetføé 2)tifiig(?tb baoe fattet bet forfat at trobfe 2>eteé

gjenber paa Øftaifebatfet i ©an=(£ailo!"

„93ott ftøtfæt øat mere enb ligefrem $tob§, ©tgnora,"

— ubbiøb Støonteleone — „si fom for unber en beffpttenbe

9$a(fe at forfatte bet jtøoe golf, t)oilfe Otettigbebet bet bat gpl*

bigt Ætao paa."

„SDe fom fotat flette 5>eut i Sotbætselfe!" — ubbtøb la

geltna — „jeg otlbe ftelfe £>em peb at benlebe be Omfang*

flaaenbeS Dpmcetffombeb paa mig. 3eg t)aabebe, at Srubjlen

om at røbe 5>em for ben fottøinebe Støængbe jlulbe ftanbfe

JDereø ufloge Otfeftcøm, og bet »af faa langtfra, at jeg fyavbt

iftube at fottaabe 3)ete* Srtcøanito, at ftte ubefjenbte Stone


16

ftobe i begreb meb at untjltppc mine Ssber, ba et ^eibigt $ta?

afbrøb bet failtge Optrin."

„Selma," — fagbe Øftonteteone — „renere og ujf&lbtgere

(£fc;arafterer enb min, for dremcel mine unge fenner ftreberit'

pg Xbabbeo, funbe maajfee fæfle i l ib tir ben Obman, font $>ereé

frugtbare ^antaft bar unbfanget; men ber mangter een $ing

fer ar gioe mig Sntereéfe for ben, og benne ene Xtng er


' 17

ffa&e en af te fire U?ennerg fcuWfc, og faarnange g)nbia,l)ebet,

en faa f ofteltg


ftc ©rat«.

18

i!a ftclinaå iiljlaaelfe maatte tetfor omrajle bem i t;*ie*

2)e ftobe i begreb meb at tale og gjøre Snbflgelfet mob

©angettnOenS flrenge -iBcflutning, ba et ftærft ©lag, efterfulgt

af to bump et e, gjenløb $aa ben tybte .§uu$bøt.

2)e fire fenner uboerlebe et ængiieligt 93Iif . . . ©anger*

tnben§ Æinber bleoe mannort)oibe.

„J&oem fan tit octre $a>x benne $ib af batten?" — ub=

btøb £fyabbeo. -

„SKaajIee en Prober af SSentaen i (£aftcM^-2tfate..." —

fagbe Sreberif Qlpéberg folbt.

„3eg {Tal fee ab;" — tog 33icomte b' £arcourt tilorbe

— „jeg aabner fun meb oelberaab £u, og ifalb t)an gioet mig

JiMener."

23icomten gif.

„©ignota," — fagbe 9ftonteleone, tbet $an bøb fa ftelina

Qlrmen — „oi tytot fun t)er et fattigt SWaaltib for ©ammen*

foorne at tilb^be 3)em; men tul 2)e bele bet meb oé, ffjønbt

bet s?ifinof ingettlunbe er £em uerrbigt, faa ffal bet *?ære 08

inbeilig fjært . . . Dg ba forreften" — tilføiebe t)an jmtlenbe

— „en af oS et faa Ityffelig at b!i?e eljfet af 2)em, og bet

folgeligt Iigefaa gobe fan ocere mig, fom en af mine tre fen-

ner. .. faa sil, i bet SilfalDc, jeg et ben Ityffalige £)øbelige,

ben (SIffebeS Sftaaltib altiD oære bet bebfte »JWaaltiD . . ."

©angetinben gjorbe en taffenbe SSerutgelfe og fatte ftg

»eb ©iDen af barn, 2lpé6erg og Xt;abbeo fulgte ©templet.

Støonteleone traf to $ifioler opaf fiommen vaa ftn $ul=

einetfatrøte, fpænbte bem og lagbe bem oeb ©ibeu af ftg

„Zat cé nu fpife! . . ." •— fagbe fcan,

%an jlog vaa en Moth; et tyottyctng bleo flaaet tiljtbe,

og en gammel SWanb traabte inb.

. . .

„2)et sat ta fyelDtgt," — fagbe ben S^Iigtfomne t)en*

oenbt til ©reoen — „at £e enbeligt funbe bcflutte 2)em til

at falbe ^paa mig!... 3eg troebe faa ©fam, at 2)e flet tf fe

tilbe have SRoget at fpife inat ! . . . 5^et et ogfaa £ib at gaae til*

borbé ! . . . Whn foat £erren,

Dg

faa fofge t)am ©oer.be, flger man

for et gammelt Drb!.. .

bet et SlftenSmaalttb" — reb*

bier ben ©amle meb et fmeiteligt 93Itf ^>aa Sorbet — „fom


19

\eq bar gfott uiig faamegen %l\b meb ! . . . 3eg, JS)fl Bovfcctre

i oper et 5larbunbrete base cæret £uuéc)oPmefrre i ben 2tfon=

teleonjte familie, og (om plager mig ibjel meb bet elenbige

Æoffeembebe, flbett Slroinqen af bet berømte ^uu6 tffe t/at

anbre tjenere enb gamle ©iacamo!"

„6ee ber, ©ignora," — fagbe ©repen, ibet t)an gjorbe

la frelina opmærffom paa ©iacamo — „ber er en af £eomn=

gerne af min forbumé £erligt/eb ! . . . ©iacomo er baabe min

tjener og min 99tumoa8fe . , . @ommetiber er Ban en meget

tarselig ijener, men til ©jengjælb altib en fortræffelig 99rum*

baéfe. 5)et er et privilegium for gamle tjenere og gamle

SBenttet, og ©iacomo bar i mange s

21ar pæret Begge JDele."

„QSicomte b' £arcourt blioet længe Sorte ..." — fagbe

Qlpøberg.

%an reifte ftg og gif ub.

„$>ette «£uu3" — cebbleo Sftonteleone benoenbt til a bet ligger mellem Neapel og (S fiel-la^are , t/at jeg paa

©frømt afftaaet bet til en forbenpærenDe Æjøbmanb, ben brase

dietro ^ignana, men i Q3irMigbeben til . . . en af pore ftorbunbc : -

fæfter, og t/er, i benne afilteS £eel af SBpgningen, finter jeg

et flffert iilfhtgtvfreb mob mine g-jenberS ftorfclgflfer."

Steberif $lpéberg fom ligefaa Iibt tilbage, fom 23icemte

b'^atcourt.

„Støonieleone," — ubbrøb Sbabbeo plubfeligt — „bet er

befpnberligt, boer pore fenner blice længe borte."

£babbeø ilebe ubaf 93cerelfet, tbet t/an fajtebe et ubtrpfé=

fulbt ©Hl til la ftelina.

„£evt ©rese," — fagbe ©angerinben i fixrt 33eoægelfe

— „finter £e itU, ligefom $t)atbeo Otomo, at 2>ere3 to SBen*

ner blioe længe borre?"

„§ignora," — fcarebe SKonteleone — „2>e blegnebe, ba

b'^arcourt gif . . . 2)e røbmebe, ba 2tpéberg bortfjernebe flg...

2)t ffjæloer nu, ba Xbabbeo forlaber o§ . . . €>fulDe Xt/aDbeo

pære ben tyoretrufne?"

3 famme jØtcbltl ftøt be tre %>urpurbørforbæng i


20

2)enne ftytebe meb ftnc ^iftoler paa be to ncfrmefi ©bitter

men intet ©fub paafufgte. . . frcengftubtei par taflet af! . . .

2a ftelina falbr i 9lfmagt!...

„GSft! ei!" — fagbe ©repen, ibet t)an betragtebe benbe

meb ftfrfie Æolbblobigt;eb — „bet laber til, bet er mig, t)un

fiffer ! . ..*

&rebie Gapttel.

„frølg meb os, $ttx ©reoe!" — fagbe 'ftormanben for

©bitterne til 2ftonteleone.

w %\)Vt Æatabineret mob en afoæbnet 2J?anb, mine £et*

rer," — fagbe ©repen — „bet er en ulige Æamp, og jeg er

betfor patat til at følge meb $)em; men fftfl tittaber £e"mig

»el nof at føtge for ben befoimete 2>ame ter? . . ."

„5eg fan iffe tilfraae 2>em et enefte Srøinut: mine Orbrer

ere beftemte, og mine Minutter talte! ..." — foarebe 8or=

manben for ©birtetne.


.

£an begreb, at t)an iffe Pat Bleven arreftetet alene, cg

at t)ang unge 93ennet t)aobe fat flg til Sttobpcerge mob 6bir*

rerne fotat forbpbe bem togangen til bam.

2Een dampen fyapbe ubentcirl fun pæret fort; tt)i intet

Qlttatmjtug forftprrebe SRattetri Xaiti$eo...

alting par fyemmeligfyebéfulot peb benne 3?egiPenfceb.

dn 53ogn pentebe yaa ©repen; t)an gjotbe ingen $an=

jleltgt;eber peb at flige op i Den!. .. Slanten meb ben jern*

fafte CBiCtie t)apbe inbfeet, at Sftobjtanb fun stlbe pære til 6fabe

for t)am! $an fattebe flg betfor tilfpnelabenbe i fin 6fj«6ne

og ooetlob ftt legeme til fine 93erogtere, ibet t)an forbeijolbt

flg fin


n

gjengitfe en Slførrelfo man maaitt antage for brufnct i 3?lcb=

ffrømmene fra 93.

hemmelige 'eelifaber famlebe ftg unber S^attn af 33en=

ta'er i QfurovaS fovfijetttge £anbe, og darbonatiémen opfxcb i

Stalien.

^oretmcenbene for benne $roraganba føgte at firår at

ttinbe £ilt) een gere Blanbt be HWtSfernøiebe og Cffcene for J?on=

gemagten.

SJtonteleone funbe iffe unbgaae bereS Cpmærffomljeb.

@om perfonlig gjenbe af jlong Seibinanb, oprigtig $en af

liberale ©runbfætninger og stel ©labe b;rebt til at opoffre

93tytb og Øfatttf, liqefem faamange franjfe Qibelémænb i Oøt

førfie dteoøluttcné ;2)iorgenrøbe, forat Bringe en @ag til at tri=

umfere, ter ingen af 2>efene anerfjenbre, — bfeo 2#ontelecne

bit fine 9lnjTueIfer, flt STOob og ben Seftcmte Sfyarafteer, Ijoor*

paa t)an fyaobe gtset faamange QJeoijer, en ocerbifulb férobring

for bet ni?e @amfunbS Qlroftle.

2)e forfømte intet SMbDel til at tutftte r)am til bet, og

bere3 23effrabelfer fronebeé inben føie Xib meb £elb.

tfotført peb ben fremmeligbebéfutce 2ftagt , man

Iagbe i

t)ané £ænber, ueb £anfen om at baue £aanb cg £alé ooer

(SamfunDeté Støeblemmer, at funne lebe ffjulte Støaéfer, ber

j!itlbe fcette ftg i *BePc?a,elfe $aa bane 3Bub ,

at funne bringe

te 51njfuelfet til at triumfere, bctS 5J?artpr r)ar.3 ftaber far,

— moCtog 9ftonteleone ben farlige $cfi font DoerprccftDent

for ^enta'erne i kongeriget SQeacel!

©aalænge (Sarbonariémen befantt ftg i embrtyontji Xilfianb i

(Furopa . . . faalamge man Slot Sejijcrfttgebe ffg meb ben fom

en bunfel 2)?t>tf;e, ber iffe berørte Jtongerne . . . faaloenge man

iffe funbe tillægge ben et Wlaai, — ha?be frefter 3ngeu nogen

Qlnelfe om bene 2ftcgt . . . 2£en ba ©tften bavbe inbfneget ftg

i


n

fbft t?at berfer meb ©orglø'beb, ja nffjlen meb fiffjegbl-

bigbeb, at politiet i Neapel mobteg ftne ©pioners CBeretiun=

ger angaaenbe be hemmelige @eljfaber, fom bannebe ftg runbt=

omfting t kongeriget.

33emæibte £tgegHbigbeb fom i lang Xih Sftontefeone tiU

gobe, og car if f e en Dmjiænbiabeb iuDtrujfen , fom oi fenere

jlufte omtale, faa silbe maajlee SBagteti af en Qlnffage for fiioS*

foibrtybelfe albrig treere lommet til at tt;nge paa tam.

Rognen, |tjeri ®reo SWonteleone befanbt ffg, rullebe bur*

tigt cfjieb, fnart paa fiaoaen og fnart paa Sorten. £>en for*

ffjellige 2$b af hjulene paa SorbSmonnet oilbe §aoe oætet

paafaibenbe for be ftiejteé ©ren, og enb?er QInben i en Iig=

nenbe (Stilling barbe jlffert meb frænbt Dpmcetffombeb lagt*

taget' oen -2>ei, man fulgte.

2J?en ®reuen3 (£inb rar orfplbt af alvorlige Xanfer.

«§an3 ftccngjling, maajlee bane £øb, fulDfajtebe for lang

Xib be flaner, §an troebe ^ulbbprbelfen nar... %an faae i

ben nære ftremtib kongemagten banlpjt fra SReapel og o fløjl

af en af be glimrenbe republifanjle Utopier, ter ere faa jljønne

i Xt-eorien, men faa oanffeltge, ja maajfee umulige, at bringe

i Qlnoen&elfe.

3)e3uben følte t)an ogfaa et bjemmeltgt ©amoittigbebénag

i fjertet. Srøonreleone, JfZJDfelbeben, Ubfoæcelfen og Ubejtanbtg^

fjeben i egen $erfon, £acbe for fort Zib flben gjort 9lffalb

$aa ftt tibligere £to, affooret ftne forrige $ilbfarelfer og iført

flg

et ntyt SKennejte ; og ©runben bertil rar en Æjauligbeb, faa reen,

faa btyb, fom bet car ben førfie, bang Maferebe fjerte nærebe.

(Sn fortrtyllenbe Ungmø, en bejfeben 5?iol jfjult mellem 23lom=

flerbuffene i ben fmuffe glceffe (sorrente, fyaobe becirfet ben

^lubfelige Soroanbling, og Ungmøen par en (søjler til £bab=

beo Otooero, bet oaffre unge SDtennejfe, fom teb f!t Q3enjTabé=

forbolb til 2J?onteleone oar bleoen en iorig Xilbænger af tjané

farlige £«tefætningcr.

3Seb at træffe barn meb ffg i ftotbærreljen bragte Støon*


u

teleone frøobeten 09


25

fif? Ørerærbigbeberi $ertiffan&S ti, jogte jeg al unbtrage mig

te (SfteTJua&elfer, forfor jeg Heo ©jenftanD, faaoelfost fø[*

gerne af at blise piffet for en mig fienOtligflabet Sonder...

SRen t»a jeg nu er £ete3 8'ange, ua iuaber jeg, at man otl

bavt ten ©eb!?eb at tintenene mig om min S'orot^belfe, forat

jeg fan oiDe, foat) jeg Bar at bolte mig ril..."

„3eg er iffe iTereé bommer, £ctt ©reye," — foarebe

Somman tanten — „en Otet jfal fammentræbe forat fetbgmme

eller fritjenbe 5E)em; mit £oevo er blot at tage oare taa 2)ere3

(Srceffenced $ etjon og førgé for S)ere3 Somj?benfcebct. 2ften

jeg maa tintenene #ert ©reoen om, at 3)e eil bltoe fat teen*

fomt ftamgfel, at alt ©amqoem ni cette 2)em fotbubt, og at

tet er føtfte og fttite ©ang, jeg §at Den 2@re at prcefentete

mig fer 2)em."

„Q3efan, min £erre," — fagbe SJconteleone — „£>e maa

følge SDeteS Ctbre; jeg fyar iffe mere at ffge £)em. H

(åommantanten r;tlfte atter og bottfjemebe ftg.

ir ^]jetro!" — jfteg ^otmanben for €?binerne — „etQU*

ting parat?"

„3a, alting er parat," — foarebe en ©raofiemme, bet

ftynteå at fomme fra 3otben§ 2)5?6.

£erpaa fom et mot6^teIigt -pooeb tftføite i en Jtjcelber*

lem, ber rar an6ragt mellem Slifetne i ©aarten.

„2)enne_.'.93ei!" — fagbe tfotmanben for (SMrreme til

S^onteleone, ibet t)an pegebe paa guflet.

*§>an tog ejt gaffel og gif foran ©teoen.

2ftonteleone fulgte oagefrer ^m... en (steentrappe, bet

lob til at roere ntbugget i JUippen, førte neb i 2)rj6et.

SKonteleone fteeg neb ... to (Sbirrer gtf bagefter.

IebeS lagbeé to^unbtebe £ttn tilbage unber 93eilebning


hin 9 !

26

2>en pat ilhbeftominbre Sftaalct for. ben rsbjomme S«i*

SSjetro tøfle et flovt Jtnirpe SRøgler fra fit 93elte, fra! en

af bem inb i et S&fgletøil, ter »at ufønltgt for ett)pert anbet

Tie enb en frmgeøøgtctS øg bragte peb £jcelp af et bpgtigt

(sfuiretftøb et ubpre Æltppeftpffe til et brete f!g vaa ftne rufine

£ængfler meb tlDeparélente $øi»en: et lille dammer, fpagt or*

Ipft af en fmubjtg Sampe, fom bængte i £ ofret, cifle ftg for

©reoené £ine.

©reeen traabte berinb, ubenat bane Slnjfgt rcbebe mtnb-

frampagtig

fte ©pot af ftrpgt, OtceDjel etter ^æatmelfe . . . dn

@tøten foer fnn igjennem Ijaiié legeme, men bet pat firår

forbi.

„bopælen er juft iffc ribere munter," — troebe formanben

foi ©bitterne flg forpligtet til at tyttxe peb at fee 9Røn«

teleoneS SBeoctgelfe.

„3eg fipfer," - foarebe ©repen blot.

Éfcnøene faae øøettaffet paa b:eranbre; be tilfftepe ©re*

pené framcagtige IBeoegclfc en ganfre anben 2larfa.j.

„domma; banten bar tænft berpaa," — tog ©bitten atter

tilorbe, iDet ban peg/be paa ©reoenø* ipnbe 2>ragt — „£eiul

fi C e er øatmexe Habningéfkufe i Qeteé lammer."

3?encrIDre Jtuiitmer rar et ufflryeltgt jyangebul , og Stlst*

ningSnjjffet en af te ulbne hitler, fom fangerne almtnbtlig*

pit$ bære.

„(Sommanbanten bar tanft paa 3Ut," — oebbleo ©bir=

ren — „bet er en gob (seng ben fcebfte i £"fet, et 33orD til

at fpife 2)ereS 2)j'ab paa, og fjerte til at U?t ben, og v

£je=

tro er ingen baaUtg Stof, naat ban giDer roere orm bet. £>tre8

tøtceftence pil to @angc baglig mcbtage banéJBeføg; men if f

npDe fpnDeifig ©oDt af« ban« UaDerboIbning af en oié >2lar*

fag, fom $jrttø ceeb og boIDer i jtor 2lgt og 2($ e!. . . £ernuD

ønffei jeg 9Jtonji.jnore for Ciebliffet en 40D rolig OTat . .

og" — tiltøttfe fyan fyabboit, iDet fyan gif ntlia,emeb fine

Jtammerarer — „at oi fnatefl muligt maae funne flge ftaroel

til ^inanøen!"

5'angepogteten irøbte ben tunge ^\nn tilbage, diglen

e.


27

tøptnebe to (Sange i Saafen, og ten gHmienbe ©reo Sftonte*

leone Par faagottfom leoente begravet!

©repen pufie flg fyffeltg oeD at pcere alene; (Stynet af

bani 33eoogrere »at r)am mobbpoeligt, og han fcaobe bøn \>aa

tern utenat forftaae tern; tbi banS €>tnfc oat fcrts&ct i vgelu*

betragtning ftten (jan3 ftæugjlinq.

3>en pluDfelige uforubjere Uloffe, ter bat jtormet tnfc paa

t)am, tjente fun til at r)cece ten ftærfe og fyrige @jcel, og Det

jamme 2/cennejfe, ter nogle Xlmer iforoeten eljtete Sket og

t)aa6ete vaa en fyfféltg frremtlb, tragte Cet nu meD (©elofors

nargtelfe til Cffet for ten


28

(tg frugtigbeb foette ubaf hæggene, og 6tanfen ^eraf fcat en

af te cøtrfie flaget fer ©egoerne af ftangeNtfet.

£en betjte ©eng t s>uht, f^ni ebinen fynfef nttttytt

jig, Seftob af en tynfl Patras meb et finalt, nltent $a?ppe

orer; et 33orb og en itiæjfammel fnltficenbigajctbe tn glim*

renbe £obare.

dampen utbutte et fragt og f«:enbe ?ty3 oret biéfe

©jenftm.te, og betitl fom ten JTøtsiiilbvb, bror fangen fun

(jjro i'rten af fine egne Zxiu ... en uL^ggdig Ssjb, fom fan

bringe fin egen CpbaremanD ttl at g^le.

SSonteleøne røg ©æfcc paa Sriren, b^n ffoltte Samman«

bantens Cmr;u; Itet efter iitt blere bans ØierJaage tunge,

bans £ine luffet-e flg, og ban faltt iiøon.

£>ror (Søenen tog er en befpnteriig Sone!

6n (£rne, fom beijeiftft ten tc;fk ©nette, ten ft^gte*

ligfie 'ilngft . . . gorbniteren forer Siatien førenb fin genret*

telfe! . . SBanøtingémanben foøet paa Slanten af Qlfgrunbcn,

i bcilfen ten mintfie CBerægelfe fan ft^rre barn ...


^9

£>ttt? oebparebe omtrent to Sinter og berpaa hUo 9tfting

Utt efter libt, nnb naften umsifeligt Qlftagenbe, ligefad fHCfe

fom for . . . kniben i gangebuflet tiltog, og SKonteleone traf

fin nlbne kittel paa, i ben iro, ai ben fire? føj

nenS Æomtne.

fra 2)torg.e=

©arrbfønligottå maatte bet oare et Q}ar Ximer opab S)o-

gen, tfyi Koglen breitbe f!g i ?aafen, ben tunge J)#t air op,

og beu affføeligc *l*jetro fom $aan$ nlipue.

£an traaDre fhltienbe M, lagbe et S3r#b 03 nogle ffabe*

oatet raa Q3otbet, bctlote Clie i Rampen oq bilDe arter til at

gaae, ba t)an oeb at paåfrø forbi Skuren, Bag fyoilfen ©retten

kaite bort ben fcemmeltg^ebSfulbe £pb, lagbe $aanben paa tin

og rlubfeligt ubbreb:

„Corpo di Baccho! jeg tyn nor jagt bem bet... ten et

tf fe jfffeti"

„£oab er ber?" — fpnrgte ©reoen.

^jetro faftebe et gngfteligt ©Uf omfthtg fig , ligefom

forat fototéfe ftg om, at ber ingen jljulie 93 tbner oar . . .

JDerpaa narmebe t)an f!g til SWonteleone og boifTebe burtigt:

„•£oorfor jfge 2>em bet? 3)e er ulpffelig nof if oroeten,

ubenat man bebøoer at pfage 3) em mere . . . ftorreften ctlbe

bet maaffee, naar 9fft femmer til 3ttt, ocere bet ©ebfte for

$em!. .

."

Jpan fprang ubaf SangefcuKet meb en Jtatå 23et)ænbigbeb

og [log 2)oren oolbfomt i efter ftg.

©reoen jtob fom Ipnjlaaet oeb biéfe betmne(igt/ebo=

fulbe Crb.

@elo ben meejt bcetbebe Sjæl foler ftg foag mob en u6e-

fjenbt ftare. 2)en ftare, man feer i Ctnene, er langtfra faa

ftpgtelig fom ben, ber frjuler ftg i dulmet: ben meeft øoebe

S'agtetflinge, ber ttner cort 33rpft i aaben Jvamp, ootøet langt

minbre ©hal enb ©nigmotbetbolfen , ber lurer raa os t)oert

SKinut i fcioetl

«§oab oar tit, Sftennejfet t)aobe ffgtet til? *£?ab Par bet

for en £ob, ber truebe fangen og bog Par at foretræffe forben,

pané 5)omme« forbebolDt barn?...

S)et foiefom 2ft onleleohe , ligefom SrangeoogterenS Crb

robete et SlagS SKebtynf, fom ene og alene funbe Pære btepen


30

Saft i bette ant fom

b)an rat til et cirnom: Si? , fcgte ban seb ben eeneformige

93ecægeife at faae Xtben ni at gaac . . . ba ban dubfeligt

ftanbftbe t'crGn en af hæggene ceb ar orbage SBogfiacer paa

en fremfrringenbe (©teen.

©nart fom ban i ben befttgfte 23e?o?gelfe . . . £an3 %ca$n

etter rettere Kane S'aCeté Sftaon ftob inbtibfet unber nogle Sinter,

fom €fimlen ?aa 2J?uten bacbe overgroet.

$an fnappebe £amr-en, l)oIbt ben teet bentil Skuren og

Icefte fefgenbe £>rb:

„3 morgen er bet forbi... 2ttan fortaber fun

„bette frangebul f o rat boe!... 3eg o el figner min

„6*n!„.

„©res 2ft onieleone."

(Sønnen fanf $aa tinet foran be betlige linier, foran bet

fabetltge ieitamente, foran ben £øenbeå £>elftgnelfe j . . . t;an

braft i Saaret og 6ab!

$>ei dat aln'aa fra bette ftumle ftangebul, at ©ret? 2fion«

telone rar gaaet jtn £j»b imebe! £an3 ulpffelige 5aber3 ftbjie

Xanfe barbe gjælDt t)am!

3ntet formaaer i ben ©rab at opløfte fjælen til ©ub,

fom (Smerten, fom ben b«?be (Sorg o?er Xabet af alt t)oab

man bar fjært; 3ntet formaaer i ttn ©rab at falbe ben forglemte

£ro tilttoe, fom £øben 2ttan blbet from af (Sgoiétne,

man troer paa en bebte 33erben for ber at gjenfinbe bem,

man begtceber berneben . . . Qif ben Qiarfag bat) ogfaa 2fton=

teleone oarmt og inbetligt! . . .

£an fø!te ftg sibunberligt ffytfet efterlønnen; t)an fagbe

f!q fci?, at t)ané ftaber ttaagebe oser barn, at ban tf fe uilbe

tilfhbe, at ban falbt fom Cffer for ©runbfætninger, b)an paa

en SKaabc fclrj batDe poaiagt barn at forjsare!

Aften ha r t:z ©ret? Sftor.teleone ba?t Xit til at jfrice mere,

faa eilbe ban maatfee base cpforbret jlrt £øn til at forlabe


ni

en @ag, bet Par uben ®apn for S-Æ^telanbet og Bragte Barn

felo Vaa ©faffottet!

Det tære, fom bet Bft, fangen ^t^ubtc at f)aaM . . .

£t)abbeo§ pnbige ©efter fiob for ban? G5tne i Ungbom=

men§ og @fjcnfjeDenS fitlbe ©Unbs! . ; . t)oab mere et, t-an

faae jlg riffet af bente, og gængffetø jlumle SRitre 9pty$t8,

maajlee for førjte (Sang, af er faltgt ©miii!

Srøonteleonc traabte bentil geonetåmiblerne , fom ^jetro

t)at:be lagt r>aa 93otbct . . . ban btob bet grooe 33røb , fom

Par bejtemt til t)am t . . ^lubfeligt nbtiobte t)an et ©frifl

af DoerrajUfe ... fét @t!?ffe $apiit pat falbet ubaf 93rø=

bet . . . ban greb bet og tøffe i ubeflitoelig ©eoægeife

fofgenbe:

^jerbe dapitef.

2ftonteIeone Icefte:

„Sftan f>ar ingen Septfer paa 5D creS hemmelige

ff

„§1 erf f en Xorre^bel = ©reco,

„oatori, paaftaae, at be en

nemlig 33røbrene @al*

SRat, ba be fom t)jem

91nflagj men tre af be anfeeltgfte 3nboaanete af

„fra Sagten, baoc feet 2) cm beflæbe ftorfæbet i en

hemmelig 33enta peb Ruinerne af Pompeji; be

„tilføie, at be bleoe opbagebe af 2)ere§ 2tfebjfpl=

„bige og maatte foge ftrelfe i^lugten; fan 5) c

„ooerbeoife bUfe *8agoaffere, faa er 2)e frelft!"

„@ubel ?

g!" — ubbreb Srøonteleone — „enbelig jenter

jeg min S'oibtpbetfe, taffet tære benne Qlbratfel! . . . jeg

Peeb, fyoab man bejTpIbet mig for . . . UfyelDigoité for mig

er r):et XøDbel Éan&fcb

. . . Seg bar iffe forlaDr Stalien,

jeg §ar beflcebt b'otfeebet i QSenia'en Peb Xrøc bel ®ieco . . .


32

$)ei bat min $tlgt fom Doerprsftbenf, og bet er en Æjenbå-

gjerninq, fom iffe fan tnobBeoifeé!"

®te?en ftørrebe «#ooebet i janterne og fat) længe Ben-

funfen i bpBe ^Betragtninger.

©nbelig ubreo §an ~flg af bem ;

(janfl Qlnff gtgtraf, bet

for fort ftben tjapbe oceret rørte, Il>fte af 2ftob og 3?e*

jtemt^eb.

„^otbfomt M»bel!" — mumlebe Ban ^eb —

ftg felt)

„fufbt af 8«et ca £tnbrtnget! . . . Sften SKaalet er gfjU

t)eb, fisjffe og Jtfør-ttfefø! ... Og en £>ag i £iben Pil

Port fiore 33ærf fulbBprbeS! ..."

£erpaa Begao Ban. f!g fotbBlobigt tir at beregne Qllt,

fypab ber talte for og imob S'oretagenbef.

(Støbelig sar kogningen opført; men Ban lunbe iffe

Ijanble alene, l)an 6et)ø?ebe en Stfebflfplbig ... og tit Be*

mætMe 2J?ebffplbige — tBi bet breiebe ffg næften om en ftor=

Bipbelfe — Baobe Ban ubfeet ben Barjfe $jetro, ben taufe og

plumpe fanges o o. ter, fom Peb fin benfaftete $ttring fyaobe

Paft Uro og Sefpmring i ©reoenø @tnb.

SKen Bporban ffulbe i)an. faae bet Sftennejfe til at tale,

ja, felo Blot til at Bore paa Barn?

£>et Par bet næften uoruøfelige $ioBlcrn, fom 2#onteleone

fcrefattc ffg at lofe til ©imfl for fin Bemmelige $Ian.

2tt bomme cftrt SampcnS Ǥen{pgnen maatte bet Pare ub

paa aftenen, og $jetro maatte fnart fomme.

(£n itanfe opftob bc3 ©reoen:


33

„Sab o3 fpiffe fyit age, ti Srøaaneber etterti 9lar, £>e bar fceflabt ben

$eftifling?"

3?eb bet fibjte @pørg§maal niffebe ftangepogteten... ber=

paa penbte t)an f)am OtPggen og t)ælDte Olie i Sampen.

„3eg fperget 3)em om bet," — »ebbteo ©reoen — „for

at fee cm 2)e fatter megen $tii8 paa £>ereå ^oft ... tbi

2)e t)ar iffe længe at beficebe ben... for g-vemtiben..."

et Øiefaft.

ftangepogteren traf paa Sfulbrene ubenat ocerblge flnftange

„3)e t)ar iffe længe at fcefloebe ben," — »ebbleo SWonte--

Ieone — „tfyi om tre 3)age bingler 2)e i ©algen..."

^fetro gjorbe t)urtigt omhing og tilfaftebe ©repen et frpg*

teligt mit.

„Te fommer til at bingle," — »ebbleo SWonteleone —

„fom en ftorræber, ber t)ar labt fig unberfjøbe af fin Sftegje*

tingS ftjenber."

dietros Sceber bepægebe fig, ligefotn t)an pilbe tale . . .

STOen éixktUn Détøg £am SPtølétj bet »at Fim bæfe, ubeftemte

Spbe, ber unbjlap t;an3 (strube... efter nogle @ecunber3


:

34

ineb ham, og Sigten, fem lammebe banS Xunge, oanbt Srt?g*

ten Crerbaanb, og r)an ficb i begreb nub at fare ubaf San*

gebullet ligefem cm Sporgenen, ba Stfonteleona fiiCfebe flg

foran JToren.

„3eg bat Støeblitenbeb meb £>em." — fagbe t)an til Sange-

Oogtevert — „jeg »il frelfe 2)ere3 2ts!..."

,.£m! bm!" — btummebe 2J?enneffet,"~ibet han giotbe et

@fribt t)enimob 2>øren.

H 3eg bat Sfteblibenbeb meb £em," — tebbleo 9ftonteleone

— „tbt 2)e t;at t)art 2J?etIiberibeb meb mig."

„3eg bat iffe Støebltbenbeb meb Smogen!!" — ffieo Sange*

vogteren bøif, Ugefom fotat man ffulbe tyøre r)am ubenfot, og

i 5lngften3 £one.

SJtonteleone gjættebe ar, man belutebe bem, og lob @tem=

men fijnfe

„3eg bat funbet bette," — fagbe t)an til Sangeoogteten,

ibet t)an rifte barn ben r)emmeligbeb3fulbe


35

w £ør, u — fagbe ©reoen til t)am — „jeg troebe førjf,

at jeg Ipacbe £>ig at tath for benne u arbeibebe paa mlnftrelfe... Sftu ffal

2)u fvelfe mig, enten £u »il etter et 5 tbi nægter £u at gaae

inb paa mit $oifIag, faa (octrger jeg at angice £)ig for mine

dommere fom

.

SReb jtylbig . " og faa femmer JTu til at bingle'

fom jeg fcar fagt 2>ig!..."

gra blaa bleo $>jetro grøn i Qlnjigtet.

aften »il JDu berimob ftaae mig bi," — »ebbleo 2ftan*

teieor.e — „faa ffal jeg gjøre £ig rigere enb (Sommanbanten

i Gaftel b'Doo, og 2) u jfal iffe btftominbre, t)d3 2>u felo »il,

fotblice fom tro og ærlig ftangeoogter paa bin $oft fjer..."

©reoen iøénebe fit ©reb om $jetro3 «$al3 forat Ijøre

»aret... og §ange»ogteren ftønuebe næfren ufoifkaeligt:

„3 eg ffal tante bero o er."

©olDaterne fom tiltlenbe.

©reoen flap fangevogteren, fom fityrtebe ubaf $)øren.

„%o


m

Penbe Q3æfen ffyj , fulbt af (Jnergi og QSiffte, — et QSafen, fom

tobun.brebe 5ob unber Sotben tffe opgao ^aafret om at gjen^

fee Neapel« ffjønne ©ol og barme fine femmer i benS gplbne

Slbffraaler!

©reoen følte fine kræfter aftage... ban nærmebe flg tit

QBorbet og brøb ©røbet, fon} ftangepegteren paanp batbe Bragt

barn. G£t hemmeligt


37

2)a i/an anfom til Deite £iem for $«b 09 flitfe tytjbct,

Da £l)aCDeo foufttlube i) am for (In SKoDer fom et Dff« for

en ttyrånnijjE JtougeS £æen, oar een ceble CoinDe langtfra

at ane, at IjenDcS &ag t)u]eDe en *

fftyiOige i)enDi6 ©0:1 oar.

2)en ømmefre £>ml)u oleo øbjlet $aa Den S-anbéforuifte;

£l)aDDeo eljteOe l)am, 2JioDereu funDe r/etter iffe &nDet enb

el (fe r/.un.

Jtuu &minta folte et^lagS ufcefiemt 5fogft, fem t)un iffe

lunDe oetjetffe, ceD Synet af ©reren, ffjonbt fyvm paa famme

Xit) fceoifre t;ar;» glimrenbe (Jgenjlaoer fult Oietfstbigfyeb . . .

£oø tiéfe ubfaame 9&et af Den (fumle

oangel;)ule.

^attenS Xtrner l)enranDt l;urtigt for Sftonteleone unDer

fcan3 JtjcnltgteDetanfer!


38

©recen nbre-:e8 af fine bitte Jhffnratetiei seb ©jentagel=

fen af ben Betønberlige 29b, ter t;acbe ræret fcam paafalbenbe

batten ifor?aen.

£Dben begsnbte paa famme Sftaabe, fom forrige ©ang!

fom ben reer-

tyorft fjernt cg t)uult biønenbe . . . berøm

mere 03 nærmere, tittog meb r)?ert £tebli? i -QSoIbfombeb og

braji enteltg nb meb éRafptt ... ^nan ffulbe t)a?e fugt, at en

ur*;re Støoéfe ftetnube løg paa Bænufelémnrene fotat omfatte

bem bet fine gjentagne 5fngrc&.

3*utøeret bebrcebe omtrent en lime forat naae flt £eibe*

punfl ligefcm igaar.

3 2?bet af benne qccffulte Sinie fcenfanf ©rer:en i ®ic*

r. Inger angaaente ©rimben til bet ubefienbte 39ulDer!

(5'fcernt ba?e, faa at flae, analpferet atte Doergange

i ben mægtige Otøft ubenfot, utbrøb ran

„£et er^acet! >$aøer, fcm'"Q3inben or-mer i biéfe fterm*

fnlbe kærrer peb Secnbegnéttber og briøet mob jtiipperne i

mit gængfel!'

$au følte paauty ben famme iénenbe Æulbe , fom lun

r^a^be fi?It Sjatten ifotueien ... men ben 6feo meb t)oert S/ie*

Hit mere bitente! ...

(?n qjennemtrængenbe 5'^igbeb orblbte *Htmofrbæren! ...

©reren følte ffq betaget af et bej^nbetligt 3tbebefintenCe! £a;i3

; gemmet rare flire af Jtu be! ...

«£an næimete ftg til JKuren, boorpaa fangevogteren b.v:be

lagt £aanben reb fir SRotgenBeføg , betitle ten meb fin cg

tog ben tf fe fugtig, men bthrøaab tilbage!

£un fa e nu, at $anbef Draafcc for $)raabe ffoebe gjemtfm

©ammenføiningetne i SRureft, ber bannebeé af Ætippebloffe,

fem Date foiburtne reb dement.

©reren g&fie ?et Xanfen om, et 5?clgerne fnnbe bane flg

93e4 inc i føengflet og oreifcmme bet i nogle -Utmutter, ifalD

J£aoerS gjentagne &nfrramaelfet føéreD en af ÆltrceMcffme.

$lubfeligt opfl)l0tt3 Sftonteleoneé einD af np (sfroef ...

£amnen begsntte at brær.Te buntlere, benS £pé tog fi) iligt af,

rg ©tesen faae meb ftorfærbelfe, at 93jeno, enten meb ^orfæt

(lier af 6fjcCeé!øc';eb, fun fyavtt fsltt Cltebe^olCeten hal?::

:


"39

tfyl COcrgen, {om inacn faring r)atbe, ?ar r.eejien ub&ranbt og

ncerceb at jluffeé! ...

Srøørfet oilDe altfaa inben føte %ib inbltøtfe Æjæfberen, og

albrig tyac-be Shjfer særet nøbsenbigete for fangen, ertt) i bette

frhijfe £3ieblif.

25et? at fnfie £5tnene vaa STOuten, imob fcoilfen 2?øla,crne

biøbe fig meb fligen be 33olD|'oinbeD, faae SSonteleoné Sr'jffet

af (Sementet løgne flg og falbe net) til bant, nubenS tonbe

33anbfhaafer Iangfomt bancbe jlg 33ci gjennein be bet&eb op*

jiaaebe ^åbninger.

©repen jt^rtebe t)entil 2>øren og Banfebe paa ben fotat

falbe paa Solbaterne, cer pare rcfierebe ubc i Guuriboren.

»Ken 5Tøren par en maéfio Steen, fom ingen £*)b gap

fra ftg.

£an prøoebe paa at jTrtge; men t)an§ Stemme bøvteS

ligcfaa libt, fom bane 33 anfen.

*Jcu falbt $jetroS utyffefpaaenbe Crb fjam inb:

»Dgfaa jeg fyar kavt SMeClibenfyeb meb $)em imorgeé;

men iaften er min SftebPnf forbi, cg (morgen flugtet jeg

$ em tf fe mere!"

han

Uélingen pibfte, bpilfen Sfjsbne ber pemebe Ban 8 S'ange

bacbe fcet Saren. Cm borgenen barbe ban bemeetfet,

at ben rpitebe jtlippe maajfee tuben faa Ximer piibe aise rfrct

for £aoeté QSolDfomfyeo ... £)eu frygtelige £øb, ber truebe

©leoen, barbe paret fyam betjexbt ifoipeten.

futtet i STOuren bleo ftøxxe cg frøne, bet pat tf fe længer

en CSanojtraale, men en tøcel Strøm, ber vceUebe InDaf &a&*

ningen.

Sftonteleone Uebe r)entil Sitren og fnappebe ben ttynbe

StøabraS; fyan floppeDe Den i ben gabenCe 'ilabmng, ber fan*

ligt uDcibeDe ftg, fatie Otpggen imoD ben cg foifcgte at ftiUe

benne foau.e 5)amning moD i£øia,er:-es 3nbbrub.

3 jamme Eieblif (luffeDeS gumpen ...

@t {RaDfelg* og S'ortoicleifeOjfrig unbffap ben Ufyffe*

ligeS «Tpjt.

SKørfet Pat en ntp ftjenbe for ham ... en frygtelig ftjenbe,

fora lammebe og tilinretgjorbc t)an8 SlnjUengeijct mob ttt

truer. be ©iemenr.

;


40

HUtøaØicn, mob fyoiif n ©repen fbnebe jig ( fif et &ølb*

fomt irpf, eg ©repen (lien 9 te S t)eu i SSaggtunfcn af ffængjler.

(S':i Jtiippeblof tøénebe fig ...

33ølgerre btoge fem ^cit^errer tnb i ben unberjoibijfe

•$&ctløing og 6'egijritte at orerfcømme fcetéS @r obring.

SKonttleonc faae, at bet par ube meb fyam ; af SWennejfrt

funbe §an iffe &cnie nogen $j


4 i

£5ren . . . CBTobet foer §am polbfomt til vgjertet . . . 33eitet

manglebe t)am . . .

©tecen mumlebc inboorteé en fort 93øn , fanf i ^nce og

tumlebe atter omfulb i algerne . . . tuen bennegang for neppe

at teife flg mere!

gemte (Sapttel.

3 famme JØiebllf blep 2>øren til ^angebutfet reoet Polb*

fomt op.

$}øren etter rettere ben beoægetige @teen fluttebe iffe teet

til ©ulpet, men efterfob en final @præffe, gjennem r)oil*

fen 93anbet banebe fig 93ei til ftængfelécorrtSoren.

Sfilboagterne Iagbe fnart SWarfe til ben ptubfelige Doer*

fpømmelfe, uDenat g jætte ©runDen bertil; be gforDe Qlttarm,

og ben ffjænbige $jmo 6leo nsbt til felo at befrie jlt Offer«,

3SanDet i ^et unberjorbijfe ftangetøul ffptfebe jxrar frem og

reP @olbaterne og 5'angeoogteren ooerenbe . .

©aafnart ben førfie Doetraffelfe Par forbi, fip nb te man

flg bentil ©teoen, fom laa liolfå vaa glifegulpet.

§i?rfi efrer mange &nffren gelfer og megen Dmt)u Ipffebeé

bet at falbe iKonteleone tillige igjen.

3)a ©reoen atter fom til 93eflnbelfe, befanbt Ban fig lig*

genbe i et lille dammer, paa en bebre


42

trce 2ftonte!føre meb foofl Stemme — Jeg peeb tffe engang,

.*'

cm jeg j!al taffe tern, bet ere foinne mig tilbjælp . .

„£pab bet angaaet," — foarebe ben, ban t)enoenbte jig

til — „iaa bat jeg t 3ntet at foare S)em... foin ftængfelélæge

reb GEaftel b'Doo er bet min $ligt at førge for fangernes

^pelbreDsiilftar.b og iffe at inblabe mig i åjaolrtief meb bem

angaaenbe bereS meer etter minbre baarbe Sfjæbne; men jeg

baaber imiblertib, at ben frygtelige 3BegiPent;eb fra inat iffe

jfal forrpe fig for g-temtiben . . . £ereé gcengfel, fom er ub=

bugget i ©'.anttreu, bar uDentsirl tjent til tS'orraabSfjælber for

éæffermunben Sucuttué, ber i gamle $age barbe ftt ?pftfteb

bencaa Ælippen, bengang faltet2ftegarifo etter 2Regalia... 2ftaajfee

er bet Den famme unberjoiMjfe ^pæloing, boor ten tomerjfe Jteifet

•Huguftulus b s n inbej'oærret af Cboacer . . . ibetminDfie er tet

temmelig fanDfpnligr efter bene anerfjenbte 2(slbe at bømme ..."

Unber £«rgcn8 bijtorijte %fjtiffer »ar ©repen atter falbet

tilbage i fin 5)*8.

£en lenbe 2GiMap lob bam lugte til en flærf (Séfente og

liftebc Hg bort, iDet ©reven aner ao.bnebe £inene; ©repen

tene £ereit blice luffet og Slaaerne j!pbe£ for.

9)?onteleone barDe aln'aa blot (liftet gængfel; men Det,

ban nu in btøg, rar iDennir.bfte Ipft, reent og funbt.

2)e t)otbtebe 33ægge gape tn enbogfaa et oplirenbe Ub=

jeenbe, ber »at oifot foifljetttgt fra &angetøuttei$j beéuben faftebe

£agen, ben reIajorer.be 3)ag, et i?ar af fine 3IDftraaler gjen*

nem et jneccert Q3inbue i nogle 5'oDé s

ilfftanb fret bleo atter Ipjx i 2)conteleoneé Sjæl; t)ané Sinbåfot=

pirring oar forbi . . . (Stinbringen renbte tilbage ... og meb

(Srinbringen Den fergelige $ølelfe af tøar.8 SangenfTab . . , men

tittigemeb ben ffelige SWob til at leoe.

„Sftin S'aber!" — ubbrcb $an i en Cpbruéning af $ro

og Jijæilig-;eb — „£u £;ar iffe latt mig emfomme!... 2)u

§ar ftaaet mig bi i ftaren! . . £u §at iffe ftelji mit 2ip,


4J

fotat jeg nu f!al mtfle bet!... 3eg ffal leoe og Mise fri; jeg

l;aauer og troer paa 2)tg!..."

5£en t)emmelige $te flæber, t)an t)at>be Baaret

seb Doetfoømmelfen, og i t}siife ©eblen sar ffjult, font gas

$an g e røgteren i $


41

Unbetgang og ftrelfe . . . t)oorimob $)u iffe tiljlebebe mig Q3atg

mellem Sio og $øb!"

„Æan iffe ncrgteS;" — foarebe $jetro — „men igaar oat

jeg omgiret af (©pioner; Sag ben paaflemftaaenbe 2>ør til

2)ereé Sangebul lurebe to JØren ... og 2)ereé Drt r)aoDe r.cet

fartet mig i Ulr/ffe! 3bag er bet en r;eel anben e looebe

mig ®ulb forat frelfe 2)em . . . 3eg center ^aa $)ereS $or*

fag."

SSønteleoneS Q?lob firømmebe barn ttlfyebe til $,ertet . , .

(§n benmulig ©latfe 6emefhet)e ftg tam . . . «§an3 brtftige *£lan

funbe rnfcnu fomme tit llbførelfe!

Sfjabnen aabnebe bam en uventet $M til frelfe.

2) et car iffe blot Stivben, ban l;a?be lUfigt til at gjen«

pinbe ... bet oat mere enb en ujlffer, fort og omtciflet &rU

t;eb . . . £an tøaofce Ucffgt til atter at erfyoetoe ftg Oret til at

optråde aacenlsjfi og uben ^are i 35erben.

£an fyaobe Ubftgt til at tringe fine ftjenbet til at etffære

ftg for omrunbne! ... til at brapere ftg ielo i en tilitynela*

bente Ujfplbi^ebé ^aa6e . . . men benne Uffplbigfyeb rilbe cære

ligefom et gobtgjort S'actum, en uooerftigelig JØtfuur, 6ag r;oil*

fen t)an i lang iib i €Ro og 2ftag funbe oirfe for fine i)ems

melige flaner, uDenat cæffe ffne Sjentxeré SKtétanfe! . . .

2)eéuben jfulbe t)an gjenfee 5lmlnta! . . . 91 mim a jlulbe til*

t)øre ^am . . . iffe ben £anbeforoijie, flygtningen . . . men ben

rige, ben Ipffelige, ben frie ®reo SÆonteleone!

„£>u troer fagtené," — fagbe t)an til ^jetro , fom amg*

fleligt føgte at læfe i ©reoenS Gine, om ban enbnu ncerebe

ligefaa runbljaanbebe ^eriftgtet, fom Giftenen iforoeien — „2)u

troet fagtené, at jeg oil anmobe £ig om at begunftige min

llnboigelfe, om mob nogle £ a anbfulbe ®uib at aabne fræng*

jletS 2>øre for mig, forat jeg funbe inbflqe og Sltoe bottemcb


4o

bet (Samme? , . . 2)et er unægteligt ten «£anbel, fom en fceb^

Oanlig Sange pilbe forejlaae 2)ig!... 3faafalb maatte 5Du flt^e

tiftigemeb mig cg leoe i en ffjult 5lfftog i Sralien af Ubbr;t=

ttt af bit 5'onæbert, ifalb 2)u iffe bleo opfnappet og t;ængt

forinben . .

.

S).n t)ar altfaa glemt, t)oab jeg fagbe til 2)tg igaar . . .

„ $H l 2) u ftaae mig bi, fagbe jeg til 5) i g , faa

f f al jeg jtel

g j øre 2) i g rigere enb Komma nb an ten i

b

(Sa^

' D o o , og £>u f f a I Ufebeftominbre, t) t) i é 2) u

felo oit, forblioe fom tro ogcerlig ft an geo ogter paa

bin $oft per!"

„9iuoel?" — ubbrøb $jetro fotbanfet.

„3a/ — fagbe ©reoen — „t)sab jeg Iooebe S>ig igaar,

er jeg berebt til at t)oIt>e iDag."

§ang,eoogterenS Dine Ipfte af begjætlig

1

' „£oor er' pengene? — fpurgte t;an.

©læbe.

„pengene" — foarebe Sftomeleoue — „ere t)o8 min 93an=

quier Qlntonio Sam&erti."

„2)en rigefie i Neapel!" — ubbrøb ^jetro.

„frinber 3)u £ufet ftffert nof?" — fagbe Srøonteleone

fmilenbe til barn.

2)?ennef!et ftob i 33egreb meb at foare, ba en (Stemme

raabte ubenfor:

„Sut* op! ter er (5ommanbanten. H

93jeiro bleo liigbleg, og SWonteleone faftebe flg fulb af

5lngft tilbage )paa flt Sete.

„3falD man t)ar t)ørt 08," — mumlebe t)an — „faa er

alting tabt!"

$jetro aaBnebe ffjæloenbe 2)øren.

(Sommanbanten traabte ir.b.

w £err ®ieoe," — fagbe t)an — „mine Dtbrer meb £en=

føn til 2)em gate fkenge. $Jlan befalebe mig at fætte £em i

affonbtet frængfel, og jeg abløb; men en ftaftningScommanbant

er ith en (Snigmorber! . . . og jeg fommer forat unbjlojbe mig

t)o$ 5)em angaaenbe 5Dereé Sioéfare inat, og bebe £eni Pcere

ooerbeoitft om, at jeg albvig oilbe t)at>e treftet mig, ifalb jeg

Sar bleuen ben uflolDige ^larfag i £)ereé 2)øb."

„3cg troer £em, min £erre," — foarebe SKonteleone —


4a

M men ©ubffeelor! ftaren et oretftaaet. @anbft>nligpit§ til telte

førgelige iilfcelDc if fe iubtrceffe tiere, og ffulbe Jtong frerbinanb

enbnu engang faae tjlnbe at begtare en af fine Unfceffaflttet

lerenbe, faa ril ban fagtenS gire Drbre tit at ferge for,

at ©tårens jfiæbjler tffe forogeé meb en Orerfremmelfeø?"

»•SKU enefie €folDige et ben Æarl bet, £ert ©reoe;" —

ttifctebe (Sommanbamen, ibet ban pegebe $aa U>jerro — „bet

tilforn barn, at gire mig 9tyé om, at QSanbet truebe meb at

biPbe bitl i bet unbetjorbijie Otum. £an burbe bare unber=

føgt bet noiagtigt, føtenb ban fatte 2)em berinb. 3eg bat mæibt

bet til SuTiitéminifieten, foiat ban funbe tage ftg af


Al

^obebet fotat (ee bem, uben felb at 6Hw fect, og fyttebe tit

bereS (Samtale.

$>en par fanbfanligbtiå begpnbt for lang £ib flben ; tt)i

2J?onteleone Borte Hot nogle ufammentyængenbe iBrubfrtyffer,

fom §an opfnappebe i Slugten, flergang fe to 2ftænb paøfe=

rebe fotf»i 93inbuet paa bereø ©pabferegang.

„Dut et tyai 2>age fclioer ban bømt," — fagbe ben (£ne.

„5)etblioer „Qltbabe" for 5Mg," — fagbe Den Qlnben.

„£?ab mon bet er for et Qhbeibe, f)an taler om?" —

fputgte Srøonteleone flg felo, meDenø be ©pabferenbe bortfjer«

nebe flg.

3Det be atter fom forbi, fagbe ben, ber førfl babbe talt,

til fin £ebfager:

l(

3Sibnerne t)abe jo feet t)am? funne be bebife bet, faa er

ber ingen Carbon for ©reb STOonteleone . i

3)et bar om barn, StøænDene talte!... ©reben pttnte fin

ejerne meb at utftnbe Stitybningen af Uotrpffet „^libeibe",

ba en nt; ghtring opfblbte t)an8 fjerte meb Sftæbfel, peb at

aabenbare fyam, t/bilfen £aanbrering Den (Sne af be to ©amta*

lenbe breb.

„3eg faae Rettere, at man ffjøb t;atn," — fagbe Stenne*

j!et — „jeg bit tf fe Pære fiffer nor paa «#aanben til at jlaae

•fcooeber af en ^belemanb! . . ."

©teoen r)abbe bioaaneten fortrolig ©amtale mellem ©farp*

retteren og en af fyanS SWebbjcelpere! . .

gangepogterne pare, fom ^jetro babbe bemcerfet, iffe føft*

betligt afbolbte i Sfteapel; men ©farpretteren enbnu minbre . . .

og man fyabbe maattet gioe t)am 33olig i (Eaftellet fotat be*

jlbtte t)am mob SnDoaanerneS ftorncetmelfer og ^aanbgtibeUg*

.

i)ebet; platformen tycite til ban§ 93opæl.

Dg ©fatpietteren i Neapel bbrfebe SSlomfter

„Om et


48

„£>u t^er!..." — ubBrøb ©retten — „og jeg, fom troe*

u

be 2>ig jaget Bort berfra!. . .

2)er fattebeS fim libt i, at r)an i fin ©læbe §aobe ttbffet

lUIingenS £aanb.

w 3eg!" — foarebe 5'angeoogteten — „net, fyan, fom pilbe

jage mig Bort, Bleo felo jaget Bort!... £an fif fin $ifjfeb fra

(Sominanfcantpoften i (Saftel b'Doo, firår efterat oi fyaobe fot=

Iabt 2>em . . . SRan mener, at en hemmelig Øtappori angaaenbe

3>ete5 Såre inar, er fommet banS i 8'orfjø6et bo» SJHnijteten...

£an miitete flit $labå, og jeg Befyolbet min! . .. SKeb £en=

fpn til oø (Taae bi en §treg ooer alt fyoab ber er paéferet,

t>ilfet jeg t)eroeb fom årlig 9#anb fommer forat unberrette

2>em om!"

$jetto gif gentil 3)øren; ©teoen flan bf eb e t)am.

fangevogterens Qlfjlag forfnpnebe t)am iffe; ban tubfie,

§oor gjeriig t/an Par, og gjorbe meb gob ©runb Otegning paa

jlt ©ulb.

„Smorgeé" — fagbe t)an til t)am — „t)aobe jeg iftnbe

at Bpbe £tg tituftnb ^jaflte; men bengang t;aobe £)u iffe

Svoger at taBe. 9lu bar hoffen penbt ftg til ©unfl for 2)ig,

og jeg lægger- beif or femtujinb $jafhe til."

„SKen bet Qfcelbec min £alø!" — ufcBrcb tyangeoogteren,

fom fceftanrigt gpjte Peb Xanfen om at Biioe l}amgt.

„3 eiboert $tlfaUCe" — fu

ganffe rolig, £u ffal BaaDe BebolDe bin £al8 og bin $oft og

ooenifioBet Biiee en riig 2#anb!..."

„3a, bet oilbe pare Retligt!" — foatebe Sangeoogteten

— „men flpnb 2)em at ftge mig t)ootban;

tyj

jeg ffal ftrar

gjøre min Otunbe og t)ar betfor ingen Xit> at gice Bort!"

©reven fatte flg paa en (Stol foran $>jetro.

„3eg ubfleber £)ig to ^InuitSninger \)aa min 99ai quier

Antonio £amberti," — fagbe ban — „Itybenbe paa 6igt og

CpeiBtingeten . . . fom 2)u felo ffal vare...

£en førfle Qlnviiéning fan bcepeS Sloffen tolo 2tfibnatj

men inben tie C^arteer til tølg ffal $u fyace ffaffet mig ubaf

©lenet."


49

„£tftebøb!" • — fagbe &'angeoogteren, ibzt t)an fløebe jlg

Bag JØret.

„3H libt;" — oebbfeo 3tøonteleone — „jeg gioet $)igmtt

Dib fom ${De(3manb yaa at oære tyet tilbage imorgen i Støørf*

jungen, og 5)u fan ba fyæoe ben anben QlnoiiSntng paa te

flbfte ftyotuftnb femfyunbrete jpjaffre. 11

teren.

„2ften ifalb 3) c nu if fe femmer ?" — fagbe ^angeoog*

Srøonteleone ofuSfebe af «£arme »eb at fyøre flt $fåte*otb

blioe betotolet.

„Jtommer jeg iffe," — foarebe t^an meb en Qlnfkengelfe

forat befyerjfe jlg — „faa Ijar man btcebt mig unberoeté! . . .

SEen i etfyuert ittlfalbe ffutfe pengene atttgeoel blioe $)ig be=

talte . . .

Xotoler £>u enbnu, faa gaae til £ambertt og fpørg barn,

om ©teo SftonteleoneS 9lnoitøntnget iffe altib biioe betalte af

t)anØ Æa*fe. M

„£>et jlal jeg/' — fagbe $jetro og gi! berpaa ubenat til*

foie et Orb.

2)en plubfeltge (Bortgang foruroltgcbc ©reoen. 2fton Sften*

nejtet eilbe fotraaOe t)am? .. . SDen betønbeilige £anbel fljn*

te§ at forjftælfe fyam

Qlngjren ? . . .

. . . oilbe $engebegjærligt;eben befeite

Sftogle Slimer t^enranbt for Støonteleene unber afoerlenbe

S'rfygt og %aab.

SDagen begtynbte at Balbe, Sjatten falbt $aa, og WløxUt

fotøgebe ©teoenS ©panbing.

„£oaD jeg tjat iflnbe," — tcenfte fyan ceb flg felo — „er

faa biøDefulbi i ©ubS og 2Wennejferne8 £Hne, at ©ub maajlee

nægter mig lin ^iftanb."

2)et maatte oære langt ub $aa Qlfrenen, ba ftængjletS 2)øt

atter aabneDe jta ... SKen bet oar itfe dietro, font traabte

inb . . .

©reoen gtyjie.

da 2)^et»t)joeIper t)o$ $angecogteren font meb en Stut* og

fatte ben fttltienbe tyaa Sorbet.

•ftatleu.

„9fteu $jetro? ..." — fputgte Sftonteleone jtammenbe


50

„$jetto?. . ." — fttarebe benne — „han et maajtee bek

inben imcrgen! ."

. .

„dræber man Barn ba? ..." — ubbiøb ©retten.

„vf?an nof bænbe ..." — fifl fttarebe SftePbjælperen —

w £cegerne ere faabanne Ælobrianer! ."

. .

2)ermeb gif ban.

@ jette Kapitel.

Sloffen jlog etfette paa Æaftefteié £aarn, ba ©retten ttaf^

te6 af ten aanbelige fet fra

33lcenbløgten, bet sar rettet paa barn, blæn.bebe i ben ©rab, at

ban iffe funbe gjenfjenbe ben Snbtrabenbe.

M -£>cab ©obt?" — fputgte 2J?onteleone, ibet t)an fprang

opaf (Sengen, vaa tpilfen t)an basbe fajtet flg.

„Xal jagte," — foatebe $jetro — „alting er ftitte bet

i Æajtettet, og bi funbe let Mire belurebe! ... 2>e3uben bar

jeg fnjtopr-e" — tiiføiebe ban pegenbe paa ^inbuet, font gif

utril ^laif ormen — „en kammerat, fom ti gjøre bebft i at

t)olbe ubenfor ttore ©ager; tbi ban gaaer set) £>em glip af et

inbbringenbe (Stttjfe Qlr&eiDe..."

©reren gttfte "o^ Xanfen om, bttab ber ttar Sletten fagt

om borgenen oppe paa £ettag[en . . . Smiblertib funbe han

iffe unblabe ai tyttre ftn ftoiunbring otter at fee ftangeoogteren,

ettern han antog forat tære i t'ioéfare.

„2)et er jeg jo ogfaa," — foarebe benne — „tt)i fom=

mer man efter ben ijenefie, jeg agter at bettife £em, faa 6Ii-

tter bet mig, fom gicer Spren Deroppe $lrbeibe . . . ftorblioet


51

bet mtnbre tnbBringenbe for t)am, faa Bliper bet til ©jengjcelb

mere uBefyageligt for mig! . .

.

3?g tyat anfttlt mig fpg," — tilreiebe t)an — „forbi en

nu."

2tfonteIeone jlreo to 9lnpit8ninget paa ®igt, fyoer paa

7500 $jaffre.

Sften tmebenå ©tepen jfreP, fpurgte t)an flg fetp, ^oorle*

be3 ban jfulDe orbne (Sagen mellem jlg og frangesogteren.

$je»fl Burbe if fe bace Stansningerne, førenb ©repen Par

pet ube af Æafhllet.

£an Burbe iffe Betale ftn $rit)eb, førenb t)an Par' fommet

t 33eftbbel[e af ben, og ^jetro funbe iffe følge ^atn til forten,

Da tyan gif for fi)g og fengeliggenbe.

Sftan maatte attfaa Betroe flg tit $jetroS ÉHebeligtjeb.

©aafnart ©reoen par fcerbig meb at ffriue, gap ftange*

Pogteren t)am flt SftøgleBunbt og ^lænblogten ; berpaa boibt t)an

2)funben toet til Jøret af ©reoen og r)ot|febe:

„$i gaaer ligefrem... 3 (£nben af ©aUeriet feer 2)e en

€teentrappe; 2)e taller tor/unbrebe og tiejtnbétpee Xrin...3$eb

bet tofyunbrebe og treflnbéipyenb« ftanbfer $)e meb Sftebftignin*

gen , . . krappen fører fnmbrebe £rin længere neb, til ©aar*

ben, bpor £enrettelferne finbe e breier tiloenfire, berpaa ttlbøire ; . . £>e

traffer paa

en ©aarb meb et ©itter for; $e flger til karlen ber, at 2>e

er (SreSpo, franget?ogteren8 SWebfyjcelper , at $jetro ligger for

2)øben, og at 3)e (tal efter £ægen ... faa aaBner §an nof...

iDerpaa fommer $>e til ben ftore $ort, fom tiere aaBner

ftg forat inblabe enb ublabe...

portneren fjenbcr fnap GveSpo, fem man atbrig feeruten=


52

for Æjcelbrene tyernebe; bet er er&fagé Støulboarp, ber letter

unt>et forben.

portneren er en forjlgtig Støanb . . . t)an feer 2)em nof

teet inb i Slnjlgtet; men faa gioer 2) e 3) em til at t)i?le og jamre

ooer min (stygbom . . .

2>e fan lægge til, at 3) c flal §ente en SKunf til at ffuifte

mig, meb bet Samme 2>e jenter Soegen til at curere mig . . .

portneren er Støebiem af fer bobfoerbige Srobetffaber, t)oibe,

Blaae, gule, grønne, forte og graae; t)an jtpnber at luffe 2)em

ub, af ftrfygt fotat min ugubelige Sjæl jfal fare til £eloebe!

£>e fpringer ubaf forten, og Styffe yaa Oieifen! . . . Støen frem=

for 9Ur, fftynb 3)em at fomme tilbage!..."

£an rafte ^aanben ub efter ^engeanciténingerne.

©reoen betoenfte flg.

„Støeget oel!.. ." — fagbe $jetro, ibet t)an rtynfebe fine

robe JØienbrtyn meb et tøffet Ubtrpf — „$>e ttoer mig iffe?

2)e frtjgrer for frorræberi, forbi jeg iffe petfonlig Bringer £)em

ub? 3ffe fanbt, (Srccttence, faabau oilbe 2)e fyaoe ttt . . . gio

meb ben ene $aai\i) og tage meb ben anben ... ben frie £uft

mob pengene...

2J?en jeg troet jo paa fDeati* — tiifoiebe t)an i en ufor=

flammet $one, ibet t;an faae ©reoen ftiot i Einene — „jeg

fioler paa, at £e fommer tilbage, ffjønbt jeg t)ar gplbig ©runb

til at antage, at 3)e blioer borte meb bet (Samme!... Dg

5De maa nu fige, t)oab 5)e oil, faa fcetter jeg bog enbnu mere

paa Spil, enb 3)e gjor!"

SKenneffet fcaobe Øiet.

©reoen følte bet og rafte t)am be to QlnoiiSninger.

,,9?ei," — fagbe $jctto, ben lob, fom r)an følte flg faaret

i fin g bet)oIber mine gøgler,

og bermeb er ben v£iftorie ube! ... %t flipper meb at fyaoe

forflæbt 2>em fom S'angeoogter inat; bet er altib ligefaa goot

fom agere 5 l*ulcinel!..."

SWonteleone, fom iffe oilbe ueblabe flg til Søn og beéu*

ben t/aobe fnap $ib, greb fennen og laeftc t)øit, fyoab t;an

ffreo paa t)oett af be to $erelbm


53

©retcnS 9?etænfeligt)eber f cftebe t)am tern tufirb ^jaftre.

„Corpo di Bacco!" — «t>6tøt> fangevogteren, ibet

$an benne ©ang meb ©ribjfpeb fnappebe be tilbubte Qln*

piiSninger — „bet fan man falbe forat t)anble fom QlbelS*

manb!"

Æloffen flog tolo! ...

„©fpnb Dem!" — fagbe ftangepogteren Ieenbe til fin

Sange — „3eg center yaa 3) octoren! ... £anf bare,

t;oor jeg fioler paa Dein! jeg bsoer iffc mine berige før

imorgen tiblig ... Det er rtgttgnof fanbt," — tilføiebe fyan i

flt flitfe @inb — „at Qlntomo £amberti lob mig PtDe, at t/an

if fe betalte mibt om Sjatten."

©repen ilebe afjleb.

Qllting gif, fom ^jetro t)apbe fagt feam; furt t)olbt ttn

fyetfige ^oitner Peb ben 5)beifte ^orc en lang 4 4>iæbifen for

Slagtningen angaaenbe ben ftorbeel, ber pilDe pcere Peb at

tage (Sapttlanen t>eb et af be 53robtxffaber, fyyøraf t/an Par

StøeDlem, til at jfrifre $jeiro.

ftor bet Sørfte foiftob ben ©ubémanb ftg bebre \>aa 3,tn


54

langfømt ubaf ©merpotten, jtjønbt ban fcigebe efter at fty&e

affteb fem fuglen, ber imtflipver frange6uret!

@n Xime efier ©rebene Unbbigelfe fra (taftet b' Obo

tilbrog føfgenbe Optrin flg i bet lifte etrujTijfe *£ung , t)bor

ti fcabe inbført bore Scefere i 93egpnt»elfen af nærbærenbe gor*

tcetting:

(gn Dlbing laa paa Stnct foran en ung STOanb og fsjS*

febe græbenbe ban' jamber meb et UbrrDf af banbittig

©læbe , tbet følgenbe af £ulfen afbrubre £)tb unbflap t)anå

£ce6er:

„fénbelig t/ar jeg 2>em! ... £>et er birfelig $em! ...

3/?en $u ftore ©ub , t)ccrban er bet, 2)e feer ub ! ... (Sn

Sftonteleone flæbt font en kigger fra ^trfen €>anta*2ucta ! ...

Støen £e Ieoer! ... £>e t)abe iffe mtyrbet 3)em! ... 9iu (futte

bi ba jtye, iffe fanbt? ... forlabc bette førBanbebe £anb, font

2>ereé ftaffcIS ftaberS S3Iob fcar bæbet! ... Sngen fremmelige

Qlnflag mere, bel? ... £et fofter altfotmeget! ... himlen bære

Iebet, ri fcaoe $enge, mange $enge! Antonio fiamScrti t)ar

Dcer en 2ftiftton i fin JtaSfe fra (Salget af 2>ere$ (Sienbomtne.

£ag ben, 2J?onj!gnore, og lab og reife!"

„flæber, en Æappe! gamle ©tacorno ! ..." fbarebe 2>2øn=

teleone i feberagtigt £aftb«rf ben trofafte tjener.

„Sabift, jabijt! ..." — fag s

e benne — „ftmple Æfæbet

og af mor! ftarbe for iffe at bæffe 2)ere3 SjenbetS Dp=

mcfrffombcb ... forat ^oi u6efjenbte funne i\aae cm&orb paa

bet førfte efiB, ber afgaaer til ©ræfenlanb etter ftranfrig."

„Sflet!'' — foarebe 2ftontefeone — „toertimob min meejt

glimrenbe, ioinefalbenbe 2>ragt ... ben, jeg Bar paa bore øttyt=

teroptog i (St/iata ..."

„£ettige Somfru!" — ubBtøb ©iacomo — „er £err

©reben gaaet fra @anb8 og (Samling, ftben $)e faalebeS bil

fcænge (©filtet ub? ... v§bem t)ar nogenfinbe t)ørt, at en £anbé=

foroiijt, fom 6lot Butbe føge at fomme Bort fnareft muligt,

ijiebetfor ftroe6er efter at gjøre ffg Bemcerfet, at brage 9Iffe3

CHne paa ftg! ... $e jfulbe bog oel albrig t)abe faaet en


55

Æjcerligbeb i ^ocebet . . . Pifte gjøre n$e (Srcbringet? Ktfcen

Pilbe faamænb Pcere gobt palgt!"

„©iacomo," — foarebe ©reoen fceftigt — „gjør , fom

jeg flger 2)ig ; SØiinuiterne ere mig faa fofrbare fom Stmet...

til £u attet fce mig fri og Ipffelig, ønffer £u, at £ufet

2J?onteleone ftal gjenrinbe fin fotbuinS ©lan&S , at tete enejie

^Irstng ffal nnbgaae ben truenbe £øb , faa ablPb uben 3nD=

oeubing, uben SQølen, boab jeg befalet £ig!"

„3eg tier, 2ftonftgnore ..." — fagbe ben gamle ijener i

en fybmpg £one — ,,©ub gioe, at 2)ereS férceftence fnaxt maa

fee (ft £aab opfplbt!..."

©reoen iførte flg nu en pragtfulb 2)ragt, fem §an bog

fjulte unber en lang Øteifefappe.

„©iacomo," — fagbe fyan til tjeneren, fom faae for=

baufet paa r;am — „fabl 2>efuo, min bebfte £eber, fora al=

brig er bieoen ooerounben efter inb^entet af s J2ogen."

©iacomo gif.

„£iDinbtil er alting fyffebeø fer mig;" — fagbe ©reoen,

faafnart t;an befanbt fig alene — „men r)oab Jeg enbnu

fyax ubføit er Sirtd mob Det, jeg t)ar tilbage at ubføre!..."

Set, ©reo SWonteleone baobe tilbage at ubføie, oar fanb*

fonligoiiå noget Oicebfomtj t$i 6eeben perlebe paa t;anS $$anbe,

og ffanS kinoer bleoe Iiig61ege t>eb Santen om, at fyan fnap

ka?t)t en £tme tilbage til 3ccctffcettel(en ...

„£oio jeg feilebe!" — fagbe fyan — „rjpiS jeg t)aobe

gjort aliformegen Otegning paa min gamle $cnbigr;eb . . . jeg

Irer tffe øret mig faalsnge!... £oi3 jeg..."

