^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Landevejens Børn. 157

kjækkere, mere hensynsløs, Begjæret efter burlesk Speg,

Strængespil og Dans, Sang og mimiske Forestillinger saa

almindeligt, at kunstfærdige Folk blive en bestandig Fornodenhed

for Byerne og Hofferne. Derfor lykkes det mange

at slutte Fred med det borgerlige Samftind, de slutte sig

til Ridderskabet som Udraabere, Herolder, Sangere og Tals-

mænd*), de blive Hofnarre ved Fyrstehofferne, Gildes-

fogeder**) i Stæderne, Stadsmusikanternes Svende, Lands-

knægtenes Spillemænd; selv de omstrejfende Kvinder falde

saaledes ind under det lokale Politis velvillige Opsyn. Fra

den Tid dele Landevejens Bern sig i de tjenende og de om-

strejfende: en Herres eller en Bys Nar, Spillemand eller

Prisfægter bærer som Tegn paa sit Tjenesteforhold Skilt,

Vaabeu, KJæde eller King paa Armen, og dette Ufrihedens

Mærke bliver et værdifuldt Privilegium for ham, det yder

Beskyttelse imod det opstaaende Politis Mistænksomhed;

men for den, der endnu strejferom, bliver Stillingen slettere;

i Midten af det femtende Aarhundrede blive de paa Rigsdagen

i Frankfurt allerede traede som Vagabonder af de kejserlige

Forordninger, Sangerne og Talsmændene tilmed, fordi de

med Kingeagt angribe baade gejstlig og verdslig Øvrighed,

»bvilket forer til Tvedragt og Oydighed.« Til sidst paa-

kommer der den, der har fast Ansættelse, den ærgjerrige

Tanke at slutte sig sammen i et Lav eller, efter italiensk

Mønster, i en Schola og lade sig beskytte ved Privilegier,

saaledes Piberne, Pavkeslageme, Fægterne og andre.

Nogle Grene af disse Landstrygeres Virksomhed for-

tjener særlig Omtale. Gladiatorernes og Dyrefægternes

Skare fra Merovingernes Hoffer droge ligeledes til Tyskland.

*) „Spruchsprecher" var i sydtyske Stæder en af Øvrigheden

udnævnt Person, der skulde være Improvisator og indlede

alle Skaaler i Gildet og Skyttelaget med passende Rim.

**) „Pritschmeister" hed Ordensmarskalken ved de sydtyske

Gilder og Skyttelag, som med Slag af sin Brix (Pritsch)

gemytlig advarede enhver, der var ved at overskride Reglerne.

More magazines by this user
Similar magazines