^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

94 St. Severin.

var en tapper Officer, kraftig mod Barbarerne, stræng mod

sine Soldater, mild mod Indbyggerne, i øvrigt en retsindig

og from Mand, men han havde rimeligvis aldrig haft en

liturgisk Bog i Haanden. Han blev efter Omstændighederne

en udmærket Biskop. Severin blev mange Gange opfordret

til at antage denne Titel, men vægrede sig bestandig der-

ved; han vilde ikke engang være Præst, hvad enten det nu

var af Ydmyghed eller snarere, fordi den Opgave, han havde

stillet sig, kun daarlig lod sig forene med Præsteembedets

indskrænkede Pligter og strænge Underdanighed.

Alle Vegne, hvor Severin blev tilkaldt og raadspurgt,

alle Vegne, hvor han af egen Drift udtalte sin Mening, gjaldt

hans første Forskrift de fattige og Fangerne, til hvilken

Nation de end hørte: han vilde have, at man først og

fremmoiit skulde sikre dem Føde og Klæder. Og Egen-

kjærligheden var, som sagt, virkelig ogsaa det dybe Saar,

som tærede paa dette saa syge Samfunds Hjærte. Efter at

Medlidenheden var udslukt i Sjælene, havde alle slette

Instinkter faaet frit Raaderum der, og mens den rige kun

tænkte paa at nyde, skyndte den fattige sig med at slutte

sig til Scamarerne og tilrev sig med Sværd i Haand Brødet,

som man ikke godvillig skjænkede ham. Intet var derfor

saa paatrængende nødvendigt som at knytte Mennesker, der

ikke kunde undvære hverandre, nærmere sammen. I Følge

Overenskomst med de vigtigste Byer indførte Severin til

Bedste for de fattige en Skat. bestaaende i Tienden af

Høsten og Tienden af Klæder, Naar Byerne viste sig mod-

villige, brød den hellige Mand ud i Bebrejdelser og ilde-

varslende Forudsigelser, som sjælden undlode at gaa i Op-

fyldelse;

thi de mest usammenhængende Befolkninger vare

ogsaa mest udsatte for Barbarernes Angreb. Lidt efter lidt

fik denne Skat Præget af en ikke blot moralsk, men ogsaa

borgerlig Forpligtelse, som ingen mere prøvede paa at und-

drage sig.

Det ved Kollekterne indkomne Korn samledes i Lader,

More magazines by this user
Similar magazines