^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

154 Landevejens Børn.

eller en Betstrætte, optraadte mod hinanden. Snildt forstode

de omstrejfende Gjeglere at føje disse germaniske Masker

til de groteske romerske Figurer, som de havde indfort. Og

paa de nye Kristenmenigheders Kirkegaarde i Tyskland

brølede de drikkelystne Asers Bjørn Side om Side med den

romerske Vinguds Følgesvend, den med Bukkefødder og

Horn udstyrede Satyr.

Saaledes blev Landstrygernes Samfund snart germaniseret

og snoede sig

hele Middelalderen om imellem de afsluttede

Kredse i Folket, hjemløst og fredløst for Lov^n. Kirken

vedblev at mistænkeliggjøre det »fahrende und gehrende

Volk« i sine Dekreter, endog

deres Ret til at faa Del i

Kristendommens Sakramenter blev begrænset. De gamle

Lovbøger tillode, uden Bøder at ihjelslaa lejede Fægtere

ligesom herreløse Hunde, eller, hvad der næsten var værre,

tilstode den forurettede Landstryger kun et Skin af en

Bøde. Var en Spillemand bleven ramt af et Sværd eller

en Kniv, havde han kun Lov til at føre det samme Slag

eller Stod imod den Skygge, som den, der havde saaret

ham, kastede paa Væggen.

I skarp Modsætning til denne »Uærlighed« stod den

Gunst, Landstrygerne i Almindelighed kunde glæde sig ved.

Enkeltvis og i Skarer droge de gjennem Landene, ved de

Kirkefester strømmede de i Tusendvis sammen.

store Hof- og

Det var da almindelig Skik at give dem Drikkevarer, Mad,

Klæder og Penge, og det var ogsaa raadeligst at behandle

dem vel; thi de vare overalt bekjendte som onde Tunger og

udbredte igjennem alle Lande ved Smædesange den karriges

Skam med en Hævngjerrighed, der maaske forøgedes ved

Følelsen af, at de i en saadan Hævn havde det bedste

Middel i Hænde til at gjore sig frygtede. Kun sjælden

vovede en Fyrste som Kejser Henrik den anden eller en

from Biskop at vise dem bort fi-a sine Fester uden Betaling.

Lige

ind i det femtende Aarhundrede findes de næsten over-

alt, hvor der har samlet sig

et større Antal Mennesker.

More magazines by this user
Similar magazines