^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Julianus Apostata som Augustus. 123

det kimmeriske Mørke hans Pande; han vover ikke engang

at bære Navnet Menneske. Naar hans hojtelskede Broder

Libanius's Svar tover tre Dage, er han bleven et Aar-

hundrede gammel ved at vente. »O, min højtelskede,«

ndraaber han, »naar skal jeg se dig og omfavne dig; nu

har jeg kun den stakkels Trøst sorgmodig at gjentage dit

Navn.« Hvo skulde have troet det? Saa emme Køster

bleve ikke altid herte. Siden Sopaters voldsomme Dod i

Constantinopel var denne By i slet Ry

hos Filosofeme.

Maximus og Chrysanthes, de to forst indbudne, hvem de

højeste Værdigheder vare forbeholdte, de samme, som to

Aar i Forvejen havde indviet den unge Filosof i Hedninge-

troens Mysterier, havde store Betænkeligheder ved at efterkomme

den kejserlige Opfordring; den forsigtige Chrysanthes

blev hjemme, men Maximus lod sig til sidst overtale og

rejste uden sin Kollega, ledsaget af en Skare Magistrater,

Senatorer og Supplikanter, der ønskede ham en lykkelig Rejse

og bade om ikke at forglemme dem ved Hoffet.

Modtagelsen i Constantinopel var næsten fyrstelig,

Kejseren traadte ud fra Raadet og omfavnede i Forhallen

sin gamle Lærer med en Varme, som Ammian dadler ; men

hans Skuffelse ved at se Maximus alene var stor. Han

fornyede sine x\nmodninger til Chrysanthes, ja nedlod sig

til at skrive et egenhændigt smigrende Brev til hans Kone

Melite. Alt forgjæves! Den forsigtige Filosof, der alt for

vel kjendte Lykkens Ustadighed, forblev i sit Skjul i Lydien.

Ikke alle hedenske Sofister iagttoge denne kloge Holdning;

tvært imod, den store Masse af denne begjærlige Race lod

ikke en saa god Lejlighed slippe sig af Hænderne. Maximus

selv gav Exemplet og omgav sig med en latterlig Over-

daadighed, han opslog sin Bolig i et fyrsteligt Palads,

klædte sig i kostbare Klæder og lod sig opvarte af Tusender

af Slaver; han antog et stolt og bydende Væsen, og det

var ikke mere en let Sag at faa Adgang

til ham. Fra alle

Grækenlands smaa Byer strømmede Professorer, Digtere,

More magazines by this user
Similar magazines