^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

128

Julianus Apostata som Augustus.

hjørner en kejserlig Forordning,

der satte alle i største Be-

vægelse, en Lov, som efter Ammians Ord burde overgives

til evig Glemsel; den forb&d alle Kristne at undervise i

Rhetorik og Grammatik. »De Mennesker,« saaledes lyder

foragtelig dens Ord, »som prise Troens Fortjeneste, ere

udygtige til at fordre eller nyde Videnskabens Fordele.

Hvis de nægte at tilbede Homers og Demostlienes's Guder,

maa de ogsaa være tilfredse med at fortolke Matthæus og

Lukas i Galilæernes Kirker.« Ved denne Lov vilde han

berøve sine Trosfj ender Kundskabens og Videnskabens Vaaben

og Fordele; thi skjønt Lovens Ord kun forbyder de Kristue

at optræde som Lærere, forbyder den dem ogsaa indirekte

selv at lære, eftersom ingen Kristen vilde besøge hedenske

Skoler. I alle Romerrigets Byer var Ungdommens Opdra-

gelse og Undervisning betroet til Lærere i Grammatik og

Rhetorik; de bleve udvalgte af Magistraterne, lønnede paa

offentlig Bekostning og begunstigede ved mange indbringende

og ærefulde Privilegier. Julians Edikt synes ogsaa at have

indbefattet Læger og Professorer i alle de skjønne Viden-

skaber, og Kejseren, som forbeholdt sig selv de udvalgte

Kandidaters Approbation, var ved Loven berettiget til at

straffe de kristne Læreres religiøse Fanatisme. Over hele

Riget aabnede hedenske Sofister offentlige Skoler, og Kejseren

opfordrede den opvoxende Generation til med Tillid at be-

søge dem. Han stillede saaledes kristne Forældre Valget

mellem at lade deres Børn nyde denne farlige Undervisning

eller at give Afkald for deres Børn paa Dannelsens Fordele

og Privilegier. Saaledes havde Kristushaderen Julian Grund

til at vente, at efter faa Aars Forløb vilde den kristne

Kirke synke sammen til sin første Ringhed og Ubetydelighed,

og at de theologiske Lærde, som hentede deres Lærdom,

Kundskaber og Veltalenhed fra de hedenske Skrifter, vilde

blive afløste af en Generation blinde og

uvidende Fa-

natikere, som vare lige udygtige til at forsvare Sandheden

More magazines by this user
Similar magazines