^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

122 Julianus Apostata som Augustus.

Forundring erfarede han, at han modtog ikke mindre end

tyve Rationer Korn om Dagen, Foder for lige saa mange

Heste, Aarpenge og desuden extraordinære Sportler.

Den Kunst at kunne gætte sIq Herres Vilje uden at

gjøre ham den Ulejlighed at tilkjendegive den, har altid ud-

gjort en Del af en god Hofmands Opdragelse. Saaledes

voxede daglig Frafaldene fra den kristne Kirke, uden at

Julian behøvede at opmuntre dertil ; for at have deres fulde

Fortjeneste raaatte de synes at være frivillige. Omgivet af

n3^s omvendte Hedninger kunde Kejseren derfor indbilde sig,

at han stod ved sine brændende Ønskers Maal, den gamle

Gudetros Gjenfødelse. Overalt, i Constantinopel og Omegn,

aabnede man de lukkede hedenske Templer og gjeuoprejste

de hedenske Statuer ; Eofmændene skyndte sig med at bringe

kostbare Ting for Lyset, Stykker af Sejler og nedbrudte

Gudebilleder, som vare komne i deres Besiddelse; fra Vel-

talenhedens Lærestole gjenlode Gudernes Pris, og Khetorer,

Magistrater og Soldater kappedes i Iver for den nye Tro.

Alt lykkedes efter Ønske, Julian høstede Triumfens Fordele

uden at fjærne sig fra sit Maadehold og sin Retfærdighed.

Sendebud kom til ham fra alle Jordens Egne, fra Bjærget

Athos's Fod og fra Floden Indus's Bredder, med Gaver og

Æresbevisninger; Hedningene priste den nye Regering, og de

Kristne beklagede sig ikke. Det var altsaa ikke hos disse,

at Julian mødte de første Vanskeligheder; der hævede sig

Skyer i Horizonten, hvor han mindst ventede det; det var

hans bedste Venner, Rhetorerne og Sofisterne, som beredte

ham de første Sorger.

Strax ved sin Regeringstiltrædelse havde han stævnet

alle disse til sig fra Verdensrigets yderste Grænser. Vi

have ikke mindre end tyve Breve fra hans kejserlige Haand,

dels Indbydelsesskrivelser , dels Beklagelser over ikke at se

de indbudne efterkomme Indbydelsen. Sproget i disse

Skrivelser røber Kejserens Forkjærlighed, det er omt, næsten

til Overdrivelse. Naar Jamblichus ikke er hos ham, omgiver

More magazines by this user
Similar magazines