Oibene bøbe ^aa fyanø" Sæber 3 t)an fatte ftg neb , ooet=

Ptflbet af Xiuol og Qlngft.

Sloffen flog tre i Det ft-jerne.

„$re!" — ubbrøb ©repen og fprang plubfeligt op — „afte=

rebe tre... Sloffen fire maa jeg nbføre min ^>Ian... 2)et bageS

faa tibligt fyertiftanbé! . . . Cg gaaer benne £eiligt)eb taht for

mig, faa er ber iiuet %aah, ingen {Rebning mere!

6aamange Qlnftrengelfer og ^Beregninger fpilbte!... (§n

faa ypperlig *tflan... et faa brifiigt 8'otetagenbe fer ftebfe til=

intetgjort! . .. Cg alle mine rjengione ftotbunb^f celler, fom jeg

tun fan frelje øeb at beoare bereø £ooeb, bereø Sormanb!,..


56

9?ei, net! intet ftcengfei mere! $ri£eb for mig! fttit)eb

for mit fcatib!l*

#ai retfie flg burtigt og unberføgte ombpggeligt l)Per

Ærog af bet efrujliffe 9>ærelfe forat rcere Pi3 paa, at 3ngen

fcdurebe ben forlfomme £anb!ing, bra nu t)a?be ijlnbe at fore*

tage ftg 2>erpaa

. . .

tog {»an en 2lrmjiage og fcegao flg gentil

ben merfefie 5DecI af SSosrelfet, r)oor ban ubfogte en Dolf af

en 33aa6enfamling ... £an Beflgtigebe klingen otnt)pggeIigt og

prpuebe ben paa fin Hotte £aanb...

Da bet ?ar fceftilt, ncetmebe ban ftg tit et 3ernf?a& og

trpffebe paa en temmelig frjeber, fotn fun ©tacomo og t)an

fjenbte.

@fa&et tjente til ©jemmefteb for ftamiliejupelerne.

Stfantø biéfe fanbteé en ifttng, fom ban pleiebe at Sære

paa fin penfire 4?aanbé Sitti finger.

Otutgen oar et 2)?efren?ætf af 33enPenuto (Stttini; (Stenen

i ben en tofi&ar ©maragO, i ^stlfen SKonteleonerneS 93aa6en

Par ftuffet.

.

Støan §apbe 6eunbret benne Sting i ben grePeltge ftamilteé

©fatfammer et 5iatbunbrebe førenb nærcærenbe ^tftorie oe=

gpnber, paa ben %it , fyuor Sftomeleonerne enbnn t)aobe et

©fatf ammer! . .

(Strøen lagbe tingen paa ben omfeøiebe CHbg af ben

græjre Søi&ænf, 'fccreebe fin t)øire, meb 2)olfen 6eoa6nebe 2lrm

ocer ben lide Ærebe, Øhngen banncbe, og gforbe tre t)urttgt

paa Hnanben fvføenbe €iøb . . . %xt

©ange traf bes t)caéfe

JDoIfefpibS i SRibtyunfet af ten fnæore Jtreté!

©resen fatte JHinqen paa fin Singer . . . £an Bar ben

peb afle rigtige 2eiltgt)eber i jlt £ip . . Det par en familie*

OPertro . . .

£an fotpiSfebe flg om, at Dolfefpibfen tffe par fclepen

fiump oa mumleDe peb flg feb met) en fcefrmberlig 35Ianbing

af Xilfrebébeb og ©totøjeb:

„(frnbnu ben famme (Siffert)eb! . . . jeg

jeg Pil!"

fan træffe, fyoot


5?

^ppenbe (Sapttel.

Sorte bel ®teco.

@n t)erltg, flraalenbe Sftorgenrøbe, en ttalienff 2ftorgentøbe,

begtynbe at uD6rebe fine førfie £p§jiraater ooer De finilenbe

2ttart*er i Neapels Omegn.

Sftattebunfterne flpgtebe ræbbe for ben opgaaenbe @ol3

(Straatet.

3ffe en


58

ben fmuffe fteBruarfønbag, ^ot§ 93libfceb Par liig en 3unimor=*

a,en til ftranfrig, og imebenå bette ftob paa, fianbfebe en foeb=

Bebæffet v£eft ubenfor et £erBerg, beter mærfcanbigt paa ©runb

af be £a»amaflfer, fom omgive bet ftben bet frygtelige UDBrub

Slnno 1794.

SBemælDre £etBerg er et PelBefjenbt 33ebefleb for alle be

Sfteifenbe, ber Ijaee gjcefiet ben finuffe fftktH $orre bel ©teco,

ben Bebjt Befolfebe af alle bem, fom §øre til 9lzavtl% Xerti*

torium.

Otytteten, font reeb paa £eften, »ar fteget af; ^anS fjerte

Banfefre fyefrigt, jfjønbt minbre vaa ©runb af bet fyurttge 9ftibt,

tnt ifølge ben Polbfomme ©tnbS&eoagelfe, fom malebe jtg i

§ané »Jlnjlgt.

dftnat §ape labet 5D^ret puftt ub, fprang Øhptreten atter

i


59

SD?anben§ Sfottn oar (stenio €>aIeatott.

£an *ar ben celbjte af tre erobre og ben rigefte %anb*

manb i Srlceffen.

£>e :te 33rcbre baobe aflefammen f)d\)t een3 @'jotbne.

Unber SØhiraié Dtegjering Mere te tvungne til at lage £je=

uefte og tnaarte forlabe jyæDrebjemmet forat blioe Solbater.

SKonteleoneé 5'aber barbe beftDbet fiote (E'tenbomme i Xoxxt

bel ©reco. 2>ié :

e (ftenbomme Date ceb bans 2>omfælbeIfe og

£øb ble?ne beelte mellem tognets 3nbcaanere.

@aloatorierne fif (Stcrftep arten af bem.

Sften Soacfyiin 2ftutat ffilte bem atier peb bem, ba ban

tilbagegao ben unge ©tepe bane connjJerebe ©tenbomme.

derfra jfteo bet


60

„©reo SRonteleone!" — ubBtøb (Stento fotSaufet »eb em! 2)et er altfaa iffe 2)em, ber

er Bleoen pl^nbret, men mine >-8røbre og mig, fom ere Bleone

øbelagte! ft-ølgeligt ere oi qoit, og 3)e bar Sntet at Beflage

2)em ooer!"

„£u feiler, Brare og agtooerbtge (stenio!" — foarebe

SKonteleone meb et 93lif, fom fif (©aloatori til at Bctoe —

H 3eg fommer forat fictoe mere enb ©ulb og ©obé af £>ig!

jeg fommer forat fræoe 2>ig til ^tegnjTab for mit £io, fom £u

lumffeligt fyar rillet Berøre mig oeb at angioe mig for Jtong

ftetbinanbS politi!"


61

©tenio jbb font jlagen af tftøbfel fob at fee ®reoen o«re

oibenbe om t)ané feige 5'otræbeti.

2)et sar oirfeltg en teen ©jslbenfyeb, at Dffrene erfarebe,

t)sem beteé $lngioere »åre, og ©teoenø t)emmeligt;ebéfulbe 33e*

ffl^tter ntaatte ^aoe betjent ftg af et gaabefulbt SPHbbel forat

funne unbetrette t)am ont beteS £ftaone i 33røb6tfletten.

„£ør," — fagbe ©tesen til t)am — „2)u og bine 33rø*

bte t)ase ooerantoorbet Soacbint Sftutat til be fongeltge ©ol*

batetS kuglet!.., £u og bine 33røbre tyaoe oiKet ooetantoorbe

mit £ooeb til boblen i Neapel!...

2>?en jeg sil ftelfe mit $oseb!.. . og til ben tønbe maa

jeg faate 2) tg meb benne 2)olf, ligemeget t)oot! . . . 2?ælg felo,

fcoilfet ©teb paa bit uéle £egeme bet ffal tjene min klinge til

©febe!... 9Ktg ete alle ©tebet lige gobe, meb Unbtagelfe af

£jettet og ©truben . . . tfyi jeg »il iffe btæbe 2)ig . . . 2)u ftal

Ie»e ... 2>it Sis er en SQoboenbigfyeb for mig... og

jeg tiifsætger 5T>ig »eb (St)rifH QSlob, at min $)olf iffe (lal

træffe en %U\u ubenfer bet ©teb, fem 2)u anoifer mig."

3 nogle ©ecunber ftob ©tenio ligefout tilintetgjort oset:

bi§fe befønbetltge og frygtelige Dib.

SWen ©froef'fen, be totsolbte fyam, afløfteé fnart af et ufrpr-

ligt Olafert.

„antfetjfjotte, fom funbe t)a»e bubt

en Ufylanetlanbfe XtobS.

„*ftu femmer touren til mig!..." — fagbe SKonteleone,

ibet ban gi eb ©tenio om Sfønen — ,,©tøb for ©tøb, bet er

billigt!.. . Stun blioer mit ©tob fUfrere enb bit.,, og £jer*

tet ftgtet jeg iffe efter, fom jeg fagbe 5)ig!...


62

©tenio fanf i Jtn«.

©recen reo t)am op meb fin fiarfe £aanb.

„97u er tet paa Xiben" — fagbe t)an — „at Penbe tit*

bage HI Spfet, (om 2)u nr;3 .flpebe. ©fpggen er fun gob til

Drb ; £anblingen bet)øoer £pé og Suft ... og flben 2)u iffe

»il flge mig, r)por jeg jlal ramme, faa sælger jeg felo ©te*

betl. . /

©renio uret jl| unber ©repenS £ag, ogl^labfen gjenløb

af r)an3 ©frig , . .

Sbetfamme fom man fra ©ubStjeneften, fom Par forbi,

og Snboaanerne af $otre bet ©reco faae 2ftontelcone jTccBe fin

3Jngiper ub vaa SDøttærjIlen.

©tenioS ©frig forbobbtebe flg, ©repen foingebe fin £>o!f

og ftøbte ben lige til heftet i $lrmen $aa t)am.

©tenio ©atpatori r)plebe af ©merte og falbt til Sorben

. . . £an3 Q3robre fom tililenbe . .

„2)et er ©reo Støonteleone, fom t)ar mtyrbet mig!..." —

fagbe t)an pegenbe paa ®twen.

M ®reo Sttonteleone! . . ." — fhege Begge 33røbrene.

„©reo Støonteleone! . ." — gjentoge %lctthn$ Snboaanere,

ibet be fiimleDe omfring t)am.

®reuen, fom afterebe par fprunget paa ^eften, flog fin

Æappe tilflbe, forat


!

63

ftangepogteren — ,,*tfaa et r)ængenbe £aat nm-

bafbe ben %øm*

mel, fom iffe fom igjen meb kapellanen tgaataftey, cærei

(Sfplb t, at ben ftaffelS $jetto »ar toft) uben (©triftemaal!"

Dttenbe (Sapitel.

&#ieteben.

5)et Par meb gob ©tunb, at man tyaobe falbt ben unge

$ige, om brem ©ret) 2J?onteIeoneé 2)rømme og Sorfcaabntn*

ger breiebe ftg, for ben botbe Øtofe fra (Sorrenre! . . .

2ftan funbe umulig tanfe ffg noget Genere og (sljfeliqere

enb bette ©ngleaaføn; tet par øtubené'

— Somfiuen, ber enbogfaa Par reen

ÆJ*rItg$eb!

„ubefmittebe Somfru",

for ben gubOommelige

£oab ber føtft Bleo £2iet paafalbenbe Peb Stynet af

2lminta, »ar en 2ftarmoTblegbeb, men en 33Iegf)eb, fom §o$

bet betltge catrarijfc SWartnot, bet er faa boibt og aaret, at

man nceften troer at fee 93Iobet circulere, naar man betragter

(Sanoraø 2^efrerocerfer

3)en opmætffomme iagttager pifbe fnart bape bemcerfet

bet Ubttpf af fraflbeb og SBejiemtfjeb, ber (fjulte ftg unber ben

betltge SReapolitaneiinbeé lange Cienbaar.

Sftan gicetrebe peb


64

(Signor Øtotero t>ar bøb i ffbftnapnte $cft, og bane

dnfe, fom ®ioact;tno ooerrøfle meb QMgjerninger, t)apbe ttut**

fet flg tilbage til ftn (muffe SSitta i ®orrente meb fine

to 23ørn.

Qllt, t)0ab bet figtebe til at førte fterbinanb ben ftjerbes

Øtegjering, ntaatte betfor i t)øi ©tab tiltale $r)abbeo, §oiø

glimrenbe Ubflgter pare blePne tilintetgjorte Peb ©jenoprettel*

fen af kongeriget 93egge (sictlierne ... og faalebeø Par §an

Bleget en af be fire ^ulcinetter, pi $aPe feet i teatret ©an-

darlo.

Smebens ben inberltgt elffebe @øn og Prober fanbfpn*

ligtuis Panfmægtebe i et etter anbet 8ranget)ul Iigefom ®reo

2J?onfeIeone, Ieoebe @ignora Ølooero og benbeø SDatter paa

bereø ftebelige SSitta i ben %xo , at £tyabbeo profitercbe af

(Sarneoalsfotnøielferne i SReapel og glcebebe ftg meb be ®labe.

Jtun fagbe ^minta til Noteten, naar ©olen forgabte

forrentes betlige £øte:

„Xbabbeo forglemmer 08, 2ftøber! ben berlige $>ag ta*

ber ftn balre SWelfe, naar oi ifh otte tre ere famlebe f)er."

JDerpaa tog Kminta et 33inb et SBint af fin $nblingg*

bigter Qllfteri og flaffebe alene cmfring i 2J?arfen.

£en 5)ag, paa bsilfen eftetfolgenbe SBegioenbeber !til=

broge flg, »at en af be folbebe 2)age, fom unbertiben mibt

om Sinteren 6tinger (§n til at ttoe paa et eoigt ftotaat t)et

i bette af $Men celfignebe £anb. S5i ftnbe 00 forpligtebe

til at iilføie, at 2>inteten 1816 pat en fintet, fom bører til

Unbtagelfertie i Staliert, og at barmen sar faa flor, at Sfta*

turen gao efter for bens Sntflpbelfe og plubfeligt fmtyffebe flg

meb flt froDtgfre ©rønne.

5lmintaé $nblingø[pabferefteb par en grceéflcebt £øl,

paa t)dø SagfiCe ber i forbums $ib bacbe ftaaet et £uus,

fom faae en af letbens ftørfle 2lanber føbel . .

2>enne ftote 5laub O o« Xaøfo!

(£n QBujte af digteren i Serracotta prober enbnu fta*

caben af ben beffebne 33oIig, fom bengang U\a i Stiintr,

men fenere er bleuen ijtant>fat. tyaa ben itb erifterebe bet

Q3ærelfe, ber fyacbe tilbøtt Eleonoras bøitbegasebe og ulpffe=

lige ©ijfet, iffe mere! ' . . 5D« par ftyrtet neb i £aoet! ...

.


65

2J?en toningerne af Sigterene 39oIig bleoe iffebeftominbre

famoittigfyebSfulbt beføgte af t?an3 33eunbtere.

9Jminta3 fjotrligfyebéfuTbe et> bem Kub from

2$refrt;gt, og bet oar berfor til Za$\o$ £uué, at ben r)oibe

Ølofe fra @orrente fiprebe fine frjeb.

®ignore Otooero faae fun ugierne fin 2)atter foretage flg

flige lanie Ubftugter.

(£t befpnbetligt QSæfen lebfagebe t)enbe.

53emælbte 93cefen Ijaobe paa eengang ^oget tilfaflebS tneb

SWennejlet og Ærpbbpret.

(£fter t?an6 *Hnfigtåtræf at bømme, funbe t)an omtrent

ocere ferten 3Iar gammel.

2tten biøfe Qlnflgtøtrcef oare i t)øiefte ©rab frajløbenbe og

mobbpbelige.

(gn lao $anbe meb nogle Sjaofer røbligt £aar, en næ*

ften tanbløS Sttunb, fmaabirte bleggrønne og matte JØine, ber

Itynebe meD fitffenbe ©lanbé, naar t;an fom i £arnift, lange

og fnoflebe 9ltme, 23een af en gtuopoæffenbe SWagetfyeb, en

fort og fammentrpjr Ooertrop og umaabeligt ftore jobber

bannebe tilhobe et faa mobb^beltgt og Ubet mennejMigt £ele,

at dornene i ©ortenre baobe gioet ©taften Øgenaonet „


06

ag 9lmtnta8 33lif...


67

$>en let) faalebeS:

„Srøan maa ^ a t? e libt faameget (om (SleonoraS

(Siffet, for iffe at føle fifl Ityffelig i bet parabififf e

."

@orrente! . .

2>e tte Sinter Pare unberjlretine meb (ftapnet:

„SftarquiS be Sttaulear."

Qlmtnta loefte bem flere ®ange ubenat funne gjøre ffg

Ølegnf!a6 for ben befønberlige SiltrcefningSfraft, be ubøoebe

paa ^enbe.

$!ere3 @impelt)eb gif ^enbe til fjertet, og bet sar iffe

uben en oiS ©inbébett&gelfe, at Ijjun bortfjernebe jlg fra 2ftu*

ren, fom Bar bem ...

3 bette Oietftf jtob (Solen i fin futbe Jbtaft og ubgjøb

fine gløbenbe @traaler ocer Gaturen; QlmtntaS «l*e neb fra £imlen , og nogle ©oebbraaber perlebe paa

t)enbeå SWarmorpanbe.

SmebenS t)un føgte S lp mob 3)«flCttfl £ebe i Øhunerne af

$ufet, fab (Scotpione paa £ug bag en meb $ebbenbe ooer-

groet 2tfuur og morebe jlg meb at pine et ftort graat ftiir*

been, fom oar ftpgtet inb i en SPhiurfpræffe , forfra bet iffe

funbe fomme ub.

$)en grufomme- £>reng priffebe bet frtygtfomme $>&r meb

fin ©lilet/ ^oergang bet gjorbe 9ftine til at fortabe flt %\U

flugtéfteb.

33?en fror i?ar r)an6 ©labe, ba $dn t)at:be fhiffet be glim*

renbe Gine ub paa bet fiaffelS 2>i)r og faae bet, (tøffet af bet

plubfelige Mette, fare nbaf flt @fjul og oserleocre jlg i fin

grufomme ftorfølgerS £ænber.

dlot et étåfetftøb paa ftiitbenetS flabe £oceb gjorbe (5nbe

paa £egen, og Offeret oreb jlg i be jlbjte Ætampetrcefninget

for fin >-Bøbbelé Sebber.

Qlminta osetrajfebe ©cotpione i benne f muffe 99fcffjftf4

tigelfe.

„^l" — fagbe t)un til barn — „r;ooi grufomt! ... £>u

fortjente, at man jfuibe gjøte bet ©amme t>eb 2>ig, fom £>u

^ar gjort oeb bet flaffeli $9r."

„9W, jeg et iffe noget ^tirBeen !" — fcarebe drengen


68

meb et tøgi


69

ØfttbbagStib, mtbt i Soljfinnet, faa gjennemffreifer t)an ogfaa

SReapelé Dmegn mtbt i Solffinnet og oeb StøibbagStib!

2)cnne $tyilippifa meb 4?enftyn til be fcanffe Xourifler jfal

tjene til Doergang for fyoab man nu pil faae at Iæfe.

5D^B £au$t)eb Ijerffebe ooer ben fororanbte Statur; !un

unbettiben forftptrebeS hen af be oeoingebe SnfcftctS Summen,

og berpaa Meo alting f^iCfe ... felt? 2Hnben rørte ftg if fe, og

33ølgen, fom (Tog moD flippen, fpnteS at bæmpe fin ^labffen

for iffe at forfiltre ^tmlenS og SoibenS bpbe £oile! ..

$lub(eligt tjørteS fjerne Sfrtbt, fftfi lettere, og berpaa

faftere og ^oiere, ba be løbe fra bet forfalfebe 3orb6mon paa

Stien, fom førte til SaSfoS £uu8.

Om ung Srøanb v^°- omtrent fem og ttype $lar fi^rebe fine

ftjeb til digterene *8olig.

£an lob til at være ooerocelbet af £ebe. 3)en flirlige

Øttbepibjf, fom §an bar i ^aanben, og Scorerne ^aa tyanS

Støpler tfybebe fjenpaa, at $an nyligt oar fieget af ^ejten.J

*£an Ijaobe oirfeligt eftetlabt ftn *£>eft bag en ©ruppe

Drangetrcter. Doerrumplet af ben brænbenbe Soffyebe, føgte

fyan £ty mob ben og fyuffebe plubfeligt paa Ruinerne, fom ^an

^aobe gjennemftreifet et tyat 2)age iforoeien ... ber ^aabebe

^an at ftnbe Sfpgge og Jtjøligfyeb! ...

2)a 2)tgteren8 £uu8 meb flt nebfalbne £ag iffe foarebe

til ben ØteifenbeS ftoroentntng, ftprebe fyan Æaafen til bet


70

QSar bet BtøtfHnbe (SleonoraS urolige (Sjæl, fotn gjaftebe

bette for t)enbe6 fjerte faa btytebare


.

£egeme, ^acbe litt efter libt t)ibloffet bem, og bet oar netop

^enbeå 93 atm, be Ijaobe oalgt til ^dlejteb unbet t)enbeé ©øOnL.

£ibinDtil t)aobe 2lminta8 Ubeoægeligfyeb beoaret t)enbe fot

beteø frygtelige ©fif} men ben minbfte 3*eo«geIfe ttlbe oæffc

Øglerne af bereS 2>oa og Ijibføre ben rcebfomme (Sataftropt)e,

fortil «&enti be Srøaulear ffulDe tæve et paéftot SStbne.

%ty i)oorlebeg ffulbe t)an fomme til tm unge ^ige til*

§j«lp?... t)t?otIet'eø jfulbe t)an absare tjenbe ubenat bringe

^enbe til at fare op ajføone. , . nbenat oæffe Ættybene af bereS

©løorpeb . . . ubenat ubfætte t)enbe fot beteS ©ttt ? . . .

iBleg og mcb ben folbe ©ceb petlenbe paa $anben, fiob

£enti fotan t)tt frygtelige ©tyn og føgte forgjæoeå at ubflnbe

et SWibbel til ftrelfe fot ben unge ©ooeij!e!. . .

Siften fyootlebeS biet) t)an tilmobe oeb at fee tjenbe gjøre

en let SBeoagelfe . . . l)ceoe ben ene Ohm ooer ^ooebet og ber=

paa labe ben falbe lange ©iben, efterat ben i nogle ©ecunber

fyavbz foæoet ooer t)enbeø Ohfcft . . . t)enbe3 af gtfrtge Ært;b be=

bceffebe $tpft!...

iglerne følte Xilbageoirfningen af ^mtntaS ©ebætbe . . .

$)e beoægebe flg et Øiebltf, rutfet>e flg op og i og jljulte bere8

fpibfe £ooeber i SrøuéfeltnetS kolber.

@n af bent reifte flg t)alot op og ftaf ©pibfen af fin

lide Xunge ub mellem Æjaberne, ligefom en Sæffermunb efter

et gobt SWaaltib; tnpaa rullebe ben ftg fammen, lob fine dtu*

Bin= og aftalacfyininge glimre i ©olen og fnoebe flg meb en

fliilig 3Senbing inb i fine JtammetaterS tætte Æltynge, t)oor ben

atter lagbe flg til $o, ligefom ubtømt af be t)aote Qlnfiren*

gelfer.

Unber t)ele bette Optrin brog £enrt be Sftaulear iffe jln

&anbe . . . t)an3 £jerte3 ©lag oare flanbfebe, og t)an3 ©jæl

t)aobe forlabt t)am forat omfoceoe og bejlptte 2lmtnta!...

ftor benne ©ang oar ben unge $ige rebbet!.,.

Wltn 2)øben, en ræbfom 2)øb, truebe l)enbe tffebeftomin*

bre fra alle ©iber . ,

£enri tabre t)enbe iffe affpne.

©nart lagbe t)an Wlctth til, at t)enbe3 33arm r)ær;ebe flg,

at t)enbeS QlanDebrcet bleo trangere, og l)enbeS Æinber røbmcbe


foagt . . . £un

72

E)tnj!ebe enbogfaa nogle £>rb, ber afSrøbed 'af

(guffe . . *

£un brømte . . .

Sftaar £tpmmen naaebe flu fcøiejie (spanbing ,

funbc

ben Stinge benbe til ptubfeligt at fare op afføone og forførte

JØgletnc i bereS frygtelige SWibbagéluur ! . . .

£aitfen fcerom gjorte ben Oteifenbe faa forftfytret, at t)an

i føtfte CieMif trcebe at fee Øglerne oaagne . . . 2)ereé v£tnbS*

len gjenløb i t)an3 £)ren, og ban Penbte t)uttigt linene Sort

for iffe at fee bet inbSilbte dlctbfeléføn.

Sften iflebetfor at oenb« tilbage til *Hminta, Sleo t)an$

aBlif t;ængenbe oeb en ©jenftanb, fom t)an enbnu iffe t)aobe

bemærfet ... og t)ané ©læbe ooer benne Dpbagelfe Oar faa

fior, at han fun meb 9ftøie funbe tilbagebolbe bet ©tæbeSjltig,

ber ftob paa Sjippet at unbjftrpe fcanS Støunb!

5)er, t)an faae, »ar en Seerfruffe, en (Sfaaf fulb af 2Rcelf,

ber flot i en Ærog af ©rotten . . . 6anbfr;nIigoiiS t)a»be en

eller anben £prbe gjemt fin Qlftenémab t)er forat beoare tm

for Støibbagépeben.

£enri t)uffebe pas, t)»ab 9^aturfot(!erne fortætte om Ærpb*

bpreneé Q3egjærltgbeb efter 2JtøIr\

Den gamle £iftorie om faerne, t)oi8 S)oere tømtes t)oer

9lat af (Snogene, ber t)cengte ftg »eb bem forat patte SJMfen,

ranbt t;am tt)u . . .

£an ftprtebe t)enttl ben jfjulte


73

til6aget)olbe et UbBrub af 'efræf og Doertajfelfe t>et> net af

t)am . .

.

SKeb en ©eBærbe hurtigere enb £anfen gjorbe benne r)enbe

opmærffom paa be forfcerbeiia,e ©jæfter, t)enbe$ Æjole ^ufebe,

og fagbe i en af6rubt og feB f ragtig Sone:

„(Sn enefie 23et-cegelfe, og £)e er bøbfenS! . .

£enri be SWaulear t)asbe intet 33alg mellem Sviblerne til

at frelfe ben unge $tge . , , £an maatte plubfeligt, uben %ou

Berebclfe, fætte Ijenbe tab i $aren og enten fcaaBe, at r)un fcilbe

oære ftorf nof til at fotfyolbe jlg uBeoægelig etter foag nof til

firår at falbe i Qlfmagt.

5Det oar bet ftDfxe £aaB, fom gif i Dpføtbelfe.

5lminta faftebe t/Uttigt Øinene yaa be tabfeisfulbe ®jen*

jtanbe, fom SKauleat Setegnebe t)enbe; ftorfærbelfe malebe flg t

t/enbeé 2lnflgt, tøenbeS fjerte opvarte at jlaae . . . r)ent>eé $lob

jxanbfebe . . ,

£>en nnge $tge falbt i afmagt!

SKen af en ©ub8 Stfaabe gif bette for flg uben Øtyfhtfe,

uben ©eoagelfe, uben muibjie Jtrampetræfning, fom funbe tceffe

Ærty&ene og foroolbe bet uloffelige 33arn3 2)øb.

£enri fenbte Rimten et glab og erfjenbtligt ©uf; tt)i

himlen Beflpttebe øientønligt Qlminta og t)am.

£an fatte 2J?æIfen paa StøoéBsnfen, ta-toeb Qlminta.

2)erpaa b^ppete t)an fénben af fine &tngte i ©faalen og

lob nogle 2>raa6er STOcelf falbe neb paa Øglerne.

JDiøfe fæmpebe forjx meb bereé £øjlgt)eb; men libt efter

libt Bleoe be opmætffomme paa ben fremmebe SCoebffe, og neppe

t;aobe ben Berørt bere3 Sftunb og pirret bereé e beg^nbte at fneife meb bereé fpibfe ^ofceber, ligefom

forat ftnbe flg tilrette og opføge bet tUBufcte SØJaaltib; fnart (aae

man bem fajie bereS ffarpe Gine paa SKalfejfaalen, berpaa flijrc

Æaafen i fmaae Æattefpringiil ben eftertragtebe Jtruffe og tjoppe

neb i ben, ben (Sne efter fcen 2Inben, ligefom Babenbe $iger,

ber fappeé om at oase ben ftøtfre i @øené flare 33ooer.

2ftoøBænfen ftob op til flippen, ftorat tunne tage Qlminta

^r-ionen af ben fornemme letben. 6

."


og bære Benbe ubaf ©rotten, maatte £enti føtfi flijttc 2Ji&Ife=

babefarret, r)sori .ftrpbDptene bclttebe ftg.

%an yentete mobigt til ben flbfte Øgte Par Borte f gre6

bernæft SRtetfefaftlen eg fatie ben forftgttgt paa 3otben . . .

2>a bet oar befiilt, løftebe t)an ten unge 33ige op i fine

9ltm« og cilbe bære t;enbe Sort, ba 9lminta plubfeltgt paagnebe

of ftn Qlfmagt.

33eD at fole jtg omjlpnget af en 2#anb3 9trme, gjotbe t)un

en tjeftig Slnjttengelfe forat prijte ftg ubaf bem og faae ftøb*

berne til Sorben; i fin ftoroirring og 2lngfl ooet SftaulearS

^BefrxceOelfer forat t)olbe faft paa fyei-be, [tap bet ulpffelige 53arnø

ene 5ob neb i Støælfejtaalen tneb Øglerne!...

3imtnta ubfiøDte et fmerteligt i §£rig og fan! nfcften lirløS

til SftaulearS *8tpfr.

£emi forlob ©rotten meb ftn bprebare 93prbe. Qtmintaé

iefø=

fhtj tyan faftebe ftg ooer fyam, ligefom en bibj! 2)ogge ooer

en natlig $po, og borebe be lange Snegle paa ftn t;øire £aanb

inb i StøauleatS s 2Um, mebenS t;an meb Penftte gjorbe SDtfine til

at jage t)am Stiletten i 29rpjtet!...

9$en 2ftauleaté 93rpft bæffebeS af 2tminta, fom $ant)olbt

truffet op til ftg . .

.

3Seb


*75

„ttSling!" — fagbe SWauIeat ril Scorpione, ttet fjan it\ue

at fiøte t;am tilbage — „er tet ®ult, 5)u til b;aoe, faa (bl

2)u faae bet; cent Slot, ni jeg b;ar bragt ten unge $igt tit

jlg felo igjen!..."

,,5lminta trænger iffe til -Jiøgené ^jcclp , naar

jeg er

t/et!. . . foarete Scorpione barff — „3)et er min £etjfmnte,

min Søfter . . . og £otuo paaget ouer Bente!"

„2)a oaager £>u meget flet ooer b/ente! . , ." — fagbe

£enri til barn, itet ban lagte Qlminta paa en Retning af 2ttu*

ren — „tt/i jeg fanbt bente i ©rotten tier, fooente met en

t)eel ©glepngel paa S&htyftø!

. . ."

SDiet Denne pirring untjlap en frygtelig {Ratten Scotpio*

neé Strube, og ban fafiete jlg for ^ImintaS froDDer met faa*

mange $egn $aa Smerte og 5'ortoiolelfe, at SWaulear uoilfaat=

ligt bleo rørt teroser.

„£>glet!.,. @ptt3[jopeter! . . . r)aoe te fhtffet t/ente?...

foar mig, men faa frjar mig tog? ..." — jtteg £onio til 9&au*

lear — ,,t;aoe te fuiffet t)enbe, faa er ljun tøtfenS! og teer

b/un, faa sil Xonio iffe leoe!..."

£an ooeltete fig omfring yaa Sorten met ftampagtig £uU

fen og fttaaten ute af dunten.

^lutfeligt bleo SWauleaté Q3lif fK»t, en frampagttg


76

fom B'orBttirelfert gap et ut)pggeligt UbtTpf — „fun £onio Bas

£oo tit tet!... Cg 8ignora SRooero pilbe jage t)am Bort,

ifalb ban tittob QInbre bet!"

„Srøennejle!" — ubbrpb SWauIear — „ oil 2>u ba Iabe

benbe bee uben £jælp?"

„£oab £jælp fan 2>e »el Pbe t)enbe?" — foarebe ©cor*

pione, ibet ban tnaalfe barn meb et baanligt 95Itf — „fjenber

Sk maajfee 6ptbs§ooeberne? . . . 93eeb 2)e, t)oorlebe3 man (lal

Bære flg ab meb at t)elbtebe for bereé e fc)an til (scorpione —

„faa bar 5)u fun eet SWibbel, nemlig at t)ente ben nærmefie

£æge jTpnbfomft bib, forat t)an fan brcenbe @aaret og ftanbfe

©tften ceb 31b."'

„bægerne ere nogle Sdjler!../ — foarebe 2)rengen —

„be lobe min 2J?ober boe i benbeé trebicte Qtar ... og faa fmut"

og lioéfraftig! . . . 3eg buj!er bem bet cnbnu . . . ffjøn bt bet

fun o ar min Sftober!... 2ften frelfe be iffe 21minta, faa

bræ&tr jeg bem attefammen! . . . uben

gale £unbe! ..."

2fteblibent)eb . . . ligefom

2>et pilbe bære en Umuligbeb al BejTrioe bet UbtrPjf, t)Por*

meb


@t guflen t ©fjær fcegipnbre at ub&rebe flg ooer »-Huiintaé

9lnflgt... JSZ/ienlaagene aabnebe ogluffebe flg frampagttgt . . .

Sntet af Diøfe Symptomer unbgif Scorpione.

„3a," — fagbe ban, tiet t)an lagbe «§a*nben paa Qlmin*

taé fjerte — „bet flaaer enbnu ... men om faa Minutter

oilbe bet »ære folbt . . . ©irren er paa 93eten ... ben maa

fianbfeé."

£an faflebe flg paa Ana foran 3lminta og jfynbte ftg at

træffe SUfejfrømpen af bet faarebe 33een; berpaa tog fjan fin

Stilet frem af Sityjtet og gjotbe meb ben jlarpe Spibs" et

foréf.ormtgt Snbfnit i £5gle6iDbet...

9lminta ubfiøbte et qoalt Smerten sfuf.

„£oab er bet, £>u gjør? . . ," — ub6røb Srøauleat ube

af ftg felc-

„$)et feer £>e jo nofl. , ." — foarebe Scorpione — „jeg

aabner 3>øren for Øglené ©ift! . .

Ubenat tilføie et £>rb, ouffebe r)an flg oser Saaret,

fceftebe fine £cefcer paa bet cg fugebe bet forte, leotebe 33Iob

ftøtft til flg!. ..

%xt ©ange fpfyttebe tøan bet ub!... tre ©ange gjentog

r/an flt ^eltemobige og opoffrenbe 33cerf . .

Scorpioneé @rtmf/eb forfoanbt i SØtaulearø JØine, 2kn*

ffafmingen forefom t)am fom en féngel, ber oar nebjiegen fra

himlen forat frelfe et Sttennejle fra ttn truenbe 5£)^t> . . .

fét $ar Secunber t)enranbt unber frygtelig og t)øitibelig

£auet)eb.

Scorpione Ijolbt 9lnunta3 £ceeb ioeiret og føgte at Icefe

33irfningen af ftt tyeroiffe SDMbbel i t)enbe3 Qlnflgt.

£enri be Sftaulear Iaa vaa Jtnæ ligefom Scorptone og

beelte fine SBliffe mellem himlen, i)an anraaBte, cg ben ffjønne

Staltenertnbe, fom t)an iagttog meb bp6 Slngfi.

Q£t ©uf unbjlap QlminraS £ce6er . . . men bet oar iffe mere

et Smertenéfuf . . . ben fhffelS, ©rasen fraorifiebe Sfa&ning

Segtynbte atterebe at fpore £ettelfe.

Scorpione greb Qlmintaø £aanb, følte fcenbeS ^ulø og

jfreg meb flingrenbe batter:

„Sforpionen t/ar 6efeiret Øglen! ... Slminta

."

.


„Sfien J)u! 5>a!, ..." — fagbe SDlauUax Peb at fee 2)retu

gen fpnfe tilbage.

„2Jteb mig er t>et en enten @ag . . ." — fparebe (Scor*

rione — „jeg byer maajfee! . . ."

(scorpione t)aobe (Ret ubenat Pibe bet; tt)i ben lætbe 3ta*

Herter S'clir 8'ontana, en af bet attenbe 2larr)unbrebeé Betømte*

jie (Stjemifere, etftører i et fortræffeligt, i £ucca 1767 ubfom*

met USærf, Betitlet „Riscrche fisiche sopra i veneno delia vi-

pero," at ben Blotte Ubfugning af Jøgfegiften, felo naar ®if*

ten iffe trænger inb i 2ir3otganerne, er nof til at Beoitfe en

flig 33er*ntelfe i Sftunborganerne, at 2)øben nceften altib. Bli*

ter en ftølge beraf.

©tcenbfeløé 35eunbring, bpB 3J?eblibenr)eb Bemorgtigebe flg

2J?aulear» fjerte oeb at børe SonioS @oar. £an glemte enb*

ogfaa ben unge $ige forat ile Benbeå æbelmobige ftrelfermanb

tilt)jdp; t)an greB t)am t fine 5lime og reifte r)am ooerenbe

forat BejTptte Bane £ooeb, fom i jtrampetræfningerne (Tog mob

flippen.

Q3anffaBningen par Blepen en' 33en, en 93rober for 5J?au*

lear; tc;i tjan fyapbe frelfi ten, fom himlen felp forlob!...

$an ffavtft Bragt bn jtotfte Cffer, et Offer fom ©ubmenne*

jfctS, ber Bengao ftt £io for fine erobre!. ..

3 famme CieBlif Børteø ©tribt langt Borte; flere $erfoner

nemnebe ftg tet øbe @tet, t)por bette ut)pggelige Optrin

bapbe ttlDrajjet flg.

dn 2>ame paa omtrent ftalotrebflntétppe 5lar, meb {muffe

og ærcærbtge Xxæt og af fornemt Utfeenbe, fom tiiilenbe meb

2>øbsangften malet i

5

2lnftgtet.

£utt faae flg omfring til aUY


7


80

S> DCteteti unbetføgte ren (gsge . . . ban6 2lr>ffgt BIet> møtft.

^corpione talre if fe mere . . . uten t)an3 £jerte8 fioage

SBanfen jrulDe man bavz antaget barn for bøb.

Dg bog forraabte intet tybre Segn ©iftené -ØbelceggelfeS*

Sæt! meb Unbtagelfe af ben arme 2)reng3 £ooeb, fomoarfrpg*

teligt opfculmet.

Støunben, men ifær llnberfjeben, f^nteé at seere gabet for

Cnbet, og Sftaulear gtyfte oeb at fee en grønlig og t)ooen

Sunge, fem Sægen felo bettagtebe meb br;b 2fteDltDenr)eb, r;«nge

nb mellem ben @9geé oiolette £aber.

„£rab mener S)c om r)an» &iljianb?" — fpurate 9ftau=

lear £>octoren ligefaa meget meb SSliffet, fom meb (Stemmen.

„£en berømte geltr ^ontana" — fcareDe £ægen — „er*

flcerer, at ber iffe er nogen dteDning i næroærenbe Xilfælbe...

Sften £a$j$e


.

81

ircefntng etter en plubfeltg SBetce^elfe of ©taften funbe af6ti?t»e

Operationen, ftaf t)an et (Speculum inb i patientens 9ftunb...

33em&Ibte ©peculum snittete langfomt XonioS £ænber op

peb at uboibe flg og t)olbt berpaa t)anå Æjæoeoeen aa6ne, faa

at man faae t)am lige neb til 2ftunbingen af erpaa greb t)an Sernet, fiaf bet inb i patientens Srøunb

og breiebe bet et $ar (Secunber ritnbt fra Xungen til ©anen,

tnebenS qoalte og uarticuletebe @ftig untjtap (ScorpioneS 93rpfi,

og fjané £unge og Æjøb inbjftumpebeø nnber bet gløbenbe

3ern!. .

Xaarefhømme fiøbe nbaf l)ané Oine . .

Sftaulear befrnmebe Peb t)tt tæbfomme @tyn.

Sienbe dapitel.

SftarquiS £enri be SWaulear par iffe fulbt fer og ttyPe Qlar

gammel. £an Par t)pab man et fommet opereenS om at falbe for

et fmuft SWennejle.

8a ranf og fmeffer $rtgur, fine QlnfigtStraf, fmuft, Monbt

og naturligt frøtfet £aat retfærbigqjorbe ben 93enæonelfe, fom

5'olf i 21tminbeligt)eb, men i[æibele3t)eb fruentimmerne, tillagte

t)an8 *Betfon.

2Reb flt forbeelagtige $bre før&anbt £enti en glimrenbe

Opbragelfe, ffjønbt fnarere ooetflabijt" enb grunbig, fnarere fce~

ftiffenbe enb folib.

£an funbe £ibt af Qllt, men Sntet tilgapnS; t)an funbe

tale meb om Qllt, — og Qlnbet forlanger iffe bet patifijTe


h

meb fine fluftelige bennet, »ar tenbt tilbag til frtanfiig i

Æong Substa ten QJttenbeé 5'ølge og nu tilligemeb 2>t;rr. be

33Iacaø, be CBtrrotleé, b'SécarS og flere Slnbte glæbebe (tg »eb

«§é. iWajefiætø Xitfib og fæibeleS SBeoaagenfceb.

$rinbfen »ae fom (Snfemanb og (Sier af en ftor ftormue,

paa ®runb af Xilbagegioelfen af t)anS ufoigte ©obfer, penbt

tiI6age i 1815 fra emigrationen ineb be famme Sølelfer og

famme QXnjluelfer, bpormeb ban rar ubranbret i 1785.

tydntk be SRauleat »ar en fanb $»pu3 for be 931ofj!i6é-

$olitifere, fom Ulpjfen tffe t)acbe lært SRoget, iffe engang at

forglemme!

£enri be Støaulear »ar opbraget i ftranfrig af en @øfter

af han§ Sftcber, ©repinbe be ©ranbmeénil, en fort)en»cerenbe

(StiftSbame, fom erfrattebe ben unge Sftarautø r)an$ for tiblig

afbøbe 2ftober.

©reoinben »ar iffe emigreret fom fin @ooget. $)en

Cmbu, fom £enriø fpæbe Sarnbom ubfræoebe, funbe iffe fore*

ned meb be uophørlige øteifer, fom bet omflaffenbe (Stnigrantlio

gjorbe til en 92*b»enbtgt)eb j af ben ©runb Meo ogfaa S'amilien

SKaulearé Qlroing lilbage unber ©reoinDenS Varetægt og op*

porebe unber S5eff»ttelfe af ben agtoætbige (Slægtning, ber paa*

gebe om t;an5 Cpbragelfe og fenere inbførte fcam i 93erben.

©repinDen ubøoebe ftort ^errebømme om 2ftarauien3 ©inb

og fjerte; £enri tiI6ab £anten, fom »aagebe ooer t)tt unge

2)iennejie meb moberlig Cmlm og føgte at gjoette t;an3 Jønjfet

forat tiifrebSjUKe bem og gjøre fyatn £toet behageligt; om bn

fyapbe potret f?an3 2#ober, funbe fyern ith fyase eljfet §enbe

t;øieie!

»Ken følgen af benne Cpbragelfe af en fruentimmer par,

at fyanø (5l)arafteet fif noget C-oinbagtigt peb jlg.

2)ecuben tyaote t)tn 2lrt g'anatiéme, fom ©recinOen følte

for fin (©øfterføn, benbeS ftabige Cmbu forat tilfrebéjiitfe fel»

b;an3 ringefie fiuner, |en)*ø CmBærenbeb meb bet unge 2ften=

nejteé UDffeielfer, fom £>un burbe §ase babfet ftrengt ifiebetfor

at opmuntre, fort fagt, t;ele t)ent»eS forfjcelenbe Cpbragelfe uboif=

let to fteil §o3 ben unge $caraui8 be xKaulear, unber t)pi3

jrjæbnef-oangre Snbflr/belfe t;an jfulbe libe fyele flt £to, nemlig:

(£n ftor (5l?arafteerfoagt;eb.


83

Og en er.bnu flotte


84

Unber flt fcele Opfcolb i Sialien t/at>be Sftaulear if£c fcet

noget mere &orttr>u'enbe enb fcemælbte 3SilXa.

6s?net af £ufet gat) firår en Qlnelfe om ben S^ffe, 93e*

Boerne maatte nipbe.

2)et laa i UDfanten af forrente, tætte £ræer omgabe bet

paa alle Stber, og Sinteren tønteS at fyaoe formilbet ftn 93arjf*

t)eb af $enftn til ben fortrtyttenbe Dafe.

un fanbt fin 2>atter.

„Signoraen center $aa be herrer," — fagbe fyan »eb at

faae £ie paa ben unge 2ftarqui8 og £>octoren — „nuffaljeg

pife $em tit Salen / /

2

SDermeb forte t;an be to ©jæfier inb i et fmuft 33ærelfe

i Stueetagen, t)oot fyan lob bem cære alene i nogle Øie<ffe,

2ftaulear faae flg n^gjerrigt omfring.

Qllting talte for, at ^Beboerne maatte oære i 33eftbbelfe af

ftor JDannelfc og fortrinlig Smag.

3Seb ben ene 23æg ftob et prægtigt Sienerfortepiano-; paa

S^obeflolen laa Ouverturen til Støojattfl „S)on 3uan" opflaaet;

Oeb 33inbuet fiob et Staffeli meb en ntybelig Sfi£$e af $a8fo8

£uu3, oeb r;t>ilfet ben m^fottalte Segbent)eb tjaobe tilbra*

S^t flg.

.

(£t runbt og oserorbenligt fofl&art 35ovb af eforen tinet*

mofaif, en foræring fra 3oact;im Sfturat tit tjanS Støinifter,

Signor Øtoimo, inbrog SftiDten af (Salen, og flaben forfoanbt

næften unber ben 9J?a3fe af 5U6um'er, tfeepfafeé og Æo&6er=

frif, fom fcebæffebe Sorbet. Overalt prangebe 9Ha&aftvafer

meb buftenbe 53lomfier, og ben nebgaaenbe Sol3 Straaler trængte

inb i Salen gjennem be løorige ©tene paa bræerne ube i

£aoen ; .

Signora Otovero traabte inb, efterfulgt af en tjener.

„i$m £err 2)octoren til min éatterø 93ærelfe, t;oor jeg

ftrar ffal intflnbe mig," — fngbe tjun — „og £>e, minkene,"

— tilfoiebe fyun , ibet t;un gav 2ftaulear et 33inf til at tage

Sæbe — „fyao ben ©obtyeb at unberrette mig om alle 2)eteé

9Ibfomfter til en 2J?ober§ férfjenbtlig^eb ... tt)i at £e t)ar

ftore, 6etvioler jeg ingenlunbe!"


85

9J2aulear gao nu (Signora IHooero en nøiagttg 33ejfrtoelfe

af alt l)oab ber par gaaet for ftq, fra t)an traf 51minta i ©tot*

ten og til XontoS beltemobige Dpofftelfe.

2)en ftaffelS Coinbe fem i fEn t)eftigfte 93eocegeIfe eet) at

$*re, i t)silfen ftare t)enbe8 3) atter foceuet, og ba 9J?auleat tao,

Befanbt ^ignora OtcoeroS aanb jtg i ben unge 2J?anbS, ubenat

Smogen af bem funbe ftge, feootlebes bet oar gaaet til,

„Xonio Ijar fagt 2)em ©anbbeb, min £etre," — tog

(Signora SRooero tilorbe — „bet frygtelige SKtDbel, fom f?an

6efab SWob no! til at Bringe i Slncenbelfe, er oel&efjenbt blanbt

Sanbboerne og gjælber for ufeilbatligt, jfjønbt man t;ibinbtil

fun t)ar faa trempler yaa (lig heroisme!. . . 2Ren fun 2)oc*

toren fan Berolige o3 angaaenbe min

."

2)atterS 33efinbenbe . .

(Signora Olooeto ilebe fcentil 2)øren forat opfoge £ægen,

ba benne ibetfamme fom . .

.

Q3eb @fynet af Ijam oegtynbte (©ignore øtoceto at Bæoe,

ligefom ben Qlnflagebe, ber føget at læfefln ©fjotonei JDotnmc*

tenø Mit.

„2)ere3 batter er aibeleå uben $ate, ©ignora," — fagbe

Sægen — „jeg t)ar omhyggeligt unbetføgt 6aatet; bet bærer

iffe minbfte aa t)an3 egen 3?efoftning/

2)en jmme Støober t)æoebe fine ©ine mob «£imlen meb et

Ubtrtyf af uflgelig £afnemtneligt)eb mob ®ub og mob Xonio!...

„Srøen §an . . ." — „ttlføiebe t)an — „ben t)øimobige

$>teng . . . SDoctor, er ber intet #aah for tyam? ..."

„Seoe oil t)an ..." — fsarebe Sægen — „men bet er

ogfaa alt t)oab 33iben(!a6en fan gjøte for r)am!"

„®jør %llt for t)anø fttelfe, fjeere £ette," — f gbe @ig*

nora Øtooeto — „for gremtiben t)ar bet unge 2#ennejfe Retligt

Stiav paa min (£rfjenbtligfyeD ! . . ."

$un ^enoenbte jlg til Sftaulear og fagbe i ben penffaoeligfie

$one:

„Dm faa 2)age ^aaber jeg meb min fulbfommen t)eI6re=»

bebe 2)atter l>er at funne taffe S)em for t)i?ab 2>e t)ar gjort

for t)enbe!"

3)et oar iffe fom en fttemmeb etter ligegtylbig 53efjenbt,

at Sftatilear tog ^Ifjfeeb fra £tgnora tKooeto ; bet par fom en


86

fieeraartg $en, at t)an ffilteS fra bet fjære 6teb, fcoor fran gierne

oilDe fcaoe tilbragt fyele ftr 848,

3 be ftDfte $ai £imet ttar bet foregaaet en beftynbetltg

Omvæltning meb 2)taulear.

9imtntaé (stjønfyeb, fyenbeé ftare, Sornemmelfen af at t)olbe

ben tynbtge (Sfabning i flue $lrme, sperlingerne af S'rt>gt og

p6 og alvorlig Sibenjfab.

2)en Sølelfe, Srøaulear ncerebe for $lminta, tøcem t)an, faa

at flge, fnap t)aobe feet, unbtagen inibt i ben ræbfomme 9lngft,

sjat albeleé np for r)am! . . .

øb3ang-

fDéarqui3 be Sftauleat eljlebe . . . eljfebe for farfie

33eflemt om fjertet tog £enri bortfra ©ortente og Venbte

tilbage til Neapel og fine talrige erobringer, paa fcoem fyan, fom

t)an felo fagbe, øbjlebe fin Jtjcttlig t)eb 8 €maamønt, ibet

^an beoarebe fil $jerte3 (©fatte til bebre 2eiligt)eb . .

£eiligfyeben rat fommet.

Wlaukai betraabte bet frauffe ©efantépattabS i en Xtljhnb,

fom »ar vibt fotjijettig fta ben, i r)oilfen r)an t)aobe fotlabt bet.

2)et oat berfot meb jtørjte Jtulbe, at t)an læfte følgenbe

99iftet, fom kammertjeneren ooerleoerebe barn oeb fyanS 2in*

fomft:

„^olitiminifteren, hertugen af $alma, beber t)eroeb 2ftar=

H qui3 be SRauleat betije t)am ben 5@re at tilbringe aftenen

„t)o$ t)am.

„(Sfjænt* 08 enbelig 2) ereé SRær octtelf e. £a Se*

„linafpnget...^loffento5lftenSmaalibfotminefot=

„trolige fenner; 2)e c eeb f elv, om 2) e fyøter tilbereø

„ial!"

.


m

CRolitiminifieren i Jtongerfget 9Uapd t hertugen af $a(ma,

KWI en af tfettinant ten fjerte« $nblinger.

2>et uar jufl iffe nogen flor, men en ung og aanbrtg 2fti=

nitter, boiø ftorfie ftottjenefte 6eriot> i at atfprete fine (Sour-erain

ret §orta*uti;gen af ati'e te galante (Scentpr og bemme=

lige Sntriguer, fom banø 93oft tagltgtags intsiete batn i, og

ten Ietjintige, utueitge (vmbetømant fanbt Sftaate for ftetti=

nantø Cine ret «&jcelp af ten unterboltente 5'orrætler.

kongen 6fec iffe gott Betjent, men gott unterboltt, og

han nøieteø tetmet . . . Sttonttt £o?eter, fom Hivt morete,

ere ftetrte tilbeielige til Dmfcceren^et.

Stfaulear betamfte flg længe, førent Hu fulgte £ertugenø

Snbbptelfe.

£anø


ftet beb at inbfinbe fig t)o3 t)am benne liften j tty t)ele klaret

igjennem t)aobe ben finuffe (©angetinbe afjlaact t>e tneeft glim*

renbe Snbbtybelfer og betimelige (Summer, fom oare ti!6ubte

r)enbe forat fpngc anbetftebé enb i (§an=(Eatlo.

2>iSfe Cmjtcenbigfyeber frapbe enbmete fott)øtet Øtyégjerrigs

t)eben og 23egjætligt)eben efter at t)øre t)enbe, og ^rimabonna'en

gjotbe en flotmcr.be Spffe! . , .

Xu ©ange betraabte t)un (£oncertfotc)øimrgen, og tre

©ange fteeg fyun nebaf ben unber alminbelig 3ubel.

£ror ffjønne ere tf fe be Xriumfer, ©angen feirer! men

tillige t)oor flygtige, fortoarige og let forgangelige! 2)et et fun

en |ftø belig £abet, en ujlffet formue, t;oi3 Æilbe og @fatme*

ftet ben menneffelige (Strube er!, . .

koncerten enbte, og man bottfjernebe ftg.

33lot £enti og be fortrolige 93enner, fom hertugen

ubtrt^fte fig i ©frioelfen til SKauIear, begaoe f!g inb i en pragt*

fulb, afflDeéliggenbe Sal, t)oor man firår efter faae SDHnifteten

inbttcebe, førenbe la frelina »eb Qlimen.

„fØtlnt herrer," — fagbe t)an til fine ©jæfkr — M @ig*

nora'en beoifer mig ben 2(§te at bele tor titte ftorfrifTning

laber oS attefammen beit o3 for @angen$ 2)ronning og taffe

fcenbe for flig ©unft!"

Sangerinben lob iffe i minbfte Wlaatt forlegen oeb at

beftnbe ftg ene af flt Æjøn mettem lutter Metrer, ber Pate be*

fjenbte fur bereS UbjTeielfer ; men man anebe bag t)enbe§ rolige

og pærbige 8)bre en hemmelig Xoang , fom iffe unbgif Wlau*

IearS flarpe ©lit

£un befcatebe be til t)enbe rettebe ©alanterier meb et $at

bøflige £>rb, t)porpaa man fatte ftg tilbotbS.

Srøuntet Spøg uboerlebeé mettem ©jæfterne. 2)en franffe

(St)ampagne anfpotebe enbmere ben neapolitanjte ^ptigt)eb , og

man beg!?nbte at btioe beeb i £o»ebet, ba 2ttinifteten berncrr*

fcbe, at la ftelina følte fig ilbe tilpaS »eb ©jæfterneé tyrifprog;

t)an tog berfor Orbet og fagbe:

„SWine herrer, en ^olitiminifteré Qlftenégilbe bør unægteligt

i Originalitet ftaae ooct en neapolitanff iHaabét)erre3 ettet ^an«

quierd!... bet et en *ftøb»enbigt)eb, fom følget meb Stittin*

gen!.. . »§cot ftulbe man ogfaa bøte piauante sftobeber, ffan=

;


89

bateufe tMntiyt, fffulte ftorbttybeJfer, naar brt iffe er t)o3 mig

faa er et pligtmasflgt 5lrct?it> for bem?...

3eg ml berfor o^oarte 5)em meb friffe Cftettet og fortætte

2)em et ubørt, utroligt féoentbr, i t)oilfet en 2ftanb, fom 2>e

atte f jenbe, er felten . . .

2#anben er (§keo be 2ftonteteone!"

Stfaonet 2>?onteleone, ber afterebe Dar faa beffenbt i Neapel,

frembragte et leoenbe Snbrrtyf paa (©elflabet; $ltte tao forat

t)øre r>aa hertugen.

£a Selina biet) liigblpg.

(SHeote Gapitei.

^ettu^en af ^ctlroa.

„$)e oibe aflefammen, mine herrer," — fagbe hertugen

til fine ®jæfter — „at £err be 2ftonteleone er fjenbtligt fin*

bet mob £é. SP?ajeftoet Æong fterbinanbS dtegjering.

4?ané ulfyffelige Saberå polittfle Q.1ilDfarelfer ere gaaebe i

5lro til fyam, — og t)an ftyneø forubbejtemt til at enbe yaa

famme førgelige Wlaake.

kongen t)ar for længe flben befalet oå at luffe JØinene

meb $enftyn til ben unge ©rereS forræberffe Qlnjlag. «$$.

Sftajeftcet oilbe faa nøbigt gribe til famme flrenge §ort)olb3*

regler mob (Sønnen, fom mob 8'aberen; men en 5tngioelfe af

flor Q3igtigt)eb toang o3 til at t)anble, og »i gase Drbre til at

arreftere (Eonfpiraieuren, fom nu oil blioe fitttet for ben til b^i

jØiemeeb ubnoeonte £anbpoIttiret.

3 £øbet af flere Sftaaneber forflob ©reoen fnilbeligt at

unbbrage flg sore (Sfterforjfninger, og oi miétoiolebe aflerebe

om at faae fat i fcam, ba t)anø %i\ flugte jteb bleo oé røbet oeb

en ungbommeligt praleri, fom fyan i fin ©titting burbe fcaoe

oogtet flg for! . .

.

£u[et, fom ftjulte tyam og t)anø Støebjlr/Ibige, bUti om«

pytonen af fcen fornemme 9?ert>en. 7


90

tinget fantme Rot, b'ccx bet fltfle SNajTefcal fanbt Steb i San*

Karlo.

33eb ^»icelp af Søfenet, fom fcat Blecet cS forraabr, 0$

fcøre gobe Sotbolbéregler Blese @reo StøonteleoneS tre 33ennet

grebne, ben ene efter ben anben, det Snbgangebøren til £ufet,

eg bet abenat minbfre Støt funbe bøveS inbenfor og gjøre

nogen ftotffauelfe i ©reoenø Qhrefiatton.

%o limer efter fab £e;t be SKonteleone unber Saa8 og

Sulte i bet ftffre Kapel b'Doc, forfra bet t)it>int>ttl albrtg et

tyffefceé nogen g'ange at unboige.

Øtapporten fra tSormanben for férpebtttonen" — tebbleo

hertugen — „beretter, at tyan faae et Befdmet fruentimmer i

Salen, l)ooi ©reoen bleo arrefhret; rnen tilføiet, at t)an tffe

iroebe at frutbe Bef^mre fig berem, ba fcan8 Snffrurer fan an*

gtf be fire herrer, fom fcan t)a?be bemægtiget flg."

Unber benne Snblebning lugtebe la $elina flere ®ange

til fin buftenbe bouquet; men ba hun fcæocbe £o'eebet, ubtri>f?e

benbeø 5lnjigt fccetfen 5lngfx Ejffct frorouting.

„®ieo be 2ftønteleone3 tre bennet" — tog hertugen af

$alæa atter tilorbe — ,,ere en Sranftmanb, en Itybjfet og en

italiener.

ftøtfhiceønte er SSkotnte b'^arccurt, Søn af hertug b'£ar=

ccutt, en af ftranfrigS rigejte Stoimænb, og bet friirer. ncrften=

beelé ubegribeligt, fyootlebes QUcingen til et jltgt Sflavn §at

fannet labe f!g feriere til *£øbelcomploiter, r)ooroeb Solf af

$aif£ Orang altiD (jaee mere at tabt enb at otnbe.

2)et en ung Sufentafi, eljfcaubig og eoentytføftai ligefom

afte fcan* Sanbfmoenb og fanoiDniigoiiS Blot (Sonfpirateur for

£ibøfeterfø , forat utfDibe be let t^e limer, fom t)anS S*orlt;=

fielfer og J?jarligl)ebér;tjxotier labe barn

Stønnet to er af en alvorligere (St)arafteer: Som Søn af

en t»tjf %>iæfr og meb $09ebet orfplbt af SanbS, kørnere

og anbre tPbjfe Soærmereé pbilofotfctjfe og poliiijfe ®runb-

fcrtninger, brømmer ban om 3ccerffattelfeii af Stigbebéboctriner,

fom oilbe Bringe (Juropa til at gaae op i Stier, ifalD man lob

QSranben ubbvtbe flg!... %an confptrerer af Coettpbning ; ttt

er en SRar fulb af ©mi, men en af be Skarre, fom man maa

ftynbe flg at tnbefpaue, førenb be Blioe ubcenbige.


91

£>cn £rebte af ©cct)en8 fenner et &t)abCeo øtocero, en

©øn of Ufurpatøten 3cact)im StøuratS forfoenøavente StnantS*

minlfrer.

2>et unge QEennejfeS fanatljfe SSenjfaB for SKonteleone $at

Bragt r)am til at (lutre flg til ©teoen , af t)t>em £an et en

©fygge, et ©jenjfin; bet et en (Sonfpitateut pa« an ben

£aanb, r)an øil albttg optræbe fyanbl'enbe af egen 2)rift og

et føtgeligt albeleø iffe farlig for o 3, naat t)an§ 33en, t)an6

£eber, fyanø ®ub tffe et tiljtebe forat galøanifere tyanø «£oøeb

og BeoæBne bane $ltm.

93 1 t)aøe Befriet Italien fra biéfe tre $etfonet uben s

3i((arm,

uben Dpftgr, ubenat gribe til øolbfomme bibler . . .

Xtybjteren er famme 9lat , t)an arrefxerebeS, Bleøen fenbt

t)jem t\\ jlt Søbelanb meb 9lntnobnlng til be øenjfaoeligtftnbebe

Stegjeringet i Sanbene,

Bk meb ftanå $erfon.

t)an paSferer, om at r)olbe et øaagent

©reb b'^arccurt t)ar attercbe gjenfeet Sranftigé Jt^fter

men $aa min befaling Bleo ber i bet Øteoltf, t)øor ben glim=

renbe £etre fatte Soben ])aa 6fi6et, fem afgif til 2ftatfeitfe,

Bet^bet i)am, at t)an for ftebfe bat fotøiijt fra kongeriget Nea-

pel, og at t)an øeb atter at oife flg t)et otlbe ubfatte flg forat

ente fine 2>age i et temmeligt 8'angefcul! . .

Ǥ?ab ben unge Stoceto angaaer, fem ftbber arrefletet t)crt

^ottabfet, indtil STtotiteleoneS


92

SPHniftetené 5lnf!gt ubtri?fte ten meeft lerenbe Dcerrajfelfe,

mebenS (Secretairen talte til barn.

„2*8, SKcnflgnoie," — fagoe benne til hm — „cg for*

Hl £ent fclo om, froab £@jfen inbefrolber."

hertugen bat fine ©jætter untftylDe. $)erpaa frrob ban

fattigt åreret, gjennemlsb ter, aafrnebe ben forfeigleDe ISflfe,

Betragtede ntyøgjetrlgt ben beitc*renbe ©jenfrant) , uben at tage

ben xx\), cg ubbiøb:

„£et er mageløft! . . . man

SRitattet!. . ."

funbe friftcS til at troe $aa

&ntifteren£ Utraab ftanbfebe plubfelig be enfelte @amta=

ler, ter atter t?are Beg^ntte, og Qifleø Éine fceftebe jtg paa

hertugen af $almn.

„SKine perter," — fcegtjnbte Sftinifleren — „jeg troebe

fan at frace et frebnberligt Xilfalbe at fortælle 25 em, men

©agen foirifler jtg nu laa en faa inbunberlig SKaabe, at jeg

feli) troerfen ceeb ub eller inb i ttn , frjenbt jeg er temmelig

fortrolig meb (Snminalbirrorierneé Saftener!"

%aa et 2?inf af STftnifteten git" @ecretatren, og hertugen

af $alma rftMec:

„©rec SrøonteleoneS $rotéS inblebebeS.

pt>fcn for

fremmelige ©eljlaber. ber fyavtz SWonarfieté Omftynelfe til %qx*

maal, cilCe fcsn jtffert r*re bleven fufunben fot £eelagtigfrtb

i Dette Ityéjip SScrrf; ifalo iffe tre 93iDner bacte gjort (5'tb paa

at t)a?e feet frarn perfonligf føre ftorfæbet i en af De fremmelige

5'oifamlinger ,

frocr gyngerne« Sto og Stationerne! 9?elf*ib

CebattereS af £ooene§ og ben bejtaaenbe CrDeng g-jenber.

$aa bemcelbte ebeliqe (Eiiiamng af tre af be anfeligrte

3nb-)aanere i Xorre Del ®t-:co, tre 2Ji*ib, tYoté £engbent;eb

for Jtong 5'erbinanb er selbeHenDt, bleo ©cesen efterfogt af

politiet, berraa arrejxeret, fom jeg fortalte 5Dem, og ført til

Gajtel D'Dco.

-Me $9Tftgtig$eb6tegIet bleoe tagne forår forflffre flg ftan=

genå 5>erfon; man forfiærfebe iBefætningeu i Jtafkllet, af ftrtygt

forat ©reoené fenner ffulbe føge at befrie t;am ceb en btijiig

Dcenumpling.

£an£ perfonlige SBeoogtning biet: ombraget til ben ftten*


93

gejte og uoeftiffeligjte fangevogter i Neapel, meb t)rem (Eom=

manbantenå Sfolf til Crexficb atter t)o!bt raagent Cie.

2)ié[e oOerbretne gorflgtigbebgregler t)arbe nar foftet ©te*

ren Sioet, ba (gøen rlubfeligt brob inb i ftcenajlet, t)ror

t)an fab.

S)e funne betfor tænfe'^em min Crerrajlelfe, ^a be to af

©reteng Qlngisere, SStobrene @aIoatori, igaar inbfanbt flg i

mit £|}alTabs\ forlangte mig itale og erHcerebe, at bete§ albjtc

prober, (Stenio (Salratott, 2)agen iforoeien om Sporgenen,

Hgefem Snboaancrne i ftlceffen $orre bel ©reco forlcbe Ritten

efter ©ubstjem-ften, rat Meren faaret i fl» $uu$bøi af erT>cl=

Ufrit, og at ©jerningémanben rar... ©teo Srøonteleone

SProbrene Éafoatoti tilføiebe, at at(e onbraaneme i %\otf*

fen funbe beribne ft'ør&rtybelfen, fem rar bleren ubøret i bere?

fiftarrcerelfe.

3eg rcegrebe mig reb at troe vaa bette bøift nfanbtønlige

Ubfagnj jeg fagbe be to SØtønb, at ©recen atfereDe i fiere

2)age rar >2Uteftant, og forjlffrebe bent, at jeg jfrar rilbe rcere

tieren unberrettet om bane Unbrigelfe.

25a ^alratoriemeé Sorjlttringer og dber imiblertib gjctbe

mig triolraabig og raflenDe i min DrerbeoiiSmng, bejluttebe

jeg perfonligt at orerttybe mig om ©teren» £ft eet c cu elfe raa (£a=

ftel b'Dro og tog øiefcliffeligi berfyen."

hertugen t)aobe itfe looet fine £ilr)øtete fotmeget :


„Sftirt £erre, ;

' —

94

fagbe jeg tit Gommanbanten — „man

t)ar i bette SDieblit' unberrettet mig om, at l)en tU 3)ere3 23a=

magt bettoebe Qhrefiant, ©reo Sftonteleone, er unbregen af

Æaffrtfet. ©fnlbe ben Utofte rirfeltg rare jfeet. faa maa 2)e

roere fartet pad at fec JfcrtgSlooen anrenbt imob £>ein i ben8

tele @trengbeb!''

Gommanbanten blegnebe Peb at børe min ffrenge $rub*

fel. 3eg troebe at fyauQ ftorcirrinq firer ffg fra 53eribjtÉ)e*

ben om banø gel!, og rentebe ængfletiat paa (§r>arer.

„(S-t ©ver be 2J?onteleone unDcegen, Støonftgrore," —

frarebe (Sommanbamen — „faa maa bet rare jfeet i ben

jtbfte £ime«ub; tbt bet er ifte to £imer ftben, jeg rar bo3

Barn..."

Seg fiob fom birr.melfiilben...

(Sfjønbt jeg nøbigt rilbe bcfinbe mig Qlnjtgt til Qlnjtgt

meb ©re-en, brt3 befrige (£:ar:fteer jeg tjent-te, Sefalebe jeg

bog, at man j?ulbe fare mig til bane ftængfel.

3>er nbfrarebeé omtrent et Crarteer til at paéfere alle

be tnbre ©aarte ug talrige ©artge i Jtafletfet og ftige opaf

be tobunbrebe trappetrin, fom førte ril ©rerene (lette.

Creifangecogteten luffebe £øren op; men iftetetfot at

finte ©rerene 3SæreIfe tomt, rar ban feto ben førfie © jenftanb

fom mebie mine CBiiffe : ban laa p-a en 93rir og Icefte i en

*8og, fom ftjnteé at optage bete r)anå Dpinærffombeb,

an forefom mig bleg og affalben.

(£r Qlar rar gaact t)en, ftben jeg faae b/am glimre i rore

(Selffabsfale, bror bane (Stivligteb, (Smag og Qlanbrigt)eb gjorte

t)am til Joneanaireren.

2J?en lige frolt cg tærbig, ligemeget Qlbelémanb unber

be groce flæber, t)an bar, reijh ©reren flg og t)[ljte reb at

gjenfjenbe mig.

„3eg rentebe mig ifte 5(Sren af £*. (Frcetfence politi*

miniflerenS 93eføg;" — fagbe t)an — „bar-be bet ræret i $a*

Ia$$o Sftonteleone, ffulbe jeg kavz beftræbt mig efter Sone for

at mobtage 2>em vaa en rerrbig 9J?aabe; men jeg t)aaber, at

3)ereé (frcettence untifrlter ben tarrelige ©jafifubeb, jeg er

ifianb til at bpbe £em, i betragtning af, at bet er £em


95

felp, jeg Bat at faffe for min nupætenbe Beffebne $0 =

2)ermeb 60b ©repen mig (In enejxe an til mig — „men

t)oaD Den npe 93røoe artgaaer, fom man anflager mig for, og

fom jeg iffe fjenter bet »Jtøinbfte til, faa tiltroer jeg mine dommere

funb Somuft nof til at fiitjenbe mig for Den, faaoelfom

for be anbre inbbtlb e fterBitybeliet, Der fyaoe Bragt mig t;tb. M

9Ronteleone3 Otolig^eb og ÆolDBlobigb,eb, Ufahtønlig^e*

ben af ben beretning, man t;atbe gipetmig, og fom Bejtyrfe*

beø pet> r)aué *ftcercceielfe, — alt pette Bragte mig i en fror*

pirring, fom iffe unbgif fangen.

„Sftonftgnore," — peb6lep r)an — „Pi f?aPe feet t)inan=

ben i Ityffeiigere 2>age! ... jeg fypetfen penter eller attraaer

SRogenø Sftaabe! ... men paa UDt SSelpittie fan jeg bog gjøte

S'orbnng af en gammel *8cfjenbt fom 2)em! fremffpnD min

9Proceø.

9Kin forelø&ige 8


96

fiøt man iffe fflraffc t)am, førcnb #tetfcetbigt)eben Bat ubtaft

ftg angaaenbe fyanø ©fjæbne. 2)et er føift be 2)ømte, fom

®ub fipter neb i £eiuebe! ...

iet er et førgeltgt £io, jeg føret tyer; benne 58oq, ben

enefle, man tiijhber fangerne," — fagbe t;an, ibet t;an rafte

mig 33ogen, fyan fyavbe læft i set min $lnfomft — „et fBcnt

af en ficr ^bilojopt;, ben berømte Qlntciuå eteé £øit)eb, faa maa

£>e inbfee, at een (straf er nof, ifalb jeg er ffolbig, og at to

ere temmelig mange, tfalb jeg er ufri)lbig."

