^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

St. Severin. 105

det germaniske Barbari paa en vis Maade havde hver sit

særegne Barbari, som man maatte studere og kjende til

Bunds, hvad enten det gjaldt om at fonnilde det eller om

at trænge det tilbage. Paa samme Maade som Vildheden

hos Skovens Dyr skifter Natur efter Arten, siger med

Hensyn dertil en samtidig Forfatter, saaledes havde Grumheden

hos disse Barbarer en forskjellig Skikkelse efter deres

Natur, deres Sædvaner og navnlig deres Overtro. De fleste,

som Frankerne, Saxerne, Thyringerne og Heruleme, vare

Odinsdvrkere og ovede Menneskeofringer, men paa for-

skjellig Maade. Nogle ofrede kun fangne Fjender, andre

slagtede fortrinsvis Landsmænd, ja endog deres nærmeste

Frænder. Enkelte forekom et Offer uden Lyde at være det

eneste, som kunde behage Guddommen, og derfor ofrede de

helst saadanne Væsener, som regnedes for uskyldige, Bern,

beUige Jomfruer og Præster. At bære den præstelige Dragt

blev paa en Maade det samme som at være bestemt til deres

afskylige Ofringer.

Noget saadant skete rigtig nok ikke hos Rugeme, som

allerede vare omvendte til Kristendommen; men dette Folk

var raat, havesygt og grusomt. Parodierende en romersk

Kejsers bekjendte Ord, sagde man om det, at en Euger

troede at have forspildt sin Dag, naar han tilfældigvis havde

levet den uden at ove nogen Udaad. Sveveren, som var

stolt af sin Betydning i Italien siden Ricimers Ophøjelse,

bar et utaaleligt Hovmod til Skue lige over for sine Ligemænd

og en lige saa utaalelig Haardhed imod sine Undermænd.

Om end Allemnnnen viste storre Godmodighed,

udelukkede hans tilsyneladende Mildhed dog hverken Falsk-

hed eller Begyærlighed eller Koldsindighed ved Blods-

udgydelse. Hvad Østgothen angaar, da spillede han i sin

Stilling i Pannonien en dobbelt Rolle, hvoraf han drog en

dobbelt Fordel. I det han dels var Forsvarer af Romerne

lige over for de barbariske Stammer i sin Egenskab af

Rigets Ven og Forbundsfælle, dels var Beskytter af de

More magazines by this user
Similar magazines