^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

158 Landevejene Børn.

Deres Kampe, hvori de for Penge udgede deres Blod, maa

ofte have tjent til Underholdning for Kejserne; thi da

Kejser Henrik den anden i Aaret 1017 havde fanget en

Skare Landevejsrøvere, anstillede han i Merseburg og Magde-

burg Kampe og stillede en Del af sine uærlige Strids-

kæmper imod Fangerne, som han lod nedhugge af dem.

Ogsaa Byerne holdt stundum slige Stridskæmper , saaledes

havde Aachen hele det fjortende Aarhundrede til Tvekamp

imod Byens Fjender Fægtere for fast maanedlig Løn og

Klæder ; engang skulde en saadan Kamp holdes med Strids-

køller, fastgjorte med Remme, og Kæmperne

skulde til den

forsynes med Benklæder og Bælter; de bleve underviste af

en Læremester, der fik den anselige Sum af 25 Guldgylden

foruden Klæder og fri Fortæring.

I det følgende Aarhundrede sluttede de Fægtere, der

havde fundet fast Ansættelse i Stæderne, sig sammen i

tvende Foreninger under Navn af Marxbrødre og Fjeder-

fægtere, der nærede stærkt Had til hinanden. Fjeder-

fægterne førte i deres Vaaben en beQedret Grib, de roste

sig af at have faaet et Privilegium af en Hertug afMecklen-

burg og fandt senere milde Velyndere i Kurfyrsterne af

Sachsen; naar de droge Sværdet paa Kamppladsen, raabte

de : »Sving dig, Fjeder, lær, hvordan man sig skal te, skriv

gjærne med Blæk, der som Blod er at se«*). St. Marcus-

Brødrene førte derimod en Love i Vaabenet og styrkede sig

med det trodsige Rim : »Ryst Manken , Løve stærk , og

god, se Gribben an med trodsigt Mod! — ham skal du

'hugge ned paa Stand, — hans Fjedre sprede trindt om

Land!« De vare 1487 af Kong Maximilian blevne benaadede

med et Privilegium, deres Mestre af det lange Sværd

stode under en Høvedsmand og holdt senere Sammen-

komster paa Efteraarsmarkedet i Frankfurt am Main. Der-

*) Benedict Edlbeck, Britzschmeister: Ordcntliclio Beschreibung

des grossen schiessen in Zwickau 1574. S. 82.

More magazines by this user
Similar magazines