3eg bleo btybt beoæget ooer ben flaaenbe (sanbbeb t)eri, faa*

Oelfom ooer OteoenS æble dftoliglyeo og ben naturlige 23«rbigt;eb,

U1 tyrfen faa ofte berøoer felo De ftærfere


eé 3lnffgfer i?eb mine Drb, Dilbl octre en Umuligbcb; men te

foore iffe befTominbre bpit og tytt, at c)aobe be fagt ©anbfyeb,

og gif berpaa, baarbt afcifh af mig, ibet be fotftffrebe, at be

ffulbe beoife bcab be t)atbe fagt

S)e t)aoe t)olbt Crb; 93eoifet fyar iffe labet oenfe lecnge

)?ao ftq. og t;er er bet!" — sebblet) hertugen, iDet §an aab*

nebe 2Gjfen, fom man t)a i

obe bragt t)am.

£an lob nu en Oting meb en prcegiig (Smaragb, brori

2ftonteleonerrie» SBaa&cn oat guffet, glimre for ©jcefkrneS £ine,

„£)eime Oting, — faqbe r)an — „er befjenbt fom et

SKefterocerf af 93enrenutOj Qtliird] benS $9 er bifiotiff; ben

anføres blanbt be btunbringacærtigfie Slrteiber af ben flove

Æunjinet.

@nefe ©ange t)ar btt neapolitanffe ©fatfammet billet fjøbe

tingen, men 2#onteIeonerne t;aue befranbiut a'flaaet at fcelge ben.

£ør nu Støttet, fom fulgte tneb ben fojtbare Suceel:

„Sftonjtgnore!

„Rimten fommer o£ tilbjæU?! ... (Sfterfom »ott 33ibneé=

„bi;rb i froremng meb faintltge 3nboaanett8 i £orre bel ©reco

„iffe fan ooertoDe JDem om vSar.bbeben af bør $lnflage; efter*

„fom 2)e tcegrer 2>em oeb at troe, ai ©reb aftonteieone bar

„ttlføiet bor ulbjfelige 33rober et JDolfejitf, forat bceone ftg

„paa oé ... faa er t)cr ban$ ftamtltering, fom ban t)ar ta6t

„i bort £uué unber dampen uub


98

£olote (Sapttel.

SSeføget*

hertugen af 4 $alma3 f^ortcetting ftuttebeé meb bet et oat langt ube paa Sjatten. Wlan traf flg tilbage.

hertugen lebfagebe la fteltna til t)enbeé 93ogn; men i

bet GHcblif, l)an luffeDe 93ognbøren efter t)enbe, fagbe §an

fmilenbe:

„$)e ffulbe s? el xlh fjenbe tet fruentimmer, man fanbt

bo§ ©res be SKonteleone, famme 91at fom SKaffe&atCet i


99

retning berom t)o3 27Mnifteren, ba et 93tet\ fom t)an mobtog

om borgenen, albeleø bragte fyam til at glemme ftt ftotfcet.

23iUeuen oat faaleDeé affattet.

,,3JMn £erre!

„Srøin Sjattet seeD tut 2ttt ( tjoafc føfii flabet 2>em, og

H t)oab 2)e t)ar gjort fotat frelfe l)enbe fra ben ttuenDe b'are.

„S)et 2tttbbel, ben jtattelø %on\9 faa tyeltemoMgt bragte

„i QttscenDelfe, er IsjffeDe« paa bet 33tDunbetltgjte.

„ Rifl imhttø beftnbet

føj

futbf ommen od og ott iffe

„en enrjte 3Dag opfætte at taffe 2) em.

„Dgjaa jeg ftwtet at tafte 2)em enbnu engang.

„(*r bet JDent muligt at femme og moDtage oore Xaf=

„jlgelfet i uor bejftbne SBttta, faa titte min 5lmtnta og jeg

„føle oø jenCeleé listelige ceb at fee SDem ber tbag.

„iereé erfjenOttige

„Slntonta Otooero."

SKauUarS fjerte bceoebe af ©læbe »et) Savningen t}eraf.

Om et $ar Ximer ffuibe ban atter btftaDe ftg (ammen

meb bm ttlbebelfeSoaiDtge unge UMge, t)eié forttt>ttenDe '-BiUebe

opft?ibte alle banø ianfer; iuDen faa Ciebltffe ffuibe t;an at*

ter gjenfee ben, fra f/cem t;an enbuu troeDe ftg abj!ilt i flere

2)age!

SWauIear foingebe jlg paa fut bebjte £øber og ttlbagelagbe

t)urtigt ben Slrftanb, fom fftite barn fra Porrerne; to £unet

efterår fyan fyaobe Icejt ©ignora Øboeroé 23re?, ringebe fyan

paa ©ttterpotten til tyenDeå 93olig.

5Dc» gamle Xjener fom atter og luffebe op for t)aBt.

„£en unge Signøta erfrelft!" — fagbe fyan, faajnart ban

fif £He paa afeaulear, nub t}n\ tørenbe SoxtroligfyeD, ber er

egen for gamle, fyengione Xjeneftefolf — „93i oibe attefammen,"

— tilføieDe fyan, iDet ban gre6 2/JauleatS £aanb og fJ?å|ebe

ben cerboDtgt — „t;ootmeget &t (!pibe &ereé (Jrcetlence; tbi

tyaobe 3)e iffe loffet JØgletne bort fra barnets SBtpji, faa t/aobe

be fhiffet t)enbe i ejerret, og sot brace ionio oilbe i faa £tl*

fælbe iffe tyaoe tåret tfiant) til at frelfe benbe."

3)er laa et fltgt Ubtrtyf af Safnemmeligbeb i DlbtngeuS

$Jnftgt, at SKaulear bleo btfbt tørt berooer.


100


iOi

jlog (tøflen flrar foroirret SHnenc net tet> at møte SWatquié

te 9ftaulear3 gløttnte 09 beuntrente 93Iif.

„Sftin £erre," — fagte Qlminta til barn i en bccæget

Xone — „jeg funte finte mig foranletiget til at betvivle en

flig Øpøfftelfc fra SDeted ©iDe for en 3Dcm fremmet) U)erfon,

if alt> tfte ten franjfe (S^arafteetS Qltel og 4?øimotigbet oat

mig btfjentr!"

ftanleat børte fer fcifle ©ang 5Iminta6 ©temme.

£et rar et af te blite og flangfulte Organet, en af te forfø*

reriffe ©t mmer, fom fpneé at fjærregne ftne iilbørere é £renbinte.

§ortu;ttente ©remmer, boormet ene ©g alene utfaame

Staturer ere begacete; fom man altrig bører nten 23eoa?gelfe,

altrig minteé uten ftrr;t!

£3ar SWarquicnS £o?et og ^ntbiltningsfraft atferete eral*

teret af QlmintaS ©fjønbet, faa ir.ttog benne englelige Stemme

bane •£jette; tbi ten lom fra ten XalenM ©j«l, og itet

SKauleat lettete til ten fottttytfenbe SKuflf, følre ban, at ter

pat mere at eifle bø3 Den unge $tge en£> jentes ©fjønfyet.

2ægen t;aote fortffreret patienten OtoIigfc;et; t)an frr^gtete

met ©runt, at ©aarc-r i t)ente3 ©een af &onio3 ©iilet ffulte

br$te op igjen oet (Sangen.

3)et oar terfor oeD Qlnuntaé Sofa, at limerne benrantt

fom Srøtnuttet for 9#aulear unter t)an3 '-Seføg.

©ignor fortit?, en færDeleo hint fra Berit g og tannet Støant,

f;aote felt? Uter ftne to StørnS Cvfcragelfe.

S)a ban elffete tern begge lige bøit og iffe oilbe ffitfe

tern at etter gjøre nogen af tern fremmet for flg, oare famme

2æ erimet bleos-e begge nlteel. tyaa ten Sfraate r)acts 5Jminta

ntytt ©ott af iSroterené UnbetrmSnfng og etfcoercet flg jtunt-

jlaber, langt ooeilegne tern, fom t)ente3 Jvjcn atminteligoiiS

tjat at opsije.

©ætefotncne tåre faltne i en frngtbar Sortbur.t.

(J-ei.fombeDen og et efierrænffom ©empt t;avtt utoiflet

tiéfe Jtuntjfaber, og 3


102

(sit $ar fine og aanbrige 23emcerfninger unbjlap ben unge

$tge unber Støaulearé 33ei'og.

SKarquien furbe iffe tilbagebolbe Ubtt&ffet af fin 99e*

unbrtng, og (Signora Ototjero, font faae fin Mattere ftcr*

»irring, fortalte ligefrem, r)»em ter ba»be tæret SImintaé

isærer.

SKibt i 2Ttautear§ Stjf fe og ©læbe fremftltfebe een £a*ff

ftg uorfrørligt for bane @inb: £oem »ar ben Xbabbeo 9fo»ero,

fom £Dcinifieren ba»be omtalt? ... %ilf)øite ban bem, boorlebeé

funbe man ba Bringe be to 3)amer§ (Sinbéro i £>»ereen$=

ftemmelfe meb ben fit af mig, minkene," — f»arebe


li'3

§enbe Qjætte

M 93rober.

beu ftaie, bccti ®reo SWonteleonc cilt-e ft^rte ^en*

2)en 2ftobbi?beIigfyeb, ©ignora Orooero titfagbe fin 2>atter

meb £enftyn til SKonteleone, tragte eu flygtig SRøtntf til at

Pige op i QlmintaS finter.

SDet fDDjte iBam faae meb Smerte en af fine fremmelige

følelfer icbeTe for en 3'remmeb.

«§enbe8 6jcrl ciibe fem en utgjennemtrængelig «#ef[igbom

Befare fine 3nbtrtyf, fine 6i?mpatfyier og Qintipatbier f 01 flg felo,

og beSuben følte 91mtnta injiinfimceSfigt, at 2Jtaulear par ben

©ibfie, i boi3 SQcerccerelfe man j!ulbe bejTjæftige flg meb fine

j!jul te ianfer.

SKaulear fattebe ^mintaS ftotlegent)eb ; ban lebte atter

ialen benpaa ibabbeo.

©aafnart ben fjailige Sftcber atter Par Bragt paa titte

Gapitcl, oeffjafrigebe bun flg blot meb ben ttlbrbte ©øn, meb

§an8 QremtiD, meb be g-orbaabntnger , bun rccrebe for tyam;

og mcbené bun faalebeS brømte cm ^cebcr cg fyttt for X^abbeo,

(ab fcan iitbefpcmet i et jtummeit frangebul cg tentebe paa fin

3)om! .. .

„£et unbver mig," — fagbe ©ignora Øtocero — „at

ibabbeo i faa lang Xib iffe t)ar labr ftn ©ofrer og mig børe

fra §am! ... SQu er bet fnart fjorten S) age ftben, ti bacbe

*£reo, og jeg tager mig berfor ben #uteb al bebe £err fSRau

quien beføge fccm Peb 2>eres ^jemfomfi til Neapel, forat for*

toeffe r)am QlmtntaS ©sent^r cg fnarejt muligt fenbe barn til*

lage til o?."

„3eg f f al befpge ^tn, ©ignora," -- fagbe Sftatt«

lear — „og fnareft muligt fenbe ham tilbage til

2> e m.

"

3bet £enri gao betie ©Par, locebe (jan flg i fft ftitfe ©inb

at anoenbe fyele ftn Subflpbelfe forat gi?e Sønnen og 33robe=

ren tilbage Hl be to eljtrcnbigc 2)amer.

Sbetfamme børteé en ©tonnen i (galen, og Støaulea? Penbte

flg oomaffet og raften fctjfifltffei omtring reb be ©mettenS*

toner, ber naaebe &an3 Øten:

&mtnta retfie ftg buittgt otterenbe cg floi fra ©ofaen,


104

§t?ot tun t)silebe, gentil et £w«ppe, ter ffilte ©alen fra et

anbet 33arel[e.

„£)et et barn! ... bet er b*m! ..." — utbrøb t)un —

."

. . . t,2ttober fyan falCer pea mig! . . . jeg iler. .

Wtcn nev+e tøap&e t)enbe3 føge B'oD berørt ©uloet, fprenb

bun ubftøbte et bøit (gfrig og faftn i armene paa @ignora

Sriocero, ber fjt^rtete tit forat unbeiftøtte tyenbe.

„£et t)ar Sntet at bet^be," — fftmbte ban jtg at foare

— „jeg antog mig for ftcerfete . . . 23enet fmerter mig enbnu

formeget til at gaae . . . 2Ren brt?b 3)em if f e mere om mig,

tcenf $aa barn, $aa min fraffelø Xonio!"

^Beroliget met» ^enf^n til datteren, begao ©ignora Øto«=

ijeto flg inb i (StDeoærelfet.

„Xet er t>am!" — fagbe ben unge $ige i t)efttg 93ecæ=

gelfe til 2)?aulear — „bet er min ftrelfer! . . . min 2)te6rober

. . . [om vi t)aoe labt bringe fyerbifc imorgeé liltrobS for £)oc*

torené Snbilgelier; men 2#ober og jeg dlbe if fe betroe fyané

9Blete til Smnmebe! . . . 2)eéuben fjenber jeg barn, ban oilbe

tære bøb af B'ortdrle'.fe, ifalb b?.n ba?be troet flg fortabt af

o3 . . . ifalb ban iHt bacbe feet mig af og til!"

et jtaffelå 93arn3 £iDelfer ere ffcærfelige ! . . ." —fagbe

bun — „men geberen tager af; ban bar opbørt at tale oilDt;

Scegen foififfrer oé, at tyan oil fomme ftg ... og ©ub gioe

bet!" — tilfetebe Ivan — v tbi $mtnta og jeg cilbe seere utræ-

ttelige oi^er Sabet af barn!"

2>et laffeDe at- Qlften , og Stfaulear silbt iffe tage bort

ubenat bace feer til patienten . .

.

£onicå blobfcrcetigte £tne, bzn* opfoulmebe og ne bt)ctns

genbe £æber, f>ang efter -iBiænbingen fammenjliumpeDe Jtinber

afgaoe tilfammen et bjerteftjærenbe 6pn!...

SPren £enri3 iKcebfel maatte cige seb $anfen om ben

Ul^ffeliges ceble £anbling.

$an betragtebe tam meb famme 5dtefts?gt, fom be førfte

Gfyrtftne betragtebe SKattsjTCtne! . . .

£an3 Cine paie enDnu paabe, ba $an fom tilbage til

Qiminta,


Iu5

£un lagbe Skærfe til r)an3 35ei?cegeti"e og rafte t)am jfii

fmuffe £aanb meb Ubitijf af br>6 (£rfjenbtligfyeb

„£af, min £erre," — fagbe r)un til t)am — „taf for

$)ere3 2ftebr>nf meb fiaffelS £onio! ...


i 06

„Fim befre ftotngfel tounget oeb Magien, ligefem jecj et fommet

„tjerinb! ..."


107

3)et bar nøboenbt^t, at en ©fslbig ftvaffebeé ftrengt forat

tjene til Qlboatfel for alle be Cprør^apojHe, ber præbifebe i

©mug ...

Og jo gotere ben ©fDlbige fbb, bejio tirffommere tilbe

Straffen bibe, beflo vtbere oilbc ben fpørgeS.

5 -J3eb at afjlaae 93enaabningen fatte ibabbeo JRouero %ntugen

af *£alma i en ni? frorlegenbeb, tbi enten maatte ber nu

anlægges ©ag imob t)am , etter ogfaa maatte man fætte S'an=

gen paa fri ftob mob f?an8 CO iCCie, t)oorseb Qlrreftattonen silbe

faae llbfeenbe af en UMftigbeb, et 33rub yaa ben offenlige Bfti*

t/eb og afgtoe et ntyt Qlngre&éøaaBen for 9ftegjeringen3 ftjenber.

2)e ©runbe, $r/abbeo fyatbe anført forat faae en 2>om

for flg, oare baabe tærbige og gs?lbige; men tå jtufte ret fnart

fee, at ber iffe Iaa noget ©anbt til ®runb for bem, og at be

fun oare et ©falfejfjul for ben unge ftangeé flaner.

%bi en beftynberlig ©egioenfyeb hazkz tilbraget ffg i bet

gamle Jtapel, fjoor £r;abbeo JKotero fab inbefpærret.

SKen førenb ti gaae tibere i Sorten, maae ti inboie £æ=

feren i QlmintaS 93roberS bemmelige Sølelfer.

9lf be fire 2)tønb, fom forte la ftelina til bet eruffijle

£uué, oar fun en ©nefte for s

2lIoor bleoen foreljfet i fyenbe.

%VLt t/aobe Iabet ©angerinbenS ©fjønt/eb og fortrt;llenbe

$nbe oeberfareS 9tetfærbigt/eb ; men Xbabbeo, ben ©ngfte og

Uerfarncfte af bem, følte mere enb ©eunbring for ^rimabon*

na'en . . .

(£n ufjenbt 93e»agelfe bazbe grebet ben rene g)ngltnge=

fjæl oeb ©r>net af ben fiore Æunjtnerinbe meb bit jrolte og

fyrige SBIif.

»fcoerijang 3^abbeo3 £anfer tibltgere battbe b v oalet ueb

Coinberne, tar bet en fybff cg reen Ungmø, ben t^teaatige

féljferø SDrømmebittebe, ber frob for ban6 £Hne, men nu maatte

otge s 4>iabfen for ben jfraalenbe ©fjønbeb, fom SUfælbet frem=

fiitfebe for t)am.

frelinaé abelige srbtgbeb meb en øtø


108

ttyeatraljf Stfajeftøt, ter t)annonerebe faa ppperligt meb fyenbeS

$erfon og £olbning, at man fnarere jTulbe ^aoe fagt , bet Pat

(Semirainiå og Sunia fotflæbt fom abelig neapolitanjt £ame,

enb en abelig neapolttanjf 2)ame unber an tf fe gjenfeet l)enbe!

£§abbeo, ber ligefom ftrebertf 2lp§6erg og ©afton b'£ar*

court par falbet i bet neapolitanfle $o!itteå (Snare, §aobe fat

fig tappert til S^obccerge, tfyi bet forefom §am, fom man oe«

rooebe fyam £io og am, faae §an bengang

fun BingareftiS Sulierte efter 2fto$arté 2>ona Qlnna i benbe,

og ilfe Coinben, fom man maatte tilBebe for ^enbeS egen

Sf^lb, meb eet Orb: ben forforeriffe ftelina!

Neapolitanerens $fyantaft Pr fcluéfet op Peb Siben fra

$rimabonna'en$ £ine; ifcabbeo elffebe iffe, §an flammebe!...

Xfyabbeo glemte fine ftaret, fine SSenner, ja næfien ttn

elffebe SKober og


109

forefom fyam, fom t)ané Stlfcebteé Sliffe fprebte 6ofgIanb$

ofcer fcanS Sængfel og opftylbte l)an$ fjerte cg ©anbfer meb

en Styrigfceb, ^ {g qoalfulbe Qlfmagt ^vin for&anbebe . . .

Slere $)age oare forløone, ffben Styabbeo bar MeOen inbe*

fpærret i hertugen af $almu6 33aretægtafængfel.

SSt t)aoe bejfreoet be Sølelfer, bet opftylbte l)anø jomfruen

Uge agélt)ø, ber ligefom fæinpebe fig gfennem

Æapetteté brogetmalebe 2}inbuer; men enten fcentælbre £s?å bæm=

pebeS af anct-3ofept)é blaa og


i;o

Sn hib Stygge, ter fanteé at fomine fta Srøuren, lijtebe

[tg benocer SDtaimotgulcei til XbabbeoS (Stol, buffebe flg oi'cr

fangene Qlnjtgt og betragtere barn iUltienbe i nogle Minutter,

beorraa ten briilete i en glab £one:

„£et er cirfeltgt jam!.,, man fy ar Hfe ført mig

Bag ft^fct!*

Sfpggen traf ftg tilbage.

(i: U>ar ©ccunber til, og Slaggen silbe cære forfsunbet,

ifalb ben irre *ar bUzw ftanbfet oeb en frafttg £aanb, fom

greb fat i bene lette JUefeeooit.

.

S>en ubfiobte et ab jeg foger er £em . . . beab jeg t?tt £>em, jfal 2)

faae at ciCe om ftie Jage... £cem jeg er, bet blicev min

£etnmeligbeb, og jeg ftoler vaa, at 2)e fom 9ftanb af 2Sre iffe

eil joge at gjennemtrcenge ben..."

Web en (Onfuat iSeocrgelfe traf ten tyremmebe bet tætte

©Ur, fom omgao t)enbeé 2lnjtgtet.

Sbetfamme traf


lii

$loi $and gotmtft fimbe enbnu toiole, øg ifalb la $eli*

naé £aanb if fe t)aobe Berørt ftané £æ6et, ifalb t)an iffe fyavbt

følt bet fine SegemeS ©fjctloen , uilbe fean ^aoe troet, at en

nij 3)røm fhttebe Ijam Sinjlgt til ^tnflgt meb ben tilSebte (Sf^gge,

font t)an uopfjøiligt paafaibte.

„£øft 2)eteS ©før, gelina! . .

." — ub&røb §an.

$aa en forflcccffet ©'eSccrbe af (Sangerinben oeb&leu t)an

meb bæmpet (Stemme.

„e fagbe (joS 2»on*

teleone — „at 2)e eljfebe en af øø fire Xiiftebeocerenbe."

(Stemme.

„$)et er fanbt! ..." — foarebe (Sangerinden meb foag

„2)e tilføiebe, at 35e eijfebe t)am faa t)øit, at 5De fitnbe

offre £toet for f;am . . ."

„2) et er fanbt!"

t %t 5£)e fom et ufønligt Sttftit oilbe oaage ooet t)an8

£is, tyanS £tyffe ... at bet jfulbe amt bet Retlige gormaal for

3)eteS 2io?.. ."

„2J?en jeg fagbe ogfaa," — tog la Melitta tilorbe — „at

ben Sftanb ftebfe jiulbe fot&Hoe uoibenbe om min Æjætltgtyeb,

og at min «£emmeligt)eb jlube følge mig i ©raøen!"

„£ør," — fagbe Sbabbeo — „jeg fjenber ben Sftanb, ben

SWanb, fyoiø gløbenbe £ibenjta& 5>c Kir gj«ttet, ben Srøanb, til fcoem


112

£)e r)at bragt £acbet unber frængjleté m#tfe £*crloing . . . lig*

ger t)an xtU for $>ere3 Bobber?., .omfavner t)an iffe £)ete$

Jtn«?.. ."

„^sem fiflet £>em, af jeg iffe rnlbe ^ai?e gjort bet Samme

for entrer af 2>ereø tie fenner ?..." — foarebe la Belina.

'5:£?abbeo følte et 2)oIfejUf i fjertet

f,£ør mig/' — oebblet) Bun — „JØiebliffene ere foftbare!...

beluret paa alle kanter og hjørner, r)oet Zimt af

2>agen . . . af ©rimte," — tilfpiebe t)un i t)eftig 93eoctgelfe

— „fom 2)e albrig j!al erfare ... er bet iffebeftominbre Ipffe*

beS mig reb £jcelp af en fterf Stifte cg t)elDige Cmftcenbtg*

fceber at trernge J^tinb . . .

Seg silbe og maatte fee 2>em, forfciéfe mig om, at 2>e

tnrfelig car ben, jeg fegte

. . . jljult bag mit totte Slør, enbnu

bebre ffjult seb at fcencenbe mig til 2)ereé 5dre meb 2lnmob=

ning om at labe mig forblive ubtfjenbt, fom jeg forat føge

5)ere3 $ifxanb til Ubførelfen af en $tan, fom jeg maa epgme

uten 2>em . . . 2ften bengang ribfte jeg tf fe, t)t>ab jeg nu seeb

... jeg Dat ucibenbe om Bolelfer, for t)oilfe jeg bør tie og

Befare min ^emmelia^eb."

„£?ab fagter 2>e ba af min Æjcerligbeb ? . . ." — fpurgte

Xbabbeo — „troer £e, at ben nogenftnbe t>tl fcrlge fin £en^

gii-cnbeb? . . . £en

egennyttige Æjærligfceb" — cebbleo t;an

„er ingen Æjariigbeb! ... min abl?ber £em fcltnbt , ene og

alene for ben 2l?ffe at abltybe 2>em . . . men lab bet, 2)e for*

brer af mig, tære fiort og tanjfeligt, forat 5De fan bebømme

min jtfauligbeb efter benS 2>ærf."

„2)e \)at et cetelt fjerte, Sbatbeo! ..." — foarebe la

gelina — „3eg fioler r-aa bet... ©ub gice, at $)ereS Æræf=

ter iffe maae fingte £ereS 3D?ob! ... Cm fire SDage (Tal 2>e

ter, r-aa felofamme Steb ,

„Cg faa," — fagbe

erfare r;oab jeg oenter af £)em."

£t)abbeo meb en €temme, ber qoal*

tee af fti^gt og Bcirirring — „faa ftger 3)e mig, boem af

o C fire fenner 2>e eliter ..."

„2>et jfat jeg;" — fcarebe la Belina — „for 5>em alene

j!al jeg fdgte bet £pote, jeg bar aflagt mig felo."

,.£t)orban Tete faalængc!" — ubbrøb Xbcbbeo meb et

pm @uf.


løfte.

113

Styfcen af ©fribt fcørteé ubenfor; Sfilbsaatetne blet>e ftf*

2>et 6eg*)nbte at grt?e ab $>ag. SWebené £t)abbeo paa et

23inf af la §elina ilebe gentil 3)øren fotat I^tte efter t)oab bet

tilbrog fl^ ubenfor, forfoanbt ©angerinben fom en @fr?gge bag

en $tfle i kapellet ... og ba £t)abbeo enbnu engang uilbe

fttybe fine JZttne oeb bet tynbige ©9«, oar t)an alene i flt

Sctngfel!

£t)abbeo Iebte tunbtomfring og unberfpgte Ritterne og

Skurene forat cpbage SJcnbøren, ab t)oilfen la fteltna oarunb*

fluppen; men ingen


il i

jeg t)aabci teifor, at S)c ctl iiiitjlplbe mig, jaaj'nart £e Ku

erfaret ten."

&b/abbeo Hlfte folbt i be;t £anfe at frase et nsj @enbe-

bub fra SRinijføcn for flg.

„3eg fommet" — sebbles ©jæften — „forat t)enseube

mig til 3Dete3 fjerte til ®unft for to fraffelé Osinber, fom

eljfe 2)em og eie i ftortsislelfe oser 2)ete3 5'rasærelfe."

„£o Csinber! ..." — gjentog Sbabbeo oserrajfet og tit*

føiebe berpaa unber Snbtr^ffet af fin £ibenjtab — „men jeg

eljfer tun een, min £etre . . .*

temaal.

•{patt flanbfebe ligefom forsirret oser fit usilfaarlige ©frif*

v

„ 2)e eljter ibetminbfie tre/' — fsatebe ben ftremmebe

fmtfenbe — „tbi Jtjætligfreben til ben (Sljtebe ubeluffet neppe

S-amiliefjcetligbeben i et fjerte fom 2)ere3, og be to O-sinber,

jeg mener, ere 5Dere3 ^cober og §p(ier!"

fangen røbmebe ftærft.

£ané Srøober, t)anS tilbebte Sftober! . . . t)anS eljlebe @ø=

fjer forsijte af t)anS (JrinDring! ... og bet sar i en $rem=

mebS SRaisctrelfe, at t)an t)asbe røbet benne fønlige 95røfce . . .

benne 93røbe, t)sori en befpotij! SHbenjfab gjorbe t)am j!pl=

big!...

„Wlin £etre," — jfpnbte t)an flg at tage Orbet — „25c

t)ar bebømt mig rigtigt... mit fjerte t)asbe ingen $)eeli min

ghtring!.. . be to Sftasne, 2)e ncesnebe, ere mig bsrebare; be,

ber bære bem, ere ©jenfianb for min inbeiligrte £>mt)eb, og jeg

beber £)em betfor flge mig r)sa& be sifte mig?..."

„Qltter fee 2)em t)oe ftg, min£erre," — fsarebe ben §tem*

mebe — „en ijenejte, jeg sar faa belbig at besife bem, t)ar not-

fieti bragt mig i et 93enffa&8fotbol& til bem... ben 3ntete8fe,

be inbgjjbe mig, bar bec&get mig til at opføge 2>em og mob

bereø QSibenbe tale bere3


115

lægring oefc at mobtaac tn ftri^eb, (om faamange fanget

otlbc gribe meb Begge £ænber! SWinifieren t;ar felo unbettettet

mig om 2)eteS Seoæggtunbe; men ifyoor t)æbeilige be enb ere,

faa forefommer bet mig bog, at t>e butbe oige for pligten,

ber btyber 2)em tant* e yaa 2)ere6 SRober, {om oilbe bøe af éorg

oeb at erfare 2)ctc6 Ulijffe."

£fyabbeo bleo leoenbe rørt . . . alting forfoanbt for be

fftcrffelige €rb, fom twerfen titlob Snboenbing etter er jeg 2)em!..." — fagbe SRauIear.

„®obt!..." — fagbe Xi;abbeo, ibet fyan traf Srøarquten

længere bort fra 2>øren, forat cære oii paa iffe at bltoe belu=

ret — „jeg mobtager ben ftriijeb, man tilbtyber mig; men af

en ®runb, fom jeg iffe bor aabenbare for Smogen, maa jeg for*

blioe to £>age til i ftængjtet ber . . . £ab betfor 2/?inijteten og

atXe Qinbre troe, at jeg

Dm to 2>age fyar

fremturet i min lægring.

jeg ffiftet @inb , og førenb ©olen er

gaaet neb

bage til

paa ben ttebie, ffal

."

@ or ren te! . .

5)e fclu t) a t> e fort mig til=


116

£enu Sctragtebe Xbabbeo meb en faa oPertaffet SPHne, at

benne fanbt ftg foranlediget til at tilføie:

„Spørg mig iffe mere, min £erre, jeg fan iffe fpate 2)em.

3eg Ijar fagt$)em alt t)pab bet ftob i min Sflcagt; iffe et Orb

mere »il fomme ooer mine £æbet."

„3eg fan altfaa mælbe §ignota Sftobeto 2)ere$ £jem=

fomft? ..." — fputgte Sftauleat.

„3a, mælb t)enbe," — fparebe fangen — „at SDe tættet

en n&, 3Sen i £I)abbeo Oiooero, cg at 5Dc inben tte$)agefel0

ffal §ape ført barn tilbage i t)enbe8 Qltme!..."

£>etpaa greb fyan SrøauIearS £aanb og ttpffebe ben ftaftigt.

„%at, min J&erre/' — fagbe Sftaulear, ibet t)an befpatebe

£r)abbeo3 ^aanbrtpf — „jeg mobtaget 5Deteø 93enffab! ; . .

2)et et en ftrugt, bet mobneS Burttgt metfem Solf fom oé, og

2)e ffal fee, at ben iffe Pil fiaae tilbage i age, ber gif forub for ttn længfelSfulbt Dat«

tebe mat.

fénbelig fom ben!

ftangecogteren Bragte Qlfrenémaben og gif.

Xbabbeo filte iffe Iabe jlg opettaffe af


117

£art næimebe flg til Sorbet, t)botpaa t)anå QlftenSmab

jrob, tog en ftlajle meb SrøaSfafciin — en af be bebfte QSine i

Neapels Omegn — ,

braf et ©la3 af ben og følte fnatt en

Slib og oplioenbe 93 arme gjennemtrænge barerne og oplioe

©ittbet


Xiloærelfe ben taufe oa, rolige -9ht forraaber.

Sune fulgte paa %imt, og ueb l)oer nty accompagnerebe Xt)ab*

beoS £jertebanfen JU ofte (lagene i bet nærltggenbe Æirfetaarn.

(Snbelig jlog Æfoffen tolo !

.

£olo, @pøgelferneø, ftorbr^belfetneé og (SljfouenS Xime!

dt $ar SKinutret førenb benne Ityffalige £ime jlog, bemærfebe

Xt)abbeo, at Neonen f>an frtygtebe for, begtynbte at

ttynge paa t)an3 jøtenlaage . . . £an reifte ftg op forat befæmpe

ben, men følte en


ii8

$)?en førenb bette JØtebltf førte t)ait en fagte £tyb tcrtpeb

ftg, Itgefom af en ftruentimmerfjoleé Øtaålen . . .

9#eb pberjie »Jlnfirenqelfe fyæoebe $an fine betpngebe £)ten=

laage og faae er ty at ©fribt borte la ftelina, fom narmebe

flg t;an3 Sete . . .

Xo frortstolelfeétaarer banebe jlg Q3ei gjennem Xt)abbeoé

JZttent)aar og falbt paa ©angerinbené boibe £aanb, fom gleb

benoper banS Qlnjlgt forat foroiSfe ftg cm ftangenS @øon ...

Sjortenbe (Sapitel.

Saltet,

3 foregaaenbe (Sapitel forlobe Pi Xbabbeo Suffenbc unber

for ben 2}øftgbeb, ber cemeftrebe flg t)ané (Sanbfer i bet Eie-

blif, t)Por


419

£un tog et ^aptir opaf i l

tpftyffet.

„97?en ifatb ba« nu mobfiob min 93øn?" — Pebbleo tyiti

— „ifalb t)an fsigtebe buab 2dten, t;pab 2)?ennejfeligt)eben

gjøt tit $ligt for §am? . . .

Dg bog fan blot t;an ubføte bet ... t)ele mit


120

£ané tunge JØienlaage luffebe flg tiitrobé for t)an3 $n=

fitengelfer; btyb §Iøofceb og 5ftatt)eb t)oilebe ooer t)an6 SCoefen.

S ftn føtfie (sin befor skrin g. fpurgte t)an flg felt?, cm bet

nt^e 6$n af la ftelina iffe t>ar en 2)røm!. . . om bet mrfe==

ligt par t/enbe, t;an t;arbe feer nærme flg t;an$ Seie i bet £He*

blif, l>oor ben fælfomme iamantnaalen ub, opfplbte$ t)an af en le*

penbe (Smerte j tt/t ber Pat ingen £pit?I mere, bet »at pirfe=

ligt la ftelina, t)an t)a»be feet! . . . 3)et Par sirfeligt t;enbe,

ber t/apbe tiljfreoet t;am bette 93reo, ba ^un iffe funbe pæffe t)am

af Éøsnen.

£an 6le» rafenbe paa ftg felc; t;an t)at>t)e gjerne tilbage«

fføbt ben forfpilbte £ime meb ti $lat af jlt £io! ... berpaa

frprtebe l)an t)entil bet t;øie Æapetøinbue og bønfalbt om et

©limt af 2Kaanen forat funne Ictfe be Stnier, fom en eljfet

£aanb t)aobe tiljfreoet r)am!

2ften felo benne bebrøsellge Xxøft blep r)am nægtet; Wlaa*

nen jtjulte flg Bag forte (Sfper, og bet bpbejxe 2ftørfe t)erjfebe

i ftcengjlet! . .

.

£oab X§abbeo leeb unber fin lange 93mten paa 2)agål^

fet fan føleé, men iffe bejlrioeS.

£an t)oIt>t ftn @fjotbne i fine jamber, men ubenat funne

gjøre flg befjenbt meb ben!

£an trtjffebe 53re»et til 2Jcunb og fjerte og berufebe flg

i ben Slibe 2)uft, bet t)aobe mobtaget af la SelinaS parfu=

merebe kniplinger . . . £an fpgfebe libenffabeligt bet folbe $apiir,

paa tpoilfet


121

Sørft foag, beq?aa ficerfere og enbeitg Har cg fkaalenbe.

£t)abbeo aabnebt 93reoet, og 6an3 £Dine flugte bet fnarere,

eub be læfie bet.

Srøen fnart ofcerfcrogeé ban-3 Qlnjt a,t af en guflen $?legbeb,

t)an3 lemmet frjælr-ebe føampagttgt, tyelinag 2freo flap ubaf

Sangene £ænber, og ban fanf om raa @tclen i bpo §or«

tciolelfe.

ftangeoogteten traabte inb.

„SBin £erre," — fagbe ban til Xbabbeo — „ben $et*

fon , ber beføgte 2>em for tre Stage [Iben , laber £>em

fpørge , om

tyati maa tyace ben 5ab oilbe £ioet nu ocere for mig uben bem, uben bereS

Cm^eb?..."

„Q3ii3 £err 2ftarquien inb!" — fagbe $an til Sangen

oogteren.

SmebenS 2ttenneffet bortfjernebe flg forat aDl^be, fttyrtebe

l)an gentil @engen, unberføgte ben omhyggeligt og opbagebe

tilfibft la SeltnaS t)emmeligbebéfulbe $affe.

$an greb ben, gjemte ben unber ftne flæber og ubbrøb

i en Sone, ligefom t)an r)aabeDe at blioe bort af et utønltgt

QSibne :

„2)u t)ar bebømt mig rigtigt, Selina!... Ult)ffen jlal iffe

gjøre mig uretfoerbig, jeg ffal iffe foigte bit ere3 Dtb, unberrettet SPhnijteren

Spionen af ben fornemme 3?erben. 9


122

cm, at De baobe eetamft Dem cg mcbrog ^anS 2ftajejt;?fS

9?aebe; De er fri og fan otebliffeliqt følge meb mig."

„oa, lab o§ gaae til min SftoDer, £err StøarauiS," —

fagbe ibatbeo, ibet ban faftebe et 5tfflfebéøIU r-aa Jtapel=

la, font bacte cæret C8ibne til faamegen %$tU og faamange

Ooclcr.

£erpaa fulgte ta:i bagefter SEarquten.

Sa $ime efter flot to iHr tiere affteb til (Soirerne paa

to af te pin ferie og fmul ferie Sefcere i 2J?arqm8 be SftaulearS

@talb.

Den ene af be to Øfattere, Xt)abbeo Oto?ero, OarmørFog

tanfefulb, og SKarautens franjfe &ljfg


123

ret og førtolbt bent mange Doalet!... ZJltn fmiger 2>tm iffe

tneb, at ©reo 2tfonnleone3 Qhvejtation er forMecen afcetjenbt

for bem ... t&t af re neapølitatiffe Stabe fyat \$iivc uri benet*

tet bent berem, og je^ Sj?c iffe jfjule for £cm, ar S)ete$ gru

2Xtot>er fcrlDtc bitrve £aater poer SJereS iBeajlabåfor&inbeije «ict)

et faa farligt og foryooenr Srøennejf.'."

„Cg t;oab fagbe ^minta?-' — fpnrgie S^abbeogteoet o|

en plubfelig Xantt ett'er (Siinbring.

„Srøfen ørosero," — fsareDe SEaiauten ooerrajfef bet bet

Ubtr^i, font Iebfagebe il;abbeo3 ©pørgémaal — „$t*fen Otc*

oero fpiete Sntet til fta 3?iobetø 8) ttringer, men bene fulb*

fommen ligegi)lbig paa

„(gabnu bejtanbig

bent."

ben Samme mob §am!..." — mum-

Iebe it)abbeo.

Wlm iboor fagte biéfe Dtb enb fremførte*, t)ørte SKaulear

bem bog og nbSrøD uoilfaatligt i en ængjtelig Xone:

„fror boem er (Signora åminta bejtantigt ben (Samme?'

„§or fyami... for ©reoen," — foatebe £l;abbeo — n ^tt

ei næjten en Jamilicijemmeligfyeb, font jeg beroeb betroet $ert

SKarquien! . . . ©ieo SKomeleone er oserorbenligt inbtaget af

min (søjler; %an bar albtig talt til mig berom, men alting

becifer mig bet ... og fommer §an atter yaa fri ftob , font

ban^ fenner maae baabe, faa oil bet sære et fortræffeligt $at!t

for aiminta."

£mt Dtb af £t)abbeo falbt føm en £)raabe føbcnbe Olie

r-aa Sftauleavå fjerte.

„Win 5'ater" — sebbfeo Xbabbeo — „efterlcb oå fnn

en bejfeben 5'otmue ; maajfee blice oi ogfaa rige en 2>ag . . .

enbnu rigere enb Oreo SWonteleone; tfji &i ere enefxc Qlroinger

efiet ben romeijte Æarbinal ©iujtintani, min 2ftorbrober, ber

font ftamtlienS Sdlbfle fceflbbet alle be ©obfer, min 33ebjtefa=

ber yaa møbtene (Stbe bar efterlabt ftg. £ibinbtil ba?t oi

ført et taroeligt £h>, og jTjønbt bet (lemmet ocereenS meb min

©mag og mine Xilbøitligbrber, faa nære min Sftober og %9fier

anbre £anfer ... og -ilmtntaå fyorSinbelfe meb ©teo SRotø

teleone ilffrer benbe en glimre nbe (Stilling."

,3Rtn ifalb S)eafl heiler iffe eltfer ©tecen?" — tøtttøte

SWaulear nølenbe.


124

,.(£lj!er min


125

9ImintaS Prober oilbe fee ben t)eItemobige £reng, ber

t)apbe opoffret ftg for fcenbe, og Qtfle fulgte


i?6

fammen, et Upeit føn te« at rafe i tanS 93rp?r, 03 en fmerteltg

Rillen lob ftg børe.

„£t?ab feiler t)am bog? . . ." — føurgte Xbabbeo.

„3eg oeeb tf fe," — føarebe *Hmtnta — „formobenfigt en

nr; ©mette, en 5drgrelfe! „ . /'

£un fufgte jRetmngen af ben ©pgeé jøtne og faae bem

fæfie ffg funflenbe og fortørnet paa Sftaulear.

Slminta Paflebe, og £enrt, fom bemctrfebe bet, jfønbte ftg

at bpbe benbe 9lrmen i ben Sanfe, at btt par dfterpeet af

©pgbommen, og at t)un trængte til ©rette; men neppe bacbe

ben unge $tge taget 2J?aulear? 2irm, ferenb ©corptone reifxe

jlg oserenbe og ubftøbte bet frygtelige ©frig, bsotoeb ben uføf=

feltge ©tumme ubtrt)fte fin afmægtige ftorbtttrelfe.

Hntyn gpjte peb at børe bet ... Qlminto flap 27?aulear3

%tm, ilebe gentil ben ©pge og tpSfebe vaa barn Peb ©temme og

©ebcerber, ligefom bet funbe bape raceret et prebt 95arn.

£an lob ftg firår fttCfe tilfrebé, og ©tgnora Sftopero for*

lob barn, fulgt af Sbabbeo, 2)?auleat og Qlminta . . .

2£en $lminta tog iffc Srøaulearå 5lrm igjen.

ftetntenbe kapitel.

(*tt Slat i


127

gkbe $ag, fom fører min ©øn tilbage i Bøu 9lnne, uben

$)em!... 2>eel oort Srøaaltib og øcer oøerøeoiifi om, at $)e gjøt

tre SWennejfer Ir/ffelige oeb at mobrage Snbfc&belfen!"

5Dettc £iI6ub froncbe afte 5£aulear3 JØnjfet, og £imem«

fløi for fyam $aa £jen Sortroligfyeb, ijan fcemærfebe meftem bet unge 2#en=

nejfe og Qlminta, og fom fyaw i &ørfimngen iffe funbe forftare

jlg, ffar fyam i fjertet.

SKen paa ben anoen


128

lige SWuflf, forefom bet t)am, fom Æunften olene iffe funbe

forlene ©angerinben meb bisfe fjælfulbe Xoner, og t)an gtyfte

»eb Xanfen out, at SulietteS Jtj«rligt)eb til Otomeo funbe Pære

31mintaé til ©aetano! ...

£>a 9J?autear iffe Funbe Be^etfEe ftt ©inbéoprør, forlob

t)an ©alen peb (Slutningen af 2)uetten, unber $aaffub af ar bille

t)ape et paagent JS2ie ineb £e£eneé Cpfabling.

2)et Par Bælmørf ØJat, Blege £pn frpbfebe himlen, 'og

alting tpbebe t)enpaa, at ber foreftob et llpeir.

Sftarquien funbe tf fe Betpinge fin £arme ... Qlmintaé og

ben unge Stalienerø fammenfmeltebe 6temmer forfulgte t)am

operalt.

„ =

fulbe himmel op og neb ab ©raSplainen i ©aarben il

23itta'en. $lubfeligt ftob ban 2lnftgt til Qlnflgt meb (£n,

fom fom fpringenbe ubaf Ǥufet, *og gjenfjenbte ben unge

3BrignoIi.

Sftaulear funbe iffe unberirl;ffe en forSitrret DpBruéntng

peb ©mtet af t)am, en af be uererlagte OpBruSninger, fom


129

fornuften babler, men fom oftejt faa feent, at ben $aagj«l-

ber.be iffe faaer £ib til at rette bent.

„2#tn £etre," — fagbe t)an til bet unge Støennejfe, ibet

ban greb r)amj i Ohmen — „3)e elffer e, — t/uab

ber forrefien falber ganffe naturligt — ncrer nogen ømmere og

btybere ftøleife for 3)ete3 SBatnbcmS £egef ammerat, @ignora

Qlmiuta?*

„Cm jeg elffer Qlminta?" — foarebe ©aetano — „3a,

min #erre, t/sern mlbe iffe eljle t)enbe? QSeeb $)e nogen

jljønnere, nogen eljloætfetgeie ung $tge i Neapel enb t)enbe?"

(Stemme.

„Sftei, bet er oijU" — uuunlete 2??aiquten meb qoalt

„2>ei er min SainbomS 33eninbe, min Segefammerat:

fammen meb tøenbe nøb jeg ben fetfte Unbenuiéning i 2ftufl*

fen, ben gubbommeltge Jtur.ft , fom jeg tilbebet!... 3)erfot

faae 3)e ogfaa felt), t)oot gobt t)un og jeg forpote tyianben . ..

2>et er foutuberligt! 3eg fanger ofte falff efter t)oab min £&=

rer jlget, men meo Qlminta fyanbeS bet mig alDug!"

3U tore barnet vaa ben, man ciffer , yaa ben, man tun

nærmet fig i £anfen meb Silbebelfe , fcltoe ubtalt meb en r?i3

6fjobeøIøåi)eb og ftotitoligbeb af en $remmeb, er ofte en faa

leuenbe D»al for ©Ijferen, at jeg enbogfaa t)at børt flere enb

een beflage flg ooer, at en Prober oottebe at omtale fin (Saftet

$aa ben SWaaDe.

3)et fotefommer fcisfe jlinføge ©jale, ligefom bet er et

£r/Oeri mob bem, en 33anl)ettigelfe af bereé ©ubbom.

(Saaret oeb at bore bet btjvebate 9la#n blioe bet)anb(et


150

paa en faa caoaleetmceSfa SWaaue af ©aetano, foarebe 9fta«*

Uax tneb jletbulgt KSrgrelfe:

„3eg fatter otermaabe gobt, min ^cvre , at bet iffe fan

oære noget galjt i be frolelfer, man ubtvtyffer til ftrøfcn Øto=

tero, felt i Sftuftfen . . . 2ttaajfee er bet, fom £)ete3 i l ærer yaa=

flaaer, en Unbtagelfe fra 5)ereé e

gjorbe!"

„2fteget fanbt," — ubbrøb ©aetano leenbe — „jeg tiU

beber l)enbe fom Sftomeo ... jeg oeeb iffe mange Xenorer teb


131

til 5>em, ^vtlfet jeg jufi ba^te paa Støunten, ba vi gafre ød

til at tale om anbre $,ing.

©ignova Øiovero, ter troebe £>em bejfjæftiget meb $ot6c*

rebeiferne til at tage bort, anmober Tern berveb om at op*

jætte bet til imorgen, tbi Di cilie faae Ureir til Sjatten, og

SBetene eve farlige . . , a be attft traabte inD i »Salen, faae be Sign øra Orø*

vero i ©Samtale meb £err be sBtignoIt, meDené iXbabbeo fat)

alene i ben mørfejte Jtrog, meb £aanben nnber Æinben og til-

ftynelabenbe ^enfunfen i førgmobige betragtninger/

Støen bag banå Sænejtcl vtfte Qlmiutas poetijfe ©fiffelfe

ftg, lænet til Øttygitebet.


132

bet oijt et ©læbeSopttin, rbi jeg teeb ingen enigere ftamilie enb

oi ere! ..."

9lminta nætmebe flg til Qftaulear og oifU flg faa forefom=

mente og elflocerbig mob fl n ©j«ji, at 2ttaulear$ Uroligfyeb for*

foanbt, og Xittlben paanty oaagnebe t)oé Ijam.

Sbetfamme brøb Uoettet løé i fin fulbe «$eftigc)eb.

Stormen fyolebe »elbfomt i be ftore %xan ubt i £aoen.

(Signora Ølooero bebolbt baabe WlauUat og ©reo be

23rtgnoIe meb (Son t)oé ftg.

Sti £Rat tilbragt unber Sag meb 51minta, ftonebe 2ttar*

qutenS Jønflet og gao barn ^aa6 om at flnbe en gunftig-fiei*

Iigtyeb i Søbet af næfte 2>ag til at aabne flt fjerte for ben

(muffe SK øf c fra ©orrente og enten fee fin jrinfage 2JH3=

tanfe Befroefret efter for ftebfe opbæset.

Signora Otooero oilbe i egen $er(on opf!?Ibe ®jajtfri^e=

^ebenS famtitge pligter mob fin ©jceft og lebfagebe barn ber*

for felo til t;an3 33ærelfe.

„Sjette SHatelfe," — fagbe fyun til Srøautear, ibet tmn

førte b;am betinb — „t)ar i lang £ib tilfort min elflebe


133 •

£e føtfkt 3>


• 134

ten be, ta ban ubenfot flt CBinbue, $m Senaéfcnø Støatmorjli*

fer, opbagebe en ©jenflanb ,

font ban ffsjntte ffg at fnappe og

uuberføge ret B^fet paa Sorbet.

Set eat et babt &niplUig9ftø, en ahmnbclig ^opcbppnt

feoé KeapoUtancrinberr.e paa ten 3/it\ et €>!agé $aagefb, t)ror=

meD be omgace beteå Snflgt, Bebntitget af en franjf Robe,

fotecige: af ÆeifettifcenS Berømte ^OTttaifmalet Sfabetj.

„gormobenligt et Sleunemøbe ! . . ." — fagbe 2J?auIear

bel i! 3 fcfo — ..forfiltret Deb min

i bette kammet . . . Wtav. er fommet

uforutfete gftattxttelfc

til 93tnt>iier forat fee,

ber

om

jeg for, cg £eltinben far

mcb %abet af en 3)eel af

t|re6ét Slugten peb Stynet af mig

[In letre SBagage, — eftetlabenbe,

lug forjtræffebe £aat, negle lotter af fin Ulb paa 95ujt"ene reb

OMen!"

Ren reb at tage @tøtet i nærmere £5ief$n bemærfebc

S^aulear bete (Sfjen.beD og Æoftbatbeb og fpnvgte ftg felr,

brem af 95iffaen3 qoinbeUge Subraanere bet funbe ht:c et

faabant.

tfunbe bet rane et åannnetpigeftø? Cg rat bet tf fe en

vftauunerwgc, fem barbe 6aaret bet, fyrem Qlnben funbe bet faa

ttlbøre, unbtagen §tgnora dtcreto etter t;enbe§ 2)attet?

i^arautc be 2Jtau!eat ubromte ftg i ©isninger angaaenbe

benne 93egtrenbtb, ba ban rafte« af fine betragtninger oeb at

bore en 5>pt Hice aaonet v^^ ©angett, fyporttl bane" 3?ærclfe

gie 11b.

«£an Ipttcbe!

%o $eifonet talte §»ijfenfce [ammen.

3)e p.tf faa forftgtigt, at mon tpbeltgt funbe mcetfe, bc

pare bange fcrat blire opbagebe.

-HU, brab ber flere i berte tilfpnelabenbc ftitte og rolige


135

©aulebeS (lege be nctaf ^øtfebtrarpen i 33itfa'eti, gif ooer

(Sangen i ©tueetngen og traabte ut) i ben førfte ©aarb.

C?t QSinbpufr, ter trængte inb i frorjtu?n i bet SHeMtf,

fcoor £øren &føj aa&net, jlnffebe SSfambløgten , font bæreren

netop rar ifeib meb at putfe.

„tflobrian!" — fagbe ben (Sne af be to Støænt) til fin

Sebfager — „r)^otban pal jeg nu fee ai faae min £eft

fablet?"

f,3>en er fablet!..." — frarebe ben Xiltalte.

„Wtfaa befcører jeg Blot at bejUge ben?"

„5a, men £e bebører tf fe at gire ten af ©porerne;" —

frarebe Sftanben meb Løgten — „bet er et ©atan8 2)tn! ...

nu iffl«, ta ben t)ar i aaet paa ©talD i tre Uger ..."

Unber benne ©amtale rare be to $erfoner fomne ub i

ben autoen ©aarb til SBtllaen; SWauIear fcaste fnlgt bagefter

bem reb £jælp af SKørfet.

Qtn opfablet £eji ftob parat ber.

S)m ®ne af ©tør. bene fprang raj! i ©ablen; tci\ 2lnben

aabncte en £aagé, fom gir uDtil SRarfen, og jfreg cengjteligt

efter ben føttjagenbe dratter:

„QSor^erre f?o!be fin £aanb or?r 3) em i benne rabfonune

UeehSnat, ©ignor Xtmbbeo . . . £olb gobt I3ie meb £unloeien

og røgt 2>em for (lemme

."

Støber. .

©ertenbe (5a rit cl.

gøvfle SUjlaaelfe.

Urolig og forvirret otter bet, t)an i)arbe {eet, renbte 2Jtøu=

Iear tilbage til ftt itørelfe.

£rab ©runb funbe Xt)abbeo r)are til at forlabe fm 3Wo=

fceri Ǥttul ene, mibt out batten, i et frygteligt Uoeir?. . .


136

em fom Q3en og bebe 2>em om en %\t*


137

nefte . . en fanb £jenefte," — tiiføiebe t)an — „tr)ibet breier

out at gjøre QlffalD paa S^eapelé glimrenbe ©elj!a68fale, t)ot$

fornemfie $ri?bel]e $>e faatelfom be anbre perter af bet ftanvfe

©efantj!a6 ete, for et Sejrebent og jtttle SanMto, forat til&ringe

et $at $)age i sot lanblige (£enfotnr)eb boé min gobeSftobet og

min fmuffe ©øjtet."

„3faID bet er ben Xjenefte, bet breier jlg om/' — foarebe

Srøaulear ^entipft — „faa er ttt fnarere 3) em, bet fceuifer mig

ben, og Jeg laffer 2)em af fjertet. . ."

„£oab tamfer 2)u paa, QSrober?" — inbtenbte Qlmtnta

unbfeeligt — „tyoot fan bet falbe $tg inb at forjlaae £err

Støarquien et (ligt fabe3erftatnfng r)ate oi at fctybe t;am

for be S'efter og fjorl^fielfer, ban opofftet for tor @fj?Ib?"

,,-§uab ^ortjenefte otlbe ber tære teb Sjeneften, ifalb bet

iffe fofte&e 9ioget at Betife ben?.«." — foarebe Xljabbeo

„3eg j!al meb faa Dvb jfge 3)em, fjtorom bet breier f!g.

(5n $Iigt, fom W&un Bfybet mig at opftylbe, nøbfager mig

tit at forlabe Sotrente for en Ugeétib tbetminbfte; ©ret

SWonteieoneå Proces til om faa 2)age blioe foretaget, og jeg

maa fcitaane ben!... SKanpaajiaaet," — tiiføiebe t)an nølenbe

og meb et fcetegnenbe jøiefaft tit Sftarquien — „at ©retenS

Xilfycmgere tide gri&e £eiligr)eben tit at fcefte ftg i 93etcegelfe,

t)an$ Sjenber ere ligelebeS talrige; man funbe erfare, at^an^ar

t;ast Dpr)clb fcett £ufet, og jeg til berfot fun føle mig rolig

unber min ftratstelfe, i\alt) en moDig, fceftetnt og æbet SSen

inbtog min $lab3 t;et og taagebe oset be to fjæ«;e 93«fener,

fom jeg er nøbt til at forlabe! 6ee, bet er bet, £err Sftarquté

fom jeg t)ar forbrijtet mig til at tente af 5)em."

„Støtt fjerte, min 3lrm, mit Sis ftaaer til damernes 9taa*

bigfyeb!. . ." — foarebe SKaulear — lDe „ fan tt^gt ftole $aa

mig!.. ."

Qiminta (log SHnene neb; $t Sftauleat fyafåt øienftmligt

rettet t)it førjte fetb til fcenbe.

£t)abbeø mcerfebe 3ntet, fyan tt^ffebe i famme £>ie6lit ftu

nt;e Q3en hjerteligt i £aanben, mebenS ©ignora diosero, bev

jfjælsebe seb £aufen om enbnu engang at fclise jfilt fra fin

€øn, betragtebe ^m mtb fmeiteitgt 5>liffe.

«i"loncn jf feta Fernemme 9>ert>ett. IQ


m

„3eg ioeeb iffe, t)»ab bet er »aafarbe," — tog tyun be*

»«get tilorbe meb bet moberlige SnfHnft, fom aner 93arnet3

ftare — „men jeg g»fer »eb Xanfen om at fee $>ig, min

£t)abbeo, inboiflet i forlige ftoietagenber! . . . 2)u er f jenbtlig*

finbet mob ben beftaaenbe Sftegjering, og jtg fan beéccerre tffe

fortamfe 3)ig beri, tfyi 3)u er gaaet glip af gtimretibe Ub-

flgter »eb Æong 2tturat3 ftalb, §oi8 trofape Unberfaat bin fra*

ber »ar; men i r)ar,3 Sftaon beter jeg, t)an3 førgenbe dnfe,

jeg, bin 2ftober, fy»i$ £aab og Xrøft £>u er, $)ig iffe at »o»e

et Sit), fom tilfører fetere enb 2)ig alene!... £ujt »aa, min

@øn, at bin løfter og jeg fun t;a»e £)ig til ©tøtte t)eri 9Ser«

ten og at mit foagelige £elbreb iffe »ilbe funnc bære @mer=

tm ooer bit %ab. u

X^abbeo blegnebe; tfy be Sarer, Støoberen befrtygtebe,

^cengte ooer fyanø £o»eb.

£an ffjulte fin Seccegelfe og o»erøfie Srøoberen meb Æjær*

tegn og frorflffringer om fin fanlige Jtjotrligfyeb, ibet t)an i fit

fftUe ©inb looebe flg felo at fianbfe i rette Xib $aa ben jfjæb*

nefoangre 35ei, ban t)attbe httxaatit, ligefom bet »ar muligt at

fxanbfe vaa ben bratte og jli&rige ©fromt, t)ci8 Xinbe franb*

feé af ©teltfyeb og 33ilbfarelfer, mebenø Qlngerenø og $)øben3

gabenbe ©oælg lurer »eb froben »aa be nebft»rtenbeCffre! . .

„2)u reijer altfaa tit Neapel," — fagbe ©ignora *Ro»ero

til fin (Son — „®ub gioe, at ®re» SKonteleone maa blioe

fiifjenbt, fiben §an er »or 33en!... 3tøcn tro mig, Xfyabbeo,

og »ogt 2)ig for fyam; bet 2J?ennejfe er en Drfan, fom rioer

alt ljuab ben møber $aa fin SSei meb flg! ... ©ub gioe, at

2)u maa gaae fri!"

£ermeb enbte ©amtalen om benne ©jenftanb, ber »ar faa

foruroltgenbe for SWoberen og faa »itniig for ©ønnen.

„frrøfenen titlaber altfaa, at jeg betragter mig fom $>ere$

®jceft om et $3ar 2)age?" — fpurgte Wlauhax, fr»gtfomt ben

unge $ige »aa iilbageoeien til ©eljfabéoærelfet.

„3a, fiben £err SJiarauten tffe fr»gter forat bele borgen*

fomfteD! . . . Sorrefkn" — rilføtete t)un finilenbe — „maa man

fc a o e libt j a

a

meget fom (SleonaraS ciffer for iffe

at føle fig l»fftlig i bet parabififfe © orrente! . . ."

£emi gjeufjeubte be Crb, \)an fya^z (!re»et $aa SP?uren

.


139

af %aé\o$ v£uu$ . . . 2#en førenb t)an fitube tytrré fin Rutine

t>rtng og ©læbe ooer en faa fmigtenbe ©anbring, t)at)be $lminta

fjernet flg fra t)am.

2ftan font og mcelcte Sftaulear, at vane £eft fbb opfat>=

let oeb «£at>efaagen.

„Sftin 8ojter og jeg ffutfe gjøre 3)cm ^j?lgejfa6 bertil,"

fagbe $t)abbeo.

6ignora Oto^ero ftanbfebe (In 3>attet, bet fbb i 33egte6

meb at forlabe 2>ærelfet, og fagbe:

„Suften temmelig jfarp, mit SBarn, Mnb bit engeljfe Stnip*

lingéjlør, ber flæber 2)tg faa gobt, om Jpotfebei!"

2Seb biéfe Orb senbte SWaulear fig t)urtigt om og fæfiebe

et uroligt CBIif paa $fminta.

„2JHt Æniplingéjløt?" — faarebe t)un — ,


jeg troer ncefhn,

jeg §ar ta6t btt; tt)i t^t Pat iffe til at ftnbe imorgeS."

$oab bet nu pat af Unbfeelfe ooer fin @fjøbe§rø3t)eb eder

af en anDen ©runb, nof er bet, at Qlminta f^ntcS forvirret peb

@catet.

£enbeé Sotoirring bar et 2)olfefiif i SKaulearé fjerte.

„S)er ftiffer en £emmeligt)eb unber!..," tcenfre t)an Peb

flg felo — „t)oab mon bet er, man ffjuler for mig?"

£)et Befpnbetltge ©ammentræf mellem ©toret, t)an t)apbe

funbet, og ber, Qlminta t)aobe tabt, fatte t)am i ben grufomfte

$Ingfi; t)an3 rb meb £r)abbeo og t)ang €ø(ier

paa 5Seien gjennem £aoen.

„£uff paa," — fagbe Sftooero til t)am Peb ^tfjleben —

„at min SKobet og


140

©reo Sftonfeleone , ber bar faa beunbret af Sftogle og faa ub*

ffreget af 2lnbre!

(Sfjgnbt bibelen i kongeriget Segge ©icillerne beflagebe

og ærgrebe flg ooer, at en af ben£ fornemjte 2fteblemmer neb*

lob flg til at forfægte &o!fet§ (Sag, ber efter ben8 -Slnjfuelier

iffe oar tarbt at tage ftg af, følte ben flg bog franfet Peb

Xanfen om, at en af bene SHgemomb jfulbe labe ftt £io for

3BoblenS £aanb.

2)en gamle Uafbsngigt^ebSfuurbcig, ber er atfe be euro*

pæiffe ^riftofratier mebfoDt, ben lefynébenelige DppofltionSaanb,

fom £ubpig ben (Sfteote og Otid)eIieu faa pctlbigt t)apbe fuet,

tilintetgjort og fnuft mellem beieé Sernbænber, fpirebe enbnu i

ben neapolitanjfe Qlbelé fjerte.

£>e bængte oeb kongen, forbi t)an r)ceobebe bereS $rici*

legier og bavte gjengiret bem bereé mebfobte Øtettigfceber; men

t)apbe t)art btijtet ftg til at gjore SnDgreb i bem, faa Ptlbe be

alle fom een 2ftanb t)ape reift flg imob t)am. Sfølge famme

nebarpebe golelfe Pilbe be, alle fom een, t)aoe bifalbet ©traf*

fen af en borgerlig (Sonfpirateur, bporimob be nu, alle fom

een, bablebe 2ftonteleone$, forbi (Sonfpirateuren jfreo flg fra

bereS Øtæffer!

£pab boltet angif, ber betragtebe ben bøibaarne %nfla=

gebe fom en ftorfoarer af jtne €ftettigbeber, faa tilførte bete

bele ©Ompatbi barn.

fror enbmere at anfpore benne ©smpatlji, omtalte beftan*

bigt be talrige 2fteb!emmer af be italienjfe Sentaer bereS t)em*

melige ftormanb fom en 2Tcartpr for t;an3 £engioenbeb for

ftolfetS ©ag og fom et Cffer for kongemagten.

$)e ^aDefulDefte Sigter bare ooeralt i Omløb mob &er*

binanb ben ftjerbe

2£an paaftob, at (Earl ben £rebieå £ab til 2ftonteleonerne

par gaaet i 5lro til ham, at t)an pilbe m^rbe ©ønnen, lige*

fom taberen oar bleoen mprbet, og forøgebe biéfe ubillige Se*

Ribninger meb ah t)eab ber Par iftanD til at otgge ben let*

troenbe og oprprjTe neapolitanjfe ^obel.

(£fter ©tgenbe jfulbe ben famme kobbel, ben famme Ore,

ben famme Slof, ber baobe gjort $jenefte oeb Saberené £en*

rettelfe, ogfaa brugeé peb ©onnenS . .

.


141

Øtdttttft Snbefpcerring i (£afie[ b'Doo, tyoot S'abevenfca&be

enbt flt fcfo, bibrog til at forøge 6anbfpniigl;eben af Møfe onb*

fCabøfuIbe 2øgne.

«£cab ber enbmere bibrøg til at fpcenbe ben offenlige Sftyé*

gjervigbeb , Par ben befpnberlige 23egipen§eb i Steffen $ørre

bel ©reco.

tylaxx pentebe meb Utaalmobigt;eb pai Dpløéningen af ten

uforflarlige ©aabe.

Umultgtyeben af ©rep SKonrelcone3 bobbelte StePcerelfe i

@tenio ©aloatoriS «£uu8 og bag Sajtel b'DuoS SJaafe og @laaer,

dampen, meb bane Sjenbe, ©aaret, fyan beffplbteé forat bape

tilføtet fyam, og ten føtunberlige røejtebSncetoatelfe famttbigt

paa forjljeilige @tebet freinfaibte en Srøtåfe 33erfloner og £Bæb*

bemaal meb £enfpn til benne uhørte ^8'egbent/eb i benneapo*

litanjfe Srimuialfytjiøtie.

2J?onteleone§ Stadil fiob i faa nøte ?yorbinbelfe meb Støar-

qutS be 2tfauleai3 93enjfa6 for $$a&bet og $axl Æjarligtyeb til

ben ffjønne 5lminta, at *§enii teerte ben alminbelige SnteteØfe

for ©retene ^roceg og fom SKøtf a^ 2@re ønjlebe ten et

gunfltgt Ubfalb tUtrøbS for be ftøiger, fom ben Slntlagebeø

ftriftnbelfe funbe t;ace for bane fctyffe!

£oergang férinbringen om ben flbjie

s Jiat i forrente buf=

febe op i bane ©inb og bragte Søtøining i bane ejerne, gre6

fyan ftg felø i £obl om ben (Jljttbe, og fintet er frygteligere

enb en Xuipl af ben 5lrt.

QXt tabe ^roen paa fin Æjatltgtyeb er en af be ftørftc O-Pa*

ler, fom Støennejfet fan gjennemgaae.

Hf ben 9larfag oare ogfaa be fire £>age, ber abjfilte barn

fra QI inta, fire $larbunbreber for Stfauleat.

£enrt, ber ligefem (Etørjtep arten af tfor £ibå unge 2ften=

nejler tibltgt b/aobe inblabt fig i flygtige J?jærligf/ebøforbinbel=

fer, Pat fom en ft'ølge beraf f emmet til at ncere en gtunbfolj! og

ubillig Mening om Smentimmerne i Qllmtnbeltgbeb.

5De bténe 2ftprter, r)an faa titt tyaobe pluffet, be leifarbige


142

føn til et Æjøn, bsoraf §an blot fjenbte ben mtnbft agtuær*

iDige 2)eel.

Sfalb fc)an fim t)a$be fiaaet i ftotbinbelfe meb barmen

af Ulønnet, meb ben af ^aanbtering Iaftefult)e cg tilfalSsætenbe

(SfaSfe, fom Hot efterlader ©fam og Qlnger til drinbting, faa

tilte §an3 funbe @anb6 fnatf base labt barn outbere bette

efter en rigtig Sftaaleftof; men ben unge SftarquiS oar af en

langt belitatere Statur og baube pebfe t)ølbt ftg fjernt ben @lag3

©læber.

mer

#anS fetfte tfjætligljebSfotbinbelfet t)afcbe tæret meb $>a*

af ben fine 33erben, — unge Æoner, fom paa ©runb af

jtuffebe ftortyaabninger etter et ul^ffeligt ©amlio i Sfégtejfabet

føge @s fiatnina. udenfor bereS £jem og mene at finbe en faa*

Oan t;oS be unge, ueifarne Sftennejfer, fom £ænbelfen fører p-aa

beteS $et.

Stten biéfe, bet i ?føiftningen ere t)enttyfte og flotte ooer

flige erobringer, femme fnan til (Stfjenbelfe af, at be fom

oftejt ingenlnnbe ere be firrfte £elte i biéfe fmigrenbe (Soenttyr,

iigefom be »eb at tære 33!bne til alle be jttogoeie og £øgne,

t)t>oraf bonerne maae betjene flg forat føre bereS bebragne

SKfltnb bag £§fet, uoilfaarligt føle bereS Æjærligfyeb gaae ooer

til foragt for ©læber, fom be blot funne ntybe meb ®famtøb*

men yaa $anben! . ,

.

©ubebtttebet blioer til en ganjfe alminbelig Ornnbe.

^zab man før behagtebe fom et mageløft Offer, betragt

teé nu 6lot fom (Sanbfeltgpeb; ^eltene Sttuftoner forføinbe,

t)an mener nu at tære i fin gobe CRet til at bebømme alle

fruentimmer efter entelte Unbtagelfer, og ^an blicer en 9ltt)eift

i Æjæritgtyeben, forbi t)an tybinbtil fun fyar offret til 5Ifguber.

3)enne beflageltge Sbeott fanbt ogfaa fin $intenbelfe t;o3

SWatquté be 2ftauleat; bane mebføbte dietftnbigt)eb3følelfe, hjer-

tets førfie $oejt, ben fofteltge '-Blomft, fom ofte oarer fun een

SKorgen, pare t)enoiénebe i biéfe ept)emere ftorbinbeifer.

55et unge SKennejles $fotmtynberffe, ©reoinbe be ©ranb*

meSnil, fom ftt?gtebe for, at en aloorlig ftorbinbelfe ffulbe mob*

fhibe ftaberenS flanet, opmunttebe etter føgte tbetminbfie iffe

at aføolbe t;am fra Møfe Ubjleielfer.

5)et oar betfor meb t>tn bebrøoelige 5lnffuelfe, fom beS*


143

»cme er altfor føttøig 6Ianbt t>or £ib» Ungbotn, at Cidnbe*

f^bjlijeb fun er et SKunbéseir, og at felobe bqbtgfte hin mangle

£eiligt)eb forat cptyøre at rære bet, at £enri be Sftaulear ?ar

fommet til Neapel, boor ben £pt£e, Ijan gjorde bo3 damerne,

fun §acbe tjent til at Seft^rfe §am i OiSfe af (idelige ©rimbfct«

ninger.

'fflvbtt meb Qlminta, ben rene unge $ige, §a?bt Beoirfet

en fulbfiænbig Omvæltning i ban3 Qlnjfuelfer.

2)et sar Ooinben fra et nt?t @pn§punft, Coinben, font

man brøstmet flg r)enbe i fft t^enbe 9lat, i £ioet3 føtjte %i*

mer, Peb (Sjælene førfie Dpoaaguen.

Éf

ben ®runb oar ban3 (Smerte faa §eftig, ha Støtétart*

fen paagnebe i r)aué fjerte.

„9if!" — ubBrøb ban enbnu unber ^errebømmet af fin

UngbomS forbæroelige Sfyeorier — „iffe en enefie Cuinbe,

fom er min Qlgtelfe, min oprigtige £tl&ebelfe oæibig!... alt«

faa fortjener Uh engang benne rilfpuelabenbe faa rene, faa

eljfoæibige unge 93ige ben £ttttt), jeg ncerebe til benbe! ..."

Sften fnart fotjog (hhibringen om 2lmtnta3 fpbjfe og fom*

fruelige 93cs[en biéfe forncermeliqe kanter, og 2#aulear rærebe

fra nu af fun eet ChijTe, een £igen, nemlig at opflare t^n be*

fpnberlige £emme(igbeb oeb bet natlige ag, fjan r;aobe faftfat til at penbe til-

bage til (gotrente, og Sloffen ti om ftormibbagen fraufcfebe tjan

fin £eft ubenfor v§avelaagen, ^or ban fire £)age ifoxoeten fyasht

jagt fraroel til Qiminta.

£aagen ftcb aa&en. £an traabte inb i Crangelunben,

fom førte til £ufet: et hemmeligt %aab 61eo if fe jluffer.

$iminta fab i Snbgan^en til en npbelig lide Søob»tte,

ber tjente be (Spabfeienbe til tilflugt éfteb meb «§øft|aten$ btæn-

benbe £ebe.

3)et oar Qlmintaé fiauefte Dpljolbéfieb ; f)er inbfanbt r)un

flg §oer Sporgen forat aftegne ftne Søfire, be Innbe Bengaljle

3fitofer, be røbe (£acm*fer og be flirlige 6fooflt?nger, fom om«

gaoe .ben pnbige £oileplab6.

