^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Julianus Apostata som Augustus. 129

af deres egne Trossætninger og til at bekæmpe Flerguderiets

iøjnefaldende Daarskab.

Lidt efter lidt bleve de Kristue fjærnede fra deres Em-

beder i Staten, Armeen og Provinserne; Kejseren erindrede

dem ondskabsfuldt om, at det var ulovligt for en Kristen at

bruge Sværdet, enten det nu var Lovens eller Krigens. Re-

geringsmagten overgaves til de Hedninger, som viste brændende

Iver for deres Forfædres Religion. Det kan ikke be-

nægtes, at Valget ofte var uheldigt, og at de Favoriter,

hvem han foretrak som de behageligste for Guderne, ikke

altid vandt deres undergivnes Agtelse. De Kristne havde

meget at lide under deres Dødsfjenders Bestyrelse og endnu

mere at frygte. Julians Karakter var utilbøjelig til Gm-

somhed, og Omsorgen for at bevare sin Anseelse og sit

Navn, medens Verdensrigets Blik var fæstet paa ham, af-

holdt den filosofiske Monark fra at krænke Retfærdighedens

og Maadeholdets Love, som han nylig havde givet For-

sikring om; men hans Provinsembedsmænd vare ikke altid

saa samvittighedsfulde. I Udovelsen af deres vilkaarlige

Magt raadspurgte de ofte deres Suveræns Ønsker mere end

hans Befalinger og vovede at udvise en hadefuld og tyran-

nisk Adfærd mod dem. de endnu ikke dristede sig til at

skjænke Martyrdommets Glorie. Kejseren hyklede Uviden-

hed, saa længe det var muligt, om den Uret, der blev ud-

øvet i hans Navn, eller røbede sine sande Følelser ved milde

Bebrejdelser eller opmuntrende Belønninger.

Det kraftigste Undertrykkelsesmiddel, hvoraf Julians

Statholdere vare i Besiddelse, var den Lov, som tvang de

Kristne til at gj øre Afbigt og yde rundelig Erstatning for de

hedenske Templer, de havde ødelagt under den foregaaende

Regering, Den triumferende Kirkes Iver havde ikke altid

afventet den offentlige Myndigheds Sanktion, og Biskopperne,

som ikke havde Lovens Straf at frygte, havde ofte i Spidsen

for deres Menigheder angrebet og nedrevet Djævelens For-

skansninger. Paa de nedrevne Templers Ruiner var der

Historisk Archiv. Ié78. II. 9

More magazines by this user
Similar magazines