^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Julianas Apostata som Augustus.

ved disse Adresser og lod ikke Lejligheden gaa

117

forbi til at

tolke sine blandede Følelser ved Tiltrædelsen af saa ansvars-

fuld en Gjerning i vel valgte og, som han forstod det,

aandrige Ord. Han giver den vises indadvendte Liv Fortrinet

for Statsmandens urolige Virksomhed og udraaber til

sidst: »Gud give mig Lykke og en Klogskab, som er den

værdig. Det forekommer mig. at han staar mig bi, som

ogsaa alle I. Grækere, der elske Filosofien; jeg har altid

forsvaret eder, ja endogsaa udstaaet Farer for eder.«

Alle Hjærter den Helt i Mode. Ved sin

fløj kejserlige

Ankomst til Heraklea" fandt han bølgende Folkeskarer fra

Constantinopel for at se ham og tage imod ham, og De-

putationer

fra de store Bver lagde Guldkranse for hans

Fødder. Hans højtidelige Indtog i Hovedstaden den Ilte

December 361 fandt Sted under almindelig Begejstring hos

Befolkningen; hans Ungdom, hans Krigermod. hans Farer,

hans Marches vidunderlige Hurtighed, de utvivlsomme Tegn,

som han syntes at have modtaget paa Beskyttelse fra oven,

vare Gjenstanden for alle Samtaler, og Mængden fulgte den

af Lykken begunstigede med sit sædvanlige

Letsind. Con-

stantinopel hilste med Stolthed en Hersker, der var fedt

inden for dens Mure, og som satte Pris paa at bære dens

Borgernavn. Julians første Regeringshandlinger vare klogt

beregnede paa at vedligeholde denne gunstige Stemning.

Det kommende Aars Consultitler uddelte han til Taleren

Mamertinus og den dygtige General Nevitta,

der var af

barbarisk Herkomst. Dette sidste Valg behagede vel ikke

de konservative Romere, men desto mere Hæren, hvor

Barbarerne vare meget talrige og Nevitta meget agtet. Paa

de nye Consulers Tiltrædelsesdag stod Kejseren tidligere op

end sædvanlig, gik dem i Møde for at give dem Freds-

kysset og forte dem , han selv til Fods og de til Vogns,

til Senatet. Senatorerne vare indtagne af saa megen Be-

skedenhed og endnu mere ved at se Julian hyppig overvære

deres Forsamlinger og selv tage Ordet; han udtrykte sig

More magazines by this user
Similar magazines