2>et Par UgelebeS t)er, f)oor ben unge $ige lob fine tan*


144

fefulbe 331iffe bdle paa ben nebgaafnbe e Eine ftynteS at opforbre ben til 93itfeltggjørelfen

af be blibe 2)rømme, fem Scrsningen ubentoiol Ijaobe inbgtybt

benbe.

2J?an tul funne gjætte drømmene af 93ogen . : j bet oat

$a3foé r;enrioenbe $oefl

SDgrulear ncnmebe flg til t)enbe meb fagte Sjeb; fyi fyan

frtjgtebe forat fotfty-rre btt ijnbige 33ittebe.

SDetpaa ftanbfebe r)an tag et tæt 3SujTab3 og betragtebe

ben fljønne Srømrnerfte meb jium og Hbenffabelig 2?eunbring.

3meben3 SKaulear meb Jtjærligfyeb betragtebe fyoer (5-nfelt*

feeb i bette jomfruelige Qlatøn og berufebe flg oeb


145

, r 9JHt £øPte!" — foarebe 2J?aulear — „bet funbe jeg jo

umuligt fingre, flben bet breiebe ffg om at gjenfee 2>em .

,.93aabc 2ftober og jeg inbfee oPermaabe gebt, fcpab bet

ntaa tofte 3>em," — jTpntte 5lminta flg at fpare, ibet ^un

Ijæoebe (Stemmen, Ugefora Imn tf fe talte til 2??aulear alerte —

„og ti ere 2)em fætbele* tafnemmelige berfor."

„ftrøfen," — fagbe 2)?aulear, ibet ban gjorbe QSoIb paa

flg felt) for if fe at fpilbe ben fofifcare %ib meb tomme høflig*

ijebépttringer — „jeg ttoebe minbft, ta jeg f!ret> be tarvelige

linier, 2>e gobtjebgfulbt fcar gjemt i 2)ereå (?rinbring, paa

Skuren af XaSfoS £uué, at jeg faalebeS fiiCCebe mit £oro*

ffop og anebe ben Spffe, fom


146

førpirrei c Der ben t}emtueligt)ebéfulbe flftaSlen, t)apbe ørerlabt

fin *£aaiib til Støarquien, 03 benne, fom fortolfebe ©unfrbeoiié*

ningen efter jh £jerteg Ønffc, fyarbe faftet flg paa Ænce foran

ben unge $tge, ber forsuret 03 jljcekenbe par funfet tilbage

$aa SSænfen.

„2Jminta," — fagbe t)an UbenjTabeligt til t)er.be — „ftben

ben 2)ag, jeg faae £>em, tilbører min Sjæl og mit 2io 2)em!. .

Sfjcenf mig ogfaa $)ereé 2io og 2)ere3 Sjæl, forat jeg fan

gjøre Ijoer Xiine af bet glab og lt;ffelig, forat jeg fan tilbebe

2)em, fom man tilbeber £elgneme i £tmlen."

2ftaulear fcrftebe fine JØine vaa Slminraé £ine og fceftra&te

ftg forat finbe et ©jenffin af ftne gløbenbe *8liffe i bem.

£ané £æber fæftebe ffg fjærltgt ?aa 5Jminta3 £aanb, ba

et afjTpeligt £oueb, §oi3 Xxoti bler>e enbnu af|fpdigere ceb ben

lecenbe -Smerte, fom forbreiebe bem, plubfeligt Pifh ftg mellem

t;am og ben unge $ige.

Qlminta foer t)urtigt tilbage, og Srøaulear følte ben ©tyfen,

fom iffe engang ben moblgfxe SKanb fan flge ftg fri for, naar

t)an t)ar gåret nat-peb at ttabe paa en Snog.

„Scorpione!'' — ubbrøb iWarauien,

33eb at børe bette JZJgenaon af 2RauIeat8 Støunb og i nar*

tarenbe JØieblif, fom ben (Stumme i et faa polbfomt Oprør,

at fjant £ine blese blobfprangte, en §giD S'raabe gabebe banS

Sæber, og t)an ftprtebe til 3orben i Ætampetrafninger!

„£jalp t)am, min £etre," — fagbe r)un til 2J?aulear —

,t)jalp ben Staffeli ... bet er ban3 r førfie ltbgang pen ben

jfraffelige SBegioeutyeb ... og fee, fee . . . t)an bøer!"

,,^-:at berber bog alt bette?" — fagbe 2ftaulear, ibet

t)an ffi;ntte jlg affieb til 93tttaen — „bet er nu anben ®ang,

at min SRaroatelfe t)o3 5lminta frembringer flig 53irfning paa

krøblingen! . .

.

Wow en faaban Sfabning pulte gøge at eljfe t)enbe?...

at P&re (finføg paa t)enbe?..."

.


147

@Pttenbe Gapitel.

(Snbeligt jfulbe ©reo SftonteleoneS $roce3 foretages, fom

faalænge t;acbe bejfjæftiget baabe £øie og £aoe i Staben

Neapel.

hertugen af $alma papbe tf fe Pæret ifhnb til at t)olbe

flt £øote til fangen, angaaenbe fnareft muligt at pille r;am

for t)an8 3) ommere.

93egioenfyeben i Sorre bel ©reco gforbe en np Unberfa*

gelfe nøboenbig, og be (Sfterforjfninger og Rapporter, ben foran*

lebigebe, ubfatte ag for 2)ag til (tor 5férgrelfe for

kongen og fcanS $olttiminificr , fom cibjte, i t)uilfen @pcen*

bing ©emptterne befanbt ftg, og fipgtebe for gigerne beraf.

Sftontdeone begpnbte ar bitte temmelig urolig meb ^>en-

fr?n til 23inbingen af bet fcøie


tifi

itfe fliprre en $atnttiffata i Ulpffe reb at feraarfage bam ben

U&ebageligbeb at 6Iioe bængr!...

£ab oé nu tf fe tale mere om bet," — tilføiebe t)an —

„ri titte iffe engang fee til binanben . . . Sftan funbe t; øre o é\

fomme (ag paa rore Srøtr.er, og faa oilbe Qllting rære tabt!"

frra tene Eiebltf af rar $jetro Sleret enbnu Batjfere, mere

fraftcbenbe og taufere enb fæbcanligt.

^olitimhijietens 5£e(oa. bos" 2ftonteleone forøgebe Sange*

rogterens btttige @fræf. OtD^tet bacbe unberrettet r)am om

2?egbenbeben i icrre bel ©reco, cg ffjønbt ban iffe fattebe

fin &anges £enjtgt berrncb , felte tan bog, at t)an rar meb-

ffrlDiq i ©jerningen, og g?fie for be ft'ølgtr, bet funbe f?aoe.

Hf ben ^arfag lagte $jetto ogfaa, brergang ©reren Se*

gtynbte at utftttre barn, en faa jbr agen, fatte et

faa forforet 5lnfta,t og flei faa bunigt nbaf (letten, at SD?on=

teleone albeles eraa? at tale til barn.

3ffe en enefte hemmelig llnbetretning ubefra inbløo til

©reren angaaenbe XXbfalCer af bans bnixige 8'^etagenbe; for

fotfte ©atig tnaajree miérci:lebe ban om memtiben!

(Sn ©forgenihtnb bleo ban? 2)ør fem fæbranligt aabnet

reb S-rofofrub; men ijretetfot at urnbe ftg bort, nattmebe San=

gcrogteten ftg bennegang til 2)tomeleone meb bet jlebffe


149

„3lr/a! faa 99øbbeten giftet fin $atier Bort ibag? ." —

. .

fagbe Sftonteleone.

„3a, bet er et 3ncIinarionéparti;" — fparebe $jetro —

M t)an agtebe fftft at opfatte ^Brpttuppet titieteå $iftotie,

fom fyan falbet bet, $aoDe funbet @teb, forbi faaban noget al*

tib fmtber gobt af flg, og fyan ba, taftet Pare 3)em, t)aobe fun*

net forøge 33rubeubfipret . , . 9ften pigebarnet Par forlibt og

pilbe iffe pen te $aa $em...


150

„$oab bet anbelanger, faa bar $>ere$ fércetfence fulbfom*

men SRet ; men oi t)aoe begge lagt core £ooeber i 93ægtjtaa*

Ien, og jeg dlbe $offetå nøbigt t)ape, ben jlulbe §otbe til

£)ere6 @ibe! ØietfærbigbebenS £aanb er iffe til at libe paa,

fornemmeligt t)oab ^attigfol! angaaer, og nu, ba jeg t;ar 11bftgter

til at leoe i 3fto og 9#ag af Ubbtyttet af per lide Dpeia*

tion, faa (!al jeg albrig nægte, bet trilbe falbe mig temmelig

ubehageligt at bingle i en @tufte til flor ftttyb for SiSoanb*

og Stfacaronifcelgerne, fom Pille

."

tjene en gob @fittfng )paa ben

$)ag paa min SBefojtning . .


151

Saabe t)arj og fangevogterens @fj«fcne laa i bette Sftennejfeå

Romber!

^jetto r)avbe iffe tcenft paa 5llt!

^jælpefangevogteren, f?oi§ Qtaffon t)an t)avbe foreftitCet,

(£te?po, Støulbvarpen, fom $jetro falbte (jam, vilbe ogfaa Blive

fteonet for (Retten . .

.

portneren §aobe feet t)am, talt meb $am og aavnet $orten §are, £>u Befragtet, $at Sntet at Bet^be; men bet

er et SSibne, fom fan forbæroe b^t £ele. M

„£oab er bet for et QSibne, £e taler om?" — fpurgte

ftangeoogteren bævenbe.

„féreépo," — fvarebe ©reven*

„2la! . .." — tog fangevogteren tilorbe i en græbenbe

£one — „berfot£er)øve si iffe at vane bange .. . ftaffelS (Sreépo

gjør oS ingen @fabe ..."

„£at JDu maajfee Befiuffet fccm?" — fagbe ©reven.

„iftei," — fvarebe Cpjetro — „bet vilbe vare overflobigt...

ttji mebené vi fcet tale fammen, er ben gobe @jæl fanbft?nlig=

Vti6 vanbret t)eben! . . ."

„£u t)at altfaa mtyrbet §am!" — ubbrøb Støonteleone

forfærbet.

„©ubbevare'e! t)vem antager £>eteé (Srceftence mig for,"

— fagbe fangevogteren, ber lob, fom t)an følte ftg bv&t from*

fet — „man fan nof gice efter for en SangeS 93onnet og

ftffre jtg' en lifte formue veb ai forjfaffe t)am en ©pabfere*

tour i fri £uft . . . SEen man er en ærlig 5ttanb, man mtyrber

Sngen . . . (£r (SreSpo fyimlet, faa er bet t)anS egen ©ftylb, og

bet fommer flg ene og alene af &an3 ulvffalige $a8jlon!...

„^an er altfaa forelifet? . . ." — fagbe ©reven.

„SJiei," — fvarebe ^jetro — „han er en €lifmunb . . .

t)an foærmer for 93 an br otter . .

H $et var ba en væmmelig Styjt! ..." — fagbe ©reven.

."


152

„Sngenlnnbe," — foarcbe fangen — „efter t)tab (SreSpø

forftffrer, (Tal kantretten tære færbeleø telfmagenbe, ifcer naar

ben er faa feeb og telnæret, fom t)e fyeri ftafhungégratene.

3eg jlal flge £eteé fércettence, 33antet fra $pen patter al Ureen=

Iigt/eDen fra Neapel ut> i tore ©ra»e, og berfor lete 2>r/rr.

drotter ligefom 3)om9etter!"

„Cg (£re$po," — fagbe ©reten — H t)an fpifer aitfaa

©jagerne teb biéfe Iceffre ©jæftebuD?"

„£an er faa liften efter Det -23ilbt," — oebSleo Sange*

togteren — „at t)an tilbringer jlt £tt meb at gaae paa Sagt

efter Dem og lægge bem en tyeel 2)tængbe fnebtge @nater, fotn

be arme SSotjiet iffe tage fig iagt for!...

Støen jeg laber barn tjate fin SBiCCie . . . #tetmanb fin Stft,

flger man for et gammelt Dtb, og beeuben fparer bet mig en

t;eel 2)eel Jtatte."

„2Tten t)totban fan féreépo tære foinmet i fctøéfare teb

ben $ iaeflon?" — fpurgte ©reten.

„3a, fytab (lal man flge?" — foarebe $jetto — „man

fan iffe altiD t;ate S^ffen meD flg . . . SttaajTee t;ate (SteSpoS

ftbrte iRoiter æbt ^Itfentf , . . be ere faa Ietjlnbige, be lotter!...

og ben jtaffelé 2)j«tel er blecen forgiftet paa anben £aanb...

bet er at betale fut 6liftorn^eb temmeligt btyrt, og ut)elbigtiiS

faaer fyan ingen SQptte af £ectionen! H

(£fter b nne rørenbe Stigpræbifen traf ^angetogteren en

$jalt biaat £ommetørflceDe opaf Sommen og tørte fine tørre

jØine bermeO.

©reten g^jte teb B'angetogterené ftortæfting , t)an fattebe

ben grtt|omme XJtft, benne t;atbe brugt forat rr/bbe et farligt

33ibne afoeien, og ubbrøb, gletnmenbe, at bet breiebe fig om

t;an$ egen ftrelfe:

B 2ftaajfee er ber enbnu 2ftuligf)eb forat frelfe ."

Sftennejfet

teb at falDe en £«ge? . .

„2)et er atletebe j!eet," — ftarebe $jetto — „troer £e,

at tor (Sommanbant laber en af fine Unbergitne gaae t)en og

bøe ubeu 33ijianb? Qften Sægen fom for feent ... og (SteSpo

tar ilao meb at opgite Qlanben, t)a jeg fem til $)em."

^onteteone følte en jlig Støobbtybelig^eb for Uelingen, at

\)nn it«?nbte flg at afbrtbe ©amtalen.


1 153

£an flatntiiebe flg ^eb pat en Støaabe at føle $$ beelagtig i

ben meb folbt SBioD osertænfte og ubførte S'ctBrtybelfe.

„artigt iffe for mit ftorbøt, §oab 2)tg anqaaer," — fagbe

fftn til ftangecogteren — „jeg jfa! nøl o«re fovffgttg . . . 55Iot

et Dit) etter en ijenefle enbmt, Jigefom £>u felo OU: 9?aar jfal

min ©ag foretageé?"

„Dm to 2)age/' — foarebe $jetro — „ag taften blioer

5De forflyttet til (Saftel=(Sapuano , bsor Doerretten, fom jfal

bømme SDem, forfamfeg."

$jetro gtf, og Sftontelecne fyenfanf i btyfce betragtninger.

£ftu ffulbe bet egenlige 2)rama opføreg.

Qllt §oab ©resen bibinbtil basbe gjort, oar fun ftorfpil-

let, Snblebntngen.

SWobet fotgtebe l)am iffe nu, ba (Slaget ffulbe flaae, men

fom b^gtig Xafttfer fpurgte l>an flg feb, om ban Sntet r)a$be

forfømt forat flffre flg et funbe ocere fyenoeb SWibnat, ba (Sommanbantentraabte

inb i ©reoenS Sufaf tittigemeb fangevogteren ^jetro og nogle

Dfftcerer.

„$)ereå fércettence," — fagbe t)an tit 5J?onteleone — u f)tt er

en ©hioelfe fra


1M

„3eg er Serebi til at rette mig efter £3. 2?aabe hertugen

af ^nlmag Ctbte," — fcarebe SKonteleone — „jfjønbt bet er

temmelig feent og, »el møift til SUifeti . . . men fanbf»nltg»u$"

— tilføiebe t)an fmilenbe — .,6efjanblet hertugen mig fom et

af be fjælbne Styr, man reifer meb em Sftatten fotat unbbrage

bem n&figne ©Uffe og tf fe jtabe 3nb:ægten »eb bagene £»$.*

(l £an


155

tyeb mtb be iHoofugfe, t)rn3 Mobtøijiige onftinfter gangeoog*

teten bat>be tiftagt t;am.

@n fii« og hcget £Tiæ[e Hgefom a £tnencrb, en fmal,

ftemfptingenbe og jfalbet $anbe, en Støunb, tyoifl tlpnbe og

faatmenfnebne Sæbet faae nb, fem be albrig ()aobe fiuilei, en

lang og mærftcetbig maget S'igut, £)ine, bet albiig faae vaa

anbte enb bent, bit iffe faae paa ^m.. . bet et meb faa Ctb

en nøiagtig (Bejfciuelfe af £59rigr)eb8petfønen, fom fremjtillebe

flg fot @teo SWonteleone.

„Wcin $erte," — fagbe Støonftgnore @an«9(ngelo til

t)am — „jeg fommet fot ifølge 93ejtemmelfetne i ooie Sanb«

polttilooe at unberrette fbtm om, at 3)e om to $>age t)at at

møbe fot pot 2)cmfiol!

5De to 2)ageS Stift tilftaaeé 2)em til at sælge en 9lboo*

ffltf 09 J e 9 fommet i min (Sgenjfab af kongerigets Coetbommet

fotat opfotbte S) em bertil."

„(Sfjønbt jeg føler mig bpbt tørt oset 2)ete3 (SrceflenceS

cebelmobige Dpmcetff omt)eb ," — fpatebe Srøonteleone — „fan

jeg iffe unbiabe at bemærfe, at i>eteø førfie Øtet$t)anb(ing et

en fftigenbe Uret! tbi ba mine Sjenbet t)ace t)aot en t)eel

2ftaaneb eftet min Qhrefiatien tit frotberebelfen af CereS angreb,

faa et bet en ©mfomfceb, ja naften en bittet ©pat, fim at

ffjænfe mig to 2)age til Soifcetebelfen af mit ftorfoat."

„©aalebeS bpbe o'otorbningetne t)ett Sfteapel fot be etcep«

tionefte 2)omjiole, t)oonU Dcettetten r)øret, £ert ©rese!. .." —

foatebe ©ottg^ebSpetfonen — „jeg i)at ith jfteoet £ooen, jeg

bringet ben

„2ftm

fun i $tnsenbelfe!"

en 2£anb af 2)eteS (Styarafteet, min £erre," —

fagbe ©repen til ^am — „bøt iffe bringe en £00 i Qlnoen*

beife, fom r)an ftuDet uooereenSftemmenbe meb 33it(igt)eben, meb

fin petfonlige Coetbepii6ning! ... i mobfat £itfcelbe et bet

Snut, fom toinget fyam bertil!"

„£ett ©teoe," — foarebe Coerbommeten meb en oiS

gotlegenfjeb ooet at pære fommet inb paa et faa filbent ®e=

beet — „£oogiperen, fom gao oå Søøenø -SBogftao, i)at titttge

lem 08 at tfybe benø Qlanb og Mening!... 2>ereS 2>ommere,

t;oié ^vajlbent jeg er, hase famøittigtøebéfulbt fiuberet ben, og

pi anøenbe tax fim i fulb JDoetøeoitening om benø 33itligt)eb;


150

fybab Sogfhbet, t)bab formen angaaer, faa t}ar ten 9lnflagebe

ingen SRet til at gjøte Snbftgelfer berimob.

dt bet førft fommet faabibt meb et SK nnejTe, at c)an

ffoaer for £)oinfiolen, faa fyat t)an intet QJnbet tilbage enb

unberfafte jtg bene 2)om!.,/

„2)et agter jeg ogfaa, min £erre!" — fagbe Sftonte*

leone — „jeg agter enbogfaa at gaae enbnu jlrengere tUbcerfS

tnob mig felo enb 2)oinf}oIene, beb iffe at benytte mig af ben

fnappe 3;tb, man tilfhber mig til at bælge en tyorfoarer. 2)et

er berfor ene og alene i SWenneffefyebené 3ntere$fc, at jeg t)ar

r)enbenbt biéfe 58emævfninger til 5) em. 2ften forat funne 6e=

fbare JDereS Sotflag og oetioe @n ftptfoaret af min


157

(Sagen, be forføare, — fom naar man feer, at be felø ete giennemtramgte

af bereé 6ag6 Øtetfarbigt)eb , t)øilfen en Qlbøofat

langt fnarere bmbe føge at gjøre oå tnblijfer.be, cnb gribe

£eiligt)eb at glimre meb fine Salegaøer, til at ttbøifle fine

pblitljfe Steninger etter, t)øab ber er enbnu reerne, til at frem=

Bringe en offenltg etter priøat @fanbale!"

„De t)ar fulbfommen tftet, Støonftgnore," — fagbe ®re=

øen — „men tær De rolig; ben, font jtal føre min


158

re3 ftremfærb enb laber, Fan 3)e bog felo Bebft bebømme,

fjooroibt ben er gaonlig eller jfabelig."

JDerpaa buffebe tyan for ®reo Støonteleone og gif.

„©et er et forret SWennejle! .'.

. — tornfte ^an , itet

§an forlob ftængjlet i (Sajhl=(£ar-uano.

. „2>et er en dumrian! ..." — tænfte ®reO SKonteleone,

ibet l)an faae efter r)am — „1?an fattebe tf te , at man oel

forfsarer ftg for en £anbling fom erifrerer, tnen tf fe for en

£anbling, fom tffe erifterer !"

Stttenbe (kapitel.

(^nbeltg fom ben til ^roceéfenå 5labning beftemte 3)ag,

og Ijele Neapel antog et n$t Ubfeenbe, et Ubfeenbe, ter n«=

ften »ar ubegribeligt boé beite letflnbige ftolf.

den og famme Sntereéfe opfslbte alle ©emitter, een og

famme Xanfe bejljæpigebe f)ele ben ut)pre 95tr> , og 2ftonteleo =

neé SRaon oar paa Qltleé Sæber, ligefra Sftaabé^erren til £aj*

§aronen.

„STOonteleone, SolfetS Q3en! ..." fagbe 9?ogle.

„Sftonteleone, ben ©tatéforbrDber! ..." — fagbe 9lnbre.

„Sftonteleone, (Stenio @al?atoti3 2ftorber! ..." — gjen=

toge ©reoenS ftjenber.

„STconteleone, Offeret for Jtong ^erbinanbø v£«tingjerrig*

aeb! ..." — gjentoge Jtongené ftjenber.

3meben3 alting »ar i Øtøte og 9Be»«geIfe omfring franS

Sængfelé SWure, »entebe SWonteleone folbt, roligt og fattet paa

ben til 5)ommen fafifatte lime.


159

Gaflet (Sapuano, atminbeligpiié falbet la fBkwtka, t)apbe

i flere 2lart)unbreber roeret be neapolitanjle ÆongerS og 93lce*

FongerS SfteflbentÉjlof, inbtil $ebro af Xotebo om£t?ttebe bet

meb be nærocerenbe OtegenterS niefc gltmtenbe Sfollg og Be=

fiemte la Q3icatia etter Kaftcl (Sapuano ttt 2)omt)uuS for Jtonge^

riget.

£>et par en Umuligfyeb at tænfe f!g noget Xriftere enb

ben 2)cel af øgningen, psor ftomgjleme oate Beliggenbe. %i\

tybeiltgere ftorøgelfe af bet ufipggeltge Ubfeenbe, t)aflbe man

$aa bette $ib§punft ptpbet §)bet muren meb fmaae 3etn6ute,

t)ooti £ooebetne og $«nberne af be £enrettebe Pare fHttebe

til @fue.

SBemælbte menneffetige £eoninger, Ijooraf fun Senene oate

tiltage, frembragte om Vlaittv,, naat bet Hæfte, en ut)pggelig

OtaSlen og Ælappreu, og mangen forflnfet 33anbringSmanb

Forfebe fig, fulb af ooeriroijr SHotbfel, naar t)an penbte t)jem

til Neapel ab $orta (Sapitana, af t)oiIfen ($aftel= Sapuano fyaobe

flt 9hon,

£a 33tcaria Pat altfaa iligefra Sftorgenjhntben Beleitet af

en talrig Sfare, fom pentebe ^aa, at $)ørene jlulbe Blioe aao=

nebe, forat ftorme inb i SRetSfalen.

Gnibelig jfete het,

3 et JØieolif Par @alen opfylbt af SftpSgjerrige af alle

@tcenbet.

©elo be (muffe neapolitanjle 2)amet tYaobe iffe unblabt

at inbftnbe ftg til benne inrereSfonte ftoteflifliitg, bois £elt

forrefien Par en erflæret g)nbliug af beat.

Sor ^atrtcierinberne r)aobe man foroepolbt $>labfet ^aa

9lboofaterne3 33ænfe.

9?ogle Ijøte 93itteloget Pate Befatte af fornemme Warner,

fom iffe turbe Pctre beteS ØiætPcetelfe fcefjenbt peb et


160

@eltfabet, t)tjiø ftormanb ban tjat, bannebe en «refrt)gttnbgtj-

benbe Støaøfe, i t)oiø fjerter jbtmenbe ftølelfer rørte ftg.

$o fjertet banfebe ifærbeleøfycb cengfteltgt, og jTjønbt

biøfe to fjerter befanbt jtg i temmelig $lfjianb fta t)inanben,

jloge be meb en Dcereenøjlemmelje, ligefom be tjate fiillebe af

en buelig Ut)rmager.

£r)i begge biøfe fjertet tamfte paa jamme ©jenjtanb,

ttagtebe efter famme SKaal ; een og jamme fyølelfe opftylbte

begge; 8fi!?gt og ^»aa6 jtcenbte bem QSegge paa 93inebcenfen.

2>?n (£ne af bemælbte ££erfoner tjat en fortflcebt £ame.

d't tæt £alcjlør bebaffebe ben øoeifie 2)ecl af benbeé

Qlnflgt, Ijooraf man fim faae ben blænbenbe Ijoibe eg fitnt*

ormebe £age.

$)enne lille og fmuftbefyanbjfebe £aanb t)cilebe $aa £jer*

ter, ligefom fotat bonnpe beiø beftige 2? an fen ; ben anben

førte imellemjrunber et Æniplingølommetørflæbe , bet fanbftyn*

ligtjiiø tjat beftænfet meb en oi-lioenbe og fotfriffenbe (iøjentø,

til be ntybelige Sftajeboer.

33emælbte $)ame befanbt jtg alene i en af 93itfelogeme i

Øtetéjalen.

3 ftørfhungen t)clbt r)un ftg i QBaggrunbeti ; berpaa faae

man t)enbe nærme jtg til fiogeranben, fafte et angfieligt fBlit

yaa 2Éenneff«maéfen i (Salen, Itgejom t)tm føgte Smogen, og

atter t)enft?nfe i fin tilfijnelabenbe Otoligt)eb.

£>en anben «§anblenbe i bette ftumme Cptrin tjat et ungt

Srøemujfe, vaa t)inø blege og fotftyrrebe ^Inflgt man tåbeligt

ffltfte ben Qlnbeel, ban tog i £agenø 33egtoenbeber.

£>et car imiblettib iffe paa ben til dommerne bejtemte

v^alotretø eller r?aa ten £ør, fra t)?ilfen ben Qlnflagebe flult

fomnu, at bet unge 9ftennejTe btjppigfi fæftebe fin Cine.

5De fløi t)enouer itljtuerplabjen og gjeimemfceibebe t)oer

Ærog af ben, men fønteS enbnu ilfe at ^atje opbaget ©jen«

ftanben for bereø isrige (Sftetfotjfninget.

^lubjeligt gjorbe ban tn tøefttg 23et:


161

„3eg?..." — fuarebe ben 2ibfputgte — „net, alteleS

tffef;.. 1

„Unbfffylb.. . men 2)e lob til at BItoe otiettajfet oeb at

faae £)ie paa r)enbe?"

„2) et font jlg af, at jeg cr.bnu iffc Ijattbe Semeerfet be

^øie ^itteplabfer... ber et otbenligt £oger i bette Bebrøcelige

i^eater."


m

„£un berører £iainantnaafen meb ten ene ftinget og feer

ab Dot Stant, ligefom bun frurgte oS om Sftoget."

„$e tager feif," — frarebe Naboen — „og broraf fan

2)e forretten oibe, at fcenbeS £ine ere fctfkbe paa 08, flben

tun bar $fø orer £oreber?"

„3o, bet er ganf!e rifl!..." — frarebe ben Qlnben —

„bet £ele gjelber o§,.. bet er enten $)em etter mig, $)amen

gjøt be ©ebærber til!"

2fteb biéfe Crb renbte ban ftg om til jtn (Sibemanb,

fotat gire ftn XaU mere dftertr^f , oa. ftob fom bimmelfalben

reb at fee benne meb ben ene^aanb blottet Iigefom ben ube*

fjenbte SHhhc og læggenbe fingeren paa en lang 2)iamant=

naal, fom ban botbt i ben anben.

£rab ri ber bare brugt f«a lang $tb til at befftire, rat

gaaet for ftq i et Ctebltf

£iltrobé for


JD arnerne retfie fig

163

i ferttntnenrt; £iTjfnerr.e pege op paa

99ænFene; QIntre, ter Hece rafente otter ten lepente SBoIt),

fom pfntfeltgt gattete ftg foran tern, gjorte bøirøftete 3nt=

ffgelfer mot fligt 2J?iébtug af $fatferne, ter såre beftemte til

ganffe antre £ing ent Stlbørerneå 33een.

S)i8fe Dptøier ftf tmitlertit en brat (£nte eet DuertomntetenS

bptente 9?øft, font truete met at late (Salen remme,

ifalt man if fe ufortøpet fyolbt Otoligljeb og pifte Ølttten ten

jtylbige SSrefrpgt.

33et ttyfe Ort btep QOting tgjen roligt. SWeengten fatte

f!g net, te bøtrøfkbe Jtfager tao, og Wt& ©ine fæftete ftg

begjculigt paa ®rep 5ftomeIeøne.

©repen tog 9PlabS paa et bctt (Sæbe, ter Par bejtemt

til tyam.

93emæltte Scebe oeftot af en Sæneftol, fom man f?apbe

latt afiøfe ten almintelige Qinflagerbcenf.

$tt benne ariftofratiffe Somftol blep ter famiuttigl;etø=

fultt ta§et $enfi;n til 9tang og gøtfel.

3)en atelige ftorbrpber tømreS Iigefaapel tit at inifie £ipet

fom ten ftmple borgeiliqe, naar tyan Par bleoen ooerbeoiiji om

fin SKiégierning; men formen pet fattl ^omfæltelfe bar be=

ftantigt $rceg af tet £enfpn til ftore 9?aone, fom ftolfet felo

gjerne feer iagttaget.

%fyi paa ten $ib troete kationerne entim paa Æafiefor=

jfjel; te ftolete paa tereé ©nb, tereé Jtonge og tereé 3ltel;

men entffjøntt te fortrete lige 3Retfartigbet for 2ltte, int*

faae te, at Qltelémanten iffe burte tøe paa famme Sftaate,

fom ten ^JUngefte blantt tern.

Stritte og (Sccert, tet par Ijele ftorffjeften ; men netop

te f>øititeltge og tfyeattalffe ftotberetelfer Pet ten fttjte £en =

rettelfeSmaate gjorte et tpbere Snttrpf paa 2ttaéferiie, og 9la*

tioturneé SKoralitet Pantt teroet.

£en cffenlige Qlnflager reifte ffg og røgtete fit (fmbete

Pet at fremfætte te to Jtlagepunfter mot ©rep Sttonteleone,

fom Dmtommeren Ijapte metteelt $am i ftængjtet:

&or tet ft-ørfte:

ftorat l;ape gjort flg jlpltig i ^otforrcetert Pet at prcef!=


164

bere i ben hemmelige QSenta tteb Pompeji, ber fcaobe Srøonar*

fietS Cmfltyrtelfe til ftormaal;

ftor bet QInbet:

Sor meb folbt 33lob og Coerlæg at t/aoe føgt at mtyrbe

©tenio ©aloatort $aa Soroeplabfen i $orre=bel=©reco.

©reren foranbrebe iffe en Støtne unber QXrtflagené Cp*

ledning.

„ftøt SSibturne og flagerne inb," — (agbe Ccerbom*

meren — „t$t be fungere i Begge (Jgenjfa&er i 6agen!"

SRu faae man en Srøanb af et Barfl og ftaftobenbe g)bre

ttabe ir.b; t)ané Qlnftgt oar Htgblegt og t)an$ Ælæber i UoiDen.

%o anbre 2J?ænb fcolbt t)am unber armene og førte §am

faalebeé r;en til ftor^øuungen, r)ootpaa 2>ommeme fabe.

„$ereå iftaone," — fagbe Csetbommeren t)enoenbt til

ben 2dibjie af be tre Sftanb.


165

@iento be tounget tyam til at

tage ereé ^nftngere, etter c)ar 2)e palgt en éor*

foarer?"

„3eg t)ar Palgt en ^orfparer," — fagbe ©repen.


1C6

beianf, at et faabant Srar tf fe blot ribncr om "TereS jRtnge*

agt for Tomftolen, men tidige maa flabe en (gag, fom i fulb

SWaal tvanger til 8'orfrar."

„$)lin £erre," — frarete 27?onteIeone — „ieg anetfjen*

ber 2>igtigr;eben af ten Qlnflage, fem betler $aa mig, og fom

jeg bar ubjeet benne SJiar.b til at lette fra mine ©fulDre ; ttjt

fun ban er ifknb bertil, og bet j!al rare bane egen 9ftunb,

bane egen &ilfkael[e, font lagger min Ujf^lbigbeb Har for

Tereé £ine ...

Stenio €alratori erflarer jo, at t)are feet mig fore ftor^

fabet i Q?enta'en reC> $cmr-eji? ..."

„3a, jeg t;ar fect T)em ber! ..." — fagbe


167

„Støin £etre," — tebblet ban t;entenbt til dommerne —

H te nøiagtigfle og ombtyggeligite (Sftetfotjlninget cg Unberføgel*

jer ere bleone anfhflebe i (£ajM b'Doø, talrige ftoifcøc ere bleone

afcjcltte ccer be foijfjeflige betjente i ftæjintngen, ti fyate con*

ftontcti t $ouncren, en Støatib, per er telbefjcnbt for fin &rcm«

hit), cg Ccerfaugroogteien, een


:

108

begås ftg lil £orre*bel=©teco ... bet t)ar SufHtfen eubnt iffe

feer ftg iftanb til at oplsfe. . 2J?en een Cmftænbigbeb forefom=

mer mig fiffer, ubejhibe'.ig, og bet er, at t)an bat tabt OUn=

gen untet ftn Jtanip meb 6røiiø »Salcaroti.

©fterat benre barbe aiigiret barn til ££. £oit;eb £ettu=

gen af Valuta, bat £S. (Jreefler.ce tilftitlet o3 et b;aanbgttbe=

ligt, jlaaenDe og ocettpbenbe Q3ecii? paa ®reo 2*?onteleone8

©traffltylbig^eb...

Cg tetrc Staatff,' — tilfoiebe Ccerbommeren, ibet $an

lob (Ringen glimte for ben ftubfenbe ftorfamlingø £Hne — „bette

SBeciié et bet!..."

dommerne tog @maragben, lobe ben gaae fra £aanb til

£aanb og unterfcgte ben i iau§t)cb.

9?eb OoetbommerenS forfte Drb, — faafnart ©reten batbe

tyørt ftn (©matagbring omtale, faafnart \)an faae ben i £5otig=

r;ebéperfonen$ «£«nber, faafnart ban følte jlg otettfybet om,

at bet »ar ben, ottfelig ben, perlebe iisfolbe ©cebbtaaber paa

t;ané ^ar.be...

£an i\\t\aae f at Qllting oar tabt!

£tltrob§ for bet frygtelige SnbttJjf, font bet gjotbe )?aa

®tec 2>?onteleone at fee fin Émaragbttng i lommerene £cen=

bet, forlob bane 2)?ob og S'aftr;eb !?am iffe, og ban befab @j


169

„(Stifte, Sebragere!" — fagbe Ofringen til bent — „jeg

erfarebe førft igaar gjennem (RpgtetS Sftitnb 5'aBIen om »or

(Smatagb, [om ffuibe rcere bleven tabt af Srøonjlgnote ©reo be

SDconteleone, fyui6 mejtet jeg er, og jeg femmer be3=

aarfag meb bet forlige @mt>ffe forat tilintetgjøre øøre 9ln*

flagere!"

3)et eilbe bære en Umultgfceb at 6ejfrhje ben 23hfntng,

(om ©iacomoS DrD frem6ragte.

Otetren felo beelte ben alminbelige Oijertajfelfej Cfcerbom*

meren lob ben gamle tjener ttæbe nærmere og inobtog fftin*

gen af fyanS «£aanb.

„5:o Otinge!.*." ~ itbBrøb t)an forbaufet — „to


170

fafiebe jtn ?aa An« foran basn, greb b)an3 £aanb og bebceffebe

ben meb Æt3.

„Xiibage, min £erre!... tilbage!" — ffrcg en Jftetébe*

tjent, iDet tyan jtorteDe bcntil ©iacomo — „bet er forbubt at

tale meD be Sinfiaaebe! . . /

£an lob £«nbiingen fflge $aa Crbet og ret* ben gamle

Wttmh fcortfra bane Jperre, jcm jpgte at t)olbe £am tilbage.

Ken føienb bene (tete, t)atbe Otaccmo faaet £ib til at

t)oij?e ©recen i £ret:

„2)e er freljt!"

2>er manglebe fim libt i, at Sftcengben, rørt ooer ben

gamle ijenerS ®raab, baobe taget fytitl for J^am mob £5orig*

t)eben og gioet barn tilbage til ban§ £etre.

£en tujlørete 2>ame i Stillelegen fulgte t;ele Optrinet meb

en 93itterjtøtieå UbeccegeligbeD j man j!ulbe t;ace jagt, at tjen*

bee legeme alene oar tiljtebe, og at ^enbeS Sjal oar langt

Sone.

9»cn Størene, fcsott tuftnb forfljetfige ftølelfer affpeilebe

jlg, firaaleDe meb globerne 3lb bag bet lette Slør, fom

jljulte bem.

£>et unge aftennejfe, fom baobe befoaret Signalerne, tahtt

bente iffe rt enerre Eieblif affpnej t)ané £io fonteS at toere

fnattet til benne CoinbeS £io , til IjenbeS minbjre 33eOcegelfer.

(snttlig fom Spnémcenbene, fom Doerbommeren tyaobe

fenbt 5Bub efter.

dommerne inbtoge atter bereé Sæber.

£e tre Saloatotter jftttebeS atter for Øietten.

£e utfaarne SpnémamD care be to betcmtefte ©ulbarbei«

bere og ©raoeurer i Neapel, t)oor bereS Jtunjt fom befjentt

t;olbeé bøtt i 2dte.

gjtarfføenten lob bem fotnme b)entil Sfranfen.

„3 iorre mig jo oeb (EDerS Sjcelé &relfe og Gtyrijti btyre

QSlob at ftge Sanbbeben?" — fagbe t;an ttl bem.

wfBi lo»c Tit!..." — frateDe be.

„Saa flig ba," — cefcbleo CcerCommeren, ibet t)an ooer»

rafte brtn be to Sntatagbet — „§:utm af biéfl to (Ringe,

b« jlitsei f!g fra Dm ubøteiige sBenseniita Ktttini?"

3>eb min 3;cds frielfe og (£J?iiju tine &lcb," — foatebe


171

t»cn føtfte 6fyn$manb, ibet han ubpegebe ben ene 3ut>eel, efterat

$aoe taget bem nøjagtigt i JØieftyn — ,,t)er er SØiejteroærfet,

bet et benne tyer, [om jlricer ftg fra 33enoenuto (Scftinié 5J?e*

fierfyaanb."

„Og fcoab ffger 2)e?" — fagbe Øorig^ebéperfonen ttl ben

anben S^nSmanb.

,,CBet> min @j«I8 ftrelfe," — foarebe ben anben


172

£iigbeb meb et ubefjenbt Snbittb bar foranlebiget t)an8 Qln-

HagereS SSilbfarelfe, faa etflærer CRetten r^erteb ©tet 2ftonte=

Ieone for uf f 9 Ib tg i ben tobbelte gctbttbelfe, man tittagbe fyam,

og befaler, at fyan ufortøtet jfal fcetteS paa fri ftob . , ,


173

©fiffelfeø futte £øibe, (log flt ©lør iit&aqe 03 faflebe et $ltf

fult»t of ©læbe 03 s

Iafnemmeltgt)eb mob Rimten; betnæft fcrftebe

t)un fine beiiige £)ine yaa ©reo SWonteleone meb et ømt Ub*

ttt;!, iraf ©Uret for 5lnffgtet og ilebe ubaf £ogen.

Sften ifyoor £?uttig tjenbfø ftluat enb Par, Bteo t)urt bog

gjenfjenbt af \)tt unge Srøennejfeø 9Mo, fom ubBrøb:

„O! min £erre, £e er en Ipffelig Støanb! ben £ame, $>c

11 ty 3 gjorbe Segn til, bet er jo ©fjønbebenø dronning! . . .

©fjøntjeben felt) i Øoinbefftffelfe! . . . $erbenø Unberoarf! . .

la S-elina!"

„Xroer $)e?..." — foarebe $t)abbeo SRooero, bet »at

Bleoen liigBleg, fiben ©angerinben tjasbe jlaaet jlt ©tør tit*

Bage.

„Dm jeg ttoer bet?" — foatebe SftaBoen — „ja, jeg

troet t>et faameget mere, fom 2>e felo er ooer6eoiifi berom!..."

2)ermeb gi? t;an.

Smiblertib t)apbe ©rebene 53enner og Silftængere famlet

flg omfring r)am

2)?an fappebeø om at femme til at træffe r)anø £cenber,

om at Befinbe flg i Sftaubeben af c;am; tpffeligfr Pare be, fom

r)an trpffebe HI flt fjerte. ©reuen feto par bpBt Bræget ooer

at P«re ©jenfianb for faamegen Æiævtigfyeb ; t;an fmtlebe til

*ftogle, talte til 5lnbre og brugte Øine, £ænber og SceBer til

at ubtrpffe fyoer tfcrr fin Safnemtneligfyeb og v£engtoenr;eb.

Det t>at ith Blot ©repenø 33enner og Xilfyængere, bet

faalebeø fom forat Ipfønffe t)am.

Neapels fornemfte J

2lbelømanb fluttebe flgtitbem; tfy ber*

tillanbS »ar, fom fagt, en Qlbetigeø ©ag fyefe $lbetenø ©ag, og

man juBIebe oper ©reo SKonteleoncS triumf, ligefom ooer en

perfonitg ©eier.

©tes aftonteleone forlob berfor Saftet (Sapuano i bet fefi*

ligfie Optog.

Sneppe Par t)an ubenfor forten, førenb SuBeljlrig labe fra

alle ©iber.

frolfet, fom ttgefra SPtorgenflunben t)aPbe forfamtet flg i

©aben og Peb (Sapuanaporten, pentebe utaalmobigt paa Xlb*

falbet af $rece8 en, ttu' ©repen par alminbeligt elffet.

$e forjrjetlige Xilfælbe unber ©agenø 93et/anbling tiåre

.


174

øiebltffeligt Blegne raoporterebe til te Ubpnforftaaenfce af bem, fom

^acte oæret tøelbige nor lil ,u faae $latø i Sftetøfafat. £oer*

gang Dt^fe ^Beretninger løbe gunfiige for 2ftontelecne, bleoe be

mobtagne tueb ligefaamegen ©læbe, fom tneb £rubjler og

33rebe, naar be ftynteø at cære ttuenbe for ben 21nflagebe.

5lf ben 9larfag bleo bommen ogfaa bilfi fom en 93elgjer*

ning af ^eunefltfiimlen ubenfor CSafiel Gapuano.

2)?an ftget, at Bolret otteralt er eené.

33tfinof er Volfet i be forfrjeftige Sanbe let at gjøre 3nb*

tr^f paa og fætte i 33ercgelfe.

2)en $lrt (Jlectricitet, ber opftaaer, t)oor mange Srøenneffet

ere famlebe, og briS moraljle frluibum er faa let mebbeleltgt,

flnbe« unægteligt bo3 alle kationer; men t)oé be ftyblige %oU

ftjlag, fornemmcligt boS italieneren og Neapolitaneren, naae

be offenlige g-orfamlinqer en ©rab af Doerfpcenbtljeb og &a*

natiéme, tyoorom Norbboen xth fan gjøre flq noget 33egreb,

og fom ene og alene fan fammenligneS meb Ubbrubet af bereå

33efuo.

frolfet oceltebe flg berfor bogfhoeligt ooer ©reoen og banø

ifølge, Da be traabte ubaf (Slottet.

Suftnb £ænber, minbre oel6ebanbjfebe enb bem t)an alle*

rebe havhe truffet, ubjtrafte flg imob barn; men biéfe fraftige

og fenefulbe £ænber fpnteé at Iooe ham Q3efTpttelfe og 33U

ftanb, ifalD t)an i ftremtib llulte fomme til at bet;øoe ben.

2ftænb meb ffarpe Xrctf, fom ffjultes af brebjlpggebe graae

3'ilrefyatte, fanbt l eiligbeb til at nærme flg ©reoen og t;oi(fe t;am

følgenbe befonbetlige Crb i But:

„Jo ^ennebænber banne funeen! 3Senta'en fra (5a=

fkl=Ia=i»2ate!' !

„@en (Stilet til ti ftjenbeb) jerter! 33enta'en fra

(£aprea!"

„Øtet, X an ét; eb eller 2)øb! 33enta'en fra Pompeji!"

©reoen befoarebe biéfe forjtjelttge £ø|'ener meb bet ene

£)tb:

„Speranza*)!" — fom t)an lebfagebe meb et £aanbtttyf

eller et betegnenbe £iefafi.

*) $jal\


175

„Æfære SJennet!" — ftreq en fr?aa øg pibenbe Stemme —

„for ®ub i himlene ©fplb! [ab 6am t o^ næ fe Q3eiter!..,

bet arme ffltønitefc trang« til 2uft!

. . . 3 fyolbe af barn, bet

er oelbefjenbt . . . ban er en golfenen, fom (gnider teet) . . .

men bet er ingen ©run'D til at qoæle barn . . . tsertimob . . .

23eb


176

©crmcb fapcbc han flg atter, fenttyft af ©læbe, i £t)ab*

beo 6 9krne.

„ftaroel, utine 33enner," — jlreg r)an til Sfaren — „far*

oel! . . ©reo Sftonteleone j!al albrig forglemme be 23eoifer, 3

t)atte gføet t)am paa (£ber3 ere3 CBitta til la 93icaria forat bringe

Dserbommeren 2>ere3 Oting."

©reoen jianbfebe.

„STHn Oting!..." — fagbe r)an meb et gjenneintrængenbe

©lif taa ©iacomo, t^orpaa t)an titfeiebe meb bæmpet Stemme

„u ogfaa oi8 paa, at bet er min Ofting?"

„3a," — foarebe ©lacoino — tit fscerger jeg ceb (St)riixi

*81ob og £>ereé &!>!''

„Jtjære fenner," — oebfcleo ©reoen i en enbnu fagtere

Xonc — „si t)atte mange $ing at flge ^ceranbre, mange be=

fanberlige £emmeligbeber at bftroe bceranbre . . . men førfi

maae ot beftnbe cS vaa et flffert @teb , og ttcre Sæber maae

Dirre faa tæt ttijffebc mob r^oeranbreS JØren, at Drben iffe

engang fomme i S3erj?relfe meb duften i bet 23ærelfe, !t)t>or be

ubtaleø! . .

.

2?ent mig begge i \^t etrujtiffe £uu3; om tre iimer jfal

jeg t>ære t)o§ @ber."

„4?ocxfor iffe firår følge meb oé?" — fpuvgte $t)abbeo.

„2>et jfal 2>u erfare om tre Ximer," — foarebe ©reoen.

Ubenat iilføie et Drb, uIen at afoente ftn SSenS @oar,

fnappebe SØtonteleone en £ættefappe, fom ben gamle £uuSt)oo*

mefier bar otter 2lrmen, feøbte ftg t)urtigt inb t ben, ilebe neb

ab en &oærgabe cg forfoanbt i en Sabtyrint af Stræber og

©aber, meb t)d5 Jtrinfelfroge §an par bleoen befjenbt unber

jlt flbfte urolige Sis.


177

og ben gamle «$uué&oimieftet, fhnbfebe r)an ubenfor fortalen

til en af be slbiiz Æufet i SfttapeT.

JBemalbte gamle i diaret 12»4 opførte SWinbeSmctrfc t;eb*

ber @an 2>ominico 9ftaJor.

2)en er af betimeligt Dmfang og i gott)iff 6tiO og be*

ftbber prægtige SKalerict af Xttian, (Saraoaggio og anbre

Æunftnere.

Srøen bet tjat, fom begribeligt, iffe forat 6efee MSfe Srøeftet*

cærfer, at ©reo SWonteleone begao fig til templet, bet inbe-

jluttebe bem.

£ané t)eftige, inbre 33ec«gelfe ioang t)am tit at fhnbfe et

$at JZttebliffe unber ben gamle fortal, føtenb $an traabte inb

i ^ettigbommen,

2ftan fan umuligt tanfe ftg noget mere Sftørenbe, $oetif!

og 5lnbagicaffenbe f et> be gamle tøriftne templer, —


178

$ÉnØ flbfte gioSbegkenrebcr btoge forbi hane 6inb; Paa*

genbe txaattt Km i ^lømmcr-eé morqtige £Rtc«e.

5Dct forefout t)am, Ilgeforn to ©eniet føgie at brage t)am

meb flg , ben Sne ep til himlen, ben Qinben neb i 3lfgiun*

ben! . .

fjenbte . .

.

.

£iéfe ©eniet Pate to Cpinber!...

£o Coinber, r)oiØ t)enrirenbe Xxctt Pare §am pelbe*

2)en (Sne af be to ©eniet t)apbe 9lminta8 blege og Slibe

QJafpn! ...

%x*t\. ..

2)en Qlnben la ftelinaé manbigete og mete majeftotijfe

2)en ©eniuS, fom pegebe mob himlen, Par $lminta! . .

Orgeltonerne og ben ubeftemte Stening, fom betffebe i Æa*

pellet, forbeiebe bet teligieufe Snbtrpf af ©teoenS


179

(Fftet et $ar ©MnutterS 5'otløo Par fcan MePet^ene oper

fin Bhctf] men bel uføggrligc Optrin eftetlcb bljfje 6por i

t)ane (Srinbring cg fyapbe, fom ti oifle fee i t?et 8'ølgenbe, tibt

og ofte en Pcrfenlig 2>eel i t)anø £itø Seflutninger.

%o Ximer efterat ©repen t)aobe fortabt @an*£ominico*

27?ajor, ftanbfebe t)an leflen, t)an t)apbe Iaant af en af fine

$ilr)c*ngere, ubenfor ret etruffijfe £nuø, ber, fom »i oibe, laa

paa SBeien til (Saftet--la--3ftare.

©tacemo pentebe barn Peb £aagen meb en brombenbe $au

pirfaffel og Ispfte fin £etre meb famme ©toltfyeb fom i for*

buæé 2)age inb i ben prægtige


180

Ifttttenbe (iapittl.

Starøa.

SmebenS ®teo Sftonteleoneé $roce3 fatte ^ele Neapel i

93ePcegelfe, og $t)abbeo meb fjertet opfplbt af tuftnb forftjeftige

ftølelfer bioaanebe Øtet$fott;anblutgeme i benne mcetfelige @ag,

fyacbe ftølgenbe tilbtaget ftg i §ignora SftooeroS SBitta i

forrente.

93i bebe Sæfeten tilgipe, at pi faalebeS føre t)atn frem og

tilbage og fnart lægge 3?ejlag vaa t)ané Dpmcerffombeb for (£n

og fnait for en $lnben af oore ^erfoner.

£>et gaaer meb Oromanbtgteren Iigefom meb 23«0eren: t)an

fyelber SjIettenS talrige Xraabe i fin £aanb, — t)an forbeler

bem, foibinber bem og fjerner tern fra r;oeranbte inbitl bet

jØieblif, fccor t)an, efterat fyaoe labt bem gjennemløbe be for*

ftjeftige SWønfhe, fceiter dronen paa 23srfet Peb at føre bem

til famme Æunbe.

SHgefom keeperen jfutfe Pt3)ag for 3>ag famle Por SjletS

Xraabe og forbinbe bem til bet tiljlgtebe SKaal.

3St fyate forlabt 2)?arqin$ be Sttaulear paa 93eien til 23u%

Ia'en, Ijoort)en fyan begao flg ifølge ^mintaS Dpforbring forat

t)ente £jælp tit ten befoimeDe ©corpione.

2)a man naaebe Søobptten, Par ben Stumme atter font*

met til flg felo.

^an laa v^ Jtnoe foran Qlminta, fom talte icrigt til t)am.

ftvab t)un fagbe, fif man tf fe et pibe; tt)i t)un tap, ba

man fom nærmere; men $onio$ JØine oate røbe og lobe til

at t)aoe tibgpbt Xaarct.

2>en épge blep bragt tilbage til SSidaen, og 93egioent)eben

t)aPbe ingen uibere følger.

2J?auleat befpmrebe flg iffe Pibere om ben 9J?iétanfe, t)an

t)apbe fattet angaaenbe Xonio; tfyi forubfat, at £omo Ptrfelig

ncetebe nogen SHbenjTab tor >21minta, faa funbe ben jo t)oerfen blipe

farlig for t)enbe etter trueube for t)am!

£an6 5'rpgt t)aobe en alporligere og mere foruroligenbe

©tunb,


181

93ar ben, t)an eljfebe, ogfaa fri

2>en Bef^nbetlige JBegioen^eb meb ©Uret »ar fnbnu ufot-

flarltg for fcam.

3 itn ItDenffabelige DpbruSning t)a»be t)an glemt Qllt »eb

©jenfpnet af ben unge $ige; ©corpioneS plubfelige Dptræben

fcaobe berø»et t)am QlmtntaS bet £Heblif ig iffe mere »or fraffelg patient," —

fagbe


182

Sftauleat Biet) greben af Coetta|Wfe t>eb @r;net af

Hdcrict. .

3o længere ban betragtete bet, beflo faftere følte r)an ftg

ot»crt!^bet cm at |o»f feet biéfe %xat et etter anbetflebS HU

itatf etter t)cot tar bet fyam en Umuligfyeb at

fotn ; men

røei ...

„Set er beftpnbetligt! ..." — fagbe Ban til SDHntfietenS

(Snfc — „bet forefommer rrtg, ligefom jeg t)ar feet bet $or=

trait før ... bet æble og fmuffe Bttfigt er mig befjenbt . .

2ften bsorlebeg jfulbe jeg nogenfinbe care fommet i 9Berørelfe

meb £err Dtocero?"

w 9tit\ SWanb" — fcarebe fénfen — „er bøb for to Qlar

flben og bar olbrig tæret i ftranfrig."

„Cg jeg bar fim tæret et ljat»t Qlar i Stalien," —

oebbleo Sftaulear — ,xi fumie berfor umuligt fyate feet t;inanben;

bet er bøift forunbeiligt!"

2ftan cenbte tilbage til (Seljfabésærelfet, btot 2J?auleat

traf ben fmuffe SRofe fra forrente tegnenbe etter labenbe fom

$un tegnebe, forat jljule fin frorcirring ooet 2ftaulear$ %iU

bagefomji.

„Uncjtylb" — fagte age base si £øitib t)er, min 91min=

taS «£øitibébag, atte oore Naboer fra Cmegnen fomme, og

om Siftenen faae ti oé et lide 93al."

,.(8t SBal?" — fagbe SKaulear.

„3a, et SBal, §st3 bele Cicbejier fommer til at befiaae

af QJmtma og et $ar cf fcenbeé Senilitet, oeb pianoet na*

turligstié. SKen £err 2)^a>autert er iffe tsunget til at beel=

tage beri, faaribt paaer iffe bet £oers, fom min §øn t)at

:paabt;tbet 2)em ; ftefftte 0$, bet fan enbba gaae an, men

banbfe, bet fcilbc tære formeget«f*r langt ... faacibt ftrceffe oore

ftorbtinger ril


183

nota Sftooeto — ,,iU bet et benbe3 ftcbfelSbag og følgeltgt

en «$øitiD8bag fot fyenbeS Støobet og (Snfyoet, (om eljfer benbe ..."

„5) et oil altfaa ligelebeå Blive o or," — foarebe 9J?au*

Iear, fom iife oooebe at flge „intn" — „bet gjøt mig onbt

fot t)eubeå Prober, at l;an if fe fan bioaane ben!'

,,£t;abbeo ciffer 06 inbetligt ..." — fagbc ben unge $ige

f)alot/øit og meb Otnene fæfiebe paa jtn hegning — „men

tyan eljfer $lnb.e enb oé!..."

2)en jfinftyge loftet fuffcbc.

©ignora tftooero gif.

Sftauleat ttaabte gentil Qlminta.

„ftrofeu," — fagbe fyan becæget til r)enbe — „nfyligt

aabnebe jeg mit Sjette fot S)em!... 93 il 2)e jtraffe mig oeb

£ere3 Xauøtyeb, »U £e iff e engang Iabe mig fee, om jeg maa

fit;gie efter ^aa6e?"

„SKin £ette," — foarebc Qlminta — „maaffee t)anblet

jeg urigtigt i at frare 3)em, maaffee butbe jeg fotft og frem*

meft bebe 2)em unbertette min SKobet om be ftølelfer, £>e t;at

ubtalt fot mig . . . men jeg oil ooere oprigtig imob 2)em.

33ott føifte 33efjenbrjfab, min @ifjer tilig t eb, min oprig«

tige 2Igtel(e fot 2>eut gjøt tct til en £00 fot mig; beSuben

jfal, eftet t)oab man t)at fottalt mig, min Dpbtagelfe iffe

ganjfe oæte ben, fom alminbeligoiiS bliver mit Æjøn tilbeel.

3eg oil bcrfot aabenbjertigt mebbele 2>em mine Qlnffuelfet fom

ung $ige, faolebeS fom be ete bierne neblagte i min @jæl,

faalebeé fom Seltbetragtningen f;ar utoiffet bfm bet."

Sftanben bettogtcbe f;enbe meb tl?b Dotrtaffelfe.

£oor tyan oentebe at finte ftttygtfomfyeb og 8orlegent)eb,

traf t)an paa fébatafteerfaflbeb og 3?efiemtt)eb; men bet laa

noget faa 53libt og Somt>ttenbe i ben glemme, bet ubtalte

biefe alvorlige £)tb, at $aahtt atter oaagnebe i 2tfarquien$

Sjette.

„93ibt fotjfjeftig fta anbte unge $iget i min Qllbet," —

fagbe »Jltninta — „folet jeg mig l^ffelig, fom jeg et; men

flDen min gobe SPicbtt og min fjecre 39rober uovbøiligt tale

:

til m g betom," — tebbleo $un uben oetfHftflfe — „bar

jeg ofte frtorgt mig \t1\>, bvilfe Qfger'jfa&w j?ø huibc cnj?c boS


184

min £uu$6onb . .

meb!" — tilføiebe

. og jeg er

fyun fmilenbe.

fommet yaa bet Øtene bet*

Støaajfee ete be (Sgenjhbet fteil, t^i bet breier flg om

mine egne (5 g er. flak et, fan jeg fortætte 3)em. . Srøen jeg bar

i ben ®rab octnnet mig bertif, at jeg fun mener at Blioe

Ityffelig seb at gienfinbe mig felo i en 5Inben meb afte mine

Ufulbfommenbeber, mine Qlnjluelfet og ftølelfer!"

„2ften ifaafalb" — utbrøb SKavquten — „fan Sngen

giøte flg £aa6 om at oefcage 2)em; tt)i $cor ftnbeS en

@j«l lom éereé, boor ben, fom er 2>em oærbtg?"

„2J?aajfee er bet lettere, enb 3)e troer! ..." — ftiarebe

5lminta ooergioent — „^ibinbtil t)ar jeg rigtignof r)aot Ur)etb

meb mig; tt;i be 95eUere, ber t)aoe ptæfenteret flg, ere mig

faa ooeilegne, at bereå ftortjenejter l)a 4

oe inbjaget mig fanb

©frctf, S^ogle oeb beteé talenter, 5lr.bre teb bereé 3lanb=

rigbeb! . . . £>e3uben — jeg tilftaaer £r. HDcarquien bet

reentub — er jeg libt foijfruet, Iitt øoeifpcmbt ... bet fore*

fommer mig, fom jeg lecer ligefaameget om batten fom om

$)agen . i . bet forefommer mig, Iigefom jeg t)ar to Xiloc?-

relfer, ben ene oaagenbe, ben anben fo^enbe ... og i ben, i

ben foøenbe, brage faa fcfønbetttge Q3iftebet forbi mine £ine,

at jeg ofte forfstbeS berocer.

Smettemftunber 'troer jeg at fee §ele mit SløS 2>rama

oprntfet for mig ... jeg er gift, jeg er ultyffelig . . . fæl=

fomme Optrin tilbrcge flg i min SRcetøærelfe . . . 2>en

2J?anb, i fyuié Romber jeg bar lagt min ©fjffbne, gjøt ben

til ben førgeligfie og i)nfocerbigfte; jeg feer mig tybmijget, for*

raabt, ^aanet ... og jeg caagner ba meb en jlig JHæbfef

for 5@^reftanben, at jeg troer, jeg øilbe afoife en (£ngel fra

himlen, brie ban neblcb jlg til at btytz mig fin £aanb!"

StøebenS VLminta talte faalebeS, oar benbeo $nftgt pfubfe*

ligt bleoet mørtt, og en u^pggelig 31b brænbte i t)enbe8 JØine;

man jfulbe t)aoe fagt, bet oar ben belpbijfe $rcefiinbe, fom

aabnebe fttemtibené Q3og for bet fotfanbebe 5'otf.

Sftaulear tao i nogle ØieMiffe torat labe ben unge $ige

fatte flg. $tminta lob felc til at treere ganjfe unbfeelig ooer

fin ^errl.^rb øg (fynbtt il g at fag? unøjfytpeabe rtfotbe:

„ti leer 6ej£emt af mine fartcrlige Drømmeriet, $en


185

2>?arqut$; men fcab jfal man ffge? et ftaffelé pigebarn, bet

er op broget i (Jenfcmbeb rg tilmeb Hbt ooerfpcenbt da jlo fif

(St)arafteer, maa fcere et ganjTe njjt ffiafen for en tarifer!

2J?aaj?ee . . . men tirebeé tf fe, foiM jeg taler faalebeS tit

35 cm . . . maaftee er bet netop terme etn bag £$fet

meb e iffe toiule berom."

„3eg forlanger fo iffe bebre enb at troe r>aa bem!.."

ubbrøb bun meb elffeltg Sftaicitet — „men ber maa $ib til

alting... og mit ^efjenbtffab til 2)em er faa fort!,.*

„93ef}øPeS ber ba 5lar til at elffe binanben?" — fagbe

Støaulear — „et Dtb, et SBtif er ofte nof Dertil!"

„3a, i ftranfrig maajfee! . . ." — foarebe 5lminta — „i

JDereé glimrenbe ©eljfabéfale, meb 2)ereé fortrpllenbe £anb$*

manbinber, t)oor 9Ufing efter (Siqenbe er lutter £io og ftprig*

t)eb . . . men t)er, i en beffeben, metfem


186

%$*tn*t iåa?ittl

99ttf*ttelft*

Qlfjlag og >£>inbringer maatte ocettajle en Srøanb fom Srøar*

quié be 2Jlav.lt ar, bet rar tant til lette og Ipumge (frobringer.

Srøen ter breiebe bet j!g cm en alsorltg Jtjeb.

£enimob Qlften r>aa ben anben £


187

„%xa t)am!..." — fagte Iran, ibet t;un ivrigt tet> bet

op — „£oab men ter jiaaer reii . . . krab mon fcatt t?ar at

berette mig? . ., 2) en fjære ©aetano! ... §an t;ar iffe

glemt mig! ..."

33tD Sftaonet „©aetano" ajoibe Stftaulear en fcurttg 5?e?ce*

flelfe , ligefom breceu af en frjefcer, og flot) plubfeligr foran

2lminta.

£un lob til at blioe ooerraflet, ja enbogfaa Iibt fortrinet

oeb at fee t;am, og ffpnbte flg at gjemme 33reoet i flt £io*

tøffe.

Drbet bøbe $aa 2RarqutenS £æber; t)an betoang flg

og gjorbe intet ©pørgémaal. Stun oaagnebe fcan§ forrige 3Kiø=

tiHib, og fyan looebe fig felo at lægge note Skærfe til killing.

Giftenen Bar @pot af .SKaulearø (sinbéfiemning ; fcan Par

minbre eljtccetbig og langtfra faa unbert;olbenbe, fom £agen

iforoaen.

2)eSuben bemarfebe f)an en oiS Uro for 3lminta.

„£un §at iffe faaet £eiligt)eb til at let fe 93teoet," —

fagbe fyan — „berfra ffricer fyenbeø Uro og $lbfprebit;eb ftg!"

3)en unge ^]ige forlob for en fort £U) 33ærelfet, f;oori

^enbeS SKoDer og Stfatquien befanbt ftg.

„9ht lafer fyun fin t;emmeligbebéfulbe hittet! ..." — tænfte

f;an oeD ftg felo meb inbæbt S'ovbinrelfe, mebené (Signora Dro=

sero ifølge et af be beftynberltge (©ammennaf, fom man ofte

funbe føle flg friflet til at antage for forberedte, fcolbt tam en

glimreribe Postale ooer ben unge ©aetano Srtgnoli, fyoetn fyun

erflærebe for et oaffert ungt Sftenneffe, ber beretttgebe til be

fljønnefte ftotfyaabiringer!

3lminta fom tilbage, men t)enbe3 5lnftgt oar iffe mere bet

fainme, en blib ©iæDe befjælebe bet, og bet oar nu oeb XiU

bagefomjte.i ligefaa milbt og elffoaubigt, fom bet t)acbe oæret

aloorligt og tanfefulbt, ba Ijun forlob Q3ærelfet.

9)ten bet oar faa langtfra, at ben unge $tge3 Sftunterbeb

mebbeelte flg til 2ftaulear, at t)an toertimob meb fcuert Ctebltf

bleo mørfere og aloorligere. Unber SPaaffub af en oolbfom

^ooebpine traf tyan flg tibligt tilbage til flt 23cerelfe.

2) er beflormebe nt?e Xanfer f;am.


188

ftøtan bane JDir.e Iaa QSinhiet til XerraSfen, bsor ben

ubefje; Dte @f»gge baste litfl fig fur barn.

£an røg Jtntslingéjløret og nnteifcgte Det ineb en Cm§u,

ligefem ban betragrebe bet for futfie ©an g.

£t)i StøennejTerne ere ofre bar6arifEe mob flg fels, og r)an

fanbt en bemmelia ©læbe i at breie 2)clfen omfrtng i og funne si tffe unolabe at btmmtt, at ban, seb at

falbe Samtalen meb Qlminta tilbage i fin ©anbring , fanbt

benbe i 33eflbbelfe af en -fcøiffri betbeb, en Cstigtigfyeb, ber Bragte

f)am til at røbme oser fin SKiStanfc.

„fftaar 211 1 tømmer til Qllt." — fagbe t)antU flg fels —

„faa er -33reset, t)un §ar faaet fra benne ©aetano, maaffee fun

en 3Søtnefireg mellem be to unge $?enn efter .. , en eller anben

lide senffa&elig £emmelig§eb, fom jeg dumrian gjør faameget

33sfen af

tøsnen oserrumslebe barn unber biéfe betragtninger, un=

. . ."

ber benne (ssæsen mellem o'tpgt og -fyaah , mellem Dnbt og

©obt, fom fæmpebe om «£errebømmet i tjanS fjerte!

2)agen efter sar 5lmtntaS ftfbfelébag!

%}$a ben 2)ag antog 5llt et feflttgt Hbfeenbe i an nærmebe ftq frtygtfomt til 2lminta, fom ilebe barn

imøbe, faafnart bun fif £2te saa barn.

„$onio, min fxaffelé ionio!.. ." — fagbe ljun — „min

trofafk kammerat, min æbelmobige Srelfer! . .. ogfaa 2)u fom*

mer til mig yaa min ftøDfelébag! . . . £>u t)ar iffe forglemt

mig: 2)u fommer iffe forat fortælle, at £>u fyolber af mig,


169

»el? , . . tt){$)u t)ar Seoiift bet, og 3)u »eeb, t)oor taknemmeligt

mit fjerte er 3Mg berfor! ..."

$o Saater falbt fra ben unge $ige3 Øirte $aa ben ©tumme3

nebbøiebe *£anbe.

ionio t)cecete £o»ebet, og t)an3 £Hne ubtr&Jte ben ømme

©magten, Di afterebe tibligete t)aoe omtalt.

5 fianS 3?lif lafte man tpbeligt 23iifningen af ben magne=

tijfe frortrpflelfe, $lmiuta ubooebe paa ^m.

£an greb t)enbe$ £aanb og f»3febe ttn faa libenjtabetigt,

bun ffjulte [in 6fra!

at &minta hurtigt traf ben tilbage ; men

unber tt milbt Émiil.

„€iben $>u nu befinber 2>ig faa oel," — fagbe hm til

Xonio — „faa fyase Sfteber og jeg tanft paa , at 55 u iffe

mere ffal befatte 2) tg meb nogen inboenbig £uu3gjerning ; SDu

jfal rare for 3ager, forfane oS meb QSilbr, tt/i bet er ben ene=

fie Seffjafttgelfe, ber behager S)ig # og 2)u jfal IR« mere

befyanbieé [om et £»£nbe."

Sn tS'ølelfe af ©tolt^eb malebe flg i £onto$ $raf; t)an

gre6 SlmintaS £aanb og lagbe ben $aa ftt fjerte forat ub*

træffe jlit (§rfjenbt!igl)eb; berpaa faftebe t)an et ftolt 93lif $aa

SBønberne og £t?enbet og forfcanbt blanbt langben.

2>et tar temmelig bott paa 2>agen, og ©tg'nota £Ho»ero3

©jafler begpnbte at intftnbe flg.

®reo 33rignoli og $an8 @øn »are iffe metfem be @ibfxe.

2tøarqui8 be 2#aulear inbrog 2Gteéplatfen oeb StøifcbagS*

borbet, ceb (Siben af (Stgnora dtosero.


190

Støaulear Par fommet til OperfcePiiSning om, at #mfnta

og ©aetano ftobe i ftorfiaaelfe! . . .

5lminta og ©aetano fatte t)inanben Stæonemøbe . . . $an

t)apbe feet bet! . .

.

ftra bette £HefcIif at regne, taBte 2#aulear bem iffe af=

fi^ne . . . t)an gjennemgif atXe be Doaler, fom Sfinftygen fan

tilføie en (UflerS Sjette.

2)et »ar iffe £arme, t)an følte otter 2tm{nta8 £rofø3-

$eb, men Smerte, en ftiffenbe Smerte i fjertet, en Smerte,

ber par ligefaa meget legemlig fom fjcelelig, — fornuften funbe

førp fomme tit at raabe t?eb folbere 93lob.

$enimob Sloffen ni om Giftenen fcegpnbte battet.

%o af $(minta8 nnge 93entnber fatte flg paa JjenbeS 5lnmobning

til pianoet, og Qlminta jlpnbte flg at fortabe QScerel*

fet unber $aaffub af at gtoe nogle Drbrer.

©aetano »ar gaaet iforsmen.

StøarquiS be Støaulear fulgte bagefter t)enbe i SWørfet

3 føtfie Øte&lif borte t)an iffe t)enbeé lette ftjeb i ben

lange ©ang, fem forte fra Salen til QSitfaené ©bertrappe; men

Sipbett af llbgangéboren, fom falbt i, Pifte t)am, t)tnlfen 93ei

ftlpgtningen t)acbe taget

*Hf ftrpgt forat fortaabe fin


191

„finføgen bragte

bam til at fotUe, flprtet flg inb i Ætattet. (Sfter en lang Dm=

pet naaebe ban meb forpilcet Qtnflgt, uotbenligt flagtenbe^aat

og (Sjælen opfplbt af ftortotolelfe £ufet, §oor f;an øiebliffeligt

inbeluffebe flg paa ftt QScerelfe.

£ané ftottotolelfe er tet at fatte; §an faae flg ført bag

Spfet af en (Soquette, mebenS ban ftob i ben Xxo at elffe

UjTplbigbeben i egen *Betfon.

„£oorfor" — ubbtøb t)an — „fjat $un if f e ttljiaaet

mig ©anbfyeben, ba jeg igaat bønfalbt t)enbe om pat? ...

£ootfor fyar t)uu ff|utf ffn Æjotiligt)eb til bet unge Wten*

nejte for mig?

