^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

138 Julianus Apostata som Augustus.

som formørkede Horizonten, havde spredt sig«*). Hans

Trosbrødre tilskreve deres nye Pollas's profetiske Spaadomsgave

disse tillidsfulde Ord; men der behøvedes kun men-

neskelig Skarpsindighed til at forudse, at Julian havde ind-

ladt sig paa et Foretagende, der overstiger et Menneskes

Kræfter, lad ham end være udrustet med nok saa mange Aan-

dens og Viljens store Egenskaber. I Krigermod og Heltekraft

stod Constantius's Efterfølger ikke tilbage for Cæsar, men

han manglede Augustus's fint beregnende Klogskab. H\as

det Arbejde, Julian havde gjort til sin Livsopgave, havde

været muligt, havde han ogsaa med sin mangesidige rige

Begavelse, sin glødende Begejstring for sit Ideal, sin udholdende

og rastløse Energi kunnet gjennemføre det; men

hvo kan arbejde imod Forsynets Veje eller standse Verdens-

aanden i sin uophørlige Bevægelse? Historien lærer os ved

advarende Exempler, at det er et fordærveligt,* et farligt

Foretagende at ville skrue Tiden tilbage til overlevede

Standpunkter og forældede Ideer, og intet af disse Exempler

er saa lærerigt og gribende som Julians gigantiske, men

unyttige Værk. Hver Dag saae han flere Hindringer op'

taarne sig paa sin Vej, og et Aar var endnu ikke forløbet

siden hans Thronbestigelse, førend han trods sit Retsind og

Maadehold maatte gaa fra Overtalelse til List, fra List til

Vold. I sin Forblindelse, hemmelig

udlet af de Venner,

som smigrede ham, nærmede den dydige og vise Kejser sig

Diocletians og Decius's, sine hedenske Forgængeres, Spor,

skjønt hans Klogskab og tilvante Forstillelse endnu holdt

Skinnet af Forfølgelse tilbage. Uden Ophør, med en utrolig

Vedholdenhed forbitrede han paa enhver Maade Livet for

de Kristne for at stille dem Valget mellem at afsværge

deres Tro eller opgive det borgerlige Livs almindelige Goder.

Dag for Dag knyttede han Maskerne paa det fine Jærnnet,

hvormed han vilde omspænde dem, tættere. I Constantinopel

*) Nolite, filii, conturbari, quia nubecula est et cito pertransit.

More magazines by this user
Similar magazines