^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Julianus Apostata som Augustus. 135

staar hen som uafgjort og uforklarlig: maaske er det ikke

usandsynligt, at Tilstanden i de østlige Provinser, hvor de

religiøse Forfølgelser havde under Constantius's Tyranni

slaaet dybe Saar, som endnu ikke vare lægte, gjorde dette

forlængede Ophold nødvendigt. I Sandhed ! Julian manglede

ikke i Antiochia alvorlige Forretninger, som toge hans Nær-

værelse i Beslag. Deputationer kom fra alle de nærmeste

Provinser for at forebringe deres Klager og Forestillinger

for Kejserens Øren; det var dog særligt de poUtiske og

religiøse Forhold i det nærliggende Ægypten,

hvor Julian

havde lovet sin personlige Nærværelse, som krævede hans

hele alvorlige Opmærksomhed. Hele denne Provins var i

en ophidset og forbitret Stemning, og denne Forbitrelse hidrørte

fra dens alt længe trykkede og forkuede Tilstand under

sin daværende Statholder, Artemius. Denne Mand, af en

slet og herskesyg Karakter, havde været en af Constantius's

Haandlangere og

var traadt i nær Forbindelse med den saa-

kaldte Georg fra Kappadocien. som, udgaaet

fra en lav Her-

komst, ved svigagtige Leverancer til Hæren havde samlet

nhyre Eigdomme. senere lagt sig efter Theologi og til

sidst tilranet sig den fordrevne Athanasius's Ærkebispe-

stol i Alexandria. Disse, de højeste gejstlige og verdslige

Myndigheder i Provinsen, plyndrede i Forening i Flæng baade

Kirker og hedenske Terapier, paalagde Borgerne svære Skatter

og delte Byttet imellem sig. Alexaudrinerne,

som vare

hidsige Hoveder, oplagte til Uroligheder og Oprør — et

Vidnesbyrd, siger Ammian, som deres Orakler selv gave

dem — ophidsedes Dag for Dag mere mod sine Under-

trykkere, man afsendte endelig en Deputation til Antiochia,

og Kejseren stævnede Artemius for sit Aasyn. Hans Proces

bragte hans mange Forbrydelser og Misbrug af Magten for

en Dag, og han blev dømt til at dø ved Bøddelens Haand.

Da Efterretningen om hans fortjente Død naaede Alexandria,

kom Befolkningen i en heftig Bevægelse: Glæden over at

være befriet for sin ene Undertrykker opflammede endnu

More magazines by this user
Similar magazines