Dg felo om §un if f e t)a^be oittet 6ettoe flg til mig, bat)un

et (let nof til at gjøre en £emmeligbeb betaf for fin Støobet,

tyoorfot t;at bun ba opmunttet mig ? . . .


192

SWauIearé førfie Mening, fyanS førqelige og foragtelige Wlt*

ning om Coinberne, fom foragtelige Ooinber felo baobe tut)-

gj)tt barn angaaenbe bere3 J?jøn, oenbte meb fort?obblet


193

$eb SPMbnat toge be Sftørtmjicøenbe af


194

2Ren bi?orlebeé ffal jeg fotmne Bagpaa bcm?

2Ron t)un paanp jlulbe tore at betiæbe Xetraéfen t)et? ...

2J?aaffee er bet ben cnefh Sfttabe, boorpaa be funne møbeå . .

3''aafalb oiCCe fce ttobie $ilt!... og jeg jfal nof oogte mig

forat oæffe beteé SØhStanfe."

Srøarjutett tog flt 2pé og fatte bet i et lifte ftoroctrelfe,

fom gtf ubtil -&ufet3 inbre (Sorribor.

£etpaa aabnebe t)an forfigtigt ®la*bøten til ScttaSfcn

og jtjulte flg bag en ©ruppe planter og 93u(!ocertcr ligeorer*

for bang 93«ielfc.

Sloffen (log tre paa ©orrenteé Æitfetaarn.

£et rar en fnuf inaaneftar £ftat; Rimten Par oPetfaaet

meb £uflnber af diamanter, og ben rntlbe og lune toft for=

fpnbte et tibligt ftotaat.

£ørt fagt, bet Hånt en (SljtoPlnat, en 9lat for féljfenbe!...

Sot étaultax par bet en £Rat fulb af 93iinfl£r og Opaler!

Qllttng oar faa roligt og frille tunbromfrtng t)am, at ben

rtngefie £nb maatte naae bane Ørej af ben ®runb pafteS

ogfaa r;an3 Dpmætffombeb fnart reb Spben af en £>ar, jom

blec aabnet!

Sftaulear faftebe Cinene paa ben Æant af Xertaéfen, t)oot*

fra 2poen rar fommet; t)an t)olbt ftt Qlanbebrcet tilbage og

fpnteS at concentrere t;ele flt £io, bele fin ©jal i ftommnin*

gen af boab ban oilbe faae at fee.

(5n (©ftffelfe pifte jtg i Ubfanten af XerraSfen, men faa

taageformig, faa ubefhmt i fine CrnribS, at ben iffe fPnteS at

tilbøre Sotben.

33emcelbte fcemmeltgbebSfulbe ©fiffelfe f£»nteS fnarere at

frcere enb ffribe bentil bet @teb, bror SWauIeat tjarbe ffjuli

ftg; ben nætmebe jlg langfomt, fpøgelfeagtigt, ubenat nogen

SBerctgelfe forraabte benS Éfribt.

(£t langt boibt Jtfoebebon inbbpftebe ben Iigefom et Xaagfjlør,

ligefom be oéftanfTe figurer, 5lfrenfjfpernc unbertiben Danne;

fort fagt, man ffulbc t/aoe troet, at ben focroebe t)enab Soiben

og rilDe oplofe ftg i Sntet reb @o!enS eller 2ftaanen3 førfie

@ttaale!. ..

@pnet foiiranbt i negle Ciebliffe v^o. en mprf Stribe,

fom be t;øie Xræer i £aoen faj^ebe toeréooer £etta8[en, og ba

.


195

ben forlob ©faggen og betraabte ben fyfe $eet paanfy, tjat

ttn faa næroeb »Jtøaulear, at t)an tåbelig funbe gjenfjenbe ben.

2)et foceoenbe Qlanbefpn par 9umr.ta!


196

... $an fjat fyolbt £>tb! ... jeg borer enbnu $ané $efté £ot*

flag langt bone ... Jtcm tnet> 8$fet og fat bet i SSinbuet bet

... £an fjenber mit 93arelfe, ti fyate faa ofte leget Ijer, me=

benS ti tåre fmaae ... og nete fra QSeien til ban funne fee

S^fet ... £aa til bitte glab oter, at jeg t)ar fyam i fjarlig

férinbring! ... £an flal fee, at ifalb §an taager for mig, faa

beber jeg for t)am, og forat r)an maa bringe mig gobc féfter*

retninger imotgen ... ben fjate ©aetano!"

„©aetano! ..." ubbrob Sftaulear utilfaarligt.

„Saoijt, ja, ©aetano ..." — tebbleo tim unge $tge —

„bet et jo lijain, fom bat paataget fig at taage oter min

35rober unber benne ufalige ^roceé ... tfyt jeg teeb bet £ele!

... Støen ^olb reen Sftitnfc ... tal iffe berom, Marietta! ...

&r;abbeo fab fangen ... (gtaftelS Xfyab'eo! ... ©aetano tyar

betroet mig bet £ele ... Sgaar bleo jeg beroliget reb fyanS

93reo. £t?abbeo tar iffe mere i 8'are ... ©aetano forflffrebe

mig bet ... Og ibag, taften ... i £aren befrcefiebc ban bet og

lotebe mig at rtbe til Neapel, otertare iHetéføtfyanblingerne

... og ... gioe mig ..."

SIminta tao plubfeligt; t)un lob fig fatte i en £anefiol

teb iBtnbuet og fønteS at ^enfønfe i en bt)b @øon, tfyt £pDen

af et tungt Qlanbebtat tar bet (5aefte , fom

ÆauøbeD.

afbtøb S^attenS

SKauIcar ftob ubetagelig foran Ijenbe meb tm iiéfolbe

8ceb paa ^anben; fyan t^oerfen faae etter Ijørte; tujlnb for*

tirrebe Xanfer gjennernfrtbfebe $aa eengang t)anS fjerne.

(£n uformoDenlig Dpbagelfe, en Dpbagelfe fulD af ©labe

og Doertajfeife, befrieDe tyam plubfeltgt fra atte fyanS Ooaler,

forjog al ban3 8hty§t og aabenbatebe t)am ben ubegribelige

^emmeli^^eb, fom martrebe ^anø fjerte.

2Imiuta foo! ...

Qtn fomuambultj! (søon, ber er faa almtnbelig i bet eral=

terebe Italien, befyerflebe tjenbeS let mobtagelige Drganifation.

3 benne t enbnu tcMcbe, tttoltbe fom ftotbipfrereu ttttler,

bet benaabe5 $aa %titn til


197

ttcerelfet og tenbte tillage meb bet orcerbenbe £ij$, §an tjatte

plabfetet ter.

£an ^olbt &)fei faalebeS, at "Straaletnt iffe falbt raa

5lmtma3 luffebe Øicnlaagc, fatte bet langtfra fcenbe og faac

nu, fyt>ab ingen Sftanb forben havbe feet! ...

>$ati faae ben ffjømte 6fa6ning i Sftatbragt, Icfeligt tnb«

tittet i frolberne af bet lette 33atifi, font en urolig ette £i>g, fom brænber tyer ...

2ften fyoor er Jeg ba? ... gjentog t)un — „og 23cerelfet, bet

er bog mit ... ber er min €eng ... t)er ere mine Møblet ...

og 93inbuet, t)oor jeg Iooebe ©aetano at fcette Styfet ..."


198

#un flrøg ftq met> ^aanben Von $anbe cg JDine Itgefom

førat fjmlc ftne Xanfer 09 fagbc berpaa:

„5J?en bft et jo iffe mere mit 33e, ftrøfen?" — fagbe Støarquien til t)enbe

— „3)e er §er unber ©ejfyttelfe af min 5(§te, min Æjatlig*

$eb!..."

„3eg er fortaBt, min £etre!... fortabt , ifalb man feer

mig r)et! . . . 5ot ®ubS 6fplb! . . . ftelS mig ... før mig til=

Bage...£ab mig ftye!.*." — ubBtøb §un, ibet t)un gjotbe et

@fribt t>emmob 2>øtett.

Wlfn i famme JøieMif løb et 6ftig, et frygteligt


199

©corpieueS Hege og mere af €Raferi enb af €ugbommen

fortrufne føjigt par tt^rftt mob {Rut em c i bet luffebe QStntue.

£an banfebe paa kuberne, buffebe flg, rcifxe flg og føgte

at ubfinbe tt SPfrbbel til at aabne 93inbuet og trænge inb i

SSctreiiet.

£anS JØtne, fem tinbrebe af £ab, utflt;ngebe truenbe £pn

mob SWauleat og Qlndnta ; bane lange, frampagtigt frummebe

fingre frabfebe paa te glatte ØtuDer, ben enefie foagc ©franfe,

fom enbnu abjtilte barn fra bem, t)an baobe overrumplet

9iniinta gao efter for ten Shaf, fem ©»net af 93anffab=

lungen inbgjeb t)enbe; uben 53etcenfning, uben S'r^gt for *2ln*

bet enb ©corpioneS S'orbittrelfe, fafiebc tmn flg i SKauleatø Qlrme

forat føge ^jælp og 33ejfpttelfe t)oS t)am.

„D! bet oat Delgjort," — fagbe Srøaulear, ibet t)an tx\)U

febe fyenbe til ftt fjerte — „typilfen ftare funbe nogenftr.be

ramme S em tyer? . . ."

£an pebbleo, ibet t)an førte t)enbe gentil Søren, ter gif

ubtil Somboren:

„Jtom, fom! ab benne -Q3ei funne bi untgaae ben


200

om Slminta cg afoentebe tercaa rolig og titfibéfulbt 9J?aulear$

ftorHaring.

SDet vat et befsnberlijt 57?afert, fom bi*fe fammenftitnlebe

Støenneifer, ter ittyHgt rare tierne ræffcbe afføcne, bannebe i

tct balsmrrfe 2?ocrflfe

:

(signora $ocero mel) Gatteten i fine Qlrme, Sftaulear meb

4?aanben t;æcet mob himlen og fia&enbe be Silftebecærenbe til

Q3ibne rma Qlmintas Ufteltigbeb, og 6corpione i ben møtfefie

SDeel af Kaiedel meb De forffaarne gingre brDopenbe af 9Blob,

£aarene fiaaenbe fxi^e fom 33crfter, ctlbe 931iffe og meb SRob

og nem fbtet af ipenbet, fom forbinbrebe bet oilbe 2)r;rfra

at fare løé vaa Stfarauien.

.

,,5'tue," — uborob Sftaufear bensenbt til ^tgnora Øtosero

— „oeb ©ub!... teb min 2(Sre!... peb mit £to . . . fotftf*

fret jeg 5)em, at benne unge J ^ige er t)er uben min .@fplb,

uben fcenteé (Sfp'b, og at bet ene og alene er en ufalig ^fjæbne,

fom bar ført benbe bib! . .

SRauIeat fxob i begreb meb at setblise, ba Slminta fom

nu r-ar fotnmet til fatning, tog tilorbe meb en 2?ætbigbeb,

t)cori benbeS rene og fpbffe (Sjæl tåbeligt ubtalte flg:

„£et er ooerfleDigt at forirare mig, £err SftarquiS.. bet

er eoerflobigt at gjenbtioe en SØHStanfe, fom albrig fan ramme

mig!...

dn $ige af min (Sbarafteer og mit Sftatm, en batter af

familien Otocero beboser tf fe at retfceibiggjøre flg for en 93røbe,

fom bun albrig rrilbe begaae, men betlere bøe!..."

2J?ere funbe bun iffe flge; Gaturen Sar ubtømt . . .

51minta befotmebe!

2ftan bar benbe til benbeé ©ærelfe meb b)enbe3 fmuffe

v§o?eb brilenbe saa Sftoberené 6fulber.

>Me 23ibnerne til benne 93egbenbeb traf flg taufe tilbage.

SRen i SRogleS 31nftgter, fornemmeltgt bo3 be 2J?ænb, t)oi$

23eilen ben unge $ige bavbe afoiifl, Icefie man et oantro


201

(Set og tjfjs enbe Gapitel.

£)plQénin$en paa &aaben.

Smeben« be 93egioenr)eber, oi t)abe labt gæferen fcU

baane, tilbrage flg i (sorrente, DitTe »i gjøre et $iI6agefpring

til bet etrujfijfe £uu$, $sor bi foilobe SWonteleone og $&ab*

beo i bet Jøie&lif, ba ©ibftøaonte oberrafte ©reben la gelf«

naé 23reb.

©reben aafcnebe bet lange 33reb og tofte frelgenbe:

„$t)abbeo;

„S)e ^ar fagt til mig f}er, i ftamqjlet i hertugen af *tfal =

„ma$ Matlabs, Ijbor jeg atferebe een ©ang t)ar giceftet 2)em :

„$en egennyttige Jtjærligfyeb er ingen Æjær =

„ligfjeb; min ablbber 3>em Minbt, ene og alenefor

„Den £5)ffe at ablbbe 2)em... men lab bet, 2)e for*

„bret af mig, bare [tort og banffeligt, forat2)efan

„bebømme min Æjærfigc)eb efter bene Q3 ce r f .

„5)u eljTer t)enbe altfaa?" — afBrøb SKonteleone oberra*

jlet f!g fetb.

„£«§," — fbarebe $&abbeo.

©reben fortfatte jtn Optagning:

„$>e tyar et cebelt£ jerte, $f)abbeo, fbarebe jeg

„$em; jeg fætter min Sib til bet... ®ub gibe, at

„2)ereé Ærcef ter if femaae f bigte $ ereé 2>?ob!... Om

„fire JDageffal S) c fjer, paa felbfamme em!

„£bab jeg center af 2)em, btl jeg nu tiljfribe $em; tty

„jeg |at iffe 2ftob tit at flge 2)em bet; jeg ^ar tffe Sttob til

„perfonligt at fnufe ftcrfyaa&ninger, fom jeg albrig fan gjøre

„til 93hfeligf)eb!

„3)e frølelfer, 2)e t)ar tilftaaet mig, Xfjabbeo, gjøre bet

„til Spligt for mig at bife 2)em en uinbffrctnfet Xittit) ; tr/i bet

„bttbe bære en f5orbrt>beIfe at jfujfe et fjerte fom IDereS, og

„jeg bil berfor flge 2)em


202

„6»pt et gtimrenbe engagement »eb @an=(£atIot&eatret »en*

„tete mig.

,.D:g gjdtb't tf fe minbre Sijffe §et enb i StalienS øt?ttgc

„^oc-eritæbev.

,.@fter SKcrnp.benS SBifalbflfføp og $ufclifumé £fclben\ ben

„fanfejlé cg bebfie af ade, ir.t-fanbt te vriuilegerebe JBernibteie flg,

,,'oe, fem pad ©hmb af DeteS SRanø, £er?cm$ eflet!Rtia,bom Ijaoe

„Oret til at bVeritrite «§efttgbømmen$ 6franfe, fhøe Giraffer

„fåntmwhét seD S'ofcen af fe!t»e alteret! ... comphmemste

„Æunftneanben ?aa Scenen pg

{aif^løc ^enbe tneD bereé ffldfe

„fceber etter ^egeiylrtng lifte tnb i fcenbeé ^aafl&bningSr&relfe,

„£>er fattebeå mig tffe raa Obgelfebcmre.

l^t fornemile perter i Sfteap ei omcalbebe mig meb bereS

„gmtgraier; efter (SfrnpUmenterne font £j


203

„forat forforre QSeien, blete min £ebfagerinbe og jeg plubfeligt

„ooetfalbne af tre 2?tønb, ber laae ftjulie unbet ame af 2)eres 3)Dre, e t)ar iffe mere neger, gate at be=

„fragte; Rognen ril fore 2)em, brerben 3)e puffer, og jeg for*

„laDer 3)em forat 2>e fan gioe £>eres Dibter, nbcnat be biioc

„tyøtte af mig."

„„©fen Qeteø Støn, min £erre," — fagbe jeg til t;am

„i (rotrf ^Beeægelfe.

„ „®teo Sftonteleone," — frarebe ban, tilfte mig og

„forfc-anDt."

„2>et albeleS nøiagtigt," — afbrøb ©reten flg — „men

jeg fyar albtig ribft, bcem jeg frelfre fra SSatibtttetneØ Æiøer."

2)erpaa fortfatte c;an £ceeningen:

,,8'ta ben 2)ag — ffrer la ftelina — bier ©reren urib*

„faarligt ©jenfiauben for alle mine £ant*er.

„3eg fytgebe meb 33egjærligbeb tftet ibetaunbfie at fee

„ben Sftanb, fom fun t;aoDe stift flg for mig i Srøørfet; ben

„Sjenefte, ban t)acbe betniji mig, Det 2ftob , £>an barbe lagt

,for 3)agen, t)ane æDle Dpførfel, ja, om bet faa ret £si>en af

„t/ané Stemme, — -2Uiing i benne tomamijfe ^Bccjiyen^et> tii=

„talte mit $ooeb, mit $jttte.

„(Su iag, ta jeg fom aje^nem Xoi'ePogabeR, pegebe fiere


204

„unge perter $aa en Øtytter paa en prcegttg £efi, font fhilebe

„unber t)am.

„„Æun aftonteleone formaaer at tæmme et faabant %>\)tl*

„— fagbe (5n af t>em — „bet er ben bebfte CH^tter i t)ele

„Neapel!"

„„Dg beéuben ben (Smuffefie, ben meefi ©limrenbe af Pore

„unge (Sasalerer! ..." — ttlføiebe be 2lnbre.

„— faqbe en Stebie.

„ „(sfabe, at t)an befatter ftg meb $øfcelanliggenber! ..."

„©reoen, fom jeg nu faae for føtfie ©ang, gjotbe atXc

„mine Ungbomébtømme og Stfujtotier til £Uifeligt)eb.

„3eg eljfebe ©recen ubenat fjenbe fyam; fra tn J0ie6lif,

„jeg fyaobe feet t)am, tilførte jeg fyam meb £io og u fan i Gliben Mioe foreljfet i §enbe!" — foa=

rebe £fcabbeo.

„9M!" — fagbe ©reoen.

„Sften forfor?"

„gotbi jeg fun t)ar eet alerte at jfjænfe Bort, og bet atte-

rebe tilfører en 5lnben!"

di ©Icebeéfmiil opflarebe $t)abbeo3 $lnjlgt, og aftonte*

leone fortfatte fin Dplæéning meb en Jtolbfclobigtyeb, ligefom

ber albiig fyacbe oæret &ale om barn i >-8reoet:

„2;e oilDe oibe, t)oem af be fire 33enner jeg elffer; tilgio

„mig, nu eeeb 2>e bet, £t;abt>eo.

„&ra bet OieMif at regne fattebe jeg en gløbenbe Æjctr*

„Iig^eb til ©reo aftonteleone; men en reen aanbeltg Jtjær*

„iigtyeb.

„2)et »ar faa langtfra, at bet, man t)aobe fortalt mig om

„©reoené UDj!eielfer og talrige (Slffooéeoenttyr, ftøbte mig, at

„bet toertimoD gjotbe fyam enonu tpiebarete for mig; tt;i bet

„forefont mig, ligefom ben abelmobige, opt)øiebe og brtjHge

„Statur fun ^aobe manglet en Q3eileber etter rettere en ©ftytø*


205

„engel forat aft)olbe t)am fra bet tilbe £io, r)an fcaobe ftprtet

.N »>

©ret? en ftanbfebe og betænfte f!g i nogle Støinutter, bet

forefom $t)abbeo faa lange fom Qlartmnbreber, og gao ffg betpaa

atter til at Iorfe:

„9lf! ifalb jeg t)aobe truffet Srøonteleone i mine UjtylbS*

„bage, i be 3)age, fcoor jeg ligelebeS føgte en ©tøftfffo« til

„at Iebe mine førfb (Sfribt paa £ioet3 étt"', — maajlee silbe

„jeg ba, £aanb i £aanb, fjerte mob fjerte meb barn, fcaoe

„unbgaaet be @fjær, fom »ftunften og 23erben fttffebe mig. Sften

„nu funbe jeg iffe ootre QInbet for ©reoen enb en alminbelig

„Doinbe, t)oié §fjønt)eb maaffee i fort $£ib oilbe t)aoe fæng*

„flet t)am; men fom t)an fnart oilbe fafte 33rag $aa ligefom

„fine anbre (erobringer... og ba, jeg føler bet, ba otlbe

„jeg t)aoe btæbt t;am! M

3ffe en SKine rørte ftg i ©retfenS Qlnflgt; t)an oebbleo:

„Seg eljlebe fyam altfor bøit til at blioe t)an$ 3'rttfe, og

„bog forfulgte t)an8 SBitfebe mig 25ag og Nat.

„$)en rene og bøie Jtiæiligbeb , fysoraf mit fjerte oat

„opftrtbt, inbgjob mig en æbel £anfe.

„3eg cil oære mere enb en Dsinbe, mere enb en 93en*

„inbe for barn, fagbe jeg til mig felo, jeg cil t>ære et ftor*

„ført, et jTjult og beffpttenbe ftotfpn, ber beoarer t;am for atfe

„ftarer, ber fenber t)am al £r;ffe! . . .

„90?en af! . . . jeg troebe fun at t)a$e -§err be Sftontele*

„one at forfoare mob be fæboanltge ftarer i SHoet, mob jtinfDge

„Srøebbeilere, og iffe mob bet Uueir, fom t)anS pclitiffe 2tfe-

„ninger nebfalbte ooer barn.

„(snart erfarebe jeg be Sigter, fom £ate i Dmløb an*

„gaaenbe ©reoen, ben ftare, fyan foæoebe i, ben oigtige Ototfe,

„t)an fpittebe i be hemmelige


2u6

„5eg cifte mig naabb.fre mob SWtnifteren cnb mob bc

„5lnhc og Hlftøb barn nogle uBftyWige ©unftbetiiéninger.

If £ati8 £;Ktb itl mig bier ubearcrr.bfer.

„SJHn


2u7

„5em.


208

„Iabt $>em Icefe mine r)emmeligfte gclelfer beti Itgefora i en aaben

„$ere8 ÆjaTligt)eb, Xfyabbeo, er en Sebte Jtjcerlig^eb teer*

„big enb min; men inbgtyber 2)eu3 Æjcerligt)eb 2>em minbfte

„Stfeb^nf meb mig, faa reb ©resen fra t)an3 93øbler og t)uff

„paa, at 2)e »eb at frelfe SKonteleoneS £io tidige frelfer la

„Elinas!"

(f £oilfen Cfcinbe!" — ubbrob ©reoen, ibet t)an ftap 93re-

»r, fom falbt vaa ©uleet — (r

t)oilfen Sibenjfabeligbeb, t)oil*

fen Dpcffielfe!"

„$er feer £m," — ubbrøb £t)abbeo, ibet t)an fiirrebe

©reoen jtict inb i Einene forat læfe, t)otlfen QSirfning ®an*

gerinbenå 6fricelfe baobe frembragt $aa barn — „berfeer 2>u,

benbeé SHbenjfabeligbeb Betager 5)ig, t;enbeS Opoffrelfe rprer

SDig, fort fagt, £u eljfer t)enbe!

„Sbabbeo." — fagbe ©reoen til barn i en beoæget Xone

— „ben Coinbe t)ar oæret mit froifpn! ... ben Cotnbe t)ar

forfoaret mit £ooeb mob mine 5lnflagere! . . .ben Coir.be bar

fteljt mit fcf»!".V. 5Dct bører et cebelt fjerte til faalebeS at

opofre ffg uben %aab om Sijffe, uben £aab om ©jengjælb!...

£ab mig betfor ffjcenfe t)enbe bele min féifjenbrligfyeb ... en

fattig ... for Ctebliffet ^berfr tom ©aoe for faamange 23el*

gjerninger! . . .

£oab min @jcclé anbie Søfetfer angaaer, faa jfal 2>u er=

fare bem, £babbeo."

*£an reifie j!g og ti(føiebe meb ben $?ærbigt)eb og £øi=

t)eb, ber oar t)am mebføbt:

„£t)abbeo iHo:evo, ©reo SKonteleone t)ar ben 5dre at bebe

2)em om 2)ere3 hofter ftrøfen Qlminra SftooeroS £aanb."

Sbeifamme t)ø"rte3 et fmerteligt Ubraab fra (©tbeoarelfet.

SKonteleone grej> ftn 2>olf og fityrtebe t)entil £ørtcrppet,

fom t)an jlog tilitbe.

Qt befønbeiligt @fuefpil oirte f!g nu for t)an8 JØine.

(fn bleg og jTjaleente £.cti ; .be jtob jtotret til en ClbingS

(©fulber; t)enbe3 jtioe og taaiefplbte £ine ftinebe ubenat fee,

ligefom t)un fgnteS at bore ubenat fatte.

Ooinben oar la g-eltna.

Olbingen sar ©iacomo.


209

„$tlgit mig, Srøonflgnore," — fagbe £uuér)otmefieren til

SØionteteone — „fyenbe fuube jeg umuligt nægte 9lbgang;

tiji £err $r)abbeo fagbe mig, ba ban bragte ØUngen, at $)e fyar

@lgnora'en at taffe for £)ereé ftrelfe!"

„tyelina!" — ubbrøb iljjabbeo Itbenffabeligt og faflebe flg

for (SangerinbenS ^Øfber.

Sften benne ftob faa ub tægelfg, fom ©jcelen atterebe batbe

(filt flg fra legemet, faa folb og rolig fom en 35ille&fiøtte,

i r)ti6 2orber ber alene tar £it:

„£m 2ftontel?one," — fagbe t)un — „enbnuinat reifer

jeg fra Sfteapel, jeg fortabet benne 93ty for flebfe.

SWen førenb jeg retfer, tilbe jeg fee 2>em og gite £>em

mit jlbfie *Haab :

2)øben truer $>em fra alle Æanter; man Belurer $>ere$

rtngejxe £anblinger; tro mig og ffy beite £anb, tt)t 2)e til

iffe mere finbe be t)engitne fenner, fom l;ate taaget ooet

$em."

„@iig 33eninbe," — ftarebe 2#onteleone — „bet t}pU

mobige ftorfpn, fom t)ar friet mig fra SBoDbelftætbet."

„2)e teeb altfaa bet £ele, £err ©re^e," — ftarebe €>an=

gertnben, tbet t)un betragtebe X^abbeo — „min ^emmeligfyeb

er bitten $)em aabenbaret! . . . men jeg rpDinet iffe berotet,

jeg føler mig trertimcb frolt, flben ben t;ar fremfalbt be ftø-

leifer, jeg ni)5 børte 2)em ubhtyffe! . .

9lf," — tilføtebe t;an meb 93ittevr)eb — „gib jeg flrar

S?at ftpet og iffe fyatbe t)ørt mere!"

%o Xaarer perlebe i §enbe3 iØtne; men bun unbertrsjfte

fin 93etægelfe og tebblet:

„2)Ht £tert er opfylbt, ©reo Stfonteleone, flben 2) e let er,

flben 2)e jiaaac i begreb meb at bltce Ipffeltg!...

SMen ffulbe Ueffen nogenflnbe ramme $)em, faa glem iffe

at ber finbed et fjerte i ^erben, fom føler $)ereé Coaler og

belet 3)ercé IHbelfer! . . .

ifyabbeo," — fagbe t)un, ibet t)un rafte bet unge 5J?en«

nejfe £aanben — „Xibeit og fornuften tifle inbrirfe paa

2)eie$ able og opt)øtebe


i 9?egrefc meb at foare — „føg

210

irre at foran tre min Mening om

frølelfer, §»i3 Sfeagt jeg fjertter, 09 fom jeg jfal bjcrlpe £em at

fcefeire! . . .

3moraen oli $)e atlerebe eljlc mig mtnbre ... jeg gioer

£em mit Ctb berpaa ..."

„Sutorgen! ." . . — ubBrøb Sfcabbeo ooertajfet

H 3a, tmorgen," — foarebe la gelina — „og inben fort

Xib tål jeg iffe rare 5lnbet for 2)em ent et $rømmebtaebe,

fom en fottr^tfenbe 93iifetigt)eb fnatt ott forjage af £>ereø

ær £e forrefien ganjTe rolig," — fagbe t/un, ibet et

fprgtnobigt Éiniil fpitfebe om benbeé £æ6er — „ber penter

en QSogu vaa mig, men iffe forat føre mig tit Saftet b'

Dpo!. .

."

£un fafrete et føtamobigt QBlif paa ©res Sftonteteone,

ga9 Xljabbeo £aanben, fom t)an bebæffebe meD gløbenbe Æ93,

og forlob SParelfet meb ben gamle ©iaccmo.

£e to SBennet fabe taufe i nogle £te6itffe.

^lutfeltgt fprang ibabbeo op og fipnete fcenril £øren

meb bet Utøaafi

:

,,3eg £aafre, at jeg lob frenbe reife og maajlee fortabe mig

for jreDfe! ..."

4?an itebe hurtigt oPer ©aaiben tit ©irterporten; men i

famme Eteblif, fcan naaebe ben, foifoanbt Rognen, og man

fcørte fnap £juler.e3 Øtaélen i bet Gjerns.


211

%o og 1 9 sen te Sapttel.

Sifcfle SorefHlUiig.

2)et »« fcøift forff jedigc Sølelfer, fom rørte flg i ©tes

be 27?onteleoneå og .Xt)abbeo Otooetoé fjertet efter


212

fyaobe fotbutn oæret Q3ibne til ben unge ®rePe8 øbjle $or*

tyfielfet.

£er pate gltmrenbe hefter bleone gione, ter tåre luftige

2lftenégilber bleone t)olbte, og ©faggen af fieer enb een flir-

lig DoinbejTiffelfe r)aube om batten peb £ampejfinnet aftegnet

ftg $aa be ijoibe 9#armor?ægge i ^otetfeté fortal.

©iacomo, font om 2£>rgenen oar tnbtruffen fra bet etru=

{fiffe £uu8, fyaobe Iabt alting orbne i «£otel Srøontefeone, og

@pnet af 93inbuerne, fom oare aa6nebe for


213

for fyam!... $an ^ar i tpoe 2lar fcaPt Seoerancen af £aqpaf-

Ii6crier til min ftamilie og gjort faa gobe affattet oeb fine

©alloner ^oé oS, at fyan tilflbfi er bleoen rigere enb fine Æun*

ter!../'

„Ola! 2ttonftgnore!" — fagbe pgrana — „£>e fmigrer

mig."

„Sngenlunbe!" — bebbleo Støonteteone — „t§i berfom

2)e nu oil, £err $ignana, faa fan £e felo l)olbe liberier

meb ^tgnanaerneø 23aaben ... to @are ooerforS ... to

fltypenbe


214

feonc — „t)»or en 2J?anb§ Qltreftation fan Bringe Drben i

en 27?ængbe QlnbreS $engefager! . . ."

^tte be, bet pleie at Iaane t)o8 fyam, ctfe be faafalbte

33enner, fom t)aoe tpet til t)anS Stfung, fyoppe af ©læbe; ban

ft/neé at frase ubenfor Scsen for $lbetben, men ifcet for bem,

fom ffplOe fyam $enge.

2)e ^fiffeltgfie nøtefl meb at ønffe, at ©agen maa traf*

feS i Sangfcrag; be minbre ftuntfølenbe »ente utaalmobigt

yaa, at ©farpreiteten jfal giee bem Dbtttetingf*

„$err ©reoen fcefibber egfaa nogle fanbe SSenner, fom

iffe pilbe t)a9e glæbet fl q oser t)anS Ulpffe," — fagbe $ig*

nana — „og Srøonflguore tf eb, at jeg er fclanbt bereS

Xall . . ."

@anbfanligt)ii8 »ar ^etr ${gnana bijBt oeoceget, ibet ban

fremførte btøfe Drb ; tt)i en £aare fneg ftg fra ben albrenbe

SKanftø JØienlaag nebab ben mægtige JØtnencefe.

„2JHn SeDfte £eir ^ignana," — foarebe ©teoen — „jeg

oeeb, fyucroibt jeg fan gjøre hegning paa 2>em. 3eg fjen*

ber 2)em."

Støonteleone lagte (Jftertrtyf v^ be flbfte Orb , fom for*

mobenltgt fyavbt en egen £>ettybning for £err $ignana; tt)t

ban fnetjie faa ftolt meb «£o.:eDet, fom ©teo Sftonteleone ^afcbe

ubfeerbtget t)am et JDtpIom for Støob og £engioent)eb.

„3eg fommer forat opgjøre liften . . . fyvab jeg tilbe

flge: Oregnffabet angaaenbe pore ftolf, net, pore

ty enge, mener jeg! . . ." — jfynbte ben albrenbe SWanb ftg

at tilføre rettenbe.

„Sapifi/" — fsarebe SWonteleone fom bapbe fenbt t)am

et ffrengt ©tefajx — „be $enge, fem jeg ffplber e*

reø $erfen! a

„StøeD min ^etfon?" — jtenbre ©repen jtg at fpare —

„$e mener i egen ^erf on? . . . 3a, £etr ^ignana, netop


215

faalebeS agtet jeg at Betale min ©jælb, i egen $etfon, dg

ubenat ti?e til Xtebumanb . . . 2)?en gaa bennb," — jagte

$an og ftoDte pengemanden inb i et Stbevarelfe — „ter tul

bil Te finfe 6fttvematerialier og, Ir-ab bet er bet QBebfte," —

tilfoiebe ban i fh fHtte


2iH

tit Støunb i 99$en og Botftaberne eg naf^entectS oaffer ligefad

megen Crftgt, fom ©teo te SftonteleoneS ^roceS?''

„3eg baabet bog," fcatebe ©reoen Bittert — „at S^^^eben

et af en glcebeligere to?"

„9lf en langt glabeligere! ..." — »ebbleo ©aetano —

„bet er en S^fyeb, bet fætter 2Uretben i 93egeirrring, ifær mig,

fom er en fanb Pazzo per la musica; tfyi $e ceeb nof, mine

herrer, at bet er Sntef, boorooet man glæbet fig faameget, fom

ooet at gjenfinbe en Stylte, man bolter for tabt . . .*

„t?" — fagbe 3;t)atbeb, f^m inftinftmæS*

flgt anebe en Ipffelig QBegioenbeb for flt 93e0fommenDe og »at

faret fammen eet? Ctbet „Srøuftt".

'filuQtl, mine perter," '— sebbleo ©aetano — ,,irene, (Sangene $ié, la Sfeltna, meb eetOrb, fanget iaften

i 6an=Satlo for flDfte ©ang!"

,,£a 5'elina? ..." — gjentoge Xilfcøretne meb £>oer=

rajtelfe.

„2a fteltna? ..." — ubbrcb Jbabbeo — „umuligt!,..

t)un t;ar foilabt Neapel inat."

„Sa&eJ," — foarebe bet unge Srøertnejfe — „bet et netop

beti bet Originale, bet ^icjuante, bet ^ottrijllenbe i (Scent&tet

ligger!

£a tfeltna bar fine £uner ligefom alle fmuffe Sruentimmet

og ifcet (sangetinbetne; bet femmer flg af @tanben, bet et

J^ipDeriet oeD Xalentet; en ^rimabonna, fom iffe tyolber fit

$ublifum i 31anbe meb «§entøn til fin ^elbrebétilftanb , fine

Spengeanliggenber eller ÆjærUgfjebSMjiotier, — fom iffe engang

imellem gjec ftn 2>itecteut frufet i 4?oottet, et ber ingen ©tabt

Oeb!

. . . JDet er faa rimeligt: man tjener iffe r/unbtebetuftnb

ftrancø aailig for at gjøre fin Q3ligt fom en £setbag8outuoé-

tnbe til tujlnb 2)alet! . . . £>et oilDe oære flmpelr, borgerligt,

og be gobe £amer ere altfor fine x>aa bet bertil' . . .

51 f ben ©runb optraabte la ftelina, fom maaffee cergrebe

ftg ooer ben Cyftgt ©teo be Støonteleoneå $toceé oafte, iffe

i al ben Xib


217

$enbe; te fetnemfte Xtjeaterbeføgenbe, Smpreéfarioen, StaveU

mefteren, fcelc Drcfyrjteret og en umGabelig Støa&fe SKemtejfér,

fem benne impiooiietebe nbe meb faa fotige

93ønner, at ben ffjenne ftlsgtning fclee røbfaget til at eenOe

tilbage til ftt £otel eg lose at fpnge iaften fer flDjle ©ang

fem 2ifjfeD8fotefhtting i SEaeftro Støetø „©tifelba" . . , ©om

befjenbt er bet i Denne Ototte, at ben beunbiingøeæibige @anget*

inbe r)ar feiret fin ftørfre triumf ! . . .

3)e fan nof begtibe, fyetlfen 5?egetffring bette Ijar ear"r,

og fceor man tyat fapyebeS om at faae billetter!... jeg fyat

betalt min meb ben trebobbelte $


.

21*

„S7M. tui!" — ubbrøb ^onrflejnc — „ if fe en $ag,

iffe en £nne »U jeg rente nieb at fee 2lminra tgjen!... felo

em jeq alene jful&e tage til @«wente! ... og bet gjør jeg i

£iebliffet ..."

1

' „Umuligt! — fagbe en alrotlig (Stemme bagpeb (Steven.

2)enne renbte fiq burttgt om og ftob foran £err *Cignana,

fom barbe liftet flg ubaf 8iber«relfet, faafnait Ban børte be

to unge STOennejTet gaae.

„£rerfor umuligt?" — fpurgte ©reoert.

„£rorfor, min £erre?" — f arebe

nana, brie Æratmrtertnaneier plubfeiigt

reb 33ærbig&eb $ig=

rare forfrunbne —

„brorfor?.. , forbi rore 33røbre af >2Ingft orer $>ere3 $roce8

t)are ftaaer paa SWppet at oplefe rore 33enta'er!... forbi

man hat ubforebt bet ØlDgte blanbt Støeblemmerne, at £ere3

CfrcetXerce barbe ifl ifce at opgire »or 6ag og neblofgge fin

$oft fom ftormanb!.. . forbi £orebmænbene for rore (Sårbo-

narier, boié *£eu;Ibma\itige&e jeg er tyoS £>em, ønffe at blire

beroltaebe anaaaenbe 2)eué $enfigffE og børe 2)em i egen

$erfon behæfte, at £e iffe ril foilabe bem!"

„Jpafyal" — faqbe ©teoen meD fletbulgt ftortrebcligbeb

tbi i bette Eieblif fom t)ané pcliriffe pligter barn ^berft ubt*

Ietfigt — „ber hast et altfaa tm egenlige Mening af t)oab

S)u r.På f ortalte mig . .

£corban i Sttrerben ril $>u bare, jeg ffal boere mig ab

meb at beroliae rore ftorfcunbéffftler? £et nfapclitanffe Politi

bar et raaqent £ie meb mig; ben mirtfre Ufoiftgugbeb, bet

ringefie SsHdum rilbe fatte Qllt $aa 6pil, baabe Port @am=

funb, bets SRaal rg mit £ir . . .

3 bare fim faa Srøcmb af dr.ergi mellem @ber; felr 3)u,

fom er en af rore Xrofafte, geraabeDe r.tyS i Qlngfi og ftor*

ri-ring foran mine 93enner; £>u fortjente at blire ut^thtt

fom en baarlig ©fuefritfer, ber girer en gob Øtotte flet!

£ør engang, min raffre Q3ianana, feg ril nof rare dberé

ftormanb, nof rore en flor 3nbfatS i @ber5 $arii, men nu

ifærbeleébeb, bror fea. bar riatige er, giOer jeg

iffe fpitle politiff Æoinebie; jeg ril bare alrorlig *DoIiiif,

r)por ibeorieine blire til £anbling, bror man taler Itbt

og t)anbfer meget; fort fagt, jeg ril gjøre alt t;rab ber ubfra*

;


219

Peå til ®?.\m for Pore 99r*bre6 (sag, men &effe« it te $ nb et

enb fcpaD ber ubfrceoeS, (ag oel SEceife til bet!

Sajxtl b'Opo, Ooerfoømmelfen i tfæncjlet, ^aboi-abet meb

@farpretteren cg Samtalerne meb Cpetbommeren, booraf ben

@ne gjorbe Stxao paa mit £o:?eb fotat opeilabe bet til ben

$lnben, — alt bctte Bærer $mgter 09 raaber til JUogffab og

forlang berfor iffe mere af mig!

Dm otte "Dage finfeer »tøopebrentaenfl ©eneralforfamling

@teb i bet gamle *Kunfefloj:er ©an*$aoIo, fcalotrebftnbStppe

SKitl fra Neapel; jeg ffal pære tilftebe og metbele Sbet be éff«

terretninger, jeg tøtbtnbiH l>ar mobtaget fra Pore iBrøbre i JEljbjl«

IanD og ftranhig!... isrøen inbtil ben £ib maa 5Dc iffe for*

lange 9?oget af mig! . . ."

„93i forlange %v\Ut, Støonflgnore," — foarcbe $fgnana,

fom fjeribte ©cepenS ^ajibeb og inbfaae, at t)an par jlaaet inb

Paa en feil 2>ei — „§elffabet, fom beunbrer SDereS (Jrcetlence,

fornemmeligt flDen 5)ere3 $roce3, og betragter £em fom en

9#artDr for ben fættebé


220

f?retn ti ete faa tunb^aar.bcte termcb, ffcnnc Bebfl Be^itne

bet!.. .

3?g qaaet berfor inb paa benne „exhibition" af min *8er=

fon, frm (Jnqlænben e ffge, £err $ignara, jeg fætter dronen

taa førtfrittingtné Sntcteøfe teb min fcøie Sftærcærelfe, fott

fagt, jeg fritter tit la ftelinae benefice!. . . Dg bog fcar jeg

Iangtfia Betalt min ©jalb til ben r)eltemobige Ctinbe!" —

tilføiebe t?an fagte.

„%at, £err ©rete!" — fa^be $ignar.a, ibet t)an gif —

„og nu ftattel til ti feeS teb 2Éobet i 6an=$aolo!"

Sftøqle Jimer efter ntydfteffredne Optrin Beleirebe en tattøe

©fare ctte Snbgangene til @an*6atIo.

SRcn bet rar iffe mere ben gtabe, juMenbe ©fate, titjate

feet flprte flq inb i ben ur)pre Sugning i SBegtynbelfen af inbe*

tærenbe ^iftotte!

MJuBIifum fsjntcS benne ©ang fnarere at gaae til en for-

retning enb til en ftoiliøjtelfej tty bet tar en ©ag af 3Sigtig=

l)eb, af ftøtfte 93igtigbeb, at Bitaane la Selinae flbftc Op*

træben

!

2lf ben Slarfag Bleoe cg f aa Søgenøglerne efter ©fif og

93rug i Stalien folgte til be nteejt ooeibreune Skifer.

3eg taler {jer fun om et ringe 5tntal Søger, t)tie féiere

for Olebtiffet tåre frascerenbe fra Neapel; tin bet til tære

paa rette ©teb at Bemætfe, at Røgerne i Stalien fom ofteft er

$ritatetenbom.

5ltte be anbre Soger i ©fuefpilt)ufet tåre Befatte af be

fornemme etter rigefie SnDoaanete i 53*?en.

©an=(5arlo fiembøD taa benne >2lften bet Beunbringøtcer*

bigfte ©tn, man funbe fee for fine £>int.

hoffet tar npliqt fommet.

damerne flraalebe af 93lomfter og diamanter!

Stgefom $aa SftajfeBatfet, ti t)ate BejTreoet, tar ©alen op*

l£ft a tiorno.

3ff? en enefie biting teb $eftHa,t)eben, iffe en enefxe af be

©fjønbeber, fom Bi^fxebe ftg ter , funbe unbgaae Sagttage*

tene" ©Uf.

©ret SWonteleone traabte inb i benSoge, man t)atbe an*


!

m

»lift barn, og bleo oiebitffeligt WlaaUt for alle lorgnetter og

Æiffeitet, ©jenftanben for atle (Samtaler.

©tesen fanbt flg i t>ent=e befcæiltge Dpmauffombeb tneb

iiéfolb JJioltgfyeb og lob iffe engang til at bcmatfe ben; men

r)an3 hemmelige froifangeligfyeb folte ftg fmigret betooer, og

©tecen rar, font fagt, foag fra ben et oar et af be Otebliffe i £§eaterIioet, t)oormeb Sntet

i letben fan fammenltgneé.

£>eunc libenjfabeltge 23egeiftring, benne 23emibting , bet

næflen gif ooer til Q3anoiD, biéfe inftnber af fjerter og £)rer,

ber fycenge Peb to £aber, — alt bette er Stiumfer, fom Fun

ftireø paa Stfyeatret, og bet oar en af biéfe Xriumfer, fom

Neapel tilfjenbte SfalienS fiorjte Jtunjxneiinbe!


222

3 bet JZKefctff, t)Pot 2ttaeffro $aeré £ettinbe, ben jfjønne

„©tifelba", opttaabte, borte manet @frig, bet ocettøsebe atle

anbie; ben, bet baibe ubfiøbt bet, fab ubevægelig i al ben £ib,

la geitna pat paa €ce? en, meb £inene flirt fafttbe paa benbe

og ligefom unbet Sntflpbelfen af en Jrolbbom, t)an tf fe funbe

unbbrage ftg

„(Staffelé Sbabteo!" — fagbe ©repen Peb at faae JØic

paa batn — „boetfor et ter •

f f e bam, bun eljtet!..."

CretaenS fortie 5ift entre ur.ber en (Hegn af 991omjtet,

forn Xiljtuerne fafteDe ooet ben tilbebre ©fuefpiffetinbe.

oentete.

Xctppet falDt.

2)et pat bet £ieblif, bpotpaa StøonteleoneS Støetforbubne

e neppe et fommet nbaf ftænoflet, neppe er gi*

pet oS tilbage, farenb jeg atlerebe fra min Soge feer £em be*

jfjetf iget meb at gjøre forlibte Signaler til en fffult Sf jonbeb,

og bet for fulbt £uu§ ,

mibt

i


223

leenbe — „er Srortfcettclfen af en celbre pantomime, fom et

bleoen afbiubt oeb $ere8 Qltceftation, og fom 2)e nu op-

foger!..."

B 3?g fotftaaer 5£> t m iffe, ^BaTberim," — fcarebe ©re*

ren temmelig forlegen — „jeg fyax itfe gjort £egn til nogen

Bårne!..."

„®obt! ..." — oebbleo 93aibeiini — „faa \)ax jeg taget

feil, ©ubbeoar'eé! ... 2tfen faameget befioocerre! ... bet glor

mig tnbetltg onbt, at bet iffe er Xiifælbet j tiji bet oilbe seere

mig et SBeoiiS paa, at 3)e t)at?be opgioet be flaner, 3)e tyar

betroet mig, og bet funbe iffe $lubet tnb glsbe mig, efter fycab

jeg t;ørte igaarafteé! ..

"

„«£cab er bet fer flaner, 2)e taler om?" — fc-arebe ®re=

oen, iDet »-Biobet uo;lfaarlia,t foer t)am til £ooebet.

„£erregub! om Bereå ... £ar 2)e iffe betroet mig, at

£>e sar libenjfabelig foieljfet i Xbabbeoø 6øj:er i forrente, i

ben fmuffe ^Irninra dtooero, en 2)amr af g-inantåminijteten

unber Jtong ©ioaduno? ..."

„3uoel! ..." — fagbe ®reoen.

„®obt, min Q3en," — oebbfeo 23atberini — „faa t)aaber

jeg for 5)ereS 6f^ib, at ben Jtjæiligt)eb er forbi; tbi £>e l)ai

en SWetbeiler! ..."

„en af familien; — ban


224

(lal 6oe i 93itfa'en og laber til at oære fctibeleS inbtaget i ten

fmuffe ^minta."

,£oab faa MPercl ..." — fpurgte SKonteleore i en Sone,

Itgefom ban opforbrebe 99øbbilen til at gire barn SRaat>ffl^t»et.

„>£caD fja citere! ..." — foavebe ^ai&arini næjten for*

(træffet om SØionteleoneé £eftigneb — „faa if fe mere, bet et

alt. t)cab man r)ar fortalt mig ... og oprigtigt talt, felo om

jeg tnbfte mere, flulte jeg o el regte mig forat fouatte tiet, ef*

terat ^aoe feet 25erefl iDnenbe Cine og foibretcte *Zlnjlgt ...

fotrejten intetefifeiebe fyele £iftorien nag if fe føuberlia.t! . .

SRan bar nol at btjt.fte meD fine egne ^jceiItAt;eDSt)iftorier i

benne letben, ubenat beffjeefage flg meb 5liibre8! ... @ee

Blot! ... jufi font jeg taler berom, faaer jeg JØie paa ®reo*

inbe ClHeio ruftnebe, ter er faubig at oiitfe fin bouquet

iftpffer forat falbe mig til fin Soge ... Sen. foitaber 2>em af

SfteDpnf for ben (muffe ©recinteå 93ouquet! ..."

5>ermeb jfonbte t)an flg ubaf Støonteleonefl fitøge.

„3eg gjorbe oel i," — mumlebe t;an paa 93eien — „ ir f

at fott3t(e r>am titn natlige (SfanDale, boottil min unge Sæt-

ter bley £Ubne i $ifla SSooero. £an t/atbe teftemt mtyiøet

mig paa .

£)agen efter ben frygtelige Slat, t)oor Qdninta ifftmi fyaobe

oegicet flg til £>eir te SWauIearé dammer, ftote to £ arner i

om Dmfaonelfe

i 33ifta 3fto:ero3 (Seljfabécceielfe.

„3a, mit ©am," — fagbe ten (£nc af bem — „tin

€*sn girer mig koglen til alt fcoaD ber er foregaaet, jeg fat-

ter t)ele ben lorgeliqe SBegioen&eb! ... iWen btn 3(£te fan iffe

Itife berunber! ... 2)u er lig; teen og uftylbtg!"

e


225

„3a, for 2>em, elffebe SWober! ..." — f»arebe Qlminta

græbenbe — „men iffe for SBerfcen, for QSerben, ter f!al »are

faa onb 03 flettcenfenbe! age

nu eic begtynbie, Iigefom jeg flben tgaat er fyjemfalben til

Utyffen!"

2)en »nbtge $ige jfjufce flt £o»eb »eb SrøobetenS ©rtyft

Iigefom forai unbbrage fyenbe Stynet af fire Saarer og føge en

tilflugt ber mob ben ©fjabne, fom ttuebe ^enbe.

dn Xjener traabte hib og fagbe:

„£etr SWarquii! te Støauleat fpøtger, om t)an maa §ase

ben 2


226

„5a, ja!" — fagbe ©tgnora Øbreto fmilenbe — „en

Sftoberé £)me fee faamange Xtng! . . ."

Stal tørenD 9lminta fun.be fr-pige fjenbe om 93ettybningen

af be fibfte Drb, traabte 5J?aiqui3 be Støaulear inb.

$an rar Meg og i ftauf £etc?ge!fe.

„frrue," — fagbe t)an til em!"

„£rab er bet for en fteil, S)c mener, min £erre?" —

fpurgte Sftintftercnfen.

„£en rcmle af afte, 6ignova, efter ben Sttcbtagelfe, 2)e

bar Iabt mig blire tilDeef, efter al $)ereå ©ob^eb mob mig!...

nemlig iffe at bare rettet aabent)jertig mob 2)em; tt)i jeg

nnblob at ftge 5)cm igaar t)rab jeg ril fjare ben 5(Sce at ftge

3)em ibag . . . jtjanbr bet fan er meb £enfpn til $>em, jeg f?ar

Seraret min £emuullgbeb. Sften tgaar rar ber enbnn Sntet,

fom funbe Seocege 3>em til at tilftaae mig ben ©unjl, jeg ril

anmobe £em om, igaar funbe $>e gire mig Slfjlag, mebené

Ubftgterne iDag ere bebre for mig . . .

fét Xilfælbe, fom, efter r)rab jeg frl;gter, fim t)ar oaret

gunfftgt for mig!" — ttlføiebe fcan meb et ftijgtfomt QMif paa

Qlminta — „Q3egirent)eben inat fetejfaoer mig en «£anblemaabe,

ber, felo om ben iffe i og for fig rar en fattig $ligt, rit

fcette dronen paa mit fffønnefte ereS 2)attetS £aanb!..."

„£err Sftarquié," — frarebe


ni

om Srftatning! og jeg toti berfor Berolige 2)ereS ©amtiittlgt)eb

oeb at erf lære , at 3ntet i mine Øine forpligter 2)em

til t»cn 93eflntning, £e bat taget, tfait> ten ffuIDe inbcufe ffa*

beligt paa $>ercé Sremtib eller jtriDe mob b'amilteplaner!"

(©tgnora Øtocero§ iUfte Crb fif StfarcjutS be 2J?aulear til

at fare {ammen, og en UioligfyeDéjTr; lagbe flg oser t)ané $anbe;

ben æble og froge SftoDer baobe ubenat oife btt ar.fhaet en

ømftubtlig (Streng t)o8 ben un^e (Sijfec!

£enreoet af fit Sjette, fortryllet af $luunta3 ©(jfcsrbig*

t)eb, l) a t> t e £enti i ftn ^tbenffubeugbeb frounet inb paa ben

blomfterfiæbte 2>ei, i t)oié dnbepunft t;an ffimtefre e han forglemt, at en ftreng

bommer, at en b^DenDe ^erffer ouer fyanS ftremttP, at en fta=

ber mtb foræibebe 9lnjfuel|er, meb fker;ge artftofrattjTe ®cunb^

fcetninger, — en fraber, Der toenfre og talte i >2laret 1«16,

fom man tænfie og talte i klaret 176tt — cilDe ttOligere eller

fenere reife flg forat forbemme tllet frifjenbe t)am, forat gaae

inb paa eller foibpDe, forat fnptte eller føuberrtse bet, fom

ubgjorbe SWaulearø


fun baterer jtg fra t)enbeå ftaberé $tber og SalenterL. 3eg

til enboibere lægge 2)em $m «£jetie, at »or ftotmue er ringe...

Jeg jlger iffe bette for 2>eteå 23eDfommenbe, em $aa ®mnb af bet $il&ub, 2)e t)ar gjoit mig; tt;i i

2Nange3 JDtne, £eir Sftarquié, i beteé, {om tnat tate 2>iDner

til min (ftctrsærelfe i S)ete$ dammer, til 2)e iffe mere faae

ben ujtelbige iUge til £njhu, fom 2>e tilDe t)ace faaet igaar."

„3eg til faae en fé.ngel til v£ufhu!..." — utbvøb 2J?au-

Iear, fom glemte 2tø i telte JCieblif og faftebe jlg for Qlniin-

tas" 3'pDber — „en Cfngel i £tb og Øteent)eb!.. . og foler

£ere6 Sjæl enbnu iffe ben ÆjærltgtyeD for mig, fem 2)e tnb*

gtDer mig, faa er jeg bog oterttbet om, at bet engang i Xu

ben til IpffeS min £Smfceb, min Dm|u at gføre mig elffet

af 2>em."

„53tlan!" — fagbe t)un til £enri — „tilftaae mig en

©unfl... XtUab mig at aftente ben 5£ib ... em!... SØiin ^aar.b, mit 2Raon ere 5)eu3 (5'ienbom!..."

%)lan fem og inættie $en be Paulfar, at en (Souteer fra

SReapel bi agte fyam Otguge £epe{dkr.


229

2??arquien tog $Ifj?eeb ftfl damerne og gif.

„Støit Sam, - — faq.be 6iqnora iHosero tit fin batter i

en fjoerlig Sone — „fyoab ubfT«oe3 Der forat elj?e5 aff)ig?*

„3eq teet) tf fe ... " — faate Kttiinta — „jeg er fotmo*

ber.Itgt iffe rigtig flog... men feg er 6ange!..."

Sftautear traf ten frarjfe ©efamjta6écouteer t flt 93ærelfe.

„(St 95reo fra $ranfrig... fom r)afhr.'. . til SereS £øU

Celfcaarenfccb!" — fagbe Goureren.

!£)ermeb rafte fcan 2#arquien CBreoff i6et.

2)enne fafiebe JØinene yaa ttnfeetjftfffen og (tøjte.

^Bieoet car fra $rinb8 be Støaulea^.

ftra §ar»8 o'aber, fvm t^berft fjalbent jfre& tif r)am!

£oab fnnbe t)an Ijaoe at laqqe r)am paa fjerte?..

(sønnen, fom følte flg jftybig i at tøatøe raabct oser fin

•$aant) uben ©amttyffe af ben, ban car afbængig af, jfjcelsebe

i?et> (Stinet af araberens uaaftnebe $re£.

SrøarquiS be SRauIeai sar, fom fagt, af en ftiag (£§araf=

teer, og ligefom alle SEennejf« af ben Statur ængfteligere for

en Ultyffe etter 5'ave, førenb tm inbrraf, enb naar t)m strfelig

oar tilftebe!

(Snbelig freftuttebe t)an f!g til at erfare, tjsab man for*

langte af ham, og brøb nub tpften.be £aanb $rinbS be 2ftau=

learø 29reo.

£an læfte ftølaenbe:

„$ar{g, ben lObe Qlpril 1816.

„97Hn @øn!

„3eq bøver ofte fra 2) em, iffe gjennem 5) em felo ; men

gfennem 95en.;er, fom jeg tyat 6ebt om at gtoe mig Unbet*

retning.

„3eg oeeb, t)ootlebe3 2)e tecet i Neapel, og (Jammet mig

w ocer S5em.

„(Sn 93 or ger* eller 93anquietføn ttilbe opføre flg mere liig

„en Qlbeiémanb, enb 3)e gjør! ...

„SKan taler iffe mere om Dem ber i £anbet, enb man

„tjilbc tale om en (Impel ©ttfoetfatl.

B 5ég barbe t)aa6tt, at StøarquiS be 2J?auleat bebte oitbe

„tyaoe foiftaaet at bce?be fit Sftaon i fremmeb £anb! ...


230

,3*0 cor omtrent vaa $ere8 Gliber, ba jeg biet) fenbt

„font fitffojujfoBSJecTetftli til 9Ra$rtø.

„Xre Waaneber efrer 6Uo jeg falbt tilbage!

„Xo Q?oitfereIfer, fire £utttet 03 fcalctrebflntSttpoetuflnb

„5>aler tabte i 6pU fotanletigebe min XilbagefalCelfe!

„3eg orforbret 2>em jujx iffe til ar bære £em ab $aa

Jamme Srøaabe, SBorfcetre becare mig! ... men jeg baabete at

„faae et etter anbet ftuentaftert, en etter anbeu bftig llng=

„bomébaarligbeb at tilgiee 3>em! ...

,3cfl silbe fyrøe betragtet bet fem et $ant ^aa £>ere8

,. b'omufr i ^remitten.

„SCTcen cor Xtb* Ungtom er fornuftig og leer if fe ; —

„bebrøreiige Xiber, man lerer i!...

„kongen bar talt meb mig om 2>em »eb fin petit lever

„igaar.

„Neapel.

,,^anS 2ftajeftcet fpurgte mig, om 5Dc morebe $>em i

„3-9 f?arebe, at 2)e morebe $>em altfor meget!

„2) et er not"! fa-abe £an3 Srøajeftat til mig ; og ftamilienå

„5dre bles faalebeé rebbet.

„27?en fiDen 5)e nu engang er føbt bs)tig , faa bar jeg

„feet mig om efrer en l'etligteD for 2>em til at bringe 2)5? =

„ben i 2lnoenbelfe.

„3eg $ar bragt et ©iftermaal ifianb for £em, et @ifter=

„maal efter mit v£oeeb.

„em

„mange fj«tlta.e £il|ener og glaber ftg ceb Xanfen om at be*

„førge 3)erei ttbføt.

„$rinb3 be Srøaulear.


@. ®fr.

231

M £e bar enfcrnt tre Støaarcbci fil at jlaae 2>cm I*S i og

„Oieften af £ere8 2i» til at oatre fat.

„3eg bar aabnet 2>em en (Srebit paa t/unbrebetnftnb 2i?rc8

„t)o$ 3Batiquiet Antonio £am6erti."

åreret falbt ubaf SWaulratfl janter, 03 ban fanf o?er=

vældet 09 tilintetgjort om paa en 6tel.

2>et oat et Xoibenjlag, ber plubfeligt paffe t)am af banS

f^te Shomme ...

£er giccé unceafcUgi riéfe £te&iiffe i Æjcnltgbeben, t;cor

feto ben fornufttgfte SRant) enten faaer en Xaage for Ctnene

etter blioer alteleS Minb!

SWavquun bai'te omtrent en SRaattcfcdftb befunbet ftg i

i benne blanbeDe Xiljtanb, foæoenbe meftem 8'ornuft 09

2)aatffab!

2>a ban fim le*ebe fer en enefie Xanfe, oare afte anbre

Sanfer foifounbne af bane


232

2J?ett Sftarquien tjat iffe Pié paa 5Imirttaé Æfæiligbeb;

ban Pibjie tcertitnob, at benbeS unge £j?rte enbnu iffe tilberre

tam, og at aacen6ate benDe ben sptnbring, bet fpnteé at ftiHc

flq treten fot beteé 8tøt6tn&flfe, tii^e terre et qtoe ^røfen

*Ro?ero en alifer gob og g^Ibig ®-unb tit for epigt at fnufe

tang ftremtibébaar.

betragtet fra et anbet €fynØputtft »at SftarquienS ©til*

lin g enbnu mere rtirijf.

^rtnbfenfl ftortørnelfe Peb at erfare et ©iftermaal mob

t)ané JØnjter og trctå banS ftorbub funbe have fergeltge ftøl*

ger meD £enfpn til Ægteparrets formue cg fremtibige @fj«6ne,

ubenat regne be g)bmpgel[er og Ærcenfelfer, f or botife 2)?arquten

ubfatte fin unge £uffru reb at inbføre benbe i ftn familie og

gire benbe flt Sftaon uben ftabeteng @amtpffe . . .

£re 35age benranbt for 2#auleat i benne grufomme Øraab-

oilb^eb, ibet kav baabe bibpnjlebe og frpgtebe bet JØiebltf, fyoot

Slminta mlbe befoare r)anS ©riff«.


233

ben tjcerbige Wlaavt, t)oorpaa t)an ^?at?be tilbageinift ben «rei=

fcerbige 5ln flage, og bet ^eltemob og ben Qlbel, r)oormeb t)an

fyaobe baaret atCe Doaler, — alt bette fulgtes af be to $)ainer

meb leoenbe SntereSfe.

SKen 2ftaulear, fom Icefte meget imob fin ^ittie og tun

paa Stgnora Sftooeroé inbjUmbtge Qlnmobning, Ieeb grufomt

oeb faalebeé at pære et @lag3 Xolt for be Soutalet, man

øbflebe p«a tama frembragte en SBexjægelfe

§0$ t)enbe, fom t)un if Fe funbe forffare ftg.

2)et forefom benbe, fom ben ©reo Stfonteleone, fyriø be>

fpnberlige £iftorie t)un t)ørte, par en ganfle anben ^erfon enb

ben, t)un t)aobe fjenbt.

2>en ftolte 6j«I, ben opt)otebe (S&arafteer , fom uMU

lebe flg nnber $roce$fen3 ©ang, ftf t;enbe til at betragte «£err be

SWonteleone fra et ganjte ntyt r man nu tøfle

for t)enbe.

SKeb linene famebe paa hegningen, fom £aanben furt

fortfatte meb fttgenbe Qlbfprebelfe, føgte Qlminta uoilfaarligt at

gienfalbe flg ©reoenS %xaf, ber næften pare forftmnbne af t)ert=

beS (Srinbring, men nu libt efter libt buffebe op i ben Peb

fyenbeS ^ittteS Æraft.

3falb Srøoberen ^attbe talt til t)enbe i beite Øieblif, ifalb

^enbeS >-8lif t)aobe såret nøbfaget til at forlabe albumet, paa

t;oilfet bet par fæffrt, oilbe man r)at»e feet bet fulbt af ftor*

Pirring og Uro ouer faalebeé at blioe loSreoet fra et 5lanbS=

arbeibe, fyttiS JØiemeeb bragte ^enbe til at røbme!...

L*pben af en 33ogn, fom fjørte iub i ©aarben til ^ifta'en,.

bragte $lminta til at fare op og


234

„£et er §am!..." — u.b6rj?b §un — „bet er ubentnpl

$am, ber penber tilbage til 08!... £)et er min €>øn, min

Sfyabbeo! . . .

2tfit SBavn," — fagbe t)un til datteren — „lab oø ile

^am imøbe! Pi maae tåre be Sørjh, fom ^ilfe paa f)am, fom

omfavne ^am!"

ftulgte af Sftaulear, ilebe be to Warner gjennem ftortøatten

og ftobe vaa 33itta'enS 3)beittappe, i bet JØteMtf 93ognen fjolbt

foran ben.

Xrinet 6Ieo (Iraet neb, en Sftanb fprang nb og fciljfr crt&ø*

bigt paa (Signora Sftocero og ^enbeé batter . .

Sftanben pa ©rep SKonteleone.

Sire og t$>penbe Sapitel.

Xo SDlebbeiiete.

6iben bet JEHe&lif, IjPor ©ret) 93arberint i Sogen i @an=»

darlot^eatret unberrettebe 2)tonteleone om 9ftatqui3 be 2ftau=

learø Æjærlig^eb til 9Iminta, t)asbe ftølgenbe tilbraget flg:

2ftonteleone r)apbe følt ©finfpgenø furier paagne i §anØ

fjerte peb benne $la6enbaring.

%a\\Un om, at 5lminta fttnbe elffe en $lnben, Par enbnu

xtH opfiaaet i t^anS


235

bulgt fot ^ax&, t)oab bet git for ftg i (Sotrente, ba t)an faa

hjerteligt bab t)am om t)an» (Søftetå £aanb!

Xbabbeo inaatte betfur tære uoibenbe om bet £ele; men

X^abbeo oilPe trofaft ftaae t)am hi, S&abbeo cilDe cærne om

tyané Spffe.

Opfplbt af atle biéfe forjfjettige Xantet, t)aobe ©reoen

forlabt ftn £oge. £an glemte Sorejittftngen, ji ne fenner, fine

S'crbunbéfæftet ; kan §a?bz fun eet SDlaal, een giften, nemlig

at faae £fyabbeo itate, ubfpcrge Ipam og erfare, §9 em ben 2Jceb=

betlet oar, fom efter (Sigenbe truebe meb at berøce t)am QImin=

ta3 Æiærligt)eb! . .

.

©reoen begao jlg til ben 5)eel af ©alen, fcoot Ijan tøaobe

feet Xtyabbeo; men ibetfamme begtynbte anhen %tt, og 3fton«

teleoneS 93effræbel[et forat naae gentil fennen »afte faamegen

Uoittie, faamange 93efo«tinger, at t)an faae flg nøbfaget til at

afoente en beletligere £ib.

©tifelba fang nemlig Qlubanten af ftn (Saoatine; t^en bei=

lige, flangfulbe (Stemme fyæcebe fig i ben uftøre (Sal og falbt

fom en jRegn af perlet og diamanter nebooer be begeifltebe

Xilfyarete.


236

£bi Støonteleone t)a'obe fortabt fin Soge, — ben Soge,

t;ttor ©rijelDaé ©Uffe t)aobe benret Segttftrifig i fotfte Slft!

Jg>aa6et t)asbe enbnu oprett)olbt €>anaetinben unber (£ara=

tinen, font begpnbte i anben 5lfbeling af 33cetfet; tmn inbbilbte

fig, at ben féljfebe bøtte


237

Støn ene £ime af batten gif eftet ben anben, ubenat bet

unge Srøennejfe Pifte flg.

£enoeb Sloffen tre om Sporgenen Bleo enbeligt en fttem*

meb f^rt inb til Sftonteleone og osetrafte t)am to SBrePe.

3)et ene af bem »at abreSferet til ©repen, fom ffpnbte flg

at aa&ne bet.

2)et løb faatebeS:

„Xilgio mig, fjærefte 93en, at jeg fortabet 2)tg faalebeé,

„tilgtp mig ben Uroligljeb, feg t)ar forpolbt 5)ig ... jeg t)ar

„erfaret, at t)un reifer fra Neapel enbnu inat, og jeg »il, jeg

„fan iffe forlabe l)enbe ubenat bøe!..,

„3eg iler til $oftbufet, tager en ^eft ber og følger l)en-

„beé 25ogn, inbtil jeg peeb, t)»ort)en t)un BegiPer flg.

„£oab jeg faa jfal gri&e til, Peeb jeg iffe!.., men ibet*

„mtnbfte pil fc)enbeé XtlflugtSjteb Pære mig Befjenbt, og t)un tffe

„ganjfe pare tabt for mig.

„Stnorgen, — fagbe t)un til mig, ba t)un forlob o3 —

„imorgen bil 5)e atterebe elfte mta, minbre t)øit.

„£un t)ar taget feit eller jfuffet mig, min 3Sen; tfy tbag

„elffer jeg t)enbe tuftnb ©ange t)øiere, enb jeg eljfebe l)enbe

„igaar!. ..

„Srøit fjerte er altfor opfplbt af Opaler til iffe at bele

„blne SHbelfer, og jeg fatter bin Utaalmobtgt)eb efter at fomme

„til (Souente.

„dt 95teo tit min elffebe 3Kobet et t)o$lagt; oPer6ring

„t)enbe ber perfonligt.

„3eg feeber t)enbe mobtage 3)tg fom min fjærefie QSen,

„fom en Prober af mig, oa. 6et)olbe 5Dig til min £il6agefomft.

„age (lal jeg Bebe t)enbe om »or QlmintaS $aanb til

„2)ig!..."

„dt ben, fom bar lederet 3) em biSfc 95rePe, reift?" —

fpurgte 5J?onteleone Doer6rina.eten.

„3a, for ooer en $ime flben, meb hoften, paa en af pore

Bebfte £ejte!..." — foatebe SWennejlet.

SWonteleone gao t)am et ©ulbftpffe og lob t)am gaae.


:

238

man fan iffe fammenligne ben jorbiile Æiartigbeb meb ben

fcimmelvfe Æjorrligfctb . . . £et et en Umitligfyeb at fammenligne

be jRnføge Coaler, jeg føler, be JØgltbib, fom 93aiberinié for*

Mommebe Dtb tilfaiebe mit Sjette, meb 9cogetfomf?eljt i

letben."

2>et patebe en (5cigfceb fot Sftonteleone, inben bet 61e5

$ag.

(Jnbeltgt fom ben.

®ieoen falbte vaa ©iacomo og gjorbe et ffitltgt toilette,

frcorttt ben gamle alener bibrog meb ligefaa megen Sotigfyeb,

fom §an fcaobe oitfi SQølen og 2ftobbpbeltgc)eb forat ppnte fin

£ette til Xorre--beI-@tecoubfIugten.

Sftonteleone gap Dtbre til at Iabe fpænbe for ffn fmuf*

fefte 33ogn.

%aa Ciebliffe efter orinbifebe ^eftene af Utaatmobig^eb

i ^ooebgaarben, og Æubffen rar fnap ijranb til at tæmme bete8

ftpttgkeb, ©repen Hlbe fotfabe @alen ; men ©iacomo r)aobe

ftitiet flg mibr i SDøren og fpættebe QSeien for fin £erre.

2)en gamle JjenetS enligt pat blegt og forfiltret; §an

gre6 ©repen i Qlrmen og fagbe batff og orantent, men meb

tilbagetrængt tfalelfe

„^cab ffal ber nu gaae for flg? $oab er bet for en ni?

3)umpeb, 2)e ril til at 6egaae?. . . 2?ejtanbigt be gamle ftu=

fentafhtier! . . . 5)e tr uf otbeterlia. !'

,,


239

ret ©ereé ^iftolfaSfe neb i løggen . . . ?&a 5>eie6 3?tfaling,

(tøet Janf.,V

„@i! boab fommer bet ©tg seb!..." — ubfcrøb ©ceoen

utaalmobigt.

„3o, ttt fommer mig meget Peb," — foatebe ben gamle

Sftanb meD Saarer i jøinene — „at ©e iffe no? engang gaaer

t)en og ubfomer ©ereø £io mob @ub oeeb t)pem ©g i fcr-ilfen

fotttyft Qlnlebning! . . , ©et fommer mig meget Peb, utS)« 6[i«

Per ilioe . . . og at mine ftbjte ©age iffe f omme til att)engaae

i jlige (Bef Omringer og Doaler, font bem jeg nyligt fyar bsiet...

tfci jeg t)olber faa inberligt af ©em, £etr ©reoe," — fagbe

Dlbingen, ibet t)an faftebe fta, yaa j?næ foran fin ^erre —

„jeg t)o!ber af ©em, ligefom

3eg t)ar feet ©em fra ganffe

©e funbe pære min egen ©øn!...

lide, jeg t)ar Saatet ©em paa

mine 9lrute!... ftor ©ubS ©ftylb! forlab bet farlige 8to, jag

bem paa Søren, alle MSfe ^emmelig&ebéfnlbe ^erfoner, man

feer ftøoe omfring fcer . . . ifcer ben afjfpelige @ignor $ignana,

fom jeg meb jtørfte Sorrøielfe pitbe fee bingle i en ©alge!...

