^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

132

Julianus Apostata som Augustus.

Tænkerens Kos sora Mængdens Bifald. Stærk paa Legeme

og Sjæl og ansporet af det Held, der havde fulgt ham i

hans galliske Felttog, vilde han forherlige sin Regering med

Lavrbær fra en større Valplads; Sendebud fra Østen, fra

Indiens Fastland, havde ydmygt bragt det romerske Purpur

deres Hyldest ; Vestens Folkeslag agtede og frygtede Julians

store Egenskaber baade i Fred og i Krig. Da nogle Hofmænd

raadede ham til at gjere Begyndelsen med et Tog

mod Gotherne, som havde svigtet deres Traktater, svarede

han med Foragt, at saadanne Modstandere ikke vare ham

værdige, og lod sig nøje med at befæste Donaus Bredder.

Det var imod Cyrus's og Artaxerxes's Efterfølger, at han vilde

styre sine Vaaben; ved Persiens fuldstændige Erobring

vilde han tugte det overmodige Folk, som saa længe ustraffet

havde fornærmet Roms Majestæt. Da den persiske Monark

erfarede Julians Planer, nedlod han sig trods sin Stolthed

til at gjøre nogle Indledningsforsøg paa fredelig Under-

handling, men Sapor blev skuffet ved Kejserens slaaende og

bestemte Svar, at han aldrig vilde samtykke i nogen Freds-

underhandling, saa længe Mesopotamiens

og Ruiner. »Det er desuden unyttigt,« tilføjede

Stæder laa i Grus

han med

et foragteligt Smil til Perserkongens Afsendinge, »at under-

handle, da jeg inden kort Tid selv haaber at besøge det

persiske Hof.« Hans Utaalmodighed paaskyndede

hans Rust-

ninger med Kraft og Iver ; men han vovede dog ikke strax at

begive sig til Valpladsen dels paa Grund af den ugunstige

Aarstid, dels ogsaa fordi han endnu behøvede Tid til at

sikre sig alle de i Riget spredte Troppers Lydighed og

Underkastelse. Den endnu vedvarende Modstand af nogle

Legioner bag Aqvilejas Mure raadede ham til Klogskab og

Forsigtighed. Saa snart Rebellerne vare underkastede, og

Foraaret bragte smukke Dage, begav Julian sig paa Marche,

forlod Oonstantinopel i de første Dage

af Juni Maaned i

Anret 362 og styrede sin Vej i langsomme og rolige Dags-

rejser gjennem Lilleasiens Provinser mod Antiochia, Syriens

More magazines by this user
Similar magazines