^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

114 St. Severin.

Angestskrig ilede Moderen til og kunde gjennem Sprækkerne

i Skillevæggen se Frederik brydes med disse rasende. »Dron-

ning,« sagde Arbejderne til hende igjennem Døren,- »prov

ikke paa at trænge her ind mod vor Vilje; thi da er din

Søn Dødsens. Vi ville give dig ham igjen, hvis du gjen-

giver os vor Frihed, og hvis du sværger lige

os drage herfra i god Behold.«

strax at lade

Ghisa var i Grunden en god Moder? dette Syn gjorde

hende som afsindig; hun sønderrev sine Klæder og gav sig

til at løbe from og tilbage, udstødende Klageskrig. Severins

Navn kom idelig igjen i hendes forvirrede Tale. »Guds Tjener,«

sagde hun til ham, som om hun havde ham for sine Øjne,

»din Gud er da altid tilstede for at hævne de mindste For-

nærmelser imod dig; thi se, nu rammer han mig i min Livs-

frugt!« Hun sendte Bud over Donau med det Paalæg, at

de, saa hurtig deres Heste kunde løbe, skulde ride til Ene-

boeren, hvor han end opholdt sig, og faa ham til at skjænke

hende Tilgivelse og Sønnens Liv. Hun ventede ikke paa

Helgenens Svar,

inden hun satte de romerske Bønder i

Frihed; men Guldarbejderne udleverede den lille Frederik

mod et Sikkerhedsbrev i god Form og kunde saaledes trygt

vende tilbage til deres Hjem. Nogle Dage efter kom Ghisa,

helt bleg af Skræk, i Selskab med sin Mand og

sin Sen til

Eneboerens Hytte, for at takke ham og udbede sig hans

Velsignelse. Saadanne vare disse raa og vilde Mennesker,

som ikke kjendte andet Baand paa deres Lidenskaber end

overtroisk Frygt. I det vi her tale om Ghisa, Fava og

Frederik, gaa vi lidt for langt frem i Tiden ; men vi maatte

ved nogle fremtrædende Kjendsgjérninger tydeliggjøre Be-

skaffenheden af de Forhold, som opstod mellem Severinus og

Barbarerne i Noricum, Eugerne, Scyrerne, Turcilingerne og

Herulerne, Italiens tilkommende Herrer.

Medens Flaccitheus endnu levede, hændte det sig, at en

Skare rugiske Krigere, der vilde søge Tjeneste syd for

Alperne, da den kom Eneboerens Hytte nær, drejede af

More magazines by this user
Similar magazines