3>eg9nD atter paa bet beilige, luftige £ip , pi førte i gamle

©age!. . . CBt ruinerebe 06, bet er rigtignof Janbti men pi

confpirerebe iffe!... ©et sar meget morfommere og langtfra

faa farligt!. . ."

©repen gao ©tacomo ^aanben.

„®obe ©iacomo," — fagbe t;an — „jeg tager iffe ub

forat confpirere."

„•fccotfor tager ©e ba ub?"

„Sorat gifte mig..." — foarebe Sftonteleone fmilenbe.

„®ifte ©em?" — fagbe ©iacomo — „meb ©f^bepifioler

til 93rubefmi)ffet?

'

„@eer ©u," — foarebe ©reoen mørft — „jeg funbe

trerffe Sjenber paa min C8ei ... og nu fyar jeg meer enb mit

£io at fotfoare!... jeg fyar min Styffe at pærne om! . . ."

©ermeb niffebe SWonteleone f jærligt til ben gamle SRanb,

fteeg fyurtigt nebaf krappen og fprang op i Rognen, ber rul=

lebe affteb tit ©otrer-te og t)olbt foran ^itfaenå g)berirappe,

fom ri baoe fortalt i (©kitningen af foregaaenbe dapitel.

QSeb at faae £>ie vaa £err be Sftonteleone iftebetfor ben


240

fortientebe age botte fra oS!

£err ®reoe," — tilfoiebe @ignora Øtouero t)enoenbt tit

Sftonteleone — „min §øn omtaler 2)em meb faa inberligt

-93enjlab, at jeg iffe fan Qlnbet enb jfjamfe 3)em mit?"

„3eg er fommet 5) em i ftorfjøbet, aufear for ©reo SKonteleor.e.

2)e to herrer t)ilfte paa c)inanben meb ben ftørfte ^øfftg*

fceb; men uben t mie et enefte ®lif.

*£ab t)ar bet tilfattebé meb Æjarltgljeb, at bet feer ubenat

fee, fcører ubenat t)øre, at bet gjauter $afe, Iigefom Æjorrltgfyeb

gjeetter Æjætltgbeb! . . .

©reo 2)?onttieone nceimebe flg til 21minta.

XtttrobS for fyané et fjcerligfceb*joulmenbe fjerte t)a?be fun foage £iger

at ftitte meb ben længe ur.bcrtt»?fte Sibenflabéjhøm, fom nu jtob

i ^Begreb meb at ooerfcømute fine 33rebber.

.


241

Qfminta biets felt? forbinet og tøbmebe bcb at gjenfjenbe

ben Seoeegelff, fmn felo følte, i ©revenø berbenbe (stemme.

(Samtalen Meo alminbelig.

(Signora Øtooero talte meb ©teocn om t)an$ $roceø\ fom

£err be SWaulear, tilføiebe tum, nyligt t)aobe t)aot ben $rtig*

t)eb at letfe for bem.

©reoen buffebe for Sftarctuien, ligefem forat taffe t)am f or

t)anS Uleiligr)eb.

Støaulear oenbte jfjøbeSløft £ooebet Bort for iffe at ocere

nøbfaget til at befoare ©cesenS £ilfen.

©tesen lob, fom t/an iffe bemcerfebe bet

Qlminta følte, at en længere $au$t)eb fra t)enbe8


242

beb gjfclbte t)am, og tet far nu SKenteleone, font bleo møif

og førqmotig.

£ele 5)agen bengif for be to 9Web6etlere unber afoerlenbe

S't^gt og


243

£et ttar førfte ©ang, at ©reten ligefrem fccnttenbte Or*

bet til ^etni.

SRarqnien foer (ammen, ligefom @oibaten farer fammen

tteb førfie 6t#t) i ÆrigStrompeten

Sften tjané ©inbe&eoægelfe ttar tun af fort 93arig^eb; han

Buffebe feøfligt for ©retten og fttarebe:

„@n Vinteraften i Stalien, £err

."

©rette, fttarer til en af

ttore froraarøaftener i ^ranfrig! . .

„Sinber 2)e if fe, " — fagbe Sftonteleone — „at bette er

bi?6e Sftoligfteb,

ben egenlige @pabferettb t)ertiCLant)6 : Gaturene

97atten3 tteltalenbe $au*l)eb, fort fagt, 9llt inbBpber til ftor*

troligbeb, til at fuge 5reb og denfomljeb!"

„@r t^t en t)a!o féenfomljeb, £err ©retten flgtertil?" —

fpurgte Støaulear — „en féenfomfceb mellem tttenbe, for trempel?"

„Sftetop!" — fttarebe Sftonteleone — „bet er bet, jeg

mener."

„3eg beler ganjle £err ©rettenS Qlnjtuelfer" — fagbe

SWarauien — „og fhaer Berebt tit at bele £ere» @enfomi>eb."

„8aa fom, min £eire," — fagbe ©retten — „albrig §ar

nogen S^at forefommet mig jfjønnere, og bet ttil ttære mig

en ftrtyb at ntybe ben meb 2)em."

SWeb fjertet opftylbt af Olafert , men meb et


244

frem og ttyoenbe Sapttel.

&te Wiebbeileve.

®re$ Sftonteleone og SKatquiS be Srøaulear iraabte inb i

en fmuf, breb QXtCee, fom STOaancn opløfte meb fine Ctøv«

ffraaler.

.

„9/Hn £erre, u — fagbe @re$en til Sftaulear — „et bet

albtig bænbteS SDem at brømme meb aabne Cttne? . . . at t)en*

flette JDem oeb $t)antajlen3 og QSitttenS 2J?agt til en fjern

frremtib og, faa at flge, lafe £)ere5 ©fjæbne beri meb alle t;el=

bige og ufyelbige JDmr1«nbigt}eber, meb atte benS ®l«ber og

©orger? , ,

2)et er 9?oget, fom ofte beenbeå mig, tfcer i mine onbe

2>age, og jeg fyar i lang $ib iffe fjenbt anbre! i . .

3eg fan faalebeS fortælle S)e», at ba jeg for faa $)age

flben fab inbejlutter i et mørft ftanget)ul meb XXbflgt til en

ubillig 2) om og 99øbbel|"sarbet til DpløSning paa mit £io$

førgelige£>rama, fenbte min ©fptéengel — tbt jeg troer paa ©ftytS-

engle, £err Sftarquté — mig et jtraalenbe ©tyn, tolmnbrebe

frob bDbt unber SorbenS C?eiflabe! . . .

3eg troebe mig fyenflpttet i ©faggen af Sorter og Dran*

ger, jeg inbaanbebe en berufenbe og balfamijf Suft , og fceb

©tben af mig, £aanb i £aanb, fjerte mob fjerte, faae jeg en

btib og t/enri?enbe ung tyiat, bet jlulbe pære min Sebfagerinbe

og 23eileberint>e i bette elenbige £b, — fortfagt ©ftytSengten,

jeg npé omtalte for 2>em!

©orger, Ooaler, Sefpmringer, froengfel, 2)ommere og 3Bob=

ler, alt betre forfoanbt for mine £ine; jeg nob meb «£enrr?f*

felfe ben t)immeljfe 21abenbaring, og jeg fagbe mig felo, at bet

iffe eilbe oare formeget at offre jlt £io og 331ob forat gjøre

(lig Shøm til *£trf eligbeb ! . . .

2ttener $>e iffe ogfaa bet ©amme, £err 2#arqut$?"

„3o, faameget mere, £err ®rese," — foarebe Støaulear

„fom bet, 2>ere3 rige $bantafi t)ar jfabt 5>em, er af %\U

falbet eller min'gobe (Sngel — tr)i ogfaa jeg troer paa Sf^tS*

engle, min £erre — Bitten ftillct for mine JØine, for min


243

(©jal, 03 bet iffe i 2)rømme fom for ©em, men i 53itfelig*

r)eben! . .

.

3eg t)ar feet be ftyggefulbe SKijrtcr og Cranger, £>e om*

taler : jeg t)ar inbaanbet ten fcalfamijfe fiuft, 2)e faa fmuft be*

fftioer, jeg fyar funbet ben Doinbe, 3)e brømte om! ...

3eg t)ar funbet benbe, og bet en 2>ag, t)sor mit fjerte

iffe føgte t)enbe , af en e,

at bet iffe oilbe care formeget at offrc £io og SBlob for at

opnaae (lig fijjffe!"

„$ert Sftarquié," — fcatebe 2J?onteleone, ibet t)an pegebe

paa en mørfere Qltfee, t)oor fun enfelte e iffe, at oi før burbe

fortfatte oor (Samtale i ©faggen enb i tyfet! ... tt)i Orbene

trange iffe til tyl , og t)oab Ubti^ffct i oore 5lnflgter an*

gaaer faa fattet fanbfanligoiiS Sngen af oS $rii$ paa at

oibe 35ej!eeb bermeb."

„rømmebittebe og ®jen*

flanben for 2)ereS Sibenjfab , at jeg naftenbeelé maa troe , rn

fnale for famme Qllter, at oi tilbebe famme ©ubbom! ..

Støen er ttt Xilfalbet, min £erre, faa erflarer jeg 2)em

§eroeb, at jeg tnl gjøte 2)em mit 3)t*mme6illebe ftribigt, lige*

fom 2)e formcbenligt s?il gjøre mig £)ete8 93trfeligtjeb!... ettet

rettere, famle &i begge i een ^etfou , faa maa jeg flge 2)em

følgenbe:

6fjabnen t)at ført to 9)?anb af 27?ob og &5re paa famme

$el; begge jhabe til famme SPcaal, fun (5en fan naae bet, men

til ben dnbe maa ban trafce cm et £iig, og bet blioer enten

£>ere3 etter mit!"


246

„£etr ©rette," — fearebe Stfaulear — „ei t)aee forflaaet

l^inanben! . . . et titbebe berjge een og jamme ©uDbom; men

l?oab JDc if fe ceeb, bet er, at et xth fyaee famme {Ret til at

Bpbe fyenbe oor £!?lbeJT, og at jeg t)ar Øtettigkeber, fom $>e

itfe $«!"

©reecn gtyfie.

(5t Drb funbe ttltntetqjøre afte t)ané 5ort)aaSninger.

£an r.olebe i nogle Eie&Uffe og fpurgte berpaa i en fce«

oæget £one:

„(Siffer fcun £em?"

2ftarquien oeb&Iee ubenat fcefoare bet birecte (SpørgSmaal:

„fttøfen Qlminta dtouero — t^i bette *ftaon fkaer altfor

b!?6t inbptentet i eore fjerter til at beljøee at fomme oeet

eore £


24?

paa Sto og 2)øb, iffe fanbt! 3eg gaaer inb berpaa, men læg

»el SSftærfe til, at 5)utUtn i etbrert Xilfdbe w


24a

„9W, £etr StøarquiS," — foarebe 2J?onfeleone — Jeg

maa élioe Éjert SSittaen til £t)abbeo Otooeroø £jemfemft; jeg

fan betfor iffe tage Sort ligefom 5£>e ubesat oceffe 2)?tétanfc,

og om to 2)age vil partiet ftaae ulige, tyt min £)ptigttgt)eb

Bt?ber mig eifictte 2)em, at Xfyabbeo Øtooero t;ar looetmigfln

@øjteré £aanb , og at t)an8 Snbftipbelfe $aa t)enbe og Srøobe*

ren fanbffynfigutiå oil fhmme oegge til ©unfl for mig.

ftorettceffer £e imiblertib at labe bet fomme an $aa et

$orføg," — tilføiebe t)an — „faa er jeg iffe ben, fom oil

mobfætre tfg."

„Slibrig! . .

." — ub&røb 2)?aulear, fom r)uffebe paa £t)ab*

beoé Sftebbelelfer angaaenbe ©iftetmaalSplanetne mellem 5lminta

og ©reoen — „albrig!... felo for alterets S'ob oil jeg gjøre

2)em min Jtjcerligt)eb ftribig!"

„Sab o3 betfor unbgaae ent)oer §fanbale, min£erre, w —

foarebe Sftonteleone — „ben ftalbneé £øb oil let funne for-

flateé fom S'ølge af en Uforftgtigt)eb eller en anben natutlig

51atfag, og oi fot^inbte faalebeé enfyoer Xanfe om, at ben (Sne

£t>ffe i)ar foftet ben ^nbené" £io, fta at opftaae t;oS ben, fom

Oi begge tilfcebe!"

r £8elan, min £erre," — fagbe Srøaulear — „jeg gaaer

inb paa Qllt; imorgen altfaa?"

„3morgen!" — foarebe ©reoen.

2)etmeb oenbte be to Metrer til&age til 93iffa'en, tilførtelabenbe

ligefaa rolige, fom be fom fra en oenjfaoelig 6pab-

feretour.

S)a be atter ttaabte inb i (©alen, fab Qlminta meb noget

^aanbatSeibe oeb (Siben af fin Sftobet; men ben unge $ige8

JØine oate uaflabeligt faftebe paa £øren, og t)un f^nteé meb

SSngfteligfyeb at oente paa be to


249

tyan fatte flg $aa £ug ligefom i gatnle $>agc, men ubenat

tnrbe fee paa l)enbe; tljt flben ben natlige ©fanbale, t)an t)aube

foranlebiget, »at t)an falbet i Unoabe boS (In ^etjferinbe, (om

iffe mere talte tit t)am.

®re»en, (om fjenbte %onh fra flt førfie Dpr)clb i @or=

rente, funbe tffe tilbagecolbe en ®e6ccibe af Øtøbfel »eb at

bemæiie be frygtelige JØbelæggelfet, fom Operationen r;a»be

anrettet paa t)tt atferebe iforoeim forfrøblebe SSæfen; men ifie*

betfor at bltoe opbragt berooet, ftpnteS %ox\iv glab »eb at gfen*

fee £err be 2tfonteteone og »ttrebe bette »eb nogle »enfTabe*

lige Segn.

©aetano, fom »at fratærenbe fra ©alen, ttaabte ibetfamme

inb og fang paa 2lnmobning af ©ignora Øio»eto nogle nea-

politanjfe $)uettet meb 5lmtnta.

Wien bet nnge SPJennejfe lob fil at »ære i r)eftig £8e»gs

flelfc; t)an3 (Stemme r»flebe, og t)an maatte gjøre 33olb paa

jlg felo forat ftmge flt $arti nb.

Giftenen »at forbi, og (Sniger bega» ftg til flt ^ætetfe.

2ftotgenbagen tjengif unbet $oang og ftorlegent)eb for alle

93eboerne af SSittaen i©otrente; en Xungflnbtgt;ebéatmofpr)au:e

l)»ilebe ooet bent, ligefom be mørfe ©f^et, ber f»neå at neb*

fcenfe flg o»et Sorben og tr/nge paa ben meb UoeiretS 9tøt-

melfe.

®ie» SWonteleone »at ben (£nefh, fom bet)oIbt fin ©el»=

bet)erjlelfe; t;an beflrcebtc flg af tyDerfie (Sone forat forjage ben

alminbelige ©løofyeb, fom Sftauleat beelte.

(Sn tønlig éorjljel fanbt ©teb mellem biSfe to Sftænb,

bet Begge »are libenjfabeligt foreljlebe i famme &oinbe, og

t)soraf ben (Sne om nogle faa $imet jfulbe ta6e t)enbe

fot e»igt.

©reoenS JØine »ege tffe fra t)enbe; t)an f»nteS at famle

et ftorraab af £»ffe til (£otgr)eben, ber maaffee fiob i QSegreb

meb at aa6ne flg fot t)am; «£enri berimob fob mørf og tan*

fefulb og oooebe fnap at betragte 2itninta, fanb[»nItgoiiS af

ftr»gt forat forøge flt ©a»n og fin ©merte eftet fee flt Støob

forminbjlet i ftarenS ©tunb.

^enimob liften følte rømmta et plubfeligt Slbebefinbenbe

og bega» flg op paa flt 33ærelfe.

Spionen af ben fornemme 2>erben. 17


250

Signera Øieceto, fem Dat Mnt til biéfe 6$mpiomev t)oé

f!n 2)atur, fatte flg til épitftftnbtt meb ©rer 3?rignoIt og to

anbre jetter.

2ftonteleone og SEatquten gaoe ^inanben et hemmeligt

£8tnf og fotlobe (Salen.

Sjatten rat minbre fmu? oq flat enb ten føregaaenbe.

SÆaanen tiljlrøebefl imetfemftitnter, 95 mb en fufte i be t)aie

Sraer i gatten, og t)ele ben oprørte Statur f^nted at fhae t

ftor&inbelfe meb be Sølelfer, ber opfplbte be to ftjenberS

fjerter.

2)en mørfe, ttiur.be £imtnel batmtbe en padfenCe 3ftamme

til bet foteftaaenbe frygtelige Cpttin.

Jtlolfen flog ni paa Æitfetaarnet i forrente, ba to Sficenb

tnpbteS paa ©frcenten, ri tibligete t)are oejlreoet.

2>en (5r,e af bem rar iubfeøet i en Jtappe og 6at en

Jtaéfe unbet 51rmen.

3)e frege tubtii @ttanbcteDten, t)oot ftamitien tftoreteS

©onbol laa.

93em»lbte icaab, ber efter renetianff SKønjfre rar temmc*

lig lang, t)arbe i SIgtetjiarnen en lifte, tcetttttntfet J?at)9t.

5Det oar JDametneS XifflugtSfieb, r.aat man Meo coetfal*

bet af Uoeir paa Spftfeilabfen.

2)e to 27fonb føgte meb foteuebe Ærcftet at gjøre ®on*

bolen flot.

(snbetigt ItyftebeS bet, og be toge $Iab3 i ben.

£etpaa gre6 ben Ærafiigfle af bem ben ene $lare og

flette fra £anb.

5 famme jøieolif Ijøite man en jtingrenbe Satter fra bet

nærliggenbe Stxat.

SDe to SØtønb Betragtebe t)inanben meb Crerrajlelfe og tf fe

uben en rié ^frat") tt)i bet forefomb m, ligefom bet rar 2) jce*

pclen, ber glætebe flg ocer ben onbe ^anbling, be flobe i Q3e*

gu& mtb at btyaat.

£et rar rirfeltg en ftjæoel, en jorbijt' £cemon, fom fyarbe

roeret et jfjult SSiDne til alle beteé ftot&etebelfet og ^plebe af

©læbe reb at faae £>ie \>aa ^iftoifaøfen og gjettte tyoab ber

pilbe raafølge.

2)jæreien rat ®cotpione! . ,

.


251

(gcon-jon?, ®retJ Sfcønfelcone e-g SRwauiS te STOauIcarS

ca:.jtu6rc øg hemmeligt aÉefrDeilrt!

SWibbelftacetG r/immelblaa 23anbe t)aobe pda benne 9ht

antaget £imlenø foileavaa §atoe.

33inben oprørte be fat)»anlig\?iifl faa rolige 93 o set . . .

SMgefom en uføre Æitfegaarb, §ot8 ©race a a ti e fia forår mob*

tage bereé folbe ©jæfier , beelte bølgerne ftq unber 93aaben3

Stjal og fremfcøb reb r;mt Varetag en nip ©rao til bfn, fom

£aben cilbe ubpege!

Omtrent tre^uubrete ftasne fra Æfyjfeti frolbt be to 2ftob*

jianbere op at roe, loftebe famtibigt barerne opaf $3anbet og

lagbe bem i ©or.bolen.

UDenat fige et Drb, ubenat rjerle et 93lif, toge be to

^ijbler ubaf jtaøféti og fpænbte bem efrerat l?aoe unberføgt

g-ængfrubtet.

(l 9Kirt £erre," — fagbe SKonteleone til SrøarquiS be

Sftaulcar — Jeg taffet éem for tin 2fåce, fom $e t)at 6e*

oiifi mig oeb at mobtage mine 33aa6en."

„®reo be 2J?onteleone3 93aa6eit" — foarebe Støarquten

meb en £ilfen — „fcøre iffe til bem, fom man afjlaaer! ...

2)et er en ærlig $aant>. fem brjbet bem!

„£et er en cerlig £aanb, fom mobtager bem!"

£iéfe Orb oare be enefxe, ber bleoe uboerlebe.

2)e beelte Slffianben og fUtfebe flg §oer i fin (Snbe af

33aaben.

©reoen faftebe fin ftet . ; .

2)erpaa l;æoebe be $ifieleme i £oibe meb t)inanbené


252

iuubnene fatbt utaf £«iil?«rie paa te to Sft'cbbetlete,

fom ocerraffebe og forfcetbet>e fiirrebe paa bet ubegribelige €tyn!

3ffe et ©fitg unbflap bereé 2æber; be ftobe blege og

ubfoægeltge og troefce at fee ftrebenS (Sngel r et [leget fra himlen

for at fulfe bem fra ©rasen.

QlmintaS ©temme, fom fob bcetienbe og .ængfieligt mellem

93øla,errte8 33rufen, ubreo bem føiji af ben ér-ænting, fysou be

oefanbt flg!

„SDttne herrer/' — fagbe c)un til bem — „jeg funbe

tibtigcre tøace forebygget benne frygtelige JDuel, fom faaer mig

til at gtyfe »eb ben Slotte Sanfe! . . . men fyaobe jeg iffe

grebet 2)em i ©jerningen, faa tilbe 2)e maajfee baxit nægtet

2)ereS ftorfæt og et $ar $)age fenere bvagt bet i Ubførelfe!

Q3eb spjælp af min 33arnbom3oen ©aetano, fom igaar=

afteå gjorte 2)ereS ufalige $lan, fyar jeg feet mig ipanb tit

at forfyinbie Ubføretfen, og jeg taffet ©uD berfor! . . .

3eg rnlbe fyaoe , at min SRætbarelfe t)et flutbe ocere al=

eorSfulb og frøitibelig, forat benne Jpantling albtig ffal blioe

fornyet, forat 2)e Qlnflgt tit 9lnflgt meb 2)øben, bet truebe

2)em, og ®ub, fom t;ører mig og foæoer ooer o3, jfutbe er-

fare min 33tflutning og uforanberlige 23iKie! . . .

3)et oilbe oære mig en Umuligljeb at bære et £io , fom

fyaobe fofiet et anbet Sftenneffeg fiio, og berfor bønfalber jeg

$)em, «£ert be Sftonteleone, i S^atin af 2)ere5 ftaberS Redige

©rtygge, $)em, £err be Støaulear, i Sftaon af 2)ere8 leoenbe

Æjccre at tilfoærge mig, at ben, jeg txelger tit £uuébonb, ffal

sære fyettig for ben Qtnben."

„gorlang iffe flig féeb af oS!" — ubbrøb SDconteleone.

„2ab o3 betler bøe! , . ." — fagbe Støaulear.

„5)et blioer tffe ©bet, fom fomme til at bøe! , . " —

foarebe Qlminta — „men mig! t\)\ faaer jeg iffe féber$ Drb,

faa farter jeg irig i £aoet ! . . /

Dg ben fjæffe unge Cpige fatte fin ftob paa ©onbofenS

Ræling

„2U foætge bet!" — ubbrøbe ©retten og 2Waulear, ibet

be fltyttebe til forat ftanbfe t)enbe.

„Xaf, mine herrer! .." — fagbe $lminta — „taf! ...

jeg fioler paa $>ere3 (Seb ...


253

®teo IKonteleone," — t>ebblet> t)im — „£err be 9/?au=

Iear fjat frelft mit Sto ! ... og 2>e til fenete erfare, ?aa hmU

fen æbelmobig Sftaabe t)an fcar tilfotbt at teerne meb flt CRaon

om min eet) et ulsffeligt iilfælCe comptemittetebe 2Gre! ...

2JHn »fcaanb bor betfor tilhore v£err be SRaulear, og jeg jtjortt*

fer t)am ben! ..."

^aranien fafxebe fig paa Jtnæ foran ^Iminta.

„£em," — tebbieo t)un bentenbt til 2)?onteleone meb et

ubejfriteligt Ubtrtyf af er>jTab."

„btpfen," — fagbe Sftonteleone meb manbig B'atning —

„jeg mobtager ben fojMige ©aoe, Se tUftaaer mig! ... Cg

t)oab ben 2#anb angaaer, fom er faa Idelig at funne ffjccnfe

3)em ftt Sftatn, faa jfal ban for tyremtiben tære tillig for

mig! ..."

$an gjotbe 5BoIb r>aa ftg felo og rafte 2#aulear £aanben.

(Strømningen basts imibleriib bretet 3Baaben tilbade til

^9)ien ... og fort Xib efter tenbte be Jpanblenbe i bene £ie=

blif ftilticnbe tilbage til Q3ifta"en.

(Stgnora Øtotero, fom tar forblevet utibenbe om Cet

53aSferebe, fif om borgenen et Unbffvlbningébreo fra ®reo

Oftonteleone.

$an t)atbe forlabt (Sotrente famme Slat,

er og 1 9 t e n b e (i a p i t

(Sijtetmaal.

2)et tilte vane en Umuligbeb at beffrite ©ret SRottte«

leoneé (SmertenSubbrnb ,

e

ba ban 6efanbt ftg ene i 93ognen,

fem Tagen iforoeieii k.v:t)z fort Ijam til gaffen og rn bragte

fcam forgmobig og fortoiolet tilbage til Neapel.

I.


254

©retten t)atbe ofcet&unbet flg feto , og bet Sat en flor

£eier af benne Støanb, t)oi3 £ibenffabtt pleiebe at tioe t)am

tneb flg!

Cgfaa benne ®ang t)asbe t)an oceret £erre oser flg felo,

£erre ooet ben ftorbittrelfe, font ban.5 SrøepueiletS triumf for-

ooibte fyam, £erte ooer ben fljceienbe ørnene, t)an fclte ceb

faalebeS at fee fin tfoiljaabninger HDc


255

#cm troebe, at t)anå faltge t)an mobigt atle

jotbiffe garer £robé!

3bet 2J?onteIeone faaleteé fab meb Cinene fsftebe paa

bet elffebe 23ttteE;e, cp[iob plubfeligt en trøftenbe £anfe i t)ané

®inb.

£au ^ujTebe paa fine polittjfe pligter, font t)an§ ube*

grænbfete Æjærligt/eb til 2lminta næfxen t;aebe bragt ty am til

at forglemme.

2)et forefom t)am, ligefom ben @ag, t)an t)aobe 'belXi^

get flt Stø, oar funfet b^bt i tyanS £5hte flben ben frygtelige

$roce$.

,,©r bet £ig, $aber," — ubbrøb t)an — „fom iffe Bar

cillet, at mit £jette6 ^elelfer ffuIDe inbsirfe forringenbe paa

be pligter, fom bin 2)øb3maabe paalægget mig? ... (Siler

t)ar 5)u maajtte i bin uetiDelige ®obt)eb befragtet, at jeg

jTfulbe brage ben (Engel, jeg cilDe ffjænfe mit 2io, meb mig i

ftaren? ...

(5r bet ifølge bin 23illie, fyabcr, at jeg liber bi§fe gru*

femme £loaIer; er bet, forat jeg (lal beoare min ©nergi beel

og bolben til ben €ag, jeg fotfsarer, faa sar yeljlgnet, eljfebe

&aber, for be £ibelfer, 2)u fenber mig! . . Seg jlal sibe at

bare bent fom en SDianb!

Snben føie Xib" — cebbleo tyan — „ffal jeg fee be

9J?anb, fom t)ase lagt bereé gremtib i min £aanb, og 6oi8

2(5ngjieligt)tb for mit 33ebfommenbe frænfet og faarer mig!

$)e jfufle etfare min 93ejlutning, og jeg sit ba fee, om jeg

jfal oebblioe at lebe bem eller jfribe ene frem yaa ben 93ane,

fom jeg t;ar forejlreoet mig."

SDetfamme bleo IT øren til t)an3 ^UbeibSccerelfe aabnet,

og et Sftennejle eller rettere et (Spøgelfe traabte ir.b ; tl?i t)an8

5lnflgt3ttæ? oate flappebe af Slnjhengelfer og Stbelj'er.

$)en ftremmebe fafiebc jlg i ©ieoen6 Sltme.

„Xtyabbeo! ..." — ubbrøD benne — „min ©ub! r)$ab er

ber tycmbteS 2)ig? ...

."

£oot 3)u er bleg, og c^or bine £ine

fee forgiaOte ub! .

„2JHn SScn," — foarebe Xtyabbeo — „la ftelina f;a*be


256

fun ført mig Sag fiffet meb «§enføn til een £ag , . men Sun

t)acbe ogfaa ført flg felo Sag fisket! ...

3morgen, fogbe bim til mig, bil $)e etffe mig min=

bre! Sbag elffer jeg Ijenbe tfte meøcen op og greS ben

Snbenijlbbenbe i mine 5lnne.

3eg Sar fyenbe ub ^aa QSeien, jbg ^enbeS ©lør tilSage


257

forat gitte t)enbe mere £uft og ubft«?bte et fotbittret og fmerte*

ligt Sfrig . .

^elina

!

.

$)en Ooinbe, (om jeg irt/ffebe tit mit fjerte, ttat tffe la

Støit il 2>e mig?"

„3eg oilbe r)jætpe la ftetina, fom jeg troebe at flabe

t)er!" — fagbe jeg til t)enbe.

„£a getina?" — foarebe t)un — „bet s?ar altfaa la fte*

lina, fom 2)e meente at t)jælpe?"

„Saoift."

„@aa er 2>e formobentligt ben Øtytter, ber efter oor $je=

ner ©iufeppeS 6igenbe t)ar fulgt eftec 06 yaa t)ele 93eien?"

„3a, bet er mig."

SDamen foroiåfebe flg om, at t)un iffe t)aobe faaet nogen

Sfabe, reipe ftg berpaa, Betragtebe mig meb et fpottenbe 53Uf

og (tog en t)øi Satter op.

„£>e fan iffe nægte, at $ubfet er gobt?" — fagbe t)un.

„£oi!fet ^ubé?" — fpurgte jeg t)eube.

„(£i," — f^arebe f)\m -- „bet, fom min grue, la ftelina,

for Siebliffet fpitfer aUe fine (Slffeie, t)ooraf 2>e er ben 3o=

rigfie, eftec t)oab jeg feer."

3eg oar faa foroirret, Smerfen matebe flg formobenligt

faa tåbeligt i mit Stnjlgt, at bet fremmebe ftruemimmer Heo

ganjTe meblibenbe tilmobe.

„StaHelS unge Srøanb," — fagbe t)un til mig — „3)e

eljier t;enbe altfaa fyiti*

„Dm jeg eljter fyenbe?..." — fagbe jeg — „t)un er

mit £io! mit Ollt! at tabt t)enbe paanp et bet (Samme fom

at bøe!''


258

fom jeg formobenligt t)at forgrebet i ftalbet . . . £>er jfal $)e

faae bet £le at tube!"

Seg lebfagebe t)enbe til $ofif;ufa, t)tor t)un fif nogle

(tftrfente £iaaber.

„$lu ffal jeg" — fagbe tran — „fortætte 5>em 23etag*

gruntene til ter, ber oterrajler £em faameger . . . 3eg bmbe

maaffee tie jNffé, men 3) c fr;neé at elffe ©ignoraen oprigtigt!...

og en fmuf $fyt f fom eljfer af fjertet, et faa tntereøfant, at

jeg iffe fan jljule SRoget for $)euu"

kammerjomfruens Cmftanbeiigfyeb fpanbte mig paa $ine*

banfen ; enteligt fom t;un til @agen.

„27Hn g-rue" — fagbe fyun — „oar bange for, at t)eubeé

Silbebere j!ulbe faae ijlnbe at følge efter t;enbe; tyun btjluttebe

betfor at labe mig reife i tyenbeS 33ogn til Øiøm, t)oot t)un

unbetretter mig om flt Cpt)o!b3fie& . . .

£e t)ar fulgt mig ijiebetfor at følge t)enbe j 2)e feer, at

i)enbe3 beregning t)at tavet rigtig, og at t;urt fjar gjort oel i

at t)antte faalebeø!"

„2Utfaa er §un iffe reifi enbnu?" — ubbtøb jeg, fom

atlerebe tanfte $aa SrøuHgfreben af at tnbt)ente f;enbe.

„£un agtcbe at forlabe Neapel en iime efter," — foa-

rebe ^aminetjomftuen — „og fanbfønligrniø er t)un nu langt

betfta."

„£totlebee?" — fagbe jeg til t)enbe — „reifer t)un ba

alene, uben ftølgeffab, $aa be farlige Sanbeoeie?"

„2?ei, Dtp iffe!" — foatebe kammerjomfruen — H t)un

."

reifer meb garn! . .

„Stteb t;am!..." — ubbtøb jeg — „men for himlene

."

„3a, tyoab t)am angaaet," — fagbe Jtammerjomfruen —

@fylb! §cem talet 2>e om?. .

„faa tot jeg iffe naone t)anø £Fcatn for ©ignotaen! og t)eSuben

fuube t;an ogfaa labe mig bøbe t)aatbt for min flaben-

munbett)eb!..."

3eg bab, jeg bcnfalbt fruentimmeret om at flge mig 2llt,

jeg gat t)enbe afte be $enge, jeg fyaobe t)os mig, og lotebe

t;enbe ti ®ange faameget!,..

©nbeltg buffet e hun unbet fot griflelfen og tilfiob mig,

at la g-elina o at reifi meb fin dljfer!...


2o9

6in Griffer, fører £u!... — »ebMe» Sfyabbeo mcb inb*

abt Cftaferi — „og r)e:\beø (Sljfer er ^olitiminijteten, hertugen

af ^alrna!"

' „rXtoløS fom SSølg en !" — fagbe Sftonteleone meb

b»6 foragt — „ftaffelé $'r;abbeo!"

„SBeflag mig itU," — fcarebe bennet o»6røfet»be parate

— „jeg »ar til at »eflage, t)a jeg eljfebe t)enbe, ta jeg fce*

tragtebe t)enbe fom min e to fenner faftebe flg pa'aif'9 i l)inanbenS $lrme, og

ben (Sne fcegtab fin jotbijfe, ben *Hnben fin t)immelfle

Æjatligfyeb, fom SWonteleone t)a»be 6en«»net bem vtb %et flår t;am i fjertet at »are faa narceb ©orrente, og


260

beéuben oberrleeg bet t)an8 »Kræfter at fee ben, t)an eljlebe, fom

en rønbenS Sfégtefatfe.

£t)abbeo fjenbte 93ebæggrunben til ©rebenS Øteife og bilbe,

ifalb t)anS SWober iffe t)aobe særet, t)aoe forlabt et 2anb, ber

»afte faamange førgelige £anfer t)oé t)am.

„S:i?aDbeo," — fagbe SKontelcpne til fin 23en beb @fiI8*

miéfen — „jeg fyat en (Sunft at bebe 2>ig om, en ©unjt,

fom jeg fætter fror $riiø paa, og fom jeg blot bilbe jtylbe bit

3Sen(!a6.

@ee t)er," — fagbe r)an, ibet ban rafte t)am ben fojl&are

(Smaragb, fom 93enbemito (Set(ini I)abbe inbfattet — „tag benne

9fting og Seeb bin €ø|Jer 6cere ben.

@iig fyenbe, at jeg t)ar éHet til at fenbe fyenbe en @rin-

bring om mit S3enj!a6, flben t)un t)ar ti!6ubt mig flt!"

„u gtoer t)enbe ØUngen, at

ben bar frelji mit £io!... ØUgtignof bil t)et itft gioe ben ftøire

3Særbi i t)enbe3 Eine ; men 3)u fan i al £emme!igt)eb for^

tæfte t)enbe ØUngenø ^iflorie, cg fenere," — tilføiebe fy an

meb et bittert


2bi

Ælofferen gif, te unge, fyoibflctbte SJHgtt fiobe meb &Iom*

fknofie i £ctnberne og trippebe of ©io-be og Utaalmobigbeb

paa Stiferne i 93aabenfyufet.

(£n (tor 93egioentyeD fotejtob nemlig.

3)«i fmuffe fy

S3r^lTup uteb er. fyøibaaren fianj!

o tb e Otofe fra Éottente jfulbe tyaoe

5 2ibel£manb , 9RaTqui8 £cnti

be SP^auleat

£eMmob Støtø&ag ubbtebte bet Øtøgte ffg blanbi Sftemtejfe*

mængten ubenfor Jvitfen, at Stubetoget ncetmebe jlg.

5Me og (Snfjoer ilebe bet imøbe, og fnatr fif man JZHe

paa ben fottrtyftenbe Qlminta dtovero ceb jln prober XfyabbeoS

5ttm og efterfulgt af Srøoberen, fom .

2ttauleat.

førteS cf »Warquia be

(Stynet af ben unge $ige, bet »at pibere enb floret,

fom inb&pttebe t)enbe, og blegere enb be blege £>lomjtet, fom

omftanbfebe §enbe8 $anbe, fiemfalbte en alminbeltg JBeunbringø*

mumlen 5 men ©eunbtiugen blanbebeå meb en vié 93eemobtg*

fyeb oeb at bemcetfe ben Støeknfoli, bet vat ubbtebt ooet ?8xu*

benS Qlnflgt.


262

tennaula. fyan §ofe i ©egrefc meb at Inbgaae, men argaaente

©ifternualet, bet — [cm §ah ubutyfte jlg — cilbe terre i i . *D -

gaaet, naar brevet fom fcam ttjoenbe.

SRcn ba 93reoct rat fenbr af (reb, ba S5i!?tturpct oar oe*

rammet, ba Dugen Dat fommet, oaagnebe SftauleatS ft'ttygt i

i fin fulbe @ti?ife, og |^in teenfte hin meb 98«oen yaa

gigerne af bet bumbtifiige 5'otfcet, t)an fatte i Ubførelfe.

£et o at i benne ©inbéfiemning, at t)au gtf til 5Iltetet,

og bet nbfrærebeé iffe minbte enb Ijanå unge 35tubS fortryl-

Ienbe Itbieenbe og bet otgtige JfZtte<fS -§øi?tDeligt)eb fotat for-

jage be inb.

greenen oeljtgnebt QStubepattet, og faa JØteBliffe efter

forlob ten unge og fmuffe Støarquife be SWautear SanbS&^firfen

j?eb fin ©emals Qlrm.

SRen i [amme dlu, t)oor ben aroertbtqe $ræft i


263

Wlan er fao galant at fatte (Srøgaqo fn 93£, men i 93ufeligeben

er bet fim en flor, temmelig fh?g cg fmubflg SantSSij,

fortil man anfommer at) en af be meefi fyalébræffenbe og

malerijte 33ete i ^talten.

(Eeptano \?i!De berfor ingenlnnte funne gføre Sforbting

$aa te Øleifenbed £)pmætffømf/eb uben ben SJføngbe 3?Ébunbete,

man trccfftt: ber, og fom t)aoe forffaffet ben en ekntommelig

og oelfortjent SBerømmelfe.

SDUfe SStbunbetc befiaae tf fe i Staturens ©fjønfccb, tfyi

ben er teutmeiig alminbelig; fyttfer if fe i ^attabfcr 03 2)iin=

bedmætfer, tt)i bem finbed ber ingen af; fort fagt, bet er t)oer-

fen artifiiffe eller atct)æologiffe 93ibnnbere, men be jfjønne|ie

33ibnnbere af 93erben, nemlig menneffeUge Q3ibnnbere!

ftmenttmmerne i (Eeprano ere maajfee be fmuffefie i t)ele

Italien.

£>ered S'igut, bered regctmæSflge og cetle Qlnflgtdtrcef, bet

beilige, racn[orte og fmagfUlb.t opfatte ^»aar, bered fiolte £oib*

ning og ben maltrijfe Ælæbebragt, fom 6aabe mtnber- om ®raferne

og Øtomerne, banne tilhobe t)^n beunbringdcærbigjie og

meefi forførertffe ^eel^cb.

Sfærbeledfceb er ber een Xing, l)oorteb be ©fjønne i (£e=

prano ubmæife f!g, og bet er ben ftiiltge og fjæffe Sflaabe,

ijoorpaa be bære bered etrujftjfformebe ^anfehuffer, i ^oilfe be

Hig 3tacfyel6 £øttre tyente 2?anb ceb S'Iæffend 25rønb, V*&

bered £ooeber,

5Det er betfor til fcemalbte 93rønb, at be ftremmebe be*

gioe ftg fovat beunbre be lanblige $l%tnpfyx.

2>en foromtalte Sfhifenbe tar efter gammel 93ebtægt gaaet

ber^en, mebend man jfifiebe #efiene for tøar.8 Q3ogn.

9#en fyan fanbt, at en anben øteifenbe, C;oiS befpnberlige

3)bre fnart oafte tyand Dpntærffotnfyeb, car fommet t)am i

ftotfjøbet.

Srøanben furibe omtrent sære trffuibdttyse 2lar gammel;

t)an tat af 2ftibbeIl)øiCe og oelfÉabt.

£and 8'ti|ur citte ene og olene tjatte faret nof til at

gtoe r)atn et gamnulDagd og nceflen latterligt Utfcenbe, ifalb

ben iffe »at oleoen oaaret af et fmuft og fornemt ubfeenb

£ooeb.


2t>i

S)?anben tf at puttet \ og tyar.é Qlnflgt omgtcet af pore

Gufler tit $$\xi 03 Benthe.

(Sn brun ratteret 6tlffpelS Pat flaaet oPetforS paa 33r$)-

ftet, Dog tf fe tæt net til gati fte at jljule en blaa £iofjole, paa

typtlfért et ^ubsigéforS bingleDe reb et brebf, rpbt 33aanb.

•£an fob Bullent to af be fmuffefte $tger fra (Septano og

tiltalte bem paa et Sialienj!, ber fanbfønltg»ii$ car bem albeleg

ufotfhueiigt; tøf begge be muture *Bige6øw loe af fult) £au?,

„3a," — fagbe ban fjølt til ftg felo paa fttanfl — „bet

feet mart følgen af tf fe at lægge ftg efter fremmebe ©prog j

mart fart iffe gjøre flg forftaaelig for be Snbføbte, og bet et

fjebjommeligt, ifæt noat be ere faa fmuffe fom btéfe tyer!"

„Jtan jeg tnaajtee tjene 3)em til Xoii, min £erre?" —

fagbe Den flDfifomne Oteifenbe fjeuoenbt til ben gamle £etre,

t;oi3 8)rtring han r)aobe r)ørt.

min e felo fee/' — tilføiebe r)an, ibet r)an traf en

prægtig lommebog meb en gulbbroberet 5'ptftefrone opet op af

bommen — „t)ele Sralien inbbefatteå paa to ©ibet:

fttotenté? SBlomftet og 2ftufæet!

©ologna? ©finfet!


Støatlanb? 2a Ctéfla!

£ i o o rn o ? 3 n g e n t i ti g

Otom? aitting!

D. f. o. o. f. tt.

!

9?u »ilte jeg gjerne jfaoe: Seiuaito? Æ93! f&rat til'*

fjenbegioe, at jeg t;er, i benne afjfSelige S'fcef f e , t>aobe fyøfet

1

be fmuffefte $iger i bele Stalien!*

„3falb bet iffe er Qlntet," ~ fyatebe ben, til boem ben

gamle £erre benoenbte flg — „faa baaOer jeg nof, i' betragt*

ntng af Det nyttige og bclærenbe 93æif , 5De

bat unber 2fe*

beibe," — tilføiebe t)an fmilenbe ~ „at funne ' forjlaffe 2>em

§oab 2)e atfraaer."

„$e til i et et iffe 2) em, jeg 6ecifer en Sjenejh, min £erte,"

— fcarebe ben ftremmebc — „men CRetfeéeffrioelfen, (om, taU

Ut Pcere 2)em, §at Ubjtgter til at 6Iioe faa tiltraffenbe.

Æjcere $iger," — fagbe han tit be to fmuffe 58e6oerin =

bet af Geprano i ben renene romerfie Siateft — „en gammel

SRanbfl Æt)3 er Iigefom t)an3 CBelftgnelfe, bet bringer Ungbom*

men Styffe, og herren ber" — tilfoiebe ban pegenbe paa ben

pubrebe OReifenbe — „til bringe (5ber Stjffe!"

Segge be fmuffe $tget norrmebe flg meb naturlig $)nbt

og rafte bereS glatte fcpibe $anber frem, fom Clbingen f^6=

febe meb ben faberltgfte 972 in e af ^Serben.

„Xat, min £erte, taf!..." — fagbe %an tit fin %olt —

„tyer er et Gapitel, fom jeg §eelt og bolbent jtylbet £)ere3 Qfr*

tigt^, og jeg fan iffe bebre beoibne £>eut min (^rfjer.btltgbeb

enb peb at bebicere bet til 2>em; mm tit ben (Fnbe maa S)e

beoife mig ben 2£*te at flge mig 3>eteé Sten."

„©ftio ba" — foarebe ben gremmebe — „(Eaptttet „(£e*

prano", bebiceret ®rec SEonteleone . . . men tet jeg nu, min

£erre, fpørge $>em om Gasnet $aa forfatteren til tet ittteteø*

fante 3Scerf, fortil jeg nyligt tyar bibraget?"

„forfatteren, fom ffylber 5)em, £etr ®tepe, bet ffjrmteffr

Gapttel af flt ÉBflrtf, - — ffcarebe ben gamle Sfteifenbe Ieenbe —

„bebber Cptiab-3 be SRaulear."

cncnen nf ben fornemme letben. 18


266

©teiKtt gjorbe en o*erraj!et 93etagelfe oeb at frøré betre

iftaon og oøttfjernebe flg meb en folb filten.

(5t Coarteerétib efter fortebe to Sogne Seprano i for*

jfjetfig øtetning.

©re?: 2>?onteleoue3 tog 3men til Øbm.

$rinb§ be SWauleatS 6egao f!g til SReavel.

©reoen agtebe flg inublertib if fe til Sftom; tfyi faafnart

ban oat anfommet til ftoben af et t)git, jloc&egtoet Sjelb, fleeg

loan ubaf SSøgnen og jfceb, fulgt af en fappeflabt Støetfon, bet

ly^be ftbbet v-fla 33agfabet, opab en flenig ©ti, fom førte til

ben lille, r-aa boppen af flippen fceliggenbe -33i; ftreflnona.

Sftøiiet fceglpnbte at falbe paa; Xræerr.e, t)oié tiblige Sao

sat fommet ^oraatet i ftorfjø&et, forøgebe ben ^etffenbe

(Stumting.

^lubfeligt cifle et flart og fclinfenbe £94 flg i en tot)un*

btebe ©fttbtS Qifflanb fra @tien, fom Støonteleone og §an3

Sebfaget fulgte.

©reoen ubfløbte en ffjætenbe $i6en, og fiffet fom t)op*

penbe mellem drattet ligefom en Søgtemanb, inbtil bet naaebc

SanbtingSmsnbene.

£r?fet »at en gaffel, fom oateS af et @lagé ett $ignana!" — fagbe ©teoen til ben

Sftygfomne — „fom SDe feer, ^olber jeg mit Drb meb £enftyn

til ffftøtfti i €an=^aoIo."

„93røbrene oente paa 2ftonjtgnore;" — foarebe $ignana

buffenbe ligetil Sorben — „ifalb 2>ereé drcettence oil følge

mig, faa ..."

„@i!" — foatebe ©reoen — „bet et jo netop betfot, jeg

er fommet!"

3)e tre Støoenb oeb6Ieoe at flige opab Æltypen.

^lubftligt breiebe be tiloenflre og flobe flrar eftet foran

en gammelbagS 93i?gning, fom ttlbeelS car falben i OJuiner.

&e gif emfring ben og fom til en meget §øi Sftuur,

froori en loo oq fmal 3)ør oat an&ragt.

£er flanbi'ebe be.


267

£err $ignana traf i en £jortefob, bet sjat Sitnbet til et

ftørft Øteefr.

2ftan førte flangen af en StUlh, og 2) øren 6leo v-apen

firår aaSnet.

3>en Æommenbe but [amme £>tagt font $ett $ignarta,

©reven og fønS §ølgef.oeni>c gir ooer en lang jttfe&elagt

©aatb og iraabts inb i m Sorføl, fom »eb en (Sorribot flot)

i Sorcinbelfe meb en rummelig, føæloet @al, — bet gamle Ste*

fectotium for Étunfene i Ælefitet Saiutyaoio.

Sftogle £arpirfaf(er opløfte bet uføggelige Q3æ>elfe.

3 S3Hb:en af iHefectoriet faDe omtrent trebioe SJtønfy fiæbte

ligefom be to S'oregaaenbe, omfring et Sgefioifc.

Qltte reijie fig oeb ©reoenS 5infomft og Suffebe stføbigi.

©recen tog (Sæbe og talte faalebeø:

„£)e føoe ønjfet, mine perter, at fee mto, enbmi engang

mellem ID em, og jeg før efterfommet bette jØnjte iiltrofoø for

be Svaret, fom enbnu omgke mig; t\}i 2)e mia?. sibe, at ÉRcm

og SReapel gjøre fæftebø em fom en 2lngioer eller

@ p i o n ! . . .

3eg taffet 2>em af fjertet, mine lerret," — swWlw

Støonteleone fpottenbe — „for 5Dere8 gebe Stening om mig;

men af føab ©runb forlangte 3)e ba ben taabelige SWanifejla*

tion af mig i ere3 øag Sorgen nof,

ba jeg fatte mit \itø paa épil reb Q3ema'en i Pompeji seb


26«

at erflære mig for £>ere§ ffcxmatib, ffjønbt jeg basbe fitfttæf*

feligt af ÉRiigbom og gaffen! ®ober til at fyolbe mig fjernt

fra Spolttifen og benS Såter!...

2/?en jeg (fat ftae 2) em, mine ^eirer, ber er to mægtige

SSeoctggtunbe, fom lebe mig, nemlig min Dcetbetiiiéning og

min m


269

jeg inbgjøb Qfnbre (amme Xittib , font jeg inbgyber mig

felo!...

oeg ttoebe, naar jeg fatte min ØUng og formue paa


270

Støonteleone bat i SBfeffbfceife af t^b ØWigieujttet.

©lereu traatr: inb i Jtiifen.

$ooebalteret Par fteth oploft.

S^ogle Sroenbe 6abe foran be tnir.bre $lltre og toge jlg

i £alomørfet ub ligefem Statuer $ai ©rapmcelerne.

£o $erfoner laae paa Jtnæ forart £oPebaltetet. (5n ^rctfi

»ar i Segrefc meb at forene bem.

Sftonteleone narmebe flg til alteret ab en af ÆtrfenS

©tbegange; men paa ®,unb af SrubeparretS fnælenbe og

anbægtige Stilling par bet ©resen umuligt at opbage bereø

Zwtl

Sffebefømfobte tat t)an Bleven opfr/lbt af en Ieoenbe

S^Øajmtøebj tfy bet Pat tf fe noget almtnbeligt SonbeS^Br^l*

lup, fom r)et gif for flg!...

£en unge 55 arne5 prægtige Jtniplingejlør, 93rubgotnmen$

fine g)bre Ijempbebe tilsammen paa et af be hemmelige 86gte*

|!a6er, fom firtbe &ttb meføm golf af f?øi Ohng, ber af fcern*

tnelige ©runbe ere nøbte til at r)øitibeltgr)olbe bete3 23ielfe i

en £ar,b86!}fitfe etter i ©ibefapett'et af^en StixU i £ooeb=

ftøbe-tne.

©ubeijenefien jluitebeS.

JBrubepattet forlob alteret og gif langS @fioet til Æit*

febøten, foran foiffen en prægtig Øteifepogn frelbt.

S bet fZAtilxl 33iubepattet traabte o?et ÆirfenS 5D^rtcer=

(Tel, (log Gruben ftt (slør ttl&age, og r)enbeé Øine falbt paa

en Sftav.b, ber fiob Peb @iben af SHeoanbSfattet! . . .

SEaubeué QXnftgt BetyfteS flart af ©finnet fra en Sampe

i et af ©ibefap etterne,

(Sn frampagtig' @itrren Semeffrebe jlg ben unge £ame;

benene tåre n (erPeb at frigte ber.be, t)un fiob paa Ulipptt til

at ubftobe et fmetieligt @frig!.'..

>&un fcaobe faaet JØie paa @reo SKonteleone!!! . .

27?onteleone r)apbe paa fin (Sibe i ben neapolitanjfe $oli=

tinunifter, hertugen af $alma3 ©emalinbe gjenfjenbt $tima«

bonnaen fra @amGatIo, ben fmuffe frelina!

,


271

©aalebeé oar Sitren af De to (Sngle, fom ©reoen §aobe

fcct i fin Ertafe paa tåberene @rao, og fom fyntrt at ajore

fcttumten $an3 &-> ftnbigt, — faalebeS »at Sngsit af be to

Ocinber,

bené ben

SImtnta og ftelina, ^ooraf ()an tiifcab

Qlnben ti!6ab ^m, længere fri!!!...

ben

°

age efter $tinb8 be Srøauleaté" og ©res 2??onteleo*

ne8 Sftøbe i SanbSfciøen (Seprano fjorte en ^ofidjaife, efter*

fulgt af et 6lag3 9%tifepafooøn , inb i Neapel fra 5Seten til

tilom, rutfebe Ijurtigt gjennem


272

Sem Wliuuun efter fem tøet (amme rutrtbe «§oi?eb ubaf

93ogr.trreti, og ten Ottt'enteé Stemme ftieg:

"

„£eiba!... ^oftttlon, fcolbt!... ^ofuiton! $ei!,.. Æan

5>u iffe fcøre, tin


273

Støarquten t)acte „6ranbt fine ©fifce" reb at rUjtnre fin

frater, at t)an Ijacte giftet ftg

titen ban* ©amttyffe ; ban l\icbe

berfor Sntet tmob , at §au3 ©iftermaat Meo alntinbeligt be-

fjenbt, iffe at tale om, at bet »at albeleé umuligt for barn

at t)olbe fin ftotbinbelfe r}enmtelig , ba

baabe ben unge Sftar*

quife og ©ignora Oxooero ftobe i ben £ro, at $tinbS be 2J?au=

lear bacbe bemijnbiget fin @øn til at gifte flg efter fit et Par betfor iffe Ubfommet, ber gjorte bam befpmret

meb £enfpn til Qtminta ; tu oqt be Ærccnftlfet og $bmpgel«

fer, t)ar,g unge ©emalinbe tilte tære ubfat føt, naar banø

gaber og framilie foxnægtebe t)enbe, ber uinifaarligt bragte t)am

til at ftjalce og blegne, brevgang £anfen t)erom fremjtitfebe flg

for t)anø ©inb.

2lminta baobe bemærfet be møtfe ©fyet, ber unbertibeu

famlebe flg paa t)enbeé £uuø6onbø $anbe; men t)im tilfliey

bent bagten for iffe at BUuc fiflet faa t>pit , font ban felo

eljfebe, og bejhabte flg fotot beroligete barn meb ben bltbe

(Stemme, font Sngen funte bore ubfti SSecægelfe.

„3eg oar oprigtig mob 2>em, £entt," — fagbe bun —

„ba jeg før cort ©iftermaal bab ©em om £ib forat funne

fljceure £em bet ©amme, fom 2>e ftjænfebe mig ; men jeg føler nu,

at jeg

fciebe

t)aobe Uret i

lm\ røbmenbe

at rare

— „Det

faa

Par

ft>fom! . »« tbi" — til=

fun at fpilbe Siben for min

"

^£fe!.. +

Dg $ejitt tttyffebc beate til flt fjerte og glemte %U font

en cegte (Sijto!


274

feta S'vitmbbag t}en£eb Sloffen ti §asbe ben unge MSgtø

mai-.b fwtaN Qfnunra forat Bratte ffg ttl bet fratijfe ©efant*

ffabebotel, broren noc.te rigtige ^forretninger falbte tam.

Sen unge 2ftarquife tar gGaet neb i $aftabfet (Seftama*

reé prægtige #a?e; t)un t)aobe taget 8æbe i en Saéminbtytfe

og Icefte atter i %at\o, t)oi8 poetijfe og Iibenj!abeltge Sigte »i

tibligere ^are [eet t)enbe fiubere.

2J?aulear3 Jtjcetlig^eb gat) fyenbe nu Nøglen til be glø=

benbe Salterier, fem t)un tilforn tffe forfbb! . . .

^enbeé at nu tffe mere fom tibligere

formen og QMffangen i ben gubbommelige SigterS Q3erS, t)un

beunbrebe, men Sanferne beri trængte inb i ^enbeé fjerte, og

bet forefom ben unge Doinbe, Itgefom bet sar førfte ©ang

^un tejte bisfe gløbenbe og eljfo^aanbenbe Sigte!

Set oar en betlig fyoraar?morgen, ©olen ffinnebe Hart,

og 'Blomfterne babebe ffg i benS ^traaler; Siminta f&nteé felo

at oaagne til nifl £b meb be beilia.e SRcfer, boi§


275

manb, men meb en 88fue, bet §ølbt ©ranbfen mellem Qlrttg*

§eb og Hfprjfjmmen^eb.

Slminta reifte flg osetvajfet tg neiebe for hv,\ fiemmebe

$erre, ber fnbgjøb Jjenbe en »tø gølelfe af grtygt og gorle*

gent)eb, fom t)un tjoevfen funbe 6et)e=ffe etter forflare f!g.

2)en ftremmebe, fom §ilfte paa Slminta, »at iført en faa

Beftynberlig ÆlæbeDragt, at ben unge $ame biet) jlaact beraf.

£un, fom »ar oant .til 2)atibenS Sftober, til at fee be elc^

gante unge herrer, ber gjæfiebe t)enbeé 2ftober$ £mtg, til Wlax*

qutø be 2ftaulear8 fine og fmagfulbe $bre, ftob forBaufet »eb

étynet af ben gremmebeø Befanberlige UOflaffering.

(£n preu§flff&laa ÆJole meb opftaaenbe Sxatit og Brebe,

flagrenbe


276

3 ten SKoflbe, t;oorpaa $twb[en ubtalte Ctbet ,,8'rue,"

Iaa bet noget rift fpottenbe, fom :

(En fcag JRøtnu 1

fTe unbgtf ben unge Æone.

farccte re:.C e5 finter oeb ianfen om,

at ben ftrerninebe ftgtebe til Ijenbeé nyligt ftebfunbne *8rr/ftup;

men enbffjønbt ^(mtnta følre fig faaret ooer benne nærgaaenbe

(Spøg, nøiebeS t)un meb at foate bøfligt, at bet jfulbe octte

t)enbe en ©læbe at n$be §ané @elj!a6 til £err be SftauleatS

£jemfømft

$rinbfen tog


27?

nof i fft fjerte og ffn ©am&ttttg^cb, fom tffe bebrelbebe t)enbe

SRoget, til at toers r)ané Sigegtylbigtøeb og iilgioe tjam!

„Retligt! Retligt!..." — fagbe $iinb[en jtjøbeéføfl r)en*

faftet — „ja, be fmuffe 5Damet ere altib 2fébelmobtgr)eben

fel&j fun c;ate be minbre Srortjeuefte beraf, naat be ligne

£)em!"

„QJHn £etre," — fagbe Qlminta til $rinbfen — „jeg oeeb

if fe, t)oem jeg bat ben Ære at tale rneb ; men 5)e Jammet fra

&tanfrig, fagbe 2)e tit mig . . . @t bet fanbt, at Æjoerligfceben

bettitfanbS et af fort ^artgfceb , og at herrerne ere faa

flygtige, fom man jlget?"

„Sme," — foatebe ^rinbfen — „jeg troet iffe at bag*

tajfe mine £anb$mænb teb at tilfkae 2)em, at be af Gaturen

fun ere libt tilbøielige til ©tanb^aftigfceb . . . Sfalb be tate

mere ttofafie, faa oilbe be maajfee tære minbre elffocerbige!...

3 min 5£ib Oat fot ©tempel et ©Iftetmaal almtnbeligoiiS

en frotretning, tnan giftebe flg fotat tåre gift, forat faae en

9lroing, fotat føre et £uué, og bermeb sBafra ! 27? an eljfebe f!n

Jtone i tre Sftaanebet ... fer 2J?aanebet, bet oat noget Doer-

otbenligt! . . . @t 9lar3 StojTab gjorbe ftolf latterlige, fpibå*

borgerlige*. . bet oar mob ben gobe £one.

2)erpaa fif Æonen jlg en Snclination.

Jtonené Snclination, fyoab enten bet oar en 2J?ouéquetair, 9Ib=

Oofat, 2ftarqui3 eller 91fc6eb, biet øiebltffeligt ogfaa Støanbenø.

2)enne t)olbt ingen Snclination; en lille Qibfprebelfe oat

t)am nof, og bem fanbt \)an til Doerftob i @eljfab3lioet, men

enbnu tiere i Operaen; 3)anbfen og fangen toge jig oenjfa*

beltgt af £erren8 ftormue og $erfon; man talte berom i et

$at 2)ageS %it, og betpaa t)olbt man op at talt berom!

Ægteparret fitytebe faalebeS blibeligt og @ibe om ®tbe

nebab lUoetS


278

fyinanben bereé liflige (Stenter, ligefom gatnle €ømcenb, bet

more flg meb at minbeS bereS fartet og ubjtaribne ©jen»or*

bigt;eber.

fBlta ta bet," — tet&leo SBarquiest — „iife gise§ no=

gen Øre^el ufoen Unbtageife, faa JanbteS bet cgfaa paa £ib

enige cg fietclige $&a,tejfa(et; man talte om bent, jpottcbe ooet

bem, men be £cr:nebe flg tet at tære l£ffel?ge!

€eet £e, min [muffe £ame, faaleM »at 5fégieftanben i

fotbtmtS £ibci!

iftuttlbagS et ben iffe mere ben femme!"

„3eg maa tit(iaae 2)em," — foatebe Slminta — „ben

nutilbagS intereéfetet mig meefi!'

„§or hoffet!" — mumiebe $rinbfen »eb ftg fel», Se-

fhnbigt i ben Xante, at %a:\ Befanbt ftg Qtnftgt til QJnffgt

meb fin


47\)

$eb førfie Æloffeflag ffyse be bort, etfer i etboert £il*

falbe burbe be gjøie bet. 2>en tll&etfe éfjønne fælbet førft

btme £aaret, berpaa trøfler r)un j!g etter (aber £9 trøfie; t)nn

aabner atter flue USinger for ben lette 93bb, font fører benbe

meb ffg, og opføger paanr; liig (Sommerfuglen be loffenbe

SSIomftcr og ©laber! . . ,.

Slmtnta ftob ooerrajfet og nafien forfiiæcfet, fljø-ibt min*

bre ooer (Sproget, enb ooer ben £or.e, tyveri bet fremførtes.

$rinbfen lagbe Srøarfe til t)enbe5 Secægelfe.

»SRon r)un jrnlbe elffe l}am for 2Wc-sr?" — mnmlebeban

Peb flg felt*.

£an tilføiebe, rørt oeb Sanfen berom:

„ft'ca'O jeg |et ftger Stuen er tun talt i Qllminbeligbeb,

ubenat ftgte til nogen (Snfelt, og minbte til £em enb til en=

t;oer Qinben!..."

„SDciix v^erre/' — foarebe Wminta, ibet bun reijie flg —

„leg forftaaer 3) em iffe."

„øugtigt," — foarebe $tinfefen galant — „Se fotftaaet

iffe, t)oorIeteø man fan opføre at eljle 5>em, naar man en«

gang er bleoen forelflet i 2>em!... 5Det »at netop bet, fom

jeg nr;3 t>a3be ben 2fåre at flge til 5>cm; men 2ftarqniS be

Sftauleat er faa nng, faa blottet for £ioSerfarinq! ... £an troet

^aa jtjailigfyeben, fom man troer otxpaa i ftr femogtpuenbe

Star!... Sen Æjarligt?eb, r)an føler, forflarer mig fyané Sæbers

tilftynelabenbe ©trengfyeb og gioer mig enbelig Nøglen

it;«nbe til fyanS marfoarbige 2}tyb!...

Whn enbjljønbt bet ^aa ben ene (Sibe fmerter mig at for-

Polbe en faa eljfoarbig SDamc fom Sruen @org, faa jtnbft jeg bet

paa ben an ben e beayenber 5)em til."

„3o," -- foarebe ^rinbfen fmilenbe — „jeg benoenber

mig til ben XtlGebelfeScatbigfie blanbt Doinber, til en af be

jorbiffj (Fnqle, fom eiSfe begur.fHgebe 2>øbelige trceffe betueben,

og fem oeb bereS £5mbcb pjeenfe bem be jamme (Diabet og


280

9tybelfer, bet af profeten Iooe3 be Øteriroenbe »eb $arabifet3

Courier!"

„5tfin £erre!" — ub&tøb Qfminta, ibet t)un fctftebe et for*

tørnet SBItf paa ^rinbfen — „jtjpnbt (Ug Xale flinger upant

i mit £re, ffjønbt jeg neppe fatter ben, flcter bog min $or^

nuft og ©elofflflfc mig, at 3) c omtrent pilbe føre bet @prog

til 2Tcarqiti3 be 2ttauleat3 (SIfferinbe."

„3a, — foarebe 9)tinbfen — „bet er jo ogfaa til ben

mceft ftottrpftenbe af afte (Sijferinber, at jeg for jØicBliffet t)en*

penbet mig!"

„3eg! min £etre! ... jeg! ..." — ubBrøb t)tn unge

Cipinbe i en fmettelig £one — „t)oot fan 2)e ttoe? ..."

„Si! men t)pem er $)tka, fttue?" — fpurgte ben gamle

£ene oPetraffet og (Taaet af 5lnuntaS £one.

„£oem t)un er, min £erte?. ." — . ubBrøb 5ftatquten,

ibet ban fiprtebe frem af en eteé $uftari


281

$aa QIKeS $igtelfe, $aa min i


281

„Sften jeg ei iife ©ub, min ftfltej jeg er t)tert*en i 3?e*

flbbelfe af franS @?b$et) eUer SJtijIuntfceb. •Eøfifeetfff opmxxU

fomt paa stig og lab intet af mir.e £;b &aaz tabt fer £em;

tfyi bet er be fiDfte, jeg t)entenber til 2>em.

Seg t)ar tf fe ffjuit mine ©umbfeetmnger for $>em; be ere

oterfcærenbe, maajfee altfor oter&æteube, t;tab ag om SRefxen!. . .

$tyilofopMen og Sbeenteé Uboifiing, fom man nuforttben

flger, fcate gjort en flot tyoranbiina, i Q3erben, — om til ©atn

etter §fabe maa 3'temiiben afgjøte!. .

£cab mig angaaer, min £eire. faa er jeg for gammel til

at omftobeé; t)ar jeg min XtbealberS geil, faa t)ar jeg maG=

flee ogfaa bene ££Der!... 3 etr)?ert 3; il fæl be er b er oiéfe >2ln-

ftuelfer, fom jeg albriq til gaae j?aa QIccorb meb, og bet er

mine ^Iriffuelfer om 2(5gtefTabet etter rettere angaaenbe be abe=

lige gamtliers g-orbinbelfer!

£e finber maaffee bette gamnulbag§, latterligt; men jeg

til ftge 2)em mit £jerte§ SPtenma, reenrub forat betage 2>eut

£aafcet om nogenftnbe at fee mig foifonet meb £ere3 Op c

førfel.

3 t)ele fxre^unbrebe Qlar, min £etre, t}ar ber iffe funbet

en enefie Sfte3attiance &t& i tor familie!

hertugerne af Saftuceé, ^rinbferne af Sftaulear, fra t)oem

ti nebjtumme, t)ate fun allieret fig meo be føtfie $lbeléjlcegter

i Sranfrig! ... i frranfrig, t;øret 2)e bet, min £erre? . . .

ftranfrig, fom t)ar ben føvjte 5lbel i 33erben at opoife!. . .

£en, jeg oilDe t;a?e til 5£>atter, ffulbe berfor tære franjf

af ftøbfel og af et ligefaa abelt 93lob fom tort! . .. 2)et er

en fterbom, til £e ftge. 3a, min £erre, jeg tiljtaaer bet;


!

283

men ben Borbom et min %xo, min ftøtsBtfrtiSuiBø, fom Sntct

fan vcffe

3eg t;ar aldrig tntu mig fom ffreug gabet nub 3)em;

jeg agtebe fim at pjøre *Brug af en etufte Otetugljeb ouer

min em paa egen £aanb, min $me;

2>e t) at (tabt £em SJSereé S^Jfc uben 2>eteé gaber ... nu fait

2)e ogfaa njjbe ten uben r)am! ...

garuel, min £erre! fva betre JØiebtif t)at 2fta?qut3 be

Støauleat tffe mere nogen gaber! ... og $rinb6 be 2ftaulear

iffc mere nogen e

el-jfebe faa t;øit, t)ør mig!"

$tinbfen fortfatte fin ©ang.

„3 Sftasn af 2)ere6 gabet, fom 2>e t)at begtæbt! ..."

^rinbfen fianbfebe iffc.

„Q3elan! ..." — ubbtøb £enri fotttuolet, ibet l;an fif

jøte paa 5Iminta, fom bleg og jfjæloenbe oentebe i en @ibe*

attec — „for familien SrøauIearS bele Slbelffab, ber fun t)at

©?oltt)eb og U6armt)jerttgt;eb i flt gølge, foretraffer Jeg langt

ben 5lbel, en 3ft o o er o t;at ett)oeroet flg t?eb fine Stybet og

flt

®eni!"

S^epr-e t)acbe 9tønet „Otooero" naaet $rinbfen8 Øren,

føtenb Ijan plut?feligt oenbte flg omfring meb Docrrajlelfe og

goroirting malet i flt Qlnflgt.

„9to9ero? ..." — fagbe t)an til fin 6øn — „Øtocero?

... SKinifteren unber Æong ®ioact;ino?"

„£er er t;an3 batter! ..." foarebe £enrt pegcnbe paa

5lminta.

JDct folbe Ubtrtyf i tørlnbS be SWaufeatS 2lnflgt oeeg plub=

feligt ^labfen for bt;b Øtørelfe; t)an traabte mtrtigt fcentil

5lminta og ubbtøb meb taarefplbte £5ine og beooeget Øtøfi:

„SRooetofi JDatter! ... 5>e er ØtooetoS 2>atttt! ..."


2«4

•fyan fcettagtefce fcenbe fiihtente i nogle Sfttnutiev met> et

33!if fulbt af en u6e(fth)flig ftolelfe.

£et oar, Itgefom ^lintfcn gjenfanot en ^eel Sottib af

Omnodnger og ©inbéfceoægelfcr i ben unge *J3tge3 Xtcef.

2)er?aa gre& fyan, fyenreoet af en Bolelfe, fyan iffe

funfre fcefoetjfe, Qlmtnta i fine 2ltme og txtyffebe t)enfce til

f!t 93x£ft! ...

Gnbe paa f ør f te Qlfbeling.


285

fy ø tf te (Sapitel.

iSRanben meb fOlaffett*

^JJariS, bet fiorattebe Sweater, l?oor i te flbfie t)att)irebftnb$*

ttyoe 5Iar faamange opt;øiebe og mibbelmaabige republifanjTe,

feifetlige, monatfiffe, conftiuttionefte og anbre C^cerfer ete fcletme

opførte, — fremfcab benimob Slutningen af 1818, bet til

flge to Qlar efter bet iibSpunft, t)oor førfie Qlfbeling af DM

£ijtorie enber, et poIitif!


236

paa r!ommenbe Xilfctlbe ffc og f&tbige og Berebte til at

opoffre flg for £anbeté 93 el, og be 5J?ctnb Pare be @nef!e,

fagbc $rtnbfen, fom funbe frelfe 9teftaurationen fra be for*

jfjetfige partier, ber ruflebe flg mob ben.

3 ©pibfen for ttztiz „forft/nlige" SØHnifterium fiob ©reo

3ule§ be $ølignac, ben fonjenoarenbe ©tese af 2lrtoi8' !jce*

refte 8)nbling.

(Sfter ©reo be $olignac fom £err be 93itrotfe3, ber oar

befjenbt for flt 93ib og fin £engioent)eb for ben fcngelige

familie, £trr be ©rogbotS og flere Qtnbre, fom ligelebeé flobe

t)øit anjlceone i $rinbfen8 ©unfx og 23esaagent)eb.

kongen ncerebe paa ben Xib en afgjort ^orfjatlig^eb for

en »i8 tugtig og fortjenflfulb ©tatSmanb, fom ceb fin t)urttge

(Stigen t)aobe Paft megen SPHSunbelfe og (laffet flg mange

ftjenDer.

©elo £err be 33lacaé' t)ibinbtil faa (xroalcnbc Stjerne Par

Blegnet berfor, og ftølgen af alle bisfe £ofintrtguer, btéfe

Samilietoijtigljeber oar en Oifl SSallen i ØtegjertngenS


2«?

jfeetnceft SSortapattijtetne, t>er Pare utilftebfe meb ben fre*

belige øtegertng, ijiebetfot ben ftremtib fulb Af £æber og

(Srobtinger be Ijattbe btømt flg, og betfor haate beflagebe Xahtt

af t/iiu @eiten3 SKanb og 2ftanbené @eire!...

