^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

104 St. Severin.

egentlige Rugiland; men dette Rige strakte sig videre,

nemlig paa den anden Side af Donau over Nedre-Noricum,

som det saa at sige havde gjort til en rugisk Nybygd.

Under Paaskud af at sikre denne Provins mod de andre

Barbarers Indfald gjorde de Krav paa en Beskyttelsesret,

som var meget byrdefuld for de gamle Beboere, plyndrede

det aabne Land, naar de lystede, og brandskattede Byerne.

Endnu længere mod Vest, paa begge Sider af Floden, fandt

man tre smaa Folkefærd , Herulerne , Turcilingerne og

Scyrerne, lejrede paa Grænsen af Rugernes Land. Be-

slægtede med de sidst nævnte og ligesom disse stammende

fra Egnene ved Østersøen vare Herulerne og Turcilingerne dem

paa en vis Maade underordnede; de levede under deres Be-

skyttelse, og ved Hjælp af disse Alliancer, som paabødes

af begge Parters Interesse, kunde Rugerne holde Stand mod

de store barbariske Nationer, som. omgave dem.

Til disse hørte mod Nordvest Thyringerne, mod Sydvest

AUemannerne og Sveverne. Disse, som vare Herrer

over de rhætiske Alper og stolte af deres Magt, rettede

skiftevis deres Tog mod begge Sider af Bjærgene og angrebe

snart Noricum snart Norditalien. Thyringerne, som laa i

Skjul af den hercyniske Skov, ligesom i en dyb Hule, kom

kun frem for at plyndre og skaanede paa deres Hærgningstog

lige saa lidt de germaniske Lejre som de romerske

Byer, Midt imellem disse bosiddende eller næsten bosiddende

Nationer saae man Saxernes og Frankernes Stammer strejfe

om, hidførte fra Nordsøens Kyster ved den hunniske Oversvømmelses

Tilbagestrømning. Alle disse Folk, store eller

smaa, havde intet andet Middel til deres Livsophold end

Sværdet, Lansen eller Øxen. Altid i Krig med hverandre,

altid paa .Jagt efter Bytte og altid forhungrede, reves de

om de romerske Provinsbeboeres Gods og kappedes om at

hærje og ødelægge den Egn, som skulde ernære dem.

Denne Folkenes Forskjellighed medførte en tilsvarende

Forskjel

i deres Forhold til Romerne, i det disse Bærere af

More magazines by this user
Similar magazines