^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Julianus Apostata som Augustus.

127

et dybt Saar, naar den udgaar fra en Herskers Læber. Da

han mærkede,

Forløsers Navn, gav

at de Kristne vare stolte af at bære deres

han dem den ofticielle Benævnelse

»Galilæere«. Han beskriver disse Galilæere som en fanatisk,

foragtelig Sekt, der hader Guderne, og han erklærer,

at Riget er kommet Afgrundens Rand nær ved deres

Daarskab. Den rigelige Andel af Statens Indtægter, som

Constantin og hans Sønner havde skjænket den kiistne

Kirke, forsvandt og tilfaldt hans egen Religions Præste-

skaber. Den gejstlige Immunitet, Fritagelse for at betale

Skat, der med saa megen Kunst og Anstrængelse var bragt

i et kunstigt System, faldt til Jorden; de testamentariske

Donationer bleve forbudte ved strænge Love, og de kristne

Præster regnedes blandt Folkets laveste og uværdigste

Klasser. Alle de særlige Udmærkelser, Politik eller

Fromhed havde tilstaaet Præstestanden,

forbeholdtes kun de

Præster, som bekjendte sig til Statens Religion. Julian

holdt Ord, da han lovede ikke aabenlyst at forfølge de

Kristne; men hans listige Politik stræbte bestandig at for-

ringe deres Antal eller, om muligt, udslette dem af Verden

ved at bereve dem alle verdslige Rettigheder og Fordele,

som gjorde dem ansete og agtede i Staten. Han udklækkede

til sidst den sælsomme Plan at forbeholde Videnskaben og

Kunsten for sine Guder og udelukke de Kristne fra Kund-

skabens Lys. Det første frygtsomme Forsøg paa denne

snedige Fremgangsmaade foreligger i to Love, som udstedtes

i de første Dage af Maj Maaned. I disse fornyes Kunst-

neres og Lægers gamle Privilegier, og Retten til at ud-

nævne Professorer overdrages udelukkende til Curierne

(Magistraterne) i de store Byer under Forbehold af kejserlig

Approbation, og Undervisningsprivilegiet tilstaas kun de

officielle Lærere; men han gik endnu videre. Da han

nærede Mistillid til Curierne, som vare smittede af Kristen-

dommen, kastede han efter kort Tids Forløb ganske Masken.

En Morgen var der opslaaet paa Constantinopels Gade-

More magazines by this user
Similar magazines