2>erpaa font be liberale, af fyoil'fe 9?ogle årligt fampebe

for et voiitij! 5-remjlrirt, IjOørttl £anbet enbnu if fe oar mobent,

og enbeligt Sacobinerne, gamle SePnfnget fra -2lnno 93, fom

Pilbe føttt 5'tanftig tilbage i ben -^Blobpol, Napoleons mag*

tige ©eni t)aobe ubjletret ligetil mtnbjh €>por!...

$ltle MSfe fotffjeftige Steninger., reprafenteiebe af begapebe

$lanber, men tillige af be oprøijle £ooeter, toiS Clement bet

rørte QSanb er, lurebe i Verfet og senttbe run yaa §eiligt)eb

til at pife ftg ?eb ioib3 S)6fl.

«£ooebet $aa bet franjfe legeme, $ariø, par beSuagtet lige

rolig., blomftrenbe og Ipflelig, ligefom t)ine Srøennejfer, ber føf*

ftaae at jfjule et fottareube £ab efter fyrige £it>enjTaber Bag

et fmifenbe Qlnjlgt og et felbt og roligt g)Dte.

Sfjonbt politiet paa ben %ib fUb unber en ung og pirf*

fom SRitriftatf Rebning , gtf bet bog tibt meb bet ligefom meb

Sagtbunben, ber er natpeb at naae ilt fy 93 t te, men bringes paa

QSilbfpor Peb at faae farten af et anbet £pr, fom bar frpbfet

Sporet af bet forfulgte.

2>e mangfolbige og t)oeranbre frpbfeube oprørjfe Qlnflag

fom be ©fylbtge r ajlen altib

bragte politiet i en Sorcirting ,

fnilbeligt forjtobe at benptte til at unbbrage flg alle (Sfter*

forjfninger.

3 to 5lar fcaobe ttt ene Æomplot uaftabdigt aflejr bet

anbet, — Bonapattijle , liberale, ultra=ropaiirtijie komplotter,

fyoié lange Oiaffe 5)ibietS @ammenfo«rgel[e t;aobe aabnet.

^enflgten af benne o ar at Iabe kongemagten cflafe af et

©eneralfiatfyolberjfab , fom hertugen af Dileané par ubfeet til

at beflabe.

$>ibier føgte Xilfyangere blanbt bem, fom et €?!agé 8'ana=

tiSme enbnu fnpttebe til ben ftorcijie paa


286

%aU, og 2)ommen bleo

ereaoeret tre $)age efterat ben sar fatbet.

(Snbeligt bleo i klaret 1818 en ni; ©ammenfoctrgelfe an=

mætbt for politiet. 2)enne ©ammenfocergelfe t?apbe mere 93e=

ttybning enb be foregaaenbe; man tilffreø nemlig Ultrarorjalifrerne

ben, bet tit flge ben fernemfle 5lbel, ©eneraterne, Zairerne af

Sranfrig og be t)øiejte (Smbebémænb.

Unber 27be Suni 1818 publicerebe „Morning Chronicle"

følgenbe linier i bonbon:

„3 J 4*ari8 gaaer Sigtet, at en ©ammenfpærgetfe er ble-

„øen opbaget i 6aint=(Sloub. Uttra = Oto^aliflerne flutfe øcere

„Dpt)aø3mænbene bertil. kongen aftaffer, og Qlrseprintfen

„befiiger dronen.

„Times" jfreø paa fin ©ibe ben 2ben Sult næfifommenbe:

„Wlan fjenber nu flanen for ©ammenfoærgelfen.

„3faID kongen mægter at aftaffe, t;aøe be ©amuienfoorne

Bf [tuttet at befjanbie t)am Iigefom $aul ben ftøifre.* 1

i'iflen oøer ben nPe Sftegertngé 2J?inijtre sar følgenbe:


269

©enetal (£anuel: ÆrtqSmtniftet;

£err be (Sfyatau6rianb: UbenrigSminifter;

£ e r r t)e 33 r u g e S: SWarineminiftei;

£ e r r b e SB i I i e I e : 3nbenrigéminifter;

£ e r r be Saboutbonnaie: 3>otttimintfter;

©eneral 2) o n a b i e u : (E b e f for tropperne i

$ariS.

^It bette fremtraabte meb tilfanelabenbe £aanbgti6elig*

tyeb; tt)i barmene vaa- be.Qlnførte Ijenbime uben Unbtagelfe

til Dppofttionen mob kongen og IjanS $nbling?minifter.

2J?en ba man oilbe gaae til (Sagen, faafnart man føgte

at ftnbe 33etufer $aa bet n$e komplot, fbrtebe bele ben jf jonne

politijTe øgning i ©uiué, og alt boab man ba^be at fyolbe

ftg til, oar fun nogle SKiéfornjnebe, men ingen oprørjfe og

forurtyberfie Unberfaattcr! . . .

Sftæjtfommenbe 3bie 9iooem6et afgao Ooetretten i $ari$

ben Æjenbelfe:

„QXt £>brr. ©eneraler (Sanuel og £>onabieu, $)ijrr. be

„6ongiS, be (5r)apbelaine, be Otomtftp og be Soannia, alle

„arrefierebe, fcate at fcette v^ fri Sob og erflære for ujlpl«

„bige, efter en foielc&ig ftængfling af ftyrgetiyoe 2>age!"

2>enne 93egioent;eD gjotDe et ubehageligt Sitbtryf paa

©emtytterne i ftianftig. 9ftan erflcnebe ^olitiminifteren for at

oære af en mageieS £etftnDigl)eb , bet jfafcte iReajeringen ntye

Sjenber og ingenlunbe flffrebe benå 5'remtib; tbi man babbe

fun ramt reb


290

unber §eiå forefommenbe og næflen inbfmtgreKbe $cefen Sngen

anebe, §oab ber fcoebe i I?am, — £err £... lebtbe bet poli-

tijfe politi unber £err 9lngle3' Oserbeftytelfe.

$e« £..., ber beflanbig Iaa pao llbfig efter reoolutto*

naire ^njlag, sar ma:j!ee ben ©nefte, font nærebe nogen aU

sorlig &rtygt meb £enftyn til Sat&onaitømenS Dmflggriben i

SRabofiaterne.

ftlere ®ange ^>afcbe ^an gjort $rcefeften og SØHntjleten

opmærffom betpaa j men bisfe beffjaftigebe ffg fim meb tø »ab

be tøaobe for iØinene og toge iffe ftynberltgt £enftyn iil

ben ni) c 8'jerbe, man betegnebe bem.

3tfebejrominbre sar benne ftjenbe ben ftrfygteligfle af 5ttfe;

ttøi efterfom GarbonariSmenå Jpocebformaal oar at unbergraoe

og tilintetgjme alt 53eftaaente, aabmbe ben fine Sftøffer for

Wt og Sntøoer, ligemeget til tøcab ftaroe be tøørte, og unber

tøcilfet banner be gif.

SKen £err £... manglebe nærmere Oplosninger angaaenbe

benne frygtelige 2J?!?t&e og ifcer angaaenbe be SDtenb, fom ub*

brebte ben ... .

(£n af be ftbfte 2)age i af Sanuar Srøaaneb 1819 mob*

tog £err £... et SBreo meb fort gaf, tøsiS @etgl foreftitfebe

en tøøijl beftynberlig ©jenfranb , nemlig ^erbenSfuglen

gjen nem boret af et 93 r i b b o r.

Set unberlige @eigl unbgif iffe £etr £...8' Dpmotrf=

fomtøeb.

Ubjftiften løb faalebeS:

£err £.,.

DoergioeS i tøanS egne £ænber. u

$oliriabfutamen aaBnebe QSreoet og tøjle følgenbe:

„5ftin £erre!

„Csn Sftanb, fom fan bettfe legeringen en flor £jenefle,

„ønjfer (\t fætre jlg i Sforointelfe meb 2)em og anmober SDem


Mi

„til ben fénbe om en fort Samtale, imorgen 2lften Jtloffen

„ni, i 2)ereS Æabinet

„9J?anben til ocere mafferer.

„v£au beber $em om SiUabelfe til at tutbe be&olbe 2Ra*

„(fen, forat tære o tø paa fun at Mioe feet af 2)em alene.

„SftilDe 3)e paa ®runb af frorlangenbetS 93efynbetltg§eb

„finte" for gobt at afjlaac bet, faa fcet imorgen liften et tanbt

„£&8 i 2)ereS Satøoinbue, fom gaaer ub til Ouai beé Otfe«

„oteS: i bet £ilfælbe »il Stigen fomme.

„^an »eeb, at man t)en»enbet fig til en Srøanb af 2ftob og

„2dte, atftormen iffe fhæaimer t)am, naar t)an troer at funne

„finbe nyttige 93inf til Øtøgtelfen af ftt »igtige #»ero.

„2)tan »eeb enbt;bermere, at jfjønbt benne SsKonb omgitet

„flg meb fornuftige ftorfigtig^ebSreglet i be oanjfeltge Sllfæibe,

„t)»oti tyaitø pligter ofte biinge t)ain, funbe bet albrig falbe

„fyam int) at biuge Doertumpling eller 23olb mob bem, fom

„aabeat og ærligt t)enoenbe jlg til t)am!"

23teoet gjotbe £err «#.-. eftertænffom.

Sfle forbi t)an »ar uoant meb at mobtage Oplosninger

og llnberretninger i ligefaa r)emmetigt)ebéfulbe Ubtrtf og paa

en ligefaa t)emmeiigt;eb3fulb SDhtabe; men forbi 58ettngelfen

meb SftajTen »ar faa flcibenbe mob t)oab t)an »at »ant til i

ftranftig, at ben uoilfaarligt bragte r)am til at ncere 39et«nfe*

ligfyeber.

2)en $tflibéfu!br)eb, 33te»jfti»eren lagbe fot 2)agen, fif

imiblertib libt eftet libt SnbpaS §03 t)am fsl». «£au bejluttebe

flg berfor til at mobtage ben Ubefjenbte og gat Crbre til at

inbføre fyam i kabinettet meb Gaflen for 9lnflgter, ligefom

t)an felt »ilbe.

£err £... t?g blot nogle ftorfIgtigt)ebéregler; — efterat

t)a»e unberføgt ftængfrubtet paa et $ar J ^iftoler, fom t)an al*

tib bar t;oS flg, og forctøfet flg om, at £»ben af en Æloffe,

ber flob yaa t)an3 @ftioepulr, tobeligt funbe t)pre3 af be »agt*

fyaoenbe politibetjente, »eutebe t)an utaalmoOigt paa ben til

Samtalen berammebe %ib.

Stgefom llt)ret i 3ufUte>allabfet (log ni, fom man og

mælbte, at en mageret $eifon ønjfcbe at faae fyam itale.


292

$aa £5ieBliffe efter førte man ben ftremmebe inb i »£ett

£.,.3 ÆaBinet.

S>ct Dat en Sftanb af t)øt 93e mig, min £erre?" — fpurgte «£err


293

eenéfomft, fom bet ftaaet 5)em frit for at afjlaae etter gaae

inb vaa, naar 2)e oeeb t;?ab ben Dreier flg om.

(£n ut)i?te Q3ulfan gfcerer unber $ari3; en


294

flab... Hf ben Slat fag n bet tjdlet iffe for mig f cl ^ 03 i mit

e^jtt SQattn, at jeg femmer fovat unberfcanble meb f>cm."

„3 &oU Sftaon fømmer 5De ba? fcuem jenter 2)em?'' —

tø ur gie £err £.. o»erraffet.

„£eti $ari3" — tøatebe ben ^remmebe — „finbeS en

2J2anb af t)øi Ørang, fornem -23$rb og ftor ftormue.

2)enne 2ftanb er »eb fine talvige frorbinbelfer, »eb ben

t)øie (©titting, t)an inbtaget, »eb Cmjtcenbigbeber, (om jeg t)»er=

fen fan etter ter aabenbare fer 3)cm, inboiet og »il fremtibigt

bli»e uiboiet i atte hemmelig l? eb er , i etfysert @ftibt, i atte

flaner meb $01(911 til Sar&onarifrneS 8amfunb, og bet lige*

fra ben tingede Probere ringefte Jpanbling til be Drbrer,

bet ubfiebeø til 2>enta'etrte af Sorinombene!"

„Og benne 2Eanb" — ubbrøb £err «£... — „»il altfaa

uble»ere oS jlae ffiæn.biae Sftebforbunbne?..."

„3a," — tøatebc ben UBefjenbte — „men r)an flitter

93etingtlfer for fin »igtige Xjer.efte, og bet er mig »aalagt at

unberrette 3)tm om bem."

ger, faa..

"

„'eiig frem! og it)oor føi en betaling t)an enb forian*

„3Betulingen" — »ebbleo ben Ubefjenbte — „funne »i

alttb (enere tale om... 5)et er en årlig «§anbel, man forejlaaer

2>em," — tiltøiefce t)an meb en tøottenbe SPKitc — „$e (lal

iffe betale for Ijenejten, førenb Xjencften er be»iin\ 2)et er

berfor iffe ^Betalingen, jeg fommer forat forbre af £)em, mfn

2)ere3 Dit!"

„SWtt Drb?..." — gjentøg $err #... for6anfet.

„3a, 2>cre§ Drb,." — tøarebe Kanben — „TereS £ø»te,

2)ere8 CSeb."

„Sfalb ben deb laber f!g bringe i D»ereenéjtemmelfe meb

mine pligter, faa..."

„£)ft gjør ben;" — fagbe ben ftremmebe — „»i for*

nemme (Sonfpirateurer ere retjfafne ftolf, men forflgtige ftolf,

ftolf, ber ere tante til at omgaaeø meb £emmeligf)eber og al=

brig aabenbare »ore, uben at t)a»e frittet ben, »i betroe bem til,

mettem to Ⱦgtige argumentet:

2)en ^aagfanbenbeS 5dre $aa ben ene @ibe;

Dg »or $>olf $aa ben anben,"


295

>t! ..." — ubbrøb $«« «$..., ibet t)an fprar.g op,

fortørnet ooer SEeuncjfeiS Sræffceb — £e glemmer for t)ocm

og §Por 2>e befinder £em!... £er truer man if fe, etter (Tal

SRogen tme ; faa er bet mig!... 3eg maa betfor bebe 2) em tale

i en anten £one, etter cgfaa afbtpber jeg por Samtale paa

JØitbliffet, ifycor ontt bet enb gjør mig, at jeg iffe fan be=

ns?tte mig af 2>ere8 XilbubL."

„3)eri oilbe 5Te l)anDle meget taabeligt," — foarebe Sttan^

ben meb Sftojten meb fpottenbe Æolbblobigfyeb — „tt;i 5Tereé

ooerbieone £)mfinbtiigpeb oilbe labe 2>em gaae elip af ben bet*

fie £eiligt)eb, fom nogenftnbe pil blioe tilbub* &em til at

fatte 3)em inb i bet frpgteligfie og meefi omfattenbe Stom*

plot, ber nogenjlnbe er bleoen opfpunbet i betre mcegtige

kongerige."

„Sftuoel," — fagbe £err £.. — „t)oab forlanger ba ben,

fom fenber 2>em til mig?"

„3eg t)ar jo fagt 2>em \)it: en @eb, og bet følgenbe

deb:

„£e ffal focerge paa bette," — fagbe t)an, ibct fcan traf

et (Srucifir opaf fin Srøie — „at tyoetfen £e etter Smogen af

2>ere3 Unbergione reb nogetfomt)elT> Sftibbil ril (øge at erfare,

t)cem bet er, for fyoem jeg unbet^anbfer meb £em...

$e ffal tilfoærge mig, at 2)e, efter at Pære fommet paa

bet Otene meb be Æjenbågjerninger, fom cltle blioe £>cmopgipne,

efterat t)aoe faaet t)aanbgvibclige 9Seoifer paa be $erfoner3

efplbigt)eb, fom man angioer 2)em, pil tabe biéfe bømme og

flraffe, uten nogenjlnbe at bringe £)em paa Spor efrer efter

aabenbare bent be ffjulte bibler, fom t)ar gioet bent i £eteS

^ænber, felo om £e af en «£>crabelfe jrulbe pære fommet efter

bcmL."

„3a, men" — fagbe £etr £... — „t)ooilebeé Pil ba

ben, fom gtoer o3 biSfe npttige Unberretninger, unbert)anble

meb oS?"

„©jennem mig," — foarebe ben ftremmebe — „ene og

aleue gjennem mig, fom jf.il nnberrette £em cm alting; gjen =

nem mig, fom er §an8 Ublcegger, tjané %olt; gjennem mig,

fom er Sjælen, t)oortit t)an er legemet, — ^anblingen, fyoottil

t;an er Sanfen !.,.


296

€ee tyt* — pcbblep l;an, itet ^an paanty t)olbt (£tuci-

„en (Feb for flige £jenefter er iffe

firet gentil £err £ .. —

bprt betalt! og &e t;ar Pift reppe tibt Rapporter for faa gobt

£j*6!...

£rab $o?.nun af féeben angaaer, faa fcrefommer ben 2>em

fagtenS bcfpnbetlig; men jeg er fra et £anb, t)cor man albrig

foarget unbragen paa Jtorfet!''

„Q3elan! ..." — fagbe £eir >%..., fom, tmebenø t)an

l)j?rte paa 2P?anben, l)aobe tcenft nærmere ouer bet lt?cefenlige

i ben 93etingelfe, man paalagbebam, eftetfom t)an føtfl ffulbe

gaae ooer til anbling mob SKeble'mmerne af 33entaerne, efterat

racere blepen oserbecitft om beie§ ©fplbigt)eb — „pelan! jeg

gaaer inb berpaa.

3eg foctrger, at jeg t)oerfen felo etter peb SRogen af mine

llnbergione sil føge at erfare, §pem bet er, for t)oem £e un*

bert)anbler meb mig!..."

£ermeb lagbe l)an ^aanben paa (£mctftrer.

„®jør (Regning paa l)am!... g j pr Øtegntngpaa

mig!..." — fagbe ben Ubefjenbte, ibet fjan banbt fin Sftajfe

for 2lnjtgtet — „$)e feer mig igfen, naar Xiben fommer."

„2J?en af §oab ©runb iffe jxrar gipe mig Unberretning?"

— fpurgte £r. £...

„ftorbi frugten maa t)aoe Xib til at mobneé,

førenb man p luffer ben!..." — foarcbe ben t)emmelig=

Iigt)eb5fulbe $erfou — „og forbi ben §rugt, fom £)e

pil pjuffe, enbnu iffe er moben!..."

£an buffebe for £err


297

*8aton be 33..., Slbbotat O..., (£rconfut be 3* . . . og£en*

beé 9?aabe ©reiunbe be $* . . .

£>en $eifon et ligefrem fim §bab man lalbet for en

@pion af ben fornemme 93 er ben!"

5lnbet Sapitd.

©efattttttbett*

£en 20be Juni 1818, fer Srøaaneber efter bet Optrin ti

tøabe oejhebet i bet foregaaenbe (Sapitel, »ar alting £ib og

Øtøre i et prægtigt £otel i ©aben bu 5'au&outg=Saint=£onoté.

£ooebinbfjøijlen til otttfer, fom benbte nb tit Sorfiaben,

bar opfalbt af en SD?aSfe £aanbb«rféfoIf, ber bare 6ej!;ceftigebe

meb at plante en SHceffe Sarusptyramibet fra forten til £o=

rettetS $berirappe.

Xapetferere og ©attnere Ija'obe traclt meb at ubfm^ffe

Sorfyatten, trapperne og ftorgemaffetne meb Xotppet og

SBlomftet.

2)et 3nbre af ^oerelferne i Stueetagen ftemBob Sfuet af

en enbnu ftøtre Xtabtfceb.

£er bar en BaOblomff o'otbitting af SKanbfolf og Stuen-

timmet otjfjctfuget meb jlaae op, ft?e og fcettælfe meb ptægttge

tapeter og fofifcate Saier.

£)e nebecfte SeljfaDåbatelfet i hotellet gif ubtit en af be

$avtt, ber omgibe (SI)ampi3=(flDfée3 mob ftotftaben @aint=

£onoté.

Sftan fyabbt §abt ben 3bee at opføre en u^te ^alfal i

£aben.

Salen ftob i ftotfcinbelfe meb 98ærelferne i Stueetagen beb

orebe bvaperebe $>øre, btt bate anfctagte i SSiubuerne og ban-

nebe faalebe3 et £ele meb ben øotige Seilig^eb.

6^ioneø af ben fcrtiemntc herten 20


298

jetterne, forn fintyffebe ben, mefienbeelS 2J?efierp«rfer

af ben italienjfe @fole — fceoifte, at ben jfreo ffg fra en uben*

Ianbjt (Smag, og at benne (grnag tilførte en cebel og op=

$wt Qlanb!

5Det car pirfeligt en øpr)øiet ^anb i ftorMnbelfe meb for=

rr^ftenbe ©nbigfceber, meb bt>6 @anbS for Æunfien og ben6

grem&tingelfer, fom t)aobe j!a6t bette ntye dben.

2)enne ^anb , btSfe g)abigt;eber, benne fine Æunftfanb«

tilførte en benrioenbe Coinbe, en oeunbringSc&tbig Æunft=

nerinbe!

£oteftei3 (Eierinbe sar ben fmuffe ftelina, ©engene $>ron=

ning i Italien!... fom Par netfieget fra ben $rone, t)enbe8

SU&ebere §av$i opieift t)enbe, forat olioe £ertuginbe af $alma.

2>en ftolte ^anbe, ber meb flig 93ottbigr)eb t;aobe baaxtt

€emiramié' efter Suniaø SMabem, par nu inbjfranfet til en

ffmpel £ertuginbefrone! . . .

.

3)et oat unægteligt en 9?ebocetbigelfe.

%H ber gtpeé tufinb £ertuginber fom £ertuginben af

^alrna i (Juropa . .

Tim i t;ele letben gipeé ber fun een @angertnbe fom

la gelina!

&e£uben Pilbe £ertuginberne ingenlunbe inbrømme, at la

ftelina ligefaa fulbt par £ertuginbe fom be.

Set sar en 2eitigt;eb§t;ertuginbe, en (Sontrepanbet)ertuginbe

Peb talent og


299

terne, be pt)ilofopfyiffe £ertuginber, ^ertuginbewe fra Æeifer*

tiben!. . .

2ften be ægte £ertugtnber, £ertuginberne fra gamle £>age,

ber iffe tiåre iftanb til at fatte, fyootlebeS man funbe Sære en

hertugelig Jtrone paa Spanben ubenat eie et tret/unbrebe %ax

gammelt 2lbel8breo, — ben ©lag3 £ertuginber funbe if fe finbe

(epigrammer not* til at ubjlpnge mob ©angerinben fom

fornem 2) arne.

Sftan fortalte r)inanben fypijfenbe, faa c)otjfenbe, at bet Blot

funbe t;øre3 af et ^ar ©tuffer ubenfor Jtrebfen, man bannebe,

at la Stiina fun t)aobe stift flg faa „ubarmhjertig" mob tin

t)øibaarne Neapolitaner, ber oar falbet i t;enbeS S'orførelferS

&et, forbi l)un gif ub paa at bele t)an8 Xitel og Sor=

mue ! . .

.

Og ten ftaffelØ hertug, fom »ar bleoen træt af længere

at gioe ben fuffenbe (gifler* Ototte, r;asbe tilflbfl befluttet flg

til at blioe 5(Sgtemanb, fiDen fyan iffe funbe blive 3lnbet!

Doer bette fortrfyttenbe Xtjema berigebe be gobe 2)amer3

frugtbare Snbbilbningéfraft (geljfa&Sfalene i Sorftaben @aint?

©ermain en StøaSfe jijonne 5lnefboter, fom fun manglebe tre

£ing, nemlig:

@unb fornuft, Øtetf«rbigt)eb og c:t ueapoiitianjfe ^oliiiminifterø £aanb, inbtil en

mægtig JEeoæggrunb enbeltg beftemte fyenbe til at tage imob ben.


300

£)enne 33es«ggrunb , [om ban baabe t)entebe i jlt fjerte

og fin fornuft, uar ben gløbeiibe og noi'etsinbeltge SHbenjlab,

t)un følte for ©reo Sftonteteone!

£un tjenbte ©recené Jtjcerltg^eb til 21minta ; t)un oibjxe,

at l?an silbe ægte £tyabbeo3 @øftcr, faafnart §art sar Bleget

fri!...

ftorat befampe flg feto og forjhffe ffg ns?e Saaben mob

ben §aabføfe SHbenfhb, fom fortærebe §enbe, — forat opreife

en nty @franfe mellem jtg og ©reoen, — fortfagt, forat faae

en frorfuarer mob flt eget fjerte, mobtog bun hertugen af

|}almaå #aanb fom et Sftibbel tit at Mtoe fjernet fra en £øbe=

bane, ^cié triumfer fun inbgjøbe fyenbe Støobbtybctig^eb og S8it-

tert)eb, efterfom be itfe gjorbe minbfte Snbtrfyf paa ben, for

^oi8 ©fplb t)un nijS eftettragttbe bem.

2)i»fe tåre be ©rnnbe, fom t)aobe brecet la ftellna til at

fatte ben fcigtige 93eftutntng.

S3i sifte fenere t)en faae at fce, om fyun r)at>be naaet bet

tilftgtebe SRaal.

(Sftetat hertugen af $alma i age t)oø

benbe, oenbte $an tilbage til Neapel og tog jlrt Qtfjfeeb fom

^olitiminifter for kongeriget.


301

$>e fjøbtc ^o'cftet, oi §aoe omtalt, og bela^ebe flg paa

at mobtage hoffet og 93!? en cg uboifle een arijtoftatitfe cg

fmaAfuIbc Suruø, fom ftob i CioetcenSpemmclfe roet) hertugen

af $alma§ @æboaner.

2)?en et 6r*j«t, paa t)rn(fet §oerfen hertugen etter %zu

tuginben gjorbe hegning, bragte atte bercø ^orljaabninger til

at firanbe.

£et fine ©eljfab i $eerbigt)eb, — bleo fcereS (Srempel iffe fulgt; £otetfet tfebbleo

at fiaae tauft og tomt, og hertugen og £enuginben af $alnta

at Pære begraoebe i bereå 93ragt og eb!

©runben til ben Æulbe og Ugunft, t)cotmeb ben fort)en=

ootrenbe 2)Hnifisr3 3nbbt;belffr blece mobtagne, laber ftg let

gjeette.

hertugen t)aPbe ægtet la ftelina! ...


302

om et beeit et qif i bette Silfælbe, fom bet ofte gaaer i $ari$ :

jo

flere £tnbringer ber fiiKtbe ffg ioeien forat faae en Snbbpbelfe

af hertugen, befio mere 33tnb lagbe man paa at er^olbe ben.

2ften fotbaufenbe nof: netop be £ufe, r)cor @anger*

in be = £ er tu ginben Par blecen parjt mi6t)anblet, t;oor t;en*

beé SoTefommenbeber pare blepen ilbeft mobtagne, fif aHerførft

bereø 3nbbt;belfeøfort.


303

£ift og |et fanbt rigtignof n#gte ©maabiifferiet @t?b, nogle

enfelte SftaalefHf ttlbeel'eS be meefl Cpbl&fie af ^ertugc« af

$alma$ ttatienffe QSennet, fom bannebe t)ané fortrolige {£ir*

fel; men man tog imob Qlft, man unberfafiebe jlg QUt, man

taalte 5llt, blot forat naae bet tøngfeløfulbt ef;ertragtebe, bet

forgjæøeS t)aabebe Srøaal: at t;øre la ftelina ftynge! . , .

toettt tilbrog flg flere SWaaneber førenb ben $eji, ^ptø

Sorberebelfer pi §ape bejfrepet i SBegtynbelfen af inbeparenbc

Gapltel.

tyaa ben til 2?elb«bigt)ebéconcerten faftfatte QXften op*

ftylbte en lang Øtøffe 3Sogne ©aben bu Saubourg=(5amt=£os

noré og forfoanbt een for een i £ertuginben af $almaé £orel.

^ertuginben fab i ©aggrunben af bet inberfte ^eljfab^-

Pcerelfe, flmpelt flæbt og tun fmpffet meb fin ©fjøn^eb; t)er

oppebiebe t)un fine ©jæfter, fom en Saquai mælbte peb Sftapn

Peb $øren til bet forrefte SScerelfe, — Ijuu retfie flg peb enpper

np QInfomft, t)ilfie og taffebe fine ©jæfler for ^en ®Ube, be

(Tjcenfebe t)enbe peb beteé Behagelige 93eføg.

2)et Par faa langtfra, at benne 9ÉobtageIfe Sefyagebe

©tørfteparten af be Snbbubte, at ben toertimob fpnteé at for«

Polbe bem en lepenbe Dperraftelfe; tfyi be troebe at fomme

paa et neutralt ®ebet, til en Qlftenunberfyolbning, ber par 23el*

gjørenfyeben Rediget, og iffe t)o3 en 93orrtin r e, fom fønteS at

b£be bem pclfommen i fit £uu3! . . j

2)et Par imiblertib bet, fom jfete! . . ,

J&ettugtnben oar lutter Cpmærffomr)eb, lutter Dmbpgge*

ligt)eb for fine ©joefter; t)un fpnteS fyoetfen at bemæife itt

ene $artie8 tørre v^eflig^eb etter bet anbetø »ftulbe.

féttbelig bleo 3fen brubt!

herrerne, fom attefammen pare 9)?ænb af fim fiepemaafce,

funbe iffe t)oIbe @tanb mob faamegen amer fulgte (Stemplet.

hotellets pragtfulbe Ubfiprelfe, be beunbring6o«rbige SEa*

lerier, fom fmtyffebe bet, ^ertuginbenS majeflceiifTe ©fjønfreb

og hertugen af $alma8 »ble $


&04

$aa bet af ben fornemfie Slbel og 3/aiibcnfl oerøintefte $er*

foner frefxaaenbe ©eljfafc, at ^eriuginbené 2ifr fulbfomment

Qlftenené egenlige 93efknbbeel tenfebeø berfor iffe meb

minbie Utaalmobtgbeb.

koncerten, boori Ǥettuginben r.ceften t)atbe atfe Numrene,

begtynbte tf fe, og Qlftenen jfreb frem! . . .

Æunfinerne fcare enbnu iffe fomne, fagbe man, og Utaal*

mobig^eben ^at>t>e naaet flt -£øibepunft , ba et fortræffeligt

en benimob hoffen ni 6egtynbte et Øtygte at circulere

fclanbt hertugen af $almaé ©jsfter.

£ertuainben, fagbe man, følte ftg træt og anftrengt efter

Opfi?IbeIfen af fine

t)enbe faa bi>refrate,

SSatttnbcpligter, ber taften bacbe »«tct

— tilføiebe fennerne af «§ufet — ; af

itn Slatfag t)a?be t)un erflætet, at tutn iffe toilbe ftynge, at en

plubfelig £ceét)eb forfcøb t)enbe ttt til t)er.beé f*ore 93ebrocelfe,

og at aftenen berfor blot oilbe blice ubftylbt af bet lille im=

profcifercbe 5?al, fom fanbt agen efter inbet)olbt flabene følgenbe Sftotice;


305

„SflaarafteS gatte 2>ctc8 iftaaber hertugen og £ettuginben

af *l>alma t»ct meeft glimrenbe


-

306

2J?en fyoab enten borgerne nu Jjatibe ounbet fiørre £erre*

faa folte (Snfyset ftg jlaaet af ben plubfelige og

bomme otet §enbeé Sjette, etter ©runben faa i noget 2ln-

bel , —

lønlige ftoranbring, ber s? at foregaaet meb ben baabe i

legemlig og aanbelig £eufeenbe rigt begaoebe Ooinbe.

3mtblertib »at ttt faa langtfra, at £ertuginben mobfatte

ftg ben gltmrenbe ftefi, fom Dmjiænbigt)eberne gjotbe til en

Sfaboenbtg^eb, etter oifte SHgegplDtgljeb fot £ilberebelfetne, at

$un toettimob til QltteS Doerrajfelfe tog jlg meget iorigt

af bem.

3ntet unbgif t)enbe6 Dpmærffomfyeb ; ^enbeS fine @mag

borgebe fot, at aftenen oilbe blioe fulbftonbtg, fyoab SuruS

og elegance angif.

hertugen Par fyenrpft oper at fee fin ©emalinbe leoe op

iglen til 2?eiben3 ftortyfielfer; t)an fiob t)enbe troligt bi og

øjte ©ulb ub forat tilfrebSfiitte etfyoert af fyenbeø JDnjfer.

Snbbpbelfevne care talrige, og benne ©ang frleoe be uben

QSanjlelig^eb titjUtfebe be t)øiabelige *)>erfoner, fom attraaebe ben

5Sre at blioe ben neapolitanfle ©efantS ©jæjter.

Æun eet £ftaon blanbt be 3nb6ubte oafte nogen 33etcenfe*

ligfyeb t)o5 hertugen.

2)et oar ©reo Srøontefeoneé . . . ©repen t)aobe i et Sjer*

bingaat opt)olbt jlg i tyaxié.

€>ecrerairen , fom jlulbe opfatte £ijren oser be Snbbubte,

fyaobe fremfyæoet bette Støn blanbt be fornemme Neapolitanere,

fom efter @fif og *-8rug t)at»be mælbt jlg r)o$ bereS ©efant

peb Qlnfomjlen til $ari$.

«§ertugtnben t/apbe Icefl Giflen ubenat gjøre nogen 33e=

motrfning seb SRaonet.

2ften hertugen »ar længe toiolraabig, om t)an ffulbe inb*

bpbe ©veuen eller ei; iffe forbi t)an t)aobe minbjte 9lnelfe om

«§ertuginbenø tibligere Sølelfct for £ert be SKonteleone; t)an

fyaobe Betragtet la SelinaS Stacærelfe i bet etrujlijte £uu$ fom

foranlebiget ceb en @pøg paa 2ftajtebattet; beSuben oare jo tre

anbre 2ftanb tilfkbe oeb ©teoenS 5'ængjling, og 39egioent)cben

oar berfor gaaet fporløft forbi (£rminiftetenø


307

belfe e« 6cf jenbt (om en erflætet ftjenbe af ben neapotitar.jfe

Sftegierincj, fomme til at blise inbbubt af fammeS ©ifant?

@n ligefrem betragtning affyoibt hertugen fra at ubflette

r)am af fin fiifte, og bet sar, at ©reoen neppe bilbe inbftnbe flg

»eb battet.

hertugen oilbe faalebeS unbgaae at bife flg uhøflig mob

£ert be 2J?onteleone, og benne Ijaobe fanbfønligbtiS ingen føn*

berlig gpfl til at oife flg »eb ©efantené entbrene, »g 33«rel*

ferne i ©tueetagen i ^orbinbelfe meb ben improbiferebe 2)anb*

fefal i £aoen bannebe et af be magtjfe SBitfeber, 2)igterne5

^Jt>antafl ofte brammer, men fom StøenneftetS £aanb hm faare

fjælbent frembringer.

$t)i §er t)abbe £urué, Æunfi,


30*

Xtebic (5 a p i t

gcfien.

®reo SEonteleoneø iftafcn frembragte et Ieoenbe 9ftpre 6lanbt

bet talrige ©eljfab.

©reoené SBegioen^ebct , t)an$ i be ftanjfe 93labe emtalte

^roceé bacbe oaft atminbelig SntereSfe i flktié.

Bf Sftogle betragtebeS ban fom en fntlb ftorbrsbet, af

5Inbte forn et Cffer, en 2J?atn?t for fine Qlnjfuelfer, t)oem fun

®ub8 £aanb baobe frclft fra en frygtelig 2)øb.

9>ametnc ir.tereSferebe flg faameget mere for felten i bet

retslige 2>rama, forn man basbe gjort barn til et 2ft*nfier raa

manbltg ©fjønbeb i Sftebbelelferne angaaer.be ben BefDnberlige

33egi?enbeb.

Ubenar lægge SKtetfé til ben alminbelige 9}r>8gjerrigt)eb,

boormeb ban mobtogeå, jheb £evr be 3ftonteleone meb fin fceb*

ianlige Q$«tbigt)eb gjetmem ©alene cg nætmebe flg til #er=

tuginben af Q3alma, boem t)an taffebe, forbi t)un bacbe inb*

Befattet t;am mellem fine ©jætter oeb næroarenbe glimrenbe

§«fh

^ertttginben neiebe ftirligt for ©resen og fcarebe meb

et $ar folOe og bpfttye Crb :

betpaa

c

I.

fjernebe t)un flg forat

gaae ben unre 2ftaraui(e be Sftaulear imøbe, forn tar traabt

inb ceb fin ©olgcrfabet *$rinbé be 2ftaulear3 5lrm.

Q3rinbfen Dat en ^efjenbt af ben neapolitanjle ©efant og

forn ofte til t)am og £ertuginben.

£an baobe oouet en af be ftøvfie til at inbfinbe flg t)oS

£ertuginben af $alma.

©om SKanb af QJanb o o, fjerte troe&e t)an iffe at nebfætte

flg felo ceb at sife £ofligt)eb mob en eljfrartig £ame,

ber meb 93ctifcigbeb bat bet ftore 9?aon, Æjærligfyeben og 2Gg =

tejfabet fcacbe ffjeenfet benbe.

„S^aabige £ettuginbe," — fagbe ^rinbfen, ibet t)an fore*

fhllebe Qlminta for bente — „2)e t)ar ofte fpurgt mig om

min ©oigeibattet, og 2)e ceeb, ^oovmeget ©obt jeg t;ar fagt


309

2>em om t)enbe; men jeg maa tilfhae 2>em, jeg fattet min

Stoltbeb i at Iat>e 2)em felo tømme."

U?ber $t«fenrationen basbe £a ftelina meb et enefte 93lif

opfanget 9lminta§ bele eljl^cerbt^e $etfon, og Øtefulratet af

ten t)urtige féramen gjotbe en betynberlig 93irfning paa £er=

tuginben, tt)i t)enbeS Æinber blegnebe og t)enbe§ Stemme Sce-

pebe, ba t)un foarebe $>rinbfen, at be Sootaler, man t)aobe

t)oIbt ^enbe o?er Srøarquifen, ftobe langt unber Sanbt)eben!...

„•£oab SKavquié be 2J?aulear angaaer," — tilføiebe t/un

— „faa er bet et gam-elt 99efjenbijfa&!../

£un niffebe oenffabeligt, bøb benbe en Stol og forlob

t)enbe i en Sorottriiig, fom lyan fun meb SSfltit funbe bet/erjJe.

^rinbfen fatte ftg Peb Siben af fin Soigerbatter og lob

be meeji fremragenbe ^erfonltg^eber i Salen paéfete SWønftring

for t)enbe; t)an afmalebe bem attefammen meb bet btbenbe 93ib,

fom Stfogle af &ovtibenS £ofmcenb i faa bui ©cab befabe.

$rinb3 be SWaulear par et Sibeftpffe til hertug b'^i^en,

fppbig Sfyufommelfe, meb £enfpn til t)oem en £ofbame unbrebe

ftg ooer, at t)an8 Xunge tf fe bles flaaet Snefe ®ange

baglig, efteifom Qllt §pab ber fom ubaf t)anø 2ftunb par

fpaffet meb Sftaale= og Jtniofpibfer.

$lminta fmtlebe ooer ^rinbfené Sppbigbeber; men felo

om be t)aobe Pæret ti ®ange faa bibenbe, cilbe bet albrig

pare falbet fyenbe inb at tanfe onbt om fin Scigerfaber, t^t

fmn pibjie, t)oor gobt t)ané fjerte par, og IjaPbe t/etliget t)am

en epig Chnfyeb og férfjenbtligijeb.

Senere t/en (Tutte pi fortælle, t)ootlebeé btéfe frølelfer Pare

opffcaaebe boé fyenbe.

2ftarqui3 be Sftaulear l>ax?bc forlabt fin unge ©emalinbe

forat t/ilfe v^ fine talrige Sefjenbte, og imebenS $rinbfeu

unbert/olbt $lmtnta meb at „flumle" ooer be ^erfoner, fom

bereS onbe Sfjæbne bragte i 97ætbeben af t)am, føgte ®reo

Sflonteleone, ber t/apbe faaet £ie paa ©efanten, at bant flg

SSei gjennem Stimlen til t)am.

hertugen t/aobe iffe befunbet flg i 33alfalen, ba ©reo

2ftonteleone bleo mctlbt.

$et oar betfor meb floifle Cpenaffelfe, ja ncejten meb


.i 10

©fr«f, at §an plubfeltgt faae §am træbe ubaf en ®ruppe og

n«rme flg til §am.

„3eg §ar iffe $a»t ben 2féte" — fagbe ©teten tilder*

tugen — „at 6efir.be mig i (seljfab meb 2>ereé drcetlence,

flben bet CBef^g, 2>e aflagbe mig i Saftel b'Dto, og jeg ptifet

mig betfor bab6elt Ipffelig reb at funne gjengjcrlbe 3)em bet

i 2>ete3 eget «£uu8, teb benne ptagtfulbe freft!"

„£err ©tete," — foarebe hertugen, ibct $an føgte at

bebetjfe ben QBetcegelfe, fom 9ftonteleone$ uformobenlige 9lctx=

tætelfe ftcmfalbte bo5 barn — „jeg tutbe r.æjtenbeelS iffe

tooe at biabt, at 2>e tilbe betife mig ben 5@re at mobtage

min Snbbtybelfe, tfci 2)e teeb nof, at en ©efant teprcefentetet

fin Æonge!...

£>et er betfor paa en 9#aabe §o3 kongen ef Neapel, tt

^ate ben Somoielfe at fee £>em ibag; og jeg troer at funne

fige 2)em i £an8 SD^ajeftoetS Sftatn, at §oie 2)ete3 6fribt flal

betragtes fom et $ant paa ftotfoning, faa til ftexbinanb ben

ftjerbe fole ftg lia,efaa I^tf elig teb at mobtage S) em, font jeg

fot min $erfon foler mig Derotet i bette Cieblif!"

©ret SDconteleone fattebe oiebliffeligt bet llnberfunbige i

hertugens


311

fomne til ©efanten — „enten maa jeg ocere af en meget for*

fonlig^fyarafteer, etter ogfaa maa 3)ere3 23al beftbbe en fatbeleS

Xiltrerfningøfraft, (Iben man feer mig t;o3 2)em efter btn tern*

melig forte Sftaabe, fyporpaa pi ffilteø fra Mnanben for t;alp=

anbet s

2lar jlDen i Neapel.

£pab ^offtr! man reifer iil 3talien for ftn expaa ftitte oø tre, nemlig Xbabbeo, Qlpøberg og

mig, ab, forat paffe 06 inb i afffpelige $ogne, ber føre ben

(Ene til frcengjlet, ben Qlnben til ©rcenbfen og mig til en ne*

berbrotgtig lille em fyurtigft muligt berfra! 2)et er berfor %a=

cultetet, $)e maa t;olbe £em til; mig maa 3)e tpertimob taffe,

forbi jeg faa punftligt t;ar fulgt bete frorffrifter."

„®ub beoare'ø!" — fparebe hertugen — „jeg laffer

$em af fjertet, ifalb mit £io pirfeligt par i frare! ...

3)er jeer man forreflen, f;Por man fan tagefeil!" — tiU

føtebe fyan ooergioent — „man forfttfrer jo, at Neapels Ælima

j!al pare ganjfe fortræffeligt for ^Br^et!"

„Saotjr," — fparebe ©efanten — „men for


312;

oilbe t;£pne jtg ooer £3. fémtfenceå tctU

lence felo — „Suften i Neapel er farlig for £ooebet, ti ere

enige om bet; ben opfyibfer, ben Bringer o3 unbettibcn til at

„tabe" bet, mener SKonteleone! ... men til (Srjiatmng et £uf=

ten ber ganjfe fortræffelig for fjertet ... (St fpgt, et angrebet

fjerte fyelbrebeé oibunberfigt fyurtigt i Neapel! .. 3Sel fanbt,

Srøiblerne ere fommetibet foftbare ... irre fanbt, hertug?...

men ttt tage patienterne iffe faa nøie £enftm til, naar bet

breier fig om foitoklebe Stlfcelbe."

„®ub gtoe, 93icomte," — fuarebe ©efanten ubenat tntfe

forftaae ben unge £erre$ £ent!?bning tit t;an$ ©iftermaal —

®ub gi?e, at temperaturen i $aii3 maa ocere 2)em gaonligere

enb i Neapel! ... ftotrejien pil 2>ere8 Jjøiagrebe gaber, £er=

tug b'£arcourt, nof for ftremtiben aft)oIbe £em fra at fatte

et £io paa ©pil, fom 2)e altfor Ietjlnbigt pooebe i mit ft««

brelanb."

H £elbigPii3," — foavebe b'^arcourt Ieenbe — „t;olbt De-

reS dmftence et paagent £ie meb mig, og bet er ingen ringe

3fére at t)aoe fyavt ^olitiminifteren i kongeriget Neapel til

£«ge! ...

2ften om Sorlabelfe," — fagbe c/an til hertugen oeb at

fcøre (Sotfinctl Crctefier prælubere — „ber er en ftamiliepltgt,

fom falber mig; jeg t/ar engageret min (søjler, min fmuffe

SKarie, til (£ontrebanbf?n ... tt SnDfalb af en forfjælet ©øfier,

fom sil banbfe meb fin Prober 1 ..."

2>ermeb fprang Sufentaften afjteb forat otybe fin ©øflet

5Irmen og fxitfebe flg op meb frenbe.

Sftarie b'^arcourt, Oienél ©cfier, Par en fortrptfenbe

$igc, blonb af £aar, røb og t/oib og ftin og fpinfel fom en

norDijl %Vj J

} be fclaae klarer aftegnebe flg faa tpbeligt unber

t/enbeé gjennemflgtige v£ub, at man imetfemftunber frpgtebe.for,

at 33lobet jlulbe fpringe ub, naar man faae bet circulere un*

Der bet fine Sftet.

hertug b'£arcourt t)aobe miflet to ©ønner af ten frt?gte=

lige SBrpjiip^bom, mob boilfen ÆunjknS £jorlpemibler faa ofte

Pife flg afmægtige!

gabetene frortoblelfe par frpgtelig. $)øben t)aobe 6ort=

meiet to ©fub af t/anS ©tamme, og ben crble Dlbing fyaobe


313

nu fun to tilbage af be fem iBlomjiet, fom baunebe ben frifie

og fmtlenbe framiltefcouquer.

£ané Jtjceriigfcet) concenrrevebe flg bafor iyMt og bolbent

i \Rtnt, bet nu Dat t)an3 enejie @øn, og Sfcarie, ben unge

$t§e, t)ctl Sitffbe Di nyligt ubfoftcOc.

2)?en fotat forjtaane ffg før en fmertettg (mnbring,

tjafbe hertugen iffe labt ftn flbfle @øn tage be SlfbøDeS Sifc

ler, og man febMeo berfor at falbe Olene for 2>iccmie

b^arcourt.

Smiblertib Pifte bet jtg atfetebe ©symptomer t)o3 tflené til

at blife et Offer for bet famme Uføre, fom føobe 6ottrefet

fyané to erobre! SWatte, fom far flere %at tyngre, farte Ii=

gelebeS fraberen3 Sefymting paa ©runb af ftn oferorbenlig

fine (SonjUtution.

£ele $atii føfbe taget 2)eel i £ertugené @org ; tfy

#ertug b'£atcourt far alminbeltgt elffet og agtet paa érunb

af ftn 33eIgjorent)eb og Sftennejfecjcerltgr;eb , ^)^t fil ftge ben

opløfte 2ttenne|Iefjærltgføb, ber flanDfer oeb gornufrena ©rarnb*

fer, — ber iil&ageotfer be fociale Utopier, føor forførerijfe be

enb ere, føor folfetynbebe be eub tunne gjøre ben, fom ubøoer

og t)ceober bem; ben 2J?ennejIetja:rltgr)eb, hertug b'£arcourt

ubøf ebe, far ctmftelig Støeunejfefjcerltgføb, bet fil : ftge @obgjø*

ren&eb! ...

®obgjørent)eb, ben jfiønnejte, ben æbtefte af benne 33er*

benS 2)pber! ...

Støen *J3atrtarfené ©obgjørenføb far ftjult og fømmelig*

føbøfulb; ben jtyebe Dpflgt og £tøft.

2)en fentebe iffe paa Ui&Jfen forat fomme ben tiIt)jotlp;

ben opføgte ben felo, og bleo bette ffjulte Sorffn opbaget af

bem, bet unberftøttebe, faa paalagbe hertugen bem at tie meb

ban3 QSelgjeminger fom ben enefte Søn, føn forlangte.

hertugen far paa en SWaabe ben franffe 5$ re 3*

fonge i $arts\ 3SoIbgtftémanben i atfe Soiftigføber, ber op-

ftobe blanbt 9fteblemmerne af ben flote artftofratijte ftamttte,

fom paa Gkunb af (and ablc (Egenjfa&er betragtebe føm fom

et 6lagé ^øiefteret.

£ané Orb far en 2of, fønS $)em en £øiefteret§bom!

3)et far efter Ooereenéfomfr meb benne &ble Dlbing, at

Stienen af ben fornemme letben. 21


31

$tinN te tylo.ukax. §abbe lagt ben ©tftetmaaléplan, fom 2>Lis

auiené plubfeliae Soibinbelfe toang t)am til at opgioe; men

hertug b'^aiccuit x:at ift\beftominbre forblevet en 23en af

$rinbfen, jljønbt han bablebe benneé altfor ooerbcereube QIn*

jfuelfer, og greb t;an t)am i (; DoeitrcebeIfe af Srøoraliteten",

faa maatte man jo, fom l?an fpøgenbe fagbe. t)olbe Ung bom*

men SRoget tilgobe! ...

£eroeb maa betncerreS, at $rmt>3 be ØRaulear8 Ungbom

beftcb af ^atefjeibejtnbctipe ftoraar!

2lmtntaø (©fjøn^eD, fjenbeS ooerorbentige 93legljeb, fom

alene Jjaobe ttceiet tiljheeffelig til at fcengjle Dpmcerffomtyeben,

beoirfebe en fanb Øreoolution i ©efantjfabSfyoteu'etS @el=

ffabSfale.

@elo hertuginden af $alma frembragte iffe ben fceboan*

lige Snifning.

4

Øfrgttgnof forfoanbt ben 2ioIigt)eb, fom befjcelebe t)enbe i

fturftningen af Qlftenen, Iibt efter libt , og ben fcebsanltge

@ørgtnobigt)eb ubbrebte jlg paanty ooer t)enbeø QlnjlgtStrcef og

fyele $erfon.

Stim et enefie SRennejfe §aobe lagt Støcetfe til £ertugin=

benS ©inbøttlfiar.b.

2)ette Stfttnejfe tahu t)enbe iffe afflgte.

£an ftob lernet meb øtvggen mob 2)øren til et af Æabi*

netterne; $an fulgte ett)oeit af §enbe§


315

„3eg «M>" — (a^te fcun Det (l g felo — „jegetffct*

big at fergaae af ^ibelfrr ! . ,

,

2J?in grufomme 93tøi:e tyffebeø! . . . 2) et er B ef t a n-

bigt t)enbe, ^an elffet!... 92u et jeg oretSe^iift Cerom!...

£an fem for benbel (SfplD til benne 8'eft! ... til benne

$e(r, tøoot r)an iffe oilbe tåre fommet far min!... §an oilbe

tyaoe jlubt flg inb unber flt gamle Soi^olD til hertugen, fin

poIitijTe ©rifling, og jeg oilbe t)aoe troet barn, offret min Qzltåe

om at fee t)am for $a£feftg$eben , forat t)oibe £æsb ocer

§an« 2Ste!.. .

4?an3 jøine oige iffe fra t)enbe!... t)an tcenfer Hot paa

t)enbe! .. , oejTjæftiger ftg Sfot meb fcenbe! ... Og for mig

t}ar §an iffe et Drb, iffe et SBXif tilooeré! . . /

£atuginbenø ©raab begDnbte atter.

éfribt t)ørtcé i 33iflebgatteriet,

£ørtocppet SeuægeDe flg.

HD min ®ub!..." — fagbe £ertuginben — „ifalb man

ooetrajfebe mig faalebeé ... i benne Silftanb . . . fcoab (Tulbe

jeg faa flge? . . . t)oab jluIDe jeg gibe tit $aaflub? . . ."

©friDtene fom nærmere . . . £un

ftprtebe fjentil en 2/ør,

ber gtf ubtil ^aoen, luffebe ben op og forfoanbt.

2)e ©fribt, v£>ertuginben t)apbe t)ørt, jlreoe flg fra to %tu

foner, fom fyaobe gjort en Øtunbaf gfennem ©eijlafcéfalene og

nu oenbte tU6age ni -iBalfalen at 33iflebgafleriet.

teleone.

33emalbte to ^erfoner oare Otené b'^arcourt og £Pro!i=

,,3t) fee!" — fagbe ©reoen — ,$Da& hoffet Beflittet

bog £t;abbeo ber, jljult for fbøxttøptt ligefom en fftntøg @pa*

nier bag £jarnet af en mørf ©abe, naar t)an lurer paa jln

SftebSeilerS ©erenabe! . . ."

„3a rigtigt! ..." — fuarebe b'^arcourt — „men jeg

jlulbe nctften ttoe, at ©erenaben er gbet; tt)i bp6 2(Srgrelfe

ftaaer malet i ben ©finføgeé £r&f! M

£ertuginbené Orb fyaobe fat Xt)abbeo i faa bolbfom

©inbébeuægelfe, at t?an iffe t)aobe t)aot Jfræfrer til at forlabe

flt ©fjulejteb. 33eb at t)øre flue ^enneré ©potterier, gjorbe

fyan 33olb paa flg felo og foarebe meb 6


3ib

„3eg føgie libt Sttfl cg Jtjfltgfefc i ©aftenet tyet; ityi

nnberneben er ber en frygtelig £ebe. w

„®aa iffe ben og faae Dnbt! . . ." — fagbe b'^atceurt

til barn — n $i fyate iffe £>octor 2Ratbeus ceb £aanben til at

bjalpe £tg!"

„X96!" — fagbc Xbabbeo, fom plubfeligt jfiftebe Stnjtgt

— „fyoot ufotftgtigt at naonc Det Sftatn bet!..."

25c traabte atfe tre inb i kabinettet.

„ [Rigtigt bemottfet," — gat b'^atcomt til amflang! . . :*

„CFtaar ftal (Sonfultationen gaac for ftg?" — fpurgte

£§abbeo, ibet t)an ttang ftg til at iabe rolig.

w 3bag otte

M

2)age.

,.$tab £ib?"

„.Sloffen telt SR&bag.*

„(*c ber mange 6pge?"

,3a, ffrci enb eflerS," — foarcbe ©teten — „befhffelS

5)jætle titte faa gjerne IpelbtebeS!"

„^itfaa" — fpurgte b'^arcoutt — „fliget


317

mit fjerte nær! ... SKin unge (giftet tefanbt fig iffe Pel;

ffjanbt ftaber ^ar f;aPt be bebfie borger i $ari3 til mine to

uipffelige SBrøbie, niiftebe ban tern atligepel! ... flabet t)at

betfor iffe mere Sittib til Smogen! . .. l?an toifcfte ffife, bpetn

f;an ffulbe bencenbe fig til angaaenbe min (Søjier; jeg talte

til §am om 2Tcatbeué, jeg anførte flere pibunberlige ^el&re*

beljer af barn og inbgjeb 6am £pft til at lære fy am ar f jente."

„Dg STOat^euS, ben folfeffp 2)?att)euS , inbpifiigebe i at

gaae til Din Sabet?"

„£ige $aa Ciebliffet," — fparebe Q3icomten — „og ba

£ufet, fypott fyan 6oet, ftøber op til port £otel, forte jeg barn i en

^aanbepenbing inb tit patienten . . . ffulbe De Pel troe bet?

nogle ganjfe fimpie Sægemibter frembragte ben meefx fctbau*

fenbe £>trfning! . . . fteberen gif oser, £ofien lagbe jlg , og

tyer feer De min tafter taften, banbfenbe og Palfenbe og fmuf=

fere og mere blomfrrenbe enb nogenflnbe før!"

De tre 93ennet8 Samtale Hep plubfeltgt af&rubt peb 3nbtræbelfcn

af to af Pore anbre £opebperfouer.

Det Par $rinbé be 9#autear meb fin ©oigetbatter 2J?ar=

qnijen, font font forat føge Iibt £pite og Æjøligfyeb efter VBaU

letø ^Inftrengelfet*.

s

2lminta ftøttebe fig faftere vaa ^rinbfenS $Irm Peb at be*

finbe fig Qlnflgt til Qlnjlgt meb ©reo SHonteleone, boem f)un

iffe pentebe at møbe faalebeé; iffe forbi fyun jo attetebe t)apbe

bemæifet r)am paa ©efamffabS&atfet og flere ©ange truffet font*

men mtb ©repen i (selffaber i be tre Støaanebet, i)an t;apbe

befunbet fig i $ari3; men ©repen t)apbe iffe talt til l/enbe

flben beteS ©filSmiøfe i forrente!

Det par faa langtfra, at £err be Sftonteteone føgfe at

nænne fig t/enbe, at Ijan fnarere fpnteé at fli?e t)enbe.

©repen nøiebeS meb at fyilje benbe ærbøbigt og øiebliffe=

ligt træffe fig tilbage, flergang £ænbelfen bragte bent i bin*

anbené iftætfyeb.

Denne bøflige Sil&agebolbenbeb lob fig tilfkæffeligt for*

flare af Støaicjuid be SWaufeatS og ©reoenS tibltgere 2ttebbei=

lerjfab.

férinbringen berom betufebe u'Centoipl ben t)eftige 93coa*


3*8

getfe, 2fminta futte, ^oergang t?un Befanbt flg i £err be 2J?on*

teleoneé £ftat()eb.

„(5i! bcat> feer jeg! 1

' — ub&røb $rinb3 be Sftaulear oeb

at faae £>ie paa ©reoen — „3)e ter, min fjare Srøebarfcefber!

3)et fan man falbe et I^ffeligt Sftøbe! . . . §oor bet glaber mig

at fee 2) em! . .

.

Æjare JDatter," — ceb&leo Ijan Ijenoenbt til ben unge

Sftarquife — „titlab mig at forejtifte 2)em ©ret Srøonteteone,

en aanbrig 9ieifer.be, §cem jeg ff piber bet fmuffejte (Eapitel af

min øteife i Statien! et fyøtjt beoageligt (Sapitel, fom jeg en

Sag flat Iafe for £>em, og fom jeg if fe oilbe feaoe funnet

fcriuge iftanb uben %txt ©teoenS £jalp. M

„Srøin «$erre," — foarebe SDronteleone meb et bfyot 39uf

for 5lminta — „jeg §ar ben 5fåte at fjenbe ftru Sftarquifen

jjenbeé Sftober, ?5tu Sftooero , tyar unbertiben ffjanfet mig $tb«

gang tit flt £uu8 føtenb &ruenS ©iftermaal meb £err 5ftar=

quiS be Sftaulear."

©tecené Sjette fcanfebe, tigefom bet ffulbe otifte, bet be

ftbfle db; men ^tinbfen tagbe iffe Sftatfe bettil.

„eteé SBeføg!... £e I)ar iffe gjort 2) em minbfle

Uleittgfyeb for at fee mig, mig, ber Separer Port 2J?øbe i faa

tafnemmelig (E'tinbrina.! . . . 2>et er ffcjgt af 2)em, £eir ©teoe,

meget ftfåt af 2)em!... men nu ffat 2)e iffe tangere flippe

fti for min (Srfjenbtligt)eb, jeg gbet iffe (tip paa 2)em, førenb

2)e tyar looet at oeføge o$ meb bet Qtfleiførfte!"

' „3eg oeeb iffe, om jeg før . / — . foarebe ©reten meb

en 9Men, bet iffe tar faboantig §08 §am, ibet fyan faflebe

et ft^gtfomt SSlif paa Ziminta.

t *Bl titte naturtiguiia gtabe od Peb at fee £err ®te=

pen," — fagbe ben unge Æone — „men 3)e Oeeb," — oeb-

Heo §un frenoenbt tit $tinbfen — „at jeg iffe mobtager 9Ro=

gen §oå mig uben £ert be 2ftaulear3 3nboitligelfe."

„di! 2#arquien oit prife flg Ityffetig Peb at fiif te 99efjenbt=

ffa& meb en faa ubmarfet 2lbelSmanb, en faa opltyft Øieifenbe

fom £err be SKonteteone,'' — foarebe Qfrinbfen.

„Seg fjenber ogfna £etr be Srøaulear," — foarebe ©reoen.

„ftor hoffer! 2)e fjenber jo $lfoerben? . . ." — fagbe hm

;


3i9

gamle £erre — „£»orttl ba faamange formaliteter forat feeS?

^olf af @tanb fom »i fotftaae ^»eranbte firår! dt bet for-

reften fim min nb6»belfe, 3>e Ventet paa forat befoge

o$, faa fya»e »i barn ber . . . ^an »il øiebliffeligt gjentage ben

for 2)em meb egen SDtøb."

2)'£arcourt og Sbabbeo — tfflM ben @ibjte, fom »tøjte,

l?»or ^cit Støonteleone ba»be eljfet Sftarqutfen — beelte ^an$

ftorlegenbeb ooer beite uformobenlige Optrin.

Qlminta flrtiebe.

„$Jr)a! er £erren enbelig bet!../ — fagbe 9Btinbfen til

fin øten til kabinettet— „2)e fan faa

©fam! prife Dem loffelig ooer at ka?z en Saber til cavaliere

sirvente for $)ereS ©emalinbe; thi man bar, bet bære fagt

uben ^Bebreibelfe, iffe feet 2)em »eb ^enbeS (Sibe ben ijjele lange

liften!..."

SWatquien »ar bleg og fpnteS t)efttg oprørt.

„Unbjfplb, 2)ere$ £øtr)eb," — foarebe ban S'aberen —

„men jeg traf ]iaa et $ar gamle fenner, fom t)aoe opbolbt

mig ligetil nu."

„v$ot engang, min^erre," — »ebbleo $rinbfen — „ftben

»i tah om gamle 33enner eller gamle 9?2fjenbtjfaber , ligefem

2)e felo »il, faa er t)er et af Støed, £err ®re»e be 2ftonte=

leone, fom fun »enter paa et Dib af IDereC 2)titnb forat f*t*

ntye fin Omgang meb 2>em og prcrfentere flg i S)ete3 £uu£."

$enti f&jtebe Oinene paa 2ftonteleone, fom h:>n enbnu

iffe baobe bemcerfet.

Uben at bttte minbrh Soroirring eller 99eȾgelfe , ubenat

bet f»nte3 at fojte r)am nogen &»ang, fagbe ban til 2£on-

teleone:

,,£eir ©rcoen »il altib »aue »elfommen fcoS mig, faa ofte

§an beoifer mig ben 2


320

&erpaa t)enbenbte t)an jfg til Støontefeone og gab t)am

£aanben meb t»e Drb:

„£et)$el til »i feeS , min fjæte SPhbaToeiber ... lab bet

ith oare for længe.

33i jTutfe 43a€f!ate om øteifer" — tilføiebe t)an — „og

læfe bet fmuffe (Sepranocapitei (ommen !"

$)erpaa rafte t)an atter fin 5lrm til 9lmtnta, fom fnap

funbe l)olbe fifl opreifi, og tiaabte inb i 53alfalen, efterfulgt af

Støarquien.

&je rbe (Sapitet.

kejten gif fin ©ang, og be muntre Soner fra 33al=

orct)ejtret naaebe lige til Ubfanten af gatten, t)oort)en £ertug=

inben af $alma oar flt/gtet forat jljule fin 5'orouring og jtne

Saarer for OlHeS WitU.

(Sn fagte Øta*Ien t)ørteé i et SBujTabS tcttoeb 93cb!" "ub&røb t)un.

,5a, £t)abbeo," — frarebe bet unge SWentiefTe meb in*

betlig 9ftebiibent;eb — „ZfyMeo, fom fceflager 2>em, fom liber

meb 2>em, tfyi fraa teeb, fyoilfe grufomme Csaler en forfiøbt

Æjærligfceb fan foroolbe!"

„Dg t)oem flget 5) em," — fpurgte ^ertuginben jlolt

— H at jeg føler .Ooaler, og at en forfiøbt Æjærliybeb foruoU

ber bem?"

„2)ete3 Gearer," — foarcbe åfyabbeo — „(grinbringen om

ben forbigangne Sib... eller enDnu bebre: De felo!... $)e Drb,


m

fom $e nt?S lob falbe oppe i kabinettet, og fom jeg tilfcelbig^

bitø kørte!..."

„fftet, minkene," — fsarebe £ertugiuben frænfet— „ falb

tf fe bet tilfalbigt, font hin fon pære lao ^pSgjetrtgl^eb fra

2)ete3 c ffplber mig, og

^jpab 5T>e jfplber £>em felo!"

„Sftaabige grue," — foarebe $t)abbeo — „min enefte Unb*

jfplbning ligger i ben gløbenbe £tbenj?ab, fom 2)e fjenber, og

font fyar trobfet Wt, haabe 3)ereS ftoragt og 2)ereé ©iftermaal!...

2)en enejxe ©tunb, jeg fan gice 5)em for mit freiltrut, er min

inbetlige SWebfølelfe for be Sibelfer, jeg faae male flg i 3)ereS

%xat, eftert)aanben fom Giftenen ffreb frem... 5Det er bet, ber

t)ar Bragt mig til at følge 5)ereS frjeb og gioet mig 2)rifHgt)eb til

at belure 2)eut."

„2ften t)oab t)ar jeg t)a fagt, min £erte?... l)oab er bet

for Dib, jeg t)ar labet falbe?..." — fpurgte £etiuginben, t)oi$

33iebe plubfeligt gif oser til 5(5ngfteltgl)eb.

„Qlf! ftrue," — fcarcbe Xfcabbeo — „S>e t)ar tf fe fagt

mit Sjette Slnbet, enb t)?ab ber i lang £ib l)ar ubgjort bet8

Sotttuolelfe!.

.

S)en, 3)e eljfebe .. fyant eljler 2>e enbnu... og t)an otfer

flg folb og ufolfom mob en Jtjærligfycb, fom fortjener et fceelt

£io fulbt af Jtjaultgljeb og ^engioentytb ... t;an labec2)em enbnu

fuffe ecer t)an$ Æulbe og £igegplbigt)eb!"

£ertuginbeu fpnteé at blice lettet for en tung og trpf=

fenbe ^Bprbe; hin traf 33eiret friere og fytujfebe meb inbetltg

Xafnemmeligfyeb mob ®ub, fom ftelfte l;enbe

„•fyan oeeb if fe Svoger!! ...

&t)abbeo," — cebbleo ljun, ibet t)un rafte t)am tm et

:


322

§etltrtn, fiibenjlaben t)at bragt $>em til at begaae, naor jeg

felb begaaer et, ter er meget ftørre!...

3eg Beter £>em, glem tysab 2>e §ar t)ørt; at Sete £>em

tie bermeb titte t«re en ftornærmelfe mol) £>em. QBeflag mig

i 3)ereø fiiUe 6inb ... ja! Sefiag mig," — tilføiebe t/un meb

et r/jeirejljærenbe Ubtibf — „tfyi jeg er inberlig ulbjfelig! ..."

£urt tørte t)urtigt fine CHne og bebbleb:

„Sffe et Drb mere t;erom; bær en 33en for mig, fom

$e Iobebe beb 2>ere3 QInfomfi tii $art§ for et t;alot $lar

flben; 3>e beeb, bet er fun paa ben 93etingelfe, jeg t)ar

tittabt 5)em at beiøge mig; ræc mig nu 5Dereé 2trm og lab

oS benbe tilbage til 93atfalen, §bor man maajlee afterebe t;ar

lagt SWærfe til min 8rr ab ærelfe."

2)erpaa git 95egge taufc nebab 51tteen, fom førte til

£otettet.

Xo Simer efter t^ttt Optrin bar alting ftitfe og roligt

i ben øgning, l)oor ber n$5 r;abbe tyeijlet faameget fiib

og Otøre.

fibfefronerne bare jluffebe, battene Srøøtfe t)abbe afløft

be Xuflnbet af fips, man nogle JØiefcliffe tibligere faae ffraale

gjennem 33inbuerne i bette f^eepaftabø!

51tfe fob i hertugen af $almaå £otel, — Qltte unb=

tagen (£en.

3 et oberorbenligt prægtigt og fmagfulbt møbleret 33«*

relfe fab en 5)ame i Qklbragt, men meb ubjlaget £aar og i

en Uorden, ber røbebe ben bbbefte ftortbiblelfe.

£enbeS Oine bare tørre og fiirrenbe og enbnu røbe af be

Xaarer, fcun npligt ^aobe fælbet; fy\n bar i fin UngbomS og

@fjønr)ebé ®lanb3, men af en


323

%$, faficbe fin milbe og blege Sining $aa ben jfjønne (fen*

fontrneS fortmfne 5Xnflgt.

2)en ene tjoibe og fiintformebe #aanb lagbe flg ligefom

nøtenbe paa papirerne.

„9M," — fagbe t)nn — tfkt er en ltmuligt)eb, at alt

t)oab t)eii fiaaer ffreoet jfulbe Wrte en lang £øgn! ... %lti,

benne mit fjertes 2)agbog, fom jeg £>ag fot 2)ag t)ar neb*

(Trenet, et intet $robuft af en fogeiig $r;antafl! S^ei, alt bette

»at fanbt, alt t)?ab jeg t)et r)at ntbflteoet, ttt t)at jeg følt,

jeg t)at oplevet atte Dtøfe ©læber og (Sorger ... og bog fore=

femmer bet £ele mig fom en 2)røm, naar jeg tcenfer yaa min

plubfelige Dpcaagnen! ...

(Sn 2)tøtn! ..." — gjentog t)un — „jfulbe bet otrfeligt

oære en 3)røm? ..."

#un greb krampagtigt papirerne og tøjte følgenbe:

„2)et er {jam, jeg t;ar gjenfeet t)am, jeg t)ar gjenfeet t)am

„fri! ... t)am! ... t)oem jeg troebe bunbet for tyele £ioet lige-

Jorn jeg ... SWit fjerte er .færbigt at fprceitgeå af ©læbe! ...

„3a, er bet ©læbe, etter er bet (Smerte? ... tt)i be 93aanb,

„fom foraarfagebe mig en faa rabjom jOfral oeb ben Slotte

„Xanfe, — bem l?ar jeg jo paalagt mig felo! ... Ol min

„®itb! t)oab t)ar jeg gjort? ... £oilfen onb Qianb opftytbte

„mig, ba jeg gao en anben SWanb enb t)am Cftet til at eipe

„mig? ba jeg looebe en Jtjauligfyeb, fom jeg oiDpe, at jeg iffe

„funbe jfjænfe nogen $lnben enb t)am? ...

„forfor (lulbe jeg iffe faae jøie paa t)am, førenb jeg

„forlob Æirfen paa min ufalige 93il?ftupfbag? ... jeg t)aobe

„brubt 5llt, felo fceb Soben af QUtetet! ...

„3eg t)aobe fagt til ben, fom oar i 93egreb meb at jfjænfe

„mig flt Sftasn : forlang ingen Srøeeneeb af mig, forlang intet

„bebrageriff 2øote af mig, et Søote, fom jeg oil foigte! ...

„forlang iffe bet af mig, fom jeg if fe mere t)ar; nemlig et

„fjerte, et £io, fom fim tilbører t)am! ...

„9lf! jeg troebe, at jeg funbe opføre at eljle t)am, forbi

„t)an iffe mere oar fri! ... Seg antog min (Smerte for (Sttyrfe,

„min ftortrtybelfe for Støob ; men ba jeg faae t;am igjen, bleg,

„møif og lænet til Æiifebøren, ba følte jeg 2)øbenø Jtulbe

„fnige fig inb i min Sjal, og jeg oat enbnu lang $ib efter


H24

„ben ffj«6nefoangre £ag upié, om bet if fe bat t)ané


325

„3eg gitb mig felo i at faone en Uaf9«ngigs?eb, ter rig*

„tiguof iffe funbe bibtage til min Ztffc] men forret) jeg

„ibftmitibfie frit baobe funuet ooerlabe mig til ben @ram=

„tnelfe, fom fortærebe mig.

„SPHn foreløbige (£enfom(;eb Par mig følgelig fjccr ; tfci

„jeg funbe ooeriabe mig til min @ørguiobigfyeb ubenat faare

„Smogen, ubenat fremfalbe en S^Sgjerriglpeb, fom bet Par mig

„umuligt at tilfrebéjiitfe! . .

