^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Landevejens Børn. 153

nævnelse af de trohjærtede Munke oversættes med et meget

bekjendt, men djærvt Ord.

Til de fremmede Gjoglere af denne Art sluttede sig

hurtig en talrig germanisk Eftergrøde. Fra ældgammel Tid

havde de germaniske Stammer haft omvandrende Sangere,

der vare Ombringere af Nyheder, Udbredere af de episke

Sange og Viser. Ogsaa de vare dragne om fra Gaard til

Gaard, hejst velkomne i de fornemmes store Blokhuse, ærede

Gjæster, betroede Sendebud, som ofte forstode at vinde en

skjønnere Løn af deres Gjæstevenner end gyldne Armbaand

og nye Klædningsstykker. De havde før ved Arnens Ild

sunget om Tordengudens Tog til Jætteverdenen og om

Nibelungernes tragiske Undergang,

senere om Attilas Be-

drifter og de sydlige Landes Vidundere; men denne rige

Skat af hjemlige Sange blev uhyggelig for den nye Kristen-

dom. Med ægte Sans samlede endnu Karl den store de

germaniske Stammers Heltedigte, — hans af Præsterne be-

herskede Søn Ludvig hadede og foragtede dem. Ganske

vist vare disse saa fulde af Hedenskab, at Kirken havde

Grund til at ivre mod dem i sine Synodebeslutninger. Med

dem faldt det Sangersamfund, der førte dem med sig og

udbredte dem,

i Kirkens Unaade. Vel hørte derfor ikke

Sangene op med at lyde; men Sangerne sank i Rang, de

kom i det mindste til Dels til at høie til hine Landstrygeres

Klasse, og Folket vænnede sig til at hore sin Fortids

skjønneste Arvegods af foragtede Spillemænds Læber.

Og endnu en anden Arv fra det germaniske Hedenskab

tilfaldt Landstrygerne. Endnu for Tacitus's Tid opførtes i

Gerraanien paa Gudernes Festdage højtidelige, dramatiske

Optog; allerede den Gang synes det Lune, hvoraied den

gudfrygtige Germaner betragtede sin Gudeverden, at have

ladet komiske Mummeskikkelser slutte sig til disse Optog,

saasom Nisser, Jætter, den isgraa Vinter og den grønne

Vaar, Donars Bjørn og sandsynligvis Odins hvide Tryllehest,

der i de dramatiske Skuespils ældste Form, en Væddekainp

More magazines by this user
Similar magazines