^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Jalianus Apostata som Augustus.

141

Kejseren vendte fortørnet tilbage til Antiochia og

gjorde Byens Senat bitre Bebrejdelser over denne Karrighed

og Ligegyldighed for Guderne; ufortøvet traf han Forberedelser

til at rense det af de Kristne besmittede hellige Sted,

St. BabylasMrken demoleredes, og de talrige Begravelser af

Kristne, som havde ensket at hvile ved deres Biskops

Fødder, bleve tjærnede. St. Ba by las' s jordiske Levninger, som

Kejseren havde tilladt at flytte inuen for Byens Mure, førtes

bort, ledsagede af en umaadelig Menneskemasse, som med

Tordenrøst istemt« Davids Salmer for paa den efter-

trykkeligste Maade at vise deres Afsky og Foragt

for Af-

guder og Afgudsdyrkere. Julian havde besluttet at udslette

det ugunstige Indtryk, han havde faaet af Daphuetemplet,

ved en storartet Indvielsesofring i det restaurerede Tempel;

men i den Nat, som fulgte paa de Kristnes højtidelige Pro-

cession fra Daphnelunden med St. Babylas's hellige Rester,

afbrændte Apollotemplet. De Kristne i Antiochia tovede

ikke med at forsikre, at Babylas's Magt i Himlen havde ued-

sendt Lynstraalen mod det hedenske Sted; men Julian, der

var mere tilbøjelig til at tro paa en galilæisk Forbrydelse

end et galila^sk Mirakel, tilskrev ikke uden et Anstrøg af

Eet de Kristnes Hævn Templets Brand. Ammianus Mar-

cellinus, hvis Troværdighed vi ingen Grund have til at be-

tvivle, forklarer denne ulykkelige Begivenhed paa en mere

uskyldig og naturlig Maade. En Filosof, der hørte til

Kejserens Hofstat, fortæller han, var Dagen i Forvejen gaaet

ind i Templet for at bringe Guden en lille Sølvstatue til

Gave og havde efter gammel

Skik stillet antændte Vox-

kjerter om den, Terapelbjælkerne vare gamle og fortørrede,

t og en Gnist kunde være tilstrækkelig til at afstedkomme

m Ildebranden.

Kejserens Vrede kjendte ingen Grænser; han tvivlede

ikke et Øjeblik om. at de Kristne vare de sande Ophavsmænd

til Branden; han tog strax Kepressalier over de kristne

Kirkers Sten og Træ og befalede, at den store Kathedral-

More magazines by this user
Similar magazines