.

„(Én Slftenjhinb, ba jeg flaffebe alene omfang paa 3Sreb=

„ben af 8øen, bleo jeg greben af @ff6E Peb aa gafler, baarne af mine ftolf,


326

„bet oare bletme urolige otiet min Unge Sraorølff og fø.ue

„efter mig ooetalt; be fanbt mig liggenbe *>aa et Dal ubentciol ben Ulidelige, t)oié 93aab »at gaaet

„unber, og fom tf fe ba?be oaret iftanb til at naae 93rebben.

„3eg gas Crbre til, at man ffufbe bare Sftanben til 93 il*

„Iaen og »ife Ijam al ben Om^u, fom t)an8 Xitftanb ubftæoebe.

„$>et oat langt nbe $aa Qlftenen ; jeg ztnbtt bjem.

„(ft $ar £tmer tiåre forlø&ne ftben benne QBegtsenljeb

„jeg fab alene i mit 33arelfe foran mit $tano og ^enflt?ttebe

H mig i Xanfente til ben fibfte ^oteftttling i ©an^ar T o, t):ot

„bet raften til CBamub 6egetffrebe *£u6lifum t)asbe bubt mig

„et faa baberligt og torer.be føtøel ... og imebenS pele ten

„ubtyre SKennejIemaéfe fun ratibe JØie for mig, t)atibe jeg fun

„£ie for barn ... ?yor barn tiilbe' jeg oare fmuf! fun fot

„r)am oilbe jeg tiåre tiaibig til ben 93eunbting, fom jeg ov-

„safte! . .

.

„SmebenS jeg bromte, glebe mine fingre t)enooet £an=

„genierne, min Stemme forenebe ftg meb Snfitumenteté Xonet,

„og jeg 6egj?nbte nafxen udlfaatligt at fønge ben rørenbe $rte,

„fom batibe f orffuffet mig faa leoenbe SHfalbStytttinget . .

„3 Botflningen »at min (Sang fun bamoet, men libt ef=

„tet libt fif ben éttjtfe og Ælarg; bet fotefom mig, ligefom

„jeg t)enoenbte ben til Barn, ligefom t)anS £Hne tiate fæjtebe

„raa mine!...

„Q3lubfeligt affcrob jeg mig, Meg af Doetrajfelfe, @labe

„og @fræf!.. .

„3 ^pettet foran mig Ratibe jeg faaet Ciepaa t)am i en Isjt*

„tenbe (Stilling ... jeg faae ®reo 3ft onteleone!.. ."

(Jcinbringen om benne 93egitienbeb tiat faa leoenbe , faa

gti&enbe, at Jpettuginben uoilfaatligt faae ftg om efter ben,

$si5 Cptraben bengang batibe fat t)enbe i faa t)eft{g 33eoa=

gelfe.

Sigefom t)un fanbt en 93etti)|t i at optippe ttt gamle

(Saar, gre& t)un atter 2JJanuj!ii>tet og lafte:

„„Unbfalb, ©ignora," — fagbe ©reoen til mig — „at

„jeg faalebeé tranget mig inb til £em; men jeg fommet fotat

.

;


m

„taffe £xn\ for ben Cmforg, ma\\ ^at »lift mig i £ete$

„iRaun!"

M „$e t)er? £>e t)o3 mig?" — ub6rj?b jeg enbnu tctofenbe

„om 33irfeliø^eben af t)an8 Sftcetmelfe — „bet maa seere en

„$røm, et e nu er bleoen £ertugtnbe af $ainu!..."

„©rem t)aobe albrig tilforn talt faalebeS til mig. 35e*

„fianbig folb og ligefom næften mob fin QMte eifjenbtlig for

„be Xjenefler, jeg fyaobe feet mig ifranb til at beoife t;am, såre

„faa fjcerlige Drb, fom be nr;3 anførte, albrig fomne ooer t)anS

„Sæber.

„£an faae min 5'ortining, t)an greb min £aanb i fin

„og fpurgte i en blib og beeltagenbe Sone:

,,„@r $e tyffelig?"

„QSeb bette ©pørgSmaal fmeltebe mit fjerte, og jeg t)en*

„fløb i Xaarer.


328

„„ftelino," — pebbles fyan sngfteligt — „fyoab bet^bet

„bcue?... forfor biéfe £aarcr?"

„„vgpørg mig iffe," — foarebe jeg t;am, „lab mig 6c*

„bolte £emntfligbeben af mine Saaier, 2>e fan bog t)perfen

„foiftaae bent eller lette bent! ... fortæl mig

„ffl?, om JDeieS Æjcerltgbeb . .

beder om £)est

." — Pebbleo jeg iiølenbe —

„om 2)ere3 ©iftermaal . . ."

„3?eb bctte Dtb blegnebe ©rese-?.

„„^eg er iffe gift ..." — frarebe ban mig — „jeg

„er fii."

„3eg funbe tf fe tuOage^olDe et ©(æbeéffrig.

J

„ „ 2lf!" — fagbe han bittert — „gtceber 5£>e 5)em o»er

„min Uipffe?*

„Drbet „Ulpffe" gjengao mig min Jtolbblobigfyeb. 3-3

„bleo roligere og fpurgte t)am om be normere Dmftenbig*

„t;eber.

„©repen fortalte mig nu alt t)oab ber »ar t)ænbet ham.


329

„3>age, be enepe jljønne og listelige i mit Sis!. . . tysov be

,gtf $utttflt!.. .

„®ret?en erfarebe enbeltgt ten £emmeligt;eb , jeg l)at?be

„oittet jfjule for §am! mc)eb, og jeg faae, faa at flge, £ime for $ime

H t)anS fjertes 3iS fmelte!

„9ften i fatnme 5ort)olb, fom r)an$ fjerte nætmebe flg

„til mit, opftylbteø jeg af en t)emmelig ©fræf!

„Øfjønbt jeg »ar t)enrDft ooer at fee S'øleljer »aagnefcoS

„©reoen, ber oilbe fcaoe rxeret min @toitt)eb, min ^ciefle Støffe,

„mebenS jeg enbnu »ar fri, ffjæloebe jeg »eb Xanfen om iffe

„mere at funne t)øre fcané Siljtaaelfe ubenat oegaae en 93røbe.

„Snben føie Xtb »at bet mig, fom oab, fom Bønfalbt

„©teoen om at floe mig for flebfe.

„Sften bet gif, fom ttt pfeier at gaae : ^inbringerne fijn-

„teS !un at forøge ©reoené Jtj«rligt)eb.

„ftortiben forfoanbt af t)anø érinbring, etter rettere fagt:

„tyan troebe iffe mere paa ftortiben.

„iftaar ©reoen fab Oeb


..Æainpen oftt ulige! . . . SJitenjfafcen fetrefce 00« $Iig*

„ten!. . .

„©teten t)a»be foilatt ^ittaen; men ban »ar ffjult i

„Cmegnen, jeg faae t)am §»er2>ag, og t)»er 2)ag ommere og

„fjatliaere!

„Stfan maa t)a»e Itbt faamegef fom jeg, »æret faa ^aaB-

„IoS fom jeg, forat funne fatte min £enr»ffelfeéruu8! . . .

„$It Blioe eljfet af t)am I)a»be altib forekommet mig fom

„en Umuligbeb, — og nu Befab jeg benne Æjærligbeb , mit

„2i»é 3>rom, nu loefte jeg i §an8 Sliffe en SHbenjf ab, fom jeg

„faalcenge t)a»be næret alene, — alt bette inb^U'ebe min ftor*

„nuft i et teet @før, fom jfjulte mit ^eiltrin for mig etter ret*

„tete ajørbe mig bet fjært ; thi bet forefom mig i min taaBe*

„lige Dsetfrænbtbeb, ligefom jeg gjenga» ben 2tfanb, jeg elflebe,

„er Sjette, fom fun tilborte t)am, — til ^oilfet t)an Befhnbtgt

„ba»be t)a»t 9ftet, $otø 93eflbbelfe en Qlnben t)a»be »itfet

„Bero»e t)am . . . og benne 9lnben, fom jeg frænfebe boBBelt

„?eb (lige %arrfa, ba»be boimobigt og ærligt jfjænfet mig fin

, Sitel, fin #tang og f!t £fta»n! . . .

„$)}zn min ^'otblænbelfe »ar faa fior, at jog for £)ieBlir°=

„tit forefaftebe hertugen af $alma bet fom en &orBr»beIfe,

H ber for ftebfe Burbe er§oer»e barn min 5lgtelfe og @ifjenbt*

,Ugt)eb.

„Smetfcmftunber fermctfebeS »lubfeligt min ÆjærligtpebS*

H r)immel.

„®te»en Bleo til »i£fe Siber motf og forgmobig; i flige

„S'ieBUffe glemte ban næjien min iftæroærelfe og talte nub

„foragt om Coinberneé £etfuibigt)eb og bereé £uner.

„3?g Betragtebe t)am meb Doerrafi'elfe, næften meb ©fræt*;

„jeg fagre at giærfe h?ab ber hemmeligt Beffjæftigebe barn.

„Qn $ag nf jeg tet at »ibe!

„,.,C»uiberne," — fagbe han — „be unge $tger, labe

„ftg nefften altib forfore af et fmuft llboorteé, af bet ftuberebe

„©alanmi, fom ftranfFmænbene ifaet ere faa obfle meb! ..."

r,€)Q $aa famme Xib unbjla» ber ham ligefom uoilfaar=

„ligt nogle Bittre CrD angaaenbe ben s Dteb6eilec, ber »ar Ble*

„»en ham foretruffen af benbe, han haste clffet faa inber?

„Ugt!...


331

„Wlit Sjette blep cremet cf ^otfærbelfe; ffjctlpenbe fpurgte

„jeg uttg felp, om bet if fe blot Do* ftortrpbelfen , fora b^-PDe

„ført barn for mine ftøbDer.

H ©«eoen bemctrfebe min ftorPtrring og t)efttge (Sinbébe*

„Pctgelfe ubenat gjaute >21arfagen bctttl; t)an forbobblebe fin Øm*

B t)eb, og bet IpffebeS bam at bpSfe en $piut iføon, bet fenere

„jtulbe oaagne i jfn bele grufomme ©tprfe!


m

ifyi nu toioler jeg imeUfttifhmfcet betcm, ftben jeg i be tre

Sftaaneber, (Sh'e&en befinber flg tyer, 3)ag for £>ag feer ben

&ulbe roegne, t)an forbum tujie imob mig!

2ften fotbunt fcat^be jeg Sntet at bebretbe mig ... jeg

bat?be tffe bebraget Smogen . . . forbum begtf t)an ingen Srøeeneb

ceb at foragte mig . . 4

2ften nu, ta r)an t)ar (tabt mig etia, QInget og s Jhg . .

nu, ba t)an l)ar oprmftet en uubjluffelig flamme i mit fjerte...

nu t)ar tyan iffe mere Sftet til at tnfe mig £igegt;lbtgc;eb og

foragt! . .

.

3)et Støenneffe oeeb altfaa i!fc, t)?ab en frcenfet 3taliener=

inbe sil jlge! . . .

Ǥan t/ar altfaa forglemt, t;sab ban felo Icefte i mit 93res

til t)ané 55 en:

„; 3falb ( jeg tf fe funbe treere $lnbet enb en alminbelig

„jOinbe, l?oi6 ^fjøn^eb maajlee i fort £ib t-ilbe t)aoe fceng^

„flet barn; men font t)an fnart fcilbe fafle SSrag paa ligefom

„fine anbre erobringer, faa . . . jeg feter bet! ... faa oilbe

„jeg I; a o e b r ce 6 t barn!"

frem te Sapltcl.

©octot SBtat^euS«

$aa ben itb, ^or nceroærenbe £ifiorte tilbrog flg, fanb^

teS i ©aben 9Babt?lone, i gorflaben


$33

93igtigt 6Ianbt be parifljle @pibé6orgere, et et 2)ag rat fætbig at bøe af @ft«f, og

SK ab amen biet) Betaget af krampe, ^petgang jetten rin=

gebe en


3d4

fort)enootrenbe Æjøbmanb, ber efter (Sigenbe ffulbe bore meget

rige, funbne qoalte i bereø §eng, ubenat man funbe fomme

efter Cpfcacémanben etter Cpt;acgmcenbene tit benne jlræffelige

SWiSgjerning! . .

.

2#en beboerne af SRabolaset, ter oate fnitbere enb $0=

tittet, t;aobe ftrar ubfunbet 2ftorberen, og Denne oar ingen $tn«=

ben enb ben £«ngte felo, t)ot3 Qtanb tog t)d meget tlbe op,

at Smogen oilbe boe i bet £uu$, fom t)an t)aobe bedret meb

fin SRatcatelfe etter fin hængning.

Sffeoeftominbre §aobe furner 13 pca ben fenere Stib an*

taget famme UDfeenbe fom Sftabot/ufene; man gif inb -og ub

af bet, Hgefom af et tigtigt £uu3, et alminbeligt £uu$, fcoor

ingen £cengte t;uferebe!

$ottt;cmmeren fatteS tibt og ofte i 93eoægelfe.

SRqar potten gif op fif man gjennem @r>raffen £5ie paa

en Iitte ©aarb, i SJHbten af t)oilfen et $lomfteibeb oar anlagt.


d3o

XiltrobS for benne barnagtige fyorfoenaeligt)eb af fine iegem*

Uge 3)nbigb,eber, par Somfru (Siecineau 2@ibatt)eben felo , en

reen og f!j«r SWø, briS Sjette maajfee i gamle 2>age batte

talt; men i etboett £ilfslbe faa jagte, at Sitgcn nogenflnbe

t;aobe t)øtt t)er.

Somfru (Selejtineå £>r;b ost blecen til et 3#unbr)elb i bele

Sftabolaoet.

Sftobeten anførte t)enbe fom et SRøttftae paa Slufærbig*

fyeb for bereS 2>øttre, og Scebrene brugte benbe fom @fr«m=

(el for bønnerne forat afbolbe bem fra UngbomSforlibeljer.

Sømfru (£r?pineau baobe miftet fine goræibre i fin nb-

ligjie ^atubom; benbeø enejte @t


336

9lf ben Slarfag oar Somftu (Srepineau ogfaa uubiømmelig

i £ootaler ooer fin nr?e Seier.

„©iffen berlig 2tfanb!" — fagbe t}un til ftne Naboer, Øffr,

11 og Sfac. 14, to jftffelige portnere, for ettern ben ccrbare 3om=

fru oar et fanbt Dtafet — „2>oetor Sftatfyeué er en féngef... en

fanb (5ngel tneb Ityfe hoffer, Iigefom be i ^atabitå ... ja,

maatfee enbnu fmuffere, ©ub fortabe mig min ^pnbj ttji t)an

$ar Ænebetébarter og prægtige SBaffen&attet, bdlfet (5-ngIene

alminbeligoiiå iffe bazz, og bet er


337

at iole om, at feg afterebe fyar faamange $)øbe om mig, "at

en mere etter minbre ilfe gjør oibete til


338

JDoctoren oar fjøi, tant og fmuftooren; i flt #jem bat

ban famme 2)ragt, fom ©tubentetne oeb Unioerflteterne i £eip*

§tg, (Soningen og £eibelbecg enbnu ben $>ag ibag Seere, nem*

lig en 93amS af fort glatl og et tagt et nøtagtigt (£arl Sftoorø (Sofiume i

6d)itlerø „øtøcere", og oi fyaoe -felt? i klaret 1817 feer @tu=

benteme fpantulete omfting i be tpbffe 23pet i benne ttjeattal-

ffe Ubftaffeting.

2)octoten pat, [om fagt, beffjæftiget meb en t)aift befan*

berlig forretning i flt oibenjfabelige laboratorium.

£an fxob bøtet ooer et fxort féutopaéfaort, bet laa nb-

brebt foran t;am, og Seftaf bet meb forte $flaalc, ibet fyan for

t)oet Sftaal taabførte ftg meb nogle jrteone Sftoticer, t)an t)o!bt

i £aanben.

£)a t)an fom til ben jtbfte £Raal, reifie t)an flg op, ub-

ftøbte et ©iæbeéjlttg og fneifte trtumferenbe meb £ooebet.

H C8 tilhorer Europa!" — fagbe t)an — „t;ele letben

tilhorer oé!

(EatbonariSmen er inbpobet! ben et løbet fta 5late til

$late til ben ctblefte $>eel af


S3§

3)octoren8 Qlnjlgi jftftebe plubfelta.t Ubtrtyf; (©pcmbingen

i bet oeeg $labfen for en ubejfrtceli.} ^libbeb; t)an fprang føfc

til et laet $inbue i flt kabinet, jljulte flg Sag OtutlegarDiner,

fom t)an lob gaae neD, cg ftiuebe uub fpænbt ^pSgjerrigfyeb

neb i en fior £aoe, ber ubflrafte flg bag £ufer t)an beboebe og

fun abjIilteS fra bet $eb ben ooeuomtalte ©aarb meb 28lom=

fUx&ebet.

$aoen t)ørte til et fiort £otcl i ®a$)tn be ^arenneS.

(5n Sreb g)bertrappe meb JBiomjteroafer paa begge ©iber

forte nebtil ertrappe t;acbe nyligt aaSnet flg,

og en ung fortrtytlenbe s ^3ige freeg nebaf trinene, ibet 2)ccto=

ren (prang gentil ^tnbuet.


340

„£err 2)octor!" — ffreg en @temme gjennem ÆaBinetS*

børen; ttyl 5lbgangen tit JtaBinettet t>ar luffet for 9Itte , felo

for Somfru (Stepineau — „£err SDoctor!... ber er en «£errf,

fotn oenter-paa £)em nebe i @alen ... en patient! £an l)ar gioet

mig jlt 93ijItfott til 2)em!.. ."

„25et er gobt..." — foarebe 2)octoren ærgerligt — „nu

jfal jeg fxrar fomme!"

„3a men" — ocb&leo »Stemmen — K naar herren oilbe

aaBne, faa funbe jeg gioe 5£>em Æottet!"

„95et)olb bet fun!" — foarebe 2)octoren Batj1 — „bet er

ofcerfløbigt, flben jeg firår fommer neb."

„Samen" — stbbhv ben n^gjerrtge ^ortnetjfe — „faa

ttibjie ferien jo ben ^etfonå Sftatm iforoeien ..."

„3eg 6r!?ber mig iffe om at oibe Øloget!" — jfreg 2)oc*

toren, fom nu 6leo rafenbe — „jeg Beber 2)em, 3omfru (£re=

pineau, øieBliffeligt forføie $em nebtil 2)eteå fofaf !•'•-.*

„$u mitbe £erte 3efuø!" — fagbe $ortnerj!en, ibet t)un

jtynbfomjt traf flg tilbage, ganjTe forjltaffet otier DoctorenS

batfie £»nc — „t)ttab mon ber bog gaaer af min fmuffe

Seier ... og forfor mon t)an albrig otl tittabe mig at fomme

inb i bet Æa6inet?. . . Æanjfeejlg tørrer t)an et (Sabaoer ber,

og bet er af -fcenføn til mit Æjøn!"

5E>octoren traabte ubaf JtaBinettet, Iaafebe 2>øten omt)i?gge=

ligt efter ftg, fiaf Nøglen i gommen og gif neb.

%\)tt fc;an traabte inb i 6alen, ftanbfebe §an for&aufet

otb ©pnet af ben $erfon, fom sentebe paa t)am.

„£3. £øifyeb, hertug b'£arcourt, fyo$ mig!" — ub&røb

fyan og Buffebe atBøbigt for ©jaften^

„Sttit 38eføg Bør iffe ooerrajfe 2)em, 2)octor," — fsarebe

ben æble Olbing — „ttyi bet er ligefrem Sftoget, jeg jftylber

2)em for 2)ere3 Dmt)u for min fjære Støarie!"

„Sftaabige £erre," — foarebe Støatljeuø — „ben oeloittige

Sftobtagelfe, 2)e oifte mig, ba jeg t;asbe ben 5@re at Blioe præ*

fenteret for $)em,

iffe at tale om,"

— „at ben br/6e

gjorte min $ligt til en ftornøielfe for mig;

— tilføiebe fyan meb unbertttjft ©eoægelje

Sntereéfe, fom 2)ereS fttøfen 2>atter inbgp*

ber alle bem, ber fee t)enfce, til gjøte mig ligefaa Ifyffelig fom

tfolt ooer bet fcelbige UDfalb af min St\n\x."


341

„$octor," — foate&e hertugen, tttt t;an fcrfte*' e u gjetu

nemtrængenbe SBIif paa Sægeu

v — „ T)e.tnbgr;bet mig en itl*

lib, fom Sngen af tete3 (Sofleger fan prifeftgafat ^ocen^tj

af t)en ©rutit) til ogfaa 2>ere3 .

6far

paa bet @pørgémaal,

jeg fyat iflnbe at gjøre 2>em, pære en $omformig; fr^gt iffc

forat Pære oprigtig, unge Stfanb, jeg er forberebt paa atte

Ulpffer; mit t)alofnufie fjerte oenter iffe nogen £pffe mere i

benne SSerben! SPHt Sio er mine to 3Børn8 fiioj men ben

Uoiet)eb, fom fortærer mig, operfiiger mine kræfter; jeg oeber

2>em berfor, foar mig oprigtigt: er mit 25arnø Sio ubfat for

nogen ftare?"

„SRaabige £erre," — foarebe $octor 2J?att)eu8 — „osen-

ooer al menneffelig 93iben ftaaer ®ub3 SSitlie, fom raaber

ene Por ©fjæbne, — fom ofte berøoer be (Stærfe Sioet og

jfjænfer be @*oage bet, — og 3ngen fycmeben fan foiubfee

etter afoærge ben almægtige #aanb6or jart t/im enb er, bærer

(Spiren i ftg til ben ffræffelige ©pgbom, fom t;ar tyærjet £ere8

familie.

©piren ligger næflen altib i Q3lobet t;o3 2Reblemmerne af

famme familie; bet er noget 23ibcnffaben confhterer, ubenat

funne gfoc Sftibler berimob ; men benne fljulte ftienbe," —

pebbleo £ægen meb en pis


342

for at bringe ben i -Qlntenbelfe meb £en(tm til grafen Wlaxit

b'^arceurt."

„Og ril benne £emmeligfceb frebfclifce ot tære en £emme*

lig^eb for mig?" — fpurgte hertugen.

„Sftei, $>ere3 SRaobe," — foarebe SEftatfceuS fmilenbe —

„thi bet til fcefhnbigt tære i 2>ere$ 9iem," — »ebbleJj

2)octoren — „at jeg atlerebe fcar gjort et fyorføg meb ben

vaa øreten b'£arcourt, — rtgtignof et flygtigt ftorfag, men

bog tilfttaffeltgt til at oetife mig, at jeg 'unbe Ijaaoe bet

SBebfte beraf for fcenbeé (Sunbfceb, IjenbeS £io!"

„(Saameget er bift/ — fagbe £ertug€n — „at et Drb

af 2)em, nogle ufltølbige Srøebieamentcr føtfte ©ang tåre til*

ffraffelige ril' at flide min 3)atfer§ £ibelfer. D! min £erre,"

— tilføiebe fyan og tti?ffebe fcent^ft 2o?gen i ^aanben —

„fctorlebeé fan jeg nogenflnbe gjengjdbe $>etn?"

„3Seb at tilfhae mig en $ing , ber er uffatteerliq for

m tg," — frarebe Sftatfceu« — „en Xtng, fom Bele Q3ari5 til

miSunbe mig, — fom jeg teeb, 5£)e fun er Iibet runbfcaan*

bet meb, af fctilfen Sarfag ben faaer enbnu bøiere 2?ætb i

mine Sine ... og ttn £ing er 2>ereé 2lgtelfe, naabige £erre,

•£ertug b'^arcourtS 5Igtelfe, ben fcæberligfie øg retflafnefie

2Ranb§ 9Igtelfe . . . 2>e feer, min «§erre, jeg laber mig btprt

fcetale for mine (ionfultationer ; tbt ber er fun %aa, fom funne

prife fla af at t)ate mobtaaet flig belønning af 2>em! w

„$)octor," — fagbe hertug b'£arcourt meb et ©mtil —

„$)e er afterebe Betalt! tfci jeg teeb, t)tormeget ®obt $e gfør

i $ariS og narnligt i bette Otatteer; jeg teeb, at ben $rem enb Ottig*

manben ;

,

jeg teeb , at alle Sibelfer fcaoe lige Ætat vaa 2>ere

Omk

' og £e til berfor inbfee, at jeg, fom teeb 6aameget,

alletebe fcatbe jfjænfet IT- cm, Ijtab 3>e n*)S forlangte af mig."

„93elan, naabige £erre, M — ftarebe 2tfatt)euS muntert —

„faa lab mig cebolbe fctab S)e fyar jfjænfet mig, og ti

eve atit."

Sbetfamme 6anfebe Somfru (£elejtine (Sreruneau Sejlebent

paa S)øren.

„Æom inb!" — ftteg fcetgen.

é


343

„£en £oaor," — fagbe ^ovtnerjfen — „ube i %ot*

tærelfet er ber en enc.elff Støtyfotb og fo fraffelS SDjæPte,

fem pille tale meb 3>em."

„«£oab er bet for (taffels SDføole?" — fpurgie JDoctoren.

„$>en (£ne feer ub til at pære en 5luoergnat; I)an er

meget baarligt flæbt og herrer et 93inb forJØiet. 3eg t)ar før

feet fjam I)er."

2)octorcn fpnteé at Blipe forpirret; fyan Penbte flg t)urtigt

om, forat hertugen

„$en 5lnben"

tf fe ffulbe ftemætfe bzt.

— peb&leo $ortnetf!en — „er en 93onbe*

manb fra Omegnen; t)an fcolber flt Sommetørflæbe for Qln=

flgtet, Iigefom fyan ^aobe Xanbptne."

P 3eg gaaer," — fagbe hertugen til £octoren — „tya*

tienterne ere utaalmobige, og SHbelfen Bør iffe pente! $e£uben" —

tilføtebe §an fmilenbe — „maa man ogfaa tage Iibt £e'nfpn

til ten „engelffe 3Kt?Iott> ", og jeg siger beSaarfaa $Iabfen for

t?am."

„jomfru/' — fagbe Sftat^euS til fin ^ortnerjle — „før

be to frcffeia 2)jcePle lul, fom 2)e malbte mig."

$ige :

„Ottgtigt!" — fagbe hertugen — „ben fattige førenb ben

jeg pentebe mig iffe minbre af £em!"

%an niffebe »enligt tit 2>ccroren og gif.

tyaa S3eien giennem frorrærelfet faae r)an be tre Sarien*

ter. ber Qltfe fom


344

$eipaa flog fyan ©laaerne for JDøren til %ox$ctul\tt og

fagte:

£er a bi aftefammen!"

„3a, cttefammen, nun fj«re SipSbetg!" — foarebe ©re-

fen; iDet t;an flog fimene om 2)^atC A eaé

„ $> e fire $ u I c i n e II e r fra bet e truf fiffe «£ u u 8 !

©jette Gapitel.

©e ftre $Jufcut eller.

2)cctor SWattyeué, fom \A fnftebe $efjenbtjfab meb i fore*

gaaenbe (Saritel, car ingen Saften enb S'reberif -'Slpéberg, en af

be fire tøulcmettet paa Sftaffebaftet i 8an=(5arlo, ben unge %)b*

(fer, 33raftef»nnen fra bjtlanb af be ungbommelige $ejtbe*

fængte fra t)ine ciDenjfabelige £ajarettet.

3>en fc'itlfiige og ur.bettiben poetijle Sorm, bUfe Sbeer

fcare iflcebte, fuuDe if fe $lnbet enb tiltale benne Sftation, bet

aa6nebe ben en tmb

faalcenge fyarte Iecet i Oio og $reb , og

2ftarf af taabelige ftorfyaabninger, fom en $)ag maatte flirte

ipbjllanb i ben Qlfgrunb af ftoroirrtng , (Slenbtg^eb og ftor=

brtybelfet, t)oori Dt nyligt fcasbe feet bet forbtybet.

2)a b'tebetif HU fanbt flt ftæDrelanb mobent nof til 2J?ob=

tagelfen af tyanS ©runbfatmnger, Ijaobe t)an føgt at finte

©jenflang fcoS fremmebe kationer. 2)en fremfpirenbe Garbo*

natiSme i Stalien t)aobe aabnet fine 3lrme for t)am og opta-

get t)am fom en af fine cotbenbe ©titter.

£er car bet, fyan i] arte tørt Srøonteleone at fjerte og

:

"


345

meb $engtoenc)eb jluttet flg til bet 93«rf, c)otø JDpperfteptceft

©retten bengang par.

23eb fin £jemfomfl til 5£^t>firanb efter ftoroiiSningen fra

Neapel faae 9lp86etg, at barnet par poret i t)an3 ftrasærelfe,

at 2ftptt)en t)aobe faaet legeme, at @cebefornet t;apbe fpiret!

Xpbfflanb begpnbte at røre jlg.

2)en npe (Ear&onaro giorbe talrige ^rofelpter og r)oeroebe

SWeblemmer til ftorlmubet.

£)a r)an t;acbe arpet nogen formue efter taberen, fulb=

enbte t)an fine mebtcinjfe ©tubier og fclep en af be iptigfle

Qlpoflle af bet bemtneligfyebéfulbe


o -ih

$ere$ €i>ubcm beftaaer i en fmertelig (ftebtttyftbeb, en

ftot ©lapbeb i atle Sent mer af ©amfunbékgemet ; bet et en

fnigente 5e6er, fom utmaroer bem, et alminbeligt 3lbebsftnbenbe,

fem lammet bem."

„Cg boem er ten 2æae, fom jfal bel6rebe for faamange

Dnber?" — frurgte Q3icomten.

„5>en ^ocge" — fcatebe Støonteleone — „et (Earbona=

tiémeiu"

„dt 2)e \}ié yaa bet?" — fputgte b'^arcoutt, fom i bette

Ciebltf maajlee fagbe be fornuftigfie Dtb i flt £i?.

£>t§f« Dtb ete let fotflarlige fra bet unge SftennejfeS

©ibe.

Dibene inbefyolbt en Soiol, tiæfhn et moraljf ftrafalb fra

ben Is^jTo ©ag, tyooti ban Ietjlnbigt t)a!obe labt flg inbsifle

t?eb fine gorbinbelfer i Neapel.

#tené b^arcourt t)at>be i SSegtynbelfe fun fiaaet i et flygtigt

23enj!abéforl?oIb til ©reo Sftomeleone; men faafnatt benne

faae, t)r;ab ber boebe t ben unge 23tcomte, baobe $an jltynbt

flg at inbine barn i ftt £itf3 politifle 2)rjmme.

JD'^aicourt, ber beelø lob ftg t)enrioe af ben ffjulte Støagt,

fom ©teten ubpoebe ooer ftne SKebfotbunbne, og beelé maa^

ffee, fom la 5'elina §asbe fagt i bet ertuffijfe £uuS, rnlbe forbtioe

Siben og baoe SRoget at fortætte,

til CUarté — , b'£atcoutt sjat gaaet inb

og bacbe labt flg optage i bet ©eljfab,

naar l)an fom t)jem

yaa ©teoenS flaner

boié ftotmanb ®« s

sen %ax, og ba ban fenere biet) forciift fra Staltcn for ben

©ag §an tjente, fyacbe QSicomten i fine og nogle fortrolige

3Sennet5 £5tne opfftttet jtg fom SKatt^r for en politij! Xxo,

\)an i ©runben t)cerfen sar rnbere ^engioen eftet inbtagen for.

33egge 2>ele $a?bt Iibt en tybetltgete ftotmintjfelfe, ba $an

atter fom til at lece i fin families ©fjøb og faae ben fiore

2igtel[e, §ané gaber nøb; han, ber fceb fin Øtang, flt Sftaon

og fine Qianbøesner i XtDen rnibe blioe falbet til at fpitle en

oigtig CR&Tfe i ftæbtelanbet, ber fotefom barn celbatenbe og

Ideligt, fartebe iffe, at bette — £onbet — ffulbe føle Stang

til en alminbelig Cmcæltning fotat opnaae et §i?potbetiff

93efcre, bsot ber mftetebe et na-ften o ir felt g t ©obe.


U1

SSfcomte b'^arcourt befanbt flg t benne fornuftige ©tern*

ning, ba Sftonteleone, £6abDeo og StpS&erg anfom til *£ar(5.

2)e minbebe t)am om bauå ficotet, omDen$agt, be baste

inbgaaet, om t/anS (SgenjfaS fom (Sar&onaro, l;HIfen ban iffe

Funbe fornægte.

33icomten buffebe paani? unber for SKonteleoneS £eue*

bifmme og troebe flg beéuben bunben &$ fin 9®?e tit at

fremture j>oa ben 95ane, ban engang t;at>be betraabt; ^attpaa«

lotøfebe ffg otter fine gamle ficenfer og bleo S'orfæmper for en

forbi? De, at ti

(lulbe binbe 2>ig til cor ag3 OtetfærDigfyeb

!

ftorblio berfor uoirffom i dampen, t)oori £u inblob 5T>ig

tilligemeb 08 ; bin 3fére er 0$ 33orgeu for bin SauSbeb an=

gaaenbe oore £emmeligbeber; oær blot por 33rober fro £jet*

tete @ibe! ...

QlpSberg, fom ec (©eljrabetø ©torarcfyioariuS , .ubjletter bit

SRaon of oore lifter, og rammer en Ulpffe o3 , faa l>ar jeg

ibetminbfie ben %xe\t iffe at t)ape braget 3)ig meb i oort

$alb."

Støen bet oor faa langtfra, at £itbubet bleo mobiaget af

3ftené b'^arcourt, at bet toertimob opflammebe t/anø t)aio=

jlufte 3oer.

„Soigte dber!" ~ ubbrøb fjan — „forlabe féber, naar

Sarené $ime flaaer! ... befertere fra Q3alplabfen i Æampen$


348

tf foa {tore 93epifer tetpaa, at jeg ncrjten føler 23eteb at mottage tern."

„Sat t)øte!" — fagte te tre fenner paa eengang.

„fifian tiljfcbet mig ftølgente," — petbleo 2ftonteleoue

„Utoalgene af familtge $entaer i Stalien ooerlate t)er*

„pet i (Set og Qilt til ©teo Sttonteleone, paa r)oi8 jtore

„$lanb8eoner, Sftot og £ømmehaft te ftole, at befxemme %\-

„Den og -iD?aaten, Ijoorpaa OteUningen ffal finte


349

peb bunmie komplotter, fotn opjbae af faaret 05 genfjotrltgbeb

og anbre jammerlige 93ePægqrunt>e.

93ort SD?aaI er ftørre! bet er iffe en enfelt SWanfeé @ag,

pi fæmpe for, men for en 3bee3 @ag! ... ctler rettere for en

£eelbeb af 3beer, ber flulXe brt?be frem paa eengang, operalt

og afføfe ben gamle SirrilifationS Støørfe Peb €trømme af

btønbenbe 2ps!

2f?en fiofctS £ag er enbnu iffe fommet."

„Sffebeftominbre," — fcarebe Qlpéberg — „erfarer jeg

af be 93repe, jeg bar mobtaget, at nt?e SBenta'et banne f!g

opfralt."

„$arié er fulb af féarbonarier," — titføiebe b'^arcourt —

„bet bemmelige ftrimurertegn, ber fim er fjenbt af o3, Pifer

mig 93røbre ooeralt, paa be offenlige @teber, felt) Peb hoffet,

paa QJbsofaterneS 93«nfe, ja i ^ommerpcerelfet." 4

„5)et er fanbt," — fparebe 2lp3berg.

2)ermeb fremlagbe t)an be talrige SftaPnelifier, fom ftor*

bunbSfætterne omhyggeligt gjennemfaae.

„£igemeget," — pebblep SWonteleone — „formeget £aft=

parf pilbe forbarn 5IH!. . £ujf paa tort SKærfe:

3Serbenéfuglen gjennemboret af et 93 rib bor."

Jbabbeo Par bleuen ftbbenbe taué og merf unber bele

©amtalen.

©recen Iagbe fprjx Skærfe bertil.

„Æjccre 2?en," — fagbe ban iil t)am — „t)porfor faa

bebrøpet ? Stipler £u maaffee , Iigefom b'£arcoiirt nt;8,

paa tor ©ag8 £eUigt)eb? 35etofnfer $)u 2)ig i $aafyn af

ftaren?"

„ftaren!" — ubbrøb $babbeo, Iigefom Paagnenbe af en

2)ram — „ben paafalber jeg, ben penter jeg, ten baaber jeg

paa, ifalb ben blot fan befrie mig fra et £ip, fom er mig til

Eprbe!"

Sftonteleone blegnebe Peb at bore biéfe Orb; tt)i ban gjort*

tebe ©ruriben til fennen« bp6e frorttiplelfe, og 2lngeren8 3)olf

gjennemfcerebe bane fjerte!...

2ften førenb ifyabbeoS fenner bapbe faaet %ib til at ub

fcørge §am, inbtraf en befpnberlig 93egipent)eb, fom pafte bc

fire £anblenbe6 Dpmcerffombeb.

*


350

@n fetft fsag og fcetraa flæifere £i)b, fam lignebe (tb*

b cifoppené 5ltbetbe i ftt 93aø, afbrpb plubfeiigt ftorbunbåf«!*

lerneé Samtale.

tøffet

Styben fønteø at fomme fra en af £aølerne i ^aneel*

«£>et er paa ben @ibe," — fagbe Sftonfeleone, ibet t)an

pegebe paa en (Reol $eb 93æggen.

„3a, bet er paa ben et er barn, iffe fanbt?" — fagbe SKonteleotie til

„3o, bet er ^am;" — føarebe QlpSberg roligt — „Æun

fyan fommer paa ben 9J?aabe."


Optrin tilbrog jlg i ben meert afubeé, 09 følqeligt ben mor^

fejle fDeel af bet rummelig« 35træDen fif et pfnmajtiff $rceg.

„(5i! men boab er ter paafaube, flben 3)e faalebeS fom*

mer og fcifttyrrcr ©cctoten og mig, £r. $ignana?" — fagbe

©reoen til ben Sfyéfornne.

aa féngicenberen og 53onbe=

manben, JjoiS mørfe OmribS aftegnebe flg i SWaaneltyfet, bet

faibt inb igjennem et af (Salene 23tr?buer.

„©et er erobre," — gao 9Rftt$eit€ til @oar — „tal fim

frit!"

„33elan!" — foarebe £ert ^ignana, jiøbt ooer ©reoené

temmelig fcarjfe Støobtagelfe — „ber er bet paafærbe," — og

Ban lagbe (Sftertrtyf paa Orbet — „at en gate truer


352

ufhaffet i 9?cravflfe meb politiet, £en QJtgnana — ber Mi»et

altib riéfe (Smaating tilbage, font ere en teet 2>eel aenetenbe

for mange krate %o\t . . . Jftu for jeg et ©tage Sbee cm,

at 6an$ J5øtt)eb , hertugen

af Q3atma, t}o« t)»em jeg »at til

-2*at for en fjorten £age flben, tf fe fcat unbtabt at unbettette

$olm»tafecten i Q}arié om min Sftcetscetelfe fceri i ©tåben.

£>et et et (Stage fim £øflig^eb mellem politi og politi. ©anb=

f&ntigciié t)ar man »eb famme £eitigt)eb gioet Signalementet

af flere af mh'.e gamle 33efjenbte, t)»ottit 2>e t)ar ben Sdre at

r)øre, og S>e meb £ere3 „IHsSerfarutg" inbfeer nof, at man

»eb at erfare, at $>e fctftnber 3)em i $ati3.og Bearer mig meb

2)ere§ CBefpg , ne»»e »il antage, at 2)e fommet forat tnfor=

mere mig i at tø tie SPcanboline, t)»ilfet Snfhument 5De eftet

Sigenbe flat ttafteve meb ftot g-arbigt)eb! ...

Sif ben ®runb og for tf fe at beruse mig 2)ere3 gobe

Jjenefte, ^av jeg Ietet en titte £eitigt)eb tit 2)em i *ftaDot)ufet,

»i fra»e anbragt en £ønbør, fom giser 3)em *Mbgang tit 2)oc*

toren, og fc»ab 2>e mebbeter §am, mebbelet t)an igjen mig...

€>ee , £eit

lUgnana ,

alt bet et iftoget, en fornuftig 2ftanb

fom De Jburbe t)at?e gjattet, ubenat jeg Bebj?»ebe at unbetrette

JDem om atle biéfe CBiomftcenbigbebet."

,.£et gfabet mig at »«te o»erPe?iift om, — fsatebe £r.

93ignana meb en ftott 3Kine — ., at £etr ®re»en uben biéfe

©ritnbe iffe eilbe frase STcoget imob at fee mig t)o3 flg."

„Sften ^aren!" — ubfcrpb åfcabbeo, fom forglemte flg

feb i fin Uraatmobigbeb — ,

®re»en!"

r ben grate, 2)e talte om tit

„@i, bet er jo £err Xbabbeo Oto»ero!" — foarebe $ignana,

fom gjenfjenbte bet unge 2J?enneffe ^aa Stemmen.

„Ufotffgttge! ..." — mumtebe 9J»ébetg.

„9>tt gloeber mig faameget mere al trane £err Xbabbeo

Oto»ero," — »eb&Ie» $ignana — „fom bet ogfaa angaaer

tant, efter fc»ab jeg troer."

„Sftig?" — ipuvgte Xbabbeo.

„%\l Sagen!" — fagbe ®re»en utaalmobigt.

„(Seer 2)e, Støonjtgnote," — f^arebe 9pignana — „jeg

ftøpet omfring i *ftaooIa»et af


353

2)e t;ar ^oalagt mig, og t/ibinbtil fcaobe jeg iffe fcemærfet noget

Srøiétotnfeligt.

Saften berimob faoe jeg to morfe ©fiffflfer ftaae paa

$ofi i ©aben be ^erneuil, HgeoPerfot 3)ere3 $otel.

2)ere3 uBet?«gelige ©titfing sat mig paafalbenbe, og jeg

gjættebe fnart af ben SWaabe, fcporpaa be eraminerebe 9itfe og

(5n^»er, fom traabte tnbi^oteftet, at be maatte Pære ©pioner,

faameget mere, fom jeg, ba jeg, Begunfliger af Srøørfet, fneg

mig tett til bem, t)ørte ben (Sne af SWænbene flge fyalpbøit'ttl

ben 5(nben:

„$an ét tilfobø! t)an393ogn er iffefjart ub!"

„§or hoffer!" — af&rpb ©reoen §am — „bet Bliper

tntereéfant!"

„53i Iibt!" — peb&leo $ignana — „bet er iffe not* meb

bet!../

2)en famme Srøanb tilføiebe i en Barj! Sone til fin Æam*

merat:

®aa til ©aben @aint-~£)ominique, ber Boer ben

5Inben."

„&or golfer! ben rønben, bet er mig!" — fagbe $f)abbeo

— „3)et er i ©aben Dominique, bi fcoe, 2ttarqnien, min


!

354

ftor bet tfetfte fan bette SHennejfe fun avbeibe for

c o, en jHegninq; tbi meb mit 93ibenbe bar jeg ingen 5jen=

bet i benne 9£ty! Coeralt Mioet jeg mobtaget paa ben elff-

r-ærbigrle Dg meeft forcfommenbc Sftaabe, og oore hemmelige

^otbunbéfcefter, fem fjenbe mine gamle (Soenttyt, Iabe mig

fetre fanbe Siiumfinttog i Marts' ©eljfabåfale!

SXtai ffuibe be bermneligbebsfulbe $erfoner, fom £ett

$ignana omtaler, rilfælbigt-uS tore til Natfuglenes familie,

p«re unbjlupne Ugler fra $oimeiS 39ure, faa gicer jeg bereS

StøiStanfe mere (Spifterum ceb at Sli^e ube, enb ceb at fomme

bjem.

Seluben bar jeg iffe inbrettet mit «£oteI yaa en faa foji*

Bar 2ftaabe fer at fooe ube... nei, viva Cristo! fom min gamle

3Sen dietro fagbe!

%t btice tørt, fom Qlps&erg forejlaaer, pilDe caere en enbnu

flatre fteil; tbi bette £uué er ©jemmeftebet for pore papirer,

pore flaner, Giflerne eoer core SorbunbSfctUer, bet er a angaaer at forlabe QJariS, fom £err $igndna

flogeligt forejlaaer mig, faa fan jeg tf fe tnblabe mig berpaa!

£et er yaa Q3ati6 , tore ftorbaabninget og ftremtib be*

roe! ftra -}>ari$ Pil bet £r>$ ubgaae, fom jfal bringe £>ag i

Europa

5'orreften, mine -§errer," — Pebbleo ^onteleone — „troet

jeg, at (5n§oer af Stan gjør for mange Dpbætelfer af en

ganjte flmpel 33egioen^eb; felo naar pi antage, at ben er Dte^

fultatet af en ©fterfoijlaing fra $olitiei3


f

355

33 bbeo og mig at finbe Opløsningen $aa ben bobbeltc

leoenbe ©aaie, fom penter od peb core ©abepone!"

„3ngenUfoifigtigt;eb!" — fagbe Qlpøberg til 2Tcontcleone,

»eb at fee r)atn flpnbfomft iføre flg Slupergnatbragten, fyooti

t)an »at f ommen — „«§ujl paa, at ti iffe mere ere i Neapel,

at ber finbeø §#K i Støcengbe paa $ariø' ©aber, at $atrouil=

lerne ere talrige, og at et JDolfejHf »il Pæffe ftor Opftgt."

w 33at 2)u ganffe rolig/' — foarebe ©reoen — „jeg

retrer mig befianbigt efter \)tt £anbØ ©fif, ^Pori jeg oefin=

ber mig:

3 Stalien er bet $olfeu!

3 §ranfrig, @toffen."

2)ermeb fnappebe l)an kniplen, $l?abbeo førte meb jlg for

at pcete fin 95onberofte tro, fcingebe ben og lob ben fnutre

runbt mellem fingrene meb eu ftærbigfyeb , fom felp ben 6e*

rømte Sanfan, ©toffefægterfongen paa ben %Vb , funbe t)aPe

miøunbt t)am.

w @fal jeg følge 2>ereø tørcettenga?" — fpnrgte £err

$ignana ©repen.

„3a Pet/' — fparebe benne — men fom iHeferpe, i en

©neeø ©fribtø Qlfftanb, og fun for at fcepibne, fom en jfiffelig,

foiftnfct (5pabferer.be, at STOanben, jeg flaaer ifyjel —

ifalb jeg fortejten flaaer t)am tfyjel — t;ar opetfatbet mig.

5)et Pil blioe intereøfantere i be £ømlerø Oine, fom @pef=

taflet maajtVe fanfer fammen."

5E)a t)an faae abbeo og mig v^ hjørnet af ©aben 2klle-(5t)aøfe

©ftynb 3) em! ..."

jReolbøren tuffebe flg efter £evr Spignana.

„@fal jeg iffe følge SDig?" — fpurgte ifiicomten Sftonteleone.

„@fam 2)lg!" — foarebe Støonteleøne. — „ftire mob

;


356

den! 9Si »tlbe tage oå nb ligefom te fotenebe tateer »aa

Støarfcfcen mob Staten Monaco!"

Élic 5)u fint libt enbnu bo« Toctoren, en Cfngeljt*

manbS (Sonfultation fan gjerne »are længe; t)an Betaler runb*

t)aanbet."

fiibt efter paSfetebe 9ui»etgnaten og 35onbemanben atter

forbi Somftu (Setefiine (Srepineauø Sufaf — ben (£ne meb

flt 2ommetørflæbe for Srøunben , ben Qlnben meb flt 99inb

for Oiet.

Somfru Grepineau, fom »ibjte, at be t)a»be »æret flere

Simer t)oø benbeS fjerte Setet, funbe iffe bare flg for at ub*

6ri)be »eb @»net af be to patienter:

,,$)ocioten er en btygtig Sftanb ; men

længe om bet er

t)an! 3a," — tilføiebe t)un i jlt ftitfe


357

§aobe at Beflitte meb, og faae intet 6et>te SPHbbel bertll, enb

abfparge ftjenben felo!

Jtun bleo Qlbfpargflen temmelig batff, fom man pil faae

at fee; tfyi ba fyan befanbt flg et $at éfribt fra t>en (!julte

Suter, ber tf fe anebe noget oeb at fee en flig Galper fomme

bingienbe, gjotbe ©teoen plubfelig omfting, faflebe ftg ooet

ben Ubefjenbte, greb t)am i (Struben meb ben ene £aanb og

meb ben anben om Slimen, fom Støennejfet eilbe jttffe inb un=

bet Æappen, fanfcfanligouS foi ai giibe et jljult SSaafcen.

$>en Ubefjenbte ubjtabte fun eet


358

„2)et er ben neapolitanffe SDHniftet« ©emalinbe."

„2J?en føcrfot" — fpurgte Støonteleone — „ftaaer bin

kammerat paa £uui i ©aben e if fe t)at »æret i #otel Srøaulear ...

M

3eg »eeb %an=

ben... maajfee t)o6 en 2)?eb6eilerinbe! . . .

„£a! bet er ffjsnbigt!" — ubfcrøb ®re»en. — „Sngen

(Sfranfer ftanbfe btn Optnbe, naar bet breier ftg om fjenbeS

Sibenffaøet !...••

dt fmerteligt


359

Borb, eg gao flt £jerteå fcemmeligjle Sanfer Suft i følgenbe

linier til fin 2ftober:

„Æjærefic SRober!

„£et er nu §en&eb tøW 2ftaanebet, ftben jeg fyar forlabt

„Stalien og 2>ig, for at følge Støatqutø be SKauleat og t)ané

„ftaber til $aittl . . .

„3eg t;ar i mine tibligere 93reoe fortalt £>ig om min

„Sfteife fra Neapel til $ari3, om min 9lnfomft til ben ftore

„93r> og ben SWobtagelfe, ber Meo mig tilbeel af min ©emalS

„familie.

„£err be SRaitleatØ ftamiite, ber, font jeg atferebe tib=

„ligete ^ar berettet 2)tg, t;arer til be anfeeligfle i $attø oeb

„ftu Øtigbom, Orang og ben Qigtelfe, ben n^ber, fcooebe iffe

„at oife fig folb mob ben gremme&e, ber tog $lab3 i benS

„ÆrebS; tfyt min ©ttigerfaber $rintofeirØ fjærlige Dmr)u gjorbe

„bet tit en røgt for atfe t;an3 ©lægtninger, tbetminbjie at

„I abe imob mig, fom t;an felo i 2Sirfeligt)eben oar, bet ijil

„flge, forefommenbe, opmærffom og fjærlig.

„2tten bet oarebe fun fort, inben jeg faae, t)oor Iibt op=

„rigtige be Salelfet yare, fom man intrebe imob mig!

„3eg anebe fnart, af tyoornugen 3lbeftnbetr)eb, faaret 5or=

„fængeligt/eb og ringe étympatlji mine fcoiaDelige Slægtninge

„oare befjælebe meb £enfr/n til ben unge Coinbe, ber t)yer=

„fen t)aobe Qlner etter dtigbom at opoife, og fom ^aa en

„SKaabe t)aobe tiltvunget fig en $lab§ Manbt bem, fom fun

„en t)øtabeiig $)ame af famme ftyrftelige 2dt fom be funbe

,,Qiw Sorbting )paa.

„3eg inbfaae fnart, t)oot liberi Siftro jeg funbe t)aoe til

„bereå toungne ^øfitgfyeb, til ben S?bre &orefomment)eb, fom

„23erben forbter, og fom i ©crbeleéfyeb baterebe ffg fra $rtnb3

„be 2#aulear$ faberlige 93eflottel|e.

„3eg føgte at finbe et 21jle6 for be fjærlige Søfelfet, ber

„opfr/lbte mig, i min narmejre Dmfrebø; men ben 8'øtfte, jeg

„fyencenbte mig til, fttigtebe mit %aah og gjengjælbte min

„Æjauligbeb meb Jtulbe.

„S)en, i^aa fyoem jeg gjoibe hegning, iffe for at erftatte

„3Mg t;o3 mig, fjærefh 97?ober — tti en 2J?ober er uerftatte=

»Hg,— „men for at ceilebeS af te;.beS Otaab i te i se tfiy,


m

ri&tjøti jeg flot) i begreb meb at inbttabe, — blanbt bet


361

„&øgei ftorunberligt moa bet toere , ffben min fyabet§

„blotte S&aon rat ttljitæffeligt til at aabne mig ben -Svante $irme,

„ter, fom jeg fortete £>t&, i ffrnfhungrn »are baatbnaffet luf*

„febe for mig.

„9ioget Xtolfebøntéaøtigr maa bet sære, flben bet t)ar »æret

„ijtanb tit at f oranbre ødeller, bet såre faa inbgroebe i Dlbtngenø

„fjerte ; flDen bet bat fannet bc-eæge barn til at opgtoe fine nebar-

„t?ebc ©tunbfatninger, og t et i Den ©rab, at han pTOtfentetet

„mig ooeralt fom batter af en nybagt 2(Del§mar.b, bdS 2)r?=

„Der — tilføter ban — tate ffabt t)am bet ffjønnefte SBaa*

„benifjølb.

„3eg maa i tyorbigaaenbe uljtaae 5Dig , at jeg bar feet

„meer enb een af *$rinbfen8 gamle fenner ftaae fom forbenet

af Dmrajfelfe »eb at børe bette @prog af banS SRunb.

„©runben, forfor jeg otter unbcr^olber 3)ig, fjærejte 9)2o*

„ber, meb min I^ffelige ftortib, er fan forat tife £)ig ftoijfjt-I*

„len meftem bengang og nu!

„bage.

„2fttn rene og Ityfe £immel er Bleven formøtfet.

„9Hnc fotbumø førgeltge $lne(fer ere atter »enbte tlf=

„$)et forefommer mig, ligefom jeg (limter u oftere §ar absaret mig imeb, meb Uret

„tnbgt/bt mig atfe mine møtfe Xanfer!...

„$lf! naar jeg blot fyasbe 2)tg §er! . . . naar jeg blot

„funbe fafte mig i bine $lrme, træffe 2>ig til mit ©ttyft, faa

„rrilbe jeg fanbftynltgmiS fnart føle mig beroliget.

„£pr berfor be 2J?ebbeIelfer, fom jeg betroer til bet folbe

„$aptr, Ice5 bem meb bin @jæl8 JØine og flig mig, om jeg

„tager feil, etter om £>u bolber mig for truet af ben j!raffe=

„lige Utyffe, fom jeg befrugter!

„(Snbnu engang, r)ootfor er 2>u iffe ^er!

„O! ben frrasarelfe! . . . ben gta&orrelfe! . .

„9J?an maa seere ftret}unbrebe SPHil borte fra ben, man

..eljfer, — man maa buj!e vaa be lange Ximer, be lange $age,

„fem forløbe mellem bet firerne cg bet »entebe 93res, foral

etionen af ben fornemme 3*frbe», 24

.


362

„»tbe, t)t>ilfen &rr>gt, tytulfen Ooal, f^ilfen ftortoiolelfe ter

„ligger i Xanfen om en flig Xilftant!

„S^aar 2)u t)ar lafi mit 93reo, fjærefte Støober, faa beeb

„til @ut) for mig; gaa til „93 or ^rue af 8orrente8" ^a*

„pel, t)eor jeg er bleoen siet, — oor gamle Æirfe! og lab

„to fmuffe 93orh)8 brctnbe foran alteret, forat 23or ftrue fan

„t>aage ooer en Æj«iligt)eb, en £ro , man t/ar looet mig for

„t)enbeS Qlafpn!

„3eg bet)øuer 2ttob til at fortfætte; tt)i jeg oil maajfee

„foroolDe $>ig @org . . . men jeg bebet 2)ig, grab iffe, flben

„jeg if fe er tilftebe forat funne aftørre bine $aarer!..»

„3 be føifie Støaaneber af mit Dpfyolb i ^arié leoebe jeg

„i en (lig £oiroel af Soilpjielfer, tafter og ftefier, at Doermæt*

„telfe og Xrætbeb fnart inbfanbt jlg.

„£>en Spffe, jeg gjoibe i ben glimrenbe 23erben, ben

„«§!)Ibeft, man »iftc mig, fmigrebe min §orfccngeIigc;eb og gi«*

„bebe mit fjerte; tt;i begge 2)ele fanteS at forøge £err be

„SWauleatS Æjærltgbeb og gjøre mig ^br/rebarere for t)am meb

„t;oer 3)ag.

„@fter Sinteren fom en roligere 9larStib , fom jeg t)ilfie

„meb ©læbe i ben £anfe, at £err be Støaulear og jeg nu

„flulbe Ieoe libt mere for Ipinanben, at bet feberagtige og ftøi*

„enbe (©eljfabSlto ffulbe efterfølges af en r;uuøligere og blibere

„Spffe!

„3eg tilbragte tre Srøaaneber i ben 3nbcjluttett)eb, bertagt*

„tageS af be rige tarifere, fom iffe forlabe ©tåben i t)tn

„fmuffe 51arStib.

„$rinbfen forlob 08 forat fee til nogle dienbomme, fom

,.$an btflbber paa ©rctnbfen af ^ranfrig, og SKarquien og jeg

„Care ganjfe ooerlabt til oS felo.

„©recinben beeerebe 08 rigtignof meb fin Sftcetoatelfej

„men ben cirfebe fnarere forfityrrenbe og ubehageligt, enb op*

„lioenbe og oelgjørenbe paa os\

„2>a jeg fra 33aru*been oar tjant til at fotrbeS i btn fri

„Suft, paafom ber mig unbertiben flor £&fi til at gjøre en

„StøorgenfpaDferetour i en af be mange fmuffe £aoer, $ariø t;ar

„at opoife.

„©reoinben gjorbe min ©emal opmærffom paa, at en


3i, .i

„2)ame af min 5llber iff e funbe gaae ut» ubenat Porre lebfaget

af t/am, og fca Srøarquten kolber meget af at ribe, pillet jeg

„iffe fan, og r/an beSuben ofre falbeå fra hjemmet af fine

„fémbebéforretninger, faae jeg mig inDjfranfet til enfelte UD*

„flugter, peb t/Dtlfe fjan — bet nægter jeg iffe — pifte jlg

„Ipbeift opmærffom og fjaulig imob mig, men fom fortefien

„langtfra Pare tiljtrcrffelige for mine Jønjfer og ftomøben*

„t/eber.

„£r/eatret o ar en Jtiføc til $lbfprebei[er for mig, men

„ogfaa bet t/aobe jlne ubehagelige @iber.

„£enrl brøb jlg fun Ubt beiom, ©tecinben (let iffe berøm,

„efter rettere fagt, t/enbe8 religieufe $lr>ffuelfer forbobe r/eube

„bet. fralgen t;etaf oar, at ogfaa benne ujfplbige ftornoielfe

„fom ofiefi bleo mig forpurret.

„éelo min ^aaUæbning par en befhnbig ©jenfhnb for

„§ru be ©ranbmeSniU OiaaD og Æritif.

„2)agen3 Sfcober pare ooeibreone, fagbe t;un.

„2JUne Støober fmagte af „Ublambingen".

„hoffet funbe iffe libe ntye Snbføtelfer, r)pab Ælcebebrag*

„ten angif.

„£i,ffet fputeø fun om ffrenge og aloorltge former.

„SffeOejxominbre blioer ionen reb £offet angioet af en

„ung og pragttlffenbe ^rinbfeSfe, fom er et fanbt ernærenbe

„frotfpn for en §fare ^aanboæifere og £anblenbe.

„£enri, oper fyoem t/ané Xante flben *8arnbom3bagene

„r/ar ubøoet et amme, erflærebe flg

„naturligotiS for t/ent>eS Ulnjfuelfet, ibet r/an fogte at bringe

„bem i ©amflang meb mine.

„3eg bemaufebe meb @merte, at SKarquienS £ooebfeil

„beftob i en flor (Sr/arafteerfoagt/eb ; og biSfe ibeligt og ibeligt

„gjentagne Smaafjæolerier bragte en ftoiftprrelfe i oort fror*

„t/olb, fom bet ttfe par 06 let at g jer. oprette! ..

„SWen alt bette t/ar Sntet at bettybe, fjcerefre Srøober ; nu

„fommer jeg fatfi til mit piinlige


364

„#enri, BPtS ©finfpge t?ar mig fj«t, forbi ben ifølge min

„Stening par et *8epii§ paa Bane ÆjærltgBeb, — £enrt, fom

„tffe »ilbf Bape labt mta gaae i ©eljfafcet uben hm i be f#C*

„fte Støaaneber af Port 5{EgiejfaB, — Betroer mig nu fom oftefl

„til min ©oifletfabetS Varetægt!

„fhttfø ©ang, bet tyænbteS barn, gap t;an en g&lfcig ©runb

„for fin ftraoærelfe.

„ ©enere t)ar ban tffe gjort flg ben Uleiligt)eb at føge

„©tunbe; et fugtigt Snbfalb, et tilfalbigt 2J?øbe meb nogle

„fenner etter lignenbe $ing er tilfhceffelig for t)am.

„£oor gaaer ban Ben? Bsab tager t/an ftg til? S)et er

„u Peeb nof Barn,

„fom Bar agtet ben Berømte @angerinbe, £Babbeo faa ofte om=

„talte for og.

„Sneppe såre pi traatte inb i ©efantjTaBéBotelletS


365

„eljler mig enbnu? . . . tf fe forti kan nøgenffn&e fyax øoøet

„at ftge tet til mig; men r)an3 Sliffe ere ganjfe te famtne,

„fom t)e fotbum Bace Dåret, og t)an3 23eøægelfe, t)ané 8crle=

„genBeb, naat t)an taler lit trug, befcifet mig tåbeligt, atbatiS

»Sflelfff iffe l?aøe foranbret ftg!

„gaarafte5 »ar jeg gaaet inb

„i min ©emalS Q3ærelfe forat Jente en £ugteftø|fe, fom jeg

„t)aøbe glemt bet.

„SKarquten »ar frafccerenbe ; t)anS ©ecretaire fiob aaben.

„$)er t)erj!ebe en befønberlig U ørt)en i SBærelfet.

„Sftogle papirer laae fptebte omfring . . . iblanbt anbre

„et, t)oorpaa jeg faae en f;eel 3>eel Xal opjfteøne.

„3eg |lcb i ^Begreb meb at tage SBIabet forat unberføge

„bet nøiere; jeg ffrafre atTerebe ^aanben ub efter bet, ba jeg

„f?ørte et


866

„batte tæret iftanb til at frebetfo, eg fom etigt oilte angre

,.t)am, lagte ban til!

„3eg fanbt barn atter, fjcetejte Sftober, Hgefom t)an for-

„bum ba?be tæret!

„3eg børte, ligefom i tove førfte Ifyffelige 5)age, §an6

„£cefcer ttlftcerge mig etng Æjoerligbeb , jeg Iceftc atter ben

„gamle £mt)eb i t)an$ 33liffe, og mit fjerte aa&nebe jlg atter

„for £aa6et om at roere elffet!

„Sffebefiominbre forfulgte en -aoalfutb $anfe mig!...

„£tab mon bet tar for en tugtig £emmeligt)eb, ber ftob

„$aa bet ufalige $apiir?

„J&tab mon bet »at, fom funbe frembringe (tig Sfræf

„og Sorcitttelfe bo$ ham, ber alminbeligtiiS er faa folb og

„rolig?..."

3 bette JZHcBftf 61et Støatquife be 2ftaulearé 93reo af&rubt

teb £pben af £otetteté Ælotle, fom forfynbte t)enbe $nfom*

pen af ftremmebe.

Slminra buffebe paa, at bet tar ben 2)ag, boor bun r-leiebe

at mobtage 93iiltet, og ftrar efter fom man og mcelbte benbe,

at flere 8'remmebe tentebe i @eljfa&3?«relfer.

51minta gif neb.

6amme £agé Qlften fortfatte bun fine Støebbelelfer til

Sftoteren paa falgente Srøaabe:

„3eg oenter tiltage til Sig," — fftet §un — „forat

fortcelle 2)ig en befpnberlig Segfoenbeb, ber t)ar tilbraget

flg iDag!

r/ 5)a jeg tar nøtfaget til at forlabe $ig forat begiue

„mig til @eljfa&étærelfct, traf j?g flere ftremmebe ber, fom tåre

„fomne mig i frorfja6et.


367

„$et »at af biéfe tomme, intefjlgenbe 03if!tet, font matt

aflotgget t)»eratibre paa »iSfe $aqe i $aii$.

„2)?an taler om affetjaanbe Ubettybeligljeber, man ^tttet

„fin ©Icebe o»er at ferf, men føler fun Itbt berttf i

„93trfeligljeben; man Sagtaler f!n 97«fie, og bet { ben ©rab,

n at ber gioeS oiSfe ©elflabéfale, fom man gjør Bebft i at for*

„labe flbfi, t)»ié man iffe »il flaaeS i Ieoenbe £toe af bem,

„man laber tilbage.

„2tfin (©oigerfaber $rinbfen inbfanbt flg og o»Ii»ebe ben

„t)enbøenbe @amtale »eb fin Øteroeerelfe.

„Srøen $ifnbfen fom iffe alene; t)an Bragte ®re» be

„9J?onteleone meb flg.

„£»orfor frulbe jeg ffjule tn for 2)ig, fjcerefte 2J?ober?

„©reoenfl 9tør»cerelfe fætter mig alttb i en ^oroirring, fom jeg

„iffe fan blfae £erre ooer!

t Denne Støanb meb fit energiffe, beffrmte dtarafteer fyar

„albrig forefommet mig at »ære en Sftanb fom afte anbre!...

„5)er finbed baabe Sftoget af ©ub og 2)jee»el i t)am.

„£an3 t)urtige og nnbertiben faa ubtr»féfulbe £)iefafr,

„t)ané fraftige ©temrne, fom ttnberttben bltset faa bløb, fort

„fagt bele benne manbige Statur fpjteS at falDe t)am til frore

„&orbr»belfer etter ftore *8ebrtfter!

„,,93eeb 5)e »el, f joere 2)atter, tt — fagbe $rinbfen »eb fin

„Snbtrabelfe — „at £err be 5J?onteleone maajfee er ben ©nefte

„i $ari3, fom laber jtg nabe til at aflægge $em ftt 93eføg?

„2ftan maa orbenliqt bruge QSolb moD t)am! ... £ft»ligt »ar

„jeg nøbt til at 6Itt»e »reb forat faae t)am meb!"

„,,£ané £øit)eb, naabige gfrue," — fagbe ®re»en til mig

„i ben cerbøbiqfte $oue — „antager bet for Ul»ft for mig,

„fom fun er ftr»gt forat fomme 2)em til Uleiligfyeb; ben £»ffe

„at fee 2)em er et altfor foftbart ©obe til, at man iffe jfulbe

„fragte forat tabe bet Deb »JEtébrug?

„,,53at)!" — faabe $anDfen — „lutter ©alanteri og

„iffe 9lnbet!,.. 33i ©amle, »t fhffelå ©migranter, t/a»e »ceret

„i altformegen Q3erørel(e meb féaglænberne til iffe at blbe

„fmittebe af bem, og blanbt anbre af bereS ©fiffe r)ar jeg

„ogfaa antaget benne:

„S^aar en (Srtglænber jtger til en 2ftanb: mit


.

3Cb

„$em caeent!" faa før eemæibte SKattfe Betragte fta fem

„tremme boå t)am, ban blber et 2 em af banS gamtlie, et

„©tfyffe 3nbbo, eg Det i ben ©rab, at man tilftbfi if fe

„tager ntcre SRotice af barn, enb af ben gamle Q3ebftefaberftol

„i ÆaffeioonSfrogen! . .

„£an gaaer, femmer, færter fta, tttfcøttø; frifer eg IxiU

„fer, affurat ligefom ban ear hjamne!...

„£enne bøimobige ©jæftfubeb behager mig, forbi ben

„mtnber om sore eatfre 5'otfæbre!"

,, „£Rei, Prober," — tog ©recinbe be ©ranbmeSnil til*

„oibe — „ben jtjenne ©fif cil neppe nogenjlnbe faae 3mb*

„pao i gtanfiig, ifcer i £ufe," — iilfeiebe t;un meb et 23lif

„paa mig — „t;oor ber ftnbeé faa fmuffe ^oner, fem ber!"

,,„(5i! ©øfter," — feareb e ^rinbfen — „ommæibie Oret*

„tig^eber tiiftaaeS fun %Qli, man er oiø paa. .. Sftænb af 26re,

„fem Jpeu ©reoen . . .

„SDeSubeu" — tilføiebe ban leenbe — „eu Self, ber £aoe

„reifl facmeget, fem £err be ^onteleone eg jeg, canjfeltge at

„tiifreeSilitt?, foeab (Sfjønbeb angaaer! . . .

,,3ife forbi SBarqiufen unægteligt er form;ttenbe . . . Sften

„ifalb 5>e f?asbe tæret i (£eprano ligefom et, — ifalb £e

„blot lærte bet intereéfatue (kapitel, jeg §ar jlreeet bercm, og fyets"

„forte %xxt jeg nærmere jfat forfiare 5>em, faa oilbe S)e fee,

„at ber ubhæoeS mange g'ulDf emmen tjeber forat gjøre 3nb*

„trtyf paa faa fesmopiuiiijfe fjerter fem eore!"

!( ©iecen jtcb i ^Begreb meb at foare. ta ©alébøren Blee

„aabner, og man mælbte £ertugtnben af $alma.

„iDtttie £)ine falfci tbetfawæe paa £crc be Støonteleonc

„jeg faae tam pifte frarse og traf fe flg tilbage til ben mør*

„fejte 2>eel af 3?«relfet.

„l?oS mig.

„SDet car ferfie ©ang, jeg faae »£ertugtnben af $a(ma

„SUtønelabetibe rar ber Siuet, fem foranlebigebe §enbe3

„3eg barbe aflagt fcen.be mit 2>agen efter ©efantpLbS-

„batlei, eg in eau følgelig! ure ^inanben noget jlolbigr.

„»fcertuginben er en fmuf eg elegant 2>ame. $)lan fer*

;


369

„fttfrer, at Ijim er af g?b $amiiie, og §enbe3 $æfen tibner

„cm en fortrinlig Dpbrogelfe.

„«£eitug,tnben (agfcc ooetyttenli^t forefcmmenbe til mig,

„at $an t;aobe t)aot alifor liDt ®(æbe af min Sftøtoarelje paa

„SBalaf renen til at fttnne nøtvS beruub, og at jeg maatte til*

„fube §enbe3 ^urttge Qkføa, ben SeunDring, jeg inbgjøb

( ,.t)ettte.

„grinte be Støauleat traabte |entil oø\

„ „Sftaabtge £ er tu g tnbe," — fagbe Ijan meb et oifi

„(£fterm;t\ ibet ban faae fttot l^aa nogle fornemme 2)amer

„blanbt mine ©jæfret — „min ©cigeibatter og jeg føle 06

„faameget mete fmtgrebe ooer ben Somoielfe, 2>e gjør o3, fom

„oi vibe, fyoor tøaifom S)e er meb ®unfi6eoiiéYunger af ben

„fftatur! bet er en Ubmcetfeife," — itlfølebe $an — „ber

„tjeebrer oø Iigefaa meget, fom ben glæber oe."

„,,oeg §at 6efunbet mig tibe, SereS ere3 Sftaabe," — fagbe ^rinbfen — „lige*

„fom be ffjønne tropiffe SBIomjter, §oiø l io (solen er, og fom

„oort taagebe Stliaxa bringer til at oiSne paa beret? ©tilfe!

„Neapel er en llunboæiligfyeb for 9?eapolttanetinberne;

„be maae barn bereS jlDfii himmel, bereS fcloarme £uft, £uf-

„ten af bereS Drangelunbe, luftningen fra bexe*3 møifeblaa

„*£aobugt! . . .

„S#cn, bet gjør mig onbt, ^ermginbe, l-i ere (Sgoifhr,

„og 5)e maa berfor oeenne 2)em til oort £anb, tfyi 3>e faaer

„HU £o» til at forlabe bet for 06!"

„,,2J?en man bøer ^er! ..." — fagbe £ertttginben i en

„6effynbeilig £one.

„,,9ftan leoer ogfaa ber! 1

' — fcarebe $rinb(en —

„Wan leoer enbogfaa gebt ber, ifør be fmuffe 2)amer,

„t)i>i3 Sæbtelanb


370

H s

4HubfeIigt

„©repen.

oplipebeS be af en fotlfom 31b »eb at bemarfe

„,(Si!" — fac.be t)un tneb tapente Stemme — „ber er

„jo £etr De 2J?onteleone."

„©repen traabte ^entit oS.