^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

142

Julianus Apostata som Augustus.

kirke i Antiochia skulde lukkes, nedrives, og

barheder overgives til det kejserlige

alle dens Kost-

Skatkammer. End

videre lod han holde pinligt Forhør over flere Gejstlige og

betroede Udførelsen af denne Kommission til sin Onkel paa

mødrene Side, Grev Julian (comes largitionum sacrarum).

Denne gik i sin Iver maaske endogsaa videre, end Kejseren

vilde, og lod en Pra'st ved Navn Theodoret efter svære og

grusomme Pinsler henrette. Med Døden for Øjet, midt

i sine Pinsler, som han bar med de Kristnes sædvanlige

Taalmod, udstedte Theodoret med profetisk Seerblik svare

Trusler mod Kejseren. »Tyrannen, som smigrer sig med

Sejer,« saaledes lød hans Køst, »vil selv blive besejret; en

ukjendt Haand vil berøve ham Livet, og hans Legeme vil

hvile i et fremmed Land.«

Disse Mart)Tens sælsomme Ord gik fra Mund til Mund;

den Tanke, at de Kristnes Gud begyndte at vaagne og

vilde hævne sig, bemægtigede sig alles Sind; den forfærdede

ikke alene de frafaldne Kristne, men endogsaa Hedningene,

som uden at tilbede Kristus i ham anerkj endte en mægtig

Guddom. Hver Dag syntes at bringe nye og mørke Varsler.

Theodorets Dommere, Grev Julian med sin medskyldige

Felix, døde hurtig under svære Lidelser; Naturen selv syntes

fortørnet. Nicomedia og de omkringliggende Byer hjem-

søgtes paa ny af et frygteligt Jordskjælv, Nilen traadte

en vedholdende Tørke

over sine Bredder i Alexandria, og

omkring Antiochia foraarsagede en trykkende Dyrtid. Efter-

retningerne fra de vestlige Provinser vare lige saa ugunstige.

Befolkningen, hed det, begyndte at rejse sig og modsætte

sig de kejserlige Befalinger. Alt dette bidrog kun til at

hæve de Kristnes Mod, Kejseren kunde ikke gjøre et Skridt

i Antiochias Gader uden at fole sig trodset og haanet.

Nylig digtede Salmer fløj fra Mund til Mund ligesom en

undertrykt Befolknings Nationalsang. Kvinder nyimede

dem ved deres Arbejde, og Mænd ved Bordet eller i Værk-

stedet, medens de spiste eller arbejdede. De almindeligste

More magazines by this user
Similar magazines